Thông tin tổng quan của Gadgets

Nhìn chung

Gadgets là một archetype lợi dụng sự triệu hồi liên tục của Pendulum và hiệu ứng tìm kiếm các lá bài Gadget lên tay. Điều này giúp cho bạn có thể sử dụng tài nguyên của mình một cách hiệu quả hơn. Gadgets nói chung lợi dụng việc triệu hồi đặc biệt và Pendulum sau đó tập trung Triệu Hồi Xyz ra những quái thú Rank 4 tuỳ vào tình huống của trận đấu.

Overlay Gain
Tăng ATK của 1 Quái thú Xyz mà bạn điều khiển cho đến cuối lượt bằng số Nguyên liệu Xyz của nó x 200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận.
Overlay Gain

Cần 16 UR

UR Rarity
Gold Gadget3 card
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
UR Rarity
Number 106: Giant Hand2 card
UR Rarity
Number 39: Utopia1 card
UR Rarity
Number C39: Utopia Ray1 card
UR Rarity
Mystical Space Typhoon3 card
UR Rarity
Pot of Duality2 card
UR Rarity
Fiendish Chain3 card

Main: 23 Extra: 8

UR Rarity
Gold Gadget
UR Rarity
Gold Gadget
Gold Gadget
LIGHT 4
Gold Gadget
Linh kiện vàng
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gadget" Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Gold Gadget". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Gold Gadget" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 Machine monster from your hand. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 Level 4 "Gadget" monster from your Deck, except "Gold Gadget". You can only use 1 "Gold Gadget" effect per turn, and only once that turn.


UR Rarity
Gold Gadget
UR Rarity
Gold Gadget
Gold Gadget
LIGHT 4
Gold Gadget
Linh kiện vàng
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gadget" Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Gold Gadget". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Gold Gadget" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 Machine monster from your hand. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 Level 4 "Gadget" monster from your Deck, except "Gold Gadget". You can only use 1 "Gold Gadget" effect per turn, and only once that turn.


UR Rarity
Gold Gadget
UR Rarity
Gold Gadget
Gold Gadget
LIGHT 4
Gold Gadget
Linh kiện vàng
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gadget" Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Gold Gadget". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Gold Gadget" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 Machine monster from your hand. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 Level 4 "Gadget" monster from your Deck, except "Gold Gadget". You can only use 1 "Gold Gadget" effect per turn, and only once that turn.


SR Rarity
Green Gadget
SR Rarity
Green Gadget
Green Gadget
EARTH 4
Green Gadget
Linh kiện xanh lá
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Red Gadget" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Red Gadget" from your Deck to your hand.


SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
Kiteroid
WIND 1
Kiteroid
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


SR Rarity
Red Gadget
SR Rarity
Red Gadget
Red Gadget
EARTH 4
Red Gadget
Linh kiện đỏ
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Yellow Gadget" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Yellow Gadget" from your Deck to your hand.


SR Rarity
Silver Gadget
SR Rarity
Silver Gadget
Silver Gadget
LIGHT 4
Silver Gadget
Linh kiện bạc
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gadget" Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Silver Gadget". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Silver Gadget" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 Machine monster from your hand. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 Level 4 "Gadget" monster from your Deck, except "Silver Gadget". You can only use 1 "Silver Gadget" effect per turn, and only once that turn.


SR Rarity
Silver Gadget
SR Rarity
Silver Gadget
Silver Gadget
LIGHT 4
Silver Gadget
Linh kiện bạc
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gadget" Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Silver Gadget". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Silver Gadget" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 Machine monster from your hand. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 Level 4 "Gadget" monster from your Deck, except "Silver Gadget". You can only use 1 "Silver Gadget" effect per turn, and only once that turn.


SR Rarity
Silver Gadget
SR Rarity
Silver Gadget
Silver Gadget
LIGHT 4
Silver Gadget
Linh kiện bạc
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gadget" Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Silver Gadget". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Silver Gadget" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 Machine monster from your hand. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 Level 4 "Gadget" monster from your Deck, except "Silver Gadget". You can only use 1 "Silver Gadget" effect per turn, and only once that turn.


SR Rarity
Yellow Gadget
SR Rarity
Yellow Gadget
Yellow Gadget
EARTH 4
Yellow Gadget
Linh kiện vàng
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Green Gadget" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Green Gadget" from your Deck to your hand.


