Thông tin tổng quan của Fish

Twins Together
Trả lại 2 quái thú Loại Cá hệ NƯỚC cấp độ 3-5 (ngoại trừ Tokens) từ sân của bạn vào Bộ bài và đặt 1 "Aurora Wing" và 1 "Blizzard Falcon" từ bên ngoài Bộ bài vào sân của bạn.

Trong lượt này, khi bạn Xyz Triệu hồi quái thú hệ NƯỚC sử dụng (các) quái thú do Kỹ năng này tạo ra, Cấp độ của (các) quái thú đó có thể được coi là 5. Chỉ có thể sử dụng Kỹ năng này một lần mỗi lượt và hai lần cho mỗi trận đấu.
Aurora Wing
Blizzard Falcon
Twins Together

Cần 8 UR

UR Rarity
Gizmek Okami, the Dreaded Deluge Dragon
UR Rarity
Gizmek Okami, the Dreaded Deluge Dragon
UR Rarity
Lantern Shark
UR Rarity
Full Armored Crystalzero Lancer
UR Rarity
Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
UR Rarity
Number 94: Crystalzero
UR Rarity
Ice Dragon's Prison
UR Rarity
Ice Dragon's Prison

Main: 20 Extra: 8

SR Rarity
Beautunaful Princess
SR Rarity
Beautunaful Princess
Beautunaful Princess
WATER 1
Beautunaful Princess
Công chúa cá hổ phách
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Cá Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Beautunaful Princess". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Beautunaful Princess" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can banish this card; Special Summon 1 Level 4 or lower Fish-Type monster from your Deck, except "Beautunaful Princess". You can only use this effect of "Beautunaful Princess" once per turn.


SR Rarity
Buzzsaw Shark
SR Rarity
Buzzsaw Shark
Buzzsaw Shark
WATER 4
Buzzsaw Shark
Cá mập cưa vòng
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, 1 quái thú Cá có cùng Cấp độ với quái thú đó, nhưng có tên khác, và nếu bạn làm điều đó, nó không thể kích hoạt hiệu ứng của nó trong lượt này, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Buzzsaw Shark" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được sử dụng cho việc Triệu hồi Xyz của quái thú NƯỚC, nó có thể được coi là quái thú Cấp 3 hoặc 5.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 WATER monster you control; Special Summon from your Deck in Defense Position, 1 Fish monster with the same Level as that monster, but with a different name, and if you do, it cannot activate its effects this turn, also, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use this effect of "Buzzsaw Shark" once per turn. If this card is used for the Xyz Summon of a WATER monster, it can be treated as a Level 3 or 5 monster.


UR Rarity
Gizmek Okami, the Dreaded Deluge Dragon
UR Rarity
Gizmek Okami, the Dreaded Deluge Dragon
Gizmek Okami, the Dreaded Deluge Dragon
WATER 10
Gizmek Okami, the Dreaded Deluge Dragon
Tuyết máy kị xảo, rồng mưa Okami
 • ATK:

 • 2950

 • DEF:

 • 2950


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể trả 1500 LP; phá huỷ tất cả quái thú trên sân đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, ngoài ra bạn chỉ có thể tấn công với 1 quái thú trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Gizmek Okami, the Dreaded Deluge Dragon" một lần mỗi lượt. Nếu 2 hoặc nhiều quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck trên sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu lá bài bạn sở hữu này bị lá bài của đối thủ gửi đến Mộ của bạn bởi lá bài của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi Mộ của đối thủ, sau đó nhận được LP bằng ATK của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can pay 1500 LP; destroy all monsters on the field that were Special Summoned from the Extra Deck, also you can only attack with 1 monster this turn. You can only use each of the following effects of "Gizmek Okami, the Dreaded Deluge Dragon" once per turn. If 2 or more monsters Special Summoned from the Extra Deck are on the field: You can Special Summon this card from your hand. If this card in your possession is sent to your GY by an opponent's card: You can banish 1 monster from your opponent's GY, then gain LP equal to its ATK.


UR Rarity
Lantern Shark
UR Rarity
Lantern Shark
Lantern Shark
WATER 4
Lantern Shark
Cá mập đèn lồng
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Nước Cấp 3, 4 hoặc 5 từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Lantern Shark", , bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lantern Shark" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được sử dụng cho việc Triệu hồi Xyz của quái thú NƯỚC, nó có thể được coi là quái thú Cấp 3 hoặc 5.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can activate this effect; Special Summon 1 Level 3, 4, or 5 WATER monster from your hand in Defense Position, except "Lantern Shark", also, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use this effect of "Lantern Shark" once per turn. If this card is used for the Xyz Summon of a WATER monster, it can be treated as a Level 3 or 5 monster.


