Thông tin tổng quan của Nekroz

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
LIGHT 4
Manju of the Ten Thousand Hands
Thần mười nghìn tay
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.

SR Rarity
Shurit, Strategist of the Nekroz
SR Rarity
Shurit, Strategist of the Nekroz
SR Rarity
Shurit, Strategist of the Nekroz
WATER 3
Shurit, Strategist of the Nekroz
Thuật sĩ tử thú phục, Shurit
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn Triệu hồi đúng 1 "Nekroz" với hiệu ứng của lá bài yêu cầu sử dụng quái thú, lá bài này có thể được sử dụng như toàn bộ yêu cầu. Nếu lá bài này được Hiến tế bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 "Nekroz" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shurit, Strategist of the Nekroz" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you Ritual Summon exactly 1 "Nekroz" Ritual Monster with a card effect that requires use of monsters, this card can be used as the entire requirement. If this card is Tributed by a card effect: You can add 1 Warrior "Nekroz" Ritual Monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Shurit, Strategist of the Nekroz" once per turn.

UR Rarity
Nekroz of Brionac
UR Rarity
Nekroz of Brionac
UR Rarity
Nekroz of Brionac
WATER 6
Nekroz of Brionac
Tử thú phục của Brionac
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Nekroz" Phải được Triệu hồi Ritual, không sử dụng "Nekroz of Brionac". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Nekroz of Brionac" một lần mỗi lượt.
● Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Nekroz" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Nekroz of Brionac".
● Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 quái thú mặt ngửa trên sân đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck; xáo trộn chúng vào Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with any "Nekroz" Ritual Spell. Must be Ritual Summoned, without using "Nekroz of Brionac". You can only use each of these effects of "Nekroz of Brionac" once per turn. ● You can discard this card; add 1 "Nekroz" monster from your Deck to your hand, except "Nekroz of Brionac". ● You can target up to 2 face-up monsters on the field that were Special Summoned from the Extra Deck; shuffle them into the Deck.

SR Rarity
Nekroz of Clausolas
SR Rarity
Nekroz of Clausolas
SR Rarity
Nekroz of Clausolas
WATER 3
Nekroz of Clausolas
Tử thú phục của Clausolas
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Nekroz" Phải được Triệu hồi Ritual. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Nekroz of Clausolas" một lần mỗi lượt.
● Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Nekroz" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck; cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của mục tiêu đó trở thành 0, đồng thời các hiệu ứng của mục tiêu đó cũng bị vô hiệu hóa.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with any "Nekroz" Ritual Spell. Must be Ritual Summoned. You can only use each of these effects of "Nekroz of Clausolas" once per turn. ● You can discard this card; add 1 "Nekroz" Spell/Trap from your Deck to your hand. ● (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field that was Special Summoned from the Extra Deck; until the end of this turn, that target's ATK becomes 0, also that target's effects are negated.

R Rarity
Nekroz of Gungnir
R Rarity
Nekroz of Gungnir
R Rarity
Nekroz of Gungnir
WATER 7
Nekroz of Gungnir
Tử thú phục của Gungnir
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ Bài Phép Ritual "Nekroz" Phải được Triệu hồi Ritual, không sử dụng bất kỳ quái thú Cấp 7 nào và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Nekroz of Gungnir" một lần mỗi lượt.
● Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Nekroz" mà bạn điều khiển; nó không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc bởi các hiệu ứng của lá bài trong lượt này.
● Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 "Nekroz" , sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with any "Nekroz" Ritual Spell Card. Must be Ritual Summoned, without using any Level 7 monsters, and cannot be Special Summoned by other ways. You can only use each of these effects of "Nekroz of Gungnir" once per turn. ● During either player's turn: You can discard this card, then target 1 "Nekroz" monster you control; it cannot be destroyed by battle or by card effects this turn. ● During either player's turn: You can discard 1 "Nekroz" card, then target 1 card on the field; destroy it.

SR Rarity
Nekroz of Trishula
SR Rarity
Nekroz of Trishula
SR Rarity
Nekroz of Trishula
WATER 9
Nekroz of Trishula
Tử thú phục của Trishula
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Nekroz" Phải được Triệu hồi Ritual, không sử dụng bất kỳ quái thú Cấp 9 nào. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Nekroz of Trishula" một lần mỗi lượt.
● Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào "Nekroz" mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt.
● Khi lá bài này được Triệu hồi Ritual, bạn có thể: Loại bỏ chính xác 3 lá bài của đối thủ, mỗi lá 1 lá khỏi tay, sân và Mộ của họ. (Lá bài trên tay được chọn ngẫu nhiên.)


