Thông tin tổng quan của D/D/D

Nhìn chung

D/D/D là một archetype sử dụng nhiều hình thức triệu hồi (Fusion, Synchro, Xyz, Links)  để triệu hồi các quái thú chủ lực D/D/D. Quái thú D/D/D đóng vai trò là "trùm" của nguyên mẫu D/D do phần lớn lối chơi của nguyên mẫu tập trung vào việc triệu hồi chúng, cùng với thực tế là quái vật D/D/D thường có ATK và DEF cao hơn và hiệu ứng mạnh hơn quái vật không phải D/D/D hoặc D/D.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
D/D Swirl Slime
UR Rarity
D/D Swirl Slime
UR Rarity
D/D Swirl Slime
DARK 2
D/D Swirl Slime
Nhầy hình xoáy D/D
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi 1 "D/D/D" từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay bạn làm Nguyên liệu Fusion, bao gồm cả lá bài này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "D/D" từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "D/D Swirl Slime" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand: You can Fusion Summon 1 "D/D/D" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand as Fusion Materials, including this card. You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "D/D" monster from your hand. You can only use each effect of "D/D Swirl Slime" once per turn.

SR Rarity
D/D Savant Kepler
SR Rarity
D/D Savant Kepler
SR Rarity
D/D Savant Kepler
DARK 110
D/D Savant Kepler
Nhà bác học D/D Kê-ple
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Pendulum các quái thú, ngoại trừ quái thú "D/D" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt, trong Standby Phase của bạn: Giảm Quy mô Pendulum của lá bài này đi 2 (tối thiểu 1), sau đó phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển có Cấp lớn hơn hoặc bằng Quy mô Pendulum của lá bài này, ngoại trừ quái thú "D/D" .
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Kepler" một lần trong lượt.
● Chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" khác mà bạn điều khiển; trả nó về tay.
● Thêm 1 lá bài "Dark Contract" từ Deck của bạn lên tay bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "D/D" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during your Standby Phase: Reduce this card's Pendulum Scale by 2 (min. 1), then destroy all monsters you control with a Level greater than or equal to this card's Pendulum Scale, except "D/D" monsters. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. You can only use this effect of "D/D Savant Kepler" once per turn. ● Target 1 other "D/D" card you control; return it to the hand. ● Add 1 "Dark Contract" card from your Deck to your hand.

R Rarity
D/D Savant Thomas
R Rarity
D/D Savant Thomas
R Rarity
D/D Savant Thomas
DARK 86
D/D Savant Thomas
Nhà bác học D/D Tô-mát
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "D/D" ngửa mặt từ Extra Deck lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" trong Vùng Pendulum của bạn; phá huỷ lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "D/D/D" Cấp 8 từ Deck của bạn trong Thế Thủ, nhưng trong phần còn lại của lượt này, hiệu ứng của nó (nếu có) bị vô hiệu hoá, cũng như mọi hiệu ứng của nó. sát thương chiến đấu mà đối thủ của bạn nhận sẽ giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] During your Main Phase: You can add 1 face-up "D/D" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn. [ Monster Effect ] You can target 1 "D/D" card in your Pendulum Zone; destroy that card, and if you do, Special Summon 1 Level 8 "D/D/D" monster from your Deck in Defense Position, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated, also any battle damage your opponent takes becomes halved. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn.

UR Rarity
D/D/D Doom King Armageddon
UR Rarity
D/D/D Doom King Armageddon
UR Rarity
D/D/D Doom King Armageddon
DARK 84
D/D/D Doom King Armageddon
Quỷ D/D vua diệt vong Armageddon
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D" mà bạn điều khiển; nó tăng 800 ATK cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân).
[ Hiệu ứng quái thú ]
Một lần trong lượt, nếu (các) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú đó; lá bài này tăng ATK bằng với ATK gốc của quái thú đó cho đến hết lượt này. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt hiệu ứng này được kích hoạt. Không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng Phép/Bẫy mà không chọn mục tiêu lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "D/D" monster you control; it gains 800 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Once per turn, if a monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 of those monsters; this card gains ATK equal to that monster's original ATK until the end of this turn. This card cannot attack your opponent directly during the turn this effect is activated. Cannot be destroyed by Spell/Trap effects that do not target this card.

