Thông tin tổng quan của Gandora

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Gigarays Gandora the Dragon of Destruction
UR Rarity
Gigarays Gandora the Dragon of Destruction
UR Rarity
Gigarays Gandora the Dragon of Destruction
DARK 8
Gigarays Gandora the Dragon of Destruction
Rồng phá hủy Gandora - Chùm tia cực đại
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 2 quái thú khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ. Nhận 300 ATK cho mỗi lá bài bị loại bỏ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả một nửa LP của mình; áp dụng 1 trong các hiệu ứng này, tùy thuộc vào số lượng quái thú "Gandora" với các tên khác nhau trong Mộ của bạn.
● 1: Hủy tất cả các lá bài khác trên sân.
● 2: Loại bỏ tất cả các lá bài khác trên sân.
● 3+: Loại bỏ tất cả các lá bài khác trên sân và trong Mộ cả 2 người chơi.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by sending 2 other monsters from your hand and/or field to the GY. Gains 300 ATK for each banished card. Once per turn: You can pay half your LP; apply 1 of these effects, depending on the number of "Gandora" monsters with different names in your GY. ● 1: Destroy all other cards on the field. ● 2: Banish all other cards on the field. ● 3+: Banish all other cards on the field and in the GYs.

UR Rarity
Gold Gadget
UR Rarity
Gold Gadget
UR Rarity
Gold Gadget
LIGHT 4
Gold Gadget
Linh kiện vàng
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gadget" Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Gold Gadget". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Gold Gadget" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 Machine monster from your hand. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 Level 4 "Gadget" monster from your Deck, except "Gold Gadget". You can only use 1 "Gold Gadget" effect per turn, and only once that turn.

SR Rarity
Green Gadget
SR Rarity
Green Gadget
SR Rarity
Green Gadget
EARTH 4
Green Gadget
Linh kiện xanh lá
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Red Gadget" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Red Gadget" from your Deck to your hand.

R Rarity
Orcust Cymbal Skeleton
R Rarity
Orcust Cymbal Skeleton
R Rarity
Orcust Cymbal Skeleton
DARK 3
Orcust Cymbal Skeleton
Bộ xương nhạc quỷ khúc Scherzo
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Orcust" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Orcust Cymbal Skeleton"; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Cymbal Skeleton" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY, then target 1 "Orcust" monster in your GY, except "Orcust Cymbal Skeleton"; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Cymbal Skeleton" once per turn.

SR Rarity
Orcust Harp Horror
SR Rarity
Orcust Harp Horror
SR Rarity
Orcust Harp Horror
DARK 4
Orcust Harp Horror
Quỷ nhạc quỷ khúc Divertimento
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Orcust" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Orcust Harp Horror", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Harp Horror" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Orcust" monster from your Deck, except "Orcust Harp Horror", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Harp Horror" once per turn.

R Rarity
Orcust Knightmare
R Rarity
Orcust Knightmare
R Rarity
Orcust Knightmare
DARK 7
Orcust Knightmare
Nhạc quỷ khúc ác mộng mơ
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu với quái thú Link. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú DARK, trong phần còn lại của lượt này. Gửi 1 quái thú Máy TỐI từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Orcust Knightmare", và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu nhận được ATK bằng Cấp độ của quái thú được gửi đến Mộ x 100, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Knightmare" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be destroyed by battle with a Link Monster. You can banish this card from your GY, then target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon monsters, except DARK monsters, for the rest of this turn, also send 1 DARK Machine monster from your Deck to the GY, except "Orcust Knightmare", and if you do, the targeted monster gains ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 100, until the end of this turn. You can only use this effect of "Orcust Knightmare" once per turn.

SR Rarity
Red Gadget
SR Rarity
Red Gadget
SR Rarity
Red Gadget
EARTH 4
Red Gadget
Linh kiện đỏ
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Yellow Gadget" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Yellow Gadget" from your Deck to your hand.

