Thông tin tổng quan của Lightsworn

Light and Dark
Kỹ năng này có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Chọn 1 trong các cách sau: ● Trả lại 1 quái thú thuộc tính DARK từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn 1 quái vật thuộc tính LIGHT có cùng Cấp độ và Loại với quái vật đó từ Bộ bài vào tay bạn. ● Trả lại 1 quái thú thuộc tính LIGHT từ tay bạn vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 quái vật thuộc tính DARK có cùng Cấp độ và Loại với quái vật đó từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Light and Dark

Cần 17 UR

UR Rarity
Blue-Eyes Alternative White Dragon1 card
UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer2 card
UR Rarity
Sphere Kuriboh1 card
UR Rarity
Blue-Eyes Spirit Dragon1 card
UR Rarity
Odd-Eyes Meteorburst Dragon1 card
UR Rarity
Scrap Dragon1 card
UR Rarity
Vermillion Dragon Mech1 card
UR Rarity
Glow-Up Bulb1 card
UR Rarity
The White Stone of Ancients3 card
UR Rarity
Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis1 card
UR Rarity
Cosmic Cyclone3 card
UR Rarity
Volcanic Wall1 card

Main: 30 Extra: 8

R Rarity
Bacon Saver
R Rarity
Bacon Saver
Bacon Saver
DARK 2
Bacon Saver
Xương lợn cứu
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Trong Bước Chiến đấu của một trong hai người chơi, khi đang xảy ra tấn công: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá lần tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Bacon Saver" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's Battle Step, while an attack is occurring: You can banish this card from your Graveyard; negate the attack. You can only use the effect of "Bacon Saver" once per Duel.


UR Rarity
Blue-Eyes Alternative White Dragon
UR Rarity
Blue-Eyes Alternative White Dragon
Blue-Eyes Alternative White Dragon
LIGHT 8
Blue-Eyes Alternative White Dragon
Rồng trắng mới mắt xanh
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách để lộ "Blue-Eyes White Dragon" trên tay của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Blue-Eyes Alternative White Dragon" một lần mỗi lượt theo cách này. Tên của lá bài này trở thành "Blue-Eyes White Dragon" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by revealing "Blue-Eyes White Dragon" in your hand. You can only Special Summon "Blue-Eyes Alternative White Dragon" once per turn this way. This card's name becomes "Blue-Eyes White Dragon" while it is on the field or in the Graveyard. Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; destroy it. This card cannot attack the turn this effect is activated.


UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
Chaos Dragon Levianeer
DARK 8
Chaos Dragon Levianeer
Rồng hỗn loạn Levianeer
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ÁNH SÁNG và / hoặc BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; áp dụng hiệu ứng sau, dựa trên (các) Thuộc tính của quái thú bị loại bỏ trong Triệu hồi Đặc biệt, lá bài này cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.
● Chỉ ÁNH SÁNG: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ.
●Chỉ BÓNG TỐI: Xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn vào Deck.
● Cả ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI: Phá hủy tối đa 2 lá bài trên sân.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Chaos Dragon Levianeer" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 LIGHT and/or DARK monsters from your GY. When Summoned this way: You can activate this effect; apply the following effect, based on the Attribute(s) of the monsters banished for the Special Summon, also this card cannot attack for the rest of this turn. ● Only LIGHT: Special Summon 1 monster from your GY in Defense Position. ● Only DARK: Shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck. ● Both LIGHT and DARK: Destroy up to 2 cards on the field. You can only use this effect of "Chaos Dragon Levianeer" once per turn.


UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
Chaos Dragon Levianeer
DARK 8
Chaos Dragon Levianeer
Rồng hỗn loạn Levianeer
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ÁNH SÁNG và / hoặc BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; áp dụng hiệu ứng sau, dựa trên (các) Thuộc tính của quái thú bị loại bỏ trong Triệu hồi Đặc biệt, lá bài này cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.
● Chỉ ÁNH SÁNG: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ.
●Chỉ BÓNG TỐI: Xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn vào Deck.
● Cả ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI: Phá hủy tối đa 2 lá bài trên sân.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Chaos Dragon Levianeer" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 LIGHT and/or DARK monsters from your GY. When Summoned this way: You can activate this effect; apply the following effect, based on the Attribute(s) of the monsters banished for the Special Summon, also this card cannot attack for the rest of this turn. ● Only LIGHT: Special Summon 1 monster from your GY in Defense Position. ● Only DARK: Shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck. ● Both LIGHT and DARK: Destroy up to 2 cards on the field. You can only use this effect of "Chaos Dragon Levianeer" once per turn.


R Rarity
Lumina, Lightsworn Summoner
R Rarity
Lumina, Lightsworn Summoner
Lumina, Lightsworn Summoner
LIGHT 3
Lumina, Lightsworn Summoner
Người triệu hồi chân lý sáng, Lumina
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "Lightsworn" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can discard 1 card, then target 1 Level 4 or lower "Lightsworn" monster in your GY; Special Summon that target. Once per turn, during your End Phase: Send the top 3 cards of your Deck to the GY.


R Rarity
Lumina, Lightsworn Summoner
R Rarity
Lumina, Lightsworn Summoner
Lumina, Lightsworn Summoner
LIGHT 3
Lumina, Lightsworn Summoner
Người triệu hồi chân lý sáng, Lumina
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "Lightsworn" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can discard 1 card, then target 1 Level 4 or lower "Lightsworn" monster in your GY; Special Summon that target. Once per turn, during your End Phase: Send the top 3 cards of your Deck to the GY.


R Rarity
Lumina, Lightsworn Summoner
R Rarity
Lumina, Lightsworn Summoner
Lumina, Lightsworn Summoner
LIGHT 3
Lumina, Lightsworn Summoner
Người triệu hồi chân lý sáng, Lumina
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "Lightsworn" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can discard 1 card, then target 1 Level 4 or lower "Lightsworn" monster in your GY; Special Summon that target. Once per turn, during your End Phase: Send the top 3 cards of your Deck to the GY.


SR Rarity
Ryko, Twilightsworn Fighter
SR Rarity
Ryko, Twilightsworn Fighter
Ryko, Twilightsworn Fighter
DARK 2
Ryko, Twilightsworn Fighter
Đấu sĩ chân lý sáng mờ, Ryko
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể loại bỏ 1 "Lightsworn" khỏi tay hoặc Mộ của bạn; loại bỏ 1 lá bài trên sân. Một lần mỗi lượt, nếu "Lightsworn" khác của bạn được kích hoạt: Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can banish 1 "Lightsworn" monster from your hand or GY; banish 1 card on the field. Once per turn, if your other "Lightsworn" monster's effect is activated: Send the top 3 cards of your Deck to the GY.


SR Rarity
Ryko, Twilightsworn Fighter
SR Rarity
Ryko, Twilightsworn Fighter
Ryko, Twilightsworn Fighter
DARK 2
Ryko, Twilightsworn Fighter
Đấu sĩ chân lý sáng mờ, Ryko
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể loại bỏ 1 "Lightsworn" khỏi tay hoặc Mộ của bạn; loại bỏ 1 lá bài trên sân. Một lần mỗi lượt, nếu "Lightsworn" khác của bạn được kích hoạt: Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can banish 1 "Lightsworn" monster from your hand or GY; banish 1 card on the field. Once per turn, if your other "Lightsworn" monster's effect is activated: Send the top 3 cards of your Deck to the GY.


UR Rarity
Sphere Kuriboh
UR Rarity
Sphere Kuriboh
Sphere Kuriboh
DARK 1
Sphere Kuriboh
Bóng Kuriboh
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ; thay đổi quái thú đang tấn công thành Tư thế Phòng thủ. Khi bạn Triệu hồi Ritual, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình vì là 1 trong những quái thú cần thiết cho Triệu hồi Ritual.


