Thông tin tổng quan của Galaxy Photon

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

 Rarity
Galaxy Brave
 Rarity
Galaxy Brave
 Rarity
Galaxy Brave
LIGHT 8
Galaxy Brave
Kẻ can đảm của ngân hà
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong tay bạn: Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú "Photon" trong tay mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Cấp của nó sẽ trở thành Cấp của quái thú "Photon" Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Galaxy" trong Mộ của mình; ATK / DEF của lá bài này trở thành ATK / DEF của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Galaxy Brave" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand: You can reveal 1 "Photon" monster in your hand; Special Summon this card, and if you do, its Level becomes the Level of that "Photon" monster. If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Galaxy" monster in your GY; this card's ATK/DEF become that monster's ATK/DEF. You can only use each effect of "Galaxy Brave" once per turn.

R Rarity
Galaxy Knight
R Rarity
Galaxy Knight
R Rarity
Galaxy Knight
LIGHT 8
Galaxy Knight
Hiệp sĩ ngân hà
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú "Photon" hoặc quái thú "Galaxy" , bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến Tế. Nếu được Triệu hồi theo cách này: Chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" trong Mộ của bạn (nếu có thể); bất kể, lá bài này mất 1000 ATK, và nếu nó làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó (nếu có) ở Tư thế Phòng thủ. Đợt giảm ATK này kéo dài cho đến hết lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Photon" or "Galaxy" monster, you can Normal Summon this card without Tributing. If Summoned this way: Target 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" in your GY (if possible); regardless, this card loses 1000 ATK, and if it does, Special Summon that target (if any) in Defense Position. This ATK decrease lasts until the end of this turn.

SR Rarity
Galaxy Soldier
SR Rarity
Galaxy Soldier
SR Rarity
Galaxy Soldier
LIGHT 5
Galaxy Soldier
Lính ngân hà
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi 1 quái thú LIGHT khác từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Galaxy" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galaxy Soldier" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send 1 other LIGHT monster from your hand to the GY; Special Summon this card from your hand in Defense Position. When this card is Special Summoned: You can add 1 "Galaxy" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Galaxy Soldier" once per turn.

R Rarity
Galaxy-Eyes Cloudragon
R Rarity
Galaxy-Eyes Cloudragon
R Rarity
Galaxy-Eyes Cloudragon
LIGHT 1
Galaxy-Eyes Cloudragon
Rồng mây mắt ngân hà
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 250


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Galaxy-Eyes" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Cloudragon". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galaxy-Eyes Cloudragon" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này nằm trong Mộ: Bạn có thể chọn vào 1 "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển; đem lá bài này với nó dưới dạng Nguyên liệu Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galaxy-Eyes Cloudragon" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card; Special Summon 1 "Galaxy-Eyes" monster from your hand or Graveyard, except "Galaxy-Eyes Cloudragon". You can only use this effect of "Galaxy-Eyes Cloudragon" once per turn. If this card is in the Graveyard: You can target 1 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control; attach this card to it as an Xyz Material. You can only use this effect of "Galaxy-Eyes Cloudragon" once per Duel.

UR Rarity
Galaxy-Eyes Photon Dragon
UR Rarity
Galaxy-Eyes Photon Dragon
UR Rarity
Galaxy-Eyes Photon Dragon
LIGHT 8
Galaxy-Eyes Photon Dragon
Rồng quang tử mắt ngân hà
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 2 quái thú có 2000 ATK hoặc lớn hơn. Trong Bước Chiến đấu, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú của đối thủ đó; loại bỏ cả lá bài này khỏi sân và mục tiêu đó. Đưa những quái thú bị loại bỏ đó trở lại sân đấu vào cuối Battle Phase và nếu bạn loại bỏ một quái thú Xyz, lá bài này sẽ nhận được 500 ATK cho mỗi nguyên liệu mà nó có khi bị loại bỏ.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by Tributing 2 monsters with 2000 or more ATK. During the Battle Step, if this card battles an opponent's monster (Quick Effect): You can target that opponent's monster; banish both this card from the field and that target. Return those banished monsters to the field at the end of the Battle Phase, and if you banished an Xyz Monster, this card gains 500 ATK for each material it had when it was banished.

