Thông tin tổng quan của Evil Eye

Nhìn chung

Evil Eye là một archetype dựa trên việc kiểm soát xoay quanh Evil Eye of Selene. Nó nhằm mục đích khiến Medusa, Watcher of the Evil Eye được trang bị cho Selene để trở thành mối đe dọa không thể ngăn cản với khả năng trục xuất các lá bài trong Mộ, bằng cách sử dụng các hiệu ứng của  Eye Domain - Pareidolia, Basilius, Familiar of the Evil Eye, và Evil Eye of Gorgoneio để thiết lập combo này ổn định nhất có thể. Khi được kết hợp với khả năng kiểm soát sân của Evil Eye Defeat, bộ bài sẽ tăng dần lợi thế trong lúc tăng điểm ATK.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Evil Eye of Selene
SR Rarity
Evil Eye of Selene
SR Rarity
Evil Eye of Selene

Evil Eye of Selene

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Equip

 • Archetype:
 • Evil Eye

Hiệu ứng (VN):

Chỉ trang bị cho một quái thú "Evil Eye" Nó không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, cũng như đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu bằng hiệu ứng của lá bài. Mỗi lần bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú được trang bị, hoặc bạn kích hoạt Bài "Evil Eye" khác: quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK, và nếu có, bạn sẽ mất 500 LP. (Mức tăng ATK này vẫn còn ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân.) Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó loại bỏ 1 "Evil Eye" khỏi Mộ của bạn, ngoại trừ "Evil Eye of Selene"; Úp lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evil Eye of Selene" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Equip only to an "Evil Eye" monster. It cannot be destroyed by battle or your opponent's card effects, also your opponent cannot target it with card effects. Each time you activate the equipped monster's effect, or you activate another "Evil Eye" Spell/Trap Card: The equipped monster gains 500 ATK, and if it does, you lose 500 LP. (This ATK gain remains even if this card leaves the field.) If this card is in your GY: You can pay 1000 LP, then banish 1 "Evil Eye" Spell/Trap from your GY, except "Evil Eye of Selene"; Set this card. You can only use this effect of "Evil Eye of Selene" once per turn.


Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

R Rarity
Digital Bug Corebage
R Rarity
Digital Bug Corebage
R Rarity
Digital Bug Corebage

Digital Bug Corebage

5

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Digital Bug

 • ATK:
 • 2200

 • DEF:
 • 1800

Hiệu ứng (VN):

2 hoặc nhiều hơn quái thú loại côn trùng Cấp 5 LIGHT
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 3 hoặc 4 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Một lần mỗi lượt, nếu vị trí chiến đấu của (các) quái thú trên sân bị thay đổi (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Côn trùng từ Mộ của bạn vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 or more Level 5 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 3 or 4 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; shuffle it into the Deck. Once per turn, if the battle position of a monster(s) on the field is changed (except during the Damage Step): You can attach 1 Insect-Type monster from your Graveyard to this card as Xyz Material.


Deck Mẫu

Level Tuning
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Chọn 2 quái thú trên sân của bạn và chọn cấp độ quái vật từ 1 đến 4. Cấp độ quái thú được chọn sẽ bằng với số bạn đã chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Tuning

Main: 21 Extra: 8

SR Rarity
Evil Eye of Selene
SR Rarity
Evil Eye of Selene
Evil Eye of Selene

Evil Eye of Selene

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Equip

 • Archetype:
 • Evil Eye

Hiệu ứng (VN):

Chỉ trang bị cho một quái thú "Evil Eye" Nó không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, cũng như đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu bằng hiệu ứng của lá bài. Mỗi lần bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú được trang bị, hoặc bạn kích hoạt Bài "Evil Eye" khác: quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK, và nếu có, bạn sẽ mất 500 LP. (Mức tăng ATK này vẫn còn ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân.) Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó loại bỏ 1 "Evil Eye" khỏi Mộ của bạn, ngoại trừ "Evil Eye of Selene"; Úp lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evil Eye of Selene" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Equip only to an "Evil Eye" monster. It cannot be destroyed by battle or your opponent's card effects, also your opponent cannot target it with card effects. Each time you activate the equipped monster's effect, or you activate another "Evil Eye" Spell/Trap Card: The equipped monster gains 500 ATK, and if it does, you lose 500 LP. (This ATK gain remains even if this card leaves the field.) If this card is in your GY: You can pay 1000 LP, then banish 1 "Evil Eye" Spell/Trap from your GY, except "Evil Eye of Selene"; Set this card. You can only use this effect of "Evil Eye of Selene" once per turn.


SR Rarity
Evil Eye of Selene
SR Rarity
Evil Eye of Selene
Evil Eye of Selene

Evil Eye of Selene

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Equip

 • Archetype:
 • Evil Eye

Hiệu ứng (VN):

Chỉ trang bị cho một quái thú "Evil Eye" Nó không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, cũng như đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu bằng hiệu ứng của lá bài. Mỗi lần bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú được trang bị, hoặc bạn kích hoạt Bài "Evil Eye" khác: quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK, và nếu có, bạn sẽ mất 500 LP. (Mức tăng ATK này vẫn còn ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân.) Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó loại bỏ 1 "Evil Eye" khỏi Mộ của bạn, ngoại trừ "Evil Eye of Selene"; Úp lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evil Eye of Selene" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Equip only to an "Evil Eye" monster. It cannot be destroyed by battle or your opponent's card effects, also your opponent cannot target it with card effects. Each time you activate the equipped monster's effect, or you activate another "Evil Eye" Spell/Trap Card: The equipped monster gains 500 ATK, and if it does, you lose 500 LP. (This ATK gain remains even if this card leaves the field.) If this card is in your GY: You can pay 1000 LP, then banish 1 "Evil Eye" Spell/Trap from your GY, except "Evil Eye of Selene"; Set this card. You can only use this effect of "Evil Eye of Selene" once per turn.


R Rarity
Digital Bug Corebage
R Rarity
Digital Bug Corebage
Digital Bug Corebage

Digital Bug Corebage

5

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Digital Bug

 • ATK:
 • 2200

 • DEF:
 • 1800

Hiệu ứng (VN):

2 hoặc nhiều hơn quái thú loại côn trùng Cấp 5 LIGHT
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 3 hoặc 4 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Một lần mỗi lượt, nếu vị trí chiến đấu của (các) quái thú trên sân bị thay đổi (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Côn trùng từ Mộ của bạn vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 or more Level 5 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 3 or 4 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; shuffle it into the Deck. Once per turn, if the battle position of a monster(s) on the field is changed (except during the Damage Step): You can attach 1 Insect-Type monster from your Graveyard to this card as Xyz Material.Deck của EVIL EYE trong DUEL LINKS