Thông tin tổng quan của Fableds

Nhìn chung

Fableds là một arhetype lợi dụng hiệu ứng của quái thú chủ lực của chúng là The Fabled Unicore để ngăn cản đối thủ sử dụng hiệu ứng từ Quái thú, Phép, và bẫy khi cả 2 người chơi có cùng 1 số lượng bài trên tay. Bộ bài này thường sử dụng các bài Cạm Bẫy như Raigeki Break, Karma cut, hoặc bất cứ bài bẫy nào có khả năng gửi bài trên tay xuống mộ để tiêu tốn tài nguyên của đối thủ đồng thời tăng hoặc giảm số lượng bài trên tay của mình cho bằng với đối thủ từ đó ngăn cho đối thủ thực hiện combo của họ.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
The Fabled Ganashia
R Rarity
The Fabled Ganashia
R Rarity
The Fabled Ganashia
LIGHT 3
The Fabled Ganashia
Thú thần gầm Ganashia
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được gửi xuống Mộ, Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt theo cách này, nó sẽ nhận được 200 ATK và bị loại khỏi cuộc chơi khi nó bị loại khỏi sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is discarded to the Graveyard, Special Summon it. If this card is Special Summoned this way, it gains 200 ATK and is removed from play when it is removed from the field.

UR Rarity
The Fabled Cerburrel
UR Rarity
The Fabled Cerburrel
UR Rarity
The Fabled Cerburrel
LIGHT 2
The Fabled Cerburrel
Thú thần gầm Cerburrel
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ đã được chuyển xuống Mộ: Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is discarded to the Graveyard: Special Summon it.

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

SR Rarity
Knightmare Phoenix
SR Rarity
Knightmare Phoenix
SR Rarity
Knightmare Phoenix
FIRE
Knightmare Phoenix
Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
 • ATK:

 • 1900

 • LINK-2

Mũi tên Link:

Trên

Phải


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú có tên khác nhau
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

Các Skill được sử dụng hàng đầu

Awakening of the Charmers: 50%
Tiết lộ 1 "Chamer" hoặc 1 "Familiar-Possessed" và đưa 1 lá bài từ Tay về Bộ bài của bạn để đặt 1 Sự thức tỉnh của người bị chiếm hữu từ bên ngoài Bộ bài của bạn.  Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài chứa: 
 ● Familiar-Possessed - Aussa ● Familiar-Possessed - Eria ● Familiar-Possessed - Hiita ● Familiar-Possessed - Wynn
Familiar-Possessed - Eria
Awakening of the Possessed
Familiar-Possessed - Aussa
Familiar-Possessed - Hiita
Familiar-Possessed - Wynn
Awakening of the Charmers: 50%
Synchro Stormraze: 50%
Kỹ năng này có thể được sử dụng nếu Extra Deck của bạn chứa quái thú Synchro WIND.
1: Tăng 1500 Điểm Gốc khi bắt đầu Trận đấu.
2: Có thể được sử dụng một lần mỗi lượt trong Main Phase của bạn. Chọn 1 quái thú Synchro trên sân của bạn. Quái thú được chọn tăng 300 ATK cho đến hết lượt. Nó tăng thêm 300 ATK cho đến hết lượt nếu có quái thú WIND trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn.
Synchro Stormraze: 50%
Synchro Stormraze
Kỹ năng này có thể được sử dụng nếu Extra Deck của bạn chứa quái thú Synchro WIND.
1: Tăng 1500 Điểm Gốc khi bắt đầu Trận đấu.
2: Có thể được sử dụng một lần mỗi lượt trong Main Phase của bạn. Chọn 1 quái thú Synchro trên sân của bạn. Quái thú được chọn tăng 300 ATK cho đến hết lượt. Nó tăng thêm 300 ATK cho đến hết lượt nếu có quái thú WIND trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn.
Synchro Stormraze

