Thông tin tổng quan của Infernoble Knight

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
FIRE 9
Immortal Phoenix Gearfried
Thánh phượng hoàng lửa Gearfried
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ 1 Trang bị bài Phép khỏi sân của bạn hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công: Bạn có thể trang bị cho 1 quái thú mặt ngửa trên sân cho lá bài này (tối đa 1) làm Phép trang bị mang lại cho lá bài này 500 ATK. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Immortal Phoenix Gearfried" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish 1 Equip Spell from your field or GY; Special Summon this card from your hand. At the start of the Damage Step, if this card attacks: You can equip 1 face-up monster on the field to this card (max. 1) as an Equip Spell that gives this card 500 ATK. When a monster effect is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Immortal Phoenix Gearfried" once per turn.

 Rarity
Infernoble Knight - Renaud
 Rarity
Infernoble Knight - Renaud
 Rarity
Infernoble Knight - Renaud
FIRE 1
Infernoble Knight - Renaud
Hoả thánh kỵ Renaud
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú Chiến binh LỬA, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu được Triệu hồi theo cách này, hãy coi lá bài này như một Tuner. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Infernoble Knight - Renaud" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú Chiến binh LỬA của mình, hoặc 1 trong số các Lá bài Phép Trang bị của bạn, bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Infernoble Knight - Renaud"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Infernoble Knight - Renaud" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a FIRE Warrior monster, you can Special Summon this card (from your hand). If Summoned this way, treat this card as a Tuner. You can only Special Summon "Infernoble Knight - Renaud" once per turn this way. If this card is Special Summoned: You can target 1 of your FIRE Warrior monsters, or 1 of your Equip Spells, that is banished or in your GY, except "Infernoble Knight - Renaud"; add it to your hand. You can only use this effect of "Infernoble Knight - Renaud" once per turn.

SR Rarity
Infernoble Knight - Roland
SR Rarity
Infernoble Knight - Roland
SR Rarity
Infernoble Knight - Roland
FIRE 1
Infernoble Knight - Roland
Hoả thánh kỵ Roland
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay của bạn cho mục tiêu đó như một bài Phép Trang bị mang lại cho lá bài đó 500 ATK. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh LỬA, ngoại trừ "Infernoble Knight - Roland", hoặc 1 Trang bị Phép từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernoble Knight - Roland" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can target 1 face-up monster you control; equip this card from your hand to that target as an Equip Spell that gives that card 500 ATK. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add 1 FIRE Warrior monster, except "Infernoble Knight - Roland", or 1 Equip Spell from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Infernoble Knight - Roland" once per turn.

 Rarity
Infernoble Knight Ogier
 Rarity
Infernoble Knight Ogier
 Rarity
Infernoble Knight Ogier
FIRE 4
Infernoble Knight Ogier
Hoả thánh kỵ Ogier
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Trong khi lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Infernoble Knight Ogier" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Noble Arms" hoặc 1 quái thú Chiến binh LỬA trừ "Infernoble Knight Ogier", từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho quái thú mà bạn điều khiển.


Hiệu ứng gốc (EN):

While this card is an Equip Card, the equipped monster cannot be destroyed by card effects. You can only use each of the following effects of "Infernoble Knight Ogier" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Noble Arms" card, or 1 FIRE Warrior monster except "Infernoble Knight Ogier", from your Deck to the GY. If this card is in your GY: You can target 1 Warrior monster you control; equip this card to that monster you control.

UR Rarity
Sauge de Fleur
UR Rarity
Sauge de Fleur
UR Rarity
Sauge de Fleur
DARK 8
Sauge de Fleur
Hiền giả hoa thời gian - Fleur de Sauge
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài trên sân; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ chúng. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck, sau đó thêm 1 quái thú Thực vật Cấp 1 từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sauge de Fleur" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 monster you control and 1 card on the field; Special Summon this card from your hand, and if you do, destroy them. If this card is sent from the field to your GY: You can target 1 other monster in your GY; shuffle it into the Deck, then add 1 Level 1 Plant monster from your Deck or GY to your hand. You can only use each effect of "Sauge de Fleur" once per turn.

