Thông tin tổng quan của Evil Eye

Nhìn chung

Evil Eye là một archetype dựa trên việc kiểm soát xoay quanh Evil Eye of Selene. Nó nhằm mục đích khiến Medusa, Watcher of the Evil Eye được trang bị cho Selene để trở thành mối đe dọa không thể ngăn cản với khả năng trục xuất các lá bài trong Mộ, bằng cách sử dụng các hiệu ứng của  Eye Domain - Pareidolia, Basilius, Familiar of the Evil Eye, và Evil Eye of Gorgoneio để thiết lập combo này ổn định nhất có thể. Khi được kết hợp với khả năng kiểm soát sân của Evil Eye Defeat, bộ bài sẽ tăng dần lợi thế trong lúc tăng điểm ATK.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Artifact Lancea
UR Rarity
Artifact Lancea
UR Rarity
Artifact Lancea
LIGHT 5
Artifact Lancea
Hiện vật Lancea
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.Phân loại:

R Rarity
Basilius, Familiar of the Evil Eye
R Rarity
Basilius, Familiar of the Evil Eye
R Rarity
Basilius, Familiar of the Evil Eye
DARK 3
Basilius, Familiar of the Evil Eye
Thú thân thuộc mắt ác, Basilius
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "Evil Eye" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Basilius, Familiar of the Evil Eye" một lần mỗi lượt theo cách này. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 "Evil Eye" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Basilius, Familiar of the Evil Eye" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control an "Evil Eye" monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Basilius, Familiar of the Evil Eye" once per turn this way. During your Main Phase: You can send 1 "Evil Eye" Spell/Trap from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Basilius, Familiar of the Evil Eye" once per turn.

N Rarity
Catoblepas, Familiar of the Evil Eye
N Rarity
Catoblepas, Familiar of the Evil Eye
N Rarity
Catoblepas, Familiar of the Evil Eye
DARK 3
Catoblepas, Familiar of the Evil Eye
Thú thân thuộc mắt ác, Catoblepas
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn vào 1 "Evil Eye" mà bạn điều khiển; một lần, cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, lá bài đó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ. Nếu bạn điều khiển một "Evil Eye" không phải là "Catoblepas, Familiar of the Evil Eye", trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Catoblepas, Familiar of the Evil Eye" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Evil Eye" Spell/Trap you control; once, until the end of the next turn, that card cannot be destroyed by your opponent's card effects. If you control an "Evil Eye" monster other than "Catoblepas, Familiar of the Evil Eye", while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Catoblepas, Familiar of the Evil Eye" once per turn.

UR Rarity
Serziel, Watcher of the Evil Eye
UR Rarity
Serziel, Watcher of the Evil Eye
UR Rarity
Serziel, Watcher of the Evil Eye
DARK 4
Serziel, Watcher of the Evil Eye
Đồ đệ mắt ác, Serziel
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Evil Eye" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Serziel, Watcher of the Evil Eye". Nếu lá bài này được trang bị "Evil Eye of Selene" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Serziel, Watcher of the Evil Eye" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo sau khi hiệu ứng này được kích hoạt: Phá huỷ 1 lá bài bạn điều khiển.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Evil Eye" card from your Deck to your hand, except "Serziel, Watcher of the Evil Eye". If this card is equipped with "Evil Eye of Selene" (Quick Effect): You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Serziel, Watcher of the Evil Eye" once per turn. Once per turn, during the next Standby Phase after this effect was activated: Destroy 1 card you control.

N Rarity
Evil Eye Awakening
N Rarity
Evil Eye Awakening
N Rarity
Evil Eye Awakening
Spell Normal
Evil Eye Awakening
Mắt ác thức tỉnh

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Đặc biệt 1 "Evil Eye" từ tay hoặc Mộ của bạn, hoặc nếu "Evil Eye of Selene" nằm trong Vùng Phép & Bẫy, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Evil Eye" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Evil Eye Awakening" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Special Summon 1 "Evil Eye" monster from your hand or GY, or, if "Evil Eye of Selene" is in your Spell & Trap Zone, you can Special Summon 1 "Evil Eye" monster from your Deck instead. You can only activate 1 "Evil Eye Awakening" per turn.

  SR Rarity
  Evil Eye Domain - Pareidolia
  SR Rarity
  Evil Eye Domain - Pareidolia
  SR Rarity
  Evil Eye Domain - Pareidolia
  Spell Field
  Evil Eye Domain - Pareidolia
  Thành trì mắt ác - Pareidolia

   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Evil Eye" từ Deck của mình lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, trong damage calculation, nếu "Evil Eye" của bạn bị tấn công, trong khi "Evil Eye of Selene" đang ở trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn: Bạn có thể làm cho thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận được từ chiến đấu này cũng gây ra cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này trong Vùng Bài Phép Môi Trường bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Evil Eye" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Evil Eye Domain - Pareidolia" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is activated: You can add 1 "Evil Eye" monster from your Deck to your hand. Once per turn, during damage calculation, if your "Evil Eye" monster is attacked, while "Evil Eye of Selene" is in your Spell & Trap Zone: You can make the battle damage you take from this battle also inflicted to your opponent. If this card in the Field Zone is destroyed by card effect: You can target 1 "Evil Eye" monster in your GY; add it to your hand. You can only activate 1 "Evil Eye Domain - Pareidolia" per turn.