SR Rarity
D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
SR Rarity
D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
SR Rarity
D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
DARK 85
D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
Quỷ D/D vua vực quên lãng Ragnarok
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu bạn Triệu hồi Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú "D/D" , ngoại trừ trong Damage Step: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D" trong Mộ của bạn; bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận sẽ bị giảm một nửa trong thời gian còn lại của lượt này, đồng thời Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, nhận 1000 điểm thiệt hại. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" một lần mỗi lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D/D" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" một lần mỗi lượt. Một lần trong lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "D/D" khác, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; loại bỏ nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you Special Summon a "D/D" monster(s), except during the Damage Step: You can target 1 "D/D" monster in your Graveyard; any battle damage your opponent takes becomes halved for the rest of this turn, also Special Summon that monster, and if you do, take 1000 damage. You can only use this effect of "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" once per turn. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "D/D/D" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" once per turn. Once per turn: You can Tribute 1 other "D/D" monster, then target 1 monster your opponent controls; banish it.

SR Rarity
D/D Orthros
SR Rarity
D/D Orthros
SR Rarity
D/D Orthros
DARK 43
D/D Orthros
Orthros D/D
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá Bài Phép/Bẫy trên sân và 1 lá bài "D/D" hoặc "Dark Contract" khác mà bạn điều khiển; phá hủy chúng.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi bạn nhận sát thương chiến đấu hoặc hiệu ứng: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của bạn, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Loại Ma quỷ.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 Spell/Trap Card on the field and 1 other "D/D" or "Dark Contract" card you control; destroy them. [ Monster Effect ] When you take battle or effect damage: You can Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned to your field, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fiend-Type monsters.

SR Rarity
Dark Contract with the Gate
SR Rarity
Dark Contract with the Gate
SR Rarity
Dark Contract with the Gate
Spell Continuous
Dark Contract with the Gate
Bản hợp đồng cổng địa ngục

  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú "D/D" từ Deck lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dark Contract với the Gate" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Chịu 1000 sát thương.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your Main Phase: You can add 1 "D/D" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Dark Contract with the Gate" once per turn. Once per turn, during your Standby Phase: Take 1000 damage.

  UR Rarity
  Ice Dragon's Prison
  UR Rarity
  Ice Dragon's Prison
  UR Rarity
  Ice Dragon's Prison
  Trap Normal
  Ice Dragon's Prison
  Rồng băng giam cầm

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

   Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

   UR Rarity
   D/D/D Flame High King Genghis
   UR Rarity
   D/D/D Flame High King Genghis
   UR Rarity
   D/D/D Flame High King Genghis
   FIRE 8
   D/D/D Flame High King Genghis
   Quỷ D/D vua rực lửa tối cao Temujin
   • ATK:

   • 2800

   • DEF:

   • 2400


   Hiệu ứng (VN):

   1 Cấp độ 5 hoặc lớn hơn quái thú "D/D" + 1 quái thú "D/D" 
   Nếu "D/D" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "D/D" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Flame High King Genghis" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt của bạn, khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng của nó, được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Level 5 or higher "D/D" monster + 1 "D/D" monster If another "D/D" monster(s) is Normal or Special Summoned to your field while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 "D/D" monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "D/D/D Flame High King Genghis" once per turn. Once per your turn, when a Spell/Trap Card, or its effect, is activated (Quick Effect): You can negate the activation.

   SR Rarity
   Coach King Giantrainer
   SR Rarity
   Coach King Giantrainer
   SR Rarity
   Coach King Giantrainer
   FIRE
   Coach King Giantrainer
   Vua HLV nhiệt huyết Giantrainer
   • ATK:

   • 2800

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   3 quái thú Cấp 8
   Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; rút 1 lá bài và hiển thị nó, sau đó nếu nó là một quái thú, gây 800 thiệt hại cho đối thủ của bạn. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Coach King Giantrainer" tối đa ba lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   3 Level 8 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; draw 1 card and show it, then if it was a monster, inflict 800 damage to your opponent. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. You can only use this effect of "Coach King Giantrainer" up to thrice per turn.

   UR Rarity
   Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
   UR Rarity
   Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
   UR Rarity
   Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
   DARK
   Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
   Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
   • ATK:

   • 2600

   • DEF:

   • 2100


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 8
   Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
   ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
   ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.

   SR Rarity
   Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
   SR Rarity
   Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
   SR Rarity
   Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
   LIGHT
   Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
   Rồng gươm mật mã mắt ngân hà
   • ATK:

   • 3200

   • DEF:

   • 2800


   Hiệu ứng (VN):

   3 quái thú Cấp 9
   Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.

   UR Rarity
   Galaxy-Eyes Cipher Dragon
   UR Rarity
   Galaxy-Eyes Cipher Dragon
   UR Rarity
   Galaxy-Eyes Cipher Dragon
   LIGHT
   Galaxy-Eyes Cipher Dragon
   Rồng mật mã mắt ngân hà
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 8
   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ lá bài này, cũng như có quyền điều khiển quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến End Phase, nhưng khi hiệu ứng này được áp dụng, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, ATK của nó cũng trở thành 3000 tên của nó trở thành "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; monsters you control cannot attack your opponent directly for the rest of this turn, except this card, also take control of the targeted monster until the End Phase, but while this effect is applied, it has its effects negated, its ATK becomes 3000, also its name becomes "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".

