Thông tin tổng quan của Darklords

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

N Rarity
Darklord Amdusc
N Rarity
Darklord Amdusc
N Rarity
Darklord Amdusc
DARK 6
Darklord Amdusc
Thiên sứ sa ngã Amdusias
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi Mộ lá bài này và 1 lá bài "Darklord" , sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài "Darklord" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép/Bẫy "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Darklord Amdusc" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Amdusc(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard this card and 1 "Darklord" card, then target 1 "Darklord" card in your Graveyard; add it to your hand. During either player's turn: You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap Card in your Graveyard; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use each effect of "Darklord Amdusc" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Amdusc(s)" once per turn.

SR Rarity
Darklord Ixchel
SR Rarity
Darklord Ixchel
SR Rarity
Darklord Ixchel
DARK 10
Darklord Ixchel
Thiên sứ sa ngã Ixtam
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2900


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này và 1 lá bài "Darklord" ; rút 2 lá bài. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Darklord Ixchel" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Ixchel(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard this card and 1 "Darklord" card; draw 2 cards. (Quick Effect): You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap in your GY; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use each effect of "Darklord Ixchel" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Ixchel(s)" once per turn.

R Rarity
Darklord Nasten
R Rarity
Darklord Nasten
R Rarity
Darklord Nasten
DARK 7
Darklord Nasten
Thiên sứ sa ngã Masterma
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ 2 "Darklord" khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Darklord Nasten" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Nasten(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 2 other "Darklord" cards; Special Summon this card from your hand. (Quick Effect): You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap in your GY; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use this effect of "Darklord Nasten" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Nasten(s)" once per turn.

N Rarity
Darklord Tezcatlipoca
N Rarity
Darklord Tezcatlipoca
N Rarity
Darklord Tezcatlipoca
DARK 9
Darklord Tezcatlipoca
Thiên sứ sa ngã Tezcatlipoca
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu "Darklord" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này để thay thế. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Darklord Tezcatlipoca" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Tezcatlipoca(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a "Darklord" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can discard this card instead. During either player's turn: You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap Card in your Graveyard; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use this effect of "Darklord Tezcatlipoca" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Tezcatlipoca(s)" once per turn.

R Rarity
Orcust Cymbal Skeleton
R Rarity
Orcust Cymbal Skeleton
R Rarity
Orcust Cymbal Skeleton
DARK 3
Orcust Cymbal Skeleton
Bộ xương nhạc quỷ khúc Scherzo
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Orcust" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Orcust Cymbal Skeleton"; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Cymbal Skeleton" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY, then target 1 "Orcust" monster in your GY, except "Orcust Cymbal Skeleton"; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Cymbal Skeleton" once per turn.

SR Rarity
Orcust Harp Horror
SR Rarity
Orcust Harp Horror
SR Rarity
Orcust Harp Horror
DARK 4
Orcust Harp Horror
Quỷ nhạc quỷ khúc Divertimento
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Orcust" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Orcust Harp Horror", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Harp Horror" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Orcust" monster from your Deck, except "Orcust Harp Horror", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Harp Horror" once per turn.

R Rarity
Orcust Knightmare
R Rarity
Orcust Knightmare
R Rarity
Orcust Knightmare
DARK 7
Orcust Knightmare
Nhạc quỷ khúc ác mộng mơ
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu với quái thú Link. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú DARK, trong phần còn lại của lượt này. Gửi 1 quái thú Máy TỐI từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Orcust Knightmare", và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu nhận được ATK bằng Cấp độ của quái thú được gửi đến Mộ x 100, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Knightmare" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be destroyed by battle with a Link Monster. You can banish this card from your GY, then target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon monsters, except DARK monsters, for the rest of this turn, also send 1 DARK Machine monster from your Deck to the GY, except "Orcust Knightmare", and if you do, the targeted monster gains ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 100, until the end of this turn. You can only use this effect of "Orcust Knightmare" once per turn.

