Thông tin tổng quan của Dragon

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Blue-Eyes Alternative White Dragon
UR Rarity
Blue-Eyes Alternative White Dragon
UR Rarity
Blue-Eyes Alternative White Dragon
LIGHT 8
Blue-Eyes Alternative White Dragon
Rồng trắng mới mắt xanh
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách để lộ "Blue-Eyes White Dragon" trên tay của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Blue-Eyes Alternative White Dragon" một lần mỗi lượt theo cách này. Tên của lá bài này trở thành "Blue-Eyes White Dragon" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by revealing "Blue-Eyes White Dragon" in your hand. You can only Special Summon "Blue-Eyes Alternative White Dragon" once per turn this way. This card's name becomes "Blue-Eyes White Dragon" while it is on the field or in the Graveyard. Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; destroy it. This card cannot attack the turn this effect is activated.

UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
DARK 8
Chaos Dragon Levianeer
Rồng hỗn loạn Levianeer
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ÁNH SÁNG và / hoặc BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; áp dụng hiệu ứng sau, dựa trên (các) Thuộc tính của quái thú bị loại bỏ trong Triệu hồi Đặc biệt, lá bài này cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.
● Chỉ ÁNH SÁNG: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ.
●Chỉ BÓNG TỐI: Xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn vào Deck.
● Cả ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI: Phá hủy tối đa 2 lá bài trên sân.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Chaos Dragon Levianeer" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 LIGHT and/or DARK monsters from your GY. When Summoned this way: You can activate this effect; apply the following effect, based on the Attribute(s) of the monsters banished for the Special Summon, also this card cannot attack for the rest of this turn. ● Only LIGHT: Special Summon 1 monster from your GY in Defense Position. ● Only DARK: Shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck. ● Both LIGHT and DARK: Destroy up to 2 cards on the field. You can only use this effect of "Chaos Dragon Levianeer" once per turn.

UR Rarity
Galaxy-Eyes Photon Dragon
UR Rarity
Galaxy-Eyes Photon Dragon
UR Rarity
Galaxy-Eyes Photon Dragon
LIGHT 8
Galaxy-Eyes Photon Dragon
Rồng quang tử mắt ngân hà
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 2 quái thú có 2000 ATK hoặc lớn hơn. Trong Bước Chiến đấu, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú của đối thủ đó; loại bỏ cả lá bài này khỏi sân và mục tiêu đó. Đưa những quái thú bị loại bỏ đó trở lại sân đấu vào cuối Battle Phase và nếu bạn loại bỏ một quái thú Xyz, lá bài này sẽ nhận được 500 ATK cho mỗi nguyên liệu mà nó có khi bị loại bỏ.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by Tributing 2 monsters with 2000 or more ATK. During the Battle Step, if this card battles an opponent's monster (Quick Effect): You can target that opponent's monster; banish both this card from the field and that target. Return those banished monsters to the field at the end of the Battle Phase, and if you banished an Xyz Monster, this card gains 500 ATK for each material it had when it was banished.

SR Rarity
Nebula Dragon
SR Rarity
Nebula Dragon
SR Rarity
Nebula Dragon
LIGHT 8
Nebula Dragon
Rồng tinh vân, Nebula
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể tiết lộ lá bài này và 1 quái thú Rồng Cấp 8 khác trong tay của bạn; Triệu hồi Đặc biệt cả 2 quái thú ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng, bạn cũng không thể Triệu hồi Thường hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú LIGHT hoặc DARK Dragon. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG Cấp 4 hoặc Rồng TỐI trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nebula Dragon" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can reveal this card and 1 other Level 8 Dragon monster in your hand; Special Summon both in Defense Position, but negate their effects, also you cannot Normal or Special Summon monsters for the rest of this turn, except LIGHT or DARK Dragon monsters. You can banish this card from your GY, then target 1 Level 4 LIGHT or DARK Dragon monster in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Nebula Dragon" once per turn.