   UR Rarity
   Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
   UR Rarity
   Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
   UR Rarity
   Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
   LIGHT
   Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
   Rồng quang tử giáp toàn thân mắt ngân hà
   • ATK:

   • 4000

   • DEF:

   • 3500


   Hiệu ứng (VN):

   3 quái thú Cấp 8
   Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Trang bị được trang bị cho lá bài này; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   3 Level 8 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material, except "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target up to 2 Equip Cards equipped to this card; attach them to this card as material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.

   R Rarity
   Number 68: Sanaphond the Sky Prison
   R Rarity
   Number 68: Sanaphond the Sky Prison
   R Rarity
   Number 68: Sanaphond the Sky Prison
   DARK
   Number 68: Sanaphond the Sky Prison
   COn số 68: Nhà tù trời ác Sanaphond
   • ATK:

   • 2100

   • DEF:

   • 2700


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 8
   Nhận 100 ATK và DEF cho mỗi quái thú trong Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài, cả hai người chơi cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Mộ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 8 monsters Gains 100 ATK and DEF for each monster in the GYs. Once per turn: You can detach 1 material from this card; until the end of your opponent's next turn, this card cannot be destroyed by card effects, also neither player can Special Summon monsters from the GYs.

   Các Skill được sử dụng hàng đầu

   Command of the Doom King: 100%
   Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Vùng Pendulumn vào sân của bạn.
   Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Chọn 1 "D / D / D Doom King Armageddon" từ tay của bạn và thêm nó vào Extra Deck của bạn mặt ngửa.
   Sau đó, chọn tối đa 1 Quái thú Con lắc "D/D" từ sân và Bộ bài của bạn tương ứng, rồi đặt (chúng) vào (các) Vùng Pendulumn của bạn. Sau đó, vô hiệu hoá tác dụng của những lá bài này cho đến hết lượt tiếp theo của bạn.
   Kỹ năng này chỉ có thể kích hoạt và được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) có chứa ít nhất 5 Quái thú Pendulumn "D/D/D".)
   D/D/D Doom King Armageddon
   Command of the Doom King: 100%
   Command of the Doom King
   Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Vùng Pendulumn vào sân của bạn.
   Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Chọn 1 "D / D / D Doom King Armageddon" từ tay của bạn và thêm nó vào Extra Deck của bạn mặt ngửa.
   Sau đó, chọn tối đa 1 Quái thú Con lắc "D/D" từ sân và Bộ bài của bạn tương ứng, rồi đặt (chúng) vào (các) Vùng Pendulumn của bạn. Sau đó, vô hiệu hoá tác dụng của những lá bài này cho đến hết lượt tiếp theo của bạn.
   Kỹ năng này chỉ có thể kích hoạt và được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) có chứa ít nhất 5 Quái thú Pendulumn "D/D/D".)
   D/D/D Doom King Armageddon
   Command of the Doom King

   Cần 11 UR

   UR Rarity
   D/D Swirl Slime2 card
   UR Rarity
   D/D/D Flame High King Genghis1 card
   UR Rarity
   Decode Talker1 card
   UR Rarity
   Galatea, the Orcust Automaton1 card
   UR Rarity
   D/D/D Doom King Armageddon3 card
   UR Rarity
   Dingirsu, the Orcust of the Evening Star1 card
   UR Rarity
   Galaxy-Eyes Cipher Dragon1 card
   UR Rarity
   Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon1 card

   Main: 25 Extra: 8

   UR Rarity
   D/D Swirl Slime
   UR Rarity
   D/D Swirl Slime
   D/D Swirl Slime
   DARK 2
   D/D Swirl Slime
   Nhầy hình xoáy D/D
   • ATK:

   • 200

   • DEF:

   • 200


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi 1 "D/D/D" từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay bạn làm Nguyên liệu Fusion, bao gồm cả lá bài này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "D/D" từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "D/D Swirl Slime" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is in your hand: You can Fusion Summon 1 "D/D/D" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand as Fusion Materials, including this card. You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "D/D" monster from your hand. You can only use each effect of "D/D Swirl Slime" once per turn.


   UR Rarity
   D/D Swirl Slime
   UR Rarity
   D/D Swirl Slime
   D/D Swirl Slime
   DARK 2
   D/D Swirl Slime
   Nhầy hình xoáy D/D
   • ATK:

   • 200

   • DEF:

   • 200


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi 1 "D/D/D" từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay bạn làm Nguyên liệu Fusion, bao gồm cả lá bài này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "D/D" từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "D/D Swirl Slime" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is in your hand: You can Fusion Summon 1 "D/D/D" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand as Fusion Materials, including this card. You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "D/D" monster from your hand. You can only use each effect of "D/D Swirl Slime" once per turn.


