Thông tin tổng quan của Darkfluid

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

N Rarity
Cyberse Converter
N Rarity
Cyberse Converter
N Rarity
Cyberse Converter
LIGHT 2
Cyberse Converter
Máy mạng điện tử chuyển dữ liệu
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là quái thú Cyberse (tối thiểu 1), bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Cyberse Converter" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; nó trở thành quái thú Cyberse cho đến cuối lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If all monsters you control are Cyberse monsters (min. 1), you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Cyberse Converter" once per turn this way. When this card is Normal Summoned: You can target 1 face-up monster you control; it becomes a Cyberse monster until the end of this turn.

SR Rarity
Firewall Defenser
SR Rarity
Firewall Defenser
SR Rarity
Firewall Defenser
DARK 4
Firewall Defenser
Tường lửa phòng thủ
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của một quái thú Cyberse: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Firewall" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Firewall Defenser". Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú ở lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Firewall" mà bạn điều khiển sắp bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Defenser" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY as material for the Link Summon of a Cyberse monster: You can Special Summon 1 "Firewall" monster from your Deck, except "Firewall Defenser". You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except Cyberse monsters. If a "Firewall" monster(s) you control would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Firewall Defenser" once per turn.

SR Rarity
Firewall Guardian
SR Rarity
Firewall Guardian
SR Rarity
Firewall Guardian
DARK 4
Firewall Guardian
Vệ binh tường lửa
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của quái thú Cyberse: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú Link của bạn và quái thú Link của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá đòn tấn công đó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt này, ATK ban đầu của quái thú đối thủ đó trở thành 0, đồng thời nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài khác, ngoại trừ hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Guardian" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY as material for the Link Summon of a Cyberse monster: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. When an attack is declared involving your Link Monster and an opponent's Link Monster: You can banish this card from your GY; negate that attack, and if you do, until the end of this turn, the original ATK of that opponent's monster becomes 0, also it is unaffected by other card effects, except its own. You can only use each effect of "Firewall Guardian" once per turn.

 Rarity
Cyberse Sage
 Rarity
Cyberse Sage
 Rarity
Cyberse Sage
DARK 1
Cyberse Sage
Thuật sư mạng điện tử
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Cynet Ritual". Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các nguyên liệu được đề cập trên nó khỏi sân hoặc Mộ của bạn, bao gồm cả quái thú Cyberse. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse hoặc 1 Lá bài Phép Ritual trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyberse Sage" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Cynet Ritual". During your Main Phase: You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing materials mentioned on it from your field or GY, including a Cyberse monster. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can target 1 Cyberse monster or 1 Ritual Spell in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Cyberse Sage" once per turn.

SR Rarity
Cynet Crosswipe
SR Rarity
Cynet Crosswipe
SR Rarity
Cynet Crosswipe
Spell Quick
Cynet Crosswipe
Tiêu huỷ mạng lưới

  Hiệu ứng (VN):

  Hiến tế 1 quái thú Cyberse, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Tribute 1 Cyberse monster, then target 1 card on the field; destroy it.

  UR Rarity
  Cynet Mining
  UR Rarity
  Cynet Mining
  UR Rarity
  Cynet Mining
  Spell Normal
  Cynet Mining
  Khai phá mạng lưới

   Hiệu ứng (VN):

   Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.

   N Rarity
   Cynet Ritual
   N Rarity
   Cynet Ritual
   N Rarity
   Cynet Ritual
   Spell Normal
   Cynet Ritual
   Nghi lễ mạng lưới

    Hiệu ứng (VN):

    Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual Cyberse nào. Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng hoặc vượt Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 quái thú Ritual khỏi Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Cynet Tokens" (Cyberse / LIGHT / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Bạn không thể kích hoạt hiệu ứng này khi đến lượt lá bài này được gửi đến Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    This card can be used to Ritual Summon any Cyberse Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon. If you control no monsters: You can banish this card and 1 Ritual Monster from the GY; Special Summon 2 "Cynet Tokens" (Cyberse/LIGHT/Level 4/ATK 0/DEF 0). You cannot activate this effect the turn this card is sent to the GY.

    UR Rarity
    D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
    UR Rarity
    D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
    UR Rarity
    D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
    Spell Equip
    D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
    Chuyển sinh ở KgK

     Hiệu ứng (VN):

     Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Tấn công, và trang bị cho nó với lá bài này. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú được trang bị.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Discard 1 card, then target 1 of your banished monsters; Special Summon it in Attack Position, and equip it with this card. When this card leaves the field, destroy the equipped monster.

