Thông tin tổng quan của Dark World

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Armageddon Knight
UR Rarity
Armageddon Knight
UR Rarity
Armageddon Knight
DARK 4
Armageddon Knight
Hiệp sĩ tận thế
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 quái thú DARK từ Deck của bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Summoned: You can send 1 DARK monster from your Deck to the GY.

R Rarity
Beiige, Vanguard of Dark World
R Rarity
Beiige, Vanguard of Dark World
R Rarity
Beiige, Vanguard of Dark World
DARK 4
Beiige, Vanguard of Dark World
Lính tiên phong thế giới hắc ám, Beiige
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Triệu hồi Đặc biệt nó từ Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is discarded to the Graveyard by a card effect: Special Summon it from the Graveyard.

UR Rarity
Blackwing - Zephyros the Elite
UR Rarity
Blackwing - Zephyros the Elite
UR Rarity
Blackwing - Zephyros the Elite
DARK 4
Blackwing - Zephyros the Elite
Cánh đen - Zephyros tinh nhuệ
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả lại 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển lên tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 400 sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Zephyros the Elite" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can return 1 face-up card you control to the hand; Special Summon this card, and if you do, take 400 damage. You can only use this effect of "Blackwing - Zephyros the Elite" once per Duel.

UR Rarity
Grapha, Dragon Lord of Dark World
UR Rarity
Grapha, Dragon Lord of Dark World
UR Rarity
Grapha, Dragon Lord of Dark World
DARK 8
Grapha, Dragon Lord of Dark World
Rồng thần thế giới hắc ám, Grapha
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ Mộ của bạn) bằng cách trả lại 1 quái thú "Dark World" mà bạn điều khiển lên tay, ngoại trừ "Grapha, Dragon Lord of Dark World". Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, sau đó, nếu lá bài này được gửi xuống Mộ từ tay bạn xuống Mộ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ, hãy nhìn vào 1 lá bài ngẫu nhiên trên tay của đối thủ, sau đó, nếu đó là quái thú, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó lên sân của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your Graveyard) by returning 1 "Dark World" monster you control to the hand, except "Grapha, Dragon Lord of Dark World". If this card is discarded to the Graveyard by a card effect: Target 1 card your opponent controls; destroy that target, then, if this card was discarded from your hand to your Graveyard by an opponent's card effect, look at 1 random card in your opponent's hand, then, if it was a monster, you can Special Summon it to your side of the field.

SR Rarity
Skull Meister
SR Rarity
Skull Meister
SR Rarity
Skull Meister
DARK 4
Skull Meister
Bậc thầy sọ
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Khi một hiệu ứng của lá bài được kích hoạt trong Mộ của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card effect is activated in your opponent's GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; negate that effect.Phân loại:

UR Rarity
Snoww, Unlight of Dark World
UR Rarity
Snoww, Unlight of Dark World
UR Rarity
Snoww, Unlight of Dark World
DARK 4
Snoww, Unlight of Dark World
Thuật sư thế giới hắc ám, Snoww
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ từ một hiệu ứng của lá bài: Nếu nó được gửi xuống Mộ từ tay bạn xuống Mộ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ, bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; thêm 1 lá bài "Dark World" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó (nếu có) ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is discarded to the Graveyard by a card effect: If it was discarded from your hand to your Graveyard by an opponent's card effect, you can target 1 monster in your opponent's Graveyard; add 1 "Dark World" card from your Deck to your hand, then Special Summon that target (if any) in face-up Defense Position.

SR Rarity
Trance Archfiend
SR Rarity
Trance Archfiend
SR Rarity
Trance Archfiend
DARK 4
Trance Archfiend
Quỉ dịch chuyển bên
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Loại Beast và nếu bạn làm điều đó, lá bài này sẽ nhận được 500 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số các quái thú DARK đã bị loại bỏ của mình; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can discard 1 Fiend-Type monster, and if you do, this card gains 500 ATK until the end of this turn. When this card you control is destroyed and sent to your Graveyard: You can target 1 of your banished DARK monsters; add that target to your hand.

SR Rarity
Shaddoll Beast
SR Rarity
Shaddoll Beast
SR Rarity
Shaddoll Beast
DARK 5
Shaddoll Beast
Thú búp bê bóng đêm
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ.
Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Beast" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can draw 2 cards, then discard 1 card. If this card is sent to the GY by a card effect: You can draw 1 card. You can only use 1 "Shaddoll Beast" effect per turn, and only once that turn.

