Thông tin tổng quan của Gaia

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
UR Rarity
Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
UR Rarity
Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
LIGHT 8
Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
Lính hỗn mang - Sứ giả sự khởi đầu
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 quái thú ÁNH SÁNG và 1 BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
● Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.
● Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Nó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai liên tiếp.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 LIGHT and 1 DARK monster from your GY. Once per turn, you can activate 1 of these effects. ● Target 1 monster on the field; banish it. This card cannot attack the turn this effect is activated. ● If this attacking card destroys an opponent's monster by battle: It can make a second attack in a row.

SR Rarity
Envoy of Chaos
SR Rarity
Envoy of Chaos
SR Rarity
Envoy of Chaos
DARK 4
Envoy of Chaos
Sứ giả hỗn loạn
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Battle Phase (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Black Luster Soldier" hoặc quái thú "Gaia The Fierce Knight" mà bạn điều khiển; nó nhận được 1500 ATK cho đến cuối lượt này và nếu có, mọi quái thú của đối thủ chiến đấu với nó trong lượt này sẽ có ATK của nó trở thành ATK ban đầu của quái thú đó chỉ khi Damage Calculation. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú ÁNH SÁNG và 1 BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn, ngoại trừ lá bài này; thêm lá bài này lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Battle Phase (Quick Effect): You can discard this card, then target 1 "Black Luster Soldier" monster or "Gaia The Fierce Knight" monster you control; it gains 1500 ATK until the end of this turn, and if it does, every opponent's monster that battles it this turn has its ATK become that monster's original ATK during damage calculation only. Once per turn, during the End Phase, if this card is in your GY: You can banish 1 LIGHT and 1 DARK monster from your GY, except this card; add this card to your hand.

SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
WIND 1
Kiteroid
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.

N Rarity
Neko Mane King
N Rarity
Neko Mane King
N Rarity
Neko Mane King
EARTH 1
Neko Mane King
Vua Neko-Mane
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của đối thủ, khi lá bài mà bạn sở hữu được gửi đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Nó sẽ trở thành End Phase của lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's turn, when this card in your possession is sent to your Graveyard by an opponent's card effect: It becomes the End Phase of this turn.

UR Rarity
Soldier Gaia the Fierce Knight
UR Rarity
Soldier Gaia the Fierce Knight
UR Rarity
Soldier Gaia the Fierce Knight
DARK 8
Soldier Gaia the Fierce Knight
Lính kỵ sĩ hắc ám Gaia
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Fusion rồng; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế Tấn công trên sân; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể Hiến tế lá bài này; thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 7 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Soldier Gaia the Fierce Knight". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Soldier Gaia the Fierce Knight" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can Tribute 1 Dragon Fusion Monster; Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: You can target 1 Attack Position monster on the field; change it to Defense Position. You can Tribute this card; add 1 Level 7 or higher Warrior monster from your Deck to your hand, except "Soldier Gaia the Fierce Knight". You can only use each effect of "Soldier Gaia the Fierce Knight" once per turn.

UR Rarity
Black Luster Soldier - Legendary Swordsman
UR Rarity
Black Luster Soldier - Legendary Swordsman
UR Rarity
Black Luster Soldier - Legendary Swordsman
EARTH 8
Black Luster Soldier - Legendary Swordsman
Lính hỗn mang - Kiếm sĩ huyền thoại
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Chaos Form" hoặc "Super Soldier Ritual". Phải được Triệu hồi Ritual. Trong Draw Phase của bạn, trước khi bạn rút bài: Bạn có thể để lộ lá bài này trên tay của mình; từ bỏ lượt rút bình thường của bạn ở lượt này và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 Ma Pháp Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng trong Battle Phase của bạn. Khi lá tấn công này, đã được Triệu hồi Ritual bằng cách sử dụng quái thú Thường, phá huỷ một quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể xáo trộn tất cả các lá bài mà đối thủ điều khiển vào Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Chaos Form" or "Super Soldier Ritual". Must be Ritual Summoned. During your Draw Phase, before you draw: You can reveal this card in your hand; give up your normal draw this turn, and if you do, add 1 Ritual Spell from your Deck to your hand. Your opponent cannot activate cards or effects during your Battle Phase. When this attacking card, that was Ritual Summoned using a Normal Monster, destroys an opponent's monster by battle: You can shuffle all cards your opponent controls into the Deck.