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     R Rarity
     Diplexer Chimera
     R Rarity
     Diplexer Chimera
     R Rarity
     Diplexer Chimera
     LIGHT 5
     Diplexer Chimera
     Diplexer Chimera
     • ATK:

     • 2000

     • DEF:

     • 800


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cyberse
     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Cyberse; Bài Phép / Bài Bẫy, và các hiệu ứng của chúng, không thể được kích hoạt trong Battle Phase của lượt này. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Cynet Fusion" và 1 quái thú Cyberse trong Mộ của bạn, ngoại trừ lá bài này; thêm chúng lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Diplexer Chimera" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Cyberse monsters Once per turn: You can Tribute 1 Cyberse monster; Spell/Trap Cards, and their effects, cannot be activated during the Battle Phase of this turn. If this Fusion Summoned card is sent to your GY: You can target 1 "Cynet Fusion" and 1 Cyberse monster in your GY, except this card; add them to your hand. You can only use this effect of "Diplexer Chimera" once per turn.

     R Rarity
     Cyberse Wicckid
     R Rarity
     Cyberse Wicckid
     R Rarity
     Cyberse Wicckid
     DARK
     Cyberse Wicckid
     Trẻ ranh ma mạng điện tử
     • ATK:

     • 800

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Dưới

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cyberse
     Lá bài được Triệu hồi Link này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Quái thú Cyberse mà lá bài này chỉ đến để không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cyberse khỏi Mộ của mình; thêm 1 Cyberse Tuner từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyberse Wicckid" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Cyberse monsters This Link Summoned card cannot be destroyed by battle or card effects. Cyberse monsters this card points to cannot be destroyed by card effects. If a monster(s) is Special Summoned to a zone(s) this card points to while you control this monster (except during the Damage Step): You can banish 1 Cyberse monster from your GY; add 1 Cyberse Tuner from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Cyberse Wicckid" once per turn.

     SR Rarity
     Cyberse Witch
     SR Rarity
     Cyberse Witch
     SR Rarity
     Cyberse Witch
     DARK
     Cyberse Witch
     Nữ phù thuỷ mạng điện tử
     • ATK:

     • 800

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cyberse
     Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài Phép khỏi Mộ của mình; thêm 1 Cyberse Ritual Monster và 1 "Cynet Ritual" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong Main Phase của bạn, nếu hiệu ứng này được kích hoạt ở lượt này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyberse Witch" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Cyberse monsters If a monster is Special Summoned to a zone this card points to (except during the Damage Step): You can banish 1 Spell from your GY; add 1 Cyberse Ritual Monster and 1 "Cynet Ritual" from your Deck to your hand. During your Main Phase, if this effect was activated this turn: You can target 1 Level 4 or lower Cyberse monster in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Cyberse Witch" once per turn.

     UR Rarity
     Decode Talker
     UR Rarity
     Decode Talker
     UR Rarity
     Decode Talker
     DARK
     Decode Talker
     Người xử mã
     • ATK:

     • 2300

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trên

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú Hiệu ứng
     Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.

      Rarity
     Firewall Dragon Darkfluid
      Rarity
     Firewall Dragon Darkfluid
      Rarity
     Firewall Dragon Darkfluid
     DARK
     Firewall Dragon Darkfluid
     Rồng tường lửa Darkfluid
     • ATK:

     • 3000

     • LINK-5

     Mũi tên Link:

     Trên

     Trái

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     3+ quái thú Hiệu ứng
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể đặt các Counter trên lá bài này bằng với số lượng quái thú Cyberse khác nhau trong Mộ của bạn (Ritual, Fusion, Synchro, Xyz). Lá bài này chỉ nhận được 2500 ATK cho mỗi Counter trên đó trong Battle Phase. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 phản từ lá bài này; đồng thời vô hiệu hoá việc kích hoạt, nếu hiệu ứng này được kích hoạt giữa lần tuyên bố tấn công của lá bài này và khi kết thúc Damage Step, lá bài này có thể thực hiện tấn công khác liên tiếp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     3+ Effect Monsters If this card is Link Summoned: You can place counters on this card equal to the number of different types of Cyberse monsters in your GY (Ritual, Fusion, Synchro, Xyz). This card gains 2500 ATK for each counter on it during the Battle Phase only. When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can remove 1 counter from this card; negate the activation, also, if this effect was activated between this card's attack declaration and the end of the Damage Step, this card can make another attack in a row.

