Thông tin tổng quan của Lavals

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Battlin' Boxer Veil
R Rarity
Battlin' Boxer Veil
R Rarity
Battlin' Boxer Veil
FIRE 4
Battlin' Boxer Veil
Kẻ đốt khớp làm tường
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.

UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
FIRE 9
Immortal Phoenix Gearfried
Thánh phượng hoàng lửa Gearfried
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ 1 Trang bị bài Phép khỏi sân của bạn hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công: Bạn có thể trang bị cho 1 quái thú mặt ngửa trên sân cho lá bài này (tối đa 1) làm Phép trang bị mang lại cho lá bài này 500 ATK. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Immortal Phoenix Gearfried" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish 1 Equip Spell from your field or GY; Special Summon this card from your hand. At the start of the Damage Step, if this card attacks: You can equip 1 face-up monster on the field to this card (max. 1) as an Equip Spell that gives this card 500 ATK. When a monster effect is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Immortal Phoenix Gearfried" once per turn.

SR Rarity
Infernoble Knight - Roland
SR Rarity
Infernoble Knight - Roland
SR Rarity
Infernoble Knight - Roland
FIRE 1
Infernoble Knight - Roland
Hoả thánh kỵ Roland
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay của bạn cho mục tiêu đó như một bài Phép Trang bị mang lại cho lá bài đó 500 ATK. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh LỬA, ngoại trừ "Infernoble Knight - Roland", hoặc 1 Trang bị Phép từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernoble Knight - Roland" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can target 1 face-up monster you control; equip this card from your hand to that target as an Equip Spell that gives that card 500 ATK. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add 1 FIRE Warrior monster, except "Infernoble Knight - Roland", or 1 Equip Spell from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Infernoble Knight - Roland" once per turn.

R Rarity
Laval Cannon
R Rarity
Laval Cannon
R Rarity
Laval Cannon
FIRE 4
Laval Cannon
Khẩu pháo dung nhan
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú "Laval" Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Flip Summoned: You can target 1 of your banished "Laval" monsters; Special Summon that target.

SR Rarity
Laval Magma Cannoneer
SR Rarity
Laval Magma Cannoneer
SR Rarity
Laval Magma Cannoneer
FIRE 4
Laval Magma Cannoneer
Pháo binh mắc-ma dung nhan
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Tối đa hai lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 quái thú FIRE từ tay của bạn đến Mộ; gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Up to twice per turn: You can send 1 FIRE monster from your hand to the Graveyard; inflict 500 damage to your opponent.

SR Rarity
Laval Lakeside Lady
SR Rarity
Laval Lakeside Lady
SR Rarity
Laval Lakeside Lady
FIRE 3
Laval Lakeside Lady
Mỹ nữ bên bờ hồ dung nhan
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn có 3 "Laval" với các tên khác nhau trong Mộ của mình: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Laval" khỏi Mộ để chọn vào 1 Deck mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your Graveyard and you have 3 or more "Laval" monsters with different names in your Graveyard: You can banish this card and 1 other "Laval" monster from your Graveyard to target 1 Set card your opponent controls; destroy that target.

R Rarity
Laval Volcano Handmaiden
R Rarity
Laval Volcano Handmaiden
R Rarity
Laval Volcano Handmaiden
FIRE 1
Laval Volcano Handmaiden
Hầu gái núi lửa dung nhan
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được gửi đến Mộ, nếu bạn có "Laval" trong Mộ của mình không phải là "Laval Volcano Handmaiden": Bạn có thể gửi 1 "Laval" từ Deck đến Mộ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is sent to the Graveyard, if you have a "Laval" monster in your Graveyard other than "Laval Volcano Handmaiden": You can send 1 "Laval" monster from your Deck to your Graveyard.

SR Rarity
Molten Conduction Field
SR Rarity
Molten Conduction Field
SR Rarity
Molten Conduction Field
Spell Normal
Molten Conduction Field
Nơi truyền dẫn nhiệt nóng

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi 2 "Laval" từ Deck của bạn đến Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send 2 "Laval" monsters from your Deck to the Graveyard.