Cần 16 UR

 Rarity
Fabled Marcosia2 card
UR Rarity
Nunu, the Ogdoadic Remnant2 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Clear Wing Synchro Dragon1 card
 Rarity
Fabled Andwraith1 card
 Rarity
The Fabled Abanc1 card
UR Rarity
The Fabled Cerburrel2 card
UR Rarity
Dingirsu, the Orcust of the Evening Star1 card
 Rarity
Divine Dragon Knight Felgrand1 card
UR Rarity
King of the Feral Imps1 card
 Rarity
Fabled Treason1 card
UR Rarity
Ice Dragon's Prison1 card
UR Rarity
Lost Wind1 card

Main: 30 Extra: 8

N Rarity
Aleirtt, the Ogdoadic Dark
N Rarity
Aleirtt, the Ogdoadic Dark
Aleirtt, the Ogdoadic Dark
DARK 8
Aleirtt, the Ogdoadic Dark
Xế tà thủy phủ, Aleirtt
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó đối thủ của bạn có thể thêm 1 quái thú từ Mộ của họ lên tay của họ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 2 trong số các quái thú bị loại bỏ của mình, bao gồm cả quái thú Bò sát; trả lại chúng xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Aleirtt, the Ogdoadic Dark" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can Tribute 1 monster; Special Summon this card, then your opponent can add 1 monster from their GY to their hand. If this card is Special Summoned: You can target 2 of your banished monsters, including a Reptile monster; return them to the GY. You can only use each effect of "Aleirtt, the Ogdoadic Dark" once per turn.


R Rarity
Amunessia, the Ogdoadic Queen
R Rarity
Amunessia, the Ogdoadic Queen
Amunessia, the Ogdoadic Queen
DARK 8
Amunessia, the Ogdoadic Queen
Thiếp thủy phủ, Amunessia
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Hiến tế 2 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi 1 lá bài mà chúng điều khiển xuống Mộ. Nếu (các) quái thú được gửi từ tay của đối thủ hoặc Deck của bạn đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Bò sát ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Amunessia, the Ogdoadic Queen". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Amunessia, the Ogdoadic Queen" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can Tribute 2 monsters; Special Summon this card. If a monster(s) is Special Summoned from your opponent's GY (except during the Damage Step): You can send 1 card they control to the GY. If a monster(s) is sent from your opponent's hand or Deck to the GY (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 LIGHT or DARK Reptile monster from your GY, except "Amunessia, the Ogdoadic Queen". You can only use each effect of "Amunessia, the Ogdoadic Queen" once per turn.


R Rarity
Aron, the Ogdoadic King
R Rarity
Aron, the Ogdoadic King
Aron, the Ogdoadic King
LIGHT 8
Aron, the Ogdoadic King
Vua thủy phủ, Aron
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Hiến tế 2 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu đối thủ của bạn thêm (các) lá bài lên tay của họ (ngoại trừ trong Draw Phase hoặc Damage Step): Bạn có thể gửi 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay của họ đến Mộ. Nếu (các) quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển được gửi đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú Bò sát ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Aron, the Ogdoadic King". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Aron, the Ogdoadic King" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can Tribute 2 monsters; Special Summon this card. If your opponent adds a card(s) to their hand (except during the Draw Phase or Damage Step): You can send 1 random card from their hand to the GY. If a monster(s) your opponent controls is sent to the GY (except during the Damage Step): You can add 1 LIGHT or DARK Reptile monster from your Deck or GY to your hand, except "Aron, the Ogdoadic King". You can only use each effect of "Aron, the Ogdoadic King" once per turn.


 Rarity
Fabled Marcosia
 Rarity
Fabled Marcosia
Fabled Marcosia
LIGHT 4
Fabled Marcosia
Quỷ thần gầm Marcosia
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này là trong tay của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ lên đến 2 quái thú, ngoại trừ "Fabled Marcosia", nhưng trong đó có một "Fabled" quái thú, và nếu bạn làm điều đó sau đó, Triệu hồi đặc biệt lá bài này. Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi quái thú gửi xuống Mộ. Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ: Thêm 1 "Fabled" Phù phép" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fabled Marcosia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand: You can discard up to 2 monsters, except "Fabled Marcosia", but including another "Fabled" monster, and if you do, Special Summon this card. If Summoned this way, this card gains 200 ATK for each monster discarded. If this card is discarded to the GY: Add 1 "Fabled" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Fabled Marcosia" once per turn.


