Thông tin tổng quan của Hazy Flame

Nhìn chung

Bộ bài Hazy Flame mạnh vì một vài lý do: Quái thú chính, Hazy Flame Sphynx, có thể liên tục đưa ra các quái thú mới để giữ cho sân của bạn mạnh mẽ; tất cả quái thú Hazy Flame đều miễn nhiễm với các hiệu ứng nhắm mục tiêu của đối thủ (Enemy Controller, Gladiator Beast Murmillo, Sylvan Marshalleaf, Massivemorph, v.v.); sức mạnh tổng hợp của các quái thú hiến tế đơn lẻ bằng cách sử dụng Soul Exchange có nghĩa là bộ bài có thể phát triển mạnh hơn so với các bộ bài chậm hơn không triệu hồi đặc biệt; và sự trụ sân mạnh mẽ của Hazy Flame Sphynx cung cấp hoạt động song song với cái bài bẫy Beast Rising để tạo ra những con quái thú không thể mục tiêu với sức tấn công khổng lồ.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Battlin' Boxer Veil
R Rarity
Battlin' Boxer Veil
R Rarity
Battlin' Boxer Veil
FIRE 4
Battlin' Boxer Veil
Kẻ đốt khớp làm tường
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.

R Rarity
Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
R Rarity
Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
R Rarity
Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
DARK 3
Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
Malebranche của địa ngục cháy, Farfa
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó cho đến End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 monster on the field; banish it until the End Phase.

N Rarity
Hazy Flame Cerbereus
N Rarity
Hazy Flame Cerbereus
N Rarity
Hazy Flame Cerbereus
FIRE 6
Hazy Flame Cerbereus
Thú lửa mờ Cerbereus
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế, nhưng ATK ban đầu của nó sẽ trở thành 1000. Đối thủ của bạn không thể chọn vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá. Khi lá bài này bị phá hủy và gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Hazy" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Normal Summon this card without Tributing, but its original ATK becomes 1000. Your opponent cannot target this card with card effects. When this card is destroyed and sent to the Graveyard: You can add 1 "Hazy" card from your Deck to your hand.

R Rarity
Hazy Flame Peryton
R Rarity
Hazy Flame Peryton
R Rarity
Hazy Flame Peryton
FIRE 6
Hazy Flame Peryton
Thú lửa mờ Peryton
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt, ngoại trừ bởi hiệu ứng của quái thú "Hazy Flame" Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể gửi 1 quái thú LỬA từ tay của bạn đến Mộ và Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Hazy Flame" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hazy Flame Peryton" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned, except by a "Hazy Flame" monster's effect. Your opponent cannot target this card with card effects. You can send 1 FIRE monster from your hand to the Graveyard and Tribute this card; Special Summon 2 "Hazy Flame" monsters from your Deck. You can only use this effect of "Hazy Flame Peryton" once per turn.

R Rarity
Hazy Flame Sphynx
R Rarity
Hazy Flame Sphynx
R Rarity
Hazy Flame Sphynx
FIRE 6
Hazy Flame Sphynx
Thú lửa mờ Sphynx
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể tuyên bố 1 loại lá bài (Quái thú, bài Phép, hoặc Bẫy); gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu đó là loại lá bài đã tuyên bố, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú LỬA từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hazy Flame Sphynx" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Your opponent cannot target this card with card effects. You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); send the top card of your Deck to the Graveyard, then if it was the declared card type, you can Special Summon 1 FIRE monster from your hand or Graveyard. You can only use this effect of "Hazy Flame Sphynx" once per turn.

UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
FIRE 9
Immortal Phoenix Gearfried
Thánh phượng hoàng lửa Gearfried
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ 1 Trang bị bài Phép khỏi sân của bạn hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công: Bạn có thể trang bị cho 1 quái thú mặt ngửa trên sân cho lá bài này (tối đa 1) làm Phép trang bị mang lại cho lá bài này 500 ATK. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Immortal Phoenix Gearfried" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish 1 Equip Spell from your field or GY; Special Summon this card from your hand. At the start of the Damage Step, if this card attacks: You can equip 1 face-up monster on the field to this card (max. 1) as an Equip Spell that gives this card 500 ATK. When a monster effect is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Immortal Phoenix Gearfried" once per turn.