SR Rarity
Silver Gadget
SR Rarity
Silver Gadget
SR Rarity
Silver Gadget
LIGHT 4
Silver Gadget
Linh kiện bạc
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gadget" Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Silver Gadget". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Silver Gadget" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 Machine monster from your hand. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 Level 4 "Gadget" monster from your Deck, except "Silver Gadget". You can only use 1 "Silver Gadget" effect per turn, and only once that turn.

N Rarity
World Legacy - "World Wand"
N Rarity
World Legacy - "World Wand"
N Rarity
World Legacy - "World Wand"
DARK 8
World Legacy - "World Wand"
Di vật vì sao - Trượng vì sao
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Deck / Úp được Triệu hồi Thường này không thể bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "World Legacy - "World Wand"" một lần mỗi lượt.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "World Legacy" từ tay của bạn.
● Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú "Orcust" bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


Hiệu ứng gốc (EN):

This Normal Summoned/Set card cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the Extra Deck. You can only use each of the following effects of "World Legacy - "World Wand"" once per turn. ● If this card is sent to the GY: You can Special Summon 1 "World Legacy" monster from your hand. ● You can banish this card from your GY, then target 1 of your banished "Orcust" monsters; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.

SR Rarity
Yellow Gadget
SR Rarity
Yellow Gadget
SR Rarity
Yellow Gadget
EARTH 4
Yellow Gadget
Linh kiện vàng
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Green Gadget" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Green Gadget" from your Deck to your hand.

UR Rarity
Orcustrated Babel
UR Rarity
Orcustrated Babel
UR Rarity
Orcustrated Babel
Spell Field
Orcustrated Babel
Tháp nhạc quỷ khúc Babel

  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng của "Orcust" trong Mộ của bạn hoặc của Link Monster mà bạn điều khiển bằng "Orcust" trong tên gốc của chúng, dưới dạng Hiệu ứng nhanh. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt nó được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can activate the effects of "Orcust" monsters in your GY, or of Link Monsters you control with "Orcust" in their original names, as Quick Effects. During your Main Phase, if this card is in your GY, except the turn it was sent to the GY: You can send 1 card from your hand to the GY; add this card to your hand.

  R Rarity
  Orcustrated Return
  R Rarity
  Orcustrated Return
  R Rarity
  Orcustrated Return
  Spell Normal
  Orcustrated Return
  Nhạc quỷ khúc chính

   Hiệu ứng (VN):

   Gửi 1 quái thú "Orcust" hoặc quái thú "World Legacy" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Orcustrated Return" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Send 1 "Orcust" or "World Legacy" monster from your hand or face-up field to the GY; draw 2 cards. You can only activate 1 "Orcustrated Return" per turn.

   Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

   UR Rarity
   Decode Talker
   UR Rarity
   Decode Talker
   UR Rarity
   Decode Talker
   DARK
   Decode Talker
   Người xử mã
   • ATK:

   • 2300

   • LINK-3

   Mũi tên Link:

   Trên

   Dưới-Trái

   Dưới-Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2+ quái thú Hiệu ứng
   Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.

   UR Rarity
   Galatea, the Orcust Automaton
   UR Rarity
   Galatea, the Orcust Automaton
   UR Rarity
   Galatea, the Orcust Automaton
   DARK
   Galatea, the Orcust Automaton
   Máy nhạc quỷ khúc Galatea
   • ATK:

   • 1800

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Dưới-Trái

   Trên-Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
   Lá bài Link này không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong những quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể Úp 1 "Orcust" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galatea, the Orcust Automaton" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by battle. You can target 1 of your banished Machine monsters; shuffle it into the Deck, then you can Set 1 "Orcust" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use this effect of "Galatea, the Orcust Automaton" once per turn.

   SR Rarity
   Longirsu, the Orcust Orchestrator
   SR Rarity
   Longirsu, the Orcust Orchestrator
   SR Rarity
   Longirsu, the Orcust Orchestrator
   DARK
   Longirsu, the Orcust Orchestrator
   Trưởng nhạc quỷ khúc đau buồn, Longirsu
   • ATK:

   • 2500

   • LINK-3

   Mũi tên Link:

   Dưới-Phải

   Trên-Trái

   Trên


   Hiệu ứng (VN):

   2+ quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
   Lá bài Link này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 2 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó bạn có thể gửi 1 quái thú được mũi tên Link chỉ vào mà đối thủ của bạn điều khiển tới Mộ. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Longirsu, the Orcust Orchestrator" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2+ Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by card effects. You can target 2 of your banished Machine monsters; shuffle them into the Deck, then you can send 1 linked monster your opponent controls to the GY. This card cannot attack the turn you activate this effect. You can only use this effect of "Longirsu, the Orcust Orchestrator" once per turn.