 Rarity
Fabled Marcosia
 Rarity
Fabled Marcosia
Fabled Marcosia
LIGHT 4
Fabled Marcosia
Quỷ thần gầm Marcosia
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này là trong tay của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ lên đến 2 quái thú, ngoại trừ "Fabled Marcosia", nhưng trong đó có một "Fabled" quái thú, và nếu bạn làm điều đó sau đó, Triệu hồi đặc biệt lá bài này. Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi quái thú gửi xuống Mộ. Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ: Thêm 1 "Fabled" Phù phép" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fabled Marcosia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand: You can discard up to 2 monsters, except "Fabled Marcosia", but including another "Fabled" monster, and if you do, Special Summon this card. If Summoned this way, this card gains 200 ATK for each monster discarded. If this card is discarded to the GY: Add 1 "Fabled" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Fabled Marcosia" once per turn.


N Rarity
Keurse, the Ogdoadic Light
N Rarity
Keurse, the Ogdoadic Light
Keurse, the Ogdoadic Light
LIGHT 8
Keurse, the Ogdoadic Light
Hoàng hôn thủy phủ, Keurse
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó đối thủ của bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của chúng, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ogdoadic" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Keurse, the Ogdoadic Light" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can Tribute 1 monster; Special Summon this card, then your opponent can Special Summon 1 monster from their GY, but negate its effects. If this card is Special Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "Ogdoadic" monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Keurse, the Ogdoadic Light" once per turn.


R Rarity
Nauya, the Ogdoadic Remnant
R Rarity
Nauya, the Ogdoadic Remnant
Nauya, the Ogdoadic Remnant
DARK 4
Nauya, the Ogdoadic Remnant
Tàn dư thủy phủ, Nauya
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; gửi 1 quái thú Bò sát ÁNH SÁNG từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Ogdoadic" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nauya, the Ogdoadic Remnant" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send this card from your hand to the GY; send 1 LIGHT Reptile monster from your Deck to the GY. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Ogdoadic" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Nauya, the Ogdoadic Remnant" once per turn.


R Rarity
Nauya, the Ogdoadic Remnant
R Rarity
Nauya, the Ogdoadic Remnant
Nauya, the Ogdoadic Remnant
DARK 4
Nauya, the Ogdoadic Remnant
Tàn dư thủy phủ, Nauya
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; gửi 1 quái thú Bò sát ÁNH SÁNG từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Ogdoadic" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nauya, the Ogdoadic Remnant" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send this card from your hand to the GY; send 1 LIGHT Reptile monster from your Deck to the GY. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Ogdoadic" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Nauya, the Ogdoadic Remnant" once per turn.


UR Rarity
Nunu, the Ogdoadic Remnant
UR Rarity
Nunu, the Ogdoadic Remnant
Nunu, the Ogdoadic Remnant
LIGHT 4
Nunu, the Ogdoadic Remnant
Tàn dư thủy phủ, Nunu
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; gửi 1 quái thú Bò sát TỐI từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc bạn điều khiển "Ogdoadic" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Bò sát, khi lá bài này đang ngửa -up trong Vùng quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nunu, the Ogdoadic Remnant" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send this card from your hand to the GY; send 1 DARK Reptile monster from your Deck to the GY. If you control no monsters, or you control an "Ogdoadic" monster: You can Special Summon this card from your GY, but banish it when it leaves the field, also you cannot Special Summon monsters, except Reptile monsters, while this card is face-up in the Monster Zone. You can only use each effect of "Nunu, the Ogdoadic Remnant" once per turn.


