Thông tin tổng quan của Fortune Fairy

Lost and Found
Gửi 1 đến 3 lá bài từ tay của bạn vào Mộ, sau đó thêm bằng số lượng quái thú 'Fortune Fairy' từ Mộ vào tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng Kỹ năng này một lần trong mỗi Trận đấu.
Lost and Found

Cần 17 UR

UR Rarity
Fortune Fairy En1 card
UR Rarity
Fortune Fairy Hikari1 card
UR Rarity
Fortune Fairy Swee3 card
UR Rarity
Rilliona, the Magistus of Verre3 card
UR Rarity
Zoroa, the Magistus of Flame2 card
UR Rarity
Book of Moon1 card
UR Rarity
Cosmic Cyclone2 card
UR Rarity
Spellbook of Knowledge1 card
UR Rarity
Crackdown1 card
UR Rarity
Ice Dragon's Prison1 card
UR Rarity
Warning Point1 card

Main: 26 Extra: 8

R Rarity
Crowley, the Magistus of Grimoires
R Rarity
Crowley, the Magistus of Grimoires
Crowley, the Magistus of Grimoires
DARK 4
Crowley, the Magistus of Grimoires
Học giả sách luật thánh hội Magistus, Crowley
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi 1 quái thú Spellcaster từ tay hoặc sân quay mặt lên Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính; lá bài này trở thành Thuộc tính đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Mộ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 4. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Crowley, the Magistus of Grimoires" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send 1 Spellcaster monster from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card from your hand. You can declare 1 Attribute; this card becomes that Attribute until the end of this turn. You can banish this card from your GY, then target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your GY, except a Level 4 monster. You can only use each effect of "Crowley, the Magistus of Grimoires" once per turn.


R Rarity
Endymion, the Magistus of Mastery
R Rarity
Endymion, the Magistus of Mastery
Endymion, the Magistus of Mastery
WATER 4
Endymion, the Magistus of Mastery
Thầy giáo hội Magistus, Endymion
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép ngửa mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Endymion, the Magistus of Mastery" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. You can target 1 face-up Spell you control; destroy it, and if you do, draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use each effect of "Endymion, the Magistus of Mastery" once per turn.


R Rarity
Endymion, the Magistus of Mastery
R Rarity
Endymion, the Magistus of Mastery
Endymion, the Magistus of Mastery
WATER 4
Endymion, the Magistus of Mastery
Thầy giáo hội Magistus, Endymion
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép ngửa mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Endymion, the Magistus of Mastery" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. You can target 1 face-up Spell you control; destroy it, and if you do, draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use each effect of "Endymion, the Magistus of Mastery" once per turn.


R Rarity
Endymion, the Magistus of Mastery
R Rarity
Endymion, the Magistus of Mastery
Endymion, the Magistus of Mastery
WATER 4
Endymion, the Magistus of Mastery
Thầy giáo hội Magistus, Endymion
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép ngửa mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Endymion, the Magistus of Mastery" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. You can target 1 face-up Spell you control; destroy it, and if you do, draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use each effect of "Endymion, the Magistus of Mastery" once per turn.


N Rarity
Fortune Fairy Ann
N Rarity
Fortune Fairy Ann
Fortune Fairy Ann
DARK 5
Fortune Fairy Ann
Tiên bói vận may Ann
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn rút lá bài này: Bạn có thể tiết lộ nó; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Spellcaster khỏi Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fortune Fairy Ann" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you draw this card: You can reveal it; Special Summon it from your hand. If this card is Special Summoned from the hand: You can banish 1 Spellcaster monster from your Deck. You can only use each effect of "Fortune Fairy Ann" once per turn.


R Rarity
Fortune Fairy Chee
R Rarity
Fortune Fairy Chee
Fortune Fairy Chee
EARTH 6
Fortune Fairy Chee
Tiên bói vận may Chee
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn rút lá bài này: Bạn có thể tiết lộ nó; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Bạn có thể yêu cầu mỗi người chơi rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fortune Fairy Chee" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you draw this card: You can reveal it; Special Summon it from your hand. If this card is Special Summoned from the hand: You can make each player draw 1 card. You can only use each effect of "Fortune Fairy Chee" once per turn.