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with any "Nekroz" Ritual Spell. Must be Ritual Summoned, without using any Level 9 monsters. You can only use each of these effects of "Nekroz of Trishula" once per turn. ● When a card or effect is activated that targets a "Nekroz" monster(s) you control (Quick Effect): You can discard this card; negate the activation. ● When this card is Ritual Summoned, you can: Banish exactly 3 of your opponent's cards, 1 each from their hand, field, and GY. (The card in the hand is chosen at random.)

R Rarity
Nekroz of Valkyrus
R Rarity
Nekroz of Valkyrus
R Rarity
Nekroz of Valkyrus
WATER 8
Nekroz of Valkyrus
Tử thú phục của Valkyrus
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Nekroz" Phải được Triệu hồi Ritual, không sử dụng bất kỳ quái thú Cấp 8 nào. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Nekroz of Valkyrus" một lần mỗi lượt.
● Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể loại bỏ 1 "Nekroz" khỏi Mộ của mình và gửi xuống Mộ lá bài này; vô hiệu hóa lần tấn công, sau đó kết thúc Battle Phase.
● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Cướp tối đa 2 quái thú từ tay và / hoặc ô của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút cùng số lượng lá bài mà bạn đã Hiến tế.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with any "Nekroz" Ritual Spell. Must be Ritual Summoned, without using any Level 8 monsters. You can only use each of these effects of "Nekroz of Valkyrus" once per turn. ● When an opponent's monster declares an attack: You can banish 1 "Nekroz" card from your GY and discard this card; negate the attack, then end the Battle Phase. ● During your Main Phase: You can Tribute up to 2 monsters from your hand and/or field, and if you do, draw the same number of cards you Tributed.

R Rarity
Nekroz Cycle
R Rarity
Nekroz Cycle
R Rarity
Nekroz Cycle
Spell Normal
Nekroz Cycle
Làm sống lại tử thú phục

  Hiệu ứng (VN):

  Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Nekroz" nào. Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn, sau đó Triệu hồi Ritual 1 quái thú "Nekroz" từ tay bạn hoặc Mộ có Cấp chính xác bằng tổng Cấp của những quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nekroz Cycle" một lần mỗi lượt. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 quái thú "Nekroz" khỏi Mộ của bạn; thêm 1  Bài Phép "Nekroz" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card can be used to Ritual Summon any "Nekroz" Ritual Monster. Tribute monsters from your hand or field, then Ritual Summon 1 "Nekroz" Ritual Monster from your hand or GY whose Level exactly equals the total Levels of those monsters. You can only use this effect of "Nekroz Cycle" once per turn. If you control no monsters: You can banish this card and 1 "Nekroz" monster from your GY; add 1 "Nekroz" Spell from your Deck to your hand.

  SR Rarity
  Nekroz Kaleidoscope
  SR Rarity
  Nekroz Kaleidoscope
  SR Rarity
  Nekroz Kaleidoscope
  Spell Normal
  Nekroz Kaleidoscope
  Kính vạn hoa tử thú phục

   Hiệu ứng (VN):

   Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ số lượng quái thú Ritual "Nekroz" Hiến tế 1 quái thú từ tay hoặc sân của bạn hoặc gửi 1 quái thú từ Extra Deck của bạn đến Mộ, cũng như sau đó, Triệu hồi Ritual bất kỳ số lượng "Nekroz" có tổng Cấp độ chính xác bằng Cấp độ của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nekroz Kaleidoscope" một lần mỗi lượt. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Nekroz" khỏi Mộ của bạn; thêm 1 "Nekroz" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card can be used to Ritual Summon any number of "Nekroz" Ritual Monsters. Tribute 1 monster from your hand or field, or send 1 monster from your Extra Deck to the GY, also after that, Ritual Summon any number of "Nekroz" monsters whose total Levels exactly equal the Level of that monster. You can only use this effect of "Nekroz Kaleidoscope" once per turn. If you control no monsters: You can banish this card and 1 "Nekroz" monster from your GY; add 1 "Nekroz" Spell from your Deck to your hand.

