Hướng Dẫn Chơi Galaxy Photon

Hướng Dẫn Chơi Galaxy Photon

 Nếu Deck Photon đi theo lối chơi làm mọi thứ để ra Galaxy-Eyes Photon Dragon ( GE ) và set tất cả Photon Stream Of Destruction ( PSoD ) thì deck Galaxy Photon của chúng ta lại chỉ dùng GE là trung gian để lên những boss monster và OTK địch.


 Galaxy Photon hiện tại (10/6/2022) đang là tier 3 

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 chiến thuật của Galaxy Photon hiện tại cực kỳ phụ thuộc vào skill

Xyz Galaxy (Skill Card) (Xyz Galaxy (Tỉ Lệ Sử Dụng : 100%))

UR Rarity
Xyz Galaxy (Skill Card)
UR Rarity
Xyz Galaxy (Skill Card)
Xyz Galaxy (Skill Card)
Xyz Galaxy (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Một trong các hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt bằng cách gửi 1 quái thú "Galaxy" từ tay hoặc Bộ bài của bạn xuống Mộ. Mỗi hiệu ứng chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu, và chỉ khi bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa ít nhất 10 lá bài "Galaxy" hoặc "Photon" và không có quái thú nào ngoại trừ "Galaxy" hoặc "Photon" quái thú.
 
  ● Thêm 1 "Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Extra Deck của bạn.

  ● Gửi 1 thẻ "Galaxy" trên tay của bạn vào Mộ. Nếu bạn Triệu hồi Xyz một Quái thú Xyz "Galaxy-Eyes" với ATK 4000 trở lên ở lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz nó bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes Photon Dragon" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu một lần duy nhất.


Hiệu ứng gốc (EN):

Either of the following effects can be used once per turn by sending 1 "Galaxy" monster from your hand or Deck to the Graveyard. Each effect can only be used once per Duel, and only if you begin the Duel with a Deck (excluding Extra Deck) that contans at least 10 "Galaxy" or "Photon" cards and no monsters except for "Galaxy" or "Photon" monsters. ● Add 1 "Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord" from outside of your Deck to your Extra Deck. ● Send 1 "Galaxy" card in your hand to the Graveyard. If you Xyz Summon a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster with 4000 or more ATK this turn, you can also Xyz Summon it by using "Galaxy-Eyes Photon Dragon" you control as the material one time only.


Cả hai hiệu ứng sau có thể dùng một lần mỗi lượt bằng cách gửi 1 quái thú "Galaxy" từ tay hoặc Bộ bài của bạn xuống Mộ. Mỗi hiệu ứng chỉ có thể sử dụng 1 lần mỗi Trận đấu, và chỉ khi bạn sử dụng bộ Bài (không tính Extra Deck) phải có ít nhất 10 lá bài "Galaxy" hoặc "Photon" và không có quái thú khác ngoại trừ quái thú "Galaxy" hoặc "Photon". ● Thêm 1 "Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord" từ ngoài Bộ bài vào Extra Deck. ● Gửi 1 lá bài "Galaxy" từ tay xuống Mộ. Nếu bạn triệu hội Xyz quái thú Xyz "Galaxy-Eyes" với 4000 ATK hoặc nhiều hơn lượt này, bạn có thể triệu hồi Xyz nó bằng cách dùng "Galaxy-Eyes Photon Dragon" làm nguyên liệu một lần duy nhất.
UR Rarity
60c2b3aba0e24f2d54a52ee1Core

 những lá phải có để bộ bài có thể chơi trơn tru nhất.

Galaxy-Eyes Photon Dragon (x1-2)

UR Rarity
Galaxy-Eyes Photon Dragon
UR Rarity
Galaxy-Eyes Photon Dragon
Galaxy-Eyes Photon Dragon
LIGHT8
Galaxy-Eyes Photon Dragon
Rồng quang tử mắt ngân hà
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 2 quái thú có 2000 ATK hoặc lớn hơn. Trong Bước Chiến đấu, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú của đối thủ đó; loại bỏ cả lá bài này khỏi sân và mục tiêu đó. Đưa những quái thú bị loại bỏ đó trở lại sân đấu vào cuối Battle Phase và nếu bạn loại bỏ một quái thú Xyz, lá bài này sẽ nhận được 500 ATK cho mỗi nguyên liệu mà nó có khi bị loại bỏ.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by Tributing 2 monsters with 2000 or more ATK. During the Battle Step, if this card battles an opponent's monster (Quick Effect): You can target that opponent's monster; banish both this card from the field and that target. Return those banished monsters to the field at the end of the Battle Phase, and if you banished an Xyz Monster, this card gains 500 ATK for each material it had when it was banished.


