Thông tin tổng quan của Malefic

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Malefic Paradigm Dragon
UR Rarity
Malefic Paradigm Dragon
UR Rarity
Malefic Paradigm Dragon
DARK 10
Malefic Paradigm Dragon
Rồng mô phạm tội lỗi
 • ATK:

 • 4000

 • DEF:

 • 4000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Malefic" khỏi Extra Deck của bạn trong khi "Malefic Paradigm Dragon" không có trên sân. Nếu "Malefic World" không có trên sân, hãy phá hủy lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Malefic" từ Deck của bạn đến Mộ; trả lại 1 trong các quái thú Synchro Cấp 8 đã bị loại bỏ của bạn vào Extra Deck, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Extra Deck, ngoài ra bạn chỉ có thể tấn công bằng các "Malefic" trong phần còn lại của lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Malefic" monster from your Extra Deck while "Malefic Paradigm Dragon" is not on the field. If "Malefic World" is not on the field, destroy this card. Once per turn: You can send 1 "Malefic" card from your Deck to the GY; return 1 of your banished Level 8 Synchro Monsters to the Extra Deck, then you can Special Summon that monster from the Extra Deck, also you can only attack with "Malefic" monsters for the rest of this turn.

UR Rarity
Malefic Paradox Gear
UR Rarity
Malefic Paradox Gear
UR Rarity
Malefic Paradox Gear
DARK 1
Malefic Paradox Gear
Bánh răng nghịch lý tội lỗi
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu một Bài Phép Môi Trường ngửa trên sân: Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Malefic Parallel Gear" từ Deck của bạn, sau đó, thêm 1 "Malefic" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Malefic Paradox Gear". Nếu một "Malefic" loại bỏ một quái thú để Triệu hồi Đặc biệt bằng cách riêng của nó, bạn có thể loại bỏ lá bài mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Malefic Paradox Gear" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a face-up Field Spell is on the field: You can Tribute this card; Special Summon 1 "Malefic Parallel Gear" from your Deck, then, add 1 "Malefic" monster from your Deck to your hand, except "Malefic Paradox Gear". If a "Malefic" monster would banish a monster to Special Summon itself by its own way, you can banish this card you control or in your GY instead. You can only use each effect of "Malefic Paradox Gear" once per turn.

UR Rarity
Malefic Red-Eyes Black Dragon
UR Rarity
Malefic Red-Eyes Black Dragon
UR Rarity
Malefic Red-Eyes Black Dragon
DARK 7
Malefic Red-Eyes Black Dragon
Rồng đen mắt đỏ tội lỗi
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Red-Eyes Black Dragon" khỏi Deck của bạn. Chỉ có thể có 1 quái thú "Malefic" trên sân. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Nếu không có Bài Phép Môi Trường ngửa trên sân, hãy hủy lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Red-Eyes Black Dragon" from your Deck. There can only be 1 "Malefic" monster on the field. Other monsters you control cannot declare an attack. If there is no face-up Field Spell on the field, destroy this card.

UR Rarity
Malefic Stardust Dragon
UR Rarity
Malefic Stardust Dragon
UR Rarity
Malefic Stardust Dragon
DARK 8
Malefic Stardust Dragon
Rồng bụi sao tội lỗi
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường hoặc Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Stardust Dragon" khỏi Extra Deck của bạn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Chỉ có thể có 1 "Malefic" ngửa trên sân. Các Vùng bài phép môi trường Mặt-ngửa không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Nếu không có Lá bài Phép Môi Trường ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned or Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Stardust Dragon" from your Extra Deck, and cannot be Special Summoned by other ways. There can only be 1 face-up "Malefic" monster on the field. Face-up Field Spell Cards cannot be destroyed by effects. Other monsters you control cannot declare an attack. If there is no face-up Field Spell Card on the field, destroy this card.

R Rarity
Malefic Truth Dragon
R Rarity
Malefic Truth Dragon
R Rarity
Malefic Truth Dragon
DARK 12
Malefic Truth Dragon
Rồng sự thật tội lỗi
 • ATK:

 • 5000

 • DEF:

 • 5000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của riêng nó, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu "Malefic" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Malefic Truth Dragon", bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể trả một nửa Điểm sinh mệnh của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay hoặc Mộ của bạn. Chỉ có thể có 1 quái thú "Malefic" trên sân. Nếu không có Lá bài Phép Môi Trường ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Phá huỷ tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. If a "Malefic" monster you control, except "Malefic Truth Dragon", is destroyed by battle or by card effect: You can pay half your Life Points; Special Summon this card from your hand or Graveyard. There can only be 1 "Malefic" monster on the field. If there is no face-up Field Spell Card on the field, destroy this card. If this card destroys an opponent's monster by battle: Destroy all face-up monsters your opponent controls.