   R Rarity
   Nekroz Mirror
   R Rarity
   Nekroz Mirror
   R Rarity
   Nekroz Mirror
   Spell Normal
   Nekroz Mirror
   Gương triệu hồi tử thú phục

    Hiệu ứng (VN):

    Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Nekroz" Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn và / hoặc loại bỏ "Nekroz" khỏi Mộ của bạn, sau đó Triệu hồi Ritual 1 "Nekroz" từ tay của bạn có Cấp chính xác bằng tổng Cấp của những quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nekroz Mirror" một lần mỗi lượt. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Nekroz" khỏi Mộ của bạn; thêm 1 "Nekroz" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    This card can be used to Ritual Summon any "Nekroz" Ritual Monster. Tribute monsters from your hand or field, and/or banish "Nekroz" monsters from your GY, then Ritual Summon 1 "Nekroz" Ritual Monster from your hand whose Level exactly equals the total Levels of those monsters. You can only use this effect of "Nekroz Mirror" once per turn. If you control no monsters: You can banish this card and 1 "Nekroz" monster from your GY; add 1 "Nekroz" Spell from your Deck to your hand.

    UR Rarity
    Preparation of Rites
    UR Rarity
    Preparation of Rites
    UR Rarity
    Preparation of Rites
    Spell Normal
    Preparation of Rites
    Chuẩn bị cho nghi lễ

     Hiệu ứng (VN):

     Thêm 1 quái thú Ritual Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Ritual từ Mộ lên tay của mình.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Add 1 Level 7 or lower Ritual Monster from your Deck to your hand, then you can add 1 Ritual Spell from your GY to your hand.

     UR Rarity
     Reinforcement of the Army
     UR Rarity
     Reinforcement of the Army
     UR Rarity
     Reinforcement of the Army
     Spell Normal
     Reinforcement of the Army
     Quân tiếp viện

      Hiệu ứng (VN):

      Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.

      Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

      N Rarity
      Fossil Machine Skull Wagon
      N Rarity
      Fossil Machine Skull Wagon
      N Rarity
      Fossil Machine Skull Wagon
      EARTH 6
      Fossil Machine Skull Wagon
      Xe xương hóa thạch trung sinh Wagon
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      1 quái thú đá trong Mộ của bạn + 1 quái thú Cấp 5 hoặc 6
      Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể gây 800 sát thương cho đối thủ của mình. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Machine Skull Wagon" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Rock monster in your GY + 1 Level 5 or 6 monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". This card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can inflict 800 damage to your opponent. You can banish this card from your GY, then target 1 Spell/Trap on the field; destroy it. You can only use this effect of "Fossil Machine Skull Wagon" once per turn.

      R Rarity
      Fossil Warrior Skull Knight
      R Rarity
      Fossil Warrior Skull Knight
      R Rarity
      Fossil Warrior Skull Knight
      EARTH 6
      Fossil Warrior Skull Knight
      Hiệp sĩ xương hóa thạch trung sinh
      • ATK:

      • 2400

      • DEF:

      • 1100


      Hiệu ứng (VN):

      1 quái thú đá + 1 quái thú Cấp 5 hoặc 6
      Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Khi lá bài tấn công này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai liên tiếp. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Warrior Skull Knight" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Rock monster + 1 Level 5 or 6 monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. When this attacking card destroys a monster by battle: You can activate this effect; this card can make a second attack in a row. You can banish this card from your GY, then target 1 monster on the field; destroy it. You can only use this effect of "Fossil Warrior Skull Knight" once per turn.

      SR Rarity
      Brute Enforcer
      SR Rarity
      Brute Enforcer
      SR Rarity
      Brute Enforcer
      DARK
      Brute Enforcer
      Người thi hành thô bạo
      • ATK:

      • 1600

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Dưới-Trái

      Dưới-Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Hiệu ứng
      Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đối thủ của bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ có cùng loại bài gốc (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy) với lá bài ngửa đó để vô hiệu hoá hiệu ứng này, nếu không hãy phá huỷ lá bài ngửa đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brute Enforcer" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Effect Monsters You can discard 1 card, then target 1 face-up card your opponent controls; your opponent can discard 1 card with the same original card type (Monster, Spell, or Trap) as that face-up card to negate this effect, otherwise destroy that face-up card. You can only use this effect of "Brute Enforcer" once per turn.