SR Rarity
Photon Orbital
SR Rarity
Photon Orbital
SR Rarity
Photon Orbital
LIGHT 4
Photon Orbital
Orbital quang tử
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Photon" hoặc quái thú "Galaxy" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay hoặc sân của bạn cho mục tiêu đó. Nó nhận được 500 ATK, cũng như không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Bạn có thể gửi Lá bài Trang bị này xuống Mộ; thêm 1 quái thú "Photon" hoặc quái thú "Galaxy" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Photon Orbital". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Photon Orbital" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can target 1 "Photon" or "Galaxy" monster you control; equip this monster from your hand or field to that target. It gains 500 ATK, also it cannot be destroyed by battle. You can send this Equip Card to the GY; add 1 "Photon" or "Galaxy" monster from your Deck to your hand, except "Photon Orbital". You can only use this effect of "Photon Orbital" once per turn.

SR Rarity
Photon Vanisher
SR Rarity
Photon Vanisher
SR Rarity
Photon Vanisher
LIGHT 4
Photon Vanisher
Kẻ trục xuất quang tử
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) trong khi bạn điều khiển quái thú "Photon" hoặc quái thú "Galaxy" . Không thể tấn công ở lượt nó được Triệu hồi Đặc biệt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Photon Vanisher(s)" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" từ Deck của mình lên tay của bạn. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
● Loại bỏ bất kỳ quái thú nào bị phá huỷ trong chiến đấu với lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) while you control a "Photon" or "Galaxy" monster. Cannot attack the turn it is Special Summoned. You can only Special Summon "Photon Vanisher(s)" once per turn. If this card is Special Summoned: You can add 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" from your Deck to your hand. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as material gains this effect. ● Banish any monster destroyed by battle with this card.

SR Rarity
Trade-In
SR Rarity
Trade-In
SR Rarity
Trade-In
Spell Normal
Trade-In
Trao đổi mua bán

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi xuống mộ 1 quái thú Cấp 8; rút 2 lá bài.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Discard 1 Level 8 monster; draw 2 cards.

  Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

  UR Rarity
  Galaxy-Eyes Solflare Dragon
  UR Rarity
  Galaxy-Eyes Solflare Dragon
  UR Rarity
  Galaxy-Eyes Solflare Dragon
  LIGHT
  Galaxy-Eyes Solflare Dragon
  Rồng lửa mặt trời mắt ngân hà
  • ATK:

  • 2000

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Dưới-Trái

  Dưới-Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú LIGHT, bao gồm một quái thú có 2000 ATK hoặc lớn hơn
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Photon" hoặc quái thú "Galaxy" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Photon" và 1 lá bài quái thú "Galaxy" , HOẶC gửi xuống Mộ 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon", sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Galaxy-Eyes Solflare Dragon" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 LIGHT monsters, including a monster with 2000 or more ATK If this card is Link Summoned: You can target 1 "Photon" or "Galaxy" monster in your GY; add it to your hand. During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can discard 1 "Photon" card and 1 "Galaxy" card, OR discard 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon", then target 1 Special Summoned monster your opponent controls; destroy it. You can only use each effect of "Galaxy-Eyes Solflare Dragon" once per turn.

  UR Rarity
  Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
  UR Rarity
  Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
  UR Rarity
  Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
  DARK
  Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
  Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
  • ATK:

  • 2600

  • DEF:

  • 2100


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 8
  Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
  ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
  ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.

   Rarity
  Divine Dragon Knight Felgrand
   Rarity
  Divine Dragon Knight Felgrand
   Rarity
  Divine Dragon Knight Felgrand
  LIGHT
  Divine Dragon Knight Felgrand
  Chiến sĩ rồng thần Felgrand
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 8
  Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; lượt này, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá, nhưng nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 8 monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster on the field; this turn, its effects are negated, but it is unaffected by other card effects.

  SR Rarity
  Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
  SR Rarity
  Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
  SR Rarity
  Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
  LIGHT
  Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
  Rồng gươm mật mã mắt ngân hà
  • ATK:

  • 3200

  • DEF:

  • 2800


  Hiệu ứng (VN):

  3 quái thú Cấp 9
  Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.

  UR Rarity
  Galaxy-Eyes Cipher Dragon
  UR Rarity
  Galaxy-Eyes Cipher Dragon
  UR Rarity
  Galaxy-Eyes Cipher Dragon
  LIGHT
  Galaxy-Eyes Cipher Dragon
  Rồng mật mã mắt ngân hà
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 8
  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ lá bài này, cũng như có quyền điều khiển quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến End Phase, nhưng khi hiệu ứng này được áp dụng, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, ATK của nó cũng trở thành 3000 tên của nó trở thành "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; monsters you control cannot attack your opponent directly for the rest of this turn, except this card, also take control of the targeted monster until the End Phase, but while this effect is applied, it has its effects negated, its ATK becomes 3000, also its name becomes "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".