 Linh hồn của Deck. Với body 3000 và 8 Sao, lá bài này có thể trade với quái đối phương bằng cách đấm chay hoặc triệu hồi Xyz quái Rank 8. 

 
 Ngoài ra lá bài này có khả năng banish nó và lá bài nó tấn công và nhận ATK sau khi trở về sân, tuy nhiên do triệu hồi đặc biệt bằng cách hiến tế 2 quái ATK 2000 hoặc cao hơn và deck này lại không có Starliege Lord Galaxion nên việc triệu hồi rất đuối

 Cũng như chơi Galaxy Photon bạn không muốn bóc lá này lên tay nên đem x1 là an toàn nhất, còn muốn an toàn thì có thể đem x2, dù sao thì skill vẫn giúp bạn send thẳng lá này xuống Mộ để bạn lôi lên sân.

Galaxy Wizard (x3 )

SR Rarity
Galaxy Wizard
SR Rarity
Galaxy Wizard
Galaxy Wizard
LIGHT4
Galaxy Wizard
Phù thủy ngân hà
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tăng Cấp độ của lá bài này lên 4 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế lá bài này; thêm 1 lá bài "Galaxy" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Galaxy Wizard".


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can increase this card's Level by 4 until the end of this turn. You can Tribute this card; add 1 "Galaxy" card from your Deck to your hand, except "Galaxy Wizard".


Là searcher của Deck
 
 là một lá có body phế vật từ ATK 0, tuy nhiên với Level 4 và có khả năng tăng thêm 4 Level thành Level 8, Galaxy Wizard có thể chơi cả 2 lối chơi Rank 4 và 8, ngoài ra bạn còn hiến tế lá này search 1 lá Galaxy từ bộ bài lên tay, trừ chính nó.

Galaxy Knight (x1-2)

R Rarity
Galaxy Knight
R Rarity
Galaxy Knight
Galaxy Knight
LIGHT8
Galaxy Knight
Hiệp sĩ ngân hà
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú "Photon" hoặc quái thú "Galaxy" , bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến Tế. Nếu được Triệu hồi theo cách này: Chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" trong Mộ của bạn (nếu có thể); bất kể, lá bài này mất 1000 ATK, và nếu nó làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó (nếu có) ở Tư thế Phòng thủ. Đợt giảm ATK này kéo dài cho đến hết lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Photon" or "Galaxy" monster, you can Normal Summon this card without Tributing. If Summoned this way: Target 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" in your GY (if possible); regardless, this card loses 1000 ATK, and if it does, Special Summon that target (if any) in Defense Position. This ATK decrease lasts until the end of this turn.


 là lá bài có khả năng triệu hồi thường bản thân không hiến tế và Level 8, nhưng chỉ xảy ra khi bạn điều khiển quái Photon hoặc Galaxy nên nếu không xảy ra điều đó, Galaxy Knight chính xác là cục gạch trên tay. Tuy nhiên Galaxy Knight có thể bỏ 1000 ATK của bản thân để lôi GE từ Mộ lên sân để tạo ra 2 quái Level 8 để triệu hồi Xyz.

Galaxy Expedition (x2-3)

SR Rarity
Galaxy Expedition
SR Rarity
Galaxy Expedition
Galaxy Expedition
Spell Normal
Galaxy Expedition
Thám thính ngân hà

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn điều khiển một quái thú "Photon" hoặc "Galaxy" Cấp độ 5 hoặc lớn hơn: Triệu hồi đặc biệt 1 quái thú "Photon" hoặc "Galaxy"  Cấp độ 5 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn trong Tư thế phòng thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Galaxy Expedition" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control a Level 5 or higher "Photon" or "Galaxy" monster: Special Summon 1 Level 5 or higher "Photon" or "Galaxy" monster from your Deck in Defense Position. You can only activate 1 "Galaxy Expedition" per turn.


   là một lá có thể nhẩy 1 quái Photon hoặc Galaxy từ bộ bài lên sân, nhưng chỉ khi bạn điều khiển quái Photon hoặc Galaxy có Level 5 hoặc cao hơn, nên như Galaxy Knight, nếu được chơi thì nó rất mạnh, còn không thì nó là gạch.

