Thông tin tổng quan của Earth Machine

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Infinitrack Brutal Dozer
SR Rarity
Infinitrack Brutal Dozer
SR Rarity
Infinitrack Brutal Dozer
EARTH 5
Infinitrack Brutal Dozer
Máy ủi tàn bạo đường ray vô hạn
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay, bạn có thể: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Infinitrack" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Infinitrack Brutal Dozer", nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại lần lượt, trừ quái thú Máy móc ĐẤT. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Brutal Dozer" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. If this card is Special Summoned from the hand, you can: Special Summon 1 "Infinitrack" monster from your Deck in Defense Position, except "Infinitrack Brutal Dozer", but negate its effects, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except EARTH Machine monsters. You can only use each effect of "Infinitrack Brutal Dozer" once per turn.

N Rarity
Infinitrack Crab Crane
N Rarity
Infinitrack Crab Crane
N Rarity
Infinitrack Crab Crane
EARTH 5
Infinitrack Crab Crane
Máy cẩu cua đường ray vô hạn
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Máy khỏi Mộ của bạn; thêm 1 "Outrigger Extension" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Crab Crane" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can banish 1 Machine monster from your GY; add 1 "Outrigger Extension" from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Infinitrack Crab Crane" once per turn.

SR Rarity
Infinitrack Harvester
SR Rarity
Infinitrack Harvester
SR Rarity
Infinitrack Harvester
EARTH 2
Infinitrack Harvester
Máy gặt đường ray vô hạn
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Infinitrack" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Infinitrack Harvester". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy khác mà bạn điều khiển; Cấp độ của cả quái thú đó và lá bài này trở thành Cấp độ ban đầu tổng của 2 quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Harvester" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Infinitrack" monster from your Deck to your hand, except "Infinitrack Harvester". You can target 1 other Machine monster you control; the Levels of both that monster and this card become the combined original Levels of those 2 monsters, until the end of this turn. You can only use each effect of "Infinitrack Harvester" once per turn.

R Rarity
Infinitrack Trencher
R Rarity
Infinitrack Trencher
R Rarity
Infinitrack Trencher
EARTH 5
Infinitrack Trencher
Máy đào rãnh đường ray vô hạn
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Infinitrack" Cấp 5 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Infinitrack Trencher"; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Trencher" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can banish this card from your GY, then target 1 Level 5 or lower "Infinitrack" monster in your GY, except "Infinitrack Trencher"; Special Summon that monster in Defense Position. You can only use each effect of "Infinitrack Trencher" once per turn.

N Rarity
Infinitrack Tunneller
N Rarity
Infinitrack Tunneller
N Rarity
Infinitrack Tunneller
EARTH 5
Infinitrack Tunneller
Máy đào hầm đường ray vô hạn
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 5 quái thú Máy ĐẤT trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 2 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Tunneller" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can banish this card from your GY, then target 5 EARTH Machine monsters in your GY; shuffle them into the Deck, then draw 2 cards. You can only use each effect of "Infinitrack Tunneller" once per turn.

R Rarity
Machina Air Raider
R Rarity
Machina Air Raider
R Rarity
Machina Air Raider
EARTH 8
Machina Air Raider
Không quân đoàn máy
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Machina" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Deck của bạn, 1 "Machina" có tên khác và có Cấp độ bằng hoặc thấp hơn quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú được chọn làm mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Machina Air Raider" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 other "Machina" monster; Special Summon this card from your hand. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 Machine monster you control; Special Summon from your Deck, 1 "Machina" monster with a different name and an equal or lower Level than that monster, and if you do, destroy that targeted monster. You can only use each effect of "Machina Air Raider" once per turn.

SR Rarity
Machina Citadel
SR Rarity
Machina Citadel
SR Rarity
Machina Citadel
EARTH 10
Machina Citadel
Thượng tá quân đoàn máy
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; phá huỷ quái thú Máy đó và tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có ATK nhỏ hơn hoặc bằng nó. Nếu (các) quái thú Máy ĐẤT ngửa mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Machina Citadel", bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Machina Citadel" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. (Quick Effect): You can target 1 Machine monster you control; destroy that Machine monster and all monsters your opponent controls with ATK less than or equal to it. If a face-up EARTH Machine monster(s) you control, except "Machina Citadel", is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Machina Citadel" once per turn.