UR Rarity
Black Luster Soldier - Super Soldier
UR Rarity
Black Luster Soldier - Super Soldier
UR Rarity
Black Luster Soldier - Super Soldier
EARTH 8
Black Luster Soldier - Super Soldier
Lính hỗn mang siêu cấp
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Super Soldier Ritual". Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và đưa nó vào Mộ: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK của nó trong Mộ. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu và được gửi đến Mộ, hoặc nếu lá bài này của bạn bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gaia The Fierce Knight" từ tay của bạn, Deck , hoặc Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Black Luster Soldier - Super Soldier(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Super Soldier Ritual". If this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: Inflict damage to your opponent equal to its ATK in the Graveyard. If this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard, or if this card in your possession is destroyed by an opponent's card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Gaia The Fierce Knight" monster from your hand, Deck, or Graveyard. You can only Special Summon "Black Luster Soldier - Super Soldier(s)" once per turn.

UR Rarity
Black Luster Soldier
UR Rarity
Black Luster Soldier
UR Rarity
Black Luster Soldier
EARTH 8
Black Luster Soldier
Lính hỗn mang
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Black Luster Ritual".


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Black Luster Ritual".

UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.

  UR Rarity
  Chaos Form
  UR Rarity
  Chaos Form
  UR Rarity
  Chaos Form
  Spell Normal
  Chaos Form
  Hình dạng hỗn mang

   Hiệu ứng (VN):

   Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú "Chaos" hoặc "Black Luster Soldier" Bạn cũng phải Hiến tế quái thú khỏi tay hoặc sân của mình và / hoặc loại bỏ "Blue-Eyes White Dragon" hoặc "Dark Magician" khỏi Mộ của bạn, có tổng Cấp độ chính xác bằng Cấp độ của quái thú Ritual "Chaos" hoặc "Black Luster Soldier" bạn Triệu hồi Ritual.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card can be used to Ritual Summon any "Chaos" or "Black Luster Soldier" Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field and/or banish "Blue-Eyes White Dragon" or "Dark Magician" from your GY, whose total Levels exactly equal the Level of the "Chaos" or "Black Luster Soldier" Ritual Monster you Ritual Summon.

   R Rarity
   Flawless Perfection of the Tenyi
   R Rarity
   Flawless Perfection of the Tenyi
   R Rarity
   Flawless Perfection of the Tenyi
   Spell Field
   Flawless Perfection of the Tenyi
   Thiên uy vô băng chi địa

    Hiệu ứng (VN):

    Tất cả các quái thú không có Hiệu ứng trên sân không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú. Một lần mỗi lượt, nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú Hiệu ứng, trong khi bạn điều khiển một quái thú úp hoặc quái thú không Hiệu ứng (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 2 lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    All non-Effect Monsters on the field are unaffected by monster effects. Once per turn, if your opponent Special Summons an Effect Monster(s), while you control a face-down monster or non-Effect Monster (except during the Damage Step): You can draw 2 cards.

    SR Rarity
    Forbidden Chalice
    SR Rarity
    Forbidden Chalice
    SR Rarity
    Forbidden Chalice
    Spell Quick
    Forbidden Chalice
    Chén thánh bị cấm

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.

     UR Rarity
     Forbidden Droplet
     UR Rarity
     Forbidden Droplet
     UR Rarity
     Forbidden Droplet
     Spell Quick
     Forbidden Droplet
     Giọt thánh bị cấm

      Hiệu ứng (VN):

      Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.      Phân loại:

      UR Rarity
      Super Soldier Ritual
      UR Rarity
      Super Soldier Ritual
      UR Rarity
      Super Soldier Ritual
      Spell Normal
      Super Soldier Ritual
      Nghi lễ siêu chiến sĩ

       Hiệu ứng (VN):

       Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Black Luster Soldier" Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp chính xác bằng 8. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này, 1 quái thú ÁNH SÁNG và 1 quái thú TỐI khỏi Mộ của bạn ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Black Luster Soldier" từ tay bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Super Soldier Ritual" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       This card can be used to Ritual Summon any "Black Luster Soldier" Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels exactly equal 8. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card, 1 LIGHT monster, and 1 DARK monster from your Graveyard; Special Summon 1 "Black Luster Soldier" Ritual Monster from your hand, ignoring its Summoning conditions. You can only use this effect of "Super Soldier Ritual" once per turn.

       Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

       UR Rarity
       Borreload Dragon
       UR Rarity
       Borreload Dragon
       UR Rarity
       Borreload Dragon
       DARK
       Borreload Dragon
       Rồng nạp nòng xúng
       • ATK:

       • 3000

       • LINK-4

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới-Trái

       Dưới-Phải

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       3+ quái thú Hiệu ứng
       Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng quái thú. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt quái thú của đối thủ đó trong khu vực mà lá bài này chỉ đến và điều khiển nó, nhưng hãy gửi nó đến Mộ trong End Phase của lượt tiếp theo.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       3+ Effect Monsters Neither player can target this card with monster effects. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field; it loses 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. At the start of the Damage Step, if this card attacks an opponent's monster: You can place that opponent's monster in a zone this card points to and take control of it, but send it to the GY during the End Phase of the next turn.