UR Rarity
Fortune Fairy En
UR Rarity
Fortune Fairy En
Fortune Fairy En
FIRE 2
Fortune Fairy En
Tiên bói vận may En
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn rút lá bài này: Bạn có thể tiết lộ nó; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Bạn có thể chọn vào 1 Deck mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fortune Fairy En" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you draw this card: You can reveal it; Special Summon it from your hand. If this card is Special Summoned from the hand: You can target 1 Set card your opponent controls; destroy it. You can only use each effect of "Fortune Fairy En" once per turn.


UR Rarity
Fortune Fairy Hikari
UR Rarity
Fortune Fairy Hikari
Fortune Fairy Hikari
LIGHT 1
Fortune Fairy Hikari
Tiên bói vận may Hikari
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn rút lá bài này: Bạn có thể tiết lộ nó; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pháp sư Cấp 1 từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fortune Fairy Hikari" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you draw this card: You can reveal it; Special Summon it from your hand. If this card is Special Summoned from the hand: You can target 1 monster you control; send it to the GY, and if you do, Special Summon 1 Level 1 Spellcaster monster from your Deck. You can only use each effect of "Fortune Fairy Hikari" once per turn.


R Rarity
Fortune Fairy Hu
R Rarity
Fortune Fairy Hu
Fortune Fairy Hu
WIND 3
Fortune Fairy Hu
Tiên bói vận may Hu
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn rút lá bài này: Bạn có thể tiết lộ nó; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số các quái thú Pháp sư bị loại bỏ của mình; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fortune Fairy Hu" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you draw this card: You can reveal it; Special Summon it from your hand. If this card is Special Summoned from the hand: You can target 1 of your banished Spellcaster monsters; add it to your hand. You can only use each effect of "Fortune Fairy Hu" once per turn.


UR Rarity
Fortune Fairy Swee
UR Rarity
Fortune Fairy Swee
Fortune Fairy Swee
WATER 4
Fortune Fairy Swee
Tiên bói vận may Swee
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn rút lá bài này: Bạn có thể tiết lộ nó; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa khác trên sân; loại bỏ nó cho đến Standby Phase của lượt tiếp theo của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fortune Fairy Swee" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you draw this card: You can reveal it; Special Summon it from your hand. If this card is Special Summoned from the hand: You can target 1 other face-up monster on the field; banish it until the Standby Phase of your next turn. You can only use each effect of "Fortune Fairy Swee" once per turn.


UR Rarity
Fortune Fairy Swee
UR Rarity
Fortune Fairy Swee
Fortune Fairy Swee
WATER 4
Fortune Fairy Swee
Tiên bói vận may Swee
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn rút lá bài này: Bạn có thể tiết lộ nó; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa khác trên sân; loại bỏ nó cho đến Standby Phase của lượt tiếp theo của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fortune Fairy Swee" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you draw this card: You can reveal it; Special Summon it from your hand. If this card is Special Summoned from the hand: You can target 1 other face-up monster on the field; banish it until the Standby Phase of your next turn. You can only use each effect of "Fortune Fairy Swee" once per turn.


UR Rarity
Fortune Fairy Swee
UR Rarity
Fortune Fairy Swee
Fortune Fairy Swee
WATER 4
Fortune Fairy Swee
Tiên bói vận may Swee
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn rút lá bài này: Bạn có thể tiết lộ nó; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa khác trên sân; loại bỏ nó cho đến Standby Phase của lượt tiếp theo của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fortune Fairy Swee" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you draw this card: You can reveal it; Special Summon it from your hand. If this card is Special Summoned from the hand: You can target 1 other face-up monster on the field; banish it until the Standby Phase of your next turn. You can only use each effect of "Fortune Fairy Swee" once per turn.