UR Rarity
Odd-Eyes Advance Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Advance Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Advance Dragon
DARK 8
Odd-Eyes Advance Dragon
Rồng nâng cấp mắt kỳ lạ
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi lá bài này bằng cách Hiến tế 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn. Nếu lá bài này được được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây sát thương cho đối thủ bằng ATK ban đầu của quái thú đó. Khi lá bài này phá huỷ quái thú trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Odd-Eyes Advance Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Odd-Eyes Advance Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Level 5 or higher monster. If this card is Tribute Summoned: You can destroy 1 monster your opponent controls, and if you do, inflict damage to your opponent equal to that monster's original ATK. When this card destroys a monster by battle: You can Special Summon 1 Level 5 or higher monster from your hand or GY in Defense Position, except "Odd-Eyes Advance Dragon". You can only use this effect of "Odd-Eyes Advance Dragon" once per turn.

SR Rarity
Blue-Eyes White Dragon
SR Rarity
Blue-Eyes White Dragon
SR Rarity
Blue-Eyes White Dragon
LIGHT 8
Blue-Eyes White Dragon
Rồng trắng mắt xanh
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Con rồng huyền thoại này là một động cơ hủy diệt mạnh mẽ. Hầu như bất khả chiến bại, rất ít người đã ngửa với sinh vật tuyệt vời này và sống để kể câu chuyện.


Hiệu ứng gốc (EN):

This legendary dragon is a powerful engine of destruction. Virtually invincible, very few have faced this awesome creature and lived to tell the tale.

UR Rarity
Monster Reborn
UR Rarity
Monster Reborn
UR Rarity
Monster Reborn
Spell Normal
Monster Reborn
Phục sinh quái thú

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in either GY; Special Summon it.  Phân loại:

  SR Rarity
  The Melody of Awakening Dragon
  SR Rarity
  The Melody of Awakening Dragon
  SR Rarity
  The Melody of Awakening Dragon
  Spell Normal
  The Melody of Awakening Dragon
  Giai điệu đánh thức rồng

   Hiệu ứng (VN):

   Bỏ 1 lá bài; thêm tối đa 2 quái thú Rồng với 3000 ATK hoặc lớn hơn và 2500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Discard 1 card; add up to 2 Dragon monsters with 3000 or more ATK and 2500 or less DEF from your Deck to your hand.

   SR Rarity
   Trade-In
   SR Rarity
   Trade-In
   SR Rarity
   Trade-In
   Spell Normal
   Trade-In
   Trao đổi mua bán

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi xuống mộ 1 quái thú Cấp 8; rút 2 lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Discard 1 Level 8 monster; draw 2 cards.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    SR Rarity
    Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
    SR Rarity
    Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
    SR Rarity
    Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
    LIGHT
    Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
    Rồng gươm mật mã mắt ngân hà
    • ATK:

    • 3200

    • DEF:

    • 2800


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú Cấp 9
    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.

    UR Rarity
    Galaxy-Eyes Cipher Dragon
    UR Rarity
    Galaxy-Eyes Cipher Dragon
    UR Rarity
    Galaxy-Eyes Cipher Dragon
    LIGHT
    Galaxy-Eyes Cipher Dragon
    Rồng mật mã mắt ngân hà
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 8
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ lá bài này, cũng như có quyền điều khiển quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến End Phase, nhưng khi hiệu ứng này được áp dụng, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, ATK của nó cũng trở thành 3000 tên của nó trở thành "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; monsters you control cannot attack your opponent directly for the rest of this turn, except this card, also take control of the targeted monster until the End Phase, but while this effect is applied, it has its effects negated, its ATK becomes 3000, also its name becomes "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".

    UR Rarity
    Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
    UR Rarity
    Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
    UR Rarity
    Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
    LIGHT
    Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
    Rồng quang tử giáp toàn thân mắt ngân hà
    • ATK:

    • 4000

    • DEF:

    • 3500


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú Cấp 8
    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Trang bị được trang bị cho lá bài này; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 8 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material, except "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target up to 2 Equip Cards equipped to this card; attach them to this card as material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.