   R Rarity
   Orcust Cymbal Skeleton
   R Rarity
   Orcust Cymbal Skeleton
   Orcust Cymbal Skeleton
   DARK 3
   Orcust Cymbal Skeleton
   Bộ xương nhạc quỷ khúc Scherzo
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Orcust" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Orcust Cymbal Skeleton"; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Cymbal Skeleton" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can banish this card from your GY, then target 1 "Orcust" monster in your GY, except "Orcust Cymbal Skeleton"; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Cymbal Skeleton" once per turn.


   SR Rarity
   Orcust Harp Horror
   SR Rarity
   Orcust Harp Horror
   Orcust Harp Horror
   DARK 4
   Orcust Harp Horror
   Quỷ nhạc quỷ khúc Divertimento
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 1400


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Orcust" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Orcust Harp Horror", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Harp Horror" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Orcust" monster from your Deck, except "Orcust Harp Horror", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Harp Horror" once per turn.


   R Rarity
   Orcust Knightmare
   R Rarity
   Orcust Knightmare
   Orcust Knightmare
   DARK 7
   Orcust Knightmare
   Nhạc quỷ khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu với quái thú Link. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú DARK, trong phần còn lại của lượt này. Gửi 1 quái thú Máy TỐI từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Orcust Knightmare", và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu nhận được ATK bằng Cấp độ của quái thú được gửi đến Mộ x 100, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Knightmare" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot be destroyed by battle with a Link Monster. You can banish this card from your GY, then target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon monsters, except DARK monsters, for the rest of this turn, also send 1 DARK Machine monster from your Deck to the GY, except "Orcust Knightmare", and if you do, the targeted monster gains ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 100, until the end of this turn. You can only use this effect of "Orcust Knightmare" once per turn.


   SR Rarity
   D/D Savant Kepler
   SR Rarity
   D/D Savant Kepler
   D/D Savant Kepler
   DARK 110
   D/D Savant Kepler
   Nhà bác học D/D Kê-ple
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Bạn không thể Triệu hồi Pendulum các quái thú, ngoại trừ quái thú "D/D" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt, trong Standby Phase của bạn: Giảm Quy mô Pendulum của lá bài này đi 2 (tối thiểu 1), sau đó phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển có Cấp lớn hơn hoặc bằng Quy mô Pendulum của lá bài này, ngoại trừ quái thú "D/D" .
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Kepler" một lần trong lượt.
   ● Chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" khác mà bạn điều khiển; trả nó về tay.
   ● Thêm 1 lá bài "Dark Contract" từ Deck của bạn lên tay bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "D/D" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during your Standby Phase: Reduce this card's Pendulum Scale by 2 (min. 1), then destroy all monsters you control with a Level greater than or equal to this card's Pendulum Scale, except "D/D" monsters. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. You can only use this effect of "D/D Savant Kepler" once per turn. ● Target 1 other "D/D" card you control; return it to the hand. ● Add 1 "Dark Contract" card from your Deck to your hand.


   SR Rarity
   D/D Savant Kepler
   SR Rarity
   D/D Savant Kepler
   D/D Savant Kepler
   DARK 110
   D/D Savant Kepler
   Nhà bác học D/D Kê-ple
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Bạn không thể Triệu hồi Pendulum các quái thú, ngoại trừ quái thú "D/D" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt, trong Standby Phase của bạn: Giảm Quy mô Pendulum của lá bài này đi 2 (tối thiểu 1), sau đó phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển có Cấp lớn hơn hoặc bằng Quy mô Pendulum của lá bài này, ngoại trừ quái thú "D/D" .
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Kepler" một lần trong lượt.
   ● Chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" khác mà bạn điều khiển; trả nó về tay.
   ● Thêm 1 lá bài "Dark Contract" từ Deck của bạn lên tay bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "D/D" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during your Standby Phase: Reduce this card's Pendulum Scale by 2 (min. 1), then destroy all monsters you control with a Level greater than or equal to this card's Pendulum Scale, except "D/D" monsters. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. You can only use this effect of "D/D Savant Kepler" once per turn. ● Target 1 other "D/D" card you control; return it to the hand. ● Add 1 "Dark Contract" card from your Deck to your hand.