  UR Rarity
  Rekindling
  UR Rarity
  Rekindling
  UR Rarity
  Rekindling
  Spell Normal
  Rekindling
  Ngọn lửa thật bạo phát

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ của bạn càng nhiều quái thú FIRE nhất có thể với 200 DEF, nhưng loại bỏ chúng trong End Phase của lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Special Summon from your GY as many FIRE monsters as possible with 200 DEF, but banish them during the End Phase of this turn.

   R Rarity
   Dustflame Blast
   R Rarity
   Dustflame Blast
   R Rarity
   Dustflame Blast
   Trap Normal
   Dustflame Blast
   Bụi lửa bắn tung

    Hiệu ứng (VN):

    Loại bỏ tất cả "Laval" khỏi Mộ của bạn; phá hủy bất kỳ số lượng lá bài nào trên sân, lên đến số lượng quái thú bị loại bỏ để kích hoạt lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Banish all "Laval" monsters from your Graveyard; destroy any number of cards on the field, up to the number of monsters banished for this card's activation.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    SR Rarity
    Ferocious Flame Swordsman
    SR Rarity
    Ferocious Flame Swordsman
    SR Rarity
    Ferocious Flame Swordsman
    FIRE
    Ferocious Flame Swordsman
    Kiếm sĩ lửa lớn
    • ATK:

    • 1300

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trái

    Dưới-Trái


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú có tên khác nhau
    Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.

    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    FIRE
    Knightmare Phoenix
    Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
    • ATK:

    • 1900

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trên

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú có tên khác nhau
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    DARK
    Knightmare Unicorn
    Kỳ lân khúc ác mộng mơ
    • ATK:

    • 2200

    • LINK-3

    Mũi tên Link:

    Trái

    Dưới

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú với các tên khác nhau
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

    UR Rarity
    Linkuriboh
    UR Rarity
    Linkuriboh
    UR Rarity
    Linkuriboh
    DARK
    Linkuriboh
    Kuriboh liên kết
    • ATK:

    • 300

    • LINK-1

    Mũi tên Link:

    Dưới


    Hiệu ứng (VN):

    1 quái thú Cấp 1
    Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.

    UR Rarity
    Salamangreat Sunlight Wolf
    UR Rarity
    Salamangreat Sunlight Wolf
    UR Rarity
    Salamangreat Sunlight Wolf
    FIRE
    Salamangreat Sunlight Wolf
    Thú lửa chuyển sinh sói ánh mặt trời
    • ATK:

    • 1800

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trên

    Dưới


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Hiệu ứng LỬA
    Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.

    UR Rarity
    Black Rose Dragon
    UR Rarity
    Black Rose Dragon
    UR Rarity
    Black Rose Dragon
    FIRE 7
    Black Rose Dragon
    Rồng hoa hồng đen
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Thực vật khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế tấn công ngửa, và nếu bạn làm điều đó, ATK của nó sẽ trở thành 0 cho đến cuối lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can destroy all cards on the field. Once per turn: You can banish 1 Plant monster from your GY, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; change that target to face-up Attack Position, and if you do, its ATK becomes 0 until the end of this turn.

    SR Rarity
    Black Rose Moonlight Dragon
    SR Rarity
    Black Rose Moonlight Dragon
    SR Rarity
    Black Rose Moonlight Dragon
    LIGHT 7
    Black Rose Moonlight Dragon
    Rồng hoa hồng trăng đen
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, hoặc (các) quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn được Triệu hồi Đặc biệt đến phần sân của đối thủ: Chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Black Rose Moonlight Dragon" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is Special Summoned, or a Level 5 or higher monster(s) is Special Summoned to your opponent's side of the field: Target 1 Special Summoned monster your opponent controls; return that target to the hand. You can only use this effect of "Black Rose Moonlight Dragon" once per turn.