    UR Rarity
    Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
    UR Rarity
    Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
    UR Rarity
    Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
    LIGHT
    Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
    Con số 107: Rồng mắt ngân hà Tachyon
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 8
    Một lần mỗi Battle Phase, khi bắt đầu Battle Phase của bạn: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; tất cả các quái thú ngửa khác hiện có trên sân đều bị vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng, ATK / DEF của chúng cũng trở thành ATK / DEF ban đầu của chúng, và nếu bạn làm điều đó bất kỳ trong số này, trong Battle Phase, lượt này, mỗi lần hiệu ứng bài của đối thủ thực thi, lá bài này nhận được 1000 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase, đồng thời, nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 8 monsters Once per Battle Phase, at the start of your Battle Phase: You can detach 1 material from this card; all other face-up monsters currently on the field have their effects negated, also their ATK/DEF become their original ATK/DEF, and if you do any of these, during the Battle Phase this turn, each time an opponent's card effect resolves, this card gains 1000 ATK until the end of the Battle Phase, also, it can make a second attack during each Battle Phase this turn.

    SR Rarity
    Number 46: Dragluon
    SR Rarity
    Number 46: Dragluon
    SR Rarity
    Number 46: Dragluon
    LIGHT
    Number 46: Dragluon
    Con số 46: Rồng ảnh thần Dragluon
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 3000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú rồng Cấp 8
    Một lần mỗi lượt, nếu bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
    ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú rồng từ tay bạn.
    ● Chọn mục tiêu 1 quái thú rồng mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó.
    ● Quái thú loại Rồng mà đối thủ của bạn điều khiển không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 8 Dragon-Type monsters Once per turn, if you control no other monsters: You can detach 1 Xyz Material from this card, then activate 1 of these effects. ● Special Summon 1 Dragon-Type monster from your hand. ● Target 1 Dragon-Type monster your opponent controls; take control of that target. ● Dragon-Type monsters your opponent controls cannot activate their effects until the end of your opponent's turn.

     Rarity
    Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
     Rarity
    Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
     Rarity
    Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
    LIGHT
    Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
    Con số hỗn mang 107: Rồng mắt ngân hà Tachyon mới
    • ATK:

    • 4500

    • DEF:

    • 3000


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú Cấp 9
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt này, vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả các lá bài ngửa khác hiện có trên sân, đối thủ của bạn cũng không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng trên sân. Nếu lá bài này có "Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon" làm Nguyên liệu Xyz, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
    ● Bạn có thể hiến tế 2 quái thú; lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase trong lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 9 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; until the end of this turn, negate the effects of all other face-up cards currently on the field, also your opponent cannot activate cards or effects on the field. If this card has "Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon" as an Xyz Material, it gains this effect. ● You can Tribute 2 monsters; this card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    Barian Battlemorph: Number Over One Hundred: 100%
    Có thể được sử dụng ở lượt 2 trở đi nếu có chính xác 1 Quái vật Xyz trên sân của bạn có số từ "101" đến "107" trong tên ban đầu của nó, ngoại trừ quái thú "Number C".
    My True Form! Barian Battlemorph! Sau khi chuyển sang dạng thật, bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau một lần.
      ● Đặt 1 "Rank-Up-Magic Barian's Force" úp xuống sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Trong khi "Rank-Up-Magic Barian's Force" được Kỹ năng này đặt trên sân, bạn chỉ có thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú có cùng Loại và Thuộc tính với một trong các quái thú trên sân của bạn.
      ● Đưa tất cả quái thú "Number" bị trục xuất và quái thú "Number"  trong Mộ của bạn về Extra Deck.
    Barian Battlemorph: Number Over One Hundred: 100%
    Barian Battlemorph: Number Over One Hundred
    Có thể được sử dụng ở lượt 2 trở đi nếu có chính xác 1 Quái vật Xyz trên sân của bạn có số từ "101" đến "107" trong tên ban đầu của nó, ngoại trừ quái thú "Number C".
    My True Form! Barian Battlemorph! Sau khi chuyển sang dạng thật, bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau một lần.
      ● Đặt 1 "Rank-Up-Magic Barian's Force" úp xuống sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Trong khi "Rank-Up-Magic Barian's Force" được Kỹ năng này đặt trên sân, bạn chỉ có thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú có cùng Loại và Thuộc tính với một trong các quái thú trên sân của bạn.
      ● Đưa tất cả quái thú "Number" bị trục xuất và quái thú "Number"  trong Mộ của bạn về Extra Deck.
    Barian Battlemorph: Number Over One Hundred