UR Rarity
Machina Fortress
UR Rarity
Machina Fortress
UR Rarity
Machina Fortress
EARTH 7
Machina Fortress
Pháo đài quân đoàn máy
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống (các) quái thú Mộ Máy có tổng Cấp bằng 8 hoặc lớn hơn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay bạn hoặc Mộ). Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Trước khi vô hiệu hoá hiệu ứng quái thú của đối thủ chọn vào lá bài ngửa này, hãy nhìn lên tay của đối thủ và gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ từ tay họ.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard Machine monster(s) whose total Levels equal 8 or more, then Special Summon this card (from your hand or GY). If this card is destroyed by battle and sent to the GY: Target 1 card your opponent controls; destroy that target. Before resolving an opponent's monster effect that targets this face-up card, look at your opponent's hand and discard 1 card from their hand.

R Rarity
Machina Irradiator
R Rarity
Machina Irradiator
R Rarity
Machina Irradiator
EARTH 8
Machina Irradiator
Quân đoàn máy phát xạ
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Machina" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ của bạn, 1 "Machina" với tên khác và Cấp độ bằng hoặc thấp hơn quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú được chọn làm mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Machina Irradiator" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 other "Machina" monster; Special Summon this card from your hand. You can target 1 Machine monster you control; Special Summon from your GY, 1 "Machina" monster with a different name and an equal or lower Level than that monster, and if you do, destroy that targeted monster. You can only use each effect of "Machina Irradiator" once per turn.

SR Rarity
Heavy Forward
SR Rarity
Heavy Forward
SR Rarity
Heavy Forward
Spell Continuous
Heavy Forward
Siêu xe xuất kích

  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Infinitrack" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Xyz Máy mà bạn điều khiển, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
  ● Thay đổi tư thế chiến đấu của nó.
  ● Đem lá bài này làm nguyên liệu.
  Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Heavy Forward" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is activated: You can add 1 "Infinitrack" monster from your Deck to your hand. Once per turn: You can target 1 Machine Xyz Monster you control, then activate 1 of these effects; ● Change its battle position. ● Attach this card to it as material. You can only activate 1 "Heavy Forward" per turn.

  UR Rarity
  Machina Redeployment
  UR Rarity
  Machina Redeployment
  UR Rarity
  Machina Redeployment
  Spell Normal
  Machina Redeployment
  Quân đoàn máy tái triển khai

   Hiệu ứng (VN):

   Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
   ● Bỏ 1 lá bài; thêm 2 "Machina" có tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn.
   ● Bỏ 1 lá bài "Machina" thêm 2 "Machina" có tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Machina Redeployment".
   Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Machina Redeployment" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Activate 1 of these effects. ● Discard 1 card; add 2 "Machina" monsters with different names from each other from your Deck to your hand. ● Discard 1 "Machina" card; add 2 "Machina" cards with different names from each other from your Deck to your hand, except "Machina Redeployment". You can only activate 1 "Machina Redeployment" per turn.

   N Rarity
   Outrigger Extension
   N Rarity
   Outrigger Extension
   N Rarity
   Outrigger Extension
   Spell Continuous
   Outrigger Extension
   Mở rộng dầm gánh

    Hiệu ứng (VN):

    Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú Máy Xyz mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Infinitrack" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Máy cao hơn mục tiêu đó 2 Rank, bằng cách sử dụng mục tiêu đó làm nguyên liệu, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Máy EARTH (ngay cả khi lá bài này rời khỏi đồng sân). (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.)


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Your opponent cannot target Machine Xyz Monsters you control with card effects. Once per turn: You can target 1 "Infinitrack" Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 Machine monster that is 2 Ranks higher than that target, by using that target as material, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except EARTH Machine monsters (even if this card leaves the field). (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.)