R Rarity
Sorciere de Fleur
R Rarity
Sorciere de Fleur
R Rarity
Sorciere de Fleur
DARK 8
Sorciere de Fleur
Phù thủy hoa thời gian - Fleur de Sorciere
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy chọn 1 quái thú trong Mộ của đối thủ. Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến phía sân của bạn. Nó không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn và bị phá hủy trong End Phase của lượt này. Hiệu ứng của "Sorciere de Fleur" chỉ có thể được kích hoạt một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned, select 1 monster in your opponent's Graveyard. Special Summon that monster to your side of the field. It cannot attack your opponent directly, and is destroyed during the End Phase of this turn. The effect of "Sorciere de Fleur" can only be activated once per turn.

UR Rarity
Glow-Up Bulb
UR Rarity
Glow-Up Bulb
UR Rarity
Glow-Up Bulb
EARTH 1
Glow-Up Bulb
Nhụy hoa lớn lên
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Glow-Up Bulb" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can send the top card of your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card. You can only use this effect of "Glow-Up Bulb" once per Duel.

 Rarity
Necro Synchron
 Rarity
Necro Synchron
 Rarity
Necro Synchron
DARK 2
Necro Synchron
Máy đồng bộ ma ám
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Fleur Synchron" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Necro Synchron" một lần mỗi lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó lên 2 cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro cho quái thú GIÓ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Thực vật Cấp 1 từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Fleur Synchron" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Necro Synchron" once per turn. You can target 1 other face-up monster you control; increase its Level by 2 until the end of this turn. If this card is sent to the GY as Synchro Material for a WIND monster: You can Special Summon 1 Level 1 Plant monster from your Deck.

R Rarity
"Infernoble Arms - Durendal"
R Rarity
"Infernoble Arms - Durendal"
R Rarity
"Infernoble Arms - Durendal"
Spell Equip
"Infernoble Arms - Durendal"
"Hoả thánh kiếm - Durendal"

  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh LỬA Cấp 5 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó phá huỷ lá bài này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ vì quái thú được trang bị được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh LỬA Cấp 5 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt, ngoại trừ quái thú Chiến binh. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng ""Infernoble Arms - Durendal"" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  While this card is equipped to a monster: You can add 1 Level 5 or lower FIRE Warrior monster from your Deck to your hand, then destroy this card. If this card is sent to the GY because the equipped monster is sent to the GY: You can target 1 Level 5 or lower FIRE Warrior monster in your GY; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of the turn, except Warrior monsters. You can only use 1 ""Infernoble Arms - Durendal"" effect per turn, and only once that turn.

   Rarity
  Heritage of the Chalice
   Rarity
  Heritage of the Chalice
   Rarity
  Heritage of the Chalice
  Spell Normal
  Heritage of the Chalice
  Người kế thừa chén thánh

   Hiệu ứng (VN):

   Thêm 1 "Noble Knight" hoặc 1 lá bài "Noble Arms" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Nếu quái thú "Noble Knight" của bạn "Noble Arms" bị phá huỷ trong chiến đấu và được gửi đến Mộ, trong khi lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Heritage of the Chalice" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Add 1 "Noble Knight" monster or 1 "Noble Arms" card from your Deck or GY to your hand. If your "Noble Knight" monster equipped with a "Noble Arms" Equip Spell is destroyed by battle and sent to the GY, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Heritage of the Chalice" effect per turn, and only once that turn.

   R Rarity
   Noble Arms - Excaliburn
   R Rarity
   Noble Arms - Excaliburn
   R Rarity
   Noble Arms - Excaliburn
   Spell Equip
   Noble Arms - Excaliburn
   Thánh kiếm - Excaliburn

    Hiệu ứng (VN):

    Chỉ trang bị cho một quái thú "Noble Knight" Nó không thể được chọn làm mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Trong lượt của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Noble Knight" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "Noble Knight" với tên khác, bằng cách sử dụng mục tiêu đó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi như là một Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz đưa vào nó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Noble Arms - Excaliburn" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Equip only to a "Noble Knight" monster. It cannot be targeted by an opponent's card effects. During your turn, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard, then target 1 "Noble Knight" Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Noble Knight" Xyz Monster with a different name, by using that target as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on the Summoned monster.) You can only use this effect of "Noble Arms - Excaliburn" once per turn.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    SR Rarity
    Ferocious Flame Swordsman
    SR Rarity
    Ferocious Flame Swordsman
    SR Rarity
    Ferocious Flame Swordsman
    FIRE
    Ferocious Flame Swordsman
    Kiếm sĩ lửa lớn
    • ATK:

    • 1300

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trái

    Dưới-Trái


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú có tên khác nhau
    Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.