       UR Rarity
       Crusadia Equimax
       UR Rarity
       Crusadia Equimax
       UR Rarity
       Crusadia Equimax
       LIGHT
       Crusadia Equimax
       Thánh vệ tự chinh Equimax
       • ATK:

       • 2000

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Trên

       Dưới-Trái

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú Hiệu ứng, bao gồm cả quái thú Link
       Nhận ATK bằng với ATK ban đầu tổng hợp của tất cả quái thú mà lá bài này chỉ đến. Quái thú mà lá bài này chỉ đến để không thể tấn công. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể hiến tế quái thú  "Crusadia" hoặc "World Legacy" mà lá bài này chỉ đến, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ Effect Monsters, including a Link Monster Gains ATK equal to the combined original ATK of all monsters this card points to. Monsters this card points to cannot attack. Once per turn (Quick Effect): You can Tribute 1 "Crusadia" or "World Legacy" monster this card points to, then target 1 face-up card your opponent controls; negate its effects until the end of this turn.

       R Rarity
       Draco Masters of the Tenyi
       R Rarity
       Draco Masters of the Tenyi
       R Rarity
       Draco Masters of the Tenyi
       LIGHT
       Draco Masters of the Tenyi
       Thiên uy long quyền thánh
       • ATK:

       • 2600

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Dưới-Trái

       Dưới

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú, bao gồm cả quái thú Link
       Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú Hiệu ứng. Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào khác: Bạn có thể phá huỷ quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, lên đến số lượng quái thú không có Hiệu ứng mà bạn điều khiển và / hoặc trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Draco Masters of the Tenyi" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ monsters, including a Link Monster Cannot be destroyed by battle with an Effect Monster. If you control no other Effect Monsters: You can destroy Effect Monsters your opponent controls, up to the number of non-Effect Monsters you control and/or in your GY. You can only use this effect of "Draco Masters of the Tenyi" once per turn.

       SR Rarity
       Ferocious Flame Swordsman
       SR Rarity
       Ferocious Flame Swordsman
       SR Rarity
       Ferocious Flame Swordsman
       FIRE
       Ferocious Flame Swordsman
       Kiếm sĩ lửa lớn
       • ATK:

       • 1300

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới-Trái


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú có tên khác nhau
       Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.

       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       FIRE
       Knightmare Phoenix
       Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 1900

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trên

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú có tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       DARK
       Knightmare Unicorn
       Kỳ lân khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 2200

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú với các tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

       N Rarity
       Pentestag
       N Rarity
       Pentestag
       N Rarity
       Pentestag
       DARK
       Pentestag
       Kiểm thử cánh cứng
       • ATK:

       • 1600

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trên

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Hiệu ứng
       Nếu quái thú được mũi tên Link chỉ vào của bạn tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Effect Monsters If your linked monster attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.

       SR Rarity
       World Gears of Theurlogical Demiurgy
       SR Rarity
       World Gears of Theurlogical Demiurgy
       SR Rarity
       World Gears of Theurlogical Demiurgy
       DARK
       World Gears of Theurlogical Demiurgy
       Vũ khí vì sao thần Demiurgear
       • ATK:

       • 3500

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       3 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn
       Không thể được sử dụng làm nguyên liệu Link. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "World Gears of Theurlogical Demiurgy" một lần mỗi lượt.
       ● Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng 3 quái thú có 3 Loại và Thuộc tính khác nhau trên sân: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá khác trên sân.
       ● Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú từ Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "World Legacy" từ Deck của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       3 Level 5 or higher monsters Cannot be used as Link Material. This Link Summoned card is unaffected by other monsters' effects. You can only use each of the following effects of "World Gears of Theurlogical Demiurgy" once per turn. ● During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using 3 monsters that had 3 different Types and Attributes on the field: You can destroy all other cards on the field. ● If your opponent Special Summons a monster(s) from the Extra Deck (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 "World Legacy" monster from your Deck.

       Các Skill được sử dụng hàng đầu

       The Soul of Light and Darkness
       Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm The Soul of Light and Darknessi và 1 Nghi lễ Siêu chiến binh vào Mộ của bạn. Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Gaia The Fierce Knight", quái thú "Black Luster Soldier", và các quái thú không có Cấp bậc hoặc Cấp độ.