   UR Rarity
   Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
   UR Rarity
   Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
   UR Rarity
   Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
   DARK
   Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
   Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
   • ATK:

   • 2600

   • DEF:

   • 2100


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 8
   Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
   ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
   ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.

   UR Rarity
   Gear Gigant X
   UR Rarity
   Gear Gigant X
   UR Rarity
   Gear Gigant X
   EARTH
   Gear Gigant X
   Rô bốt bánh răng X
   • ATK:

   • 2300

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Loại Máy Cấp 4
   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 quái thú Loại Máy Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck hoặc Mộ lên tay bạn. Khi lá bài này rời khỏi sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Geargia" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 Machine-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 Level 4 or lower Machine-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. When this card leaves the field: You can target 1 Level 3 or lower "Geargia" monster in your Graveyard; Special Summon that target.

   SR Rarity
   Number 70: Malevolent Sin
   SR Rarity
   Number 70: Malevolent Sin
   SR Rarity
   Number 70: Malevolent Sin
   DARK
   Number 70: Malevolent Sin
   Con số 70: Tội ác tử thần
   • ATK:

   • 2400

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.

   Các Skill được sử dụng hàng đầu

   Determination to Fight: 100%
   Áp dụng một trong các hiệu ứng sau. Sau đó, đặt 1 "Gigarays Gandora the Dragon of Destruction" hoặc 1 "Gandora-X the Dragon of Demolition" vào Mộ của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.

   ● Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 1 quái thú "Gandora" từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. Bạn cũng có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Gandora" ngoài việc Triệu hồi Thường thông thường của bạn trong lượt này.

   ● Gửi 1 quái thú "Gadget" từ sân của bạn đến Mộ, sau đó chơi 1 "Silent Magician LV4" hoặc 1 "Silent Swordsman LV3" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.

   Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài (không bao gồm Bộ bài phụ) có chứa ít nhất 10 quái thú "Gadget", "Silent Swordsman" hoặc "Silent Magician". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và ba lần trong mỗi Trận đấu.
   Determination to Fight: 100%
   Determination to Fight
   Áp dụng một trong các hiệu ứng sau. Sau đó, đặt 1 "Gigarays Gandora the Dragon of Destruction" hoặc 1 "Gandora-X the Dragon of Demolition" vào Mộ của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.

   ● Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 1 quái thú "Gandora" từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. Bạn cũng có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Gandora" ngoài việc Triệu hồi Thường thông thường của bạn trong lượt này.

   ● Gửi 1 quái thú "Gadget" từ sân của bạn đến Mộ, sau đó chơi 1 "Silent Magician LV4" hoặc 1 "Silent Swordsman LV3" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.

   Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài (không bao gồm Bộ bài phụ) có chứa ít nhất 10 quái thú "Gadget", "Silent Swordsman" hoặc "Silent Magician". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và ba lần trong mỗi Trận đấu.
   Determination to Fight

   Cần 12 UR

   UR Rarity
   Gigarays Gandora the Dragon of Destruction2 card
   UR Rarity
   Gold Gadget3 card
   UR Rarity
   Decode Talker1 card
   UR Rarity
   Galatea, the Orcust Automaton2 card
   UR Rarity
   Dingirsu, the Orcust of the Evening Star2 card
   UR Rarity
   Gear Gigant X1 card
   UR Rarity
   Orcustrated Babel1 card

