Thông tin tổng quan của Fur Hires

The Tie that Binds
Cho đến khi kết thúc lượt của bạn, ATK của tất cả quái vật ngửa mặt trên sân của bạn sẽ tăng lên theo số lượng quái vật trên sân của bạn lần 100. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
The Tie that Binds

Cần 9 UR

UR Rarity
Amphibious Swarmship Amblowhale1 card
UR Rarity
Borreload Dragon1 card
UR Rarity
Firewall Dragon1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Ningirsu the World Chalice Warrior1 card
UR Rarity
Cosmic Cyclone3 card
UR Rarity
Reinforcement of the Army1 card

Main: 20 Extra: 8

SR Rarity
Beat, Bladesman Fur Hire
SR Rarity
Beat, Bladesman Fur Hire
Beat, Bladesman Fur Hire
EARTH 3
Beat, Bladesman Fur Hire
Kiếm sĩ thú đánh thuê Beat
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Fur Hire" từ tay của bạn, ngoại trừ "Beat, Bladesman Fur Hire". Nếu quái thú "Fur Hire" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú "Fur Hire" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Beat, Bladesman Fur Hire". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Beat, Bladesman Fur Hire" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can Special Summon 1 monster "Fur Hire" from your hand, except "Beat, Bladesman Fur Hire". If a monster "Fur Hire" is Special Summoned to your field while you control this monster (except during the Damage Step): You can add 1 monster "Fur Hire" from your Deck to your hand, except "Beat, Bladesman Fur Hire". You can only use each effect of "Beat, Bladesman Fur Hire" once per turn.


N Rarity
Bravo, Fighter Fur Hire
N Rarity
Bravo, Fighter Fur Hire
Bravo, Fighter Fur Hire
FIRE 4
Bravo, Fighter Fur Hire
Đấu sĩ thú đánh thuê, Bravo
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Fur Hire" từ tay của bạn, ngoại trừ "Bravo, Fighter Fur Hire". Nếu một quái thú "Fur Hire" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể để tất cả quái thú "Fur Hire" hiện có trên sân nhận được 500 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này . Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bravo, Fighter Fur Hire" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can Special Summon 1 monster "Fur Hire" from your hand, except "Bravo, Fighter Fur Hire". If a monster "Fur Hire" is Special Summoned to your field while you control this monster (except during the Damage Step): You can have all monsters "Fur Hire" currently on the field gain 500 ATK/DEF until the end of this turn. You can only use each effect of "Bravo, Fighter Fur Hire" once per turn.


R Rarity
Donpa, Marksman Fur Hire
R Rarity
Donpa, Marksman Fur Hire
Donpa, Marksman Fur Hire
WIND 2
Donpa, Marksman Fur Hire
Xạ thủ thú đánh thuê, Donpa
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Fur Hire" từ tay của bạn, ngoại trừ "Donpa, Marksman Fur Hire". Nếu quái thú "Fur Hire" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Donpa, Marksman Fur Hire" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can Special Summon 1 monster "Fur Hire" from your hand, except "Donpa, Marksman Fur Hire". If a monster "Fur Hire" is Special Summoned to your field while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 face-up card on the field; destroy it. You can only use each effect of "Donpa, Marksman Fur Hire" once per turn.


R Rarity
Dyna, Hero Fur Hire
R Rarity
Dyna, Hero Fur Hire
Dyna, Hero Fur Hire
EARTH 6
Dyna, Hero Fur Hire
Hào kiệt thú đánh thuê, Dyna
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể loại bỏ các lá bài khỏi Mộ của đối thủ, lên đến số lượng quái thú "Fur Hire" mà bạn điều khiển với các tên khác nhau. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dyna, Hero Fur Hire" một lần mỗi lượt. Quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu vào quái thú "Fur Hire" mà bạn điều khiển để tấn công, ngoại trừ quái thú này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned: You can banish cards from your opponent's GY, up to the number of monsters "Fur Hire" you control with different names. You can only use this effect of "Dyna, Hero Fur Hire" once per turn. Monsters your opponent controls cannot target monsters "Fur Hire" you control for attacks, except this one.