UR Rarity
Malefic Parallel Gear
UR Rarity
Malefic Parallel Gear
UR Rarity
Malefic Parallel Gear
DARK 2
Malefic Parallel Gear
Bánh răng song song tội lỗi
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi sử dụng lá bài này làm quái thú Synchro, quái thú Nguyên liệu Synchro khác là 1 "Malefic" trong tay bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When using this card as a Synchro Material Monster, the other Synchro Material Monster is 1 "Malefic" monster in your hand.

R Rarity
Malefic Selector
R Rarity
Malefic Selector
R Rarity
Malefic Selector
Spell Normal
Malefic Selector
Chọn lựa tội lỗi

  Hiệu ứng (VN):

  Loại bỏ 2 "Malefic" khỏi Mộ của bạn; thêm 2 "Malefic" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Malefic Selector", có tên khác với nhau và từ các lá bài bị loại bỏ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Malefic Selector" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Banish 2 "Malefic" cards from your GY; add 2 "Malefic" cards from your Deck to your hand, except "Malefic Selector", with different names from each other and from the banished cards. You can only activate 1 "Malefic Selector" per turn.

  R Rarity
  Malefic Claw Stream
  R Rarity
  Malefic Claw Stream
  R Rarity
  Malefic Claw Stream
  Trap Normal
  Malefic Claw Stream
  Vuốt tội lỗi chảy

   Hiệu ứng (VN):

   Chỉ kích hoạt nếu bạn điều khiển một quái thú "Malefic" Chọn 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển và phá huỷ nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Activate only if you control a face-up "Malefic" monster. Select 1 monster your opponent controls, and destroy it.

   SR Rarity
   Red Reign
   SR Rarity
   Red Reign
   SR Rarity
   Red Reign
   Trap Normal
   Red Reign
   Triều đại vạch sẹo đỏ

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển quái thú Synchro Cấp 8 hoặc lớn hơn: Loại bỏ tất cả quái thú trên sân, ngoại trừ (các) quái thú có Cấp trên cùng, những quái thú ngửa còn lại trên sân không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác, ngoại trừ của chúng, cho đến hết lượt này. Nếu một quái thú Synchro Rồng TỐI được Triệu hồi Synchro đến sân của bạn trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Red Reign" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a Level 8 or higher Synchro Monster: Banish all monsters on the field, except the monster(s) with the highest Level, also the remaining face-up monsters on the field are unaffected by other card effects, except their own, until the end of this turn. If a DARK Dragon Synchro Monster is Synchro Summoned to your field while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use this effect of "Red Reign" once per turn.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    R Rarity
    Malefic Paradox Dragon
    R Rarity
    Malefic Paradox Dragon
    R Rarity
    Malefic Paradox Dragon
    DARK 10
    Malefic Paradox Dragon
    Rồng nghịch lý tội lỗi
    • ATK:

    • 4000

    • DEF:

    • 4000


    Hiệu ứng (VN):

    "Malefic Parallel Gear" + 1 quái thú "Malefic" non-Tuner
    Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro, bạn có thể chọn 1 quái thú Synchro trong Mộ của một trong hai người chơi và Triệu hồi Đặc biệt nó. Chỉ có thể có 1 "Malefic Paradox Dragon" trên sân. Nếu "Malefic World" không ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Malefic Parallel Gear" + 1 non-Tuner "Malefic" monster When this card is Synchro Summoned, you can select 1 Synchro Monster in either player's Graveyard, and Special Summon it. There can only be 1 face-up "Malefic Paradox Dragon" on the field. If "Malefic World" is not face-up on the field, destroy this card.

    UR Rarity
    Ruddy Rose Dragon
    UR Rarity
    Ruddy Rose Dragon
    UR Rarity
    Ruddy Rose Dragon
    FIRE 10
    Ruddy Rose Dragon
    Rồng hoa hồng đỏ thẫm
    • ATK:

    • 3200

    • DEF:

    • 2400


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tất cả các lá bài khỏi Mộ, sau đó, nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng "Black Rose Dragon" hoặc quái thú Synchro thực vật làm nguyên liệu, bạn có thể phá huỷ tất cả các lá bài khác trên sân. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng có thể phá hủy (các) lá bài (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế bài này; vô hiệu hóa kích hoạt, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Black Rose Dragon" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can banish all cards from the GYs, then, if this card was Synchro Summoned using "Black Rose Dragon" or a Plant Synchro Monster as material, you can destroy all other cards on the field. When your opponent activates a card or effect that would destroy a card(s) (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, then you can Special Summon 1 "Black Rose Dragon" from your Extra Deck or GY.