SR Rarity
Trickstar Nightshade
SR Rarity
Trickstar Nightshade
SR Rarity
Trickstar Nightshade
LIGHT 1
Trickstar Nightshade
Ngôi sao bịp Nightshade
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Link để Triệu hồi Link của "Trickstar" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trickstar Nightshade" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY as Link Material for the Link Summon of a "Trickstar" monster: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Trickstar Nightshade" once per turn.

N Rarity
World Legacy - "World Wand"
N Rarity
World Legacy - "World Wand"
N Rarity
World Legacy - "World Wand"
DARK 8
World Legacy - "World Wand"
Di vật vì sao - Trượng vì sao
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Deck / Úp được Triệu hồi Thường này không thể bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "World Legacy - "World Wand"" một lần mỗi lượt.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "World Legacy" từ tay của bạn.
● Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú "Orcust" bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


Hiệu ứng gốc (EN):

This Normal Summoned/Set card cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the Extra Deck. You can only use each of the following effects of "World Legacy - "World Wand"" once per turn. ● If this card is sent to the GY: You can Special Summon 1 "World Legacy" monster from your hand. ● You can banish this card from your GY, then target 1 of your banished "Orcust" monsters; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.

N Rarity
Orcust Brass Bombard
N Rarity
Orcust Brass Bombard
N Rarity
Orcust Brass Bombard
DARK 1
Orcust Brass Bombard
Pháo nhạc quỷ khúc Canon
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Orcust" từ tay bạn, ngoại trừ "Orcust Brass Bombard", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Brass Bombard" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Orcust" monster from your hand, except "Orcust Brass Bombard", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Brass Bombard" once per turn.

UR Rarity
Banishment of the Darklords
UR Rarity
Banishment of the Darklords
UR Rarity
Banishment of the Darklords
Spell Normal
Banishment of the Darklords
Thiên sứ sa ngã đuổi đi

  Hiệu ứng (VN):

  Thêm 1 lá bài "Darklord" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Banishment of the Darklords". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Banishment of the Darklords" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Add 1 "Darklord" card from your Deck to your hand, except "Banishment of the Darklords". You can only activate 1 "Banishment of the Darklords" per turn.

  R Rarity
  Darklord Contact
  R Rarity
  Darklord Contact
  R Rarity
  Darklord Contact
  Spell Normal
  Darklord Contact
  Giới đàn thiên sứ sa ngã

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Darklord" từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Darklord Contact" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Special Summon 1 "Darklord" monster from your GY in Defense Position. You can only activate 1 "Darklord Contact" per turn.

   R Rarity
   The Sanctified Darklord
   R Rarity
   The Sanctified Darklord
   R Rarity
   The Sanctified Darklord
   Trap Normal
   The Sanctified Darklord
   Thiên sứ sa ngã thuộc về thần

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 quái thú "Darklord" từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn đến Mộ; vô hiệu hóa hiệu ứng của 1 quái thú Hiệu ứng trên sân cho đến cuối lượt này và nếu bạn làm điều đó, nhận được LP bằng ATK của nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "The Sanctified Darklord" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 "Darklord" monster from your hand or face-up from your field to the GY; negate the effects of 1 Effect Monster on the field until the end of this turn, and if you do, gain LP equal to its ATK. You can only activate 1 "The Sanctified Darklord" per turn.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    SR Rarity
    Condemned Darklord
    SR Rarity
    Condemned Darklord
    SR Rarity
    Condemned Darklord
    DARK
    Condemned Darklord
    Thiên sứ sa ngã thất lạc
    • ATK:

    • 1600

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Dưới-Trái

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú cổ tích
    Bạn có thể Triệu hồi các quái thú Tiên yêu cầu 2 lần Hiến Tế bằng cách loại bỏ 2 quái thú khỏi Mộ của bạn thay vì Hiến Tế (nó vẫn được coi như là một Triệu hồi Hiến tế). Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; lấy 1 quái thú "Darklord" từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc gửi nó đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Condemned Darklord" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Nhận 500 LP cho mỗi quái thú Tiên trên sân.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Fairy monsters You can Tribute Summon Fairy monsters that require 2 Tributes by banishing 2 monsters from your GY instead of Tributing (it is still treated as a Tribute Summon). You can discard 1 card; take 1 "Darklord" monster from your Deck, and either add it to your hand or send it to the GY. You can only use this effect of "Condemned Darklord" once per turn. Once per turn, during your End Phase: Gain 500 LP for each Fairy monster on the field.