R Rarity
Recon, Scout Fur Hire
R Rarity
Recon, Scout Fur Hire
Recon, Scout Fur Hire
WIND 2
Recon, Scout Fur Hire
Thú đánh thuê lái tàu bay, Recon
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Fur Hire" từ tay của bạn, ngoại trừ "Recon, Scout Fur Hire". Nếu quái thú "Fur Hire" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài Úp trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Recon, Scout Fur Hire" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can Special Summon 1 monster "Fur Hire" from your hand, except "Recon, Scout Fur Hire". If a monster "Fur Hire" is Special Summoned to your field while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 Set card on the field; destroy it. You can only use each effect of "Recon, Scout Fur Hire" once per turn.


R Rarity
Seal, Strategist Fur Hire
R Rarity
Seal, Strategist Fur Hire
Seal, Strategist Fur Hire
DARK 4
Seal, Strategist Fur Hire
Tham mưu thú đánh thuê, Seal
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Fur Hire" từ tay của bạn, ngoại trừ "Seal, Strategist Fur Hire". Nếu một quái thú "Fur Hire" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Fur Hire" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Seal, Strategist Fur Hire" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can Special Summon 1 monster "Fur Hire" from your hand, except "Seal, Strategist Fur Hire". If a monster "Fur Hire" is Special Summoned to your field while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 monster "Fur Hire" in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Seal, Strategist Fur Hire" once per turn.


R Rarity
Wiz, Sage Fur Hire
R Rarity
Wiz, Sage Fur Hire
Wiz, Sage Fur Hire
WATER 7
Wiz, Sage Fur Hire
Thú đánh thuê trí tuệ, Wiz
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể nhận được 500 LP cho mỗi quái thú "Fur Hire" mà bạn điều khiển với một tên khác, ngoại trừ "Wiz, Sage Fur Hire". Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ "Fur Hire"; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Wiz, Sage Fur Hire" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned: You can gain 500 LP for each monster "Fur Hire" you control with a different name, except "Wiz, Sage Fur Hire". When your opponent activates a Spell/Trap Card or effect (Quick Effect): You can discard 1 card "Fur Hire"; negate the activation. You can only use each effect of "Wiz, Sage Fur Hire" once per turn.


UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
Cosmic Cyclone
Spell Quick
Cosmic Cyclone
Xoáy vũ trụ

  Hiệu ứng (VN):

  Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


  SR Rarity
  Dark Hole
  SR Rarity
  Dark Hole
  Dark Hole
  Spell Normal
  Dark Hole
  HỐ đen

   Hiệu ứng (VN):

   Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Destroy all monsters on the field.


   SR Rarity
   Lightning Vortex
   SR Rarity
   Lightning Vortex
   Lightning Vortex
   Spell Normal
   Lightning Vortex
   Vòng xoáy sấm sét

    Hiệu ứng (VN):

    Bỏ 1 lá bài; phá huỷ tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Discard 1 card; destroy all face-up monsters your opponent controls.


    UR Rarity
    Reinforcement of the Army
    UR Rarity
    Reinforcement of the Army
    Reinforcement of the Army
    Spell Normal
    Reinforcement of the Army
    Quân tiếp viện

     Hiệu ứng (VN):

     Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


     UR Rarity
     Amphibious Swarmship Amblowhale
     UR Rarity
     Amphibious Swarmship Amblowhale
     Amphibious Swarmship Amblowhale
     FIRE
     Amphibious Swarmship Amblowhale
     Tàu lặn theo bầy Amblowhale
     • ATK:

     • 2600

     • LINK-4

     Mũi tên Link:

     Trái

     Dưới

     Dưới-Phải

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú Hiệu ứng
     Nhận 200 ATK cho mỗi quái thú Link trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Amphibious Swarmship Amblowhale" một lần mỗi lượt.
     ● Nếu lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link-3 hoặc thấp hơn trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.
     ● Nếu (các) quái thú Link-3 hoặc thấp hơn trên sân bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; phá hủy 1 lá bài trên sân.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Effect Monsters Gains 200 ATK for each Link Monster in the GYs. You can only use each of the following effects of "Amphibious Swarmship Amblowhale" once per turn. ● If this card is destroyed: You can target 1 Link-3 or lower monster in either GY; Special Summon it. ● If a Link-3 or lower monster(s) on the field is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can banish this card from your GY; destroy 1 card on the field.