SR Rarity
Silent Angler
SR Rarity
Silent Angler
Silent Angler
WATER 4
Silent Angler
Cá chày lặng im
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú NƯỚC, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn), nhưng bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ tay của bạn trong phần còn lại của lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a WATER monster, you can Special Summon this card (from your hand), but you cannot Special Summon monsters from your hand for the rest of this turn.


SR Rarity
Xyz Remora
SR Rarity
Xyz Remora
Xyz Remora
WATER 4
Xyz Remora
Cá ép Xyz
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz khỏi (các) quái thú mà bạn điều khiển. Khi thực hiện: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú Loại Cá Cấp 4 trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt những mục tiêu đó ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hoá, chúng không thể tấn công hoặc thay đổi tư thế chiến đấu, và không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú NƯỚC.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by detaching 2 Xyz Materials from monster(s) you control. When you do: You can target 2 Level 4 Fish-Type monsters in your Graveyard; Special Summon those targets in face-up Defense Position. Their effects are negated, they cannot attack or change their battle positions, and cannot be used as Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a WATER monster.


SR Rarity
Moray of Greed
SR Rarity
Moray of Greed
Moray of Greed
Spell Normal
Moray of Greed
Hũ lươn tham lam

  Hiệu ứng (VN):

  Xáo trộn 2 quái thú NƯỚC từ tay của bạn vào Deck, sau đó rút 3 lá.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Shuffle 2 WATER monsters from your hand into the Deck, then draw 3 cards.


  SR Rarity
  Barrage Blast
  SR Rarity
  Barrage Blast
  Barrage Blast
  Trap Continuous
  Barrage Blast
  Loạt vụ nổ

   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt, bạn có thể tách bất kỳ số lượng nguyên liệu nào từ quái thú Máy Xyz mà bạn điều khiển, sau đó chọn mục tiêu vào nhiều lá bài đó trên sân; phá hủy chúng. Nếu (các) quái thú Máy Xyz mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 quái thú Máy Xyz khỏi Mộ của mình; gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng Rank của quái thú bị loại bỏ x 200.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn, you can detach any number of materials from Machine Xyz Monsters you control, then target that many cards on the field; destroy them. If a Machine Xyz Monster(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in your GY: You can banish this card and 1 Machine Xyz Monster from your GY; inflict damage to your opponent equal to the banished monster's Rank x 200.


   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison
   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison
   Ice Dragon's Prison
   Trap Normal
   Ice Dragon's Prison
   Rồng băng giam cầm

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


    SR Rarity
    Marincess Coral Anemone
    SR Rarity
    Marincess Coral Anemone
    Marincess Coral Anemone
    WATER
    Marincess Coral Anemone
    Công chúa biển ngọc hải quỳ san hô
    • ATK:

    • 2000

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trái

    Dưới


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú NƯỚC
    Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC với 1500 ATK hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú NƯỚC. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Marincess" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Marincess Coral Anemone"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Marincess Coral Anemone" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 WATER monsters You can target 1 WATER monster with 1500 or less ATK in your GY; Special Summon it to your zone this card points to, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WATER monsters. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Marincess" card in your GY, except "Marincess Coral Anemone"; add it to your hand. You can only use each effect of "Marincess Coral Anemone" once per turn.


    UR Rarity
    Full Armored Crystalzero Lancer
    UR Rarity
    Full Armored Crystalzero Lancer
    Full Armored Crystalzero Lancer
    WATER
    Full Armored Crystalzero Lancer
    Cá đuối cầm thương lắp giáp tinh thể
    • ATK:

    • 2200

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú NƯỚC Cấp 6
    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz NƯỚC Rank 5 mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi Nguyên liệu Xyz đưa với nó. Nếu lá bài ngửa này sắp bị phá hủy, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 6 WATER monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 5 WATER Xyz Monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) This card gains 500 ATK for each Xyz Material attached to it. If this face-up card would be destroyed, you can detach 1 Xyz Material from this card instead. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all face-up monsters your opponent controls have their effects negated until the end of this turn.