     SR Rarity
     Honeybot
     SR Rarity
     Honeybot
     SR Rarity
     Honeybot
     LIGHT
     Honeybot
     Rô bốt mật ong
     • ATK:

     • 1900

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trái

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cyberse
     Cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu những quái thú mà lá bài này chỉ đến với các hiệu ứng của lá bài, và những quái thú đó không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Cyberse monsters Neither player can target monsters this card points to with card effects, and those monsters cannot be destroyed by battle.

     R Rarity
     Cyberse Integrator
     R Rarity
     Cyberse Integrator
     R Rarity
     Cyberse Integrator
     LIGHT 3
     Cyberse Integrator
     Máy tích phân mạng điện tử
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro, bạn có thể: Triệu hồi Đặc biệt 1 Cyberse Tuner từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyberse Integrator" một lần cho mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned, you can: Special Summon 1 Cyberse Tuner from your hand or GY in Defense Position, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Cyberse monsters. If this Synchro Summoned card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use each effect of "Cyberse Integrator" once per turn.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     Darkfluid Link
     Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng thứ hai và thứ ba của Kỹ năng này một lần trong Trận đấu.
     1: Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú Cyberse.
     2: Nếu Extra Deck của bạn chứa quái thú Link-5, hiển thị 1 quái thú "Firewall" hoặc quái thú Ritualtrên tay bạn, sau đó loại bỏ 5 quái thú từ bên ngoài Deck của bạn (những quái thú này có thể được Triệu hồi Đặc biệt) và thêm 1 "Cynet" Bài Phép từ Deck của bạn về tay bạn. Nếu bạn kích hoạt hiệu ứng này ở lượt thứ 2 trở đi, hãy thêm 1 "Cynet Rollback" từ bên ngoài Deck lên tay bạn.
     3: Nếu bạn được Triệu hồi Đặc biệt "Decode Talker" trong Trận đấu này, xáo trộn tối đa 5 lá bài từ Mộ của bạn và/hoặc trong số các lá bài bị loại bỏ của bạn vào Deck.
     Darkfluid Link

     Cần 12 UR

      Rarity
     Firewall Dragon Darkfluid1 card
     UR Rarity
     Salamangreat Balelynx1 card
      Rarity
     Cyberse Sage2 card
     UR Rarity
     Cosmic Cyclone3 card
     UR Rarity
     Cynet Mining1 card
     UR Rarity
     D.D.R. - Different Dimension Reincarnation3 card
     UR Rarity
     Salamangreat Sanctuary1 card

     Main: 21 Extra: 8

     N Rarity
     Cyberse Converter
     N Rarity
     Cyberse Converter
     Cyberse Converter
     LIGHT 2
     Cyberse Converter
     Máy mạng điện tử chuyển dữ liệu
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là quái thú Cyberse (tối thiểu 1), bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Cyberse Converter" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; nó trở thành quái thú Cyberse cho đến cuối lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If all monsters you control are Cyberse monsters (min. 1), you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Cyberse Converter" once per turn this way. When this card is Normal Summoned: You can target 1 face-up monster you control; it becomes a Cyberse monster until the end of this turn.


     SR Rarity
     Firewall Defenser
     SR Rarity
     Firewall Defenser
     Firewall Defenser
     DARK 4
     Firewall Defenser
     Tường lửa phòng thủ
     • ATK:

     • 1200

     • DEF:

     • 1500


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của một quái thú Cyberse: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Firewall" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Firewall Defenser". Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú ở lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Firewall" mà bạn điều khiển sắp bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Defenser" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is sent to the GY as material for the Link Summon of a Cyberse monster: You can Special Summon 1 "Firewall" monster from your Deck, except "Firewall Defenser". You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except Cyberse monsters. If a "Firewall" monster(s) you control would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Firewall Defenser" once per turn.


     SR Rarity
     Firewall Defenser
     SR Rarity
     Firewall Defenser
     Firewall Defenser
     DARK 4
     Firewall Defenser
     Tường lửa phòng thủ
     • ATK:

     • 1200

     • DEF:

     • 1500


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của một quái thú Cyberse: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Firewall" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Firewall Defenser". Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú ở lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Firewall" mà bạn điều khiển sắp bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Defenser" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is sent to the GY as material for the Link Summon of a Cyberse monster: You can Special Summon 1 "Firewall" monster from your Deck, except "Firewall Defenser". You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except Cyberse monsters. If a "Firewall" monster(s) you control would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Firewall Defenser" once per turn.