   SR Rarity
   D/D Savant Kepler
   SR Rarity
   D/D Savant Kepler
   D/D Savant Kepler
   DARK 110
   D/D Savant Kepler
   Nhà bác học D/D Kê-ple
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Bạn không thể Triệu hồi Pendulum các quái thú, ngoại trừ quái thú "D/D" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt, trong Standby Phase của bạn: Giảm Quy mô Pendulum của lá bài này đi 2 (tối thiểu 1), sau đó phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển có Cấp lớn hơn hoặc bằng Quy mô Pendulum của lá bài này, ngoại trừ quái thú "D/D" .
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Kepler" một lần trong lượt.
   ● Chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" khác mà bạn điều khiển; trả nó về tay.
   ● Thêm 1 lá bài "Dark Contract" từ Deck của bạn lên tay bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "D/D" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during your Standby Phase: Reduce this card's Pendulum Scale by 2 (min. 1), then destroy all monsters you control with a Level greater than or equal to this card's Pendulum Scale, except "D/D" monsters. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. You can only use this effect of "D/D Savant Kepler" once per turn. ● Target 1 other "D/D" card you control; return it to the hand. ● Add 1 "Dark Contract" card from your Deck to your hand.


   R Rarity
   D/D Savant Thomas
   R Rarity
   D/D Savant Thomas
   D/D Savant Thomas
   DARK 86
   D/D Savant Thomas
   Nhà bác học D/D Tô-mát
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 2600


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "D/D" ngửa mặt từ Extra Deck lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần trong lượt.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" trong Vùng Pendulum của bạn; phá huỷ lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "D/D/D" Cấp 8 từ Deck của bạn trong Thế Thủ, nhưng trong phần còn lại của lượt này, hiệu ứng của nó (nếu có) bị vô hiệu hoá, cũng như mọi hiệu ứng của nó. sát thương chiến đấu mà đối thủ của bạn nhận sẽ giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần trong lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] During your Main Phase: You can add 1 face-up "D/D" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn. [ Monster Effect ] You can target 1 "D/D" card in your Pendulum Zone; destroy that card, and if you do, Special Summon 1 Level 8 "D/D/D" monster from your Deck in Defense Position, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated, also any battle damage your opponent takes becomes halved. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn.


   R Rarity
   D/D Savant Thomas
   R Rarity
   D/D Savant Thomas
   D/D Savant Thomas
   DARK 86
   D/D Savant Thomas
   Nhà bác học D/D Tô-mát
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 2600


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "D/D" ngửa mặt từ Extra Deck lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần trong lượt.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" trong Vùng Pendulum của bạn; phá huỷ lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "D/D/D" Cấp 8 từ Deck của bạn trong Thế Thủ, nhưng trong phần còn lại của lượt này, hiệu ứng của nó (nếu có) bị vô hiệu hoá, cũng như mọi hiệu ứng của nó. sát thương chiến đấu mà đối thủ của bạn nhận sẽ giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần trong lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] During your Main Phase: You can add 1 face-up "D/D" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn. [ Monster Effect ] You can target 1 "D/D" card in your Pendulum Zone; destroy that card, and if you do, Special Summon 1 Level 8 "D/D/D" monster from your Deck in Defense Position, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated, also any battle damage your opponent takes becomes halved. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn.


   R Rarity
   D/D Savant Thomas
   R Rarity
   D/D Savant Thomas
   D/D Savant Thomas
   DARK 86
   D/D Savant Thomas
   Nhà bác học D/D Tô-mát
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 2600


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "D/D" ngửa mặt từ Extra Deck lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần trong lượt.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" trong Vùng Pendulum của bạn; phá huỷ lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "D/D/D" Cấp 8 từ Deck của bạn trong Thế Thủ, nhưng trong phần còn lại của lượt này, hiệu ứng của nó (nếu có) bị vô hiệu hoá, cũng như mọi hiệu ứng của nó. sát thương chiến đấu mà đối thủ của bạn nhận sẽ giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần trong lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] During your Main Phase: You can add 1 face-up "D/D" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn. [ Monster Effect ] You can target 1 "D/D" card in your Pendulum Zone; destroy that card, and if you do, Special Summon 1 Level 8 "D/D/D" monster from your Deck in Defense Position, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated, also any battle damage your opponent takes becomes halved. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn.


   UR Rarity
   D/D/D Doom King Armageddon
   UR Rarity
   D/D/D Doom King Armageddon
   D/D/D Doom King Armageddon
   DARK 84
   D/D/D Doom King Armageddon
   Quỷ D/D vua diệt vong Armageddon
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D" mà bạn điều khiển; nó tăng 800 ATK cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân).
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   Một lần trong lượt, nếu (các) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú đó; lá bài này tăng ATK bằng với ATK gốc của quái thú đó cho đến hết lượt này. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt hiệu ứng này được kích hoạt. Không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng Phép/Bẫy mà không chọn mục tiêu lá bài này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "D/D" monster you control; it gains 800 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Once per turn, if a monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 of those monsters; this card gains ATK equal to that monster's original ATK until the end of this turn. This card cannot attack your opponent directly during the turn this effect is activated. Cannot be destroyed by Spell/Trap effects that do not target this card.