    SR Rarity
    Gagaga Samurai
    SR Rarity
    Gagaga Samurai
    Gagaga Samurai
    EARTH
    Gagaga Samurai
    Samurai Gagaga
    • ATK:

    • 1900

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Gagaga" mà bạn điều khiển; nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này. Khi một quái thú khác mà bạn điều khiển bị chọn mục tiêu tấn công trong khi lá bài này đang ở Tư thế Tấn công: Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ mặt ngửa và nếu bạn làm điều đó, hãy thay đổi mục tiêu tấn công sang lá bài này và thực hiện Damage Calculation.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 "Gagaga" monster you control; it can make a second attack during each Battle Phase this turn. When another monster you control is targeted for an attack while this card is in Attack Position: You can change this card to face-up Defense Position, and if you do, change the attack target to this card and perform damage calculation.


    R Rarity
    Number 27: Dreadnought Dreadnoid
    R Rarity
    Number 27: Dreadnought Dreadnoid
    Number 27: Dreadnought Dreadnoid
    WATER
    Number 27: Dreadnought Dreadnoid
    Con số 27: Chiến hạm Dreadnoid
    • ATK:

    • 2200

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú Cấp 4
    Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Máy Xyz Rank 10 hoặc lớn hơn bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài ngửa này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ Level 4 monsters At the end of the Battle Phase, if this card destroyed an opponent's monster by battle: You can Special Summon from your Extra Deck, 1 Rank 10 or higher Machine Xyz Monster by using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only use this effect of "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" once per turn. If this face-up card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead.


    UR Rarity
    Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
    UR Rarity
    Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
    Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
    WATER
    Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
    Con số 37: Cá mập nhện rồng dệt ước muốn
    • ATK:

    • 2600

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú NƯỚC Cấp 4
    Khi quái thú của người chơi bất kỳ tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú mà đối thủ của bạn đang điều khiển sẽ mất 1000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 WATER monsters When any player's monster declares an attack: You can detach 1 Xyz Material from this card; all monsters your opponent currently controls lose 1000 ATK until the end of this turn. When this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 other monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use each effect of "Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark" once per turn.


    N Rarity
    Number 58: Burner Visor
    N Rarity
    Number 58: Burner Visor
    Number 58: Burner Visor
    FIRE
    Number 58: Burner Visor
    Con số 58: Tấm che mặt cháy
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Một lần mỗi lượt, bạn có thể: Chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz ngửa mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó, HOẶC: Bỏ trang bị lá bài này và Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Tấn công. Quái thú được trang bị có thể tấn công đối thủ của bạn trực tiếp. Khi quái thú được trang bị gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters Once per turn, you can either: Target 1 face-up Xyz Monster you control; equip this card to that target, OR: Unequip this card and Special Summon it in Attack Position. The equipped monster can attack your opponent directly. When the equipped monster inflicts battle damage to your opponent: You can discard 1 card; inflict 500 damage to your opponent.


    UR Rarity
    Number 94: Crystalzero
    UR Rarity
    Number 94: Crystalzero
    Number 94: Crystalzero
    WATER
    Number 94: Crystalzero
    Con số 94: Công chúa không độ Crystal-Zero
    • ATK:

    • 2200

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú NƯỚC Cấp 5
    Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó cho đến khi kết thúc lượt của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 5 WATER monsters During either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster on the field; its ATK becomes half its current ATK until the end of your turn.


    R Rarity
    Super Quantal Mech King Great Magnus
    R Rarity
    Super Quantal Mech King Great Magnus
    Super Quantal Mech King Great Magnus
    LIGHT
    Super Quantal Mech King Great Magnus
    Vua thần siêu lượng máy vĩ đại Magnus
    • ATK:

    • 3600

    • DEF:

    • 3200


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú Cấp 12
    Nếu lá bài này được gửi tới Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 3 "Super Quantal Mech Beast" quái thú có tên khác với Mộ của bạn. Lá bài này nhận được những hiệu ứng này, dựa trên số lượng nguyên liệu có tên khác nhau được đưa vào nó. ● 2+: Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck. ● 4+: Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ lá bài "Super Quant" . ● 6+: Đối thủ của bạn không thể thêm bài từ Deck lên tay bằng hiệu ứng bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 12 monsters If this card is sent to the GY: You can Special Summon 3 "Super Quantal Mech Beast" Xyz Monsters with different names from your GY. This card gains these effects, based on the number of materials with different names attached to it. ● 2+: Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; shuffle 1 card on the field into the Deck. ● 4+: It is unaffected by card effects, except "Super Quant" cards. ● 6+: Your opponent cannot add cards from the Deck to the hand by card effects.    Deck của FISH trong DUEL LINKS