    UR Rarity
    Ice Dragon's Prison
    UR Rarity
    Ice Dragon's Prison
    UR Rarity
    Ice Dragon's Prison
    Trap Normal
    Ice Dragon's Prison
    Rồng băng giam cầm

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     R Rarity
     Infinitrack Goliath
     R Rarity
     Infinitrack Goliath
     R Rarity
     Infinitrack Goliath
     EARTH
     Infinitrack Goliath
     Máy đào đường ray vô hạn Goliath
     • ATK:

     • 1000

     • LINK-1

     Mũi tên Link:

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú "Infinitrack" không Link
     Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển; đem lá bài này với quái thú đó làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Infinitrack Goliath" một lần mỗi lượt. Quái thú Xyz có Loại ban đầu là Máy và có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
     ● Lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 non-Link "Infinitrack" monster If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 Xyz Monster you control; attach this card to that monster as material. You can only use this effect of "Infinitrack Goliath" once per turn. An Xyz Monster whose original Type is Machine and has this card as material gains this effect. ● This card cannot be destroyed by card effects.

     UR Rarity
     Infinitrack Earth Slicer
     UR Rarity
     Infinitrack Earth Slicer
     UR Rarity
     Infinitrack Earth Slicer
     EARTH
     Infinitrack Earth Slicer
     Máy cắt đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 3100

     • DEF:

     • 2100


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 9
     Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể đưa quái thú đó vào lá bài này để làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Infinitrack Earth Slicer" một lần mỗi lượt.
     ● Bạn có thể tách bất kỳ số lượng nguyên liệu nào từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào nhiều lá bài đó trên sân; phá hủy chúng.
     ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Link Máy; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 9 monsters When this card destroys an opponent's monster by battle: You can attach that monster to this card as material. You can only use each of the following effects of "Infinitrack Earth Slicer" once per turn. ● You can detach any number of materials from this card, then target that many cards on the field; destroy them. ● If this card is in your GY: You can Tribute 1 Machine Link Monster; Special Summon this card in Defense Position.

     R Rarity
     Infinitrack Mountain Smasher
     R Rarity
     Infinitrack Mountain Smasher
     R Rarity
     Infinitrack Mountain Smasher
     EARTH
     Infinitrack Mountain Smasher
     Máy nghiền núi đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 2100

     • DEF:

     • 3100


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 7
     Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể đưa quái thú đó vào lá bài này để làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Infinitrack Mountain Smasher" một lần mỗi lượt.
     ● Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; nó nhận được 1000 ATK.
     ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Link Máy; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 7 monsters When this card destroys an opponent's monster by battle: You can attach that monster to this card as material. You can only use each of the following effects of "Infinitrack Mountain Smasher" once per turn. ● You can detach 1 material from this card; it gains 1000 ATK. ● If this card is in your GY: You can Tribute 1 Machine Link Monster; Special Summon this card in Defense Position.

     SR Rarity
     Infinitrack River Stormer
     SR Rarity
     Infinitrack River Stormer
     SR Rarity
     Infinitrack River Stormer
     EARTH
     Infinitrack River Stormer
     Máy thổi sông đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 500


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 5
     Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể đưa quái thú đó vào lá bài này để làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Infinitrack River Stormer" một lần mỗi lượt.
     ● Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; lấy 1 quái thú Máy EARTH từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc gửi nó đến Mộ.
     ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Link Máy; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 5 monsters When this card destroys an opponent's monster by battle: You can attach that monster to this card as material. You can only use each of the following effects of "Infinitrack River Stormer" once per turn. ● You can detach 1 material from this card; take 1 EARTH Machine monster from your Deck, and either add it to your hand or send it to the GY. ● If this card is in your GY: You can Tribute 1 Machine Link Monster; Special Summon this card in Defense Position.

     UR Rarity
     Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
     UR Rarity
     Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
     UR Rarity
     Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
     EARTH
     Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
     Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Gustav Max
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 3000


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 10
     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; gây 2000 sát thương cho đối thủ của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 10 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; inflict 2000 damage to your opponent.