    UR Rarity
    Stardust Dragon
    UR Rarity
    Stardust Dragon
    UR Rarity
    Stardust Dragon
    WIND 8
    Stardust Dragon
    Rồng bụi sao
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Trong End Phase, nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong lượt này (và không bị vô hiệu hóa): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy it. During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated): You can Special Summon this card from your GY.

    UR Rarity
    Vermillion Dragon Mech
    UR Rarity
    Vermillion Dragon Mech
    UR Rarity
    Vermillion Dragon Mech
    FIRE 9
    Vermillion Dragon Mech
    Tàu chiến rồng bạc đỏ son
    • ATK:

    • 2700

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Tuner khỏi sân đánh tay, Mộ hoặc ngửa của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các Tuner bị loại bỏ của mình; thêm nó lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can banish 1 Tuner from your hand, GY, or face-up field, then target 1 card on the field; destroy it. If this Synchro Summoned card is destroyed by card effect and sent to the GY: You can target 1 of your banished Tuners; add it to your hand.

    UR Rarity
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    UR Rarity
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    UR Rarity
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    DARK
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
    • ATK:

    • 2600

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 8
    Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
    ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
    ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    Territory of Malice
    Trả lại 1 lá bài "Malefic" từ tay của bạn vào Bộ bài và thêm 1 "Malefic World" vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Sau đó, bạn có thể thêm 1 "Malefic World" vào cuối Bộ bài của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.

    Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài (không bao gồm Extra Deck) không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Malefic" và quái thú Loại Rồng.

    Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
    Malefic Territory
    Malefic World
    Territory of Malice

    Cần 22 UR

    UR Rarity
    Malefic Paradigm Dragon3 card
    UR Rarity
    Malefic Paradox Gear3 card
    UR Rarity
    Malefic Red-Eyes Black Dragon1 card
    UR Rarity
    Malefic Stardust Dragon3 card
    UR Rarity
    Black Rose Dragon1 card
    UR Rarity
    Ruddy Rose Dragon1 card
    UR Rarity
    Stardust Dragon1 card
    UR Rarity
    Vermillion Dragon Mech1 card
    UR Rarity
    Malefic Parallel Gear3 card
    UR Rarity
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star1 card
    UR Rarity
    Malefic World1 card
    UR Rarity
    Compulsory Evacuation Device1 card
    UR Rarity
    Ice Dragon's Prison1 card
    UR Rarity
    Terrors of the Overroot1 card

    Main: 25 Extra: 8

    UR Rarity
    Malefic Paradigm Dragon
    UR Rarity
    Malefic Paradigm Dragon
    Malefic Paradigm Dragon
    DARK 10
    Malefic Paradigm Dragon
    Rồng mô phạm tội lỗi
    • ATK:

    • 4000

    • DEF:

    • 4000


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Malefic" khỏi Extra Deck của bạn trong khi "Malefic Paradigm Dragon" không có trên sân. Nếu "Malefic World" không có trên sân, hãy phá hủy lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Malefic" từ Deck của bạn đến Mộ; trả lại 1 trong các quái thú Synchro Cấp 8 đã bị loại bỏ của bạn vào Extra Deck, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Extra Deck, ngoài ra bạn chỉ có thể tấn công bằng các "Malefic" trong phần còn lại của lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Malefic" monster from your Extra Deck while "Malefic Paradigm Dragon" is not on the field. If "Malefic World" is not on the field, destroy this card. Once per turn: You can send 1 "Malefic" card from your Deck to the GY; return 1 of your banished Level 8 Synchro Monsters to the Extra Deck, then you can Special Summon that monster from the Extra Deck, also you can only attack with "Malefic" monsters for the rest of this turn.


    UR Rarity
    Malefic Paradigm Dragon
    UR Rarity
    Malefic Paradigm Dragon
    Malefic Paradigm Dragon
    DARK 10
    Malefic Paradigm Dragon
    Rồng mô phạm tội lỗi
    • ATK:

    • 4000

    • DEF:

    • 4000


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Malefic" khỏi Extra Deck của bạn trong khi "Malefic Paradigm Dragon" không có trên sân. Nếu "Malefic World" không có trên sân, hãy phá hủy lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Malefic" từ Deck của bạn đến Mộ; trả lại 1 trong các quái thú Synchro Cấp 8 đã bị loại bỏ của bạn vào Extra Deck, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Extra Deck, ngoài ra bạn chỉ có thể tấn công bằng các "Malefic" trong phần còn lại của lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Malefic" monster from your Extra Deck while "Malefic Paradigm Dragon" is not on the field. If "Malefic World" is not on the field, destroy this card. Once per turn: You can send 1 "Malefic" card from your Deck to the GY; return 1 of your banished Level 8 Synchro Monsters to the Extra Deck, then you can Special Summon that monster from the Extra Deck, also you can only attack with "Malefic" monsters for the rest of this turn.