UR Rarity
Nunu, the Ogdoadic Remnant
UR Rarity
Nunu, the Ogdoadic Remnant
Nunu, the Ogdoadic Remnant
LIGHT 4
Nunu, the Ogdoadic Remnant
Tàn dư thủy phủ, Nunu
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; gửi 1 quái thú Bò sát TỐI từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc bạn điều khiển "Ogdoadic" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Bò sát, khi lá bài này đang ngửa -up trong Vùng quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nunu, the Ogdoadic Remnant" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send this card from your hand to the GY; send 1 DARK Reptile monster from your Deck to the GY. If you control no monsters, or you control an "Ogdoadic" monster: You can Special Summon this card from your GY, but banish it when it leaves the field, also you cannot Special Summon monsters, except Reptile monsters, while this card is face-up in the Monster Zone. You can only use each effect of "Nunu, the Ogdoadic Remnant" once per turn.


SR Rarity
Ogdoabyss, the Ogdoadic Overlord
SR Rarity
Ogdoabyss, the Ogdoadic Overlord
Ogdoabyss, the Ogdoadic Overlord
LIGHT 10
Ogdoabyss, the Ogdoadic Overlord
Thần thủy phủ, Ogdoabyss
 • ATK:

 • 3100

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Hiến tế 3 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Một lần, khi lá bài này ngửa trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi tất cả quái thú từ sân đến Mộ, ngoại trừ quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ogdoabyss, the Ogdoadic Overlord" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can Tribute 3 monsters; Special Summon this card. Once, while this card is face-up on the field (Quick Effect): You can send all monsters from the field to the GY, except face-up monsters Special Summoned from the GY. You can only use each effect of "Ogdoabyss, the Ogdoadic Overlord" once per turn.


R Rarity
The Fabled Ganashia
R Rarity
The Fabled Ganashia
The Fabled Ganashia
LIGHT 3
The Fabled Ganashia
Thú thần gầm Ganashia
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được gửi xuống Mộ, Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt theo cách này, nó sẽ nhận được 200 ATK và bị loại khỏi cuộc chơi khi nó bị loại khỏi sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is discarded to the Graveyard, Special Summon it. If this card is Special Summoned this way, it gains 200 ATK and is removed from play when it is removed from the field.


R Rarity
The Fabled Ganashia
R Rarity
The Fabled Ganashia
The Fabled Ganashia
LIGHT 3
The Fabled Ganashia
Thú thần gầm Ganashia
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được gửi xuống Mộ, Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt theo cách này, nó sẽ nhận được 200 ATK và bị loại khỏi cuộc chơi khi nó bị loại khỏi sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is discarded to the Graveyard, Special Summon it. If this card is Special Summoned this way, it gains 200 ATK and is removed from play when it is removed from the field.


N Rarity
Zohah, the Ogdoadic Boundless
N Rarity
Zohah, the Ogdoadic Boundless
Zohah, the Ogdoadic Boundless
DARK 4
Zohah, the Ogdoadic Boundless
Sự vô bờ của thủy phủ, Zohah
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ, hoặc Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; đối thủ của bạn rút 1 lá bài và nếu họ làm vậy, bạn thêm 1 "Ogdoadic" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Zohah, the Ogdoadic Boundless", sau đó, mỗi người chơi gửi 1 lá bài từ tay của họ đến Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zohah, the Ogdoadic Boundless" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent from the field to the GY, or Special Summoned from the GY: You can activate this effect; your opponent draws 1 card, and if they do, you add 1 "Ogdoadic" monster from your Deck to your hand, except "Zohah, the Ogdoadic Boundless", then, each player sends 1 card from their hand to the GY. If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand to the GY; add this card to your hand. You can only use each effect of "Zohah, the Ogdoadic Boundless" once per turn.


R Rarity
Fabled Kushano
R Rarity
Fabled Kushano
Fabled Kushano
LIGHT 3
Fabled Kushano
Quỷ thần gầm Kushano
 • ATK:

 • 1100

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Fabled", ngoại trừ "Fabled Kushano", để thêm lá bài này từ mộ của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 "Fabled" monster to the Graveyard, except "Fabled Kushano", to add this card from your Graveyard to your hand.