   UR Rarity
   D/D/D Doom King Armageddon
   UR Rarity
   D/D/D Doom King Armageddon
   D/D/D Doom King Armageddon
   DARK 84
   D/D/D Doom King Armageddon
   Quỷ D/D vua diệt vong Armageddon
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D" mà bạn điều khiển; nó tăng 800 ATK cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân).
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   Một lần trong lượt, nếu (các) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú đó; lá bài này tăng ATK bằng với ATK gốc của quái thú đó cho đến hết lượt này. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt hiệu ứng này được kích hoạt. Không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng Phép/Bẫy mà không chọn mục tiêu lá bài này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "D/D" monster you control; it gains 800 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Once per turn, if a monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 of those monsters; this card gains ATK equal to that monster's original ATK until the end of this turn. This card cannot attack your opponent directly during the turn this effect is activated. Cannot be destroyed by Spell/Trap effects that do not target this card.


   UR Rarity
   D/D/D Doom King Armageddon
   UR Rarity
   D/D/D Doom King Armageddon
   D/D/D Doom King Armageddon
   DARK 84
   D/D/D Doom King Armageddon
   Quỷ D/D vua diệt vong Armageddon
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D" mà bạn điều khiển; nó tăng 800 ATK cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân).
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   Một lần trong lượt, nếu (các) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú đó; lá bài này tăng ATK bằng với ATK gốc của quái thú đó cho đến hết lượt này. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt hiệu ứng này được kích hoạt. Không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng Phép/Bẫy mà không chọn mục tiêu lá bài này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "D/D" monster you control; it gains 800 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Once per turn, if a monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 of those monsters; this card gains ATK equal to that monster's original ATK until the end of this turn. This card cannot attack your opponent directly during the turn this effect is activated. Cannot be destroyed by Spell/Trap effects that do not target this card.


   SR Rarity
   D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
   SR Rarity
   D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
   D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
   DARK 85
   D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
   Quỷ D/D vua vực quên lãng Ragnarok
   • ATK:

   • 2200

   • DEF:

   • 3000


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Nếu bạn Triệu hồi Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú "D/D" , ngoại trừ trong Damage Step: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D" trong Mộ của bạn; bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận sẽ bị giảm một nửa trong thời gian còn lại của lượt này, đồng thời Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, nhận 1000 điểm thiệt hại. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" một lần mỗi lượt.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D/D" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" một lần mỗi lượt. Một lần trong lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "D/D" khác, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; loại bỏ nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] If you Special Summon a "D/D" monster(s), except during the Damage Step: You can target 1 "D/D" monster in your Graveyard; any battle damage your opponent takes becomes halved for the rest of this turn, also Special Summon that monster, and if you do, take 1000 damage. You can only use this effect of "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" once per turn. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "D/D/D" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" once per turn. Once per turn: You can Tribute 1 other "D/D" monster, then target 1 monster your opponent controls; banish it.


   SR Rarity
   D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
   SR Rarity
   D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
   D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
   DARK 85
   D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
   Quỷ D/D vua vực quên lãng Ragnarok
   • ATK:

   • 2200

   • DEF:

   • 3000


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Nếu bạn Triệu hồi Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú "D/D" , ngoại trừ trong Damage Step: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D" trong Mộ của bạn; bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận sẽ bị giảm một nửa trong thời gian còn lại của lượt này, đồng thời Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, nhận 1000 điểm thiệt hại. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" một lần mỗi lượt.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D/D" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" một lần mỗi lượt. Một lần trong lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "D/D" khác, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; loại bỏ nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] If you Special Summon a "D/D" monster(s), except during the Damage Step: You can target 1 "D/D" monster in your Graveyard; any battle damage your opponent takes becomes halved for the rest of this turn, also Special Summon that monster, and if you do, take 1000 damage. You can only use this effect of "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" once per turn. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "D/D/D" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" once per turn. Once per turn: You can Tribute 1 other "D/D" monster, then target 1 monster your opponent controls; banish it.


   SR Rarity
   D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
   SR Rarity
   D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
   D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
   DARK 85
   D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
   Quỷ D/D vua vực quên lãng Ragnarok
   • ATK:

   • 2200

   • DEF:

   • 3000


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Nếu bạn Triệu hồi Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú "D/D" , ngoại trừ trong Damage Step: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D" trong Mộ của bạn; bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận sẽ bị giảm một nửa trong thời gian còn lại của lượt này, đồng thời Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, nhận 1000 điểm thiệt hại. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" một lần mỗi lượt.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "D/D/D" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" một lần mỗi lượt. Một lần trong lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "D/D" khác, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; loại bỏ nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] If you Special Summon a "D/D" monster(s), except during the Damage Step: You can target 1 "D/D" monster in your Graveyard; any battle damage your opponent takes becomes halved for the rest of this turn, also Special Summon that monster, and if you do, take 1000 damage. You can only use this effect of "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" once per turn. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "D/D/D" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" once per turn. Once per turn: You can Tribute 1 other "D/D" monster, then target 1 monster your opponent controls; banish it.