    Cần 15 UR

    UR Rarity
    Blue-Eyes Alternative White Dragon2 card
    UR Rarity
    Chaos Dragon Levianeer3 card
    UR Rarity
    Galaxy-Eyes Photon Dragon2 card
    UR Rarity
    Odd-Eyes Advance Dragon1 card
    UR Rarity
    Galaxy-Eyes Cipher Dragon1 card
    UR Rarity
    Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon1 card
    UR Rarity
    Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon3 card
     Rarity
    Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon1 card
    UR Rarity
    Monster Reborn1 card

    Main: 20 Extra: 8

    UR Rarity
    Blue-Eyes Alternative White Dragon
    UR Rarity
    Blue-Eyes Alternative White Dragon
    Blue-Eyes Alternative White Dragon
    LIGHT 8
    Blue-Eyes Alternative White Dragon
    Rồng trắng mới mắt xanh
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách để lộ "Blue-Eyes White Dragon" trên tay của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Blue-Eyes Alternative White Dragon" một lần mỗi lượt theo cách này. Tên của lá bài này trở thành "Blue-Eyes White Dragon" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by revealing "Blue-Eyes White Dragon" in your hand. You can only Special Summon "Blue-Eyes Alternative White Dragon" once per turn this way. This card's name becomes "Blue-Eyes White Dragon" while it is on the field or in the Graveyard. Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; destroy it. This card cannot attack the turn this effect is activated.


    UR Rarity
    Chaos Dragon Levianeer
    UR Rarity
    Chaos Dragon Levianeer
    Chaos Dragon Levianeer
    DARK 8
    Chaos Dragon Levianeer
    Rồng hỗn loạn Levianeer
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ÁNH SÁNG và / hoặc BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; áp dụng hiệu ứng sau, dựa trên (các) Thuộc tính của quái thú bị loại bỏ trong Triệu hồi Đặc biệt, lá bài này cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.
    ● Chỉ ÁNH SÁNG: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ.
    ●Chỉ BÓNG TỐI: Xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn vào Deck.
    ● Cả ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI: Phá hủy tối đa 2 lá bài trên sân.
    Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Chaos Dragon Levianeer" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 LIGHT and/or DARK monsters from your GY. When Summoned this way: You can activate this effect; apply the following effect, based on the Attribute(s) of the monsters banished for the Special Summon, also this card cannot attack for the rest of this turn. ● Only LIGHT: Special Summon 1 monster from your GY in Defense Position. ● Only DARK: Shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck. ● Both LIGHT and DARK: Destroy up to 2 cards on the field. You can only use this effect of "Chaos Dragon Levianeer" once per turn.


    UR Rarity
    Galaxy-Eyes Photon Dragon
    UR Rarity
    Galaxy-Eyes Photon Dragon
    Galaxy-Eyes Photon Dragon
    LIGHT 8
    Galaxy-Eyes Photon Dragon
    Rồng quang tử mắt ngân hà
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 2 quái thú có 2000 ATK hoặc lớn hơn. Trong Bước Chiến đấu, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú của đối thủ đó; loại bỏ cả lá bài này khỏi sân và mục tiêu đó. Đưa những quái thú bị loại bỏ đó trở lại sân đấu vào cuối Battle Phase và nếu bạn loại bỏ một quái thú Xyz, lá bài này sẽ nhận được 500 ATK cho mỗi nguyên liệu mà nó có khi bị loại bỏ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Special Summon this card (from your hand) by Tributing 2 monsters with 2000 or more ATK. During the Battle Step, if this card battles an opponent's monster (Quick Effect): You can target that opponent's monster; banish both this card from the field and that target. Return those banished monsters to the field at the end of the Battle Phase, and if you banished an Xyz Monster, this card gains 500 ATK for each material it had when it was banished.