 Rarity
The Fabled Abanc
 Rarity
The Fabled Abanc
The Fabled Abanc
LIGHT 2
The Fabled Abanc
Thú thần gầm Abanc
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 "Fabled" , và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Fabled Abanc" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can discard 1 "Fabled" monster, and if you do, Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "The Fabled Abanc" once per turn.


UR Rarity
The Fabled Cerburrel
UR Rarity
The Fabled Cerburrel
The Fabled Cerburrel
LIGHT 2
The Fabled Cerburrel
Thú thần gầm Cerburrel
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ đã được chuyển xuống Mộ: Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is discarded to the Graveyard: Special Summon it.


UR Rarity
The Fabled Cerburrel
UR Rarity
The Fabled Cerburrel
The Fabled Cerburrel
LIGHT 2
The Fabled Cerburrel
Thú thần gầm Cerburrel
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ đã được chuyển xuống Mộ: Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is discarded to the Graveyard: Special Summon it.


R Rarity
Ogdoadic Daybreak
R Rarity
Ogdoadic Daybreak
Ogdoadic Daybreak
Spell Quick
Ogdoadic Daybreak
Thủy phủ khai mở

  Hiệu ứng (VN):

  Hiến tế 1 quái thú Bò sát; ứng với mỗi 2 Cấp sao mà quái thú được Hiến tế có trên sân, Triệu hồi Đặc biệt lên tới 1 "Ogdoadic Token" (Bò sát/BÓNG TỐI/Cấp 2/ATK 0/DEF 0). Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú Bò sát bị loại bỏ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể gửi 1 quái thú Bò sát từ Deck của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ogdoadic Daybreak" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Tribute 1 Reptile monster; for every 2 Levels that Tributed monster had on the field, Special Summon up to 1 "Ogdoadic Token" (Reptile/DARK/Level 2/ATK 0/DEF 0). During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 of your banished Reptile monsters; shuffle it into the Deck, then you can send 1 Reptile monster from your Deck to the GY. You can only use each effect of "Ogdoadic Daybreak" once per turn.


  N Rarity
  Ogdoadic Origin
  N Rarity
  Ogdoadic Origin
  Ogdoadic Origin
  Spell Field
  Ogdoadic Origin
  Cội nguồn thủy phủ

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu (các) quái thú Bò sát ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; gửi nó đến Mộ. Nếu lá bài này trong Vùng Bài Phép Môi Trường bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể gửi các lá bài từ trên cùng Deck của đối thủ đến Mộ, bằng với số lượng quái thú Bò sát có tên khác nhau trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ogdoadic Origin" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If a face-up Reptile monster(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can target 1 card your opponent controls; send it to the GY. If this card in the Field Zone is destroyed by your opponent's card effect: You can send cards from the top of your opponent's Deck to the GY, equal to the number of Reptile monsters with different names in your GY. You can only use each effect of "Ogdoadic Origin" once per turn.


   R Rarity
   Ogdoadic Water Lily
   R Rarity
   Ogdoadic Water Lily
   Ogdoadic Water Lily
   Spell Normal
   Ogdoadic Water Lily
   Rắn hoa súng thủy phủ

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 quái thú Bò sát từ Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu bạn có 5 quái thú Bò sát hoặc lớn hơn với các tên khác nhau trong Mộ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Bò sát từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ogdoadic Water Lily" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 Reptile monster from your Deck to the GY, then if you have 5 or more Reptile monsters with different names in your GY, you can Special Summon 1 Reptile monster from your GY. You can only activate 1 "Ogdoadic Water Lily" per turn.