   R Rarity
   Evil Eye of Gorgoneio
   R Rarity
   Evil Eye of Gorgoneio
   R Rarity
   Evil Eye of Gorgoneio
   Spell Equip
   Evil Eye of Gorgoneio
   Con mắt ác Gorgoneio

    Hiệu ứng (VN):

    Chỉ trang bị cho một quái thú "Evil Eye" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Evil Eye of Gorgoneio" mỗi lượt. Tên của lá bài này trở thành "Evil Eye of Selene" khi ở trong Vùng bài Phép & Bẫy. Trong khi LP của bạn thấp hơn đối thủ, quái thú được trang bị sẽ nhận được ATK bằng với sự khác biệt. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình và gửi xuống Mộ 1 lá bài "Evil Eye" ; thêm 1 "Evil Eye" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Evil Eye of Gorgoneio". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evil Eye of Gorgoneio" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Equip only to an "Evil Eye" monster. You can only activate 1 "Evil Eye of Gorgoneio" per turn. This card's name becomes "Evil Eye of Selene" while in the Spell & Trap Zone. While your LP are lower than your opponent's, the equipped monster gains ATK equal to the difference. You can banish this card from your GY and discard 1 "Evil Eye" card; add 1 "Evil Eye" Spell/Trap from your Deck to your hand, except "Evil Eye of Gorgoneio". You can only use this effect of "Evil Eye of Gorgoneio" once per turn.

    UR Rarity
    Evil Eye of Selene
    UR Rarity
    Evil Eye of Selene
    UR Rarity
    Evil Eye of Selene
    Spell Equip
    Evil Eye of Selene
    Con mắt ác Selene

     Hiệu ứng (VN):

     Chỉ trang bị cho một quái thú "Evil Eye" Nó không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, cũng như đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu bằng hiệu ứng của lá bài. Mỗi lần bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú được trang bị, hoặc bạn kích hoạt Bài "Evil Eye" khác: quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK, và nếu nó làm điều đó, bạn sẽ mất 500 LP. (Mức tăng ATK này vẫn còn ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân.) Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó loại bỏ 1 "Evil Eye" khỏi Mộ của bạn, ngoại trừ "Evil Eye of Selene"; Úp lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evil Eye of Selene" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Equip only to an "Evil Eye" monster. It cannot be destroyed by battle or your opponent's card effects, also your opponent cannot target it with card effects. Each time you activate the equipped monster's effect, or you activate another "Evil Eye" Spell/Trap Card: The equipped monster gains 500 ATK, and if it does, you lose 500 LP. (This ATK gain remains even if this card leaves the field.) If this card is in your GY: You can pay 1000 LP, then banish 1 "Evil Eye" Spell/Trap from your GY, except "Evil Eye of Selene"; Set this card. You can only use this effect of "Evil Eye of Selene" once per turn.

     N Rarity
     Evil Eye Reemergence
     N Rarity
     Evil Eye Reemergence
     N Rarity
     Evil Eye Reemergence
     Spell Normal
     Evil Eye Reemergence
     Mắt ác tái xuất

      Hiệu ứng (VN):

      Triệu hồi Đặc biệt 1 "Familiar of the Evil Eye Token" (Quái thú / TỐI / Cấp 1 / Công kích 400 / Công suất 400) hoặc, nếu "Evil Eye of Selene" nằm trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 thay thế, cũng như trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu "Evil Eye" mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng bài trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil Eye Reemergence" một lần trong mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Special Summon 1 "Familiar of the Evil Eye Token" (Fiend/DARK/Level 1/ATK 400/DEF 400), or, if "Evil Eye of Selene" is in your Spell & Trap Zone, you can Special Summon 2 instead, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters, except Fiend monsters. You can banish this card from your GY; your opponent cannot target "Evil Eye" Spells/Traps you control with card effects this turn. You can only use each effect of "Evil Eye Reemergence" once per turn.

      UR Rarity
      Forbidden Droplet
      UR Rarity
      Forbidden Droplet
      UR Rarity
      Forbidden Droplet
      Spell Quick
      Forbidden Droplet
      Giọt thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.       Phân loại:

       SR Rarity
       Storm
       SR Rarity
       Storm
       SR Rarity
       Storm
       Spell Normal
       Storm
       Bão

        Hiệu ứng (VN):

        Phá hủy càng nhiều Bài Phép / Bẫy mà bạn điều khiển nhất có thể, sau đó phá hủy càng nhiều Bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển nhất có thể, tối đa số lá bài bị phá hủy bởi hiệu ứng này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Destroy as many Spell/Trap Cards you control as possible, then destroy as many Spell/Trap Cards your opponent controls as possible, up to the number of cards destroyed by this effect.

        R Rarity
        Evil Eye Defeat
        R Rarity
        Evil Eye Defeat
        R Rarity
        Evil Eye Defeat
        Trap Normal
        Evil Eye Defeat
        Mắt ác thua trận

         Hiệu ứng (VN):

         Nếu bạn điều khiển "Evil Eye" : Chọn mục tiêu vào 1 quái thú trên sân hoặc tối đa 2 quái thú thay thế nếu "Evil Eye of Selene" ở trong Vùng phép thuật & Bẫy của bạn; trả lại chúng lên tay. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Evil Eye Defeat" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If you control an "Evil Eye" monster: Target 1 monster on the field, or up to 2 instead if "Evil Eye of Selene" is in your Spell & Trap Zone; return them to the hand. You can only activate 1 "Evil Eye Defeat" per turn.