       Một lần trong lượt, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng sau khi Triệu hồi Đặc biệt một quái thú "Black Luster Soldier". Thêm 1 Quái thú Tế lễ "Black Luster Soldier" khi không có lá bài nào có cùng tên trong Mộ và sân của bạn, đồng thời thêm nó từ Bộ bài vào tay bạn. Sau đó, chọn tối đa 3 lá bài bị trục xuất của bạn và đưa chúng về Mộ bài của bạn. Sau đó, chỉ một lần trong mỗi Trận đấu, nếu có "Black Luster Soldier" trên sân của bạn, bạn có thể Úp 1 Bài Phép Tế lễ từ Bộ bài của bạn vào sân của bạn
       Sphere Kuriboh
       Black Luster Soldier
       Kuriboh
       Super Soldier Ritual
       Mystical Elf
       Gaia The Fierce Knight
       Charging Gaia the Fierce Knight
       The Soul of Light and Darkness

       Cần 18 UR

       UR Rarity
       Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning3 card
       UR Rarity
       Soldier Gaia the Fierce Knight1 card
       UR Rarity
       Borreload Dragon1 card
       UR Rarity
       Crusadia Equimax1 card
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn1 card
       UR Rarity
       Black Luster Soldier - Legendary Swordsman2 card
       UR Rarity
       Black Luster Soldier - Super Soldier2 card
       UR Rarity
       Black Luster Soldier2 card
       UR Rarity
       Book of Moon2 card
       UR Rarity
       Chaos Form1 card
       UR Rarity
       Forbidden Droplet1 card
       UR Rarity
       Super Soldier Ritual1 card

       Main: 24 Extra: 8

       UR Rarity
       Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
       UR Rarity
       Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
       Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
       LIGHT 8
       Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
       Lính hỗn mang - Sứ giả sự khởi đầu
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 quái thú ÁNH SÁNG và 1 BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
       ● Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.
       ● Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Nó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai liên tiếp.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 LIGHT and 1 DARK monster from your GY. Once per turn, you can activate 1 of these effects. ● Target 1 monster on the field; banish it. This card cannot attack the turn this effect is activated. ● If this attacking card destroys an opponent's monster by battle: It can make a second attack in a row.


       UR Rarity
       Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
       UR Rarity
       Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
       Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
       LIGHT 8
       Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
       Lính hỗn mang - Sứ giả sự khởi đầu
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 quái thú ÁNH SÁNG và 1 BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
       ● Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.
       ● Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Nó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai liên tiếp.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 LIGHT and 1 DARK monster from your GY. Once per turn, you can activate 1 of these effects. ● Target 1 monster on the field; banish it. This card cannot attack the turn this effect is activated. ● If this attacking card destroys an opponent's monster by battle: It can make a second attack in a row.


       UR Rarity
       Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
       UR Rarity
       Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
       Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
       LIGHT 8
       Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
       Lính hỗn mang - Sứ giả sự khởi đầu
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 quái thú ÁNH SÁNG và 1 BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
       ● Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.
       ● Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Nó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai liên tiếp.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 LIGHT and 1 DARK monster from your GY. Once per turn, you can activate 1 of these effects. ● Target 1 monster on the field; banish it. This card cannot attack the turn this effect is activated. ● If this attacking card destroys an opponent's monster by battle: It can make a second attack in a row.


       SR Rarity
       Envoy of Chaos
       SR Rarity
       Envoy of Chaos
       Envoy of Chaos
       DARK 4
       Envoy of Chaos
       Sứ giả hỗn loạn
       • ATK:

       • 1500

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Trong Battle Phase (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Black Luster Soldier" hoặc quái thú "Gaia The Fierce Knight" mà bạn điều khiển; nó nhận được 1500 ATK cho đến cuối lượt này và nếu có, mọi quái thú của đối thủ chiến đấu với nó trong lượt này sẽ có ATK của nó trở thành ATK ban đầu của quái thú đó chỉ khi Damage Calculation. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú ÁNH SÁNG và 1 BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn, ngoại trừ lá bài này; thêm lá bài này lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During the Battle Phase (Quick Effect): You can discard this card, then target 1 "Black Luster Soldier" monster or "Gaia The Fierce Knight" monster you control; it gains 1500 ATK until the end of this turn, and if it does, every opponent's monster that battles it this turn has its ATK become that monster's original ATK during damage calculation only. Once per turn, during the End Phase, if this card is in your GY: You can banish 1 LIGHT and 1 DARK monster from your GY, except this card; add this card to your hand.