    SR Rarity
    Cyberse Quantum Dragon
    SR Rarity
    Cyberse Quantum Dragon
    SR Rarity
    Cyberse Quantum Dragon
    DARK 7
    Cyberse Quantum Dragon
    Rồng lượng tử mạng điện tử
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Trong khi bạn điều khiển quái thú Link, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu vào quái thú bạn điều khiển để tấn công, ngoại trừ quái thú này, đối thủ của bạn cũng không thể chọn mục tiêu quái thú bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ quái thú này. Một lần mỗi lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể trả lại quái thú của đối thủ đó về tay, lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai liên tiếp.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters While you control a Link Monster, monsters your opponent controls cannot target monsters you control for attacks, except this one, also your opponent cannot target monsters you control with card effects, except this one. Once per turn, at the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can return that opponent's monster to the hand, also, this card can make a second attack in a row.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    Salamandra & Phoenix
    Bạn có thể Triệu hồi Normal or Set "Phượng hoàng bất tử"
    Gearfried" và "Phoenix Gearfried" mà không Hi sinh trong Trận đấu này.
    Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách tiết lộ
    1 "Phượng Hoàng Bất Tử Gearfried" từ tay bạn. Đặt 1 "Salamandra" từ bên ngoài Bộ bài của bạn và gửi 1
    "Thanh kiếm huyền thoại" từ bên ngoài Bộ bài của bạn đến Mộ.
    Kỹ năng này có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa ít nhất 10 quái thú Loại Chiến binh HỎA.
    Immortal Phoenix Gearfried
    Phoenix Gearfried
    Legendary Sword
    Salamandra
    Salamandra & Phoenix

    Cần 9 UR

    UR Rarity
    Immortal Phoenix Gearfried
    UR Rarity
    Immortal Phoenix Gearfried
    UR Rarity
    Immortal Phoenix Gearfried
    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    UR Rarity
    Linkuriboh
    UR Rarity
    Salamangreat Sunlight Wolf
    UR Rarity
    Black Rose Dragon
    UR Rarity
    Rekindling
    UR Rarity
    Rekindling

    Main: 20 Extra: 8

    R Rarity
    Battlin' Boxer Veil
    R Rarity
    Battlin' Boxer Veil
    Battlin' Boxer Veil
    FIRE 4
    Battlin' Boxer Veil
    Kẻ đốt khớp làm tường
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.


    UR Rarity
    Immortal Phoenix Gearfried
    UR Rarity
    Immortal Phoenix Gearfried
    Immortal Phoenix Gearfried
    FIRE 9
    Immortal Phoenix Gearfried
    Thánh phượng hoàng lửa Gearfried
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2200


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể loại bỏ 1 Trang bị bài Phép khỏi sân của bạn hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công: Bạn có thể trang bị cho 1 quái thú mặt ngửa trên sân cho lá bài này (tối đa 1) làm Phép trang bị mang lại cho lá bài này 500 ATK. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Immortal Phoenix Gearfried" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can banish 1 Equip Spell from your field or GY; Special Summon this card from your hand. At the start of the Damage Step, if this card attacks: You can equip 1 face-up monster on the field to this card (max. 1) as an Equip Spell that gives this card 500 ATK. When a monster effect is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Immortal Phoenix Gearfried" once per turn.


    UR Rarity
    Immortal Phoenix Gearfried
    UR Rarity
    Immortal Phoenix Gearfried
    Immortal Phoenix Gearfried
    FIRE 9
    Immortal Phoenix Gearfried
    Thánh phượng hoàng lửa Gearfried
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2200


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể loại bỏ 1 Trang bị bài Phép khỏi sân của bạn hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công: Bạn có thể trang bị cho 1 quái thú mặt ngửa trên sân cho lá bài này (tối đa 1) làm Phép trang bị mang lại cho lá bài này 500 ATK. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Immortal Phoenix Gearfried" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can banish 1 Equip Spell from your field or GY; Special Summon this card from your hand. At the start of the Damage Step, if this card attacks: You can equip 1 face-up monster on the field to this card (max. 1) as an Equip Spell that gives this card 500 ATK. When a monster effect is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Immortal Phoenix Gearfried" once per turn.


    UR Rarity
    Immortal Phoenix Gearfried
    UR Rarity
    Immortal Phoenix Gearfried
    Immortal Phoenix Gearfried
    FIRE 9
    Immortal Phoenix Gearfried
    Thánh phượng hoàng lửa Gearfried
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2200


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể loại bỏ 1 Trang bị bài Phép khỏi sân của bạn hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công: Bạn có thể trang bị cho 1 quái thú mặt ngửa trên sân cho lá bài này (tối đa 1) làm Phép trang bị mang lại cho lá bài này 500 ATK. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Immortal Phoenix Gearfried" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can banish 1 Equip Spell from your field or GY; Special Summon this card from your hand. At the start of the Damage Step, if this card attacks: You can equip 1 face-up monster on the field to this card (max. 1) as an Equip Spell that gives this card 500 ATK. When a monster effect is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Immortal Phoenix Gearfried" once per turn.