  UR Rarity
  Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
  UR Rarity
  Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
  UR Rarity
  Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
  LIGHT
  Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
  Rồng quang tử giáp toàn thân mắt ngân hà
  • ATK:

  • 4000

  • DEF:

  • 3500


  Hiệu ứng (VN):

  3 quái thú Cấp 8
  Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Trang bị được trang bị cho lá bài này; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  3 Level 8 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material, except "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target up to 2 Equip Cards equipped to this card; attach them to this card as material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.

  R Rarity
  Number 68: Sanaphond the Sky Prison
  R Rarity
  Number 68: Sanaphond the Sky Prison
  R Rarity
  Number 68: Sanaphond the Sky Prison
  DARK
  Number 68: Sanaphond the Sky Prison
  COn số 68: Nhà tù trời ác Sanaphond
  • ATK:

  • 2100

  • DEF:

  • 2700


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 8
  Nhận 100 ATK và DEF cho mỗi quái thú trong Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài, cả hai người chơi cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 8 monsters Gains 100 ATK and DEF for each monster in the GYs. Once per turn: You can detach 1 material from this card; until the end of your opponent's next turn, this card cannot be destroyed by card effects, also neither player can Special Summon monsters from the GYs.

  R Rarity
  Starliege Photon Blast Dragon
  R Rarity
  Starliege Photon Blast Dragon
  R Rarity
  Starliege Photon Blast Dragon
  LIGHT
  Starliege Photon Blast Dragon
  Rồng quang tử sáng huy hoàng
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 4
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Photon" từ tay của bạn. Khi quái thú được Triệu hồi Xyz này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú mà bạn điều khiển có 2000 ATK hoặc lớn hơn với hiệu ứng bài, cũng như không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ. Một lần mỗi lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong số "Galaxy-Eyes Photon Dragon" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 monsters If this card is Xyz Summoned: You can Special Summon 1 "Photon" monster from your hand. While this Xyz Summoned monster is on the field, your opponent cannot target monsters you control with 2000 or more ATK with card effects, also they cannot be destroyed by your opponent's card effects. Once per opponent's turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card, then target 1 of your "Galaxy-Eyes Photon Dragon" that is banished or in your GY; Special Summon it.

  Các Skill được sử dụng hàng đầu

  Photon Dragon Advent: 100%
  Bạn có thể sử dụng các hiệu ứng sau một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ quái thú "Galaxy" hoặc "Photon" có Cấp trong Trận đấu mà bạn kích hoạt Kỹ năng này.
  ● Lấy 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" hoặc 1 "Galaxy Knight" trong tay và bạn chỉ có thể sử dụng chúng một lần trong Trận đấu. Từ Bộ bài của bạn, thêm 2 lá bài vào tay bạn (chỉ có thể có 1 lá bài có cùng tên) là quái thú "Galaxy-Eyes Photon Dragon" hoặc quái thú "Galaxy" Loại Chiến binh Cấp 8. Sau đó, bạn có thể gửi 1 lá bài trên tay vào Mộ.
  ● Gửi 1 lá bài "Galaxy" trên tay của bạn vào Mộ để sử dụng nó. Đặt 1 "Galaxy-Eyes Cloudragon" trên sân của bạn từ Bộ bài hoặc Nghĩa địa của bạn.
  Galaxy-Eyes Cloudragon
  Galaxy Knight
  Galaxy-Eyes Photon Dragon
  Photon Dragon Advent: 100%
  Photon Dragon Advent
  Bạn có thể sử dụng các hiệu ứng sau một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ quái thú "Galaxy" hoặc "Photon" có Cấp trong Trận đấu mà bạn kích hoạt Kỹ năng này.
  ● Lấy 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" hoặc 1 "Galaxy Knight" trong tay và bạn chỉ có thể sử dụng chúng một lần trong Trận đấu. Từ Bộ bài của bạn, thêm 2 lá bài vào tay bạn (chỉ có thể có 1 lá bài có cùng tên) là quái thú "Galaxy-Eyes Photon Dragon" hoặc quái thú "Galaxy" Loại Chiến binh Cấp 8. Sau đó, bạn có thể gửi 1 lá bài trên tay vào Mộ.
  ● Gửi 1 lá bài "Galaxy" trên tay của bạn vào Mộ để sử dụng nó. Đặt 1 "Galaxy-Eyes Cloudragon" trên sân của bạn từ Bộ bài hoặc Nghĩa địa của bạn.
  Galaxy-Eyes Cloudragon
  Galaxy Knight
  Galaxy-Eyes Photon Dragon
  Photon Dragon Advent