      SR Rarity
      Knightmare Cerberus
      SR Rarity
      Knightmare Cerberus
      SR Rarity
      Knightmare Cerberus
      EARTH
      Knightmare Cerberus
      Cerberus khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 1600

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trái

      Trên


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú có tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.

      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      FIRE
      Knightmare Phoenix
      Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 1900

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trên

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú có tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      DARK
      Knightmare Unicorn
      Kỳ lân khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 2200

      • LINK-3

      Mũi tên Link:

      Trái

      Dưới

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú với các tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

      UR Rarity
      Shooting Quasar Dragon
      UR Rarity
      Shooting Quasar Dragon
      UR Rarity
      Shooting Quasar Dragon
      LIGHT 12
      Shooting Quasar Dragon
      Rồng chuẩn tinh bắn sao
      • ATK:

      • 4000

      • DEF:

      • 4000


      Hiệu ứng (VN):

      1 quái thú Tunner Synchro + 2 hoặc nhiều quái thú non-Tunner Synchro
      Phải được Triệu hồi Synchro và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Số lần tấn công tối đa của lá bài này trong mỗi Battle Phase bằng với số lượng quái thú non-Tuner được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro của nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Khi lá bài này rời khỏi sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shooting Star Dragon" từ Extra Deck của mình.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner Synchro Monster + 2 or more non-Tuner Synchro Monsters Must be Synchro Summoned, and cannot be Special Summoned by other ways. This card's maximum number of attacks per Battle Phase equals the number of non-Tuner monsters used as its Synchro Material. Once per turn, during either player's turn, when a card or effect is activated: You can negate the activation, and if you do, destroy it. When this card leaves the field: You can Special Summon 1 "Shooting Star Dragon" from your Extra Deck.

      SR Rarity
      Evilswarm Exciton Knight
      SR Rarity
      Evilswarm Exciton Knight
      SR Rarity
      Evilswarm Exciton Knight
      LIGHT
      Evilswarm Exciton Knight
      Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
      • ATK:

      • 1900

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.

      Các Skill được sử dụng hàng đầu

      Destiny Draw: 100%
      Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
      Destiny Draw: 100%
      Destiny Draw
      Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
      Destiny Draw

      Cần 9 UR

      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      UR Rarity
      Nekroz of Brionac
      UR Rarity
      Nekroz of Brionac
      UR Rarity
      Nekroz of Brionac
      UR Rarity
      Shooting Quasar Dragon
      UR Rarity
      Preparation of Rites
      UR Rarity
      Preparation of Rites
      UR Rarity
      Preparation of Rites
      UR Rarity
      Reinforcement of the Army

      Main: 28 Extra: 8

      SR Rarity
      Manju of the Ten Thousand Hands
      SR Rarity
      Manju of the Ten Thousand Hands
      Manju of the Ten Thousand Hands
      LIGHT 4
      Manju of the Ten Thousand Hands
      Thần mười nghìn tay
      • ATK:

      • 1400

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


      SR Rarity
      Manju of the Ten Thousand Hands
      SR Rarity
      Manju of the Ten Thousand Hands
      Manju of the Ten Thousand Hands
      LIGHT 4
      Manju of the Ten Thousand Hands
      Thần mười nghìn tay
      • ATK:

      • 1400

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


      SR Rarity
      Manju of the Ten Thousand Hands
      SR Rarity
      Manju of the Ten Thousand Hands
      Manju of the Ten Thousand Hands
      LIGHT 4
      Manju of the Ten Thousand Hands
      Thần mười nghìn tay
      • ATK:

      • 1400

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


      SR Rarity
      Shurit, Strategist of the Nekroz
      SR Rarity
      Shurit, Strategist of the Nekroz
      Shurit, Strategist of the Nekroz
      WATER 3
      Shurit, Strategist of the Nekroz
      Thuật sĩ tử thú phục, Shurit
      • ATK:

      • 300

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn Triệu hồi đúng 1 "Nekroz" với hiệu ứng của lá bài yêu cầu sử dụng quái thú, lá bài này có thể được sử dụng như toàn bộ yêu cầu. Nếu lá bài này được Hiến tế bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 "Nekroz" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shurit, Strategist of the Nekroz" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you Ritual Summon exactly 1 "Nekroz" Ritual Monster with a card effect that requires use of monsters, this card can be used as the entire requirement. If this card is Tributed by a card effect: You can add 1 Warrior "Nekroz" Ritual Monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Shurit, Strategist of the Nekroz" once per turn.