    SR Rarity
    Nebula Dragon
    SR Rarity
    Nebula Dragon
    Nebula Dragon
    LIGHT 8
    Nebula Dragon
    Rồng tinh vân, Nebula
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể tiết lộ lá bài này và 1 quái thú Rồng Cấp 8 khác trong tay của bạn; Triệu hồi Đặc biệt cả 2 quái thú ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng, bạn cũng không thể Triệu hồi Thường hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú LIGHT hoặc DARK Dragon. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG Cấp 4 hoặc Rồng TỐI trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nebula Dragon" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can reveal this card and 1 other Level 8 Dragon monster in your hand; Special Summon both in Defense Position, but negate their effects, also you cannot Normal or Special Summon monsters for the rest of this turn, except LIGHT or DARK Dragon monsters. You can banish this card from your GY, then target 1 Level 4 LIGHT or DARK Dragon monster in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Nebula Dragon" once per turn.


    UR Rarity
    Odd-Eyes Advance Dragon
    UR Rarity
    Odd-Eyes Advance Dragon
    Odd-Eyes Advance Dragon
    DARK 8
    Odd-Eyes Advance Dragon
    Rồng nâng cấp mắt kỳ lạ
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Triệu hồi lá bài này bằng cách Hiến tế 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn. Nếu lá bài này được được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây sát thương cho đối thủ bằng ATK ban đầu của quái thú đó. Khi lá bài này phá huỷ quái thú trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Odd-Eyes Advance Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Odd-Eyes Advance Dragon" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Level 5 or higher monster. If this card is Tribute Summoned: You can destroy 1 monster your opponent controls, and if you do, inflict damage to your opponent equal to that monster's original ATK. When this card destroys a monster by battle: You can Special Summon 1 Level 5 or higher monster from your hand or GY in Defense Position, except "Odd-Eyes Advance Dragon". You can only use this effect of "Odd-Eyes Advance Dragon" once per turn.


    SR Rarity
    Blue-Eyes White Dragon
    SR Rarity
    Blue-Eyes White Dragon
    Blue-Eyes White Dragon
    LIGHT 8
    Blue-Eyes White Dragon
    Rồng trắng mắt xanh
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    Con rồng huyền thoại này là một động cơ hủy diệt mạnh mẽ. Hầu như bất khả chiến bại, rất ít người đã ngửa với sinh vật tuyệt vời này và sống để kể câu chuyện.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    This legendary dragon is a powerful engine of destruction. Virtually invincible, very few have faced this awesome creature and lived to tell the tale.


    UR Rarity
    Monster Reborn
    UR Rarity
    Monster Reborn
    Monster Reborn
    Spell Normal
    Monster Reborn
    Phục sinh quái thú

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
     Phân loại:

     SR Rarity
     The Melody of Awakening Dragon
     SR Rarity
     The Melody of Awakening Dragon
     The Melody of Awakening Dragon
     Spell Normal
     The Melody of Awakening Dragon
     Giai điệu đánh thức rồng

      Hiệu ứng (VN):

      Bỏ 1 lá bài; thêm tối đa 2 quái thú Rồng với 3000 ATK hoặc lớn hơn và 2500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Discard 1 card; add up to 2 Dragon monsters with 3000 or more ATK and 2500 or less DEF from your Deck to your hand.


      SR Rarity
      Trade-In
      SR Rarity
      Trade-In
      Trade-In
      Spell Normal
      Trade-In
      Trao đổi mua bán

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi xuống mộ 1 quái thú Cấp 8; rút 2 lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Discard 1 Level 8 monster; draw 2 cards.


       SR Rarity
       Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
       SR Rarity
       Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
       Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
       LIGHT
       Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
       Rồng gươm mật mã mắt ngân hà
       • ATK:

       • 3200

       • DEF:

       • 2800


       Hiệu ứng (VN):

       3 quái thú Cấp 9
       Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.