     UR Rarity
     Borreload Dragon
     UR Rarity
     Borreload Dragon
     Borreload Dragon
     DARK
     Borreload Dragon
     Rồng nạp nòng xúng
     • ATK:

     • 3000

     • LINK-4

     Mũi tên Link:

     Trái

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     3+ quái thú Hiệu ứng
     Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng quái thú. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt quái thú của đối thủ đó trong khu vực mà lá bài này chỉ đến và điều khiển nó, nhưng hãy gửi nó đến Mộ trong End Phase của lượt tiếp theo.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     3+ Effect Monsters Neither player can target this card with monster effects. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field; it loses 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. At the start of the Damage Step, if this card attacks an opponent's monster: You can place that opponent's monster in a zone this card points to and take control of it, but send it to the GY during the End Phase of the next turn.


     SR Rarity
     Brute Enforcer
     SR Rarity
     Brute Enforcer
     Brute Enforcer
     DARK
     Brute Enforcer
     Người thi hành thô bạo
     • ATK:

     • 1600

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Hiệu ứng
     Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đối thủ của bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ có cùng loại bài gốc (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy) với lá bài ngửa đó để vô hiệu hoá hiệu ứng này, nếu không hãy phá huỷ lá bài ngửa đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brute Enforcer" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Effect Monsters You can discard 1 card, then target 1 face-up card your opponent controls; your opponent can discard 1 card with the same original card type (Monster, Spell, or Trap) as that face-up card to negate this effect, otherwise destroy that face-up card. You can only use this effect of "Brute Enforcer" once per turn.


     UR Rarity
     Firewall Dragon
     UR Rarity
     Firewall Dragon
     Firewall Dragon
     LIGHT
     Firewall Dragon
     Rồng tường lửa
     • ATK:

     • 2500

     • LINK-4

     Mũi tên Link:

     Trái

     Trên

     Phải

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú
     Một lần khi ngửa trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu các quái thú trên sân và / hoặc Mộ tối đa số lượng quái thú được co-linked với lá bài này; trả lại chúng lên tay. Nếu một quái thú mà lá bài này chỉ đến bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc bị gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cyberse từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ monsters Once while face-up on the field (Quick Effect): You can target monsters on the field and/or GY up to the number of monsters co-linked to this card; return them to the hand. If a monster this card points to is destroyed by battle or sent to the GY: You can Special Summon 1 Cyberse monster from your hand. You can only use each effect of "Firewall Dragon" once per turn.


     SR Rarity
     Knightmare Cerberus
     SR Rarity
     Knightmare Cerberus
     Knightmare Cerberus
     EARTH
     Knightmare Cerberus
     Cerberus khúc ác mộng mơ
     • ATK:

     • 1600

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trái

     Trên


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú có tên khác nhau
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     Knightmare Phoenix
     FIRE
     Knightmare Phoenix
     Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
     • ATK:

     • 1900

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú có tên khác nhau
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     Knightmare Unicorn
     DARK
     Knightmare Unicorn
     Kỳ lân khúc ác mộng mơ
     • ATK:

     • 2200

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trái

     Dưới

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú với các tên khác nhau
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


     UR Rarity
     Ningirsu the World Chalice Warrior
     UR Rarity
     Ningirsu the World Chalice Warrior
     Ningirsu the World Chalice Warrior
     EARTH
     Ningirsu the World Chalice Warrior
     Chiến sĩ chén vì sao Ningirsu
     • ATK:

     • 2500

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trái

     Trên

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú Link
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Rút các lá bài bằng số "World Chalice" mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ningirsu the World Chalice Warrior" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ sân của mỗi người chơi đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Link Monsters If this card is Link Summoned: Draw cards equal to the number of "World Chalice" monsters this card points to. You can only use this effect of "Ningirsu the World Chalice Warrior" once per turn. Once per turn: You can send 1 card from each player's field to the GYs. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.     Deck của FUR HIRES trong DUEL LINKS
     Top