  Cần 15 UR

  UR Rarity
  Artifact Lancea3 card
   Rarity
  Galaxy Brave1 card
  UR Rarity
  Galaxy-Eyes Photon Dragon3 card
  UR Rarity
  Galaxy-Eyes Solflare Dragon1 card
  UR Rarity
  Abyss Dweller1 card
   Rarity
  Constellar Pleiades1 card
  UR Rarity
  Dingirsu, the Orcust of the Evening Star1 card
  UR Rarity
  Galaxy-Eyes Cipher Dragon1 card
  UR Rarity
  Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon1 card
  UR Rarity
  Mystical Space Typhoon2 card

  Main: 20 Extra: 8

  UR Rarity
  Artifact Lancea
  UR Rarity
  Artifact Lancea
  Artifact Lancea
  LIGHT 5
  Artifact Lancea
  Hiện vật Lancea
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 2300


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
  Phân loại:

   Rarity
  Galaxy Brave
   Rarity
  Galaxy Brave
  Galaxy Brave
  LIGHT 8
  Galaxy Brave
  Kẻ can đảm của ngân hà
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này nằm trong tay bạn: Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú "Photon" trong tay mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Cấp của nó sẽ trở thành Cấp của quái thú "Photon" Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Galaxy" trong Mộ của mình; ATK / DEF của lá bài này trở thành ATK / DEF của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Galaxy Brave" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is in your hand: You can reveal 1 "Photon" monster in your hand; Special Summon this card, and if you do, its Level becomes the Level of that "Photon" monster. If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Galaxy" monster in your GY; this card's ATK/DEF become that monster's ATK/DEF. You can only use each effect of "Galaxy Brave" once per turn.


  R Rarity
  Galaxy Knight
  R Rarity
  Galaxy Knight
  Galaxy Knight
  LIGHT 8
  Galaxy Knight
  Hiệp sĩ ngân hà
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 2600


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn điều khiển một quái thú "Photon" hoặc quái thú "Galaxy" , bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến Tế. Nếu được Triệu hồi theo cách này: Chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" trong Mộ của bạn (nếu có thể); bất kể, lá bài này mất 1000 ATK, và nếu nó làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó (nếu có) ở Tư thế Phòng thủ. Đợt giảm ATK này kéo dài cho đến hết lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control a "Photon" or "Galaxy" monster, you can Normal Summon this card without Tributing. If Summoned this way: Target 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" in your GY (if possible); regardless, this card loses 1000 ATK, and if it does, Special Summon that target (if any) in Defense Position. This ATK decrease lasts until the end of this turn.


  SR Rarity
  Galaxy Soldier
  SR Rarity
  Galaxy Soldier
  Galaxy Soldier
  LIGHT 5
  Galaxy Soldier
  Lính ngân hà
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể gửi 1 quái thú LIGHT khác từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Galaxy" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galaxy Soldier" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can send 1 other LIGHT monster from your hand to the GY; Special Summon this card from your hand in Defense Position. When this card is Special Summoned: You can add 1 "Galaxy" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Galaxy Soldier" once per turn.


  R Rarity
  Galaxy-Eyes Cloudragon
  R Rarity
  Galaxy-Eyes Cloudragon
  Galaxy-Eyes Cloudragon
  LIGHT 1
  Galaxy-Eyes Cloudragon
  Rồng mây mắt ngân hà
  • ATK:

  • 300

  • DEF:

  • 250


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Galaxy-Eyes" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Cloudragon". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galaxy-Eyes Cloudragon" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này nằm trong Mộ: Bạn có thể chọn vào 1 "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển; đem lá bài này với nó dưới dạng Nguyên liệu Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galaxy-Eyes Cloudragon" một lần trong mỗi Trận đấu.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Tribute this card; Special Summon 1 "Galaxy-Eyes" monster from your hand or Graveyard, except "Galaxy-Eyes Cloudragon". You can only use this effect of "Galaxy-Eyes Cloudragon" once per turn. If this card is in the Graveyard: You can target 1 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control; attach this card to it as an Xyz Material. You can only use this effect of "Galaxy-Eyes Cloudragon" once per Duel.