    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    FIRE
    Knightmare Phoenix
    Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
    • ATK:

    • 1900

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trên

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú có tên khác nhau
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

     Rarity
    Infernoble Knight Emperor Charles
     Rarity
    Infernoble Knight Emperor Charles
     Rarity
    Infernoble Knight Emperor Charles
    FIRE 9
    Infernoble Knight Emperor Charles
    Hoả thánh kỵ hoàng đế Charles
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 200


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Nếu một Lá bài Trang bị được trang bị cho quái thú trên sân, ngay cả trong Damage Step: Bạn có thể phá hủy 1 lá bài trên sân. Trong End Phase: Bạn có thể trang bị 1 Lá bài Phép Trang bị từ tay của bạn hoặc Mộ cho lá bài này, sau đó bạn có thể trang bị 1 quái thú Chiến binh LỬA từ Deck của bạn lên lá bài này như một Bài Phép Trang bị cho nó 500 ATK. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernoble Knight Emperor Charles" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If an Equip Card becomes equipped to a monster on the field, even during the Damage Step: You can destroy 1 card on the field. During the End Phase: You can equip 1 Equip Spell from your hand or GY to this card, then you can equip 1 FIRE Warrior monster from your Deck to this card as an Equip Spell that gives it 500 ATK. You can only use each effect of "Infernoble Knight Emperor Charles" once per turn.

    SR Rarity
    Old Entity Hastorr
    SR Rarity
    Old Entity Hastorr
    SR Rarity
    Old Entity Hastorr
    WIND 4
    Old Entity Hastorr
    Cổ thần Hastorr
    • ATK:

    • 2300

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
    Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ Mộ của bạn cho quái thú đó. Con quái thú đó không thể tấn công, cũng như các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa. Nếu lá bài này rời sân khi được trang bị cho quái thú của đối phương bởi hiệu ứng này: Kiểm soát quái thú mà lá bài này đã được trang bị.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is sent from the Monster Zone to the Graveyard: You can target 1 face-up monster your opponent controls; equip this card from your Graveyard to that monster. That monster cannot attack, also its effects are negated. If this card leaves the field while equipped to an opponent's monster by this effect: Take control of the monster this card was equipped to.

    UR Rarity
    Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
    UR Rarity
    Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
    UR Rarity
    Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
    WATER 11
    Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
    Rồng hàng rào băng về không, Trishula
    • ATK:

    • 2700

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
    Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn, ATK của nó trở thành 3300, sau đó giảm một nửa ATK của bất kỳ mặt nào- lên quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 3 cards your opponent controls. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" from your Extra Deck or GY, its ATK becomes 3300, then halve the ATK of any face-up monsters your opponent currently controls, also negate their effects. You can only use this effect of "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" once per turn.

     Rarity
    Infernoble Knight Captain Roland
     Rarity
    Infernoble Knight Captain Roland
     Rarity
    Infernoble Knight Captain Roland
    FIRE 5
    Infernoble Knight Captain Roland
    Hoả thánh kỵ bậc thầy Roland
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 500


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, gửi 1 Trang bị Phép từ Deck của bạn đến Mộ, sau đó thêm 1 quái thú Chiến binh từ Deck của bạn lên tay bạn. Trong Main Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Chiến binh mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho quái thú mà bạn điều khiển dưới dạng Phép trang bị, mang lại cho nó 500 ATK. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernoble Knight Captain Roland" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, send 1 Equip Spell from your Deck to the GY, then add 1 Warrior monster from your Deck to your hand. During the Main Phase, if this card is in your GY (Quick Effect): You can target 1 Warrior monster you control; equip this card to that monster you control as an Equip Spell that gives it 500 ATK. You can only use each effect of "Infernoble Knight Captain Roland" once per turn.

    UR Rarity
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    UR Rarity
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    UR Rarity
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    DARK
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
    • ATK:

    • 2600

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 8
    Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
    ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
    ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    Salamandra & Phoenix
    Bạn có thể Triệu hồi Normal or Set "Phượng hoàng bất tử"
    Gearfried" và "Phoenix Gearfried" mà không Hi sinh trong Trận đấu này.
    Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách tiết lộ
    1 "Phượng Hoàng Bất Tử Gearfried" từ tay bạn. Đặt 1 "Salamandra" từ bên ngoài Bộ bài của bạn và gửi 1
    "Thanh kiếm huyền thoại" từ bên ngoài Bộ bài của bạn đến Mộ.
    Kỹ năng này có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa ít nhất 10 quái thú Loại Chiến binh HỎA.
    Legendary Sword
    Immortal Phoenix Gearfried
    Phoenix Gearfried
    Salamandra
    Salamandra & Phoenix