    UR Rarity
    Malefic Paradigm Dragon
    UR Rarity
    Malefic Paradigm Dragon
    Malefic Paradigm Dragon
    DARK 10
    Malefic Paradigm Dragon
    Rồng mô phạm tội lỗi
    • ATK:

    • 4000

    • DEF:

    • 4000


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Malefic" khỏi Extra Deck của bạn trong khi "Malefic Paradigm Dragon" không có trên sân. Nếu "Malefic World" không có trên sân, hãy phá hủy lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Malefic" từ Deck của bạn đến Mộ; trả lại 1 trong các quái thú Synchro Cấp 8 đã bị loại bỏ của bạn vào Extra Deck, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Extra Deck, ngoài ra bạn chỉ có thể tấn công bằng các "Malefic" trong phần còn lại của lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Malefic" monster from your Extra Deck while "Malefic Paradigm Dragon" is not on the field. If "Malefic World" is not on the field, destroy this card. Once per turn: You can send 1 "Malefic" card from your Deck to the GY; return 1 of your banished Level 8 Synchro Monsters to the Extra Deck, then you can Special Summon that monster from the Extra Deck, also you can only attack with "Malefic" monsters for the rest of this turn.


    UR Rarity
    Malefic Paradox Gear
    UR Rarity
    Malefic Paradox Gear
    Malefic Paradox Gear
    DARK 1
    Malefic Paradox Gear
    Bánh răng nghịch lý tội lỗi
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu một Bài Phép Môi Trường ngửa trên sân: Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Malefic Parallel Gear" từ Deck của bạn, sau đó, thêm 1 "Malefic" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Malefic Paradox Gear". Nếu một "Malefic" loại bỏ một quái thú để Triệu hồi Đặc biệt bằng cách riêng của nó, bạn có thể loại bỏ lá bài mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Malefic Paradox Gear" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If a face-up Field Spell is on the field: You can Tribute this card; Special Summon 1 "Malefic Parallel Gear" from your Deck, then, add 1 "Malefic" monster from your Deck to your hand, except "Malefic Paradox Gear". If a "Malefic" monster would banish a monster to Special Summon itself by its own way, you can banish this card you control or in your GY instead. You can only use each effect of "Malefic Paradox Gear" once per turn.


    UR Rarity
    Malefic Paradox Gear
    UR Rarity
    Malefic Paradox Gear
    Malefic Paradox Gear
    DARK 1
    Malefic Paradox Gear
    Bánh răng nghịch lý tội lỗi
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu một Bài Phép Môi Trường ngửa trên sân: Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Malefic Parallel Gear" từ Deck của bạn, sau đó, thêm 1 "Malefic" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Malefic Paradox Gear". Nếu một "Malefic" loại bỏ một quái thú để Triệu hồi Đặc biệt bằng cách riêng của nó, bạn có thể loại bỏ lá bài mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Malefic Paradox Gear" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If a face-up Field Spell is on the field: You can Tribute this card; Special Summon 1 "Malefic Parallel Gear" from your Deck, then, add 1 "Malefic" monster from your Deck to your hand, except "Malefic Paradox Gear". If a "Malefic" monster would banish a monster to Special Summon itself by its own way, you can banish this card you control or in your GY instead. You can only use each effect of "Malefic Paradox Gear" once per turn.


    UR Rarity
    Malefic Paradox Gear
    UR Rarity
    Malefic Paradox Gear
    Malefic Paradox Gear
    DARK 1
    Malefic Paradox Gear
    Bánh răng nghịch lý tội lỗi
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu một Bài Phép Môi Trường ngửa trên sân: Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Malefic Parallel Gear" từ Deck của bạn, sau đó, thêm 1 "Malefic" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Malefic Paradox Gear". Nếu một "Malefic" loại bỏ một quái thú để Triệu hồi Đặc biệt bằng cách riêng của nó, bạn có thể loại bỏ lá bài mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Malefic Paradox Gear" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If a face-up Field Spell is on the field: You can Tribute this card; Special Summon 1 "Malefic Parallel Gear" from your Deck, then, add 1 "Malefic" monster from your Deck to your hand, except "Malefic Paradox Gear". If a "Malefic" monster would banish a monster to Special Summon itself by its own way, you can banish this card you control or in your GY instead. You can only use each effect of "Malefic Paradox Gear" once per turn.