  UR Rarity
  Galaxy-Eyes Photon Dragon
  UR Rarity
  Galaxy-Eyes Photon Dragon
  Galaxy-Eyes Photon Dragon
  LIGHT 8
  Galaxy-Eyes Photon Dragon
  Rồng quang tử mắt ngân hà
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 2 quái thú có 2000 ATK hoặc lớn hơn. Trong Bước Chiến đấu, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú của đối thủ đó; loại bỏ cả lá bài này khỏi sân và mục tiêu đó. Đưa những quái thú bị loại bỏ đó trở lại sân đấu vào cuối Battle Phase và nếu bạn loại bỏ một quái thú Xyz, lá bài này sẽ nhận được 500 ATK cho mỗi nguyên liệu mà nó có khi bị loại bỏ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Special Summon this card (from your hand) by Tributing 2 monsters with 2000 or more ATK. During the Battle Step, if this card battles an opponent's monster (Quick Effect): You can target that opponent's monster; banish both this card from the field and that target. Return those banished monsters to the field at the end of the Battle Phase, and if you banished an Xyz Monster, this card gains 500 ATK for each material it had when it was banished.


  SR Rarity
  Photon Orbital
  SR Rarity
  Photon Orbital
  Photon Orbital
  LIGHT 4
  Photon Orbital
  Orbital quang tử
  • ATK:

  • 500

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Photon" hoặc quái thú "Galaxy" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay hoặc sân của bạn cho mục tiêu đó. Nó nhận được 500 ATK, cũng như không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Bạn có thể gửi Lá bài Trang bị này xuống Mộ; thêm 1 quái thú "Photon" hoặc quái thú "Galaxy" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Photon Orbital". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Photon Orbital" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your Main Phase: You can target 1 "Photon" or "Galaxy" monster you control; equip this monster from your hand or field to that target. It gains 500 ATK, also it cannot be destroyed by battle. You can send this Equip Card to the GY; add 1 "Photon" or "Galaxy" monster from your Deck to your hand, except "Photon Orbital". You can only use this effect of "Photon Orbital" once per turn.


  SR Rarity
  Photon Vanisher
  SR Rarity
  Photon Vanisher
  Photon Vanisher
  LIGHT 4
  Photon Vanisher
  Kẻ trục xuất quang tử
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) trong khi bạn điều khiển quái thú "Photon" hoặc quái thú "Galaxy" . Không thể tấn công ở lượt nó được Triệu hồi Đặc biệt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Photon Vanisher(s)" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" từ Deck của mình lên tay của bạn. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
  ● Loại bỏ bất kỳ quái thú nào bị phá huỷ trong chiến đấu với lá bài này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) while you control a "Photon" or "Galaxy" monster. Cannot attack the turn it is Special Summoned. You can only Special Summon "Photon Vanisher(s)" once per turn. If this card is Special Summoned: You can add 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" from your Deck to your hand. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as material gains this effect. ● Banish any monster destroyed by battle with this card.


  SR Rarity
  Galaxy Expedition
  SR Rarity
  Galaxy Expedition
  Galaxy Expedition
  Spell Normal
  Galaxy Expedition
  Thám thính ngân hà

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú "Photon" hoặc "Galaxy" Cấp độ 5 hoặc lớn hơn: Triệu hồi đặc biệt 1 quái thú "Photon" hoặc "Galaxy"  Cấp độ 5 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn trong Tư thế phòng thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Galaxy Expedition" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a Level 5 or higher "Photon" or "Galaxy" monster: Special Summon 1 Level 5 or higher "Photon" or "Galaxy" monster from your Deck in Defense Position. You can only activate 1 "Galaxy Expedition" per turn.