UR Rarity
Mystical Space Typhoon
UR Rarity
Mystical Space Typhoon
Mystical Space Typhoon
Spell Quick
Mystical Space Typhoon
Cơn lốc thần bí

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


  UR Rarity
  Mystical Space Typhoon
  UR Rarity
  Mystical Space Typhoon
  Mystical Space Typhoon
  Spell Quick
  Mystical Space Typhoon
  Cơn lốc thần bí

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   Mystical Space Typhoon
   Spell Quick
   Mystical Space Typhoon
   Cơn lốc thần bí

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


    UR Rarity
    Pot of Duality
    UR Rarity
    Pot of Duality
    Pot of Duality
    Spell Normal
    Pot of Duality
    Hũ nhường tham

     Hiệu ứng (VN):

     Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
     Phân loại:

     UR Rarity
     Pot of Duality
     UR Rarity
     Pot of Duality
     Pot of Duality
     Spell Normal
     Pot of Duality
     Hũ nhường tham

      Hiệu ứng (VN):

      Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
      Phân loại:

      N Rarity
      Power of the Guardians
      N Rarity
      Power of the Guardians
      Power of the Guardians
      Spell Equip
      Power of the Guardians
      Sức mạnh của các vệ binh

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


       N Rarity
       Power of the Guardians
       N Rarity
       Power of the Guardians
       Power of the Guardians
       Spell Equip
       Power of the Guardians
       Sức mạnh của các vệ binh

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


        UR Rarity
        Fiendish Chain
        UR Rarity
        Fiendish Chain
        Fiendish Chain
        Trap Continuous
        Fiendish Chain
        Xích quỷ

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa đó khi nó ở trên sân, đồng thời quái thú ngửa đó cũng không thể tấn công. Khi nó bị phá hủy, hãy phá hủy lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate this card by targeting 1 Effect Monster on the field; negate the effects of that face-up monster while it is on the field, also that face-up monster cannot attack. When it is destroyed, destroy this card.


         UR Rarity
         Fiendish Chain
         UR Rarity
         Fiendish Chain
         Fiendish Chain
         Trap Continuous
         Fiendish Chain
         Xích quỷ

          Hiệu ứng (VN):

          Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa đó khi nó ở trên sân, đồng thời quái thú ngửa đó cũng không thể tấn công. Khi nó bị phá hủy, hãy phá hủy lá bài này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Activate this card by targeting 1 Effect Monster on the field; negate the effects of that face-up monster while it is on the field, also that face-up monster cannot attack. When it is destroyed, destroy this card.


          UR Rarity
          Fiendish Chain
          UR Rarity
          Fiendish Chain
          Fiendish Chain
          Trap Continuous
          Fiendish Chain
          Xích quỷ

           Hiệu ứng (VN):

           Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa đó khi nó ở trên sân, đồng thời quái thú ngửa đó cũng không thể tấn công. Khi nó bị phá hủy, hãy phá hủy lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Activate this card by targeting 1 Effect Monster on the field; negate the effects of that face-up monster while it is on the field, also that face-up monster cannot attack. When it is destroyed, destroy this card.


           R Rarity
           Jar of Avarice
           R Rarity
           Jar of Avarice
           Jar of Avarice
           Trap Normal
           Jar of Avarice
           BÌnh thèm khát

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 5 lá bài trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Jar of Avarice"; xáo trộn cả 5 vào Deck, sau đó rút 1 lá. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Jar of Avarice" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 5 cards in your GY, except "Jar of Avarice"; shuffle all 5 into the Deck, then draw 1 card. You can only activate 1 "Jar of Avarice" per turn.


            SR Rarity
            Powerhold the Moving Battery
            SR Rarity
            Powerhold the Moving Battery
            Powerhold the Moving Battery
            Trap Continuous
            Powerhold the Moving Battery
            Thành lũy di động Powerhold

             Hiệu ứng (VN):

             Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Hiệu ứng (Máy / EARTH / Cấp 4 / ATK 0 / DEF 2000), sau đó, bạn có thể trang bị 1 "Gadget" Máy Cấp 4 từ tay hoặc Deck của bạn lên lá bài này. (Lá này cũng vẫn là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này nhận được ATK bằng gấp đôi ATK của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Special Summon this card as an Effect Monster (Machine/EARTH/Level 4/ATK 0/DEF 2000), then, you can equip 1 Level 4 Machine "Gadget" monster from your hand or Deck to this card. (This card is also still a Trap.) If Summoned this way, this card gains ATK equal to double the ATK of the monster equipped to it by this effect.


             SR Rarity
             Powerhold the Moving Battery
             SR Rarity
             Powerhold the Moving Battery
             Powerhold the Moving Battery
             Trap Continuous
             Powerhold the Moving Battery
             Thành lũy di động Powerhold

              Hiệu ứng (VN):

              Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Hiệu ứng (Máy / EARTH / Cấp 4 / ATK 0 / DEF 2000), sau đó, bạn có thể trang bị 1 "Gadget" Máy Cấp 4 từ tay hoặc Deck của bạn lên lá bài này. (Lá này cũng vẫn là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này nhận được ATK bằng gấp đôi ATK của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Special Summon this card as an Effect Monster (Machine/EARTH/Level 4/ATK 0/DEF 2000), then, you can equip 1 Level 4 Machine "Gadget" monster from your hand or Deck to this card. (This card is also still a Trap.) If Summoned this way, this card gains ATK equal to double the ATK of the monster equipped to it by this effect.