R Rarity
Shaddoll Dragon
R Rarity
Shaddoll Dragon
R Rarity
Shaddoll Dragon
DARK 4
Shaddoll Dragon
Rồng búp bê bóng đêm
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.
Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Dragon" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 Spell/Trap on the field; destroy it. You can only use 1 "Shaddoll Dragon" effect per turn, and only once that turn.

UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.

  SR Rarity
  Charge Into a Dark World
  SR Rarity
  Charge Into a Dark World
  SR Rarity
  Charge Into a Dark World
  Spell Normal
  Charge Into a Dark World
  Chi viện thế giới hắc ám

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú Fiend Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó gửi xuống Mộ 1 quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Charge Into 1 Dark World" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 Level 4 or lower Fiend monster in your GY; Special Summon it, then discard 1 Fiend monster. You can only activate 1 "Charge Into a Dark World" per turn.

   SR Rarity
   Dragged Down into the Grave
   SR Rarity
   Dragged Down into the Grave
   SR Rarity
   Dragged Down into the Grave
   Spell Normal
   Dragged Down into the Grave
   Kéo sâu xuống mồ

    Hiệu ứng (VN):

    Cả hai người chơi để lộ bài trên tay của mình, mỗi người chọn 1 lá bài từ tay của đối phương, sau đó bạn gửi Mộ số lá bài đã chọn từ tay của cả hai người chơi, sau đó cả hai người chơi rút 1 lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Both players reveal their hands, each chooses 1 card from their opponent's hand, then you discard the chosen cards from both players' hands, then both players draw 1 card.

    UR Rarity
    Reinforcement of the Army
    UR Rarity
    Reinforcement of the Army
    UR Rarity
    Reinforcement of the Army
    Spell Normal
    Reinforcement of the Army
    Quân tiếp viện

     Hiệu ứng (VN):

     Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.

     UR Rarity
     Shuffle Reborn
     UR Rarity
     Shuffle Reborn
     UR Rarity
     Shuffle Reborn
     Spell Normal
     Shuffle Reborn
     Tái sinh tráo bài

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng, cũng như loại bỏ nó trong End Phase. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck, sau đó rút 1 lá bài, cũng như trong End Phase của lượt này, loại bỏ 1 lá khỏi tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shuffle Reborn" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you control no monsters: Target 1 monster in your GY; Special Summon it, but it has its effects negated, also banish it during the End Phase. You can banish this card from your GY, then target 1 card you control; shuffle it into the Deck, then draw 1 card, also during the End Phase of this turn, banish 1 card from your hand. You can only use this effect of "Shuffle Reborn" once per turn.

      UR Rarity
      The Gates of Dark World
      UR Rarity
      The Gates of Dark World
      UR Rarity
      The Gates of Dark World
      Spell Field
      The Gates of Dark World
      Cổng thế giới hắc ám

       Hiệu ứng (VN):

       Tất cả quái thú thuộc loại Fiend-Type nhận được 300 ATK và DEF. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại Fiend khỏi Mộ của mình; gửi xuống Mộ 1 quái thú Loại Fiend, sau đó rút 1 lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       All Fiend-Type monsters gain 300 ATK and DEF. Once per turn: You can banish 1 Fiend-Type monster from your Graveyard; discard 1 Fiend-Type monster, then draw 1 card.

       UR Rarity
       Ice Dragon's Prison
       UR Rarity
       Ice Dragon's Prison
       UR Rarity
       Ice Dragon's Prison
       Trap Normal
       Ice Dragon's Prison
       Rồng băng giam cầm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

        UR Rarity
        Paleozoic Dinomischus
        UR Rarity
        Paleozoic Dinomischus
        UR Rarity
        Paleozoic Dinomischus
        Trap Normal
        Paleozoic Dinomischus
        Loài giáp xác Dinomischus

         Hiệu ứng (VN):

         Tiêu 1 lá bài ngửa trên sân; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up card on the field; discard 1 card, and if you do, banish it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.

         UR Rarity
         Warning Point
         UR Rarity
         Warning Point
         UR Rarity
         Warning Point
         Trap Normal
         Warning Point
         Điểm cảnh cáo

          Hiệu ứng (VN):

          Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.

          Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

          SR Rarity
          Brute Enforcer
          SR Rarity
          Brute Enforcer
          SR Rarity
          Brute Enforcer
          DARK
          Brute Enforcer
          Người thi hành thô bạo
          • ATK:

          • 1600

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Hiệu ứng
          Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đối thủ của bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ có cùng loại bài gốc (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy) với lá bài ngửa đó để vô hiệu hoá hiệu ứng này, nếu không hãy phá huỷ lá bài ngửa đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brute Enforcer" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Effect Monsters You can discard 1 card, then target 1 face-up card your opponent controls; your opponent can discard 1 card with the same original card type (Monster, Spell, or Trap) as that face-up card to negate this effect, otherwise destroy that face-up card. You can only use this effect of "Brute Enforcer" once per turn.

          UR Rarity
          Knightmare Unicorn
          UR Rarity
          Knightmare Unicorn
          UR Rarity
          Knightmare Unicorn
          DARK
          Knightmare Unicorn
          Kỳ lân khúc ác mộng mơ
          • ATK:

          • 2200

          • LINK-3

          Mũi tên Link:

          Trái

          Dưới

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú với các tên khác nhau
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

          N Rarity
          Pentestag
          N Rarity
          Pentestag
          N Rarity
          Pentestag
          DARK
          Pentestag
          Kiểm thử cánh cứng
          • ATK:

          • 1600

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trên

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Hiệu ứng
          Nếu quái thú được mũi tên Link chỉ vào của bạn tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Effect Monsters If your linked monster attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.

          R Rarity
          Wee Witch's Apprentice
          R Rarity
          Wee Witch's Apprentice
          R Rarity
          Wee Witch's Apprentice
          DARK
          Wee Witch's Apprentice
          Cô nương phù thủy tập sự
          • ATK:

          • 1400

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú DARK
          Tất cả quái thú DARK trên sân được tăng 500 ATK / DEF, tất cả quái thú LIGHT trên sân sẽ mất 400 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú DARK trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Wee Witch's Apprentice" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 DARK monsters All DARK monsters on the field gain 500 ATK/DEF, also all LIGHT monsters on the field lose 400 ATK/DEF. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 DARK monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Wee Witch's Apprentice" once per turn.

           Rarity
          Cairngorgon, Antiluminescent Knight
           Rarity
          Cairngorgon, Antiluminescent Knight
           Rarity
          Cairngorgon, Antiluminescent Knight
          DARK
          Cairngorgon, Antiluminescent Knight
          Hiệp sĩ trở thành hắc ám, Cairngorgon
          • ATK:

          • 2450

          • DEF:

          • 1950


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng khác được kích hoạt chọn vào chính xác 1 lá bài trên sân (và không có lá bài nào khác): Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu một lá bài khác trên sân đó sẽ là mục tiêu thích hợp cho lá bài / hiệu ứng đó; lá bài / hiệu ứng đó hiện chọn mục tiêu mới.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters During either player's turn, when another card or effect is activated that targets exactly 1 card on the field (and no other cards): You can detach 1 Xyz Material from this card, then target another card on the field that would be an appropriate target for that card/effect; that card/effect now targets the new target.

          UR Rarity
          Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
          UR Rarity
          Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
          UR Rarity
          Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
          DARK
          Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
          Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
          • ATK:

          • 2600

          • DEF:

          • 2100


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 8
          Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
          ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
          ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.

          SR Rarity
          Evilswarm Nightmare
          SR Rarity
          Evilswarm Nightmare
          SR Rarity
          Evilswarm Nightmare
          DARK
          Evilswarm Nightmare
          Vai-rớt Nightmare
          • ATK:

          • 950

          • DEF:

          • 1950


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú DARK Cấp 4
          Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.

          SR Rarity
          Number 70: Malevolent Sin
          SR Rarity
          Number 70: Malevolent Sin
          SR Rarity
          Number 70: Malevolent Sin
          DARK
          Number 70: Malevolent Sin
          Con số 70: Tội ác tử thần
          • ATK:

          • 2400

          • DEF:

          • 1200


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.