       SR Rarity
       Envoy of Chaos
       SR Rarity
       Envoy of Chaos
       Envoy of Chaos
       DARK 4
       Envoy of Chaos
       Sứ giả hỗn loạn
       • ATK:

       • 1500

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Trong Battle Phase (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Black Luster Soldier" hoặc quái thú "Gaia The Fierce Knight" mà bạn điều khiển; nó nhận được 1500 ATK cho đến cuối lượt này và nếu có, mọi quái thú của đối thủ chiến đấu với nó trong lượt này sẽ có ATK của nó trở thành ATK ban đầu của quái thú đó chỉ khi Damage Calculation. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú ÁNH SÁNG và 1 BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn, ngoại trừ lá bài này; thêm lá bài này lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During the Battle Phase (Quick Effect): You can discard this card, then target 1 "Black Luster Soldier" monster or "Gaia The Fierce Knight" monster you control; it gains 1500 ATK until the end of this turn, and if it does, every opponent's monster that battles it this turn has its ATK become that monster's original ATK during damage calculation only. Once per turn, during the End Phase, if this card is in your GY: You can banish 1 LIGHT and 1 DARK monster from your GY, except this card; add this card to your hand.


       SR Rarity
       Envoy of Chaos
       SR Rarity
       Envoy of Chaos
       Envoy of Chaos
       DARK 4
       Envoy of Chaos
       Sứ giả hỗn loạn
       • ATK:

       • 1500

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Trong Battle Phase (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Black Luster Soldier" hoặc quái thú "Gaia The Fierce Knight" mà bạn điều khiển; nó nhận được 1500 ATK cho đến cuối lượt này và nếu có, mọi quái thú của đối thủ chiến đấu với nó trong lượt này sẽ có ATK của nó trở thành ATK ban đầu của quái thú đó chỉ khi Damage Calculation. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú ÁNH SÁNG và 1 BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn, ngoại trừ lá bài này; thêm lá bài này lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During the Battle Phase (Quick Effect): You can discard this card, then target 1 "Black Luster Soldier" monster or "Gaia The Fierce Knight" monster you control; it gains 1500 ATK until the end of this turn, and if it does, every opponent's monster that battles it this turn has its ATK become that monster's original ATK during damage calculation only. Once per turn, during the End Phase, if this card is in your GY: You can banish 1 LIGHT and 1 DARK monster from your GY, except this card; add this card to your hand.


       SR Rarity
       Kiteroid
       SR Rarity
       Kiteroid
       Kiteroid
       WIND 1
       Kiteroid
       • ATK:

       • 200

       • DEF:

       • 400


       Hiệu ứng (VN):

       Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


       SR Rarity
       Kiteroid
       SR Rarity
       Kiteroid
       Kiteroid
       WIND 1
       Kiteroid
       • ATK:

       • 200

       • DEF:

       • 400


       Hiệu ứng (VN):

       Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


       N Rarity
       Neko Mane King
       N Rarity
       Neko Mane King
       Neko Mane King
       EARTH 1
       Neko Mane King
       Vua Neko-Mane
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Trong lượt của đối thủ, khi lá bài mà bạn sở hữu được gửi đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Nó sẽ trở thành End Phase của lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During your opponent's turn, when this card in your possession is sent to your Graveyard by an opponent's card effect: It becomes the End Phase of this turn.


       UR Rarity
       Soldier Gaia the Fierce Knight
       UR Rarity
       Soldier Gaia the Fierce Knight
       Soldier Gaia the Fierce Knight
       DARK 8
       Soldier Gaia the Fierce Knight
       Lính kỵ sĩ hắc ám Gaia
       • ATK:

       • 2600

       • DEF:

       • 2100


       Hiệu ứng (VN):

       (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Fusion rồng; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế Tấn công trên sân; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể Hiến tế lá bài này; thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 7 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Soldier Gaia the Fierce Knight". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Soldier Gaia the Fierce Knight" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       (Quick Effect): You can Tribute 1 Dragon Fusion Monster; Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: You can target 1 Attack Position monster on the field; change it to Defense Position. You can Tribute this card; add 1 Level 7 or higher Warrior monster from your Deck to your hand, except "Soldier Gaia the Fierce Knight". You can only use each effect of "Soldier Gaia the Fierce Knight" once per turn.


       UR Rarity
       Black Luster Soldier - Legendary Swordsman
       UR Rarity
       Black Luster Soldier - Legendary Swordsman
       Black Luster Soldier - Legendary Swordsman
       EARTH 8
       Black Luster Soldier - Legendary Swordsman
       Lính hỗn mang - Kiếm sĩ huyền thoại
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Chaos Form" hoặc "Super Soldier Ritual". Phải được Triệu hồi Ritual. Trong Draw Phase của bạn, trước khi bạn rút bài: Bạn có thể để lộ lá bài này trên tay của mình; từ bỏ lượt rút bình thường của bạn ở lượt này và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 Ma Pháp Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng trong Battle Phase của bạn. Khi lá tấn công này, đã được Triệu hồi Ritual bằng cách sử dụng quái thú Thường, phá huỷ một quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể xáo trộn tất cả các lá bài mà đối thủ điều khiển vào Deck.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can Ritual Summon this card with "Chaos Form" or "Super Soldier Ritual". Must be Ritual Summoned. During your Draw Phase, before you draw: You can reveal this card in your hand; give up your normal draw this turn, and if you do, add 1 Ritual Spell from your Deck to your hand. Your opponent cannot activate cards or effects during your Battle Phase. When this attacking card, that was Ritual Summoned using a Normal Monster, destroys an opponent's monster by battle: You can shuffle all cards your opponent controls into the Deck.