     UR Rarity
     Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
     UR Rarity
     Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
     UR Rarity
     Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
     EARTH
     Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
     Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Juggernaut Liebe
     • ATK:

     • 4000

     • DEF:

     • 4000


     Hiệu ứng (VN):

     3 quái thú Cấp 11
     Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 10 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; nó nhận được 2000 ATK / DEF, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công với lá bài này. Trong mỗi Battle Phase, lá bài này có thể thực hiện tấn công lên quái thú với số lượng nguyên liệu mà nó có +1.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     3 Level 11 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" by using 1 Rank 10 Machine Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can detach 1 material from this card; it gains 2000 ATK/DEF, also for the rest of this turn, you can only declare an attack with this card. During each Battle Phase, this card can make attacks on monsters up to the number of materials it has +1.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     Level 5 Reload: 100%
     Đưa 1 quái thú Cấp 5 từ tay bạn về Bộ bài của bạn, và rút 1 lá bài. Bạn không thể sử dụng Kỹ năng này ở lượt tiếp theo.
     Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong lượt nếu bạn chưa sử dụng hiệu ứng của quái thú có Cấp ban đầu là 5.
     Level 5 Reload: 100%
     Level 5 Reload
     Đưa 1 quái thú Cấp 5 từ tay bạn về Bộ bài của bạn, và rút 1 lá bài. Bạn không thể sử dụng Kỹ năng này ở lượt tiếp theo.
     Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong lượt nếu bạn chưa sử dụng hiệu ứng của quái thú có Cấp ban đầu là 5.
     Level 5 Reload

     Cần 9 UR

     UR Rarity
     Artifact Lancea
     UR Rarity
     Machina Fortress
     UR Rarity
     Machina Fortress
     UR Rarity
     Machina Fortress
     UR Rarity
     Infinitrack Earth Slicer
     UR Rarity
     Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
     UR Rarity
     Machina Redeployment
     UR Rarity
     Machina Redeployment
     UR Rarity
     Machina Redeployment

     Main: 30 Extra: 8

     UR Rarity
     Artifact Lancea
     UR Rarity
     Artifact Lancea
     Artifact Lancea
     LIGHT 5
     Artifact Lancea
     Hiện vật Lancea
     • ATK:

     • 1700

     • DEF:

     • 2300


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
     Phân loại:

     SR Rarity
     Infinitrack Anchor Drill
     SR Rarity
     Infinitrack Anchor Drill
     Infinitrack Anchor Drill
     EARTH 4
     Infinitrack Anchor Drill
     Máy đào khoan đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 500


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy ĐẤT từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Infinitrack Anchor Drill". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy khác mà bạn điều khiển; Cấp độ của cả quái thú đó và lá bài này trở thành Cấp độ ban đầu tổng của 2 quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Anchor Drill" một lần cho mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 EARTH Machine monster from your hand in Defense Position, except "Infinitrack Anchor Drill". You can target 1 other Machine monster you control; the Levels of both that monster and this card become the combined original Levels of those 2 monsters, until the end of this turn. You can only use each effect of "Infinitrack Anchor Drill" once per turn.


     SR Rarity
     Infinitrack Brutal Dozer
     SR Rarity
     Infinitrack Brutal Dozer
     Infinitrack Brutal Dozer
     EARTH 5
     Infinitrack Brutal Dozer
     Máy ủi tàn bạo đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 1900

     • DEF:

     • 2100


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay, bạn có thể: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Infinitrack" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Infinitrack Brutal Dozer", nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại lần lượt, trừ quái thú Máy móc ĐẤT. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Brutal Dozer" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. If this card is Special Summoned from the hand, you can: Special Summon 1 "Infinitrack" monster from your Deck in Defense Position, except "Infinitrack Brutal Dozer", but negate its effects, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except EARTH Machine monsters. You can only use each effect of "Infinitrack Brutal Dozer" once per turn.


     N Rarity
     Infinitrack Crab Crane
     N Rarity
     Infinitrack Crab Crane
     Infinitrack Crab Crane
     EARTH 5
     Infinitrack Crab Crane
     Máy cẩu cua đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 2100

     • DEF:

     • 500


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Máy khỏi Mộ của bạn; thêm 1 "Outrigger Extension" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Crab Crane" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can banish 1 Machine monster from your GY; add 1 "Outrigger Extension" from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Infinitrack Crab Crane" once per turn.