       UR Rarity
       Galaxy-Eyes Cipher Dragon
       UR Rarity
       Galaxy-Eyes Cipher Dragon
       Galaxy-Eyes Cipher Dragon
       LIGHT
       Galaxy-Eyes Cipher Dragon
       Rồng mật mã mắt ngân hà
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 8
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ lá bài này, cũng như có quyền điều khiển quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến End Phase, nhưng khi hiệu ứng này được áp dụng, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, ATK của nó cũng trở thành 3000 tên của nó trở thành "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; monsters you control cannot attack your opponent directly for the rest of this turn, except this card, also take control of the targeted monster until the End Phase, but while this effect is applied, it has its effects negated, its ATK becomes 3000, also its name becomes "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


       UR Rarity
       Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
       UR Rarity
       Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
       Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
       LIGHT
       Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
       Rồng quang tử giáp toàn thân mắt ngân hà
       • ATK:

       • 4000

       • DEF:

       • 3500


       Hiệu ứng (VN):

       3 quái thú Cấp 8
       Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Trang bị được trang bị cho lá bài này; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       3 Level 8 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material, except "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target up to 2 Equip Cards equipped to this card; attach them to this card as material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.


       UR Rarity
       Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
       UR Rarity
       Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
       Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
       LIGHT
       Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
       Con số 107: Rồng mắt ngân hà Tachyon
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 8
       Một lần mỗi Battle Phase, khi bắt đầu Battle Phase của bạn: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; tất cả các quái thú ngửa khác hiện có trên sân đều bị vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng, ATK / DEF của chúng cũng trở thành ATK / DEF ban đầu của chúng, và nếu bạn làm điều đó bất kỳ trong số này, trong Battle Phase, lượt này, mỗi lần hiệu ứng bài của đối thủ thực thi, lá bài này nhận được 1000 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase, đồng thời, nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 8 monsters Once per Battle Phase, at the start of your Battle Phase: You can detach 1 material from this card; all other face-up monsters currently on the field have their effects negated, also their ATK/DEF become their original ATK/DEF, and if you do any of these, during the Battle Phase this turn, each time an opponent's card effect resolves, this card gains 1000 ATK until the end of the Battle Phase, also, it can make a second attack during each Battle Phase this turn.


       SR Rarity
       Number 46: Dragluon
       SR Rarity
       Number 46: Dragluon
       Number 46: Dragluon
       LIGHT
       Number 46: Dragluon
       Con số 46: Rồng ảnh thần Dragluon
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 3000


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú rồng Cấp 8
       Một lần mỗi lượt, nếu bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
       ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú rồng từ tay bạn.
       ● Chọn mục tiêu 1 quái thú rồng mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó.
       ● Quái thú loại Rồng mà đối thủ của bạn điều khiển không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 8 Dragon-Type monsters Once per turn, if you control no other monsters: You can detach 1 Xyz Material from this card, then activate 1 of these effects. ● Special Summon 1 Dragon-Type monster from your hand. ● Target 1 Dragon-Type monster your opponent controls; take control of that target. ● Dragon-Type monsters your opponent controls cannot activate their effects until the end of your opponent's turn.


        Rarity
       Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
        Rarity
       Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
       Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
       LIGHT
       Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
       Con số hỗn mang 107: Rồng mắt ngân hà Tachyon mới
       • ATK:

       • 4500

       • DEF:

       • 3000


       Hiệu ứng (VN):

       3 quái thú Cấp 9
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt này, vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả các lá bài ngửa khác hiện có trên sân, đối thủ của bạn cũng không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng trên sân. Nếu lá bài này có "Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon" làm Nguyên liệu Xyz, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
       ● Bạn có thể hiến tế 2 quái thú; lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase trong lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       3 Level 9 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; until the end of this turn, negate the effects of all other face-up cards currently on the field, also your opponent cannot activate cards or effects on the field. If this card has "Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon" as an Xyz Material, it gains this effect. ● You can Tribute 2 monsters; this card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.       Deck của DRAGON trong DUEL LINKS
       Top