  Galaxy Zero (x3)

  R Rarity
  Galaxy Zero
  R Rarity
  Galaxy Zero
  Galaxy Zero
  Spell Equip
  Galaxy Zero
  Ngân hà không

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú "Photon" hoặc quái thú "Galaxy" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Tấn công ngửa và trang bị cho nó với lá bài này. Nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng của nó. Nếu nó sắp bị phá hủy trong Battle Phase, bạn có thể phá hủy lá bài này để thay thế. Khi lá bài này rời sân: ATK của quái thú được trang bị trở thành 0. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Galaxy Zero" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 "Photon" or "Galaxy" monster in your Graveyard; Special Summon it in face-up Attack Position and equip it with this card. It cannot attack or activate its effects. If it would be destroyed during the Battle Phase, you can destroy this card instead. When this card leaves the field: The equipped monster's ATK becomes 0. You can only activate 1 "Galaxy Zero" per turn.


    là lá bài chuyển GE từ cục gạch rẻ rách sang bao cát rẻ rách khi lá bài này nhảy GE từ Mộ lên sân mặc kệ việc lá này làm GE bạn không đấm hay kích eff được, bạn nhảy GE một quái Level cao hơn 5 để kích mấy lá khác, một lá Level 8 để Xyz. 

   Accellight (x1-2)

   R Rarity
   Accellight
   R Rarity
   Accellight
   Accellight
   Spell Normal
   Accellight
   Tia sáng vụt qua

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn quái thú "Photon" hoặc quái thú "Galaxy" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Accellight" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no monsters: Special Summon 1 Level 4 or lower "Photon" or "Galaxy" monster from your Deck. You can only activate 1 "Accellight" per turn. You cannot Normal Summon/Set during the turn you activate this card.


     cho phép bạn nhảy 1 quái Photon hoặc Galaxy Level 4 hoặc thấp hơn từ bộ bài lên sân. Lá bài quan trọng nhất trong Deck, Galaxy Wizard có thể search được bởi lá này !. Tuy nhiên bạn không Normal Summon hoặc Set được nếu sài lá này, nên Galaxy Knight sẽ trở nên phế vật khi sử dụng lá này. Nhưng Galaxy Zero sẽ giúp bạn khắc phục điểm yếu đấy

    Photon Stream of Destruction (x0-1)

    UR Rarity
    Photon Stream of Destruction
    UR Rarity
    Photon Stream of Destruction
    Photon Stream of Destruction
    Spell Quick
    Photon Stream of Destruction
    Sóng quang tử hủy diệt

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển một "Galaxy-Eyes" : Chọn vào 1 lá bài trên sân; loại bỏ mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt lá bài này trong lượt của mình, trừ khi bạn điều khiển "Galaxy-Eyes Photon Dragon".


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control a "Galaxy-Eyes" monster: Target 1 card on the field; banish that target. You can only activate this card during your turn, unless you control "Galaxy-Eyes Photon Dragon".


      được dùng để qua những bức tường không bị destroy, và đúng vậy anh bạn của tôi ơi, nếu bạn bóc lá này không đúng lúc thì nó sẽ là cục gạch nên hãy cân nhắc khi chơi lá này.

     Galaxy-Eyes Cloudragon (x0-1)

     R Rarity
     Galaxy-Eyes Cloudragon
     R Rarity
     Galaxy-Eyes Cloudragon
     Galaxy-Eyes Cloudragon
     LIGHT1
     Galaxy-Eyes Cloudragon
     Rồng mây mắt ngân hà
     • ATK:

     • 300

     • DEF:

     • 250


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Galaxy-Eyes" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Cloudragon". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galaxy-Eyes Cloudragon" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này nằm trong Mộ: Bạn có thể chọn vào 1 "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển; đem lá bài này với nó dưới dạng Nguyên liệu Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galaxy-Eyes Cloudragon" một lần trong mỗi Trận đấu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Tribute this card; Special Summon 1 "Galaxy-Eyes" monster from your hand or Graveyard, except "Galaxy-Eyes Cloudragon". You can only use this effect of "Galaxy-Eyes Cloudragon" once per turn. If this card is in the Graveyard: You can target 1 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control; attach this card to it as an Xyz Material. You can only use this effect of "Galaxy-Eyes Cloudragon" once per Duel.