     SR Rarity
     Infinitrack Harvester
     SR Rarity
     Infinitrack Harvester
     Infinitrack Harvester
     EARTH 2
     Infinitrack Harvester
     Máy gặt đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 2100


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Infinitrack" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Infinitrack Harvester". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy khác mà bạn điều khiển; Cấp độ của cả quái thú đó và lá bài này trở thành Cấp độ ban đầu tổng của 2 quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Harvester" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Infinitrack" monster from your Deck to your hand, except "Infinitrack Harvester". You can target 1 other Machine monster you control; the Levels of both that monster and this card become the combined original Levels of those 2 monsters, until the end of this turn. You can only use each effect of "Infinitrack Harvester" once per turn.


     R Rarity
     Infinitrack Trencher
     R Rarity
     Infinitrack Trencher
     Infinitrack Trencher
     EARTH 5
     Infinitrack Trencher
     Máy đào rãnh đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 500

     • DEF:

     • 2400


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Infinitrack" Cấp 5 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Infinitrack Trencher"; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Trencher" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can banish this card from your GY, then target 1 Level 5 or lower "Infinitrack" monster in your GY, except "Infinitrack Trencher"; Special Summon that monster in Defense Position. You can only use each effect of "Infinitrack Trencher" once per turn.


     N Rarity
     Infinitrack Tunneller
     N Rarity
     Infinitrack Tunneller
     Infinitrack Tunneller
     EARTH 5
     Infinitrack Tunneller
     Máy đào hầm đường ray vô hạn
     • ATK:

     • 2200

     • DEF:

     • 500


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 5 quái thú Máy ĐẤT trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 2 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Tunneller" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can banish this card from your GY, then target 5 EARTH Machine monsters in your GY; shuffle them into the Deck, then draw 2 cards. You can only use each effect of "Infinitrack Tunneller" once per turn.


     R Rarity
     Machina Air Raider
     R Rarity
     Machina Air Raider
     Machina Air Raider
     EARTH 8
     Machina Air Raider
     Không quân đoàn máy
     • ATK:

     • 1500

     • DEF:

     • 2600


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Machina" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Deck của bạn, 1 "Machina" có tên khác và có Cấp độ bằng hoặc thấp hơn quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú được chọn làm mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Machina Air Raider" một lần cho mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can discard 1 other "Machina" monster; Special Summon this card from your hand. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 Machine monster you control; Special Summon from your Deck, 1 "Machina" monster with a different name and an equal or lower Level than that monster, and if you do, destroy that targeted monster. You can only use each effect of "Machina Air Raider" once per turn.


     SR Rarity
     Machina Citadel
     SR Rarity
     Machina Citadel
     Machina Citadel
     EARTH 10
     Machina Citadel
     Thượng tá quân đoàn máy
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 2500


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; phá huỷ quái thú Máy đó và tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có ATK nhỏ hơn hoặc bằng nó. Nếu (các) quái thú Máy ĐẤT ngửa mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Machina Citadel", bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Machina Citadel" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. (Quick Effect): You can target 1 Machine monster you control; destroy that Machine monster and all monsters your opponent controls with ATK less than or equal to it. If a face-up EARTH Machine monster(s) you control, except "Machina Citadel", is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Machina Citadel" once per turn.


     UR Rarity
     Machina Fortress
     UR Rarity
     Machina Fortress
     Machina Fortress
     EARTH 7
     Machina Fortress
     Pháo đài quân đoàn máy
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 1600


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể gửi xuống (các) quái thú Mộ Máy có tổng Cấp bằng 8 hoặc lớn hơn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay bạn hoặc Mộ). Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Trước khi vô hiệu hoá hiệu ứng quái thú của đối thủ chọn vào lá bài ngửa này, hãy nhìn lên tay của đối thủ và gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ từ tay họ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can discard Machine monster(s) whose total Levels equal 8 or more, then Special Summon this card (from your hand or GY). If this card is destroyed by battle and sent to the GY: Target 1 card your opponent controls; destroy that target. Before resolving an opponent's monster effect that targets this face-up card, look at your opponent's hand and discard 1 card from their hand.