    Cần 17 UR

    UR Rarity
    Immortal Phoenix Gearfried3 card
     Rarity
    Infernoble Knight - Renaud2 card
     Rarity
    Infernoble Knight Ogier3 card
    UR Rarity
    Knightmare Unicorn1 card
    UR Rarity
    Linkuriboh1 card
     Rarity
    Infernoble Knight Emperor Charles1 card
     Rarity
    Infernoble Knight Captain Roland1 card
    UR Rarity
    Cosmic Cyclone2 card
     Rarity
    Heritage of the Chalice3 card

    Main: 22 Extra: 8

    R Rarity
    Battlin' Boxer Veil
    R Rarity
    Battlin' Boxer Veil
    Battlin' Boxer Veil
    FIRE 4
    Battlin' Boxer Veil
    Kẻ đốt khớp làm tường
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.


    UR Rarity
    Immortal Phoenix Gearfried
    UR Rarity
    Immortal Phoenix Gearfried
    Immortal Phoenix Gearfried
    FIRE 9
    Immortal Phoenix Gearfried
    Thánh phượng hoàng lửa Gearfried
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2200


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể loại bỏ 1 Trang bị bài Phép khỏi sân của bạn hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công: Bạn có thể trang bị cho 1 quái thú mặt ngửa trên sân cho lá bài này (tối đa 1) làm Phép trang bị mang lại cho lá bài này 500 ATK. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Immortal Phoenix Gearfried" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can banish 1 Equip Spell from your field or GY; Special Summon this card from your hand. At the start of the Damage Step, if this card attacks: You can equip 1 face-up monster on the field to this card (max. 1) as an Equip Spell that gives this card 500 ATK. When a monster effect is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Immortal Phoenix Gearfried" once per turn.


    UR Rarity
    Immortal Phoenix Gearfried
    UR Rarity
    Immortal Phoenix Gearfried
    Immortal Phoenix Gearfried
    FIRE 9
    Immortal Phoenix Gearfried
    Thánh phượng hoàng lửa Gearfried
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2200


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể loại bỏ 1 Trang bị bài Phép khỏi sân của bạn hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công: Bạn có thể trang bị cho 1 quái thú mặt ngửa trên sân cho lá bài này (tối đa 1) làm Phép trang bị mang lại cho lá bài này 500 ATK. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Immortal Phoenix Gearfried" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can banish 1 Equip Spell from your field or GY; Special Summon this card from your hand. At the start of the Damage Step, if this card attacks: You can equip 1 face-up monster on the field to this card (max. 1) as an Equip Spell that gives this card 500 ATK. When a monster effect is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Immortal Phoenix Gearfried" once per turn.


    UR Rarity
    Immortal Phoenix Gearfried
    UR Rarity
    Immortal Phoenix Gearfried
    Immortal Phoenix Gearfried
    FIRE 9
    Immortal Phoenix Gearfried
    Thánh phượng hoàng lửa Gearfried
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2200


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể loại bỏ 1 Trang bị bài Phép khỏi sân của bạn hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công: Bạn có thể trang bị cho 1 quái thú mặt ngửa trên sân cho lá bài này (tối đa 1) làm Phép trang bị mang lại cho lá bài này 500 ATK. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Immortal Phoenix Gearfried" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can banish 1 Equip Spell from your field or GY; Special Summon this card from your hand. At the start of the Damage Step, if this card attacks: You can equip 1 face-up monster on the field to this card (max. 1) as an Equip Spell that gives this card 500 ATK. When a monster effect is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Immortal Phoenix Gearfried" once per turn.


     Rarity
    Infernoble Knight - Renaud
     Rarity
    Infernoble Knight - Renaud
    Infernoble Knight - Renaud
    FIRE 1
    Infernoble Knight - Renaud
    Hoả thánh kỵ Renaud
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 500


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một quái thú Chiến binh LỬA, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu được Triệu hồi theo cách này, hãy coi lá bài này như một Tuner. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Infernoble Knight - Renaud" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú Chiến binh LỬA của mình, hoặc 1 trong số các Lá bài Phép Trang bị của bạn, bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Infernoble Knight - Renaud"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Infernoble Knight - Renaud" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a FIRE Warrior monster, you can Special Summon this card (from your hand). If Summoned this way, treat this card as a Tuner. You can only Special Summon "Infernoble Knight - Renaud" once per turn this way. If this card is Special Summoned: You can target 1 of your FIRE Warrior monsters, or 1 of your Equip Spells, that is banished or in your GY, except "Infernoble Knight - Renaud"; add it to your hand. You can only use this effect of "Infernoble Knight - Renaud" once per turn.