   Main: 22 Extra: 8

   UR Rarity
   Gigarays Gandora the Dragon of Destruction
   UR Rarity
   Gigarays Gandora the Dragon of Destruction
   Gigarays Gandora the Dragon of Destruction
   DARK 8
   Gigarays Gandora the Dragon of Destruction
   Rồng phá hủy Gandora - Chùm tia cực đại
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 2 quái thú khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ. Nhận 300 ATK cho mỗi lá bài bị loại bỏ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả một nửa LP của mình; áp dụng 1 trong các hiệu ứng này, tùy thuộc vào số lượng quái thú "Gandora" với các tên khác nhau trong Mộ của bạn.
   ● 1: Hủy tất cả các lá bài khác trên sân.
   ● 2: Loại bỏ tất cả các lá bài khác trên sân.
   ● 3+: Loại bỏ tất cả các lá bài khác trên sân và trong Mộ cả 2 người chơi.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by sending 2 other monsters from your hand and/or field to the GY. Gains 300 ATK for each banished card. Once per turn: You can pay half your LP; apply 1 of these effects, depending on the number of "Gandora" monsters with different names in your GY. ● 1: Destroy all other cards on the field. ● 2: Banish all other cards on the field. ● 3+: Banish all other cards on the field and in the GYs.


   UR Rarity
   Gigarays Gandora the Dragon of Destruction
   UR Rarity
   Gigarays Gandora the Dragon of Destruction
   Gigarays Gandora the Dragon of Destruction
   DARK 8
   Gigarays Gandora the Dragon of Destruction
   Rồng phá hủy Gandora - Chùm tia cực đại
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 2 quái thú khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ. Nhận 300 ATK cho mỗi lá bài bị loại bỏ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả một nửa LP của mình; áp dụng 1 trong các hiệu ứng này, tùy thuộc vào số lượng quái thú "Gandora" với các tên khác nhau trong Mộ của bạn.
   ● 1: Hủy tất cả các lá bài khác trên sân.
   ● 2: Loại bỏ tất cả các lá bài khác trên sân.
   ● 3+: Loại bỏ tất cả các lá bài khác trên sân và trong Mộ cả 2 người chơi.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by sending 2 other monsters from your hand and/or field to the GY. Gains 300 ATK for each banished card. Once per turn: You can pay half your LP; apply 1 of these effects, depending on the number of "Gandora" monsters with different names in your GY. ● 1: Destroy all other cards on the field. ● 2: Banish all other cards on the field. ● 3+: Banish all other cards on the field and in the GYs.


   UR Rarity
   Gold Gadget
   UR Rarity
   Gold Gadget
   Gold Gadget
   LIGHT 4
   Gold Gadget
   Linh kiện vàng
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 800


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gadget" Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Gold Gadget". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Gold Gadget" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 Machine monster from your hand. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 Level 4 "Gadget" monster from your Deck, except "Gold Gadget". You can only use 1 "Gold Gadget" effect per turn, and only once that turn.


   UR Rarity
   Gold Gadget
   UR Rarity
   Gold Gadget
   Gold Gadget
   LIGHT 4
   Gold Gadget
   Linh kiện vàng
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 800


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gadget" Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Gold Gadget". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Gold Gadget" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 Machine monster from your hand. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 Level 4 "Gadget" monster from your Deck, except "Gold Gadget". You can only use 1 "Gold Gadget" effect per turn, and only once that turn.


   UR Rarity
   Gold Gadget
   UR Rarity
   Gold Gadget
   Gold Gadget
   LIGHT 4
   Gold Gadget
   Linh kiện vàng
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 800


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gadget" Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Gold Gadget". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Gold Gadget" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 Machine monster from your hand. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 Level 4 "Gadget" monster from your Deck, except "Gold Gadget". You can only use 1 "Gold Gadget" effect per turn, and only once that turn.


   SR Rarity
   Green Gadget
   SR Rarity
   Green Gadget
   Green Gadget
   EARTH 4
   Green Gadget
   Linh kiện xanh lá
   • ATK:

   • 1400

   • DEF:

   • 600


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Red Gadget" từ Deck của mình lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Red Gadget" from your Deck to your hand.