         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison
         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison
         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison
         Trap Normal
         Ice Dragon's Prison
         Rồng băng giam cầm

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

          Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

          R Rarity
          Gorgon, Empress of the Evil Eyed
          R Rarity
          Gorgon, Empress of the Evil Eyed
          R Rarity
          Gorgon, Empress of the Evil Eyed
          DARK
          Gorgon, Empress of the Evil Eyed
          Nữ hoàng mắt ác, Gorgon
          • ATK:

          • 1900

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trên

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú bao gồm một quái thú "Evil Eye"
          Nhận 100 ATK cho mỗi lá bài "Evil Eye" có các tên khác nhau trong Mộ của bạn. Nếu lá bài này được trang bị "Evil Eye of Selene" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gorgon, Empress of the Evil Eyed" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo sau khi hiệu ứng này được kích hoạt: Phá huỷ 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 monsters including an "Evil Eye" monster Gains 100 ATK for each "Evil Eye" card with different names in your GY. If this card is equipped with "Evil Eye of Selene" (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. You can only use this effect of "Gorgon, Empress of the Evil Eyed" once per turn. Once per turn, during the next Standby Phase after this effect was activated: Destroy 1 monster this card points to.

          SR Rarity
          Knightmare Phoenix
          SR Rarity
          Knightmare Phoenix
          SR Rarity
          Knightmare Phoenix
          FIRE
          Knightmare Phoenix
          Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
          • ATK:

          • 1900

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trên

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú có tên khác nhau
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

           Rarity
          Zerrziel, Ruler of the Evil Eyed
           Rarity
          Zerrziel, Ruler of the Evil Eyed
           Rarity
          Zerrziel, Ruler of the Evil Eyed
          DARK
          Zerrziel, Ruler of the Evil Eyed
          Vua mắt ác, Zerrziel
          • ATK:

          • 2600

          • LINK-3

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải

          Trên


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú "Evil Eye"
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng quái thú có 2600 ATK hoặc lớn hơn làm nguyên liệu, nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài này được trang bị "Evil Eye of Selene" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Zerrziel, Ruler of the Evil Eyed" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo sau khi hiệu ứng này được kích hoạt: Vô hiệu hoá hiệu ứng của 1 quái thú Hiệu ứng mà lá bài này hiện chỉ đến.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ "Evil Eye" monsters If this card was Link Summoned using a monster with 2600 or higher ATK as material, it can make a second attack during each Battle Phase. If this card is equipped with "Evil Eye of Selene" (Quick Effect): You can target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Zerrziel, Ruler of the Evil Eyed" once per turn. Once per turn, during the next Standby Phase after this effect was activated: Negate the effect of 1 Effect Monster this card currently points to.

          UR Rarity
          Number 39: Utopia
          UR Rarity
          Number 39: Utopia
          UR Rarity
          Number 39: Utopia
          LIGHT
          Number 39: Utopia
          Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.

           Rarity
          Number 49: Fortune Tune
           Rarity
          Number 49: Fortune Tune
           Rarity
          Number 49: Fortune Tune
          LIGHT
          Number 49: Fortune Tune
          Con số 49: Chim phúc lộc ẩn
          • ATK:

          • 400

          • DEF:

          • 900


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 3
          Trong mỗi Standby Phase của bạn: Nhận được 500 Điểm Sinh mệnh. Lá bài này không thể được chọn làm mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài ngửa này sắp bị phá hủy, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này. Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Chọn mục tiêu 2 quái thú Cấp 3 trong Mộ của bạn; xáo trộn cả hai chúng vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy trả lá bài này từ Mộ của bạn vào Extra Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 49: Fortune Tune" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 3 monsters During each of your Standby Phases: Gain 500 Life Points. This card cannot be targeted by card effects. If this face-up card would be destroyed, you can detach 1 Xyz Material from this card instead. When this card is sent from the field to the Graveyard: Target 2 Level 3 monsters in your Graveyard; shuffle them both into the Deck, and if you do, return this card from your Graveyard to the Extra Deck. You can only use this effect of "Number 49: Fortune Tune" once per turn.

          UR Rarity
          Number C39: Utopia Ray
          UR Rarity
          Number C39: Utopia Ray
          UR Rarity
          Number C39: Utopia Ray
          LIGHT
          Number C39: Utopia Ray
          Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          3 quái thú LIGHT Cấp 4
          Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.

          SR Rarity
          The Phantom Knights of Break Sword
          SR Rarity
          The Phantom Knights of Break Sword
          SR Rarity
          The Phantom Knights of Break Sword
          DARK
          The Phantom Knights of Break Sword
          Hiệp sĩ bóng ma với kiếm bị gãy
          • ATK:

          • 2000

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 3
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "The Phantom Knights" có cùng Cấp độ trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng và tăng Cấp độ của chúng lên 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. If this Xyz Summoned card is destroyed: You can target 2 "The Phantom Knights" monsters with the same Level in your GY; Special Summon them and increase their Levels by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.