     Rarity
    Infernoble Knight - Renaud
     Rarity
    Infernoble Knight - Renaud
    Infernoble Knight - Renaud
    FIRE 1
    Infernoble Knight - Renaud
    Hoả thánh kỵ Renaud
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 500


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một quái thú Chiến binh LỬA, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu được Triệu hồi theo cách này, hãy coi lá bài này như một Tuner. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Infernoble Knight - Renaud" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú Chiến binh LỬA của mình, hoặc 1 trong số các Lá bài Phép Trang bị của bạn, bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Infernoble Knight - Renaud"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Infernoble Knight - Renaud" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a FIRE Warrior monster, you can Special Summon this card (from your hand). If Summoned this way, treat this card as a Tuner. You can only Special Summon "Infernoble Knight - Renaud" once per turn this way. If this card is Special Summoned: You can target 1 of your FIRE Warrior monsters, or 1 of your Equip Spells, that is banished or in your GY, except "Infernoble Knight - Renaud"; add it to your hand. You can only use this effect of "Infernoble Knight - Renaud" once per turn.


    SR Rarity
    Infernoble Knight - Roland
    SR Rarity
    Infernoble Knight - Roland
    Infernoble Knight - Roland
    FIRE 1
    Infernoble Knight - Roland
    Hoả thánh kỵ Roland
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 500


    Hiệu ứng (VN):

    (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay của bạn cho mục tiêu đó như một bài Phép Trang bị mang lại cho lá bài đó 500 ATK. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh LỬA, ngoại trừ "Infernoble Knight - Roland", hoặc 1 Trang bị Phép từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernoble Knight - Roland" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    (Quick Effect): You can target 1 face-up monster you control; equip this card from your hand to that target as an Equip Spell that gives that card 500 ATK. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add 1 FIRE Warrior monster, except "Infernoble Knight - Roland", or 1 Equip Spell from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Infernoble Knight - Roland" once per turn.


    R Rarity
    Infernoble Knight Astolfo
    R Rarity
    Infernoble Knight Astolfo
    Infernoble Knight Astolfo
    FIRE 1
    Infernoble Knight Astolfo
    Hoả thánh kỵ Astolfo
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 200


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Chiến binh LỬA khỏi tay hoặc Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể làm cho Cấp độ của lá bài này trở thành Cấp độ của quái thú bị loại bỏ đó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này trong Standby Phase thứ hai của bạn sau khi kích hoạt hiệu ứng này, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các quái thú Chiến binh LỬA bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernoble Knight Astolfo" một lần cho mỗi Trận đấu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can banish 1 FIRE Warrior monster from your hand or GY; Special Summon this card from your hand, then you can make this card's Level become the Level of that banished monster. You can banish this card from your GY; Special Summon this banished card during your second Standby Phase after this effect's activation, then you can Special Summon 1 of your FIRE Warrior monsters that is banished or in your GY. You can only use each effect of "Infernoble Knight Astolfo" once per Duel.


     Rarity
    Infernoble Knight Ogier
     Rarity
    Infernoble Knight Ogier
    Infernoble Knight Ogier
    FIRE 4
    Infernoble Knight Ogier
    Hoả thánh kỵ Ogier
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Trong khi lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Infernoble Knight Ogier" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Noble Arms" hoặc 1 quái thú Chiến binh LỬA trừ "Infernoble Knight Ogier", từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho quái thú mà bạn điều khiển.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    While this card is an Equip Card, the equipped monster cannot be destroyed by card effects. You can only use each of the following effects of "Infernoble Knight Ogier" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Noble Arms" card, or 1 FIRE Warrior monster except "Infernoble Knight Ogier", from your Deck to the GY. If this card is in your GY: You can target 1 Warrior monster you control; equip this card to that monster you control.