   SR Rarity
   Green Gadget
   SR Rarity
   Green Gadget
   Green Gadget
   EARTH 4
   Green Gadget
   Linh kiện xanh lá
   • ATK:

   • 1400

   • DEF:

   • 600


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Red Gadget" từ Deck của mình lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Red Gadget" from your Deck to your hand.


   R Rarity
   Orcust Cymbal Skeleton
   R Rarity
   Orcust Cymbal Skeleton
   Orcust Cymbal Skeleton
   DARK 3
   Orcust Cymbal Skeleton
   Bộ xương nhạc quỷ khúc Scherzo
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Orcust" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Orcust Cymbal Skeleton"; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Cymbal Skeleton" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can banish this card from your GY, then target 1 "Orcust" monster in your GY, except "Orcust Cymbal Skeleton"; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Cymbal Skeleton" once per turn.


   SR Rarity
   Orcust Harp Horror
   SR Rarity
   Orcust Harp Horror
   Orcust Harp Horror
   DARK 4
   Orcust Harp Horror
   Quỷ nhạc quỷ khúc Divertimento
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 1400


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Orcust" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Orcust Harp Horror", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Harp Horror" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Orcust" monster from your Deck, except "Orcust Harp Horror", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Harp Horror" once per turn.


   R Rarity
   Orcust Knightmare
   R Rarity
   Orcust Knightmare
   Orcust Knightmare
   DARK 7
   Orcust Knightmare
   Nhạc quỷ khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu với quái thú Link. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú DARK, trong phần còn lại của lượt này. Gửi 1 quái thú Máy TỐI từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Orcust Knightmare", và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu nhận được ATK bằng Cấp độ của quái thú được gửi đến Mộ x 100, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Knightmare" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot be destroyed by battle with a Link Monster. You can banish this card from your GY, then target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon monsters, except DARK monsters, for the rest of this turn, also send 1 DARK Machine monster from your Deck to the GY, except "Orcust Knightmare", and if you do, the targeted monster gains ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 100, until the end of this turn. You can only use this effect of "Orcust Knightmare" once per turn.


   R Rarity
   Orcust Knightmare
   R Rarity
   Orcust Knightmare
   Orcust Knightmare
   DARK 7
   Orcust Knightmare
   Nhạc quỷ khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu với quái thú Link. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú DARK, trong phần còn lại của lượt này. Gửi 1 quái thú Máy TỐI từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Orcust Knightmare", và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu nhận được ATK bằng Cấp độ của quái thú được gửi đến Mộ x 100, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Knightmare" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot be destroyed by battle with a Link Monster. You can banish this card from your GY, then target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon monsters, except DARK monsters, for the rest of this turn, also send 1 DARK Machine monster from your Deck to the GY, except "Orcust Knightmare", and if you do, the targeted monster gains ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 100, until the end of this turn. You can only use this effect of "Orcust Knightmare" once per turn.


   SR Rarity
   Red Gadget
   SR Rarity
   Red Gadget
   Red Gadget
   EARTH 4
   Red Gadget
   Linh kiện đỏ
   • ATK:

   • 1300

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Yellow Gadget" từ Deck của mình lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Yellow Gadget" from your Deck to your hand.


   SR Rarity
   Silver Gadget
   SR Rarity
   Silver Gadget
   Silver Gadget
   LIGHT 4
   Silver Gadget
   Linh kiện bạc
   • ATK:

   • 1500

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gadget" Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Silver Gadget". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Silver Gadget" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 Machine monster from your hand. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 Level 4 "Gadget" monster from your Deck, except "Silver Gadget". You can only use 1 "Silver Gadget" effect per turn, and only once that turn.


   SR Rarity
   Silver Gadget
   SR Rarity
   Silver Gadget
   Silver Gadget
   LIGHT 4
   Silver Gadget
   Linh kiện bạc
   • ATK:

   • 1500

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gadget" Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Silver Gadget". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Silver Gadget" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 Machine monster from your hand. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 Level 4 "Gadget" monster from your Deck, except "Silver Gadget". You can only use 1 "Silver Gadget" effect per turn, and only once that turn.