   SR Rarity
   D/D Orthros
   SR Rarity
   D/D Orthros
   D/D Orthros
   DARK 43
   D/D Orthros
   Orthros D/D
   • ATK:

   • 600

   • DEF:

   • 1800


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá Bài Phép/Bẫy trên sân và 1 lá bài "D/D" hoặc "Dark Contract" khác mà bạn điều khiển; phá hủy chúng.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   Khi bạn nhận sát thương chiến đấu hoặc hiệu ứng: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của bạn, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Loại Ma quỷ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 Spell/Trap Card on the field and 1 other "D/D" or "Dark Contract" card you control; destroy them. [ Monster Effect ] When you take battle or effect damage: You can Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned to your field, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fiend-Type monsters.


   N Rarity
   Card of the Soul
   N Rarity
   Card of the Soul
   Card of the Soul
   Spell Normal
   Card of the Soul
   Lá bài linh hồn

    Hiệu ứng (VN):

    Nhìn vào Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể thêm 1 quái thú từ Deck của mình lên tay của bạn, có tổng ATK và DEF bằng LP của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Card of the Soul" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Look at your Deck, and if you do, you can add 1 monster from your Deck to your hand, whose sum of ATK and DEF equals your LP. You can only activate 1 "Card of the Soul" per turn.


    SR Rarity
    Dark Contract with the Gate
    SR Rarity
    Dark Contract with the Gate
    Dark Contract with the Gate
    Spell Continuous
    Dark Contract with the Gate
    Bản hợp đồng cổng địa ngục

     Hiệu ứng (VN):

     Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú "D/D" từ Deck lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dark Contract với the Gate" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Chịu 1000 sát thương.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During your Main Phase: You can add 1 "D/D" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Dark Contract with the Gate" once per turn. Once per turn, during your Standby Phase: Take 1000 damage.


     SR Rarity
     Dark Contract with the Gate
     SR Rarity
     Dark Contract with the Gate
     Dark Contract with the Gate
     Spell Continuous
     Dark Contract with the Gate
     Bản hợp đồng cổng địa ngục

      Hiệu ứng (VN):

      Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú "D/D" từ Deck lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dark Contract với the Gate" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Chịu 1000 sát thương.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During your Main Phase: You can add 1 "D/D" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Dark Contract with the Gate" once per turn. Once per turn, during your Standby Phase: Take 1000 damage.


      R Rarity
      Orcustrated Return
      R Rarity
      Orcustrated Return
      Orcustrated Return
      Spell Normal
      Orcustrated Return
      Nhạc quỷ khúc chính

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi 1 quái thú "Orcust" hoặc quái thú "World Legacy" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Orcustrated Return" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Send 1 "Orcust" or "World Legacy" monster from your hand or face-up field to the GY; draw 2 cards. You can only activate 1 "Orcustrated Return" per turn.


       R Rarity
       Orcustrated Return
       R Rarity
       Orcustrated Return
       Orcustrated Return
       Spell Normal
       Orcustrated Return
       Nhạc quỷ khúc chính

        Hiệu ứng (VN):

        Gửi 1 quái thú "Orcust" hoặc quái thú "World Legacy" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Orcustrated Return" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Send 1 "Orcust" or "World Legacy" monster from your hand or face-up field to the GY; draw 2 cards. You can only activate 1 "Orcustrated Return" per turn.


        SR Rarity
        Rainbow Life
        SR Rarity
        Rainbow Life
        Rainbow Life
        Trap Normal
        Rainbow Life
        Cuộc sống cầu vồng

         Hiệu ứng (VN):

         Bỏ 1 lá bài. Cho đến cuối lượt này, bất cứ khi nào bạn chịu sát thương, thay vào đó bạn sẽ nhận được lượng Điểm sinh mệnh bằng với lượng sát thương đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Discard 1 card. Until the end of this turn, whenever you would take damage you gain that amount of Life Points instead.


         SR Rarity
         Rainbow Life
         SR Rarity
         Rainbow Life
         Rainbow Life
         Trap Normal
         Rainbow Life
         Cuộc sống cầu vồng

          Hiệu ứng (VN):

          Bỏ 1 lá bài. Cho đến cuối lượt này, bất cứ khi nào bạn chịu sát thương, thay vào đó bạn sẽ nhận được lượng Điểm sinh mệnh bằng với lượng sát thương đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Discard 1 card. Until the end of this turn, whenever you would take damage you gain that amount of Life Points instead.