Hiệu ứng gốc (EN):

When an opponent's monster declares an attack: You can send this card from your hand to the GY; change the attacking monster to Defense Position. When you Ritual Summon, you can banish this card from your GY as 1 of the monsters required for the Ritual Summon.


SR Rarity
Blue-Eyes White Dragon
SR Rarity
Blue-Eyes White Dragon
Blue-Eyes White Dragon
LIGHT 8
Blue-Eyes White Dragon
Rồng trắng mắt xanh
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Con rồng huyền thoại này là một động cơ hủy diệt mạnh mẽ. Hầu như bất khả chiến bại, rất ít người đã ngửa với sinh vật tuyệt vời này và sống để kể câu chuyện.


Hiệu ứng gốc (EN):

This legendary dragon is a powerful engine of destruction. Virtually invincible, very few have faced this awesome creature and lived to tell the tale.


SR Rarity
Blue-Eyes White Dragon
SR Rarity
Blue-Eyes White Dragon
Blue-Eyes White Dragon
LIGHT 8
Blue-Eyes White Dragon
Rồng trắng mắt xanh
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Con rồng huyền thoại này là một động cơ hủy diệt mạnh mẽ. Hầu như bất khả chiến bại, rất ít người đã ngửa với sinh vật tuyệt vời này và sống để kể câu chuyện.


Hiệu ứng gốc (EN):

This legendary dragon is a powerful engine of destruction. Virtually invincible, very few have faced this awesome creature and lived to tell the tale.


SR Rarity
Blue-Eyes White Dragon
SR Rarity
Blue-Eyes White Dragon
Blue-Eyes White Dragon
LIGHT 8
Blue-Eyes White Dragon
Rồng trắng mắt xanh
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Con rồng huyền thoại này là một động cơ hủy diệt mạnh mẽ. Hầu như bất khả chiến bại, rất ít người đã ngửa với sinh vật tuyệt vời này và sống để kể câu chuyện.


Hiệu ứng gốc (EN):

This legendary dragon is a powerful engine of destruction. Virtually invincible, very few have faced this awesome creature and lived to tell the tale.


UR Rarity
Glow-Up Bulb
UR Rarity
Glow-Up Bulb
Glow-Up Bulb
EARTH 1
Glow-Up Bulb
Nhụy hoa lớn lên
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Glow-Up Bulb" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can send the top card of your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card. You can only use this effect of "Glow-Up Bulb" once per Duel.


SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
Raiden, Hand of the Lightsworn
LIGHT 4
Raiden, Hand of the Lightsworn
Sát thủ chân lý sáng, Raiden
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu bất kỳ "Lightsworn" được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này, lá bài này sẽ nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raiden, Hand of the Lightsworn" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can send the top 2 cards of your Deck to the GY, then if any "Lightsworn" monsters were sent to the GY by this effect, this card gains 200 ATK until the end of your opponent's turn. You can only use this effect of "Raiden, Hand of the Lightsworn" once per turn. Once per turn, during your End Phase: Send the top 2 cards of your Deck to the GY.


SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
Raiden, Hand of the Lightsworn
LIGHT 4
Raiden, Hand of the Lightsworn
Sát thủ chân lý sáng, Raiden
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu bất kỳ "Lightsworn" được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này, lá bài này sẽ nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raiden, Hand of the Lightsworn" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can send the top 2 cards of your Deck to the GY, then if any "Lightsworn" monsters were sent to the GY by this effect, this card gains 200 ATK until the end of your opponent's turn. You can only use this effect of "Raiden, Hand of the Lightsworn" once per turn. Once per turn, during your End Phase: Send the top 2 cards of your Deck to the GY.


SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
Raiden, Hand of the Lightsworn
LIGHT 4
Raiden, Hand of the Lightsworn
Sát thủ chân lý sáng, Raiden
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu bất kỳ "Lightsworn" được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này, lá bài này sẽ nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raiden, Hand of the Lightsworn" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can send the top 2 cards of your Deck to the GY, then if any "Lightsworn" monsters were sent to the GY by this effect, this card gains 200 ATK until the end of your opponent's turn. You can only use this effect of "Raiden, Hand of the Lightsworn" once per turn. Once per turn, during your End Phase: Send the top 2 cards of your Deck to the GY.


UR Rarity
The White Stone of Ancients
UR Rarity
The White Stone of Ancients
The White Stone of Ancients
LIGHT 1
The White Stone of Ancients
Đá trắng cổ xưa
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Blue-Eyes" từ Deck của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Blue-Eyes" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The White Stone of Ancients" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can Special Summon 1 "Blue-Eyes" monster from your Deck. You can banish this card from your GY, then target 1 "Blue-Eyes" monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "The White Stone of Ancients" once per turn.


UR Rarity
The White Stone of Ancients
UR Rarity
The White Stone of Ancients
The White Stone of Ancients
LIGHT 1
The White Stone of Ancients
Đá trắng cổ xưa
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Blue-Eyes" từ Deck của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Blue-Eyes" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The White Stone of Ancients" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can Special Summon 1 "Blue-Eyes" monster from your Deck. You can banish this card from your GY, then target 1 "Blue-Eyes" monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "The White Stone of Ancients" once per turn.


UR Rarity
The White Stone of Ancients
UR Rarity
The White Stone of Ancients
The White Stone of Ancients
LIGHT 1
The White Stone of Ancients
Đá trắng cổ xưa
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Blue-Eyes" từ Deck của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Blue-Eyes" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The White Stone of Ancients" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can Special Summon 1 "Blue-Eyes" monster from your Deck. You can banish this card from your GY, then target 1 "Blue-Eyes" monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "The White Stone of Ancients" once per turn.


SR Rarity
Charge of the Light Brigade
SR Rarity
Charge of the Light Brigade
Charge of the Light Brigade
Spell Normal
Charge of the Light Brigade
Chi viện đoàn quân ánh sáng

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ; "Lightsworn" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send the top 3 cards of your Deck to the Graveyard; add 1 Level 4 or lower "Lightsworn" monster from your Deck to your hand.


  SR Rarity
  Charge of the Light Brigade
  SR Rarity
  Charge of the Light Brigade
  Charge of the Light Brigade
  Spell Normal
  Charge of the Light Brigade
  Chi viện đoàn quân ánh sáng

   Hiệu ứng (VN):

   Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ; "Lightsworn" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Send the top 3 cards of your Deck to the Graveyard; add 1 Level 4 or lower "Lightsworn" monster from your Deck to your hand.


   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   Cosmic Cyclone
   Spell Quick
   Cosmic Cyclone
   Xoáy vũ trụ

    Hiệu ứng (VN):

    Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


    UR Rarity
    Cosmic Cyclone
    UR Rarity
    Cosmic Cyclone
    Cosmic Cyclone
    Spell Quick
    Cosmic Cyclone
    Xoáy vũ trụ

     Hiệu ứng (VN):

     Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


     UR Rarity
     Cosmic Cyclone
     UR Rarity
     Cosmic Cyclone
     Cosmic Cyclone
     Spell Quick
     Cosmic Cyclone
     Xoáy vũ trụ

      Hiệu ứng (VN):

      Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


      R Rarity
      Solar Recharge
      R Rarity
      Solar Recharge
      Solar Recharge
      Spell Normal
      Solar Recharge
      Đổi lực mặt trời

       Hiệu ứng (VN):

       Loại bỏ 1 quái thú "Lightsworn" rút 2 lá bài, sau đó gửi 2 lá trên cùng của Deck của bạn đến Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Discard 1 "Lightsworn" monster; draw 2 cards, then send the top 2 cards of your Deck to the GY.