          Các Skill được sử dụng hàng đầu

          Sealed Tombs: 100%
          Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn thấp hơn đối thủ từ 1000 trở lên. Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, không người chơi nào có thể trục xuất các lá bài khỏi Mộ hoặc các quái thú Triệu hồi Đặc biệt khỏi Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
          Sealed Tombs: 100%
          Synchro Stormraze
          Kỹ năng này có thể được sử dụng nếu Extra Deck của bạn chứa quái thú Synchro WIND.
          1: Tăng 1500 Điểm Gốc khi bắt đầu Trận đấu.
          2: Có thể được sử dụng một lần mỗi lượt trong Main Phase của bạn. Chọn 1 quái thú Synchro trên sân của bạn. Quái thú được chọn tăng 300 ATK cho đến hết lượt. Nó tăng thêm 300 ATK cho đến hết lượt nếu có quái thú WIND trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn.
          Synchro Stormraze

          Cần 14 UR

          UR Rarity
          Serziel, Watcher of the Evil Eye3 card
          UR Rarity
          Knightmare Unicorn1 card
           Rarity
          Zerrziel, Ruler of the Evil Eyed1 card
          UR Rarity
          Cyber Slash Harpie Lady1 card
           Rarity
          D/D/D Stone King Darius1 card
          UR Rarity
          Number 47: Nightmare Shark1 card
           Rarity
          Number 49: Fortune Tune1 card
          UR Rarity
          Evil Eye of Selene2 card
          UR Rarity
          Crackdown3 card

          Main: 20 Extra: 8

          R Rarity
          Basilius, Familiar of the Evil Eye
          R Rarity
          Basilius, Familiar of the Evil Eye
          Basilius, Familiar of the Evil Eye
          DARK 3
          Basilius, Familiar of the Evil Eye
          Thú thân thuộc mắt ác, Basilius
          • ATK:

          • 400

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn điều khiển một "Evil Eye" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Basilius, Familiar of the Evil Eye" một lần mỗi lượt theo cách này. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 "Evil Eye" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Basilius, Familiar of the Evil Eye" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control an "Evil Eye" monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Basilius, Familiar of the Evil Eye" once per turn this way. During your Main Phase: You can send 1 "Evil Eye" Spell/Trap from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Basilius, Familiar of the Evil Eye" once per turn.


          R Rarity
          Basilius, Familiar of the Evil Eye
          R Rarity
          Basilius, Familiar of the Evil Eye
          Basilius, Familiar of the Evil Eye
          DARK 3
          Basilius, Familiar of the Evil Eye
          Thú thân thuộc mắt ác, Basilius
          • ATK:

          • 400

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn điều khiển một "Evil Eye" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Basilius, Familiar of the Evil Eye" một lần mỗi lượt theo cách này. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 "Evil Eye" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Basilius, Familiar of the Evil Eye" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control an "Evil Eye" monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Basilius, Familiar of the Evil Eye" once per turn this way. During your Main Phase: You can send 1 "Evil Eye" Spell/Trap from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Basilius, Familiar of the Evil Eye" once per turn.


          N Rarity
          Catoblepas, Familiar of the Evil Eye
          N Rarity
          Catoblepas, Familiar of the Evil Eye
          Catoblepas, Familiar of the Evil Eye
          DARK 3
          Catoblepas, Familiar of the Evil Eye
          Thú thân thuộc mắt ác, Catoblepas
          • ATK:

          • 600

          • DEF:

          • 1900


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể chọn vào 1 "Evil Eye" mà bạn điều khiển; một lần, cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, lá bài đó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ. Nếu bạn điều khiển một "Evil Eye" không phải là "Catoblepas, Familiar of the Evil Eye", trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Catoblepas, Familiar of the Evil Eye" một lần cho mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can target 1 "Evil Eye" Spell/Trap you control; once, until the end of the next turn, that card cannot be destroyed by your opponent's card effects. If you control an "Evil Eye" monster other than "Catoblepas, Familiar of the Evil Eye", while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Catoblepas, Familiar of the Evil Eye" once per turn.


          UR Rarity
          Serziel, Watcher of the Evil Eye
          UR Rarity
          Serziel, Watcher of the Evil Eye
          Serziel, Watcher of the Evil Eye
          DARK 4
          Serziel, Watcher of the Evil Eye
          Đồ đệ mắt ác, Serziel
          • ATK:

          • 1600

          • DEF:

          • 1400


          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Evil Eye" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Serziel, Watcher of the Evil Eye". Nếu lá bài này được trang bị "Evil Eye of Selene" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Serziel, Watcher of the Evil Eye" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo sau khi hiệu ứng này được kích hoạt: Phá huỷ 1 lá bài bạn điều khiển.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Evil Eye" card from your Deck to your hand, except "Serziel, Watcher of the Evil Eye". If this card is equipped with "Evil Eye of Selene" (Quick Effect): You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Serziel, Watcher of the Evil Eye" once per turn. Once per turn, during the next Standby Phase after this effect was activated: Destroy 1 card you control.


          UR Rarity
          Serziel, Watcher of the Evil Eye
          UR Rarity
          Serziel, Watcher of the Evil Eye
          Serziel, Watcher of the Evil Eye
          DARK 4
          Serziel, Watcher of the Evil Eye
          Đồ đệ mắt ác, Serziel
          • ATK:

          • 1600

          • DEF:

          • 1400


          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Evil Eye" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Serziel, Watcher of the Evil Eye". Nếu lá bài này được trang bị "Evil Eye of Selene" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Serziel, Watcher of the Evil Eye" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo sau khi hiệu ứng này được kích hoạt: Phá huỷ 1 lá bài bạn điều khiển.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Evil Eye" card from your Deck to your hand, except "Serziel, Watcher of the Evil Eye". If this card is equipped with "Evil Eye of Selene" (Quick Effect): You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Serziel, Watcher of the Evil Eye" once per turn. Once per turn, during the next Standby Phase after this effect was activated: Destroy 1 card you control.