      là lá bài chứng tỏ bạn là 1 F2P player nếu đem 2 trở lên :). Cloudragon cho phép bạn tribute nó để cosplay Galaxy Zero nhưng phiên bản shopee do mất Normal Summon, hiệu ứng bá nhất của nó là có thể trở thành nguyên liệu cho quái Xyz Galaxy-Eyes từ mộ, nhưng do là hiệu ứng once per duel nên cùng lắm chỉ đem x1, nếu đem x2 trở lên cũng chỉ lấy hiệu ứng hồi sinh hoặc nhảy GE từ tay.

     Galaxy-Eyes Cipher Dragon (x1)

     UR Rarity
     Galaxy-Eyes Cipher Dragon
     UR Rarity
     Galaxy-Eyes Cipher Dragon
     Galaxy-Eyes Cipher Dragon
     LIGHT8
     Galaxy-Eyes Cipher Dragon
     Rồng mật mã mắt ngân hà
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 2500


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 8
     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ lá bài này, cũng như có quyền điều khiển quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến End Phase, nhưng khi hiệu ứng này được áp dụng, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, ATK của nó cũng trở thành 3000 tên của nó trở thành "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; monsters you control cannot attack your opponent directly for the rest of this turn, except this card, also take control of the targeted monster until the End Phase, but while this effect is applied, it has its effects negated, its ATK becomes 3000, also its name becomes "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


      một lá bài lên cực dễ chỉ với 1 quái Level 8, lá bài này sở hữu khả năng bắt cóc quái đối phương để làm chuyện đồi bại, dù quái bạn không thể đấm trực tiếp đối phương, ngoại trừ lá bài này nhưng quái khác vẫn đấm nhau với quái đối phương được. Cái hay ở effect bắt cóc này là quái đối phương ATK sẽ thành 3000 và tên là Galaxy-Eyes Cipher Dragon, dù hiệu ứng lá đó sẽ bị ngăn chặn, nhưng cứ tên là Galaxy-Eyes là sẽ có việc để làm :)


      Và vì chỉ mình nó được đánh trực tiếp đối phương với ATK 3000 - thứ không đủ để OTK trong một vài trường hợp nên mình khuyên chỉ nên chơi x1.

     Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon (x2-3)

     UR Rarity
     Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
     UR Rarity
     Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
     Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
     LIGHT8
     Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
     Rồng quang tử giáp toàn thân mắt ngân hà
     • ATK:

     • 4000

     • DEF:

     • 3500


     Hiệu ứng (VN):

     3 quái thú Cấp 8
     Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Trang bị được trang bị cho lá bài này; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     3 Level 8 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material, except "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target up to 2 Equip Cards equipped to this card; attach them to this card as material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.


      lá bài này cần tới 3 quái Level 8 để lên !!!, nhưng mà bạn tôi ơi, bạn có thể Triệu hồi Xyz lá bài này cằng cách dùng quái Xyz Galaxy-Eyes và toàn bộ nguyên liệu lá bài kia sẽ trở thành nguyên liệu của lá bài này.


      Hiệu ứng được dùng nhiều nhất của lá bài này là bỏ 1 nguyên liệu Xyz để bắn 1 face-up của đối phương.

      là một lá bài với ATK là 4000, việc OTK sau khi dọn sân địch là dễ với lá bài này. Lá này chỉ cần 1 nguyên liệu Xyz là quá đủ để phát huy hết sức mạnh của nó, và nhờ skill, bạn có thể lên thẳng lá này bằng 1 quái Galaxy-Eyes Photon Dragon do là quái có 4000 ATK :)

     Neo Galaxy-Eyes Photon Dragon (x1)

     UR Rarity
     Neo Galaxy-Eyes Photon Dragon
     UR Rarity
     Neo Galaxy-Eyes Photon Dragon
     Neo Galaxy-Eyes Photon Dragon
     LIGHT8
     Neo Galaxy-Eyes Photon Dragon
     Tân rồng quang tử mắt ngân hà
     • ATK:

     • 4500

     • DEF:

     • 3000


     Hiệu ứng (VN):

     3 quái thú Cấp 8
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes Photon Dragon" làm bất kỳ nguyên liệu nào của nó: Tất cả các lá bài ngửa khác hiện có trên sân sẽ bị vô hiệu hóa. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; tách tất cả nguyên liệu khỏi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, sau đó lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi quái thú, nó cũng có thể tấn công tối đa nhiều lần trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     3 Level 8 monsters If this card is Xyz Summoned using "Galaxy-Eyes Photon Dragon" as any of its materials: All other face-up cards currently on the field have their effects negated. Once per turn: You can detach 1 material from this card; detach all materials from monsters your opponent controls, then this card gains 500 ATK for each, also it can attack up to that many times during each Battle Phase this turn.


      là một quái vật với ATK hơn 4000 nên có thể lên dễ dàng chỉ với GE, khi lá này đáp sân dùng Galaxy-Eyes Photon Dragon thì quái hiện tại ở trên sân ngoại trừ lá này sẽ bị ngăn hiệu ứng. tuy nhiên do skill chỉ dùng được 1 lần nên chỉ đem 1 dùng trong tùy trường hợp.


      Khả năng thứ 2 thì bạn tự đọc đi nhá, tin mình đi bạn không dùng tới nó đâu :)

     Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon (x2-3)

     SR Rarity
     Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
     SR Rarity
     Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
     Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
     LIGHT9
     Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
     Rồng gươm mật mã mắt ngân hà
     • ATK:

     • 3200

     • DEF:

     • 2800


     Hiệu ứng (VN):

     3 quái thú Cấp 9
     Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.


      có thể lên bằng quái Rank 8 Galaxy-Eyes và có khả năng bắn 1 card và body to, lá này không những bắn sân đối phương, mà còn đấm rất đau. Không những thế, khi lá này bị phá hủy bởi đối phương có thể lôi 1 Galaxy-Eyes Cipher Dragon dưới Mộ lên sân, đây là một lá bài cực bá, tuy nhiên điểm yếu của nó là không thể dùng làm nguyên liệu cho triệu hồi Xyz. Nhưng hên là chúng ta không dùng con này để lên các con cấp cao hơn nên cũng không ảnh hưởng gì mấy đến lối chơi hiện tại :D     Staple

      

     Monster Reborn (x1)

     UR Rarity
     Monster Reborn
     UR Rarity
     Monster Reborn
     Monster Reborn
     Spell Normal
     Monster Reborn
     Phục sinh quái thú

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
      Phân loại:

       hồi sinh 1 quái của bạn hoặc đối phương, là galaxy zero nhưng không có tác dụng phụ, nói chung là mạnh vl, nếu không bị limit 1 thì 100% sẽ được đem x3

      Forbidden Lance (x0-2)

      UR Rarity
      Forbidden Lance
      UR Rarity
      Forbidden Lance
      Forbidden Lance
      Spell Quick
      Forbidden Lance
      Cây thương thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


        cho phép 1 quái trên sân bạn miễn nhiễm spell/trap, nhưng tác dụng phụ là bị giảm 800 ATK. Dùng tùy tình huống.

       Shuffle Reborn (x2-3)

       UR Rarity
       Shuffle Reborn
       UR Rarity
       Shuffle Reborn
       Shuffle Reborn
       Spell Normal
       Shuffle Reborn
       Tái sinh tráo bài

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng, cũng như loại bỏ nó trong End Phase. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck, sau đó rút 1 lá bài, cũng như trong End Phase của lượt này, loại bỏ 1 lá khỏi tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shuffle Reborn" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control no monsters: Target 1 monster in your GY; Special Summon it, but it has its effects negated, also banish it during the End Phase. You can banish this card from your GY, then target 1 card you control; shuffle it into the Deck, then draw 1 card, also during the End Phase of this turn, banish 1 card from your hand. You can only use this effect of "Shuffle Reborn" once per turn.


         cách bạn chơi deck này né restrict của Shuffle Reborn như cách crush né bạn vây, nói chung là lôi 1 con từ mộ lên với hiệu ứng bị ngăn chặn nhưng cuối lượt bị banish, nhưng nó chưa bị banish thì bạn dùng nó lên quái Xyz cmnr. lá bài này giúp bạn draw 1 nhưng cuối lượt banish 1 card từ tay nhưng trước khi đó bạn thắng cmnr :)