              UR Rarity
              Dark Rebellion Xyz Dragon
              UR Rarity
              Dark Rebellion Xyz Dragon
              Dark Rebellion Xyz Dragon
              DARK
              Dark Rebellion Xyz Dragon
              Rồng xyz phiến loạn bóng tối
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


              UR Rarity
              Number 106: Giant Hand
              UR Rarity
              Number 106: Giant Hand
              Number 106: Giant Hand
              EARTH
              Number 106: Giant Hand
              Con số 106: Bàn tay khổng lồ
              • ATK:

              • 2000

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trong khi lá bài này nằm ngửa trên sân, hiệu ứng của quái thú Hiệu ứng sẽ bị vô hiệu hóa, đồng thời nó cũng không thể thay đổi tư thế chiến đấu.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters During either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's field (except during the Damage Step): You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 Effect Monster your opponent controls; while this card is face-up on the field, that Effect Monster's effects are negated, also it cannot change its battle position.


              UR Rarity
              Number 106: Giant Hand
              UR Rarity
              Number 106: Giant Hand
              Number 106: Giant Hand
              EARTH
              Number 106: Giant Hand
              Con số 106: Bàn tay khổng lồ
              • ATK:

              • 2000

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trong khi lá bài này nằm ngửa trên sân, hiệu ứng của quái thú Hiệu ứng sẽ bị vô hiệu hóa, đồng thời nó cũng không thể thay đổi tư thế chiến đấu.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters During either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's field (except during the Damage Step): You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 Effect Monster your opponent controls; while this card is face-up on the field, that Effect Monster's effects are negated, also it cannot change its battle position.


              R Rarity
              Number 27: Dreadnought Dreadnoid
              R Rarity
              Number 27: Dreadnought Dreadnoid
              Number 27: Dreadnought Dreadnoid
              WATER
              Number 27: Dreadnought Dreadnoid
              Con số 27: Chiến hạm Dreadnoid
              • ATK:

              • 2200

              • DEF:

              • 1000


              Hiệu ứng (VN):

              2+ quái thú Cấp 4
              Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Máy Xyz Rank 10 hoặc lớn hơn bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài ngửa này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2+ Level 4 monsters At the end of the Battle Phase, if this card destroyed an opponent's monster by battle: You can Special Summon from your Extra Deck, 1 Rank 10 or higher Machine Xyz Monster by using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only use this effect of "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" once per turn. If this face-up card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead.


              R Rarity
              Number 27: Dreadnought Dreadnoid
              R Rarity
              Number 27: Dreadnought Dreadnoid
              Number 27: Dreadnought Dreadnoid
              WATER
              Number 27: Dreadnought Dreadnoid
              Con số 27: Chiến hạm Dreadnoid
              • ATK:

              • 2200

              • DEF:

              • 1000


              Hiệu ứng (VN):

              2+ quái thú Cấp 4
              Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Máy Xyz Rank 10 hoặc lớn hơn bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài ngửa này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2+ Level 4 monsters At the end of the Battle Phase, if this card destroyed an opponent's monster by battle: You can Special Summon from your Extra Deck, 1 Rank 10 or higher Machine Xyz Monster by using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only use this effect of "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" once per turn. If this face-up card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead.


              UR Rarity
              Number 39: Utopia
              UR Rarity
              Number 39: Utopia
              Number 39: Utopia
              LIGHT
              Number 39: Utopia
              Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


              UR Rarity
              Number C39: Utopia Ray
              UR Rarity
              Number C39: Utopia Ray
              Number C39: Utopia Ray
              LIGHT
              Number C39: Utopia Ray
              Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              3 quái thú LIGHT Cấp 4
              Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.


              R Rarity
              Super Quantal Mech King Great Magnus
              R Rarity
              Super Quantal Mech King Great Magnus
              Super Quantal Mech King Great Magnus
              LIGHT
              Super Quantal Mech King Great Magnus
              Vua thần siêu lượng máy vĩ đại Magnus
              • ATK:

              • 3600

              • DEF:

              • 3200


              Hiệu ứng (VN):

              3 quái thú Cấp 12
              Nếu lá bài này được gửi tới Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 3 "Super Quantal Mech Beast" quái thú có tên khác với Mộ của bạn. Lá bài này nhận được những hiệu ứng này, dựa trên số lượng nguyên liệu có tên khác nhau được đưa vào nó. ● 2+: Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck. ● 4+: Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ lá bài "Super Quant" . ● 6+: Đối thủ của bạn không thể thêm bài từ Deck lên tay bằng hiệu ứng bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              3 Level 12 monsters If this card is sent to the GY: You can Special Summon 3 "Super Quantal Mech Beast" Xyz Monsters with different names from your GY. This card gains these effects, based on the number of materials with different names attached to it. ● 2+: Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; shuffle 1 card on the field into the Deck. ● 4+: It is unaffected by card effects, except "Super Quant" cards. ● 6+: Your opponent cannot add cards from the Deck to the hand by card effects.              Deck của GADGETS trong DUEL LINKS