    R Rarity
    Ogdoadic Water Lily
    R Rarity
    Ogdoadic Water Lily
    Ogdoadic Water Lily
    Spell Normal
    Ogdoadic Water Lily
    Rắn hoa súng thủy phủ

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi 1 quái thú Bò sát từ Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu bạn có 5 quái thú Bò sát hoặc lớn hơn với các tên khác nhau trong Mộ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Bò sát từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ogdoadic Water Lily" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send 1 Reptile monster from your Deck to the GY, then if you have 5 or more Reptile monsters with different names in your GY, you can Special Summon 1 Reptile monster from your GY. You can only activate 1 "Ogdoadic Water Lily" per turn.


     R Rarity
     Snake Rain
     R Rarity
     Snake Rain
     Snake Rain
     Spell Normal
     Snake Rain
     Mưa rắn

      Hiệu ứng (VN):

      Bỏ 1 lá bài. Chọn 4 quái thú Loại Bò sát từ Deck của bạn và gửi chúng đến Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Discard 1 card. Select 4 Reptile-Type monsters from your Deck and send them to the Graveyard.


      R Rarity
      Snake Rain
      R Rarity
      Snake Rain
      Snake Rain
      Spell Normal
      Snake Rain
      Mưa rắn

       Hiệu ứng (VN):

       Bỏ 1 lá bài. Chọn 4 quái thú Loại Bò sát từ Deck của bạn và gửi chúng đến Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Discard 1 card. Select 4 Reptile-Type monsters from your Deck and send them to the Graveyard.


       R Rarity
       Snake Rain
       R Rarity
       Snake Rain
       Snake Rain
       Spell Normal
       Snake Rain
       Mưa rắn

        Hiệu ứng (VN):

        Bỏ 1 lá bài. Chọn 4 quái thú Loại Bò sát từ Deck của bạn và gửi chúng đến Mộ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Discard 1 card. Select 4 Reptile-Type monsters from your Deck and send them to the Graveyard.


        SR Rarity
        Back to the Front
        SR Rarity
        Back to the Front
        Back to the Front
        Trap Normal
        Back to the Front
        Quay lại tiền tuyến

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster in your GY; Special Summon it in Defense Position.


         SR Rarity
         Back to the Front
         SR Rarity
         Back to the Front
         Back to the Front
         Trap Normal
         Back to the Front
         Quay lại tiền tuyến

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster in your GY; Special Summon it in Defense Position.


           Rarity
          Fabled Treason
           Rarity
          Fabled Treason
          Fabled Treason
          Trap Normal
          Fabled Treason
          Quỷ thần gầm phản nghịch

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 "Fabled" quái thú trong Mộ của bạn và 1 lá bài ngửa trên sân; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi đặc biệt quái thú đó trong Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó, phá huỷ lá bài đó trên sân. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fabled Treason" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 "Fabled" monster in your GY and 1 face-up card on the field; discard 1 card, and if you do, Special Summon that monster from your GY, and if you do that, destroy that card on the field. You can only activate 1 "Fabled Treason" per turn.


           UR Rarity
           Ice Dragon's Prison
           UR Rarity
           Ice Dragon's Prison
           Ice Dragon's Prison
           Trap Normal
           Ice Dragon's Prison
           Rồng băng giam cầm

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


            UR Rarity
            Lost Wind
            UR Rarity
            Lost Wind
            Lost Wind
            Trap Normal
            Lost Wind
            Ngọn gió thất lạc

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó, đồng thời ATK ban đầu của nó cũng giảm đi một nửa. Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Úp lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 face-up Special Summoned monster on the field; negate its effects, also its original ATK is halved. If a monster is Special Summoned from your opponent's Extra Deck, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Set this card, but banish it when it leaves the field.