          UR Rarity
          Serziel, Watcher of the Evil Eye
          UR Rarity
          Serziel, Watcher of the Evil Eye
          Serziel, Watcher of the Evil Eye
          DARK 4
          Serziel, Watcher of the Evil Eye
          Đồ đệ mắt ác, Serziel
          • ATK:

          • 1600

          • DEF:

          • 1400


          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Evil Eye" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Serziel, Watcher of the Evil Eye". Nếu lá bài này được trang bị "Evil Eye of Selene" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Serziel, Watcher of the Evil Eye" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo sau khi hiệu ứng này được kích hoạt: Phá huỷ 1 lá bài bạn điều khiển.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Evil Eye" card from your Deck to your hand, except "Serziel, Watcher of the Evil Eye". If this card is equipped with "Evil Eye of Selene" (Quick Effect): You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Serziel, Watcher of the Evil Eye" once per turn. Once per turn, during the next Standby Phase after this effect was activated: Destroy 1 card you control.


          N Rarity
          Evil Eye Awakening
          N Rarity
          Evil Eye Awakening
          Evil Eye Awakening
          Spell Normal
          Evil Eye Awakening
          Mắt ác thức tỉnh

           Hiệu ứng (VN):

           Triệu hồi Đặc biệt 1 "Evil Eye" từ tay hoặc Mộ của bạn, hoặc nếu "Evil Eye of Selene" nằm trong Vùng Phép & Bẫy, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Evil Eye" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Evil Eye Awakening" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Special Summon 1 "Evil Eye" monster from your hand or GY, or, if "Evil Eye of Selene" is in your Spell & Trap Zone, you can Special Summon 1 "Evil Eye" monster from your Deck instead. You can only activate 1 "Evil Eye Awakening" per turn.


           SR Rarity
           Evil Eye Domain - Pareidolia
           SR Rarity
           Evil Eye Domain - Pareidolia
           Evil Eye Domain - Pareidolia
           Spell Field
           Evil Eye Domain - Pareidolia
           Thành trì mắt ác - Pareidolia

            Hiệu ứng (VN):

            Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Evil Eye" từ Deck của mình lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, trong damage calculation, nếu "Evil Eye" của bạn bị tấn công, trong khi "Evil Eye of Selene" đang ở trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn: Bạn có thể làm cho thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận được từ chiến đấu này cũng gây ra cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này trong Vùng Bài Phép Môi Trường bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Evil Eye" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Evil Eye Domain - Pareidolia" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When this card is activated: You can add 1 "Evil Eye" monster from your Deck to your hand. Once per turn, during damage calculation, if your "Evil Eye" monster is attacked, while "Evil Eye of Selene" is in your Spell & Trap Zone: You can make the battle damage you take from this battle also inflicted to your opponent. If this card in the Field Zone is destroyed by card effect: You can target 1 "Evil Eye" monster in your GY; add it to your hand. You can only activate 1 "Evil Eye Domain - Pareidolia" per turn.


            SR Rarity
            Evil Eye Domain - Pareidolia
            SR Rarity
            Evil Eye Domain - Pareidolia
            Evil Eye Domain - Pareidolia
            Spell Field
            Evil Eye Domain - Pareidolia
            Thành trì mắt ác - Pareidolia

             Hiệu ứng (VN):

             Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Evil Eye" từ Deck của mình lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, trong damage calculation, nếu "Evil Eye" của bạn bị tấn công, trong khi "Evil Eye of Selene" đang ở trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn: Bạn có thể làm cho thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận được từ chiến đấu này cũng gây ra cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này trong Vùng Bài Phép Môi Trường bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Evil Eye" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Evil Eye Domain - Pareidolia" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When this card is activated: You can add 1 "Evil Eye" monster from your Deck to your hand. Once per turn, during damage calculation, if your "Evil Eye" monster is attacked, while "Evil Eye of Selene" is in your Spell & Trap Zone: You can make the battle damage you take from this battle also inflicted to your opponent. If this card in the Field Zone is destroyed by card effect: You can target 1 "Evil Eye" monster in your GY; add it to your hand. You can only activate 1 "Evil Eye Domain - Pareidolia" per turn.


             SR Rarity
             Evil Eye Domain - Pareidolia
             SR Rarity
             Evil Eye Domain - Pareidolia
             Evil Eye Domain - Pareidolia
             Spell Field
             Evil Eye Domain - Pareidolia
             Thành trì mắt ác - Pareidolia

              Hiệu ứng (VN):

              Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Evil Eye" từ Deck của mình lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, trong damage calculation, nếu "Evil Eye" của bạn bị tấn công, trong khi "Evil Eye of Selene" đang ở trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn: Bạn có thể làm cho thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận được từ chiến đấu này cũng gây ra cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này trong Vùng Bài Phép Môi Trường bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Evil Eye" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Evil Eye Domain - Pareidolia" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When this card is activated: You can add 1 "Evil Eye" monster from your Deck to your hand. Once per turn, during damage calculation, if your "Evil Eye" monster is attacked, while "Evil Eye of Selene" is in your Spell & Trap Zone: You can make the battle damage you take from this battle also inflicted to your opponent. If this card in the Field Zone is destroyed by card effect: You can target 1 "Evil Eye" monster in your GY; add it to your hand. You can only activate 1 "Evil Eye Domain - Pareidolia" per turn.