    UR Rarity
    Decode Talker
    UR Rarity
    Decode Talker
    UR Rarity
    Decode Talker
    DARK
    Decode Talker
    Người xử mã
    • ATK:

    • 2300

    • LINK-3

    Mũi tên Link:

    Trên

    Dưới-Trái

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú Hiệu ứng
    Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.

    UR Rarity
    Galatea, the Orcust Automaton
    UR Rarity
    Galatea, the Orcust Automaton
    UR Rarity
    Galatea, the Orcust Automaton
    DARK
    Galatea, the Orcust Automaton
    Máy nhạc quỷ khúc Galatea
    • ATK:

    • 1800

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Dưới-Trái

    Trên-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
    Lá bài Link này không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong những quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể Úp 1 "Orcust" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galatea, the Orcust Automaton" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by battle. You can target 1 of your banished Machine monsters; shuffle it into the Deck, then you can Set 1 "Orcust" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use this effect of "Galatea, the Orcust Automaton" once per turn.

    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    FIRE
    Knightmare Phoenix
    Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
    • ATK:

    • 1900

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trên

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú có tên khác nhau
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    DARK
    Knightmare Unicorn
    Kỳ lân khúc ác mộng mơ
    • ATK:

    • 2200

    • LINK-3

    Mũi tên Link:

    Trái

    Dưới

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú với các tên khác nhau
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

    SR Rarity
    Longirsu, the Orcust Orchestrator
    SR Rarity
    Longirsu, the Orcust Orchestrator
    SR Rarity
    Longirsu, the Orcust Orchestrator
    DARK
    Longirsu, the Orcust Orchestrator
    Trưởng nhạc quỷ khúc đau buồn, Longirsu
    • ATK:

    • 2500

    • LINK-3

    Mũi tên Link:

    Dưới-Phải

    Trên-Trái

    Trên


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
    Lá bài Link này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 2 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó bạn có thể gửi 1 quái thú được mũi tên Link chỉ vào mà đối thủ của bạn điều khiển tới Mộ. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Longirsu, the Orcust Orchestrator" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by card effects. You can target 2 of your banished Machine monsters; shuffle them into the Deck, then you can send 1 linked monster your opponent controls to the GY. This card cannot attack the turn you activate this effect. You can only use this effect of "Longirsu, the Orcust Orchestrator" once per turn.

    R Rarity
    Trickstar Bloom
    R Rarity
    Trickstar Bloom
    R Rarity
    Trickstar Bloom
    LIGHT
    Trickstar Bloom
    Ngôi sao bịp Chổi Hoa
    • ATK:

    • 100

    • LINK-1

    Mũi tên Link:

    Dưới


    Hiệu ứng (VN):

    1 quái thú "Trickstar" Cấp 2 hoặc thấp hơn
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể khiến đối thủ của bạn rút 1 lá. Nếu một "Trickstar" ngửa mà lá bài này chỉ đến bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể gây 200 sát thương cho đối thủ của mình cho mỗi lá bài trên tay họ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trickstar Bloom" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Level 2 or lower "Trickstar" monster If this card is Link Summoned: You can make your opponent draw 1 card. If a face-up "Trickstar" monster this card points to is destroyed by battle or card effect: You can inflict 200 damage to your opponent for each card in their hand. You can only use this effect of "Trickstar Bloom" once per turn.