     SR Rarity
     Machina Gearframe
     SR Rarity
     Machina Gearframe
     Machina Gearframe
     EARTH 4
     Machina Gearframe
     Bộ khung quân đoàn máy
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Machina" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Machina Gearframe". Một lần mỗi lượt, bạn có thể: Chọn mục tiêu 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó, HOẶC: Bỏ trang bị lá bài này và Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, hãy phá hủy lá bài này để thay thế.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Machina" monster from your Deck to your hand, except "Machina Gearframe". Once per turn, you can either: Target 1 Machine monster you control; equip this card to that target, OR: Unequip this card and Special Summon it. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, destroy this card instead.


     N Rarity
     Card of the Soul
     N Rarity
     Card of the Soul
     Card of the Soul
     Spell Normal
     Card of the Soul
     Lá bài linh hồn

      Hiệu ứng (VN):

      Nhìn vào Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể thêm 1 quái thú từ Deck của mình lên tay của bạn, có tổng ATK và DEF bằng LP của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Card of the Soul" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Look at your Deck, and if you do, you can add 1 monster from your Deck to your hand, whose sum of ATK and DEF equals your LP. You can only activate 1 "Card of the Soul" per turn.


      SR Rarity
      Dark Hole
      SR Rarity
      Dark Hole
      Dark Hole
      Spell Normal
      Dark Hole
      HỐ đen

       Hiệu ứng (VN):

       Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Destroy all monsters on the field.


       SR Rarity
       Heavy Forward
       SR Rarity
       Heavy Forward
       Heavy Forward
       Spell Continuous
       Heavy Forward
       Siêu xe xuất kích

        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Infinitrack" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Xyz Máy mà bạn điều khiển, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
        ● Thay đổi tư thế chiến đấu của nó.
        ● Đem lá bài này làm nguyên liệu.
        Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Heavy Forward" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card is activated: You can add 1 "Infinitrack" monster from your Deck to your hand. Once per turn: You can target 1 Machine Xyz Monster you control, then activate 1 of these effects; ● Change its battle position. ● Attach this card to it as material. You can only activate 1 "Heavy Forward" per turn.


        UR Rarity
        Machina Redeployment
        UR Rarity
        Machina Redeployment
        Machina Redeployment
        Spell Normal
        Machina Redeployment
        Quân đoàn máy tái triển khai

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
         ● Bỏ 1 lá bài; thêm 2 "Machina" có tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn.
         ● Bỏ 1 lá bài "Machina" thêm 2 "Machina" có tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Machina Redeployment".
         Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Machina Redeployment" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate 1 of these effects. ● Discard 1 card; add 2 "Machina" monsters with different names from each other from your Deck to your hand. ● Discard 1 "Machina" card; add 2 "Machina" cards with different names from each other from your Deck to your hand, except "Machina Redeployment". You can only activate 1 "Machina Redeployment" per turn.


         N Rarity
         Outrigger Extension
         N Rarity
         Outrigger Extension
         Outrigger Extension
         Spell Continuous
         Outrigger Extension
         Mở rộng dầm gánh

          Hiệu ứng (VN):

          Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú Máy Xyz mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Infinitrack" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Máy cao hơn mục tiêu đó 2 Rank, bằng cách sử dụng mục tiêu đó làm nguyên liệu, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Máy EARTH (ngay cả khi lá bài này rời khỏi đồng sân). (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.)


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Your opponent cannot target Machine Xyz Monsters you control with card effects. Once per turn: You can target 1 "Infinitrack" Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 Machine monster that is 2 Ranks higher than that target, by using that target as material, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except EARTH Machine monsters (even if this card leaves the field). (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.)