SR Rarity
Infernoble Knight - Roland
SR Rarity
Infernoble Knight - Roland
SR Rarity
Infernoble Knight - Roland
FIRE 1
Infernoble Knight - Roland
Hoả thánh kỵ Roland
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay của bạn cho mục tiêu đó như một bài Phép Trang bị mang lại cho lá bài đó 500 ATK. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh LỬA, ngoại trừ "Infernoble Knight - Roland", hoặc 1 Trang bị Phép từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernoble Knight - Roland" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can target 1 face-up monster you control; equip this card from your hand to that target as an Equip Spell that gives that card 500 ATK. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add 1 FIRE Warrior monster, except "Infernoble Knight - Roland", or 1 Equip Spell from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Infernoble Knight - Roland" once per turn.

SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
WIND 1
Kiteroid
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.

SR Rarity
Super Quantum Red Layer
SR Rarity
Super Quantum Red Layer
SR Rarity
Super Quantum Red Layer
FIRE 5
Super Quantum Red Layer
Siêu lượng binh giáp đỏ
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Super Quantum Red Layer" một lần cho mỗi lượt.
● Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Super Quant" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Super Quant" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Super Quantum Red Layer"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Super Quantum Red Layer" once per turn. ● When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Super Quant" card in your GY; add it to your hand. ● If this card is sent to the GY: You can target 1 "Super Quant" monster in your GY, except "Super Quantum Red Layer"; Special Summon it, but it cannot activate its effects.

SR Rarity
Tenyi Spirit - Vishuda
SR Rarity
Tenyi Spirit - Vishuda
SR Rarity
Tenyi Spirit - Vishuda
DARK 7
Tenyi Spirit - Vishuda
Thiên uy long - Vishuda
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Vishuda" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Vishuda" once per turn.

UR Rarity
The Blazing Mars
UR Rarity
The Blazing Mars
UR Rarity
The Blazing Mars
FIRE 8
The Blazing Mars
Sao Hoả cháy rực
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể loại bỏ 3 quái thú khác khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú khác trong phần còn lại của lượt này. Trong Main Phase 1: Bạn có thể gửi tất cả các quái thú khác mà bạn điều khiển đến Mộ; gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi quái thú được đưa đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Blazing Mars" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

While this card is in your hand or Graveyard: You can banish 3 other monsters from your Graveyard; Special Summon this card, also you cannot Special Summon other monsters for the rest of this turn. During your Main Phase 1: You can send all other monsters you control to the Graveyard; inflict 500 damage to your opponent for each monster sent to the Graveyard. You can only use each effect of "The Blazing Mars" once per turn.

UR Rarity
True King Agnimazud, the Vanisher
UR Rarity
True King Agnimazud, the Vanisher
UR Rarity
True King Agnimazud, the Vanisher
FIRE 9
True King Agnimazud, the Vanisher
Vua rồng đích thực của tiêu tan, Agnimazud
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong tay bạn: Bạn có thể phá huỷ 2 quái thú khác trên tay và / hoặc ngửa trên sân, bao gồm cả quái thú FIRE, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của đối thủ hoặc Mộ, nếu cả hai quái thú bị phá huỷ là Loại FIRE. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú Wyrm non-FIRE từ Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "True King Agnimazud, the Vanisher" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand: You can destroy 2 other monsters in your hand and/or face-up field, including a FIRE monster, and if you do, Special Summon this card, and if you do that, you can banish 1 monster from your opponent's field or GY, if both the destroyed monsters were FIRE. If this card is destroyed by card effect: You can add 1 non-FIRE Wyrm monster from your GY to your hand. You can only use each effect of "True King Agnimazud, the Vanisher" once per turn.

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

UR Rarity
Linkuriboh
UR Rarity
Linkuriboh
UR Rarity
Linkuriboh
DARK
Linkuriboh
Kuriboh liên kết
 • ATK:

 • 300

 • LINK-1

Mũi tên Link:

Dưới


Hiệu ứng (VN):

1 quái thú Cấp 1
Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.