    SR Rarity
    Infernoble Knight - Roland
    SR Rarity
    Infernoble Knight - Roland
    Infernoble Knight - Roland
    FIRE 1
    Infernoble Knight - Roland
    Hoả thánh kỵ Roland
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 500


    Hiệu ứng (VN):

    (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay của bạn cho mục tiêu đó như một bài Phép Trang bị mang lại cho lá bài đó 500 ATK. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh LỬA, ngoại trừ "Infernoble Knight - Roland", hoặc 1 Trang bị Phép từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernoble Knight - Roland" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    (Quick Effect): You can target 1 face-up monster you control; equip this card from your hand to that target as an Equip Spell that gives that card 500 ATK. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add 1 FIRE Warrior monster, except "Infernoble Knight - Roland", or 1 Equip Spell from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Infernoble Knight - Roland" once per turn.


    SR Rarity
    Infernoble Knight - Roland
    SR Rarity
    Infernoble Knight - Roland
    Infernoble Knight - Roland
    FIRE 1
    Infernoble Knight - Roland
    Hoả thánh kỵ Roland
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 500


    Hiệu ứng (VN):

    (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay của bạn cho mục tiêu đó như một bài Phép Trang bị mang lại cho lá bài đó 500 ATK. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh LỬA, ngoại trừ "Infernoble Knight - Roland", hoặc 1 Trang bị Phép từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernoble Knight - Roland" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    (Quick Effect): You can target 1 face-up monster you control; equip this card from your hand to that target as an Equip Spell that gives that card 500 ATK. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add 1 FIRE Warrior monster, except "Infernoble Knight - Roland", or 1 Equip Spell from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Infernoble Knight - Roland" once per turn.


    SR Rarity
    Infernoble Knight - Roland
    SR Rarity
    Infernoble Knight - Roland
    Infernoble Knight - Roland
    FIRE 1
    Infernoble Knight - Roland
    Hoả thánh kỵ Roland
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 500


    Hiệu ứng (VN):

    (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay của bạn cho mục tiêu đó như một bài Phép Trang bị mang lại cho lá bài đó 500 ATK. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh LỬA, ngoại trừ "Infernoble Knight - Roland", hoặc 1 Trang bị Phép từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernoble Knight - Roland" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    (Quick Effect): You can target 1 face-up monster you control; equip this card from your hand to that target as an Equip Spell that gives that card 500 ATK. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add 1 FIRE Warrior monster, except "Infernoble Knight - Roland", or 1 Equip Spell from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Infernoble Knight - Roland" once per turn.


    R Rarity
    Laval Cannon
    R Rarity
    Laval Cannon
    Laval Cannon
    FIRE 4
    Laval Cannon
    Khẩu pháo dung nhan
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 900


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú "Laval" Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal or Flip Summoned: You can target 1 of your banished "Laval" monsters; Special Summon that target.


    R Rarity
    Laval Cannon
    R Rarity
    Laval Cannon
    Laval Cannon
    FIRE 4
    Laval Cannon
    Khẩu pháo dung nhan
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 900


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú "Laval" Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal or Flip Summoned: You can target 1 of your banished "Laval" monsters; Special Summon that target.


    R Rarity
    Laval Cannon
    R Rarity
    Laval Cannon
    Laval Cannon
    FIRE 4
    Laval Cannon
    Khẩu pháo dung nhan
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 900


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú "Laval" Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal or Flip Summoned: You can target 1 of your banished "Laval" monsters; Special Summon that target.


    SR Rarity
    Laval Magma Cannoneer
    SR Rarity
    Laval Magma Cannoneer
    Laval Magma Cannoneer
    FIRE 4
    Laval Magma Cannoneer
    Pháo binh mắc-ma dung nhan
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 200


    Hiệu ứng (VN):

    Tối đa hai lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 quái thú FIRE từ tay của bạn đến Mộ; gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Up to twice per turn: You can send 1 FIRE monster from your hand to the Graveyard; inflict 500 damage to your opponent.