     Rarity
    Infernoble Knight Ogier
     Rarity
    Infernoble Knight Ogier
    Infernoble Knight Ogier
    FIRE 4
    Infernoble Knight Ogier
    Hoả thánh kỵ Ogier
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Trong khi lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Infernoble Knight Ogier" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Noble Arms" hoặc 1 quái thú Chiến binh LỬA trừ "Infernoble Knight Ogier", từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho quái thú mà bạn điều khiển.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    While this card is an Equip Card, the equipped monster cannot be destroyed by card effects. You can only use each of the following effects of "Infernoble Knight Ogier" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Noble Arms" card, or 1 FIRE Warrior monster except "Infernoble Knight Ogier", from your Deck to the GY. If this card is in your GY: You can target 1 Warrior monster you control; equip this card to that monster you control.


     Rarity
    Infernoble Knight Ogier
     Rarity
    Infernoble Knight Ogier
    Infernoble Knight Ogier
    FIRE 4
    Infernoble Knight Ogier
    Hoả thánh kỵ Ogier
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Trong khi lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Infernoble Knight Ogier" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Noble Arms" hoặc 1 quái thú Chiến binh LỬA trừ "Infernoble Knight Ogier", từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho quái thú mà bạn điều khiển.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    While this card is an Equip Card, the equipped monster cannot be destroyed by card effects. You can only use each of the following effects of "Infernoble Knight Ogier" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Noble Arms" card, or 1 FIRE Warrior monster except "Infernoble Knight Ogier", from your Deck to the GY. If this card is in your GY: You can target 1 Warrior monster you control; equip this card to that monster you control.


    SR Rarity
    Kiteroid
    SR Rarity
    Kiteroid
    Kiteroid
    WIND 1
    Kiteroid
    • ATK:

    • 200

    • DEF:

    • 400


    Hiệu ứng (VN):

    Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


    SR Rarity
    Kiteroid
    SR Rarity
    Kiteroid
    Kiteroid
    WIND 1
    Kiteroid
    • ATK:

    • 200

    • DEF:

    • 400


    Hiệu ứng (VN):

    Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


    R Rarity
    "Infernoble Arms - Durendal"
    R Rarity
    "Infernoble Arms - Durendal"
    "Infernoble Arms - Durendal"
    Spell Equip
    "Infernoble Arms - Durendal"
    "Hoả thánh kiếm - Durendal"

     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh LỬA Cấp 5 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó phá huỷ lá bài này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ vì quái thú được trang bị được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh LỬA Cấp 5 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt, ngoại trừ quái thú Chiến binh. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng ""Infernoble Arms - Durendal"" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     While this card is equipped to a monster: You can add 1 Level 5 or lower FIRE Warrior monster from your Deck to your hand, then destroy this card. If this card is sent to the GY because the equipped monster is sent to the GY: You can target 1 Level 5 or lower FIRE Warrior monster in your GY; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of the turn, except Warrior monsters. You can only use 1 ""Infernoble Arms - Durendal"" effect per turn, and only once that turn.


     R Rarity
     "Infernoble Arms - Durendal"
     R Rarity
     "Infernoble Arms - Durendal"
     "Infernoble Arms - Durendal"
     Spell Equip
     "Infernoble Arms - Durendal"
     "Hoả thánh kiếm - Durendal"

      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh LỬA Cấp 5 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó phá huỷ lá bài này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ vì quái thú được trang bị được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh LỬA Cấp 5 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt, ngoại trừ quái thú Chiến binh. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng ""Infernoble Arms - Durendal"" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      While this card is equipped to a monster: You can add 1 Level 5 or lower FIRE Warrior monster from your Deck to your hand, then destroy this card. If this card is sent to the GY because the equipped monster is sent to the GY: You can target 1 Level 5 or lower FIRE Warrior monster in your GY; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of the turn, except Warrior monsters. You can only use 1 ""Infernoble Arms - Durendal"" effect per turn, and only once that turn.


      R Rarity
      "Infernoble Arms - Durendal"
      R Rarity
      "Infernoble Arms - Durendal"
      "Infernoble Arms - Durendal"
      Spell Equip
      "Infernoble Arms - Durendal"
      "Hoả thánh kiếm - Durendal"

       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh LỬA Cấp 5 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó phá huỷ lá bài này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ vì quái thú được trang bị được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh LỬA Cấp 5 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt, ngoại trừ quái thú Chiến binh. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng ""Infernoble Arms - Durendal"" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       While this card is equipped to a monster: You can add 1 Level 5 or lower FIRE Warrior monster from your Deck to your hand, then destroy this card. If this card is sent to the GY because the equipped monster is sent to the GY: You can target 1 Level 5 or lower FIRE Warrior monster in your GY; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of the turn, except Warrior monsters. You can only use 1 ""Infernoble Arms - Durendal"" effect per turn, and only once that turn.