      SR Rarity
      Shurit, Strategist of the Nekroz
      SR Rarity
      Shurit, Strategist of the Nekroz
      Shurit, Strategist of the Nekroz
      WATER 3
      Shurit, Strategist of the Nekroz
      Thuật sĩ tử thú phục, Shurit
      • ATK:

      • 300

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn Triệu hồi đúng 1 "Nekroz" với hiệu ứng của lá bài yêu cầu sử dụng quái thú, lá bài này có thể được sử dụng như toàn bộ yêu cầu. Nếu lá bài này được Hiến tế bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 "Nekroz" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shurit, Strategist of the Nekroz" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you Ritual Summon exactly 1 "Nekroz" Ritual Monster with a card effect that requires use of monsters, this card can be used as the entire requirement. If this card is Tributed by a card effect: You can add 1 Warrior "Nekroz" Ritual Monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Shurit, Strategist of the Nekroz" once per turn.


      SR Rarity
      Shurit, Strategist of the Nekroz
      SR Rarity
      Shurit, Strategist of the Nekroz
      Shurit, Strategist of the Nekroz
      WATER 3
      Shurit, Strategist of the Nekroz
      Thuật sĩ tử thú phục, Shurit
      • ATK:

      • 300

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn Triệu hồi đúng 1 "Nekroz" với hiệu ứng của lá bài yêu cầu sử dụng quái thú, lá bài này có thể được sử dụng như toàn bộ yêu cầu. Nếu lá bài này được Hiến tế bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 "Nekroz" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shurit, Strategist of the Nekroz" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you Ritual Summon exactly 1 "Nekroz" Ritual Monster with a card effect that requires use of monsters, this card can be used as the entire requirement. If this card is Tributed by a card effect: You can add 1 Warrior "Nekroz" Ritual Monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Shurit, Strategist of the Nekroz" once per turn.


      UR Rarity
      Nekroz of Brionac
      UR Rarity
      Nekroz of Brionac
      Nekroz of Brionac
      WATER 6
      Nekroz of Brionac
      Tử thú phục của Brionac
      • ATK:

      • 2300

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Nekroz" Phải được Triệu hồi Ritual, không sử dụng "Nekroz of Brionac". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Nekroz of Brionac" một lần mỗi lượt.
      ● Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Nekroz" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Nekroz of Brionac".
      ● Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 quái thú mặt ngửa trên sân đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck; xáo trộn chúng vào Deck.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can Ritual Summon this card with any "Nekroz" Ritual Spell. Must be Ritual Summoned, without using "Nekroz of Brionac". You can only use each of these effects of "Nekroz of Brionac" once per turn. ● You can discard this card; add 1 "Nekroz" monster from your Deck to your hand, except "Nekroz of Brionac". ● You can target up to 2 face-up monsters on the field that were Special Summoned from the Extra Deck; shuffle them into the Deck.


      UR Rarity
      Nekroz of Brionac
      UR Rarity
      Nekroz of Brionac
      Nekroz of Brionac
      WATER 6
      Nekroz of Brionac
      Tử thú phục của Brionac
      • ATK:

      • 2300

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Nekroz" Phải được Triệu hồi Ritual, không sử dụng "Nekroz of Brionac". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Nekroz of Brionac" một lần mỗi lượt.
      ● Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Nekroz" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Nekroz of Brionac".
      ● Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 quái thú mặt ngửa trên sân đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck; xáo trộn chúng vào Deck.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can Ritual Summon this card with any "Nekroz" Ritual Spell. Must be Ritual Summoned, without using "Nekroz of Brionac". You can only use each of these effects of "Nekroz of Brionac" once per turn. ● You can discard this card; add 1 "Nekroz" monster from your Deck to your hand, except "Nekroz of Brionac". ● You can target up to 2 face-up monsters on the field that were Special Summoned from the Extra Deck; shuffle them into the Deck.