UR Rarity
Rilliona, the Magistus of Verre
UR Rarity
Rilliona, the Magistus of Verre
Rilliona, the Magistus of Verre
LIGHT 4
Rilliona, the Magistus of Verre
Nữ thủy tinh hội Magistus, Rilliona
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay bạn.
● Trả lại 1 trong số các quái thú Spellcaster đã bị loại bỏ của bạn ở Cấp độ 4 hoặc thấp hơn xuống Mộ của bạn.
Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Mộ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 4.
Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Magistus of Verre" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Add 1 "Magistus" Spell/Trap from your Deck to your hand. ● Return 1 of your banished Level 4 or lower Spellcaster monsters to your GY. You can banish this card from your GY, then target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your GY, except a Level 4 monster. You can only use each effect of "Rilliona, the Magistus of Verre" once per turn.


UR Rarity
Rilliona, the Magistus of Verre
UR Rarity
Rilliona, the Magistus of Verre
Rilliona, the Magistus of Verre
LIGHT 4
Rilliona, the Magistus of Verre
Nữ thủy tinh hội Magistus, Rilliona
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay bạn.
● Trả lại 1 trong số các quái thú Spellcaster đã bị loại bỏ của bạn ở Cấp độ 4 hoặc thấp hơn xuống Mộ của bạn.
Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Mộ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 4.
Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Magistus of Verre" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Add 1 "Magistus" Spell/Trap from your Deck to your hand. ● Return 1 of your banished Level 4 or lower Spellcaster monsters to your GY. You can banish this card from your GY, then target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your GY, except a Level 4 monster. You can only use each effect of "Rilliona, the Magistus of Verre" once per turn.


UR Rarity
Rilliona, the Magistus of Verre
UR Rarity
Rilliona, the Magistus of Verre
Rilliona, the Magistus of Verre
LIGHT 4
Rilliona, the Magistus of Verre
Nữ thủy tinh hội Magistus, Rilliona
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay bạn.
● Trả lại 1 trong số các quái thú Spellcaster đã bị loại bỏ của bạn ở Cấp độ 4 hoặc thấp hơn xuống Mộ của bạn.
Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Mộ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 4.
Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Magistus of Verre" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Add 1 "Magistus" Spell/Trap from your Deck to your hand. ● Return 1 of your banished Level 4 or lower Spellcaster monsters to your GY. You can banish this card from your GY, then target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your GY, except a Level 4 monster. You can only use each effect of "Rilliona, the Magistus of Verre" once per turn.


UR Rarity
Zoroa, the Magistus of Flame
UR Rarity
Zoroa, the Magistus of Flame
Zoroa, the Magistus of Flame
FIRE 4
Zoroa, the Magistus of Flame
Pháp sư lửa hội Magistus, Zoroa
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này được trang bị với "Magistus" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pháp sư Cấp 4 từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Zoroa, the Magistus of Flame", nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zoroa, the Magistus of Flame" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. If this card becomes equipped with a "Magistus" Monster Card: You can Special Summon 1 Level 4 Spellcaster monster from your hand or GY in Defense Position, except "Zoroa, the Magistus of Flame", but its effects are negated. You can only use each effect of "Zoroa, the Magistus of Flame" once per turn.


UR Rarity
Zoroa, the Magistus of Flame
UR Rarity
Zoroa, the Magistus of Flame
Zoroa, the Magistus of Flame
FIRE 4
Zoroa, the Magistus of Flame
Pháp sư lửa hội Magistus, Zoroa
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này được trang bị với "Magistus" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pháp sư Cấp 4 từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Zoroa, the Magistus of Flame", nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zoroa, the Magistus of Flame" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. If this card becomes equipped with a "Magistus" Monster Card: You can Special Summon 1 Level 4 Spellcaster monster from your hand or GY in Defense Position, except "Zoroa, the Magistus of Flame", but its effects are negated. You can only use each effect of "Zoroa, the Magistus of Flame" once per turn.


UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  Cosmic Cyclone
  Spell Quick
  Cosmic Cyclone
  Xoáy vũ trụ

   Hiệu ứng (VN):

   Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   Cosmic Cyclone
   Spell Quick
   Cosmic Cyclone
   Xoáy vũ trụ

    Hiệu ứng (VN):

    Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


    R Rarity
    Magistus Invocation
    R Rarity
    Magistus Invocation
    Magistus Invocation
    Spell Normal
    Magistus Invocation
    Phép triệu hoán Magistus

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu, bao gồm cả quái thú Pháp sư. Nếu Triệu hồi "Magistus" theo cách này, bạn cũng có thể sử dụng quái thú trong Vùng Phép & Bẫy được trang bị cho quái thú "Magistus" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magistus Invocation" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as material, including a Spellcaster monster. If Summoning a "Magistus" Fusion Monster this way, you can also use monsters in your Spell & Trap Zones that are equipped to a "Magistus" monster. You can only activate 1 "Magistus Invocation" per turn.


     UR Rarity
     Spellbook of Knowledge
     UR Rarity
     Spellbook of Knowledge
     Spellbook of Knowledge
     Spell Normal
     Spellbook of Knowledge
     Sách phép thuật Ldra

      Hiệu ứng (VN):

      Gửi xuống Mộ 1 quái thú Spellcaster mà bạn điều khiển hoặc 1 "Spellbook" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Knowledge", và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Knowledge" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Send to the GY either 1 Spellcaster monster you control, or 1 other "Spellbook" card from your hand or face-up field, except "Spellbook of Knowledge", and if you do, draw 2 cards. You can only activate 1 "Spellbook of Knowledge" per turn.


      N Rarity
      Trismagistus
      N Rarity
      Trismagistus
      Trismagistus
      Spell Continuous
      Trismagistus
      Tam thuật Magistus

       Hiệu ứng (VN):

       Lần đầu tiên mỗi "Magistus" được trang bị Lá bài Trang bị sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu mỗi lượt, nó không bị phá huỷ. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Trismagistus" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
       ● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Spellcaster Cấp 4 từ tay của bạn.
       ● Bạn có thể gửi lá bài face-up này đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ số lượng "Magistus" có tên khác từ tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       The first time each "Magistus" monster equipped with an Equip Card would be destroyed by battle each turn, it is not destroyed. You can only use 1 of the following effects of "Trismagistus" per turn, and only once that turn. ● During your Main Phase: You can Special Summon 1 Level 4 Spellcaster monster from your hand. ● You can send this face-up card to the GY; Special Summon any number of "Magistus" monsters with different names from your hand.


       UR Rarity
       Crackdown
       UR Rarity
       Crackdown
       Crackdown
       Trap Continuous
       Crackdown
       Bắt vật lớn

        Hiệu ứng (VN):

        Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
        Phân loại:

        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison
        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison
        Ice Dragon's Prison
        Trap Normal
        Ice Dragon's Prison
        Rồng băng giam cầm

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


         UR Rarity
         Warning Point
         UR Rarity
         Warning Point
         Warning Point
         Trap Normal
         Warning Point
         Điểm cảnh cáo

          Hiệu ứng (VN):

          Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


          R Rarity
          Aiwass, the Magistus Spell Spirit
          R Rarity
          Aiwass, the Magistus Spell Spirit
          Aiwass, the Magistus Spell Spirit
          WIND 8
          Aiwass, the Magistus Spell Spirit
          Dấu thánh hội Magistus, Aiwass
          • ATK:

          • 2000

          • DEF:

          • 2800


          Hiệu ứng (VN):

          1 "Magistus" + 1 quái thú Spellcaster
          Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị sẽ nhận được 1000 ATK / DEF. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa khác trên sân; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Nếu lá bài này được trang bị cho quái thú của đối thủ bởi hiệu ứng này, hãy điều khiển quái thú được trang bị, nó cũng không thể kích hoạt hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Aiwass, the Magistus Spell Spirit" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 "Magistus" monster + 1 Spellcaster monster While this card is an Equip Card, the equipped monster gains 1000 ATK/DEF. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 other face-up monster on the field; equip this card you control to it. If this card was equipped to an opponent's monster by this effect, take control of the equipped monster, also it cannot activate its effects. You can only use this effect of "Aiwass, the Magistus Spell Spirit" once per turn.