   SR Rarity
   Silver Gadget
   SR Rarity
   Silver Gadget
   Silver Gadget
   LIGHT 4
   Silver Gadget
   Linh kiện bạc
   • ATK:

   • 1500

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gadget" Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Silver Gadget". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Silver Gadget" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 Machine monster from your hand. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 Level 4 "Gadget" monster from your Deck, except "Silver Gadget". You can only use 1 "Silver Gadget" effect per turn, and only once that turn.


   N Rarity
   World Legacy - "World Wand"
   N Rarity
   World Legacy - "World Wand"
   World Legacy - "World Wand"
   DARK 8
   World Legacy - "World Wand"
   Di vật vì sao - Trượng vì sao
   • ATK:

   • 500

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   Deck / Úp được Triệu hồi Thường này không thể bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "World Legacy - "World Wand"" một lần mỗi lượt.
   ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "World Legacy" từ tay của bạn.
   ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú "Orcust" bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This Normal Summoned/Set card cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the Extra Deck. You can only use each of the following effects of "World Legacy - "World Wand"" once per turn. ● If this card is sent to the GY: You can Special Summon 1 "World Legacy" monster from your hand. ● You can banish this card from your GY, then target 1 of your banished "Orcust" monsters; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.


   N Rarity
   World Legacy - "World Wand"
   N Rarity
   World Legacy - "World Wand"
   World Legacy - "World Wand"
   DARK 8
   World Legacy - "World Wand"
   Di vật vì sao - Trượng vì sao
   • ATK:

   • 500

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   Deck / Úp được Triệu hồi Thường này không thể bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "World Legacy - "World Wand"" một lần mỗi lượt.
   ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "World Legacy" từ tay của bạn.
   ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú "Orcust" bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This Normal Summoned/Set card cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the Extra Deck. You can only use each of the following effects of "World Legacy - "World Wand"" once per turn. ● If this card is sent to the GY: You can Special Summon 1 "World Legacy" monster from your hand. ● You can banish this card from your GY, then target 1 of your banished "Orcust" monsters; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.


   SR Rarity
   Yellow Gadget
   SR Rarity
   Yellow Gadget
   Yellow Gadget
   EARTH 4
   Yellow Gadget
   Linh kiện vàng
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Green Gadget" từ Deck của mình lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Green Gadget" from your Deck to your hand.


   UR Rarity
   Orcustrated Babel
   UR Rarity
   Orcustrated Babel
   Orcustrated Babel
   Spell Field
   Orcustrated Babel
   Tháp nhạc quỷ khúc Babel

    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng của "Orcust" trong Mộ của bạn hoặc của Link Monster mà bạn điều khiển bằng "Orcust" trong tên gốc của chúng, dưới dạng Hiệu ứng nhanh. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt nó được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can activate the effects of "Orcust" monsters in your GY, or of Link Monsters you control with "Orcust" in their original names, as Quick Effects. During your Main Phase, if this card is in your GY, except the turn it was sent to the GY: You can send 1 card from your hand to the GY; add this card to your hand.


    R Rarity
    Orcustrated Return
    R Rarity
    Orcustrated Return
    Orcustrated Return
    Spell Normal
    Orcustrated Return
    Nhạc quỷ khúc chính

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi 1 quái thú "Orcust" hoặc quái thú "World Legacy" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Orcustrated Return" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send 1 "Orcust" or "World Legacy" monster from your hand or face-up field to the GY; draw 2 cards. You can only activate 1 "Orcustrated Return" per turn.


     R Rarity
     Orcustrated Return
     R Rarity
     Orcustrated Return
     Orcustrated Return
     Spell Normal
     Orcustrated Return
     Nhạc quỷ khúc chính

      Hiệu ứng (VN):

      Gửi 1 quái thú "Orcust" hoặc quái thú "World Legacy" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Orcustrated Return" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Send 1 "Orcust" or "World Legacy" monster from your hand or face-up field to the GY; draw 2 cards. You can only activate 1 "Orcustrated Return" per turn.