    UR Rarity
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    UR Rarity
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    UR Rarity
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    DARK
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
    • ATK:

    • 2600

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 8
    Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
    ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
    ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    Draw Sense: Spell/Trap
    Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
    Draw Sense: Spell/Trap

    Cần 7 UR

    UR Rarity
    Decode Talker
    UR Rarity
    Galatea, the Orcust Automaton
    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    UR Rarity
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    UR Rarity
    Banishment of the Darklords
    UR Rarity
    Banishment of the Darklords
    UR Rarity
    Banishment of the Darklords

    Main: 20 Extra: 8

    N Rarity
    Darklord Amdusc
    N Rarity
    Darklord Amdusc
    Darklord Amdusc
    DARK 6
    Darklord Amdusc
    Thiên sứ sa ngã Amdusias
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 2800


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể gửi Mộ lá bài này và 1 lá bài "Darklord" , sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài "Darklord" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép/Bẫy "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Darklord Amdusc" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Amdusc(s)" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can discard this card and 1 "Darklord" card, then target 1 "Darklord" card in your Graveyard; add it to your hand. During either player's turn: You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap Card in your Graveyard; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use each effect of "Darklord Amdusc" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Amdusc(s)" once per turn.


    SR Rarity
    Darklord Ixchel
    SR Rarity
    Darklord Ixchel
    Darklord Ixchel
    DARK 10
    Darklord Ixchel
    Thiên sứ sa ngã Ixtam
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2900


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này và 1 lá bài "Darklord" ; rút 2 lá bài. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Darklord Ixchel" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Ixchel(s)" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can discard this card and 1 "Darklord" card; draw 2 cards. (Quick Effect): You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap in your GY; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use each effect of "Darklord Ixchel" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Ixchel(s)" once per turn.


    R Rarity
    Darklord Nasten
    R Rarity
    Darklord Nasten
    Darklord Nasten
    DARK 7
    Darklord Nasten
    Thiên sứ sa ngã Masterma
    • ATK:

    • 2600

    • DEF:

    • 2600


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể gửi xuống Mộ 2 "Darklord" khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Darklord Nasten" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Nasten(s)" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can discard 2 other "Darklord" cards; Special Summon this card from your hand. (Quick Effect): You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap in your GY; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use this effect of "Darklord Nasten" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Nasten(s)" once per turn.


    R Rarity
    Darklord Nasten
    R Rarity
    Darklord Nasten
    Darklord Nasten
    DARK 7
    Darklord Nasten
    Thiên sứ sa ngã Masterma
    • ATK:

    • 2600

    • DEF:

    • 2600


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể gửi xuống Mộ 2 "Darklord" khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Darklord Nasten" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Nasten(s)" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can discard 2 other "Darklord" cards; Special Summon this card from your hand. (Quick Effect): You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap in your GY; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use this effect of "Darklord Nasten" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Nasten(s)" once per turn.


    N Rarity
    Darklord Tezcatlipoca
    N Rarity
    Darklord Tezcatlipoca
    Darklord Tezcatlipoca
    DARK 9
    Darklord Tezcatlipoca
    Thiên sứ sa ngã Tezcatlipoca
    • ATK:

    • 2800

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu "Darklord" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này để thay thế. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Darklord Tezcatlipoca" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Tezcatlipoca(s)" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If a "Darklord" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can discard this card instead. During either player's turn: You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap Card in your Graveyard; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use this effect of "Darklord Tezcatlipoca" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Tezcatlipoca(s)" once per turn.


    N Rarity
    Darklord Tezcatlipoca
    N Rarity
    Darklord Tezcatlipoca
    Darklord Tezcatlipoca
    DARK 9
    Darklord Tezcatlipoca
    Thiên sứ sa ngã Tezcatlipoca
    • ATK:

    • 2800

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu "Darklord" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này để thay thế. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài "Darklord" trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng của mục tiêu đó, sau đó xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Darklord Tezcatlipoca" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Darklord Tezcatlipoca(s)" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If a "Darklord" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can discard this card instead. During either player's turn: You can pay 1000 LP, then target 1 "Darklord" Spell/Trap Card in your Graveyard; apply that target's effect, then shuffle that target into the Deck. You can only use this effect of "Darklord Tezcatlipoca" once per turn. You can only Special Summon "Darklord Tezcatlipoca(s)" once per turn.