          SR Rarity
          Artemis, the Magistus Moon Maiden
          SR Rarity
          Artemis, the Magistus Moon Maiden
          Artemis, the Magistus Moon Maiden
          LIGHT
          Artemis, the Magistus Moon Maiden
          Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
          • ATK:

          • 800

          • LINK-1

          Mũi tên Link:

          Trên


          Hiệu ứng (VN):

          1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
          Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.


          SR Rarity
          Artemis, the Magistus Moon Maiden
          SR Rarity
          Artemis, the Magistus Moon Maiden
          Artemis, the Magistus Moon Maiden
          LIGHT
          Artemis, the Magistus Moon Maiden
          Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
          • ATK:

          • 800

          • LINK-1

          Mũi tên Link:

          Trên


          Hiệu ứng (VN):

          1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
          Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.


          R Rarity
          Vahram, the Magistus Divinity Dragon
          R Rarity
          Vahram, the Magistus Divinity Dragon
          Vahram, the Magistus Divinity Dragon
          FIRE 8
          Vahram, the Magistus Divinity Dragon
          Rồng thần hội Magistus, Vahram
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2900


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
          Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Vahram, the Magistus Divinity Dragon" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài ngửa mà đối thủ điều khiển. Khi bắt đầu Damage Step, nếu quái thú mà lá bài này được trang bị để chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể phá huỷ quái thú đó của đối thủ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters While this card is an Equip Card, the equipped monster cannot be destroyed by your opponent's Spell/Trap effects. You can only use each of the following effects of "Vahram, the Magistus Divinity Dragon" once per turn. If this Synchro Summoned card is destroyed: You can destroy all face-up cards your opponent controls. At the start of the Damage Step, if the monster this card is equipped to battles an opponent's monster: You can destroy that opponent's monster.


          SR Rarity
          Evilswarm Exciton Knight
          SR Rarity
          Evilswarm Exciton Knight
          Evilswarm Exciton Knight
          LIGHT
          Evilswarm Exciton Knight
          Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
          • ATK:

          • 1900

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.


          R Rarity
          Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
          R Rarity
          Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
          Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
          EARTH
          Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
          Nữ thần thủy tinh hội Magistus, Ninaruru
          • ATK:

          • 1800

          • DEF:

          • 2400


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Spellcaster Cấp 4
          Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ninaruru, the Magistus Glass Goddess" một lần mỗi lượt. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn và 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy chúng.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 Spellcaster monsters While this card is an Equip Card, the equipped monster can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. You can only use each of the following effects of "Ninaruru, the Magistus Glass Goddess" once per turn. You can detach 1 material from this card, then target 1 Level 4 or higher Spellcaster monster in your GY; add it to your hand. While this card is equipped to a monster: You can target 1 "Magistus" card in your Spell & Trap Zone and 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy them.


          SR Rarity
          Number 70: Malevolent Sin
          SR Rarity
          Number 70: Malevolent Sin
          Number 70: Malevolent Sin
          DARK
          Number 70: Malevolent Sin
          Con số 70: Tội ác tử thần
          • ATK:

          • 2400

          • DEF:

          • 1200


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


          SR Rarity
          Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
          SR Rarity
          Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
          Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
          LIGHT
          Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
          Phù thủy tinh hội Magistus, Rilliona
          • ATK:

          • 1000

          • DEF:

          • 2800


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Spellcaster Cấp 4 với các thuộc tính khác nhau
          Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magistus" từ Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Magistus" Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 Spellcaster monsters with different Attributes You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Magistus" monster from your Deck, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except "Magistus" monsters. While this card is equipped to a monster: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. You can only use each effect of "Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe" once per turn.          Deck của FORTUNE FAIRY trong DUEL LINKS
          Top