       UR Rarity
       Black Luster Soldier - Legendary Swordsman
       UR Rarity
       Black Luster Soldier - Legendary Swordsman
       Black Luster Soldier - Legendary Swordsman
       EARTH 8
       Black Luster Soldier - Legendary Swordsman
       Lính hỗn mang - Kiếm sĩ huyền thoại
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Chaos Form" hoặc "Super Soldier Ritual". Phải được Triệu hồi Ritual. Trong Draw Phase của bạn, trước khi bạn rút bài: Bạn có thể để lộ lá bài này trên tay của mình; từ bỏ lượt rút bình thường của bạn ở lượt này và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 Ma Pháp Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng trong Battle Phase của bạn. Khi lá tấn công này, đã được Triệu hồi Ritual bằng cách sử dụng quái thú Thường, phá huỷ một quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể xáo trộn tất cả các lá bài mà đối thủ điều khiển vào Deck.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can Ritual Summon this card with "Chaos Form" or "Super Soldier Ritual". Must be Ritual Summoned. During your Draw Phase, before you draw: You can reveal this card in your hand; give up your normal draw this turn, and if you do, add 1 Ritual Spell from your Deck to your hand. Your opponent cannot activate cards or effects during your Battle Phase. When this attacking card, that was Ritual Summoned using a Normal Monster, destroys an opponent's monster by battle: You can shuffle all cards your opponent controls into the Deck.


       UR Rarity
       Black Luster Soldier - Super Soldier
       UR Rarity
       Black Luster Soldier - Super Soldier
       Black Luster Soldier - Super Soldier
       EARTH 8
       Black Luster Soldier - Super Soldier
       Lính hỗn mang siêu cấp
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Super Soldier Ritual". Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và đưa nó vào Mộ: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK của nó trong Mộ. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu và được gửi đến Mộ, hoặc nếu lá bài này của bạn bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gaia The Fierce Knight" từ tay của bạn, Deck , hoặc Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Black Luster Soldier - Super Soldier(s)" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can Ritual Summon this card with "Super Soldier Ritual". If this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: Inflict damage to your opponent equal to its ATK in the Graveyard. If this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard, or if this card in your possession is destroyed by an opponent's card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Gaia The Fierce Knight" monster from your hand, Deck, or Graveyard. You can only Special Summon "Black Luster Soldier - Super Soldier(s)" once per turn.


       UR Rarity
       Black Luster Soldier - Super Soldier
       UR Rarity
       Black Luster Soldier - Super Soldier
       Black Luster Soldier - Super Soldier
       EARTH 8
       Black Luster Soldier - Super Soldier
       Lính hỗn mang siêu cấp
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Super Soldier Ritual". Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và đưa nó vào Mộ: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK của nó trong Mộ. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu và được gửi đến Mộ, hoặc nếu lá bài này của bạn bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gaia The Fierce Knight" từ tay của bạn, Deck , hoặc Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Black Luster Soldier - Super Soldier(s)" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can Ritual Summon this card with "Super Soldier Ritual". If this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: Inflict damage to your opponent equal to its ATK in the Graveyard. If this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard, or if this card in your possession is destroyed by an opponent's card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Gaia The Fierce Knight" monster from your hand, Deck, or Graveyard. You can only Special Summon "Black Luster Soldier - Super Soldier(s)" once per turn.


       UR Rarity
       Black Luster Soldier
       UR Rarity
       Black Luster Soldier
       Black Luster Soldier
       EARTH 8
       Black Luster Soldier
       Lính hỗn mang
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Black Luster Ritual".


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can Ritual Summon this card with "Black Luster Ritual".


       UR Rarity
       Black Luster Soldier
       UR Rarity
       Black Luster Soldier
       Black Luster Soldier
       EARTH 8
       Black Luster Soldier
       Lính hỗn mang
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Black Luster Ritual".


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can Ritual Summon this card with "Black Luster Ritual".