          Các Skill được sử dụng hàng đầu

          Avenger from the Void: 100%
          Bắt đầu Trận đấu với 1 'Infernity Avenger' trong Mộ của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa quái vật không phải là quái vật DARK.
          Infernity Avenger
          Avenger from the Void: 100%
          Avenger from the Void
          Bắt đầu Trận đấu với 1 'Infernity Avenger' trong Mộ của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa quái vật không phải là quái vật DARK.
          Infernity Avenger
          Avenger from the Void

          Cần 22 UR

          UR Rarity
          Armageddon Knight2 card
          UR Rarity
          Blackwing - Zephyros the Elite1 card
          UR Rarity
          Grapha, Dragon Lord of Dark World3 card
          UR Rarity
          Snoww, Unlight of Dark World3 card
          UR Rarity
          Knightmare Unicorn1 card
           Rarity
          Cairngorgon, Antiluminescent Knight1 card
          UR Rarity
          Dingirsu, the Orcust of the Evening Star1 card
          UR Rarity
          Book of Moon2 card
          UR Rarity
          Reinforcement of the Army1 card
          UR Rarity
          Shuffle Reborn1 card
          UR Rarity
          The Gates of Dark World2 card
          UR Rarity
          Ice Dragon's Prison1 card
          UR Rarity
          Paleozoic Dinomischus2 card
          UR Rarity
          Warning Point1 card

          Main: 28 Extra: 8

          UR Rarity
          Armageddon Knight
          UR Rarity
          Armageddon Knight
          Armageddon Knight
          DARK 4
          Armageddon Knight
          Hiệp sĩ tận thế
          • ATK:

          • 1400

          • DEF:

          • 1200


          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 quái thú DARK từ Deck của bạn đến Mộ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card is Summoned: You can send 1 DARK monster from your Deck to the GY.


          UR Rarity
          Armageddon Knight
          UR Rarity
          Armageddon Knight
          Armageddon Knight
          DARK 4
          Armageddon Knight
          Hiệp sĩ tận thế
          • ATK:

          • 1400

          • DEF:

          • 1200


          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 quái thú DARK từ Deck của bạn đến Mộ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card is Summoned: You can send 1 DARK monster from your Deck to the GY.


          R Rarity
          Beiige, Vanguard of Dark World
          R Rarity
          Beiige, Vanguard of Dark World
          Beiige, Vanguard of Dark World
          DARK 4
          Beiige, Vanguard of Dark World
          Lính tiên phong thế giới hắc ám, Beiige
          • ATK:

          • 1600

          • DEF:

          • 1300


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Triệu hồi Đặc biệt nó từ Mộ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is discarded to the Graveyard by a card effect: Special Summon it from the Graveyard.


          R Rarity
          Beiige, Vanguard of Dark World
          R Rarity
          Beiige, Vanguard of Dark World
          Beiige, Vanguard of Dark World
          DARK 4
          Beiige, Vanguard of Dark World
          Lính tiên phong thế giới hắc ám, Beiige
          • ATK:

          • 1600

          • DEF:

          • 1300


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Triệu hồi Đặc biệt nó từ Mộ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is discarded to the Graveyard by a card effect: Special Summon it from the Graveyard.


          R Rarity
          Beiige, Vanguard of Dark World
          R Rarity
          Beiige, Vanguard of Dark World
          Beiige, Vanguard of Dark World
          DARK 4
          Beiige, Vanguard of Dark World
          Lính tiên phong thế giới hắc ám, Beiige
          • ATK:

          • 1600

          • DEF:

          • 1300


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Triệu hồi Đặc biệt nó từ Mộ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is discarded to the Graveyard by a card effect: Special Summon it from the Graveyard.


          UR Rarity
          Blackwing - Zephyros the Elite
          UR Rarity
          Blackwing - Zephyros the Elite
          Blackwing - Zephyros the Elite
          DARK 4
          Blackwing - Zephyros the Elite
          Cánh đen - Zephyros tinh nhuệ
          • ATK:

          • 1600

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả lại 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển lên tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 400 sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Zephyros the Elite" một lần trong mỗi Trận đấu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is in your GY: You can return 1 face-up card you control to the hand; Special Summon this card, and if you do, take 400 damage. You can only use this effect of "Blackwing - Zephyros the Elite" once per Duel.