   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   Mystical Space Typhoon
   Spell Quick
   Mystical Space Typhoon
   Cơn lốc thần bí

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


    UR Rarity
    Galaxy-Eyes Solflare Dragon
    UR Rarity
    Galaxy-Eyes Solflare Dragon
    Galaxy-Eyes Solflare Dragon
    LIGHT
    Galaxy-Eyes Solflare Dragon
    Rồng lửa mặt trời mắt ngân hà
    • ATK:

    • 2000

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Dưới-Trái

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú LIGHT, bao gồm một quái thú có 2000 ATK hoặc lớn hơn
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Photon" hoặc quái thú "Galaxy" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Photon" và 1 lá bài quái thú "Galaxy" , HOẶC gửi xuống Mộ 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon", sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Galaxy-Eyes Solflare Dragon" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 LIGHT monsters, including a monster with 2000 or more ATK If this card is Link Summoned: You can target 1 "Photon" or "Galaxy" monster in your GY; add it to your hand. During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can discard 1 "Photon" card and 1 "Galaxy" card, OR discard 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon", then target 1 Special Summoned monster your opponent controls; destroy it. You can only use each effect of "Galaxy-Eyes Solflare Dragon" once per turn.


    UR Rarity
    Abyss Dweller
    UR Rarity
    Abyss Dweller
    Abyss Dweller
    WATER
    Abyss Dweller
    Cư dân vực sâu
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


     Rarity
    Constellar Pleiades
     Rarity
    Constellar Pleiades
    Constellar Pleiades
    LIGHT
    Constellar Pleiades
    Pleiades thiêng liêng
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú LIGHT Cấp 5
    Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 5 LIGHT monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card on the field; return that target to the hand.


    UR Rarity
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    UR Rarity
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    DARK
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
    • ATK:

    • 2600

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 8
    Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
    ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
    ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


    UR Rarity
    Galaxy-Eyes Cipher Dragon
    UR Rarity
    Galaxy-Eyes Cipher Dragon
    Galaxy-Eyes Cipher Dragon
    LIGHT
    Galaxy-Eyes Cipher Dragon
    Rồng mật mã mắt ngân hà
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 8
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ lá bài này, cũng như có quyền điều khiển quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến End Phase, nhưng khi hiệu ứng này được áp dụng, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, ATK của nó cũng trở thành 3000 tên của nó trở thành "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; monsters you control cannot attack your opponent directly for the rest of this turn, except this card, also take control of the targeted monster until the End Phase, but while this effect is applied, it has its effects negated, its ATK becomes 3000, also its name becomes "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


    UR Rarity
    Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
    UR Rarity
    Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
    Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
    LIGHT
    Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
    Rồng quang tử giáp toàn thân mắt ngân hà
    • ATK:

    • 4000

    • DEF:

    • 3500


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú Cấp 8
    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Trang bị được trang bị cho lá bài này; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 8 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material, except "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target up to 2 Equip Cards equipped to this card; attach them to this card as material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.


    R Rarity
    Number 68: Sanaphond the Sky Prison
    R Rarity
    Number 68: Sanaphond the Sky Prison
    Number 68: Sanaphond the Sky Prison
    DARK
    Number 68: Sanaphond the Sky Prison
    COn số 68: Nhà tù trời ác Sanaphond
    • ATK:

    • 2100

    • DEF:

    • 2700


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 8
    Nhận 100 ATK và DEF cho mỗi quái thú trong Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài, cả hai người chơi cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 8 monsters Gains 100 ATK and DEF for each monster in the GYs. Once per turn: You can detach 1 material from this card; until the end of your opponent's next turn, this card cannot be destroyed by card effects, also neither player can Special Summon monsters from the GYs.


    R Rarity
    Starliege Photon Blast Dragon
    R Rarity
    Starliege Photon Blast Dragon
    Starliege Photon Blast Dragon
    LIGHT
    Starliege Photon Blast Dragon
    Rồng quang tử sáng huy hoàng
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Photon" từ tay của bạn. Khi quái thú được Triệu hồi Xyz này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú mà bạn điều khiển có 2000 ATK hoặc lớn hơn với hiệu ứng bài, cũng như không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ. Một lần mỗi lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong số "Galaxy-Eyes Photon Dragon" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters If this card is Xyz Summoned: You can Special Summon 1 "Photon" monster from your hand. While this Xyz Summoned monster is on the field, your opponent cannot target monsters you control with 2000 or more ATK with card effects, also they cannot be destroyed by your opponent's card effects. Once per opponent's turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card, then target 1 of your "Galaxy-Eyes Photon Dragon" that is banished or in your GY; Special Summon it.


    Hướng Dẫn Chơi

    Video Gameplay

    Deck của GALAXY PHOTON trong DUEL LINKS