              R Rarity
              Evil Eye of Gorgoneio
              R Rarity
              Evil Eye of Gorgoneio
              Evil Eye of Gorgoneio
              Spell Equip
              Evil Eye of Gorgoneio
              Con mắt ác Gorgoneio

               Hiệu ứng (VN):

               Chỉ trang bị cho một quái thú "Evil Eye" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Evil Eye of Gorgoneio" mỗi lượt. Tên của lá bài này trở thành "Evil Eye of Selene" khi ở trong Vùng bài Phép & Bẫy. Trong khi LP của bạn thấp hơn đối thủ, quái thú được trang bị sẽ nhận được ATK bằng với sự khác biệt. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình và gửi xuống Mộ 1 lá bài "Evil Eye" ; thêm 1 "Evil Eye" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Evil Eye of Gorgoneio". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evil Eye of Gorgoneio" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Equip only to an "Evil Eye" monster. You can only activate 1 "Evil Eye of Gorgoneio" per turn. This card's name becomes "Evil Eye of Selene" while in the Spell & Trap Zone. While your LP are lower than your opponent's, the equipped monster gains ATK equal to the difference. You can banish this card from your GY and discard 1 "Evil Eye" card; add 1 "Evil Eye" Spell/Trap from your Deck to your hand, except "Evil Eye of Gorgoneio". You can only use this effect of "Evil Eye of Gorgoneio" once per turn.


               R Rarity
               Evil Eye of Gorgoneio
               R Rarity
               Evil Eye of Gorgoneio
               Evil Eye of Gorgoneio
               Spell Equip
               Evil Eye of Gorgoneio
               Con mắt ác Gorgoneio

                Hiệu ứng (VN):

                Chỉ trang bị cho một quái thú "Evil Eye" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Evil Eye of Gorgoneio" mỗi lượt. Tên của lá bài này trở thành "Evil Eye of Selene" khi ở trong Vùng bài Phép & Bẫy. Trong khi LP của bạn thấp hơn đối thủ, quái thú được trang bị sẽ nhận được ATK bằng với sự khác biệt. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình và gửi xuống Mộ 1 lá bài "Evil Eye" ; thêm 1 "Evil Eye" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Evil Eye of Gorgoneio". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evil Eye of Gorgoneio" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Equip only to an "Evil Eye" monster. You can only activate 1 "Evil Eye of Gorgoneio" per turn. This card's name becomes "Evil Eye of Selene" while in the Spell & Trap Zone. While your LP are lower than your opponent's, the equipped monster gains ATK equal to the difference. You can banish this card from your GY and discard 1 "Evil Eye" card; add 1 "Evil Eye" Spell/Trap from your Deck to your hand, except "Evil Eye of Gorgoneio". You can only use this effect of "Evil Eye of Gorgoneio" once per turn.


                UR Rarity
                Evil Eye of Selene
                UR Rarity
                Evil Eye of Selene
                Evil Eye of Selene
                Spell Equip
                Evil Eye of Selene
                Con mắt ác Selene

                 Hiệu ứng (VN):

                 Chỉ trang bị cho một quái thú "Evil Eye" Nó không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, cũng như đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu bằng hiệu ứng của lá bài. Mỗi lần bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú được trang bị, hoặc bạn kích hoạt Bài "Evil Eye" khác: quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK, và nếu nó làm điều đó, bạn sẽ mất 500 LP. (Mức tăng ATK này vẫn còn ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân.) Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó loại bỏ 1 "Evil Eye" khỏi Mộ của bạn, ngoại trừ "Evil Eye of Selene"; Úp lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evil Eye of Selene" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Equip only to an "Evil Eye" monster. It cannot be destroyed by battle or your opponent's card effects, also your opponent cannot target it with card effects. Each time you activate the equipped monster's effect, or you activate another "Evil Eye" Spell/Trap Card: The equipped monster gains 500 ATK, and if it does, you lose 500 LP. (This ATK gain remains even if this card leaves the field.) If this card is in your GY: You can pay 1000 LP, then banish 1 "Evil Eye" Spell/Trap from your GY, except "Evil Eye of Selene"; Set this card. You can only use this effect of "Evil Eye of Selene" once per turn.


                 UR Rarity
                 Evil Eye of Selene
                 UR Rarity
                 Evil Eye of Selene
                 Evil Eye of Selene
                 Spell Equip
                 Evil Eye of Selene
                 Con mắt ác Selene

                  Hiệu ứng (VN):

                  Chỉ trang bị cho một quái thú "Evil Eye" Nó không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, cũng như đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu bằng hiệu ứng của lá bài. Mỗi lần bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú được trang bị, hoặc bạn kích hoạt Bài "Evil Eye" khác: quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK, và nếu nó làm điều đó, bạn sẽ mất 500 LP. (Mức tăng ATK này vẫn còn ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân.) Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó loại bỏ 1 "Evil Eye" khỏi Mộ của bạn, ngoại trừ "Evil Eye of Selene"; Úp lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evil Eye of Selene" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Equip only to an "Evil Eye" monster. It cannot be destroyed by battle or your opponent's card effects, also your opponent cannot target it with card effects. Each time you activate the equipped monster's effect, or you activate another "Evil Eye" Spell/Trap Card: The equipped monster gains 500 ATK, and if it does, you lose 500 LP. (This ATK gain remains even if this card leaves the field.) If this card is in your GY: You can pay 1000 LP, then banish 1 "Evil Eye" Spell/Trap from your GY, except "Evil Eye of Selene"; Set this card. You can only use this effect of "Evil Eye of Selene" once per turn.