          UR Rarity
          Grapha, Dragon Lord of Dark World
          UR Rarity
          Grapha, Dragon Lord of Dark World
          Grapha, Dragon Lord of Dark World
          DARK 8
          Grapha, Dragon Lord of Dark World
          Rồng thần thế giới hắc ám, Grapha
          • ATK:

          • 2700

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ Mộ của bạn) bằng cách trả lại 1 quái thú "Dark World" mà bạn điều khiển lên tay, ngoại trừ "Grapha, Dragon Lord of Dark World". Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, sau đó, nếu lá bài này được gửi xuống Mộ từ tay bạn xuống Mộ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ, hãy nhìn vào 1 lá bài ngẫu nhiên trên tay của đối thủ, sau đó, nếu đó là quái thú, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó lên sân của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can Special Summon this card (from your Graveyard) by returning 1 "Dark World" monster you control to the hand, except "Grapha, Dragon Lord of Dark World". If this card is discarded to the Graveyard by a card effect: Target 1 card your opponent controls; destroy that target, then, if this card was discarded from your hand to your Graveyard by an opponent's card effect, look at 1 random card in your opponent's hand, then, if it was a monster, you can Special Summon it to your side of the field.


          UR Rarity
          Grapha, Dragon Lord of Dark World
          UR Rarity
          Grapha, Dragon Lord of Dark World
          Grapha, Dragon Lord of Dark World
          DARK 8
          Grapha, Dragon Lord of Dark World
          Rồng thần thế giới hắc ám, Grapha
          • ATK:

          • 2700

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ Mộ của bạn) bằng cách trả lại 1 quái thú "Dark World" mà bạn điều khiển lên tay, ngoại trừ "Grapha, Dragon Lord of Dark World". Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, sau đó, nếu lá bài này được gửi xuống Mộ từ tay bạn xuống Mộ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ, hãy nhìn vào 1 lá bài ngẫu nhiên trên tay của đối thủ, sau đó, nếu đó là quái thú, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó lên sân của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can Special Summon this card (from your Graveyard) by returning 1 "Dark World" monster you control to the hand, except "Grapha, Dragon Lord of Dark World". If this card is discarded to the Graveyard by a card effect: Target 1 card your opponent controls; destroy that target, then, if this card was discarded from your hand to your Graveyard by an opponent's card effect, look at 1 random card in your opponent's hand, then, if it was a monster, you can Special Summon it to your side of the field.


          UR Rarity
          Grapha, Dragon Lord of Dark World
          UR Rarity
          Grapha, Dragon Lord of Dark World
          Grapha, Dragon Lord of Dark World
          DARK 8
          Grapha, Dragon Lord of Dark World
          Rồng thần thế giới hắc ám, Grapha
          • ATK:

          • 2700

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ Mộ của bạn) bằng cách trả lại 1 quái thú "Dark World" mà bạn điều khiển lên tay, ngoại trừ "Grapha, Dragon Lord of Dark World". Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, sau đó, nếu lá bài này được gửi xuống Mộ từ tay bạn xuống Mộ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ, hãy nhìn vào 1 lá bài ngẫu nhiên trên tay của đối thủ, sau đó, nếu đó là quái thú, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó lên sân của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can Special Summon this card (from your Graveyard) by returning 1 "Dark World" monster you control to the hand, except "Grapha, Dragon Lord of Dark World". If this card is discarded to the Graveyard by a card effect: Target 1 card your opponent controls; destroy that target, then, if this card was discarded from your hand to your Graveyard by an opponent's card effect, look at 1 random card in your opponent's hand, then, if it was a monster, you can Special Summon it to your side of the field.


          SR Rarity
          Skull Meister
          SR Rarity
          Skull Meister
          Skull Meister
          DARK 4
          Skull Meister
          Bậc thầy sọ
          • ATK:

          • 1700

          • DEF:

          • 400


          Hiệu ứng (VN):

          Khi một hiệu ứng của lá bài được kích hoạt trong Mộ của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a card effect is activated in your opponent's GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; negate that effect.
          Phân loại:

          UR Rarity
          Snoww, Unlight of Dark World
          UR Rarity
          Snoww, Unlight of Dark World
          Snoww, Unlight of Dark World
          DARK 4
          Snoww, Unlight of Dark World
          Thuật sư thế giới hắc ám, Snoww
          • ATK:

          • 1700

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ từ một hiệu ứng của lá bài: Nếu nó được gửi xuống Mộ từ tay bạn xuống Mộ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ, bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; thêm 1 lá bài "Dark World" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó (nếu có) ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is discarded to the Graveyard by a card effect: If it was discarded from your hand to your Graveyard by an opponent's card effect, you can target 1 monster in your opponent's Graveyard; add 1 "Dark World" card from your Deck to your hand, then Special Summon that target (if any) in face-up Defense Position.