    UR Rarity
    Malefic Red-Eyes Black Dragon
    UR Rarity
    Malefic Red-Eyes Black Dragon
    Malefic Red-Eyes Black Dragon
    DARK 7
    Malefic Red-Eyes Black Dragon
    Rồng đen mắt đỏ tội lỗi
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Red-Eyes Black Dragon" khỏi Deck của bạn. Chỉ có thể có 1 quái thú "Malefic" trên sân. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Nếu không có Bài Phép Môi Trường ngửa trên sân, hãy hủy lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Red-Eyes Black Dragon" from your Deck. There can only be 1 "Malefic" monster on the field. Other monsters you control cannot declare an attack. If there is no face-up Field Spell on the field, destroy this card.


    UR Rarity
    Malefic Stardust Dragon
    UR Rarity
    Malefic Stardust Dragon
    Malefic Stardust Dragon
    DARK 8
    Malefic Stardust Dragon
    Rồng bụi sao tội lỗi
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Bình thường hoặc Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Stardust Dragon" khỏi Extra Deck của bạn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Chỉ có thể có 1 "Malefic" ngửa trên sân. Các Vùng bài phép môi trường Mặt-ngửa không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Nếu không có Lá bài Phép Môi Trường ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Normal Summoned or Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Stardust Dragon" from your Extra Deck, and cannot be Special Summoned by other ways. There can only be 1 face-up "Malefic" monster on the field. Face-up Field Spell Cards cannot be destroyed by effects. Other monsters you control cannot declare an attack. If there is no face-up Field Spell Card on the field, destroy this card.


    UR Rarity
    Malefic Stardust Dragon
    UR Rarity
    Malefic Stardust Dragon
    Malefic Stardust Dragon
    DARK 8
    Malefic Stardust Dragon
    Rồng bụi sao tội lỗi
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Bình thường hoặc Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Stardust Dragon" khỏi Extra Deck của bạn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Chỉ có thể có 1 "Malefic" ngửa trên sân. Các Vùng bài phép môi trường Mặt-ngửa không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Nếu không có Lá bài Phép Môi Trường ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Normal Summoned or Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Stardust Dragon" from your Extra Deck, and cannot be Special Summoned by other ways. There can only be 1 face-up "Malefic" monster on the field. Face-up Field Spell Cards cannot be destroyed by effects. Other monsters you control cannot declare an attack. If there is no face-up Field Spell Card on the field, destroy this card.


    UR Rarity
    Malefic Stardust Dragon
    UR Rarity
    Malefic Stardust Dragon
    Malefic Stardust Dragon
    DARK 8
    Malefic Stardust Dragon
    Rồng bụi sao tội lỗi
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Bình thường hoặc Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Stardust Dragon" khỏi Extra Deck của bạn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Chỉ có thể có 1 "Malefic" ngửa trên sân. Các Vùng bài phép môi trường Mặt-ngửa không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Nếu không có Lá bài Phép Môi Trường ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Normal Summoned or Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Stardust Dragon" from your Extra Deck, and cannot be Special Summoned by other ways. There can only be 1 face-up "Malefic" monster on the field. Face-up Field Spell Cards cannot be destroyed by effects. Other monsters you control cannot declare an attack. If there is no face-up Field Spell Card on the field, destroy this card.


    R Rarity
    Malefic Truth Dragon
    R Rarity
    Malefic Truth Dragon
    Malefic Truth Dragon
    DARK 12
    Malefic Truth Dragon
    Rồng sự thật tội lỗi
    • ATK:

    • 5000

    • DEF:

    • 5000


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của riêng nó, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu "Malefic" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Malefic Truth Dragon", bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể trả một nửa Điểm sinh mệnh của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay hoặc Mộ của bạn. Chỉ có thể có 1 quái thú "Malefic" trên sân. Nếu không có Lá bài Phép Môi Trường ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Phá huỷ tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. If a "Malefic" monster you control, except "Malefic Truth Dragon", is destroyed by battle or by card effect: You can pay half your Life Points; Special Summon this card from your hand or Graveyard. There can only be 1 "Malefic" monster on the field. If there is no face-up Field Spell Card on the field, destroy this card. If this card destroys an opponent's monster by battle: Destroy all face-up monsters your opponent controls.


    UR Rarity
    Malefic Parallel Gear
    UR Rarity
    Malefic Parallel Gear
    Malefic Parallel Gear
    DARK 2
    Malefic Parallel Gear
    Bánh răng song song tội lỗi
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi sử dụng lá bài này làm quái thú Synchro, quái thú Nguyên liệu Synchro khác là 1 "Malefic" trong tay bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When using this card as a Synchro Material Monster, the other Synchro Material Monster is 1 "Malefic" monster in your hand.