      UR Rarity
      Nekroz of Brionac
      UR Rarity
      Nekroz of Brionac
      Nekroz of Brionac
      WATER 6
      Nekroz of Brionac
      Tử thú phục của Brionac
      • ATK:

      • 2300

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Nekroz" Phải được Triệu hồi Ritual, không sử dụng "Nekroz of Brionac". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Nekroz of Brionac" một lần mỗi lượt.
      ● Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Nekroz" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Nekroz of Brionac".
      ● Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 quái thú mặt ngửa trên sân đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck; xáo trộn chúng vào Deck.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can Ritual Summon this card with any "Nekroz" Ritual Spell. Must be Ritual Summoned, without using "Nekroz of Brionac". You can only use each of these effects of "Nekroz of Brionac" once per turn. ● You can discard this card; add 1 "Nekroz" monster from your Deck to your hand, except "Nekroz of Brionac". ● You can target up to 2 face-up monsters on the field that were Special Summoned from the Extra Deck; shuffle them into the Deck.


      SR Rarity
      Nekroz of Clausolas
      SR Rarity
      Nekroz of Clausolas
      Nekroz of Clausolas
      WATER 3
      Nekroz of Clausolas
      Tử thú phục của Clausolas
      • ATK:

      • 1200

      • DEF:

      • 2300


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Nekroz" Phải được Triệu hồi Ritual. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Nekroz of Clausolas" một lần mỗi lượt.
      ● Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Nekroz" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
      ● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck; cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của mục tiêu đó trở thành 0, đồng thời các hiệu ứng của mục tiêu đó cũng bị vô hiệu hóa.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can Ritual Summon this card with any "Nekroz" Ritual Spell. Must be Ritual Summoned. You can only use each of these effects of "Nekroz of Clausolas" once per turn. ● You can discard this card; add 1 "Nekroz" Spell/Trap from your Deck to your hand. ● (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field that was Special Summoned from the Extra Deck; until the end of this turn, that target's ATK becomes 0, also that target's effects are negated.


      SR Rarity
      Nekroz of Clausolas
      SR Rarity
      Nekroz of Clausolas
      Nekroz of Clausolas
      WATER 3
      Nekroz of Clausolas
      Tử thú phục của Clausolas
      • ATK:

      • 1200

      • DEF:

      • 2300


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Nekroz" Phải được Triệu hồi Ritual. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Nekroz of Clausolas" một lần mỗi lượt.
      ● Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Nekroz" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
      ● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck; cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của mục tiêu đó trở thành 0, đồng thời các hiệu ứng của mục tiêu đó cũng bị vô hiệu hóa.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can Ritual Summon this card with any "Nekroz" Ritual Spell. Must be Ritual Summoned. You can only use each of these effects of "Nekroz of Clausolas" once per turn. ● You can discard this card; add 1 "Nekroz" Spell/Trap from your Deck to your hand. ● (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field that was Special Summoned from the Extra Deck; until the end of this turn, that target's ATK becomes 0, also that target's effects are negated.


      SR Rarity
      Nekroz of Clausolas
      SR Rarity
      Nekroz of Clausolas
      Nekroz of Clausolas
      WATER 3
      Nekroz of Clausolas
      Tử thú phục của Clausolas
      • ATK:

      • 1200

      • DEF:

      • 2300


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Nekroz" Phải được Triệu hồi Ritual. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Nekroz of Clausolas" một lần mỗi lượt.
      ● Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Nekroz" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
      ● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck; cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của mục tiêu đó trở thành 0, đồng thời các hiệu ứng của mục tiêu đó cũng bị vô hiệu hóa.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can Ritual Summon this card with any "Nekroz" Ritual Spell. Must be Ritual Summoned. You can only use each of these effects of "Nekroz of Clausolas" once per turn. ● You can discard this card; add 1 "Nekroz" Spell/Trap from your Deck to your hand. ● (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field that was Special Summoned from the Extra Deck; until the end of this turn, that target's ATK becomes 0, also that target's effects are negated.