SR Rarity
Monk of the Tenyi
SR Rarity
Monk of the Tenyi
SR Rarity
Monk of the Tenyi
EARTH
Monk of the Tenyi
Thiên uy chi quyền tăng
 • ATK:

 • 1000

 • LINK-1

Mũi tên Link:

Dưới


Hiệu ứng (VN):

1 quái thú "Tenyi" không Link


Hiệu ứng gốc (EN):

1 non-Link "Tenyi" monster

SR Rarity
Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
SR Rarity
Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
SR Rarity
Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
LIGHT 6
Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
Nhà thơ địa ngục cháy, Virgil
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Burning Abyss" , sau đó chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ; xáo trộn nó vào Deck. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters You can only control 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Once per turn: You can discard 1 "Burning Abyss" card, then target 1 card your opponent controls or in their Graveyard; shuffle it into the Deck. If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" once per turn.

SR Rarity
Beatrice, Lady of the Eternal
SR Rarity
Beatrice, Lady of the Eternal
SR Rarity
Beatrice, Lady of the Eternal
LIGHT
Beatrice, Lady of the Eternal
Quý bà sự trường tồn, Beatrice
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.

R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
LIGHT
Digital Bug Rhinosebus
Bọ kỹ thuật số kiến vương hệ thống
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

2 hoặc nhiều hơn quái thú Cấp 7 LIGHT Loại côn trùng
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; phá huỷ (các) quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển với DEF cao nhất (tất cả, nếu bằng nhau).


Hiệu ứng gốc (EN):

2 or more Level 7 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 5 or 6 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy the face-up monster(s) your opponent controls with the highest DEF (all, if tied).

SR Rarity
Fairy Knight Ingunar
SR Rarity
Fairy Knight Ingunar
SR Rarity
Fairy Knight Ingunar
EARTH
Fairy Knight Ingunar
Kỵ sĩ yêu tinh Ingunar
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 6
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; trả lại tất cả các lá bài khác trên sân lên tay. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 6 monsters Once per turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card; return all other cards on the field to the hand. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation.

SR Rarity
Hazy Flame Basiltrice
SR Rarity
Hazy Flame Basiltrice
SR Rarity
Hazy Flame Basiltrice
FIRE
Hazy Flame Basiltrice
Thú lửa mờ Basiltrice
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

2 hoặc nhiều hơn (tối đa 5) quái thú LỬA Cấp 6
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc đang ở trong Mộ của chúng; loại bỏ mục tiêu đó. Lá bài này nhận được hiệu ứng dựa trên số lượng Nguyên liệu Xyz được đưa vào nó.
● 3 hoặc lớn hơn: Lá bài này nhận được 200 ATK và DEF cho mỗi Nguyên liệu Xyz được đưa vào nó.
● 4 hoặc lớn hơn: Lá bài này không thể bị chọn mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.
● 5: Lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 or more (max. 5) Level 6 FIRE monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 monster your opponent controls or is in their Graveyard; banish that target. This card gains effects based on the number of Xyz Materials attached to it. ● 3 or more: This card gains 200 ATK and DEF for each Xyz Material attached to it. ● 4 or more: This card cannot be targeted by your opponent's card effects. ● 5: This card cannot be destroyed by card effects.

R Rarity
Inzektor Exa-Beetle
R Rarity
Inzektor Exa-Beetle
R Rarity
Inzektor Exa-Beetle
DARK
Inzektor Exa-Beetle
Người côn chùng bọ hung sừng Y
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 6
Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của một trong hai người chơi; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng một nửa ATK và DEF ban đầu của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 lá bài ngửa ở mỗi bên của sân; gửi các mục tiêu đó đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 6 monsters When this card is Xyz Summoned: You can target 1 monster in either player's Graveyard; equip that target to this card. This card gains ATK and DEF equal to half the original ATK and DEF of the monster equipped by this effect. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up card on each side of the field; send those targets to the Graveyard.