       R Rarity
       Solar Recharge
       R Rarity
       Solar Recharge
       Solar Recharge
       Spell Normal
       Solar Recharge
       Đổi lực mặt trời

        Hiệu ứng (VN):

        Loại bỏ 1 quái thú "Lightsworn" rút 2 lá bài, sau đó gửi 2 lá trên cùng của Deck của bạn đến Mộ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Discard 1 "Lightsworn" monster; draw 2 cards, then send the top 2 cards of your Deck to the GY.


        R Rarity
        Solar Recharge
        R Rarity
        Solar Recharge
        Solar Recharge
        Spell Normal
        Solar Recharge
        Đổi lực mặt trời

         Hiệu ứng (VN):

         Loại bỏ 1 quái thú "Lightsworn" rút 2 lá bài, sau đó gửi 2 lá trên cùng của Deck của bạn đến Mộ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Discard 1 "Lightsworn" monster; draw 2 cards, then send the top 2 cards of your Deck to the GY.


         SR Rarity
         The Melody of Awakening Dragon
         SR Rarity
         The Melody of Awakening Dragon
         The Melody of Awakening Dragon
         Spell Normal
         The Melody of Awakening Dragon
         Giai điệu đánh thức rồng

          Hiệu ứng (VN):

          Bỏ 1 lá bài; thêm tối đa 2 quái thú Rồng với 3000 ATK hoặc lớn hơn và 2500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Discard 1 card; add up to 2 Dragon monsters with 3000 or more ATK and 2500 or less DEF from your Deck to your hand.


          UR Rarity
          Volcanic Wall
          UR Rarity
          Volcanic Wall
          Volcanic Wall
          Spell Continuous
          Volcanic Wall
          Tường Hỏa Sơn

           Hiệu ứng (VN):

           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 3 lá bài từ trên cùng Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, gây 250 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi quái thú Loại Pyro được gửi đến Mộ bằng hiệu ứng này. Bạn không thể tuyên bố tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Once per turn: You can send 3 cards from the top of your Deck to the Graveyard, and if you do, inflict 250 damage to your opponent for each Pyro-Type monster sent to the Graveyard by this effect. You cannot declare an attack during the turn you activate this effect.


           R Rarity
           Link Disciple
           R Rarity
           Link Disciple
           Link Disciple
           LIGHT
           Link Disciple
           Đệ tử liên kết
           • ATK:

           • 500

           • LINK-1

           Mũi tên Link:

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
           Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Disciple" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Level 4 or lower Cyberse monster You can Tribute 1 monster this card points to; draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Link Disciple" once per turn.


           UR Rarity
           Blue-Eyes Spirit Dragon
           UR Rarity
           Blue-Eyes Spirit Dragon
           Blue-Eyes Spirit Dragon
           LIGHT 9
           Blue-Eyes Spirit Dragon
           Rồng thiêng mắt xanh
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 3000


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú "Blue-Eyes"
           Cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt 2 hoặc nhiều quái thú cùng một lúc. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng của một lá bài trong Mộ được kích hoạt: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể hiến tế lá bài được Triệu hồi Synchro này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Synchro quái thú rồng ÁNH SÁNG từ Extra Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Blue-Eyes Spirit Dragon", nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase của lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1 or more non-Tuner "Blue-Eyes" monsters Neither player can Special Summon 2 or more monsters at the same time. Once per turn, during either player's turn, when an effect of a card in the Graveyard is activated: You can negate the activation. During either player's turn: You can Tribute this Synchro Summoned card; Special Summon 1 LIGHT Dragon-Type Synchro Monster from your Extra Deck in Defense Position, except "Blue-Eyes Spirit Dragon", but destroy it during the End Phase of this turn.