     SR Rarity
     Firewall Defenser
     SR Rarity
     Firewall Defenser
     Firewall Defenser
     DARK 4
     Firewall Defenser
     Tường lửa phòng thủ
     • ATK:

     • 1200

     • DEF:

     • 1500


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của một quái thú Cyberse: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Firewall" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Firewall Defenser". Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú ở lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Firewall" mà bạn điều khiển sắp bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Defenser" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is sent to the GY as material for the Link Summon of a Cyberse monster: You can Special Summon 1 "Firewall" monster from your Deck, except "Firewall Defenser". You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except Cyberse monsters. If a "Firewall" monster(s) you control would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Firewall Defenser" once per turn.


     SR Rarity
     Firewall Guardian
     SR Rarity
     Firewall Guardian
     Firewall Guardian
     DARK 4
     Firewall Guardian
     Vệ binh tường lửa
     • ATK:

     • 100

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của quái thú Cyberse: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú Link của bạn và quái thú Link của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá đòn tấn công đó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt này, ATK ban đầu của quái thú đối thủ đó trở thành 0, đồng thời nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài khác, ngoại trừ hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Guardian" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is sent to the GY as material for the Link Summon of a Cyberse monster: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. When an attack is declared involving your Link Monster and an opponent's Link Monster: You can banish this card from your GY; negate that attack, and if you do, until the end of this turn, the original ATK of that opponent's monster becomes 0, also it is unaffected by other card effects, except its own. You can only use each effect of "Firewall Guardian" once per turn.


     SR Rarity
     Firewall Guardian
     SR Rarity
     Firewall Guardian
     Firewall Guardian
     DARK 4
     Firewall Guardian
     Vệ binh tường lửa
     • ATK:

     • 100

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của quái thú Cyberse: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú Link của bạn và quái thú Link của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá đòn tấn công đó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt này, ATK ban đầu của quái thú đối thủ đó trở thành 0, đồng thời nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài khác, ngoại trừ hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Guardian" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is sent to the GY as material for the Link Summon of a Cyberse monster: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. When an attack is declared involving your Link Monster and an opponent's Link Monster: You can banish this card from your GY; negate that attack, and if you do, until the end of this turn, the original ATK of that opponent's monster becomes 0, also it is unaffected by other card effects, except its own. You can only use each effect of "Firewall Guardian" once per turn.


     SR Rarity
     Firewall Guardian
     SR Rarity
     Firewall Guardian
     Firewall Guardian
     DARK 4
     Firewall Guardian
     Vệ binh tường lửa
     • ATK:

     • 100

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của quái thú Cyberse: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú Link của bạn và quái thú Link của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá đòn tấn công đó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt này, ATK ban đầu của quái thú đối thủ đó trở thành 0, đồng thời nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài khác, ngoại trừ hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Guardian" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is sent to the GY as material for the Link Summon of a Cyberse monster: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. When an attack is declared involving your Link Monster and an opponent's Link Monster: You can banish this card from your GY; negate that attack, and if you do, until the end of this turn, the original ATK of that opponent's monster becomes 0, also it is unaffected by other card effects, except its own. You can only use each effect of "Firewall Guardian" once per turn.


      Rarity
     Cyberse Sage
      Rarity
     Cyberse Sage
     Cyberse Sage
     DARK 1
     Cyberse Sage
     Thuật sư mạng điện tử
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Cynet Ritual". Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các nguyên liệu được đề cập trên nó khỏi sân hoặc Mộ của bạn, bao gồm cả quái thú Cyberse. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse hoặc 1 Lá bài Phép Ritual trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyberse Sage" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Ritual Summon this card with "Cynet Ritual". During your Main Phase: You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing materials mentioned on it from your field or GY, including a Cyberse monster. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can target 1 Cyberse monster or 1 Ritual Spell in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Cyberse Sage" once per turn.