        Galaxy Cyclone (x0-1)

        UR Rarity
        Galaxy Cyclone
        UR Rarity
        Galaxy Cyclone
        Galaxy Cyclone
        Spell Normal
        Galaxy Cyclone
        Lốc xoáy ngân hà

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 Úp Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Bẫy / bài Phép ngửa trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galaxy Cyclone" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 Set Spell/Trap on the field; destroy it. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY, then target 1 face-up Spell/Trap on the field; destroy it. You can only use this effect of "Galaxy Cyclone" once per turn.


          là "Galaxy" nhưng lại là staple, đây là MST bắn được 2 lần nhưng không phải quick-play spell và chậm rất nhiều nếu bắn continous spell/trap đang ngửa hoặc field.

         Mystical Space Typhoon (x3)

         UR Rarity
         Mystical Space Typhoon
         UR Rarity
         Mystical Space Typhoon
         Mystical Space Typhoon
         Spell Quick
         Mystical Space Typhoon
         Cơn lốc thần bí

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


           MST vừa không once per turn, vừa là quick-play spell nên tạo cho bạn khả năng OTK rất mạnh sau khi dọn xong backrow của đối phương.

          Book of Moon (x2-3)

          UR Rarity
          Book of Moon
          UR Rarity
          Book of Moon
          Book of Moon
          Spell Quick
          Book of Moon
          Sách mặt trăng

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


            BoM vừa có thể giúp bạn công và thủ


             Công : úp những con không bị destroy hoặc những con ATK to cho bạn dễ dàng qua được quái đó và tấn công đối phương

             Thủ : úp quái đối phương khiến đối phương không Synchro hay Xyz được, cản combo đối phương, cản đối phương tấn công.

           Dimensional Fissure (x0-3)

           UR Rarity
           Dimensional Fissure
           UR Rarity
           Dimensional Fissure
           Dimensional Fissure
           Spell Continuous
           Dimensional Fissure
           Vết nứt thứ nguyên

            Hiệu ứng (VN):

            Bất kỳ quái thú nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Any monster sent to the Graveyard is banished instead.
            Phân loại:

             do quái thú xyz detact nguyên liệu không tính là send xuống mộ, nên lá này không gây ảnh hưởng tới bạn khi dùng quái Xyz detact GE làm nguyên liệu, skill cũng không bị ảnh hưởng bởi lá này. Ngoài ra nó còn counter được D.D. Crow - thứ mà anh em GE ám ảnh và là thứ Gandora enjoyer đem.            Combo

             OTK Go Brrrrr

            bắn all card go brrrrr

            SR Rarity
            Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
            SR Rarity
            Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
            Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
            LIGHT9
            Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
            Rồng gươm mật mã mắt ngân hà
            • ATK:

            • 3200

            • DEF:

            • 2800


            Hiệu ứng (VN):

            3 quái thú Cấp 9
            Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.


            UR Rarity
            Galaxy-Eyes Photon Dragon
            UR Rarity
            Galaxy-Eyes Photon Dragon
            Galaxy-Eyes Photon Dragon
            LIGHT8
            Galaxy-Eyes Photon Dragon
            Rồng quang tử mắt ngân hà
            • ATK:

            • 3000

            • DEF:

            • 2500


            Hiệu ứng (VN):

            Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 2 quái thú có 2000 ATK hoặc lớn hơn. Trong Bước Chiến đấu, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú của đối thủ đó; loại bỏ cả lá bài này khỏi sân và mục tiêu đó. Đưa những quái thú bị loại bỏ đó trở lại sân đấu vào cuối Battle Phase và nếu bạn loại bỏ một quái thú Xyz, lá bài này sẽ nhận được 500 ATK cho mỗi nguyên liệu mà nó có khi bị loại bỏ.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            You can Special Summon this card (from your hand) by Tributing 2 monsters with 2000 or more ATK. During the Battle Step, if this card battles an opponent's monster (Quick Effect): You can target that opponent's monster; banish both this card from the field and that target. Return those banished monsters to the field at the end of the Battle Phase, and if you banished an Xyz Monster, this card gains 500 ATK for each material it had when it was banished.