      R Rarity
      Nekroz of Gungnir
      R Rarity
      Nekroz of Gungnir
      Nekroz of Gungnir
      WATER 7
      Nekroz of Gungnir
      Tử thú phục của Gungnir
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 1700


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ Bài Phép Ritual "Nekroz" Phải được Triệu hồi Ritual, không sử dụng bất kỳ quái thú Cấp 7 nào và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Nekroz of Gungnir" một lần mỗi lượt.
      ● Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Nekroz" mà bạn điều khiển; nó không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc bởi các hiệu ứng của lá bài trong lượt này.
      ● Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 "Nekroz" , sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can Ritual Summon this card with any "Nekroz" Ritual Spell Card. Must be Ritual Summoned, without using any Level 7 monsters, and cannot be Special Summoned by other ways. You can only use each of these effects of "Nekroz of Gungnir" once per turn. ● During either player's turn: You can discard this card, then target 1 "Nekroz" monster you control; it cannot be destroyed by battle or by card effects this turn. ● During either player's turn: You can discard 1 "Nekroz" card, then target 1 card on the field; destroy it.


      SR Rarity
      Nekroz of Trishula
      SR Rarity
      Nekroz of Trishula
      Nekroz of Trishula
      WATER 9
      Nekroz of Trishula
      Tử thú phục của Trishula
      • ATK:

      • 2700

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Nekroz" Phải được Triệu hồi Ritual, không sử dụng bất kỳ quái thú Cấp 9 nào. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Nekroz of Trishula" một lần mỗi lượt.
      ● Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào "Nekroz" mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt.
      ● Khi lá bài này được Triệu hồi Ritual, bạn có thể: Loại bỏ chính xác 3 lá bài của đối thủ, mỗi lá 1 lá khỏi tay, sân và Mộ của họ. (Lá bài trên tay được chọn ngẫu nhiên.)


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can Ritual Summon this card with any "Nekroz" Ritual Spell. Must be Ritual Summoned, without using any Level 9 monsters. You can only use each of these effects of "Nekroz of Trishula" once per turn. ● When a card or effect is activated that targets a "Nekroz" monster(s) you control (Quick Effect): You can discard this card; negate the activation. ● When this card is Ritual Summoned, you can: Banish exactly 3 of your opponent's cards, 1 each from their hand, field, and GY. (The card in the hand is chosen at random.)


      SR Rarity
      Nekroz of Trishula
      SR Rarity
      Nekroz of Trishula
      Nekroz of Trishula
      WATER 9
      Nekroz of Trishula
      Tử thú phục của Trishula
      • ATK:

      • 2700

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Nekroz" Phải được Triệu hồi Ritual, không sử dụng bất kỳ quái thú Cấp 9 nào. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Nekroz of Trishula" một lần mỗi lượt.
      ● Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào "Nekroz" mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt.
      ● Khi lá bài này được Triệu hồi Ritual, bạn có thể: Loại bỏ chính xác 3 lá bài của đối thủ, mỗi lá 1 lá khỏi tay, sân và Mộ của họ. (Lá bài trên tay được chọn ngẫu nhiên.)


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can Ritual Summon this card with any "Nekroz" Ritual Spell. Must be Ritual Summoned, without using any Level 9 monsters. You can only use each of these effects of "Nekroz of Trishula" once per turn. ● When a card or effect is activated that targets a "Nekroz" monster(s) you control (Quick Effect): You can discard this card; negate the activation. ● When this card is Ritual Summoned, you can: Banish exactly 3 of your opponent's cards, 1 each from their hand, field, and GY. (The card in the hand is chosen at random.)


      R Rarity
      Nekroz of Valkyrus
      R Rarity
      Nekroz of Valkyrus
      Nekroz of Valkyrus
      WATER 8
      Nekroz of Valkyrus
      Tử thú phục của Valkyrus
      • ATK:

      • 2900

      • DEF:

      • 1700


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Nekroz" Phải được Triệu hồi Ritual, không sử dụng bất kỳ quái thú Cấp 8 nào. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Nekroz of Valkyrus" một lần mỗi lượt.
      ● Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể loại bỏ 1 "Nekroz" khỏi Mộ của mình và gửi xuống Mộ lá bài này; vô hiệu hóa lần tấn công, sau đó kết thúc Battle Phase.
      ● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Cướp tối đa 2 quái thú từ tay và / hoặc ô của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút cùng số lượng lá bài mà bạn đã Hiến tế.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can Ritual Summon this card with any "Nekroz" Ritual Spell. Must be Ritual Summoned, without using any Level 8 monsters. You can only use each of these effects of "Nekroz of Valkyrus" once per turn. ● When an opponent's monster declares an attack: You can banish 1 "Nekroz" card from your GY and discard this card; negate the attack, then end the Battle Phase. ● During your Main Phase: You can Tribute up to 2 monsters from your hand and/or field, and if you do, draw the same number of cards you Tributed.