       UR Rarity
       Book of Moon
       UR Rarity
       Book of Moon
       Book of Moon
       Spell Quick
       Book of Moon
       Sách mặt trăng

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


        UR Rarity
        Book of Moon
        UR Rarity
        Book of Moon
        Book of Moon
        Spell Quick
        Book of Moon
        Sách mặt trăng

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


         UR Rarity
         Chaos Form
         UR Rarity
         Chaos Form
         Chaos Form
         Spell Normal
         Chaos Form
         Hình dạng hỗn mang

          Hiệu ứng (VN):

          Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú "Chaos" hoặc "Black Luster Soldier" Bạn cũng phải Hiến tế quái thú khỏi tay hoặc sân của mình và / hoặc loại bỏ "Blue-Eyes White Dragon" hoặc "Dark Magician" khỏi Mộ của bạn, có tổng Cấp độ chính xác bằng Cấp độ của quái thú Ritual "Chaos" hoặc "Black Luster Soldier" bạn Triệu hồi Ritual.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          This card can be used to Ritual Summon any "Chaos" or "Black Luster Soldier" Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field and/or banish "Blue-Eyes White Dragon" or "Dark Magician" from your GY, whose total Levels exactly equal the Level of the "Chaos" or "Black Luster Soldier" Ritual Monster you Ritual Summon.


          R Rarity
          Flawless Perfection of the Tenyi
          R Rarity
          Flawless Perfection of the Tenyi
          Flawless Perfection of the Tenyi
          Spell Field
          Flawless Perfection of the Tenyi
          Thiên uy vô băng chi địa

           Hiệu ứng (VN):

           Tất cả các quái thú không có Hiệu ứng trên sân không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú. Một lần mỗi lượt, nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú Hiệu ứng, trong khi bạn điều khiển một quái thú úp hoặc quái thú không Hiệu ứng (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 2 lá bài.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           All non-Effect Monsters on the field are unaffected by monster effects. Once per turn, if your opponent Special Summons an Effect Monster(s), while you control a face-down monster or non-Effect Monster (except during the Damage Step): You can draw 2 cards.


           R Rarity
           Flawless Perfection of the Tenyi
           R Rarity
           Flawless Perfection of the Tenyi
           Flawless Perfection of the Tenyi
           Spell Field
           Flawless Perfection of the Tenyi
           Thiên uy vô băng chi địa

            Hiệu ứng (VN):

            Tất cả các quái thú không có Hiệu ứng trên sân không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú. Một lần mỗi lượt, nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú Hiệu ứng, trong khi bạn điều khiển một quái thú úp hoặc quái thú không Hiệu ứng (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 2 lá bài.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            All non-Effect Monsters on the field are unaffected by monster effects. Once per turn, if your opponent Special Summons an Effect Monster(s), while you control a face-down monster or non-Effect Monster (except during the Damage Step): You can draw 2 cards.


            SR Rarity
            Forbidden Chalice
            SR Rarity
            Forbidden Chalice
            Forbidden Chalice
            Spell Quick
            Forbidden Chalice
            Chén thánh bị cấm

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


             UR Rarity
             Forbidden Droplet
             UR Rarity
             Forbidden Droplet
             Forbidden Droplet
             Spell Quick
             Forbidden Droplet
             Giọt thánh bị cấm

              Hiệu ứng (VN):

              Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
              Phân loại:

              UR Rarity
              Super Soldier Ritual
              UR Rarity
              Super Soldier Ritual
              Super Soldier Ritual
              Spell Normal
              Super Soldier Ritual
              Nghi lễ siêu chiến sĩ

               Hiệu ứng (VN):

               Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Black Luster Soldier" Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp chính xác bằng 8. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này, 1 quái thú ÁNH SÁNG và 1 quái thú TỐI khỏi Mộ của bạn ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Black Luster Soldier" từ tay bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Super Soldier Ritual" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               This card can be used to Ritual Summon any "Black Luster Soldier" Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels exactly equal 8. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card, 1 LIGHT monster, and 1 DARK monster from your Graveyard; Special Summon 1 "Black Luster Soldier" Ritual Monster from your hand, ignoring its Summoning conditions. You can only use this effect of "Super Soldier Ritual" once per turn.


               UR Rarity
               Borreload Dragon
               UR Rarity
               Borreload Dragon
               Borreload Dragon
               DARK
               Borreload Dragon
               Rồng nạp nòng xúng
               • ATK:

               • 3000

               • LINK-4

               Mũi tên Link:

               Trái

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải

               Phải


               Hiệu ứng (VN):

               3+ quái thú Hiệu ứng
               Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng quái thú. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt quái thú của đối thủ đó trong khu vực mà lá bài này chỉ đến và điều khiển nó, nhưng hãy gửi nó đến Mộ trong End Phase của lượt tiếp theo.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               3+ Effect Monsters Neither player can target this card with monster effects. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field; it loses 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. At the start of the Damage Step, if this card attacks an opponent's monster: You can place that opponent's monster in a zone this card points to and take control of it, but send it to the GY during the End Phase of the next turn.