            UR Rarity
            Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
            UR Rarity
            Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
            Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
            LIGHT8
            Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
            Rồng quang tử giáp toàn thân mắt ngân hà
            • ATK:

            • 4000

            • DEF:

            • 3500


            Hiệu ứng (VN):

            3 quái thú Cấp 8
            Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Trang bị được trang bị cho lá bài này; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            3 Level 8 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material, except "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target up to 2 Equip Cards equipped to this card; attach them to this card as material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.


            R Rarity
            Galaxy Zero
            R Rarity
            Galaxy Zero
            Galaxy Zero
            Spell Equip
            Galaxy Zero
            Ngân hà không

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú "Photon" hoặc quái thú "Galaxy" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Tấn công ngửa và trang bị cho nó với lá bài này. Nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng của nó. Nếu nó sắp bị phá hủy trong Battle Phase, bạn có thể phá hủy lá bài này để thay thế. Khi lá bài này rời sân: ATK của quái thú được trang bị trở thành 0. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Galaxy Zero" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 "Photon" or "Galaxy" monster in your Graveyard; Special Summon it in face-up Attack Position and equip it with this card. It cannot attack or activate its effects. If it would be destroyed during the Battle Phase, you can destroy this card instead. When this card leaves the field: The equipped monster's ATK becomes 0. You can only activate 1 "Galaxy Zero" per turn.


             UR Rarity
             Shuffle Reborn
             UR Rarity
             Shuffle Reborn
             Shuffle Reborn
             Spell Normal
             Shuffle Reborn
             Tái sinh tráo bài

              Hiệu ứng (VN):

              Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng, cũng như loại bỏ nó trong End Phase. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck, sau đó rút 1 lá bài, cũng như trong End Phase của lượt này, loại bỏ 1 lá khỏi tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shuffle Reborn" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If you control no monsters: Target 1 monster in your GY; Special Summon it, but it has its effects negated, also banish it during the End Phase. You can banish this card from your GY, then target 1 card you control; shuffle it into the Deck, then draw 1 card, also during the End Phase of this turn, banish 1 card from your hand. You can only use this effect of "Shuffle Reborn" once per turn.


              UR Rarity
              Galaxy-Eyes Cipher Dragon
              UR Rarity
              Galaxy-Eyes Cipher Dragon
              Galaxy-Eyes Cipher Dragon
              LIGHT8
              Galaxy-Eyes Cipher Dragon
              Rồng mật mã mắt ngân hà
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 2500


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 8
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ lá bài này, cũng như có quyền điều khiển quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến End Phase, nhưng khi hiệu ứng này được áp dụng, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, ATK của nó cũng trở thành 3000 tên của nó trở thành "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; monsters you control cannot attack your opponent directly for the rest of this turn, except this card, also take control of the targeted monster until the End Phase, but while this effect is applied, it has its effects negated, its ATK becomes 3000, also its name becomes "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


              SR Rarity
              Galaxy Wizard
              SR Rarity
              Galaxy Wizard
              Galaxy Wizard
              LIGHT4
              Galaxy Wizard
              Phù thủy ngân hà
              • ATK:

              • 0

              • DEF:

              • 1800


              Hiệu ứng (VN):

              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tăng Cấp độ của lá bài này lên 4 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế lá bài này; thêm 1 lá bài "Galaxy" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Galaxy Wizard".


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Once per turn: You can increase this card's Level by 4 until the end of this turn. You can Tribute this card; add 1 "Galaxy" card from your Deck to your hand, except "Galaxy Wizard".


               1> sử dụng skill ném GE xuống mộ, sau đó sử dụng shuffle reborn lôi lại GE lên

               2> normal Aleister Galaxy Wizard và thay đổi level thành 8
               3> Xyz ra Galaxy-Eyes Cipher Dragon, Rank-Up lên Full Armor
               4 > Full Armor bắn 1 bằng cách bỏ nguyên liệu là Galaxy-Eyes Cipher Dragon, Rank-Up lên Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon, bắn 1.
                5> dùng Galaxy Zero hồi sinh Galaxy-Eyes Cipher Dragon lên, Rank-Up thành Full Armor và lập lại như mới nãy sau đó đấm chết đối phương.
              Đơn vị đồng hành:

              - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


              Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

              Top