    R Rarity
    Orcust Cymbal Skeleton
    R Rarity
    Orcust Cymbal Skeleton
    Orcust Cymbal Skeleton
    DARK 3
    Orcust Cymbal Skeleton
    Bộ xương nhạc quỷ khúc Scherzo
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Orcust" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Orcust Cymbal Skeleton"; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Cymbal Skeleton" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can banish this card from your GY, then target 1 "Orcust" monster in your GY, except "Orcust Cymbal Skeleton"; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Cymbal Skeleton" once per turn.


    SR Rarity
    Orcust Harp Horror
    SR Rarity
    Orcust Harp Horror
    Orcust Harp Horror
    DARK 4
    Orcust Harp Horror
    Quỷ nhạc quỷ khúc Divertimento
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Orcust" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Orcust Harp Horror", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Harp Horror" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Orcust" monster from your Deck, except "Orcust Harp Horror", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Harp Horror" once per turn.


    SR Rarity
    Orcust Harp Horror
    SR Rarity
    Orcust Harp Horror
    Orcust Harp Horror
    DARK 4
    Orcust Harp Horror
    Quỷ nhạc quỷ khúc Divertimento
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Orcust" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Orcust Harp Horror", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Harp Horror" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Orcust" monster from your Deck, except "Orcust Harp Horror", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Harp Horror" once per turn.


    R Rarity
    Orcust Knightmare
    R Rarity
    Orcust Knightmare
    Orcust Knightmare
    DARK 7
    Orcust Knightmare
    Nhạc quỷ khúc ác mộng mơ
    • ATK:

    • 100

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu với quái thú Link. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú DARK, trong phần còn lại của lượt này. Gửi 1 quái thú Máy TỐI từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Orcust Knightmare", và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu nhận được ATK bằng Cấp độ của quái thú được gửi đến Mộ x 100, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Knightmare" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be destroyed by battle with a Link Monster. You can banish this card from your GY, then target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon monsters, except DARK monsters, for the rest of this turn, also send 1 DARK Machine monster from your Deck to the GY, except "Orcust Knightmare", and if you do, the targeted monster gains ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 100, until the end of this turn. You can only use this effect of "Orcust Knightmare" once per turn.


    SR Rarity
    Trickstar Nightshade
    SR Rarity
    Trickstar Nightshade
    Trickstar Nightshade
    LIGHT 1
    Trickstar Nightshade
    Ngôi sao bịp Nightshade
    • ATK:

    • 100

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Link để Triệu hồi Link của "Trickstar" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trickstar Nightshade" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is sent to the GY as Link Material for the Link Summon of a "Trickstar" monster: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Trickstar Nightshade" once per turn.


    SR Rarity
    Trickstar Nightshade
    SR Rarity
    Trickstar Nightshade
    Trickstar Nightshade
    LIGHT 1
    Trickstar Nightshade
    Ngôi sao bịp Nightshade
    • ATK:

    • 100

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Link để Triệu hồi Link của "Trickstar" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trickstar Nightshade" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is sent to the GY as Link Material for the Link Summon of a "Trickstar" monster: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Trickstar Nightshade" once per turn.


    SR Rarity
    Trickstar Nightshade
    SR Rarity
    Trickstar Nightshade
    Trickstar Nightshade
    LIGHT 1
    Trickstar Nightshade
    Ngôi sao bịp Nightshade
    • ATK:

    • 100

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Link để Triệu hồi Link của "Trickstar" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trickstar Nightshade" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is sent to the GY as Link Material for the Link Summon of a "Trickstar" monster: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Trickstar Nightshade" once per turn.


    N Rarity
    World Legacy - "World Wand"
    N Rarity
    World Legacy - "World Wand"
    World Legacy - "World Wand"
    DARK 8
    World Legacy - "World Wand"
    Di vật vì sao - Trượng vì sao
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    Deck / Úp được Triệu hồi Thường này không thể bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "World Legacy - "World Wand"" một lần mỗi lượt.
    ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "World Legacy" từ tay của bạn.
    ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú "Orcust" bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    This Normal Summoned/Set card cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the Extra Deck. You can only use each of the following effects of "World Legacy - "World Wand"" once per turn. ● If this card is sent to the GY: You can Special Summon 1 "World Legacy" monster from your hand. ● You can banish this card from your GY, then target 1 of your banished "Orcust" monsters; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.