Các Skill được sử dụng hàng đầu

Salamandra & Phoenix: 100%
Bạn có thể Triệu hồi Normal or Set "Phượng hoàng bất tử"
Gearfried" và "Phoenix Gearfried" mà không Hi sinh trong Trận đấu này.
Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách tiết lộ
1 "Phượng Hoàng Bất Tử Gearfried" từ tay bạn. Đặt 1 "Salamandra" từ bên ngoài Bộ bài của bạn và gửi 1
"Thanh kiếm huyền thoại" từ bên ngoài Bộ bài của bạn đến Mộ.
Kỹ năng này có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa ít nhất 10 quái thú Loại Chiến binh HỎA.
Legendary Sword
Phoenix Gearfried
Immortal Phoenix Gearfried
Salamandra
Salamandra & Phoenix: 100%
Salamandra & Phoenix
Bạn có thể Triệu hồi Normal or Set "Phượng hoàng bất tử"
Gearfried" và "Phoenix Gearfried" mà không Hi sinh trong Trận đấu này.
Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách tiết lộ
1 "Phượng Hoàng Bất Tử Gearfried" từ tay bạn. Đặt 1 "Salamandra" từ bên ngoài Bộ bài của bạn và gửi 1
"Thanh kiếm huyền thoại" từ bên ngoài Bộ bài của bạn đến Mộ.
Kỹ năng này có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa ít nhất 10 quái thú Loại Chiến binh HỎA.
Legendary Sword
Phoenix Gearfried
Immortal Phoenix Gearfried
Salamandra
Salamandra & Phoenix

Cần 7 UR

UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
UR Rarity
True King Agnimazud, the Vanisher
UR Rarity
True King Agnimazud, the Vanisher
UR Rarity
True King Agnimazud, the Vanisher
UR Rarity
Linkuriboh

Main: 25 Extra: 8

R Rarity
Battlin' Boxer Veil
R Rarity
Battlin' Boxer Veil
Battlin' Boxer Veil
FIRE 4
Battlin' Boxer Veil
Kẻ đốt khớp làm tường
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.


R Rarity
Battlin' Boxer Veil
R Rarity
Battlin' Boxer Veil
Battlin' Boxer Veil
FIRE 4
Battlin' Boxer Veil
Kẻ đốt khớp làm tường
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.


R Rarity
Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
R Rarity
Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
DARK 3
Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
Malebranche của địa ngục cháy, Farfa
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó cho đến End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 monster on the field; banish it until the End Phase.


N Rarity
Hazy Flame Cerbereus
N Rarity
Hazy Flame Cerbereus
Hazy Flame Cerbereus
FIRE 6
Hazy Flame Cerbereus
Thú lửa mờ Cerbereus
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế, nhưng ATK ban đầu của nó sẽ trở thành 1000. Đối thủ của bạn không thể chọn vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá. Khi lá bài này bị phá hủy và gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Hazy" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Normal Summon this card without Tributing, but its original ATK becomes 1000. Your opponent cannot target this card with card effects. When this card is destroyed and sent to the Graveyard: You can add 1 "Hazy" card from your Deck to your hand.


N Rarity
Hazy Flame Cerbereus
N Rarity
Hazy Flame Cerbereus
Hazy Flame Cerbereus
FIRE 6
Hazy Flame Cerbereus
Thú lửa mờ Cerbereus
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế, nhưng ATK ban đầu của nó sẽ trở thành 1000. Đối thủ của bạn không thể chọn vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá. Khi lá bài này bị phá hủy và gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Hazy" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Normal Summon this card without Tributing, but its original ATK becomes 1000. Your opponent cannot target this card with card effects. When this card is destroyed and sent to the Graveyard: You can add 1 "Hazy" card from your Deck to your hand.


R Rarity
Hazy Flame Peryton
R Rarity
Hazy Flame Peryton
Hazy Flame Peryton
FIRE 6
Hazy Flame Peryton
Thú lửa mờ Peryton
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt, ngoại trừ bởi hiệu ứng của quái thú "Hazy Flame" Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể gửi 1 quái thú LỬA từ tay của bạn đến Mộ và Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Hazy Flame" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hazy Flame Peryton" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned, except by a "Hazy Flame" monster's effect. Your opponent cannot target this card with card effects. You can send 1 FIRE monster from your hand to the Graveyard and Tribute this card; Special Summon 2 "Hazy Flame" monsters from your Deck. You can only use this effect of "Hazy Flame Peryton" once per turn.