      Rarity
     Cyberse Sage
      Rarity
     Cyberse Sage
     Cyberse Sage
     DARK 1
     Cyberse Sage
     Thuật sư mạng điện tử
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Cynet Ritual". Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các nguyên liệu được đề cập trên nó khỏi sân hoặc Mộ của bạn, bao gồm cả quái thú Cyberse. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse hoặc 1 Lá bài Phép Ritual trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyberse Sage" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Ritual Summon this card with "Cynet Ritual". During your Main Phase: You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing materials mentioned on it from your field or GY, including a Cyberse monster. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can target 1 Cyberse monster or 1 Ritual Spell in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Cyberse Sage" once per turn.


     SR Rarity
     Cyberse Synchron
     SR Rarity
     Cyberse Synchron
     Cyberse Synchron
     DARK 1
     Cyberse Synchron
     Máy đồng bộ mạng điện tử
     • ATK:

     • 100

     • DEF:

     • 100


     Hiệu ứng (VN):

     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó bằng Cấp độ ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu (các) quái thú của bạn trong Vùng Extra Monster Zone bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyberse Synchron" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Once per turn: You can target 1 Level 4 or lower monster you control; increase its Level by its original Level until the end of this turn. If your monster(s) in the Extra Monster Zone would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use this effect of "Cyberse Synchron" once per turn.


     UR Rarity
     Cosmic Cyclone
     UR Rarity
     Cosmic Cyclone
     Cosmic Cyclone
     Spell Quick
     Cosmic Cyclone
     Xoáy vũ trụ

      Hiệu ứng (VN):

      Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


      UR Rarity
      Cosmic Cyclone
      UR Rarity
      Cosmic Cyclone
      Cosmic Cyclone
      Spell Quick
      Cosmic Cyclone
      Xoáy vũ trụ

       Hiệu ứng (VN):

       Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


       UR Rarity
       Cosmic Cyclone
       UR Rarity
       Cosmic Cyclone
       Cosmic Cyclone
       Spell Quick
       Cosmic Cyclone
       Xoáy vũ trụ

        Hiệu ứng (VN):

        Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


        SR Rarity
        Cynet Crosswipe
        SR Rarity
        Cynet Crosswipe
        Cynet Crosswipe
        Spell Quick
        Cynet Crosswipe
        Tiêu huỷ mạng lưới

         Hiệu ứng (VN):

         Hiến tế 1 quái thú Cyberse, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Tribute 1 Cyberse monster, then target 1 card on the field; destroy it.


         UR Rarity
         Cynet Mining
         UR Rarity
         Cynet Mining
         Cynet Mining
         Spell Normal
         Cynet Mining
         Khai phá mạng lưới

          Hiệu ứng (VN):

          Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.


          N Rarity
          Cynet Ritual
          N Rarity
          Cynet Ritual
          Cynet Ritual
          Spell Normal
          Cynet Ritual
          Nghi lễ mạng lưới

           Hiệu ứng (VN):

           Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual Cyberse nào. Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng hoặc vượt Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 quái thú Ritual khỏi Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Cynet Tokens" (Cyberse / LIGHT / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Bạn không thể kích hoạt hiệu ứng này khi đến lượt lá bài này được gửi đến Mộ.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           This card can be used to Ritual Summon any Cyberse Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon. If you control no monsters: You can banish this card and 1 Ritual Monster from the GY; Special Summon 2 "Cynet Tokens" (Cyberse/LIGHT/Level 4/ATK 0/DEF 0). You cannot activate this effect the turn this card is sent to the GY.


           N Rarity
           Cynet Ritual
           N Rarity
           Cynet Ritual
           Cynet Ritual
           Spell Normal
           Cynet Ritual
           Nghi lễ mạng lưới

            Hiệu ứng (VN):

            Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual Cyberse nào. Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng hoặc vượt Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 quái thú Ritual khỏi Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Cynet Tokens" (Cyberse / LIGHT / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Bạn không thể kích hoạt hiệu ứng này khi đến lượt lá bài này được gửi đến Mộ.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            This card can be used to Ritual Summon any Cyberse Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon. If you control no monsters: You can banish this card and 1 Ritual Monster from the GY; Special Summon 2 "Cynet Tokens" (Cyberse/LIGHT/Level 4/ATK 0/DEF 0). You cannot activate this effect the turn this card is sent to the GY.


            UR Rarity
            D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
            UR Rarity
            D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
            D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
            Spell Equip
            D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
            Chuyển sinh ở KgK

             Hiệu ứng (VN):

             Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Tấn công, và trang bị cho nó với lá bài này. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú được trang bị.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Discard 1 card, then target 1 of your banished monsters; Special Summon it in Attack Position, and equip it with this card. When this card leaves the field, destroy the equipped monster.