      R Rarity
      Orcustrated Return
      R Rarity
      Orcustrated Return
      Orcustrated Return
      Spell Normal
      Orcustrated Return
      Nhạc quỷ khúc chính

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi 1 quái thú "Orcust" hoặc quái thú "World Legacy" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Orcustrated Return" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Send 1 "Orcust" or "World Legacy" monster from your hand or face-up field to the GY; draw 2 cards. You can only activate 1 "Orcustrated Return" per turn.


       UR Rarity
       Decode Talker
       UR Rarity
       Decode Talker
       Decode Talker
       DARK
       Decode Talker
       Người xử mã
       • ATK:

       • 2300

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Trên

       Dưới-Trái

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú Hiệu ứng
       Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


       UR Rarity
       Galatea, the Orcust Automaton
       UR Rarity
       Galatea, the Orcust Automaton
       Galatea, the Orcust Automaton
       DARK
       Galatea, the Orcust Automaton
       Máy nhạc quỷ khúc Galatea
       • ATK:

       • 1800

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Dưới-Trái

       Trên-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
       Lá bài Link này không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong những quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể Úp 1 "Orcust" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galatea, the Orcust Automaton" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by battle. You can target 1 of your banished Machine monsters; shuffle it into the Deck, then you can Set 1 "Orcust" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use this effect of "Galatea, the Orcust Automaton" once per turn.


       UR Rarity
       Galatea, the Orcust Automaton
       UR Rarity
       Galatea, the Orcust Automaton
       Galatea, the Orcust Automaton
       DARK
       Galatea, the Orcust Automaton
       Máy nhạc quỷ khúc Galatea
       • ATK:

       • 1800

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Dưới-Trái

       Trên-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
       Lá bài Link này không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong những quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể Úp 1 "Orcust" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galatea, the Orcust Automaton" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by battle. You can target 1 of your banished Machine monsters; shuffle it into the Deck, then you can Set 1 "Orcust" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use this effect of "Galatea, the Orcust Automaton" once per turn.


       SR Rarity
       Longirsu, the Orcust Orchestrator
       SR Rarity
       Longirsu, the Orcust Orchestrator
       Longirsu, the Orcust Orchestrator
       DARK
       Longirsu, the Orcust Orchestrator
       Trưởng nhạc quỷ khúc đau buồn, Longirsu
       • ATK:

       • 2500

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Dưới-Phải

       Trên-Trái

       Trên


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
       Lá bài Link này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 2 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó bạn có thể gửi 1 quái thú được mũi tên Link chỉ vào mà đối thủ của bạn điều khiển tới Mộ. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Longirsu, the Orcust Orchestrator" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by card effects. You can target 2 of your banished Machine monsters; shuffle them into the Deck, then you can send 1 linked monster your opponent controls to the GY. This card cannot attack the turn you activate this effect. You can only use this effect of "Longirsu, the Orcust Orchestrator" once per turn.


       UR Rarity
       Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
       UR Rarity
       Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
       Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
       DARK
       Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
       Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
       • ATK:

       • 2600

       • DEF:

       • 2100


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 8
       Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
       ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
       ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


       UR Rarity
       Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
       UR Rarity
       Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
       Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
       DARK
       Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
       Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
       • ATK:

       • 2600

       • DEF:

       • 2100


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 8
       Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
       ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
       ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


       UR Rarity
       Gear Gigant X
       UR Rarity
       Gear Gigant X
       Gear Gigant X
       EARTH
       Gear Gigant X
       Rô bốt bánh răng X
       • ATK:

       • 2300

       • DEF:

       • 1500


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Loại Máy Cấp 4
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 quái thú Loại Máy Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck hoặc Mộ lên tay bạn. Khi lá bài này rời khỏi sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Geargia" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 Machine-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 Level 4 or lower Machine-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. When this card leaves the field: You can target 1 Level 3 or lower "Geargia" monster in your Graveyard; Special Summon that target.


       SR Rarity
       Number 70: Malevolent Sin
       SR Rarity
       Number 70: Malevolent Sin
       Number 70: Malevolent Sin
       DARK
       Number 70: Malevolent Sin
       Con số 70: Tội ác tử thần
       • ATK:

       • 2400

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.       Deck của GANDORA trong DUEL LINKS