          UR Rarity
          D/D/D Flame High King Genghis
          UR Rarity
          D/D/D Flame High King Genghis
          D/D/D Flame High King Genghis
          FIRE 8
          D/D/D Flame High King Genghis
          Quỷ D/D vua rực lửa tối cao Temujin
          • ATK:

          • 2800

          • DEF:

          • 2400


          Hiệu ứng (VN):

          1 Cấp độ 5 hoặc lớn hơn quái thú "D/D" + 1 quái thú "D/D" 
          Nếu "D/D" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "D/D" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Flame High King Genghis" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt của bạn, khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng của nó, được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Level 5 or higher "D/D" monster + 1 "D/D" monster If another "D/D" monster(s) is Normal or Special Summoned to your field while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 "D/D" monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "D/D/D Flame High King Genghis" once per turn. Once per your turn, when a Spell/Trap Card, or its effect, is activated (Quick Effect): You can negate the activation.


          UR Rarity
          Decode Talker
          UR Rarity
          Decode Talker
          Decode Talker
          DARK
          Decode Talker
          Người xử mã
          • ATK:

          • 2300

          • LINK-3

          Mũi tên Link:

          Trên

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Hiệu ứng
          Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


          UR Rarity
          Galatea, the Orcust Automaton
          UR Rarity
          Galatea, the Orcust Automaton
          Galatea, the Orcust Automaton
          DARK
          Galatea, the Orcust Automaton
          Máy nhạc quỷ khúc Galatea
          • ATK:

          • 1800

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái

          Trên-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
          Lá bài Link này không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong những quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể Úp 1 "Orcust" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galatea, the Orcust Automaton" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by battle. You can target 1 of your banished Machine monsters; shuffle it into the Deck, then you can Set 1 "Orcust" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use this effect of "Galatea, the Orcust Automaton" once per turn.


          SR Rarity
          Coach King Giantrainer
          SR Rarity
          Coach King Giantrainer
          Coach King Giantrainer
          FIRE
          Coach King Giantrainer
          Vua HLV nhiệt huyết Giantrainer
          • ATK:

          • 2800

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          3 quái thú Cấp 8
          Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; rút 1 lá bài và hiển thị nó, sau đó nếu nó là một quái thú, gây 800 thiệt hại cho đối thủ của bạn. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Coach King Giantrainer" tối đa ba lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          3 Level 8 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; draw 1 card and show it, then if it was a monster, inflict 800 damage to your opponent. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. You can only use this effect of "Coach King Giantrainer" up to thrice per turn.


          UR Rarity
          Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
          UR Rarity
          Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
          Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
          DARK
          Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
          Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
          • ATK:

          • 2600

          • DEF:

          • 2100


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 8
          Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
          ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
          ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


          UR Rarity
          Galaxy-Eyes Cipher Dragon
          UR Rarity
          Galaxy-Eyes Cipher Dragon
          Galaxy-Eyes Cipher Dragon
          LIGHT
          Galaxy-Eyes Cipher Dragon
          Rồng mật mã mắt ngân hà
          • ATK:

          • 3000

          • DEF:

          • 2500


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 8
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ lá bài này, cũng như có quyền điều khiển quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến End Phase, nhưng khi hiệu ứng này được áp dụng, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, ATK của nó cũng trở thành 3000 tên của nó trở thành "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; monsters you control cannot attack your opponent directly for the rest of this turn, except this card, also take control of the targeted monster until the End Phase, but while this effect is applied, it has its effects negated, its ATK becomes 3000, also its name becomes "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


          UR Rarity
          Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
          UR Rarity
          Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
          Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
          LIGHT
          Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
          Rồng quang tử giáp toàn thân mắt ngân hà
          • ATK:

          • 4000

          • DEF:

          • 3500


          Hiệu ứng (VN):

          3 quái thú Cấp 8
          Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Trang bị được trang bị cho lá bài này; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          3 Level 8 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material, except "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target up to 2 Equip Cards equipped to this card; attach them to this card as material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.


          SR Rarity
          Number 22: Zombiestein
          SR Rarity
          Number 22: Zombiestein
          Number 22: Zombiestein
          DARK
          Number 22: Zombiestein
          Con số 22: Franken
          • ATK:

          • 4500

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú DARK Cấp 8
          Phải được Triệu hồi Xyz và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này và gửi 1 lá từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn vào 1 lá ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, lá bài ngửa đó sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 8 DARK monsters Must be Xyz Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card and send 1 card from your hand to the Graveyard, then target 1 face-up card your opponent controls; change this card to Defense Position, and if you do, that face-up card has its effects negated until the end of this turn.          Deck của D/D/D trong DUEL LINKS