             UR Rarity
             D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
             UR Rarity
             D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
             D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
             Spell Equip
             D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
             Chuyển sinh ở KgK

              Hiệu ứng (VN):

              Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Tấn công, và trang bị cho nó với lá bài này. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú được trang bị.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Discard 1 card, then target 1 of your banished monsters; Special Summon it in Attack Position, and equip it with this card. When this card leaves the field, destroy the equipped monster.


              UR Rarity
              D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
              UR Rarity
              D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
              D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
              Spell Equip
              D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
              Chuyển sinh ở KgK

               Hiệu ứng (VN):

               Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Tấn công, và trang bị cho nó với lá bài này. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú được trang bị.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Discard 1 card, then target 1 of your banished monsters; Special Summon it in Attack Position, and equip it with this card. When this card leaves the field, destroy the equipped monster.


               UR Rarity
               Salamangreat Sanctuary
               UR Rarity
               Salamangreat Sanctuary
               Salamangreat Sanctuary
               Spell Field
               Salamangreat Sanctuary
               Thánh địa thú lửa chuyển sinh

                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn Triệu hồi Link "Salamangreat" , bạn có thể sử dụng 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển có cùng tên với toàn bộ nguyên liệu. Trong damage calculation, nếu quái thú của bạn chiến đấu: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 quái thú Link mà bạn điều khiển; làm cho ATK của nó bằng 0, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được LP bằng ATK ban đầu của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sanctuary" một lần cho mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you Link Summon a "Salamangreat" Link Monster, you can use 1 "Salamangreat" Link Monster you control with its same name as the entire material. During damage calculation, if your monster battles: You can pay 1000 LP, then target 1 Link Monster you control; make its ATK 0, and if you do, gain LP equal to its original ATK. You can only use each effect of "Salamangreat Sanctuary" once per turn.


                R Rarity
                Diplexer Chimera
                R Rarity
                Diplexer Chimera
                Diplexer Chimera
                LIGHT 5
                Diplexer Chimera
                Diplexer Chimera
                • ATK:

                • 2000

                • DEF:

                • 800


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cyberse
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Cyberse; Bài Phép / Bài Bẫy, và các hiệu ứng của chúng, không thể được kích hoạt trong Battle Phase của lượt này. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Cynet Fusion" và 1 quái thú Cyberse trong Mộ của bạn, ngoại trừ lá bài này; thêm chúng lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Diplexer Chimera" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Cyberse monsters Once per turn: You can Tribute 1 Cyberse monster; Spell/Trap Cards, and their effects, cannot be activated during the Battle Phase of this turn. If this Fusion Summoned card is sent to your GY: You can target 1 "Cynet Fusion" and 1 Cyberse monster in your GY, except this card; add them to your hand. You can only use this effect of "Diplexer Chimera" once per turn.


                R Rarity
                Cyberse Wicckid
                R Rarity
                Cyberse Wicckid
                Cyberse Wicckid
                DARK
                Cyberse Wicckid
                Trẻ ranh ma mạng điện tử
                • ATK:

                • 800

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Dưới

                Dưới-Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cyberse
                Lá bài được Triệu hồi Link này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Quái thú Cyberse mà lá bài này chỉ đến để không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cyberse khỏi Mộ của mình; thêm 1 Cyberse Tuner từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyberse Wicckid" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Cyberse monsters This Link Summoned card cannot be destroyed by battle or card effects. Cyberse monsters this card points to cannot be destroyed by card effects. If a monster(s) is Special Summoned to a zone(s) this card points to while you control this monster (except during the Damage Step): You can banish 1 Cyberse monster from your GY; add 1 Cyberse Tuner from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Cyberse Wicckid" once per turn.


                SR Rarity
                Cyberse Witch
                SR Rarity
                Cyberse Witch
                Cyberse Witch
                DARK
                Cyberse Witch
                Nữ phù thuỷ mạng điện tử
                • ATK:

                • 800

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Dưới-Trái

                Dưới


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cyberse
                Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài Phép khỏi Mộ của mình; thêm 1 Cyberse Ritual Monster và 1 "Cynet Ritual" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong Main Phase của bạn, nếu hiệu ứng này được kích hoạt ở lượt này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyberse Witch" một lần trong mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Cyberse monsters If a monster is Special Summoned to a zone this card points to (except during the Damage Step): You can banish 1 Spell from your GY; add 1 Cyberse Ritual Monster and 1 "Cynet Ritual" from your Deck to your hand. During your Main Phase, if this effect was activated this turn: You can target 1 Level 4 or lower Cyberse monster in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Cyberse Witch" once per turn.