    N Rarity
    Orcust Brass Bombard
    N Rarity
    Orcust Brass Bombard
    Orcust Brass Bombard
    DARK 1
    Orcust Brass Bombard
    Pháo nhạc quỷ khúc Canon
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 1900


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Orcust" từ tay bạn, ngoại trừ "Orcust Brass Bombard", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Brass Bombard" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Orcust" monster from your hand, except "Orcust Brass Bombard", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Brass Bombard" once per turn.


    UR Rarity
    Banishment of the Darklords
    UR Rarity
    Banishment of the Darklords
    Banishment of the Darklords
    Spell Normal
    Banishment of the Darklords
    Thiên sứ sa ngã đuổi đi

     Hiệu ứng (VN):

     Thêm 1 lá bài "Darklord" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Banishment of the Darklords". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Banishment of the Darklords" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Add 1 "Darklord" card from your Deck to your hand, except "Banishment of the Darklords". You can only activate 1 "Banishment of the Darklords" per turn.


     UR Rarity
     Banishment of the Darklords
     UR Rarity
     Banishment of the Darklords
     Banishment of the Darklords
     Spell Normal
     Banishment of the Darklords
     Thiên sứ sa ngã đuổi đi

      Hiệu ứng (VN):

      Thêm 1 lá bài "Darklord" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Banishment of the Darklords". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Banishment of the Darklords" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Add 1 "Darklord" card from your Deck to your hand, except "Banishment of the Darklords". You can only activate 1 "Banishment of the Darklords" per turn.


      UR Rarity
      Banishment of the Darklords
      UR Rarity
      Banishment of the Darklords
      Banishment of the Darklords
      Spell Normal
      Banishment of the Darklords
      Thiên sứ sa ngã đuổi đi

       Hiệu ứng (VN):

       Thêm 1 lá bài "Darklord" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Banishment of the Darklords". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Banishment of the Darklords" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Add 1 "Darklord" card from your Deck to your hand, except "Banishment of the Darklords". You can only activate 1 "Banishment of the Darklords" per turn.


       R Rarity
       Darklord Contact
       R Rarity
       Darklord Contact
       Darklord Contact
       Spell Normal
       Darklord Contact
       Giới đàn thiên sứ sa ngã

        Hiệu ứng (VN):

        Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Darklord" từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Darklord Contact" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Special Summon 1 "Darklord" monster from your GY in Defense Position. You can only activate 1 "Darklord Contact" per turn.


        R Rarity
        The Sanctified Darklord
        R Rarity
        The Sanctified Darklord
        The Sanctified Darklord
        Trap Normal
        The Sanctified Darklord
        Thiên sứ sa ngã thuộc về thần

         Hiệu ứng (VN):

         Gửi 1 quái thú "Darklord" từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn đến Mộ; vô hiệu hóa hiệu ứng của 1 quái thú Hiệu ứng trên sân cho đến cuối lượt này và nếu bạn làm điều đó, nhận được LP bằng ATK của nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "The Sanctified Darklord" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Send 1 "Darklord" monster from your hand or face-up from your field to the GY; negate the effects of 1 Effect Monster on the field until the end of this turn, and if you do, gain LP equal to its ATK. You can only activate 1 "The Sanctified Darklord" per turn.


         SR Rarity
         Condemned Darklord
         SR Rarity
         Condemned Darklord
         Condemned Darklord
         DARK
         Condemned Darklord
         Thiên sứ sa ngã thất lạc
         • ATK:

         • 1600

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Dưới-Trái

         Dưới-Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú cổ tích
         Bạn có thể Triệu hồi các quái thú Tiên yêu cầu 2 lần Hiến Tế bằng cách loại bỏ 2 quái thú khỏi Mộ của bạn thay vì Hiến Tế (nó vẫn được coi như là một Triệu hồi Hiến tế). Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; lấy 1 quái thú "Darklord" từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc gửi nó đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Condemned Darklord" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Nhận 500 LP cho mỗi quái thú Tiên trên sân.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Fairy monsters You can Tribute Summon Fairy monsters that require 2 Tributes by banishing 2 monsters from your GY instead of Tributing (it is still treated as a Tribute Summon). You can discard 1 card; take 1 "Darklord" monster from your Deck, and either add it to your hand or send it to the GY. You can only use this effect of "Condemned Darklord" once per turn. Once per turn, during your End Phase: Gain 500 LP for each Fairy monster on the field.