    UR Rarity
    Malefic Parallel Gear
    UR Rarity
    Malefic Parallel Gear
    Malefic Parallel Gear
    DARK 2
    Malefic Parallel Gear
    Bánh răng song song tội lỗi
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi sử dụng lá bài này làm quái thú Synchro, quái thú Nguyên liệu Synchro khác là 1 "Malefic" trong tay bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When using this card as a Synchro Material Monster, the other Synchro Material Monster is 1 "Malefic" monster in your hand.


    UR Rarity
    Malefic Parallel Gear
    UR Rarity
    Malefic Parallel Gear
    Malefic Parallel Gear
    DARK 2
    Malefic Parallel Gear
    Bánh răng song song tội lỗi
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi sử dụng lá bài này làm quái thú Synchro, quái thú Nguyên liệu Synchro khác là 1 "Malefic" trong tay bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When using this card as a Synchro Material Monster, the other Synchro Material Monster is 1 "Malefic" monster in your hand.


    R Rarity
    Malefic Selector
    R Rarity
    Malefic Selector
    Malefic Selector
    Spell Normal
    Malefic Selector
    Chọn lựa tội lỗi

     Hiệu ứng (VN):

     Loại bỏ 2 "Malefic" khỏi Mộ của bạn; thêm 2 "Malefic" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Malefic Selector", có tên khác với nhau và từ các lá bài bị loại bỏ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Malefic Selector" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Banish 2 "Malefic" cards from your GY; add 2 "Malefic" cards from your Deck to your hand, except "Malefic Selector", with different names from each other and from the banished cards. You can only activate 1 "Malefic Selector" per turn.


     R Rarity
     Malefic Selector
     R Rarity
     Malefic Selector
     Malefic Selector
     Spell Normal
     Malefic Selector
     Chọn lựa tội lỗi

      Hiệu ứng (VN):

      Loại bỏ 2 "Malefic" khỏi Mộ của bạn; thêm 2 "Malefic" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Malefic Selector", có tên khác với nhau và từ các lá bài bị loại bỏ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Malefic Selector" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Banish 2 "Malefic" cards from your GY; add 2 "Malefic" cards from your Deck to your hand, except "Malefic Selector", with different names from each other and from the banished cards. You can only activate 1 "Malefic Selector" per turn.


      R Rarity
      Malefic Selector
      R Rarity
      Malefic Selector
      Malefic Selector
      Spell Normal
      Malefic Selector
      Chọn lựa tội lỗi

       Hiệu ứng (VN):

       Loại bỏ 2 "Malefic" khỏi Mộ của bạn; thêm 2 "Malefic" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Malefic Selector", có tên khác với nhau và từ các lá bài bị loại bỏ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Malefic Selector" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Banish 2 "Malefic" cards from your GY; add 2 "Malefic" cards from your Deck to your hand, except "Malefic Selector", with different names from each other and from the banished cards. You can only activate 1 "Malefic Selector" per turn.


       SR Rarity
       Malefic Territory
       SR Rarity
       Malefic Territory
       Malefic Territory
       Spell Continuous
       Malefic Territory
       Lãnh thổ tội lỗi

        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể kích hoạt 1 "Malefic World" từ Deck của mình. Trong khi lá bài đó ở trong Vùng Bài Phép Môi Trường, cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu (các) lá bài trong Vùng Bài Phép Môi Trường với các hiệu ứng của lá bài. Hiệu ứng của quái thú "Malefic", "Chỉ có thể có 1 quái thú "Malefic" ngửa trên sân" trở thành "Chỉ có thể có 1 quái thú "Malefic" ngửa cùng tên trên sân". Trong Battle Phase, vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú "Malefic" ngửa trên sân.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card is activated: You can activate 1 "Malefic World" from your Deck. While that card is in the Field Zone, neither player can target a card(s) in the Field Zone with card effects. The "Malefic" monster effect, "There can only be 1 face-up "Malefic" monster on the field" becomes "There can only be 1 face-up "Malefic" monster on the field with the same name". During the Battle Phase, negate the effects of face-up "Malefic" monsters on the field.


        UR Rarity
        Malefic World
        UR Rarity
        Malefic World
        Malefic World
        Spell Field
        Malefic World
        Thế giới tội lỗi

         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này ngửa trên sân, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này thay vì tiến hành rút bài bình thường trong Draw Phase của mình. Chọn 3 "Malefic" từ Deck của bạn và yêu cầu đối thủ chọn ngẫu nhiên 1 trong số chúng để thêm bài lên tay của bạn. Trộn phần còn lại vào Deck của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         While this card is face-up on the field, you can activate this effect instead of conducting a normal draw during your Draw Phase. Choose 3 "Malefic" cards from your Deck and have your opponent pick 1 of them at random to add to your hand. Shuffle the rest back into your Deck.