          SR Rarity
          Treacherous Trap Hole
          SR Rarity
          Treacherous Trap Hole
          Treacherous Trap Hole
          Trap Normal
          Treacherous Trap Hole
          Hang rơi lươn lẹo

           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


           R Rarity
           Infinitrack Goliath
           R Rarity
           Infinitrack Goliath
           Infinitrack Goliath
           EARTH
           Infinitrack Goliath
           Máy đào đường ray vô hạn Goliath
           • ATK:

           • 1000

           • LINK-1

           Mũi tên Link:

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           1 quái thú "Infinitrack" không Link
           Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển; đem lá bài này với quái thú đó làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Infinitrack Goliath" một lần mỗi lượt. Quái thú Xyz có Loại ban đầu là Máy và có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
           ● Lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 non-Link "Infinitrack" monster If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 Xyz Monster you control; attach this card to that monster as material. You can only use this effect of "Infinitrack Goliath" once per turn. An Xyz Monster whose original Type is Machine and has this card as material gains this effect. ● This card cannot be destroyed by card effects.


           UR Rarity
           Infinitrack Earth Slicer
           UR Rarity
           Infinitrack Earth Slicer
           Infinitrack Earth Slicer
           EARTH
           Infinitrack Earth Slicer
           Máy cắt đường ray vô hạn
           • ATK:

           • 3100

           • DEF:

           • 2100


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 9
           Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể đưa quái thú đó vào lá bài này để làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Infinitrack Earth Slicer" một lần mỗi lượt.
           ● Bạn có thể tách bất kỳ số lượng nguyên liệu nào từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào nhiều lá bài đó trên sân; phá hủy chúng.
           ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Link Máy; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 9 monsters When this card destroys an opponent's monster by battle: You can attach that monster to this card as material. You can only use each of the following effects of "Infinitrack Earth Slicer" once per turn. ● You can detach any number of materials from this card, then target that many cards on the field; destroy them. ● If this card is in your GY: You can Tribute 1 Machine Link Monster; Special Summon this card in Defense Position.


           R Rarity
           Infinitrack Mountain Smasher
           R Rarity
           Infinitrack Mountain Smasher
           Infinitrack Mountain Smasher
           EARTH
           Infinitrack Mountain Smasher
           Máy nghiền núi đường ray vô hạn
           • ATK:

           • 2100

           • DEF:

           • 3100


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 7
           Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể đưa quái thú đó vào lá bài này để làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Infinitrack Mountain Smasher" một lần mỗi lượt.
           ● Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; nó nhận được 1000 ATK.
           ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Link Máy; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 7 monsters When this card destroys an opponent's monster by battle: You can attach that monster to this card as material. You can only use each of the following effects of "Infinitrack Mountain Smasher" once per turn. ● You can detach 1 material from this card; it gains 1000 ATK. ● If this card is in your GY: You can Tribute 1 Machine Link Monster; Special Summon this card in Defense Position.


           SR Rarity
           Infinitrack River Stormer
           SR Rarity
           Infinitrack River Stormer
           Infinitrack River Stormer
           EARTH
           Infinitrack River Stormer
           Máy thổi sông đường ray vô hạn
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 500


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 5
           Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể đưa quái thú đó vào lá bài này để làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Infinitrack River Stormer" một lần mỗi lượt.
           ● Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; lấy 1 quái thú Máy EARTH từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc gửi nó đến Mộ.
           ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Link Máy; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 5 monsters When this card destroys an opponent's monster by battle: You can attach that monster to this card as material. You can only use each of the following effects of "Infinitrack River Stormer" once per turn. ● You can detach 1 material from this card; take 1 EARTH Machine monster from your Deck, and either add it to your hand or send it to the GY. ● If this card is in your GY: You can Tribute 1 Machine Link Monster; Special Summon this card in Defense Position.


           UR Rarity
           Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
           UR Rarity
           Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
           Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
           EARTH
           Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
           Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Juggernaut Liebe
           • ATK:

           • 4000

           • DEF:

           • 4000


           Hiệu ứng (VN):

           3 quái thú Cấp 11
           Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 10 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; nó nhận được 2000 ATK / DEF, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công với lá bài này. Trong mỗi Battle Phase, lá bài này có thể thực hiện tấn công lên quái thú với số lượng nguyên liệu mà nó có +1.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           3 Level 11 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" by using 1 Rank 10 Machine Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can detach 1 material from this card; it gains 2000 ATK/DEF, also for the rest of this turn, you can only declare an attack with this card. During each Battle Phase, this card can make attacks on monsters up to the number of materials it has +1.           Deck của EARTH MACHINE trong DUEL LINKS