               UR Rarity
               Crusadia Equimax
               UR Rarity
               Crusadia Equimax
               Crusadia Equimax
               LIGHT
               Crusadia Equimax
               Thánh vệ tự chinh Equimax
               • ATK:

               • 2000

               • LINK-3

               Mũi tên Link:

               Trên

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú Hiệu ứng, bao gồm cả quái thú Link
               Nhận ATK bằng với ATK ban đầu tổng hợp của tất cả quái thú mà lá bài này chỉ đến. Quái thú mà lá bài này chỉ đến để không thể tấn công. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể hiến tế quái thú  "Crusadia" hoặc "World Legacy" mà lá bài này chỉ đến, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ Effect Monsters, including a Link Monster Gains ATK equal to the combined original ATK of all monsters this card points to. Monsters this card points to cannot attack. Once per turn (Quick Effect): You can Tribute 1 "Crusadia" or "World Legacy" monster this card points to, then target 1 face-up card your opponent controls; negate its effects until the end of this turn.


               R Rarity
               Draco Masters of the Tenyi
               R Rarity
               Draco Masters of the Tenyi
               Draco Masters of the Tenyi
               LIGHT
               Draco Masters of the Tenyi
               Thiên uy long quyền thánh
               • ATK:

               • 2600

               • LINK-3

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái

               Dưới

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú, bao gồm cả quái thú Link
               Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú Hiệu ứng. Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào khác: Bạn có thể phá huỷ quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, lên đến số lượng quái thú không có Hiệu ứng mà bạn điều khiển và / hoặc trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Draco Masters of the Tenyi" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ monsters, including a Link Monster Cannot be destroyed by battle with an Effect Monster. If you control no other Effect Monsters: You can destroy Effect Monsters your opponent controls, up to the number of non-Effect Monsters you control and/or in your GY. You can only use this effect of "Draco Masters of the Tenyi" once per turn.


               SR Rarity
               Ferocious Flame Swordsman
               SR Rarity
               Ferocious Flame Swordsman
               Ferocious Flame Swordsman
               FIRE
               Ferocious Flame Swordsman
               Kiếm sĩ lửa lớn
               • ATK:

               • 1300

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Trái

               Dưới-Trái


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú có tên khác nhau
               Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.


               SR Rarity
               Knightmare Phoenix
               SR Rarity
               Knightmare Phoenix
               Knightmare Phoenix
               FIRE
               Knightmare Phoenix
               Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
               • ATK:

               • 1900

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Trên

               Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú có tên khác nhau
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


               UR Rarity
               Knightmare Unicorn
               UR Rarity
               Knightmare Unicorn
               Knightmare Unicorn
               DARK
               Knightmare Unicorn
               Kỳ lân khúc ác mộng mơ
               • ATK:

               • 2200

               • LINK-3

               Mũi tên Link:

               Trái

               Dưới

               Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú với các tên khác nhau
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


               N Rarity
               Pentestag
               N Rarity
               Pentestag
               Pentestag
               DARK
               Pentestag
               Kiểm thử cánh cứng
               • ATK:

               • 1600

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Trên

               Dưới


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Hiệu ứng
               Nếu quái thú được mũi tên Link chỉ vào của bạn tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Effect Monsters If your linked monster attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


               SR Rarity
               World Gears of Theurlogical Demiurgy
               SR Rarity
               World Gears of Theurlogical Demiurgy
               World Gears of Theurlogical Demiurgy
               DARK
               World Gears of Theurlogical Demiurgy
               Vũ khí vì sao thần Demiurgear
               • ATK:

               • 3500

               • LINK-3

               Mũi tên Link:

               Trái

               Dưới

               Phải


               Hiệu ứng (VN):

               3 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn
               Không thể được sử dụng làm nguyên liệu Link. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "World Gears of Theurlogical Demiurgy" một lần mỗi lượt.
               ● Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng 3 quái thú có 3 Loại và Thuộc tính khác nhau trên sân: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá khác trên sân.
               ● Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú từ Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "World Legacy" từ Deck của bạn.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               3 Level 5 or higher monsters Cannot be used as Link Material. This Link Summoned card is unaffected by other monsters' effects. You can only use each of the following effects of "World Gears of Theurlogical Demiurgy" once per turn. ● During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using 3 monsters that had 3 different Types and Attributes on the field: You can destroy all other cards on the field. ● If your opponent Special Summons a monster(s) from the Extra Deck (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 "World Legacy" monster from your Deck.               Deck của GAIA trong DUEL LINKS