    SR Rarity
    Laval Lakeside Lady
    SR Rarity
    Laval Lakeside Lady
    Laval Lakeside Lady
    FIRE 3
    Laval Lakeside Lady
    Mỹ nữ bên bờ hồ dung nhan
    • ATK:

    • 200

    • DEF:

    • 200


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn có 3 "Laval" với các tên khác nhau trong Mộ của mình: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Laval" khỏi Mộ để chọn vào 1 Deck mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is in your Graveyard and you have 3 or more "Laval" monsters with different names in your Graveyard: You can banish this card and 1 other "Laval" monster from your Graveyard to target 1 Set card your opponent controls; destroy that target.


    R Rarity
    Laval Volcano Handmaiden
    R Rarity
    Laval Volcano Handmaiden
    Laval Volcano Handmaiden
    FIRE 1
    Laval Volcano Handmaiden
    Hầu gái núi lửa dung nhan
    • ATK:

    • 100

    • DEF:

    • 200


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được gửi đến Mộ, nếu bạn có "Laval" trong Mộ của mình không phải là "Laval Volcano Handmaiden": Bạn có thể gửi 1 "Laval" từ Deck đến Mộ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is sent to the Graveyard, if you have a "Laval" monster in your Graveyard other than "Laval Volcano Handmaiden": You can send 1 "Laval" monster from your Deck to your Graveyard.


    SR Rarity
    Molten Conduction Field
    SR Rarity
    Molten Conduction Field
    Molten Conduction Field
    Spell Normal
    Molten Conduction Field
    Nơi truyền dẫn nhiệt nóng

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi 2 "Laval" từ Deck của bạn đến Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send 2 "Laval" monsters from your Deck to the Graveyard.


     SR Rarity
     Molten Conduction Field
     SR Rarity
     Molten Conduction Field
     Molten Conduction Field
     Spell Normal
     Molten Conduction Field
     Nơi truyền dẫn nhiệt nóng

      Hiệu ứng (VN):

      Gửi 2 "Laval" từ Deck của bạn đến Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Send 2 "Laval" monsters from your Deck to the Graveyard.


      SR Rarity
      Molten Conduction Field
      SR Rarity
      Molten Conduction Field
      Molten Conduction Field
      Spell Normal
      Molten Conduction Field
      Nơi truyền dẫn nhiệt nóng

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi 2 "Laval" từ Deck của bạn đến Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Send 2 "Laval" monsters from your Deck to the Graveyard.


       UR Rarity
       Rekindling
       UR Rarity
       Rekindling
       Rekindling
       Spell Normal
       Rekindling
       Ngọn lửa thật bạo phát

        Hiệu ứng (VN):

        Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ của bạn càng nhiều quái thú FIRE nhất có thể với 200 DEF, nhưng loại bỏ chúng trong End Phase của lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Special Summon from your GY as many FIRE monsters as possible with 200 DEF, but banish them during the End Phase of this turn.


        UR Rarity
        Rekindling
        UR Rarity
        Rekindling
        Rekindling
        Spell Normal
        Rekindling
        Ngọn lửa thật bạo phát

         Hiệu ứng (VN):

         Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ của bạn càng nhiều quái thú FIRE nhất có thể với 200 DEF, nhưng loại bỏ chúng trong End Phase của lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Special Summon from your GY as many FIRE monsters as possible with 200 DEF, but banish them during the End Phase of this turn.


         R Rarity
         Dustflame Blast
         R Rarity
         Dustflame Blast
         Dustflame Blast
         Trap Normal
         Dustflame Blast
         Bụi lửa bắn tung

          Hiệu ứng (VN):

          Loại bỏ tất cả "Laval" khỏi Mộ của bạn; phá hủy bất kỳ số lượng lá bài nào trên sân, lên đến số lượng quái thú bị loại bỏ để kích hoạt lá bài này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Banish all "Laval" monsters from your Graveyard; destroy any number of cards on the field, up to the number of monsters banished for this card's activation.