       UR Rarity
       Cosmic Cyclone
       UR Rarity
       Cosmic Cyclone
       Cosmic Cyclone
       Spell Quick
       Cosmic Cyclone
       Xoáy vũ trụ

        Hiệu ứng (VN):

        Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


        UR Rarity
        Cosmic Cyclone
        UR Rarity
        Cosmic Cyclone
        Cosmic Cyclone
        Spell Quick
        Cosmic Cyclone
        Xoáy vũ trụ

         Hiệu ứng (VN):

         Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


          Rarity
         Heritage of the Chalice
          Rarity
         Heritage of the Chalice
         Heritage of the Chalice
         Spell Normal
         Heritage of the Chalice
         Người kế thừa chén thánh

          Hiệu ứng (VN):

          Thêm 1 "Noble Knight" hoặc 1 lá bài "Noble Arms" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Nếu quái thú "Noble Knight" của bạn "Noble Arms" bị phá huỷ trong chiến đấu và được gửi đến Mộ, trong khi lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Heritage of the Chalice" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Add 1 "Noble Knight" monster or 1 "Noble Arms" card from your Deck or GY to your hand. If your "Noble Knight" monster equipped with a "Noble Arms" Equip Spell is destroyed by battle and sent to the GY, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Heritage of the Chalice" effect per turn, and only once that turn.


           Rarity
          Heritage of the Chalice
           Rarity
          Heritage of the Chalice
          Heritage of the Chalice
          Spell Normal
          Heritage of the Chalice
          Người kế thừa chén thánh

           Hiệu ứng (VN):

           Thêm 1 "Noble Knight" hoặc 1 lá bài "Noble Arms" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Nếu quái thú "Noble Knight" của bạn "Noble Arms" bị phá huỷ trong chiến đấu và được gửi đến Mộ, trong khi lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Heritage of the Chalice" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Add 1 "Noble Knight" monster or 1 "Noble Arms" card from your Deck or GY to your hand. If your "Noble Knight" monster equipped with a "Noble Arms" Equip Spell is destroyed by battle and sent to the GY, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Heritage of the Chalice" effect per turn, and only once that turn.


            Rarity
           Heritage of the Chalice
            Rarity
           Heritage of the Chalice
           Heritage of the Chalice
           Spell Normal
           Heritage of the Chalice
           Người kế thừa chén thánh

            Hiệu ứng (VN):

            Thêm 1 "Noble Knight" hoặc 1 lá bài "Noble Arms" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Nếu quái thú "Noble Knight" của bạn "Noble Arms" bị phá huỷ trong chiến đấu và được gửi đến Mộ, trong khi lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Heritage of the Chalice" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Add 1 "Noble Knight" monster or 1 "Noble Arms" card from your Deck or GY to your hand. If your "Noble Knight" monster equipped with a "Noble Arms" Equip Spell is destroyed by battle and sent to the GY, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Heritage of the Chalice" effect per turn, and only once that turn.


            R Rarity
            Noble Arms - Excaliburn
            R Rarity
            Noble Arms - Excaliburn
            Noble Arms - Excaliburn
            Spell Equip
            Noble Arms - Excaliburn
            Thánh kiếm - Excaliburn

             Hiệu ứng (VN):

             Chỉ trang bị cho một quái thú "Noble Knight" Nó không thể được chọn làm mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Trong lượt của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Noble Knight" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "Noble Knight" với tên khác, bằng cách sử dụng mục tiêu đó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi như là một Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz đưa vào nó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Noble Arms - Excaliburn" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Equip only to a "Noble Knight" monster. It cannot be targeted by an opponent's card effects. During your turn, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard, then target 1 "Noble Knight" Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Noble Knight" Xyz Monster with a different name, by using that target as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on the Summoned monster.) You can only use this effect of "Noble Arms - Excaliburn" once per turn.


             SR Rarity
             Ferocious Flame Swordsman
             SR Rarity
             Ferocious Flame Swordsman
             Ferocious Flame Swordsman
             FIRE
             Ferocious Flame Swordsman
             Kiếm sĩ lửa lớn
             • ATK:

             • 1300

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Trái

             Dưới-Trái


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú có tên khác nhau
             Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.