          UR Rarity
          Snoww, Unlight of Dark World
          UR Rarity
          Snoww, Unlight of Dark World
          Snoww, Unlight of Dark World
          DARK 4
          Snoww, Unlight of Dark World
          Thuật sư thế giới hắc ám, Snoww
          • ATK:

          • 1700

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ từ một hiệu ứng của lá bài: Nếu nó được gửi xuống Mộ từ tay bạn xuống Mộ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ, bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; thêm 1 lá bài "Dark World" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó (nếu có) ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is discarded to the Graveyard by a card effect: If it was discarded from your hand to your Graveyard by an opponent's card effect, you can target 1 monster in your opponent's Graveyard; add 1 "Dark World" card from your Deck to your hand, then Special Summon that target (if any) in face-up Defense Position.


          UR Rarity
          Snoww, Unlight of Dark World
          UR Rarity
          Snoww, Unlight of Dark World
          Snoww, Unlight of Dark World
          DARK 4
          Snoww, Unlight of Dark World
          Thuật sư thế giới hắc ám, Snoww
          • ATK:

          • 1700

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ từ một hiệu ứng của lá bài: Nếu nó được gửi xuống Mộ từ tay bạn xuống Mộ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ, bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; thêm 1 lá bài "Dark World" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó (nếu có) ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is discarded to the Graveyard by a card effect: If it was discarded from your hand to your Graveyard by an opponent's card effect, you can target 1 monster in your opponent's Graveyard; add 1 "Dark World" card from your Deck to your hand, then Special Summon that target (if any) in face-up Defense Position.


          SR Rarity
          Trance Archfiend
          SR Rarity
          Trance Archfiend
          Trance Archfiend
          DARK 4
          Trance Archfiend
          Quỉ dịch chuyển bên
          • ATK:

          • 1500

          • DEF:

          • 500


          Hiệu ứng (VN):

          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Loại Beast và nếu bạn làm điều đó, lá bài này sẽ nhận được 500 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số các quái thú DARK đã bị loại bỏ của mình; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Once per turn: You can discard 1 Fiend-Type monster, and if you do, this card gains 500 ATK until the end of this turn. When this card you control is destroyed and sent to your Graveyard: You can target 1 of your banished DARK monsters; add that target to your hand.


          SR Rarity
          Shaddoll Beast
          SR Rarity
          Shaddoll Beast
          Shaddoll Beast
          DARK 5
          Shaddoll Beast
          Thú búp bê bóng đêm
          • ATK:

          • 2200

          • DEF:

          • 1700


          Hiệu ứng (VN):

          FLIP: Bạn có thể rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ.
          Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Beast" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          FLIP: You can draw 2 cards, then discard 1 card. If this card is sent to the GY by a card effect: You can draw 1 card. You can only use 1 "Shaddoll Beast" effect per turn, and only once that turn.


          R Rarity
          Shaddoll Dragon
          R Rarity
          Shaddoll Dragon
          Shaddoll Dragon
          DARK 4
          Shaddoll Dragon
          Rồng búp bê bóng đêm
          • ATK:

          • 1900

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          FLIP: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.
          Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Dragon" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          FLIP: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 Spell/Trap on the field; destroy it. You can only use 1 "Shaddoll Dragon" effect per turn, and only once that turn.


          UR Rarity
          Book of Moon
          UR Rarity
          Book of Moon
          Book of Moon
          Spell Quick
          Book of Moon
          Sách mặt trăng

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


           UR Rarity
           Book of Moon
           UR Rarity
           Book of Moon
           Book of Moon
           Spell Quick
           Book of Moon
           Sách mặt trăng

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


            SR Rarity
            Charge Into a Dark World
            SR Rarity
            Charge Into a Dark World
            Charge Into a Dark World
            Spell Normal
            Charge Into a Dark World
            Chi viện thế giới hắc ám

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú Fiend Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó gửi xuống Mộ 1 quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Charge Into 1 Dark World" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 Level 4 or lower Fiend monster in your GY; Special Summon it, then discard 1 Fiend monster. You can only activate 1 "Charge Into a Dark World" per turn.