         UR Rarity
         Compulsory Evacuation Device
         UR Rarity
         Compulsory Evacuation Device
         Compulsory Evacuation Device
         Trap Normal
         Compulsory Evacuation Device
         Thiết bị sơ tán bắt buộc

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


          UR Rarity
          Ice Dragon's Prison
          UR Rarity
          Ice Dragon's Prison
          Ice Dragon's Prison
          Trap Normal
          Ice Dragon's Prison
          Rồng băng giam cầm

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


           R Rarity
           Malefic Claw Stream
           R Rarity
           Malefic Claw Stream
           Malefic Claw Stream
           Trap Normal
           Malefic Claw Stream
           Vuốt tội lỗi chảy

            Hiệu ứng (VN):

            Chỉ kích hoạt nếu bạn điều khiển một quái thú "Malefic" Chọn 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển và phá huỷ nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Activate only if you control a face-up "Malefic" monster. Select 1 monster your opponent controls, and destroy it.


            SR Rarity
            Red Reign
            SR Rarity
            Red Reign
            Red Reign
            Trap Normal
            Red Reign
            Triều đại vạch sẹo đỏ

             Hiệu ứng (VN):

             Nếu bạn điều khiển quái thú Synchro Cấp 8 hoặc lớn hơn: Loại bỏ tất cả quái thú trên sân, ngoại trừ (các) quái thú có Cấp trên cùng, những quái thú ngửa còn lại trên sân không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác, ngoại trừ của chúng, cho đến hết lượt này. Nếu một quái thú Synchro Rồng TỐI được Triệu hồi Synchro đến sân của bạn trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Red Reign" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If you control a Level 8 or higher Synchro Monster: Banish all monsters on the field, except the monster(s) with the highest Level, also the remaining face-up monsters on the field are unaffected by other card effects, except their own, until the end of this turn. If a DARK Dragon Synchro Monster is Synchro Summoned to your field while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use this effect of "Red Reign" once per turn.


             SR Rarity
             Red Reign
             SR Rarity
             Red Reign
             Red Reign
             Trap Normal
             Red Reign
             Triều đại vạch sẹo đỏ

              Hiệu ứng (VN):

              Nếu bạn điều khiển quái thú Synchro Cấp 8 hoặc lớn hơn: Loại bỏ tất cả quái thú trên sân, ngoại trừ (các) quái thú có Cấp trên cùng, những quái thú ngửa còn lại trên sân không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác, ngoại trừ của chúng, cho đến hết lượt này. Nếu một quái thú Synchro Rồng TỐI được Triệu hồi Synchro đến sân của bạn trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Red Reign" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If you control a Level 8 or higher Synchro Monster: Banish all monsters on the field, except the monster(s) with the highest Level, also the remaining face-up monsters on the field are unaffected by other card effects, except their own, until the end of this turn. If a DARK Dragon Synchro Monster is Synchro Summoned to your field while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use this effect of "Red Reign" once per turn.


              UR Rarity
              Terrors of the Overroot
              UR Rarity
              Terrors of the Overroot
              Terrors of the Overroot
              Trap Normal
              Terrors of the Overroot
              Tách khỏi kiếp này

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển và 1 lá bài trong Mộ của họ; gửi lá bài đó trên sân xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt lá bài còn lại từ Mộ sang sân của đối thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Terrors of the Overroot" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 card your opponent controls and 1 card in their GY; send that card on the field to the GY, and if you do, Set the other card from the GY to your opponent's field. You can only activate 1 "Terrors of the Overroot" per turn.


               R Rarity
               Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
               R Rarity
               Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
               Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
               DARK 12
               Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
               Cánh đen công phá - Onimaru sét thánh
               • ATK:

               • 3000

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng "Blackwing" làm Nguyên liệu, nó sẽ được coi là Tuner khi ngửa mặt trên sân. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Blackwing" trong Mộ của mình; Cấp độ của lá bài này sẽ giống như Cấp độ của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder" một lần trong mỗi trận đấu. Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro chỉ sử dụng các quái thú Synchro tấn công, thì lá bài này chỉ nhận được 3000 ATK trong Damage Step.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned using a "Blackwing" monster as Material, it is treated as a Tuner while face-up on the field. Cannot be destroyed by card effects. You can target 1 "Blackwing" monster in your Graveyard; this card's Level becomes the same as that monster's. You can only use this effect of "Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder" once per Duel. If this card that was Synchro Summoned using only Synchro Monsters attacks, this card gains 3000 ATK during the Damage Step only.