R Rarity
Hazy Flame Peryton
R Rarity
Hazy Flame Peryton
Hazy Flame Peryton
FIRE 6
Hazy Flame Peryton
Thú lửa mờ Peryton
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt, ngoại trừ bởi hiệu ứng của quái thú "Hazy Flame" Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể gửi 1 quái thú LỬA từ tay của bạn đến Mộ và Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Hazy Flame" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hazy Flame Peryton" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned, except by a "Hazy Flame" monster's effect. Your opponent cannot target this card with card effects. You can send 1 FIRE monster from your hand to the Graveyard and Tribute this card; Special Summon 2 "Hazy Flame" monsters from your Deck. You can only use this effect of "Hazy Flame Peryton" once per turn.


R Rarity
Hazy Flame Peryton
R Rarity
Hazy Flame Peryton
Hazy Flame Peryton
FIRE 6
Hazy Flame Peryton
Thú lửa mờ Peryton
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt, ngoại trừ bởi hiệu ứng của quái thú "Hazy Flame" Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể gửi 1 quái thú LỬA từ tay của bạn đến Mộ và Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Hazy Flame" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hazy Flame Peryton" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned, except by a "Hazy Flame" monster's effect. Your opponent cannot target this card with card effects. You can send 1 FIRE monster from your hand to the Graveyard and Tribute this card; Special Summon 2 "Hazy Flame" monsters from your Deck. You can only use this effect of "Hazy Flame Peryton" once per turn.


R Rarity
Hazy Flame Sphynx
R Rarity
Hazy Flame Sphynx
Hazy Flame Sphynx
FIRE 6
Hazy Flame Sphynx
Thú lửa mờ Sphynx
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể tuyên bố 1 loại lá bài (Quái thú, bài Phép, hoặc Bẫy); gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu đó là loại lá bài đã tuyên bố, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú LỬA từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hazy Flame Sphynx" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Your opponent cannot target this card with card effects. You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); send the top card of your Deck to the Graveyard, then if it was the declared card type, you can Special Summon 1 FIRE monster from your hand or Graveyard. You can only use this effect of "Hazy Flame Sphynx" once per turn.


R Rarity
Hazy Flame Sphynx
R Rarity
Hazy Flame Sphynx
Hazy Flame Sphynx
FIRE 6
Hazy Flame Sphynx
Thú lửa mờ Sphynx
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể tuyên bố 1 loại lá bài (Quái thú, bài Phép, hoặc Bẫy); gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu đó là loại lá bài đã tuyên bố, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú LỬA từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hazy Flame Sphynx" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Your opponent cannot target this card with card effects. You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); send the top card of your Deck to the Graveyard, then if it was the declared card type, you can Special Summon 1 FIRE monster from your hand or Graveyard. You can only use this effect of "Hazy Flame Sphynx" once per turn.


UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
Immortal Phoenix Gearfried
FIRE 9
Immortal Phoenix Gearfried
Thánh phượng hoàng lửa Gearfried
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ 1 Trang bị bài Phép khỏi sân của bạn hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công: Bạn có thể trang bị cho 1 quái thú mặt ngửa trên sân cho lá bài này (tối đa 1) làm Phép trang bị mang lại cho lá bài này 500 ATK. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Immortal Phoenix Gearfried" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish 1 Equip Spell from your field or GY; Special Summon this card from your hand. At the start of the Damage Step, if this card attacks: You can equip 1 face-up monster on the field to this card (max. 1) as an Equip Spell that gives this card 500 ATK. When a monster effect is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Immortal Phoenix Gearfried" once per turn.


UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
Immortal Phoenix Gearfried
FIRE 9
Immortal Phoenix Gearfried
Thánh phượng hoàng lửa Gearfried
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ 1 Trang bị bài Phép khỏi sân của bạn hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công: Bạn có thể trang bị cho 1 quái thú mặt ngửa trên sân cho lá bài này (tối đa 1) làm Phép trang bị mang lại cho lá bài này 500 ATK. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Immortal Phoenix Gearfried" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish 1 Equip Spell from your field or GY; Special Summon this card from your hand. At the start of the Damage Step, if this card attacks: You can equip 1 face-up monster on the field to this card (max. 1) as an Equip Spell that gives this card 500 ATK. When a monster effect is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Immortal Phoenix Gearfried" once per turn.


UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
Immortal Phoenix Gearfried
FIRE 9
Immortal Phoenix Gearfried
Thánh phượng hoàng lửa Gearfried
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ 1 Trang bị bài Phép khỏi sân của bạn hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công: Bạn có thể trang bị cho 1 quái thú mặt ngửa trên sân cho lá bài này (tối đa 1) làm Phép trang bị mang lại cho lá bài này 500 ATK. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Immortal Phoenix Gearfried" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish 1 Equip Spell from your field or GY; Special Summon this card from your hand. At the start of the Damage Step, if this card attacks: You can equip 1 face-up monster on the field to this card (max. 1) as an Equip Spell that gives this card 500 ATK. When a monster effect is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Immortal Phoenix Gearfried" once per turn.


SR Rarity
Infernoble Knight - Roland
SR Rarity
Infernoble Knight - Roland
Infernoble Knight - Roland
FIRE 1
Infernoble Knight - Roland
Hoả thánh kỵ Roland
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay của bạn cho mục tiêu đó như một bài Phép Trang bị mang lại cho lá bài đó 500 ATK. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh LỬA, ngoại trừ "Infernoble Knight - Roland", hoặc 1 Trang bị Phép từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernoble Knight - Roland" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can target 1 face-up monster you control; equip this card from your hand to that target as an Equip Spell that gives that card 500 ATK. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add 1 FIRE Warrior monster, except "Infernoble Knight - Roland", or 1 Equip Spell from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Infernoble Knight - Roland" once per turn.


SR Rarity
Infernoble Knight - Roland
SR Rarity
Infernoble Knight - Roland
Infernoble Knight - Roland
FIRE 1
Infernoble Knight - Roland
Hoả thánh kỵ Roland
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay của bạn cho mục tiêu đó như một bài Phép Trang bị mang lại cho lá bài đó 500 ATK. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh LỬA, ngoại trừ "Infernoble Knight - Roland", hoặc 1 Trang bị Phép từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernoble Knight - Roland" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can target 1 face-up monster you control; equip this card from your hand to that target as an Equip Spell that gives that card 500 ATK. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add 1 FIRE Warrior monster, except "Infernoble Knight - Roland", or 1 Equip Spell from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Infernoble Knight - Roland" once per turn.


SR Rarity
Infernoble Knight - Roland
SR Rarity
Infernoble Knight - Roland
Infernoble Knight - Roland
FIRE 1
Infernoble Knight - Roland
Hoả thánh kỵ Roland
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay của bạn cho mục tiêu đó như một bài Phép Trang bị mang lại cho lá bài đó 500 ATK. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh LỬA, ngoại trừ "Infernoble Knight - Roland", hoặc 1 Trang bị Phép từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernoble Knight - Roland" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can target 1 face-up monster you control; equip this card from your hand to that target as an Equip Spell that gives that card 500 ATK. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add 1 FIRE Warrior monster, except "Infernoble Knight - Roland", or 1 Equip Spell from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Infernoble Knight - Roland" once per turn.


SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
Kiteroid
WIND 1
Kiteroid
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
Kiteroid
WIND 1
Kiteroid
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


SR Rarity
Super Quantum Red Layer
SR Rarity
Super Quantum Red Layer
Super Quantum Red Layer
FIRE 5
Super Quantum Red Layer
Siêu lượng binh giáp đỏ
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Super Quantum Red Layer" một lần cho mỗi lượt.
● Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Super Quant" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Super Quant" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Super Quantum Red Layer"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Super Quantum Red Layer" once per turn. ● When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Super Quant" card in your GY; add it to your hand. ● If this card is sent to the GY: You can target 1 "Super Quant" monster in your GY, except "Super Quantum Red Layer"; Special Summon it, but it cannot activate its effects.