          R Rarity
          Dustflame Blast
          R Rarity
          Dustflame Blast
          Dustflame Blast
          Trap Normal
          Dustflame Blast
          Bụi lửa bắn tung

           Hiệu ứng (VN):

           Loại bỏ tất cả "Laval" khỏi Mộ của bạn; phá hủy bất kỳ số lượng lá bài nào trên sân, lên đến số lượng quái thú bị loại bỏ để kích hoạt lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Banish all "Laval" monsters from your Graveyard; destroy any number of cards on the field, up to the number of monsters banished for this card's activation.


           SR Rarity
           Ferocious Flame Swordsman
           SR Rarity
           Ferocious Flame Swordsman
           Ferocious Flame Swordsman
           FIRE
           Ferocious Flame Swordsman
           Kiếm sĩ lửa lớn
           • ATK:

           • 1300

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trái

           Dưới-Trái


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú có tên khác nhau
           Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.


           SR Rarity
           Knightmare Phoenix
           SR Rarity
           Knightmare Phoenix
           Knightmare Phoenix
           FIRE
           Knightmare Phoenix
           Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
           • ATK:

           • 1900

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trên

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú có tên khác nhau
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


           UR Rarity
           Knightmare Unicorn
           UR Rarity
           Knightmare Unicorn
           Knightmare Unicorn
           DARK
           Knightmare Unicorn
           Kỳ lân khúc ác mộng mơ
           • ATK:

           • 2200

           • LINK-3

           Mũi tên Link:

           Trái

           Dưới

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú với các tên khác nhau
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


           UR Rarity
           Linkuriboh
           UR Rarity
           Linkuriboh
           Linkuriboh
           DARK
           Linkuriboh
           Kuriboh liên kết
           • ATK:

           • 300

           • LINK-1

           Mũi tên Link:

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           1 quái thú Cấp 1
           Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


           UR Rarity
           Salamangreat Sunlight Wolf
           UR Rarity
           Salamangreat Sunlight Wolf
           Salamangreat Sunlight Wolf
           FIRE
           Salamangreat Sunlight Wolf
           Thú lửa chuyển sinh sói ánh mặt trời
           • ATK:

           • 1800

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trên

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Hiệu ứng LỬA
           Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.


           UR Rarity
           Black Rose Dragon
           UR Rarity
           Black Rose Dragon
           Black Rose Dragon
           FIRE 7
           Black Rose Dragon
           Rồng hoa hồng đen
           • ATK:

           • 2400

           • DEF:

           • 1800


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Thực vật khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế tấn công ngửa, và nếu bạn làm điều đó, ATK của nó sẽ trở thành 0 cho đến cuối lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can destroy all cards on the field. Once per turn: You can banish 1 Plant monster from your GY, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; change that target to face-up Attack Position, and if you do, its ATK becomes 0 until the end of this turn.


           SR Rarity
           Black Rose Moonlight Dragon
           SR Rarity
           Black Rose Moonlight Dragon
           Black Rose Moonlight Dragon
           LIGHT 7
           Black Rose Moonlight Dragon
           Rồng hoa hồng trăng đen
           • ATK:

           • 2400

           • DEF:

           • 1800


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, hoặc (các) quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn được Triệu hồi Đặc biệt đến phần sân của đối thủ: Chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Black Rose Moonlight Dragon" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is Special Summoned, or a Level 5 or higher monster(s) is Special Summoned to your opponent's side of the field: Target 1 Special Summoned monster your opponent controls; return that target to the hand. You can only use this effect of "Black Rose Moonlight Dragon" once per turn.


           SR Rarity
           Cyberse Quantum Dragon
           SR Rarity
           Cyberse Quantum Dragon
           Cyberse Quantum Dragon
           DARK 7
           Cyberse Quantum Dragon
           Rồng lượng tử mạng điện tử
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Trong khi bạn điều khiển quái thú Link, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu vào quái thú bạn điều khiển để tấn công, ngoại trừ quái thú này, đối thủ của bạn cũng không thể chọn mục tiêu quái thú bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ quái thú này. Một lần mỗi lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể trả lại quái thú của đối thủ đó về tay, lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai liên tiếp.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters While you control a Link Monster, monsters your opponent controls cannot target monsters you control for attacks, except this one, also your opponent cannot target monsters you control with card effects, except this one. Once per turn, at the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can return that opponent's monster to the hand, also, this card can make a second attack in a row.           Deck của LAVALS trong DUEL LINKS