         UR Rarity
         Decode Talker
         UR Rarity
         Decode Talker
         Decode Talker
         DARK
         Decode Talker
         Người xử mã
         • ATK:

         • 2300

         • LINK-3

         Mũi tên Link:

         Trên

         Dưới-Trái

         Dưới-Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2+ quái thú Hiệu ứng
         Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


         UR Rarity
         Galatea, the Orcust Automaton
         UR Rarity
         Galatea, the Orcust Automaton
         Galatea, the Orcust Automaton
         DARK
         Galatea, the Orcust Automaton
         Máy nhạc quỷ khúc Galatea
         • ATK:

         • 1800

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Dưới-Trái

         Trên-Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
         Lá bài Link này không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong những quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể Úp 1 "Orcust" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galatea, the Orcust Automaton" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by battle. You can target 1 of your banished Machine monsters; shuffle it into the Deck, then you can Set 1 "Orcust" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use this effect of "Galatea, the Orcust Automaton" once per turn.


         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         Knightmare Phoenix
         FIRE
         Knightmare Phoenix
         Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 1900

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Trên

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú có tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         Knightmare Unicorn
         DARK
         Knightmare Unicorn
         Kỳ lân khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 2200

         • LINK-3

         Mũi tên Link:

         Trái

         Dưới

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2+ quái thú với các tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


         SR Rarity
         Longirsu, the Orcust Orchestrator
         SR Rarity
         Longirsu, the Orcust Orchestrator
         Longirsu, the Orcust Orchestrator
         DARK
         Longirsu, the Orcust Orchestrator
         Trưởng nhạc quỷ khúc đau buồn, Longirsu
         • ATK:

         • 2500

         • LINK-3

         Mũi tên Link:

         Dưới-Phải

         Trên-Trái

         Trên


         Hiệu ứng (VN):

         2+ quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
         Lá bài Link này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 2 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó bạn có thể gửi 1 quái thú được mũi tên Link chỉ vào mà đối thủ của bạn điều khiển tới Mộ. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Longirsu, the Orcust Orchestrator" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2+ Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by card effects. You can target 2 of your banished Machine monsters; shuffle them into the Deck, then you can send 1 linked monster your opponent controls to the GY. This card cannot attack the turn you activate this effect. You can only use this effect of "Longirsu, the Orcust Orchestrator" once per turn.


         R Rarity
         Trickstar Bloom
         R Rarity
         Trickstar Bloom
         Trickstar Bloom
         LIGHT
         Trickstar Bloom
         Ngôi sao bịp Chổi Hoa
         • ATK:

         • 100

         • LINK-1

         Mũi tên Link:

         Dưới


         Hiệu ứng (VN):

         1 quái thú "Trickstar" Cấp 2 hoặc thấp hơn
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể khiến đối thủ của bạn rút 1 lá. Nếu một "Trickstar" ngửa mà lá bài này chỉ đến bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể gây 200 sát thương cho đối thủ của mình cho mỗi lá bài trên tay họ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trickstar Bloom" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Level 2 or lower "Trickstar" monster If this card is Link Summoned: You can make your opponent draw 1 card. If a face-up "Trickstar" monster this card points to is destroyed by battle or card effect: You can inflict 200 damage to your opponent for each card in their hand. You can only use this effect of "Trickstar Bloom" once per turn.


         UR Rarity
         Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
         UR Rarity
         Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
         Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
         DARK
         Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
         Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
         • ATK:

         • 2600

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 8
         Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
         ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
         ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.         Deck của DARKLORDS trong DUEL LINKS