SR Rarity
Super Quantum Red Layer
SR Rarity
Super Quantum Red Layer
Super Quantum Red Layer
FIRE 5
Super Quantum Red Layer
Siêu lượng binh giáp đỏ
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Super Quantum Red Layer" một lần cho mỗi lượt.
● Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Super Quant" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Super Quant" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Super Quantum Red Layer"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Super Quantum Red Layer" once per turn. ● When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Super Quant" card in your GY; add it to your hand. ● If this card is sent to the GY: You can target 1 "Super Quant" monster in your GY, except "Super Quantum Red Layer"; Special Summon it, but it cannot activate its effects.


SR Rarity
Tenyi Spirit - Vishuda
SR Rarity
Tenyi Spirit - Vishuda
Tenyi Spirit - Vishuda
DARK 7
Tenyi Spirit - Vishuda
Thiên uy long - Vishuda
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Vishuda" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Vishuda" once per turn.


SR Rarity
Tenyi Spirit - Vishuda
SR Rarity
Tenyi Spirit - Vishuda
Tenyi Spirit - Vishuda
DARK 7
Tenyi Spirit - Vishuda
Thiên uy long - Vishuda
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Vishuda" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Vishuda" once per turn.


UR Rarity
True King Agnimazud, the Vanisher
UR Rarity
True King Agnimazud, the Vanisher
True King Agnimazud, the Vanisher
FIRE 9
True King Agnimazud, the Vanisher
Vua rồng đích thực của tiêu tan, Agnimazud
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong tay bạn: Bạn có thể phá huỷ 2 quái thú khác trên tay và / hoặc ngửa trên sân, bao gồm cả quái thú FIRE, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của đối thủ hoặc Mộ, nếu cả hai quái thú bị phá huỷ là Loại FIRE. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú Wyrm non-FIRE từ Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "True King Agnimazud, the Vanisher" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand: You can destroy 2 other monsters in your hand and/or face-up field, including a FIRE monster, and if you do, Special Summon this card, and if you do that, you can banish 1 monster from your opponent's field or GY, if both the destroyed monsters were FIRE. If this card is destroyed by card effect: You can add 1 non-FIRE Wyrm monster from your GY to your hand. You can only use each effect of "True King Agnimazud, the Vanisher" once per turn.


UR Rarity
True King Agnimazud, the Vanisher
UR Rarity
True King Agnimazud, the Vanisher
True King Agnimazud, the Vanisher
FIRE 9
True King Agnimazud, the Vanisher
Vua rồng đích thực của tiêu tan, Agnimazud
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong tay bạn: Bạn có thể phá huỷ 2 quái thú khác trên tay và / hoặc ngửa trên sân, bao gồm cả quái thú FIRE, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của đối thủ hoặc Mộ, nếu cả hai quái thú bị phá huỷ là Loại FIRE. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú Wyrm non-FIRE từ Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "True King Agnimazud, the Vanisher" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand: You can destroy 2 other monsters in your hand and/or face-up field, including a FIRE monster, and if you do, Special Summon this card, and if you do that, you can banish 1 monster from your opponent's field or GY, if both the destroyed monsters were FIRE. If this card is destroyed by card effect: You can add 1 non-FIRE Wyrm monster from your GY to your hand. You can only use each effect of "True King Agnimazud, the Vanisher" once per turn.


UR Rarity
True King Agnimazud, the Vanisher
UR Rarity
True King Agnimazud, the Vanisher
True King Agnimazud, the Vanisher
FIRE 9
True King Agnimazud, the Vanisher
Vua rồng đích thực của tiêu tan, Agnimazud
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong tay bạn: Bạn có thể phá huỷ 2 quái thú khác trên tay và / hoặc ngửa trên sân, bao gồm cả quái thú FIRE, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của đối thủ hoặc Mộ, nếu cả hai quái thú bị phá huỷ là Loại FIRE. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú Wyrm non-FIRE từ Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "True King Agnimazud, the Vanisher" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand: You can destroy 2 other monsters in your hand and/or face-up field, including a FIRE monster, and if you do, Special Summon this card, and if you do that, you can banish 1 monster from your opponent's field or GY, if both the destroyed monsters were FIRE. If this card is destroyed by card effect: You can add 1 non-FIRE Wyrm monster from your GY to your hand. You can only use each effect of "True King Agnimazud, the Vanisher" once per turn.