               UR Rarity
               Black Rose Dragon
               UR Rarity
               Black Rose Dragon
               Black Rose Dragon
               FIRE 7
               Black Rose Dragon
               Rồng hoa hồng đen
               • ATK:

               • 2400

               • DEF:

               • 1800


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
               Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Thực vật khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế tấn công ngửa, và nếu bạn làm điều đó, ATK của nó sẽ trở thành 0 cho đến cuối lượt này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can destroy all cards on the field. Once per turn: You can banish 1 Plant monster from your GY, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; change that target to face-up Attack Position, and if you do, its ATK becomes 0 until the end of this turn.


               R Rarity
               Malefic Paradox Dragon
               R Rarity
               Malefic Paradox Dragon
               Malefic Paradox Dragon
               DARK 10
               Malefic Paradox Dragon
               Rồng nghịch lý tội lỗi
               • ATK:

               • 4000

               • DEF:

               • 4000


               Hiệu ứng (VN):

               "Malefic Parallel Gear" + 1 quái thú "Malefic" non-Tuner
               Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro, bạn có thể chọn 1 quái thú Synchro trong Mộ của một trong hai người chơi và Triệu hồi Đặc biệt nó. Chỉ có thể có 1 "Malefic Paradox Dragon" trên sân. Nếu "Malefic World" không ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               "Malefic Parallel Gear" + 1 non-Tuner "Malefic" monster When this card is Synchro Summoned, you can select 1 Synchro Monster in either player's Graveyard, and Special Summon it. There can only be 1 face-up "Malefic Paradox Dragon" on the field. If "Malefic World" is not face-up on the field, destroy this card.


               R Rarity
               Malefic Paradox Dragon
               R Rarity
               Malefic Paradox Dragon
               Malefic Paradox Dragon
               DARK 10
               Malefic Paradox Dragon
               Rồng nghịch lý tội lỗi
               • ATK:

               • 4000

               • DEF:

               • 4000


               Hiệu ứng (VN):

               "Malefic Parallel Gear" + 1 quái thú "Malefic" non-Tuner
               Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro, bạn có thể chọn 1 quái thú Synchro trong Mộ của một trong hai người chơi và Triệu hồi Đặc biệt nó. Chỉ có thể có 1 "Malefic Paradox Dragon" trên sân. Nếu "Malefic World" không ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               "Malefic Parallel Gear" + 1 non-Tuner "Malefic" monster When this card is Synchro Summoned, you can select 1 Synchro Monster in either player's Graveyard, and Special Summon it. There can only be 1 face-up "Malefic Paradox Dragon" on the field. If "Malefic World" is not face-up on the field, destroy this card.


               UR Rarity
               Ruddy Rose Dragon
               UR Rarity
               Ruddy Rose Dragon
               Ruddy Rose Dragon
               FIRE 10
               Ruddy Rose Dragon
               Rồng hoa hồng đỏ thẫm
               • ATK:

               • 3200

               • DEF:

               • 2400


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tất cả các lá bài khỏi Mộ, sau đó, nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng "Black Rose Dragon" hoặc quái thú Synchro thực vật làm nguyên liệu, bạn có thể phá huỷ tất cả các lá bài khác trên sân. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng có thể phá hủy (các) lá bài (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế bài này; vô hiệu hóa kích hoạt, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Black Rose Dragon" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can banish all cards from the GYs, then, if this card was Synchro Summoned using "Black Rose Dragon" or a Plant Synchro Monster as material, you can destroy all other cards on the field. When your opponent activates a card or effect that would destroy a card(s) (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, then you can Special Summon 1 "Black Rose Dragon" from your Extra Deck or GY.


               UR Rarity
               Stardust Dragon
               UR Rarity
               Stardust Dragon
               Stardust Dragon
               WIND 8
               Stardust Dragon
               Rồng bụi sao
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
               Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Trong End Phase, nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong lượt này (và không bị vô hiệu hóa): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy it. During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated): You can Special Summon this card from your GY.


               UR Rarity
               Vermillion Dragon Mech
               UR Rarity
               Vermillion Dragon Mech
               Vermillion Dragon Mech
               FIRE 9
               Vermillion Dragon Mech
               Tàu chiến rồng bạc đỏ son
               • ATK:

               • 2700

               • DEF:

               • 1800


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Tuner khỏi sân đánh tay, Mộ hoặc ngửa của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các Tuner bị loại bỏ của mình; thêm nó lên tay của bạn.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can banish 1 Tuner from your hand, GY, or face-up field, then target 1 card on the field; destroy it. If this Synchro Summoned card is destroyed by card effect and sent to the GY: You can target 1 of your banished Tuners; add it to your hand.


               UR Rarity
               Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
               UR Rarity
               Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
               Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
               DARK
               Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
               Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
               • ATK:

               • 2600

               • DEF:

               • 2100


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 8
               Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
               ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
               ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.               Deck của MALEFIC trong DUEL LINKS