             SR Rarity
             Knightmare Phoenix
             SR Rarity
             Knightmare Phoenix
             Knightmare Phoenix
             FIRE
             Knightmare Phoenix
             Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
             • ATK:

             • 1900

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Trên

             Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú có tên khác nhau
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


             SR Rarity
             Knightmare Phoenix
             SR Rarity
             Knightmare Phoenix
             Knightmare Phoenix
             FIRE
             Knightmare Phoenix
             Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
             • ATK:

             • 1900

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Trên

             Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú có tên khác nhau
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


             UR Rarity
             Knightmare Unicorn
             UR Rarity
             Knightmare Unicorn
             Knightmare Unicorn
             DARK
             Knightmare Unicorn
             Kỳ lân khúc ác mộng mơ
             • ATK:

             • 2200

             • LINK-3

             Mũi tên Link:

             Trái

             Dưới

             Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2+ quái thú với các tên khác nhau
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


             UR Rarity
             Linkuriboh
             UR Rarity
             Linkuriboh
             Linkuriboh
             DARK
             Linkuriboh
             Kuriboh liên kết
             • ATK:

             • 300

             • LINK-1

             Mũi tên Link:

             Dưới


             Hiệu ứng (VN):

             1 quái thú Cấp 1
             Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


             SR Rarity
             Hi-Speedroid Chanbara
             SR Rarity
             Hi-Speedroid Chanbara
             Hi-Speedroid Chanbara
             WIND 5
             Hi-Speedroid Chanbara
             Cỗ máy tốc độ cao tay lái Chanbara
             • ATK:

             • 2000

             • DEF:

             • 1000


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
             Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu: Nó nhận được 200 ATK. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các lá bài "Speedroid" thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Hi-Speedroid Chanbara(s)" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters This card can make a second attack during each Battle Phase. At the start of the Damage Step, if this card battles: It gains 200 ATK. If this card is sent to the GY: You can target 1 of your banished "Speedroid" cards; add it to your hand. You can only Special Summon "Hi-Speedroid Chanbara(s)" once per turn.


              Rarity
             Infernoble Knight Emperor Charles
              Rarity
             Infernoble Knight Emperor Charles
             Infernoble Knight Emperor Charles
             FIRE 9
             Infernoble Knight Emperor Charles
             Hoả thánh kỵ hoàng đế Charles
             • ATK:

             • 3000

             • DEF:

             • 200


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
             Nếu một Lá bài Trang bị được trang bị cho quái thú trên sân, ngay cả trong Damage Step: Bạn có thể phá hủy 1 lá bài trên sân. Trong End Phase: Bạn có thể trang bị 1 Lá bài Phép Trang bị từ tay của bạn hoặc Mộ cho lá bài này, sau đó bạn có thể trang bị 1 quái thú Chiến binh LỬA từ Deck của bạn lên lá bài này như một Bài Phép Trang bị cho nó 500 ATK. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernoble Knight Emperor Charles" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If an Equip Card becomes equipped to a monster on the field, even during the Damage Step: You can destroy 1 card on the field. During the End Phase: You can equip 1 Equip Spell from your hand or GY to this card, then you can equip 1 FIRE Warrior monster from your Deck to this card as an Equip Spell that gives it 500 ATK. You can only use each effect of "Infernoble Knight Emperor Charles" once per turn.


              Rarity
             Infernoble Knight Captain Roland
              Rarity
             Infernoble Knight Captain Roland
             Infernoble Knight Captain Roland
             FIRE 5
             Infernoble Knight Captain Roland
             Hoả thánh kỵ bậc thầy Roland
             • ATK:

             • 2000

             • DEF:

             • 500


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, gửi 1 Trang bị Phép từ Deck của bạn đến Mộ, sau đó thêm 1 quái thú Chiến binh từ Deck của bạn lên tay bạn. Trong Main Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Chiến binh mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho quái thú mà bạn điều khiển dưới dạng Phép trang bị, mang lại cho nó 500 ATK. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernoble Knight Captain Roland" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, send 1 Equip Spell from your Deck to the GY, then add 1 Warrior monster from your Deck to your hand. During the Main Phase, if this card is in your GY (Quick Effect): You can target 1 Warrior monster you control; equip this card to that monster you control as an Equip Spell that gives it 500 ATK. You can only use each effect of "Infernoble Knight Captain Roland" once per turn.             Deck của INFERNOBLE KNIGHT trong DUEL LINKS