UR Rarity
Linkuriboh
UR Rarity
Linkuriboh
Linkuriboh
DARK
Linkuriboh
Kuriboh liên kết
 • ATK:

 • 300

 • LINK-1

Mũi tên Link:

Dưới


Hiệu ứng (VN):

1 quái thú Cấp 1
Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


SR Rarity
Monk of the Tenyi
SR Rarity
Monk of the Tenyi
Monk of the Tenyi
EARTH
Monk of the Tenyi
Thiên uy chi quyền tăng
 • ATK:

 • 1000

 • LINK-1

Mũi tên Link:

Dưới


Hiệu ứng (VN):

1 quái thú "Tenyi" không Link


Hiệu ứng gốc (EN):

1 non-Link "Tenyi" monster


SR Rarity
Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
SR Rarity
Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
LIGHT 6
Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
Nhà thơ địa ngục cháy, Virgil
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Burning Abyss" , sau đó chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ; xáo trộn nó vào Deck. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters You can only control 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Once per turn: You can discard 1 "Burning Abyss" card, then target 1 card your opponent controls or in their Graveyard; shuffle it into the Deck. If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" once per turn.


SR Rarity
Beatrice, Lady of the Eternal
SR Rarity
Beatrice, Lady of the Eternal
Beatrice, Lady of the Eternal
LIGHT
Beatrice, Lady of the Eternal
Quý bà sự trường tồn, Beatrice
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
Digital Bug Rhinosebus
LIGHT
Digital Bug Rhinosebus
Bọ kỹ thuật số kiến vương hệ thống
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

2 hoặc nhiều hơn quái thú Cấp 7 LIGHT Loại côn trùng
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; phá huỷ (các) quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển với DEF cao nhất (tất cả, nếu bằng nhau).


Hiệu ứng gốc (EN):

2 or more Level 7 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 5 or 6 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy the face-up monster(s) your opponent controls with the highest DEF (all, if tied).


SR Rarity
Fairy Knight Ingunar
SR Rarity
Fairy Knight Ingunar
Fairy Knight Ingunar
EARTH
Fairy Knight Ingunar
Kỵ sĩ yêu tinh Ingunar
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 6
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; trả lại tất cả các lá bài khác trên sân lên tay. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 6 monsters Once per turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card; return all other cards on the field to the hand. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation.


SR Rarity
Hazy Flame Basiltrice
SR Rarity
Hazy Flame Basiltrice
Hazy Flame Basiltrice
FIRE
Hazy Flame Basiltrice
Thú lửa mờ Basiltrice
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

2 hoặc nhiều hơn (tối đa 5) quái thú LỬA Cấp 6
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc đang ở trong Mộ của chúng; loại bỏ mục tiêu đó. Lá bài này nhận được hiệu ứng dựa trên số lượng Nguyên liệu Xyz được đưa vào nó.
● 3 hoặc lớn hơn: Lá bài này nhận được 200 ATK và DEF cho mỗi Nguyên liệu Xyz được đưa vào nó.
● 4 hoặc lớn hơn: Lá bài này không thể bị chọn mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.
● 5: Lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 or more (max. 5) Level 6 FIRE monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 monster your opponent controls or is in their Graveyard; banish that target. This card gains effects based on the number of Xyz Materials attached to it. ● 3 or more: This card gains 200 ATK and DEF for each Xyz Material attached to it. ● 4 or more: This card cannot be targeted by your opponent's card effects. ● 5: This card cannot be destroyed by card effects.


R Rarity
Inzektor Exa-Beetle
R Rarity
Inzektor Exa-Beetle
Inzektor Exa-Beetle
DARK
Inzektor Exa-Beetle
Người côn chùng bọ hung sừng Y
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 6
Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của một trong hai người chơi; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng một nửa ATK và DEF ban đầu của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 lá bài ngửa ở mỗi bên của sân; gửi các mục tiêu đó đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 6 monsters When this card is Xyz Summoned: You can target 1 monster in either player's Graveyard; equip that target to this card. This card gains ATK and DEF equal to half the original ATK and DEF of the monster equipped by this effect. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up card on each side of the field; send those targets to the Graveyard.Deck của HAZY FLAME trong DUEL LINKS