                  N Rarity
                  Evil Eye Reemergence
                  N Rarity
                  Evil Eye Reemergence
                  Evil Eye Reemergence
                  Spell Normal
                  Evil Eye Reemergence
                  Mắt ác tái xuất

                   Hiệu ứng (VN):

                   Triệu hồi Đặc biệt 1 "Familiar of the Evil Eye Token" (Quái thú / TỐI / Cấp 1 / Công kích 400 / Công suất 400) hoặc, nếu "Evil Eye of Selene" nằm trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 thay thế, cũng như trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu "Evil Eye" mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng bài trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil Eye Reemergence" một lần trong mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Special Summon 1 "Familiar of the Evil Eye Token" (Fiend/DARK/Level 1/ATK 400/DEF 400), or, if "Evil Eye of Selene" is in your Spell & Trap Zone, you can Special Summon 2 instead, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters, except Fiend monsters. You can banish this card from your GY; your opponent cannot target "Evil Eye" Spells/Traps you control with card effects this turn. You can only use each effect of "Evil Eye Reemergence" once per turn.


                   SR Rarity
                   Storm
                   SR Rarity
                   Storm
                   Storm
                   Spell Normal
                   Storm
                   Bão

                    Hiệu ứng (VN):

                    Phá hủy càng nhiều Bài Phép / Bẫy mà bạn điều khiển nhất có thể, sau đó phá hủy càng nhiều Bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển nhất có thể, tối đa số lá bài bị phá hủy bởi hiệu ứng này.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Destroy as many Spell/Trap Cards you control as possible, then destroy as many Spell/Trap Cards your opponent controls as possible, up to the number of cards destroyed by this effect.


                    UR Rarity
                    Crackdown
                    UR Rarity
                    Crackdown
                    Crackdown
                    Trap Continuous
                    Crackdown
                    Bắt vật lớn

                     Hiệu ứng (VN):

                     Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
                     Phân loại:

                     UR Rarity
                     Crackdown
                     UR Rarity
                     Crackdown
                     Crackdown
                     Trap Continuous
                     Crackdown
                     Bắt vật lớn

                      Hiệu ứng (VN):

                      Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
                      Phân loại:

                      UR Rarity
                      Crackdown
                      UR Rarity
                      Crackdown
                      Crackdown
                      Trap Continuous
                      Crackdown
                      Bắt vật lớn

                       Hiệu ứng (VN):

                       Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
                       Phân loại:

                       R Rarity
                       Evil Eye Defeat
                       R Rarity
                       Evil Eye Defeat
                       Evil Eye Defeat
                       Trap Normal
                       Evil Eye Defeat
                       Mắt ác thua trận

                        Hiệu ứng (VN):

                        Nếu bạn điều khiển "Evil Eye" : Chọn mục tiêu vào 1 quái thú trên sân hoặc tối đa 2 quái thú thay thế nếu "Evil Eye of Selene" ở trong Vùng phép thuật & Bẫy của bạn; trả lại chúng lên tay. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Evil Eye Defeat" mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        If you control an "Evil Eye" monster: Target 1 monster on the field, or up to 2 instead if "Evil Eye of Selene" is in your Spell & Trap Zone; return them to the hand. You can only activate 1 "Evil Eye Defeat" per turn.


                        R Rarity
                        Gorgon, Empress of the Evil Eyed
                        R Rarity
                        Gorgon, Empress of the Evil Eyed
                        Gorgon, Empress of the Evil Eyed
                        DARK
                        Gorgon, Empress of the Evil Eyed
                        Nữ hoàng mắt ác, Gorgon
                        • ATK:

                        • 1900

                        • LINK-2

                        Mũi tên Link:

                        Trên

                        Dưới


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú bao gồm một quái thú "Evil Eye"
                        Nhận 100 ATK cho mỗi lá bài "Evil Eye" có các tên khác nhau trong Mộ của bạn. Nếu lá bài này được trang bị "Evil Eye of Selene" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gorgon, Empress of the Evil Eyed" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo sau khi hiệu ứng này được kích hoạt: Phá huỷ 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 monsters including an "Evil Eye" monster Gains 100 ATK for each "Evil Eye" card with different names in your GY. If this card is equipped with "Evil Eye of Selene" (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. You can only use this effect of "Gorgon, Empress of the Evil Eyed" once per turn. Once per turn, during the next Standby Phase after this effect was activated: Destroy 1 monster this card points to.