                 Rarity
                Firewall Dragon Darkfluid
                 Rarity
                Firewall Dragon Darkfluid
                Firewall Dragon Darkfluid
                DARK
                Firewall Dragon Darkfluid
                Rồng tường lửa Darkfluid
                • ATK:

                • 3000

                • LINK-5

                Mũi tên Link:

                Trên

                Trái

                Dưới-Trái

                Dưới-Phải

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                3+ quái thú Hiệu ứng
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể đặt các Counter trên lá bài này bằng với số lượng quái thú Cyberse khác nhau trong Mộ của bạn (Ritual, Fusion, Synchro, Xyz). Lá bài này chỉ nhận được 2500 ATK cho mỗi Counter trên đó trong Battle Phase. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 phản từ lá bài này; đồng thời vô hiệu hoá việc kích hoạt, nếu hiệu ứng này được kích hoạt giữa lần tuyên bố tấn công của lá bài này và khi kết thúc Damage Step, lá bài này có thể thực hiện tấn công khác liên tiếp.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                3+ Effect Monsters If this card is Link Summoned: You can place counters on this card equal to the number of different types of Cyberse monsters in your GY (Ritual, Fusion, Synchro, Xyz). This card gains 2500 ATK for each counter on it during the Battle Phase only. When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can remove 1 counter from this card; negate the activation, also, if this effect was activated between this card's attack declaration and the end of the Damage Step, this card can make another attack in a row.


                SR Rarity
                Honeybot
                SR Rarity
                Honeybot
                Honeybot
                LIGHT
                Honeybot
                Rô bốt mật ong
                • ATK:

                • 1900

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Trái

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cyberse
                Cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu những quái thú mà lá bài này chỉ đến với các hiệu ứng của lá bài, và những quái thú đó không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Cyberse monsters Neither player can target monsters this card points to with card effects, and those monsters cannot be destroyed by battle.


                UR Rarity
                Salamangreat Balelynx
                UR Rarity
                Salamangreat Balelynx
                Salamangreat Balelynx
                FIRE
                Salamangreat Balelynx
                Thú lửa chuyển sinh linh miêu lửa hiệu
                • ATK:

                • 500

                • LINK-1

                Mũi tên Link:

                Dưới


                Hiệu ứng (VN):

                1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 "Salamangreat Sanctuary" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu "Salamangreat" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Balelynx" một lần cho mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Level 4 or lower Cyberse monster If this card is Link Summoned: You can add 1 "Salamangreat Sanctuary" from your Deck to your hand. If a "Salamangreat" card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Salamangreat Balelynx" once per turn.


                R Rarity
                Cyberse Integrator
                R Rarity
                Cyberse Integrator
                Cyberse Integrator
                LIGHT 3
                Cyberse Integrator
                Máy tích phân mạng điện tử
                • ATK:

                • 1000

                • DEF:

                • 1000


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro, bạn có thể: Triệu hồi Đặc biệt 1 Cyberse Tuner từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyberse Integrator" một lần cho mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned, you can: Special Summon 1 Cyberse Tuner from your hand or GY in Defense Position, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Cyberse monsters. If this Synchro Summoned card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use each effect of "Cyberse Integrator" once per turn.


                SR Rarity
                Cyberse Quantum Dragon
                SR Rarity
                Cyberse Quantum Dragon
                Cyberse Quantum Dragon
                DARK 7
                Cyberse Quantum Dragon
                Rồng lượng tử mạng điện tử
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                Trong khi bạn điều khiển quái thú Link, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu vào quái thú bạn điều khiển để tấn công, ngoại trừ quái thú này, đối thủ của bạn cũng không thể chọn mục tiêu quái thú bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ quái thú này. Một lần mỗi lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể trả lại quái thú của đối thủ đó về tay, lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai liên tiếp.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters While you control a Link Monster, monsters your opponent controls cannot target monsters you control for attacks, except this one, also your opponent cannot target monsters you control with card effects, except this one. Once per turn, at the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can return that opponent's monster to the hand, also, this card can make a second attack in a row.                Deck của DARKFLUID trong DUEL LINKS