             SR Rarity
             Dragged Down into the Grave
             SR Rarity
             Dragged Down into the Grave
             Dragged Down into the Grave
             Spell Normal
             Dragged Down into the Grave
             Kéo sâu xuống mồ

              Hiệu ứng (VN):

              Cả hai người chơi để lộ bài trên tay của mình, mỗi người chọn 1 lá bài từ tay của đối phương, sau đó bạn gửi Mộ số lá bài đã chọn từ tay của cả hai người chơi, sau đó cả hai người chơi rút 1 lá bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Both players reveal their hands, each chooses 1 card from their opponent's hand, then you discard the chosen cards from both players' hands, then both players draw 1 card.


              UR Rarity
              Reinforcement of the Army
              UR Rarity
              Reinforcement of the Army
              Reinforcement of the Army
              Spell Normal
              Reinforcement of the Army
              Quân tiếp viện

               Hiệu ứng (VN):

               Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


               UR Rarity
               Shuffle Reborn
               UR Rarity
               Shuffle Reborn
               Shuffle Reborn
               Spell Normal
               Shuffle Reborn
               Tái sinh tráo bài

                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng, cũng như loại bỏ nó trong End Phase. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck, sau đó rút 1 lá bài, cũng như trong End Phase của lượt này, loại bỏ 1 lá khỏi tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shuffle Reborn" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you control no monsters: Target 1 monster in your GY; Special Summon it, but it has its effects negated, also banish it during the End Phase. You can banish this card from your GY, then target 1 card you control; shuffle it into the Deck, then draw 1 card, also during the End Phase of this turn, banish 1 card from your hand. You can only use this effect of "Shuffle Reborn" once per turn.


                UR Rarity
                The Gates of Dark World
                UR Rarity
                The Gates of Dark World
                The Gates of Dark World
                Spell Field
                The Gates of Dark World
                Cổng thế giới hắc ám

                 Hiệu ứng (VN):

                 Tất cả quái thú thuộc loại Fiend-Type nhận được 300 ATK và DEF. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại Fiend khỏi Mộ của mình; gửi xuống Mộ 1 quái thú Loại Fiend, sau đó rút 1 lá bài.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 All Fiend-Type monsters gain 300 ATK and DEF. Once per turn: You can banish 1 Fiend-Type monster from your Graveyard; discard 1 Fiend-Type monster, then draw 1 card.


                 UR Rarity
                 The Gates of Dark World
                 UR Rarity
                 The Gates of Dark World
                 The Gates of Dark World
                 Spell Field
                 The Gates of Dark World
                 Cổng thế giới hắc ám

                  Hiệu ứng (VN):

                  Tất cả quái thú thuộc loại Fiend-Type nhận được 300 ATK và DEF. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại Fiend khỏi Mộ của mình; gửi xuống Mộ 1 quái thú Loại Fiend, sau đó rút 1 lá bài.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  All Fiend-Type monsters gain 300 ATK and DEF. Once per turn: You can banish 1 Fiend-Type monster from your Graveyard; discard 1 Fiend-Type monster, then draw 1 card.


                  UR Rarity
                  Ice Dragon's Prison
                  UR Rarity
                  Ice Dragon's Prison
                  Ice Dragon's Prison
                  Trap Normal
                  Ice Dragon's Prison
                  Rồng băng giam cầm

                   Hiệu ứng (VN):

                   Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                   UR Rarity
                   Paleozoic Dinomischus
                   UR Rarity
                   Paleozoic Dinomischus
                   Paleozoic Dinomischus
                   Trap Normal
                   Paleozoic Dinomischus
                   Loài giáp xác Dinomischus

                    Hiệu ứng (VN):

                    Tiêu 1 lá bài ngửa trên sân; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Target 1 face-up card on the field; discard 1 card, and if you do, banish it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                    UR Rarity
                    Paleozoic Dinomischus
                    UR Rarity
                    Paleozoic Dinomischus
                    Paleozoic Dinomischus
                    Trap Normal
                    Paleozoic Dinomischus
                    Loài giáp xác Dinomischus

                     Hiệu ứng (VN):

                     Tiêu 1 lá bài ngửa trên sân; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Target 1 face-up card on the field; discard 1 card, and if you do, banish it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                     UR Rarity
                     Warning Point
                     UR Rarity
                     Warning Point
                     Warning Point
                     Trap Normal
                     Warning Point
                     Điểm cảnh cáo

                      Hiệu ứng (VN):

                      Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


                      SR Rarity
                      Brute Enforcer
                      SR Rarity
                      Brute Enforcer
                      Brute Enforcer
                      DARK
                      Brute Enforcer
                      Người thi hành thô bạo
                      • ATK:

                      • 1600

                      • LINK-2

                      Mũi tên Link:

                      Dưới-Trái

                      Dưới-Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Hiệu ứng
                      Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đối thủ của bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ có cùng loại bài gốc (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy) với lá bài ngửa đó để vô hiệu hoá hiệu ứng này, nếu không hãy phá huỷ lá bài ngửa đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brute Enforcer" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Effect Monsters You can discard 1 card, then target 1 face-up card your opponent controls; your opponent can discard 1 card with the same original card type (Monster, Spell, or Trap) as that face-up card to negate this effect, otherwise destroy that face-up card. You can only use this effect of "Brute Enforcer" once per turn.


                      UR Rarity
                      Knightmare Unicorn
                      UR Rarity
                      Knightmare Unicorn
                      Knightmare Unicorn
                      DARK
                      Knightmare Unicorn
                      Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                      • ATK:

                      • 2200

                      • LINK-3

                      Mũi tên Link:

                      Trái

                      Dưới

                      Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2+ quái thú với các tên khác nhau
                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                      N Rarity
                      Pentestag
                      N Rarity
                      Pentestag
                      Pentestag
                      DARK
                      Pentestag
                      Kiểm thử cánh cứng
                      • ATK:

                      • 1600

                      • LINK-2

                      Mũi tên Link:

                      Trên

                      Dưới


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Hiệu ứng
                      Nếu quái thú được mũi tên Link chỉ vào của bạn tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Effect Monsters If your linked monster attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


                      R Rarity
                      Wee Witch's Apprentice
                      R Rarity
                      Wee Witch's Apprentice
                      Wee Witch's Apprentice
                      DARK
                      Wee Witch's Apprentice
                      Cô nương phù thủy tập sự
                      • ATK:

                      • 1400

                      • LINK-2

                      Mũi tên Link:

                      Dưới-Trái

                      Dưới-Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú DARK
                      Tất cả quái thú DARK trên sân được tăng 500 ATK / DEF, tất cả quái thú LIGHT trên sân sẽ mất 400 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú DARK trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Wee Witch's Apprentice" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 DARK monsters All DARK monsters on the field gain 500 ATK/DEF, also all LIGHT monsters on the field lose 400 ATK/DEF. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 DARK monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Wee Witch's Apprentice" once per turn.


                       Rarity
                      Cairngorgon, Antiluminescent Knight
                       Rarity
                      Cairngorgon, Antiluminescent Knight
                      Cairngorgon, Antiluminescent Knight
                      DARK
                      Cairngorgon, Antiluminescent Knight
                      Hiệp sĩ trở thành hắc ám, Cairngorgon
                      • ATK:

                      • 2450

                      • DEF:

                      • 1950


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Cấp 4
                      Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng khác được kích hoạt chọn vào chính xác 1 lá bài trên sân (và không có lá bài nào khác): Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu một lá bài khác trên sân đó sẽ là mục tiêu thích hợp cho lá bài / hiệu ứng đó; lá bài / hiệu ứng đó hiện chọn mục tiêu mới.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 4 monsters During either player's turn, when another card or effect is activated that targets exactly 1 card on the field (and no other cards): You can detach 1 Xyz Material from this card, then target another card on the field that would be an appropriate target for that card/effect; that card/effect now targets the new target.


                      UR Rarity
                      Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                      UR Rarity
                      Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                      Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                      DARK
                      Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                      Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
                      • ATK:

                      • 2600

                      • DEF:

                      • 2100


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Cấp 8
                      Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                      ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
                      ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


                      SR Rarity
                      Evilswarm Nightmare
                      SR Rarity
                      Evilswarm Nightmare
                      Evilswarm Nightmare
                      DARK
                      Evilswarm Nightmare
                      Vai-rớt Nightmare
                      • ATK:

                      • 950

                      • DEF:

                      • 1950


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú DARK Cấp 4
                      Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.


                      SR Rarity
                      Number 70: Malevolent Sin
                      SR Rarity
                      Number 70: Malevolent Sin
                      Number 70: Malevolent Sin
                      DARK
                      Number 70: Malevolent Sin
                      Con số 70: Tội ác tử thần
                      • ATK:

                      • 2400

                      • DEF:

                      • 1200


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Cấp 4
                      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.                      Deck của DARK WORLD trong DUEL LINKS