                        SR Rarity
                        Knightmare Phoenix
                        SR Rarity
                        Knightmare Phoenix
                        Knightmare Phoenix
                        FIRE
                        Knightmare Phoenix
                        Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                        • ATK:

                        • 1900

                        • LINK-2

                        Mũi tên Link:

                        Trên

                        Phải


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú có tên khác nhau
                        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                        UR Rarity
                        Knightmare Unicorn
                        UR Rarity
                        Knightmare Unicorn
                        Knightmare Unicorn
                        DARK
                        Knightmare Unicorn
                        Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                        • ATK:

                        • 2200

                        • LINK-3

                        Mũi tên Link:

                        Trái

                        Dưới

                        Phải


                        Hiệu ứng (VN):

                        2+ quái thú với các tên khác nhau
                        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                         Rarity
                        Zerrziel, Ruler of the Evil Eyed
                         Rarity
                        Zerrziel, Ruler of the Evil Eyed
                        Zerrziel, Ruler of the Evil Eyed
                        DARK
                        Zerrziel, Ruler of the Evil Eyed
                        Vua mắt ác, Zerrziel
                        • ATK:

                        • 2600

                        • LINK-3

                        Mũi tên Link:

                        Dưới-Trái

                        Dưới-Phải

                        Trên


                        Hiệu ứng (VN):

                        2+ quái thú "Evil Eye"
                        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng quái thú có 2600 ATK hoặc lớn hơn làm nguyên liệu, nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài này được trang bị "Evil Eye of Selene" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Zerrziel, Ruler of the Evil Eyed" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo sau khi hiệu ứng này được kích hoạt: Vô hiệu hoá hiệu ứng của 1 quái thú Hiệu ứng mà lá bài này hiện chỉ đến.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2+ "Evil Eye" monsters If this card was Link Summoned using a monster with 2600 or higher ATK as material, it can make a second attack during each Battle Phase. If this card is equipped with "Evil Eye of Selene" (Quick Effect): You can target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Zerrziel, Ruler of the Evil Eyed" once per turn. Once per turn, during the next Standby Phase after this effect was activated: Negate the effect of 1 Effect Monster this card currently points to.


                        UR Rarity
                        Cyber Slash Harpie Lady
                        UR Rarity
                        Cyber Slash Harpie Lady
                        Cyber Slash Harpie Lady
                        WIND 8
                        Cyber Slash Harpie Lady
                        Quý cô Harpie giáp cào
                        • ATK:

                        • 2600

                        • DEF:

                        • 1400


                        Hiệu ứng (VN):

                        1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                        Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 "Harpie" mà bạn điều khiển như một Tuner. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển hoặc 1 "Harpie" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Slash Harpie Lady" một lần mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 "Harpie" monster you control as a Tuner. This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. When a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 monster your opponent controls or 1 "Harpie" monster you control; return it to the hand. You can only use this effect of "Cyber Slash Harpie Lady" once per turn.


                         Rarity
                        D/D/D Stone King Darius
                         Rarity
                        D/D/D Stone King Darius
                        D/D/D Stone King Darius
                        EARTH
                        D/D/D Stone King Darius
                        Quỷ D/D vua đá tảng Darius
                        • ATK:

                        • 1900

                        • DEF:

                        • 1000


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú Cấp 3 loại quái thú
                        Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Dark Contract" mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài. Nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ, trong damage calculation: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; làm cho lá bài này không thể bị phá hủy trong chiến đấu đó, phá huỷ quái thú của đối thủ đã chiến đấu với nó sau khi Damage Calculation, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 500 sát thương cho đối thủ của bạn.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 Level 3 Fiend-Type monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 "Dark Contract" card you control; destroy it, and if you do, draw 1 card. If this card battles an opponent's monster, during damage calculation: You can detach 1 Xyz Material from this card; make this card unable to be destroyed by that battle, destroy the opponent's monster that battled it after damage calculation, and if you do, inflict 500 damage to your opponent.


                        UR Rarity
                        Number 47: Nightmare Shark
                        UR Rarity
                        Number 47: Nightmare Shark
                        Number 47: Nightmare Shark
                        WATER
                        Number 47: Nightmare Shark
                        Con số 47: Cá mập ác mộng
                        • ATK:

                        • 2000

                        • DEF:

                        • 2000


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú Cấp 3
                        Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.


                         Rarity
                        Number 49: Fortune Tune
                         Rarity
                        Number 49: Fortune Tune
                        Number 49: Fortune Tune
                        LIGHT
                        Number 49: Fortune Tune
                        Con số 49: Chim phúc lộc ẩn
                        • ATK:

                        • 400

                        • DEF:

                        • 900


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú Cấp 3
                        Trong mỗi Standby Phase của bạn: Nhận được 500 Điểm Sinh mệnh. Lá bài này không thể được chọn làm mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài ngửa này sắp bị phá hủy, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này. Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Chọn mục tiêu 2 quái thú Cấp 3 trong Mộ của bạn; xáo trộn cả hai chúng vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy trả lá bài này từ Mộ của bạn vào Extra Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 49: Fortune Tune" một lần mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 Level 3 monsters During each of your Standby Phases: Gain 500 Life Points. This card cannot be targeted by card effects. If this face-up card would be destroyed, you can detach 1 Xyz Material from this card instead. When this card is sent from the field to the Graveyard: Target 2 Level 3 monsters in your Graveyard; shuffle them both into the Deck, and if you do, return this card from your Graveyard to the Extra Deck. You can only use this effect of "Number 49: Fortune Tune" once per turn.                        Deck của EVIL EYE trong DUEL LINKS