           SR Rarity
           Fortune Lady Every
           SR Rarity
           Fortune Lady Every
           Fortune Lady Every
           LIGHT 7
           Fortune Lady Every
           Quý cô vận mệnh mọi thứ
           • ATK:

           • 0

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner Spellcaster
           ATK / DEF của lá bài này trở thành Cấp của nó x 400. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Tăng Cấp của lá bài này lên 1 (tối đa 12), sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển. Trong End Phase của đối thủ, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Spellcaster khác khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fortune Lady Every" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner Spellcaster monsters This card's ATK/DEF become its Level x 400. Once per turn, during your Standby Phase: Increase this card's Level by 1 (max. 12), then, you can banish 1 face-up monster your opponent controls. During your opponent's End Phase, if this card is in your GY: You can banish 1 other Spellcaster monster from your GY; Special Summon this card. You can only use this effect of "Fortune Lady Every" once per turn.


           UR Rarity
           Odd-Eyes Meteorburst Dragon
           UR Rarity
           Odd-Eyes Meteorburst Dragon
           Odd-Eyes Meteorburst Dragon
           FIRE 7
           Odd-Eyes Meteorburst Dragon
           Rồng thiên thạch nổ mắt kỳ lạ
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá trong Vùng Pendulum của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, cũng như lá bài này không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Odd-Eyes Meteorburst Dragon" một lần mỗi lượt. Quái thú thuộc sở hữu của đối thủ không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng trong Battle Phase.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Special Summoned: You can target 1 card in your Pendulum Zone; Special Summon it, also this card cannot attack for the rest of this turn. You can only use this effect of "Odd-Eyes Meteorburst Dragon" once per turn. Monsters in your opponent's possession cannot activate their effects during the Battle Phase.


           R Rarity
           PSY-Framelord Zeta
           R Rarity
           PSY-Framelord Zeta
           PSY-Framelord Zeta
           LIGHT 7
           PSY-Framelord Zeta
           Chúa tể khung-CỨ Zeta
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 1800


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
           Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển ở Tư thế Tấn công ngửa; loại bỏ cả quái thú đó và lá bài này khỏi sân, nhưng trả lại chúng trong Standby Phase tiếp theo của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "PSY-Frame" trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, during either player's turn: You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls in face-up Attack Position; banish both that monster and this card from the field, but return them in your next Standby Phase. If this card is in your Graveyard: You can target 1 other "PSY-Frame" card in your Graveyard; return this card to the Extra Deck, and if you do, add that target to your hand.


           UR Rarity
           Scrap Dragon
           UR Rarity
           Scrap Dragon
           Scrap Dragon
           EARTH 8
           Scrap Dragon
           Rồng sắt vụn
           • ATK:

           • 2800

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Chọn mục tiêu 1 "Scrap" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. When this card in your possession is destroyed by your opponent's card and sent to your GY: Target 1 non-Synchro "Scrap" monster in your GY; Special Summon that target.


           UR Rarity
           Vermillion Dragon Mech
           UR Rarity
           Vermillion Dragon Mech
           Vermillion Dragon Mech
           FIRE 9
           Vermillion Dragon Mech
           Tàu chiến rồng bạc đỏ son
           • ATK:

           • 2700

           • DEF:

           • 1800


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Tuner khỏi sân đánh tay, Mộ hoặc ngửa của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các Tuner bị loại bỏ của mình; thêm nó lên tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can banish 1 Tuner from your hand, GY, or face-up field, then target 1 card on the field; destroy it. If this Synchro Summoned card is destroyed by card effect and sent to the GY: You can target 1 of your banished Tuners; add it to your hand.


           UR Rarity
           Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
           UR Rarity
           Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
           Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
           LIGHT
           Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
           Rồng thần chữ khắc thánh Ennead
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 2400


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 8
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Ném bất kỳ số lượng quái thú nào từ tay bạn và / hoặc mặt của bạn trên sân (tối thiểu 1), sau đó phá hủy một số lượng bằng nhau trên sân.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; Tribute any number of monsters from your hand and/or your side of the field (minimum 1), then destroy an equal number of cards on the field.           Deck của LIGHTSWORN trong DUEL LINKS