             SR Rarity
             Knightmare Phoenix
             SR Rarity
             Knightmare Phoenix
             Knightmare Phoenix
             FIRE
             Knightmare Phoenix
             Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
             • ATK:

             • 1900

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Trên

             Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú có tên khác nhau
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


             UR Rarity
             Knightmare Unicorn
             UR Rarity
             Knightmare Unicorn
             Knightmare Unicorn
             DARK
             Knightmare Unicorn
             Kỳ lân khúc ác mộng mơ
             • ATK:

             • 2200

             • LINK-3

             Mũi tên Link:

             Trái

             Dưới

             Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2+ quái thú với các tên khác nhau
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


             N Rarity
             Reptilianne Echidna
             N Rarity
             Reptilianne Echidna
             Reptilianne Echidna
             DARK
             Reptilianne Echidna
             Nữ nhân xà Echidna
             • ATK:

             • 200

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Trái

             Dưới-Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú, bao gồm một quái thú Bò sát
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0. Trong Main Phase của bạn, nếu đối thủ của bạn điều khiển (các) quái thú bằng 0 ATK: Bạn có thể thêm quái thú Bò sát có tên khác từ Deck của bạn lên tay của bạn, tối đa số quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển bằng 0 ATK, ngoài ra, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Bò sát. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Reptilianne Echidna" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 monsters, including a Reptile monster If this card is Link Summoned: You can target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0. During your Main Phase, if your opponent controls a monster(s) with 0 ATK: You can add Reptile monsters with different names from your Deck to your hand, up to the number of monsters your opponent controls with 0 ATK, also, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Reptile monsters. You can only use each effect of "Reptilianne Echidna" once per turn.


             UR Rarity
             Clear Wing Synchro Dragon
             UR Rarity
             Clear Wing Synchro Dragon
             Clear Wing Synchro Dragon
             WIND 7
             Clear Wing Synchro Dragon
             Rồng đồng bộ cánh trong suốt
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 2000


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
             Một lần mỗi lượt, khi quái thú khác Cấp 5 hoặc lớn hơn kích hoạt hiệu ứng của nó trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt chọn vào 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trên sân (và không có lá bài nào khác) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Nếu hiệu ứng của lá bài này phá huỷ một quái thú, thì lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ cho đến cuối lượt này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn, when another Level 5 or higher monster activates its effect on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. Once per turn, when a monster effect is activated that targets 1 Level 5 or higher monster on the field (and no other cards) (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. If this card's effect destroys a monster, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn.


              Rarity
             Fabled Andwraith
              Rarity
             Fabled Andwraith
             Fabled Andwraith
             LIGHT 6
             Fabled Andwraith
             Quỷ thần gầm Andwraith
             • ATK:

             • 2400

             • DEF:

             • 1900


             Hiệu ứng (VN):

             1 Bộ "Fabled" + 1+ quái thú non-Tuner
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Đối thủ của bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ để vô hiệu hóa hiệu ứng này, nếu không, bạn có thể rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Nếu một (các) quái thú được gửi từ tay đối thủ của bạn đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fabled Andwraith" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 "Fabled" Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Special Summoned: Your opponent can discard 1 card to negate this effect, otherwise you can draw 2 cards, then discard 1 card. If a monster(s) is sent from your opponent's hand to the GY (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; Special Summon it to your field, but negate its effects. You can only use each effect of "Fabled Andwraith" once per turn.


             UR Rarity
             Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
             UR Rarity
             Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
             Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
             DARK
             Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
             Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
             • ATK:

             • 2600

             • DEF:

             • 2100


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 8
             Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
             ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
             ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


              Rarity
             Divine Dragon Knight Felgrand
              Rarity
             Divine Dragon Knight Felgrand
             Divine Dragon Knight Felgrand
             LIGHT
             Divine Dragon Knight Felgrand
             Chiến sĩ rồng thần Felgrand
             • ATK:

             • 2800

             • DEF:

             • 1800


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 8
             Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; lượt này, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá, nhưng nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 8 monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster on the field; this turn, its effects are negated, but it is unaffected by other card effects.


             UR Rarity
             King of the Feral Imps
             UR Rarity
             King of the Feral Imps
             King of the Feral Imps
             DARK
             King of the Feral Imps
             Vua Gremlin
             • ATK:

             • 2300

             • DEF:

             • 2000


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 4
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 quái thú Loại Bò sát từ Deck của bạn lên tay của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 Reptile-Type monster from your Deck to your hand.             Deck của FABLEDS trong DUEL LINKS