      R Rarity
      Nekroz of Valkyrus
      R Rarity
      Nekroz of Valkyrus
      Nekroz of Valkyrus
      WATER 8
      Nekroz of Valkyrus
      Tử thú phục của Valkyrus
      • ATK:

      • 2900

      • DEF:

      • 1700


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Nekroz" Phải được Triệu hồi Ritual, không sử dụng bất kỳ quái thú Cấp 8 nào. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Nekroz of Valkyrus" một lần mỗi lượt.
      ● Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể loại bỏ 1 "Nekroz" khỏi Mộ của mình và gửi xuống Mộ lá bài này; vô hiệu hóa lần tấn công, sau đó kết thúc Battle Phase.
      ● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Cướp tối đa 2 quái thú từ tay và / hoặc ô của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút cùng số lượng lá bài mà bạn đã Hiến tế.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can Ritual Summon this card with any "Nekroz" Ritual Spell. Must be Ritual Summoned, without using any Level 8 monsters. You can only use each of these effects of "Nekroz of Valkyrus" once per turn. ● When an opponent's monster declares an attack: You can banish 1 "Nekroz" card from your GY and discard this card; negate the attack, then end the Battle Phase. ● During your Main Phase: You can Tribute up to 2 monsters from your hand and/or field, and if you do, draw the same number of cards you Tributed.


      R Rarity
      Nekroz of Valkyrus
      R Rarity
      Nekroz of Valkyrus
      Nekroz of Valkyrus
      WATER 8
      Nekroz of Valkyrus
      Tử thú phục của Valkyrus
      • ATK:

      • 2900

      • DEF:

      • 1700


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Nekroz" Phải được Triệu hồi Ritual, không sử dụng bất kỳ quái thú Cấp 8 nào. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Nekroz of Valkyrus" một lần mỗi lượt.
      ● Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể loại bỏ 1 "Nekroz" khỏi Mộ của mình và gửi xuống Mộ lá bài này; vô hiệu hóa lần tấn công, sau đó kết thúc Battle Phase.
      ● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Cướp tối đa 2 quái thú từ tay và / hoặc ô của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút cùng số lượng lá bài mà bạn đã Hiến tế.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can Ritual Summon this card with any "Nekroz" Ritual Spell. Must be Ritual Summoned, without using any Level 8 monsters. You can only use each of these effects of "Nekroz of Valkyrus" once per turn. ● When an opponent's monster declares an attack: You can banish 1 "Nekroz" card from your GY and discard this card; negate the attack, then end the Battle Phase. ● During your Main Phase: You can Tribute up to 2 monsters from your hand and/or field, and if you do, draw the same number of cards you Tributed.


      R Rarity
      Nekroz Cycle
      R Rarity
      Nekroz Cycle
      Nekroz Cycle
      Spell Normal
      Nekroz Cycle
      Làm sống lại tử thú phục

       Hiệu ứng (VN):

       Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Nekroz" nào. Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn, sau đó Triệu hồi Ritual 1 quái thú "Nekroz" từ tay bạn hoặc Mộ có Cấp chính xác bằng tổng Cấp của những quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nekroz Cycle" một lần mỗi lượt. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 quái thú "Nekroz" khỏi Mộ của bạn; thêm 1  Bài Phép "Nekroz" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       This card can be used to Ritual Summon any "Nekroz" Ritual Monster. Tribute monsters from your hand or field, then Ritual Summon 1 "Nekroz" Ritual Monster from your hand or GY whose Level exactly equals the total Levels of those monsters. You can only use this effect of "Nekroz Cycle" once per turn. If you control no monsters: You can banish this card and 1 "Nekroz" monster from your GY; add 1 "Nekroz" Spell from your Deck to your hand.


       R Rarity
       Nekroz Cycle
       R Rarity
       Nekroz Cycle
       Nekroz Cycle
       Spell Normal
       Nekroz Cycle
       Làm sống lại tử thú phục

        Hiệu ứng (VN):

        Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Nekroz" nào. Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn, sau đó Triệu hồi Ritual 1 quái thú "Nekroz" từ tay bạn hoặc Mộ có Cấp chính xác bằng tổng Cấp của những quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nekroz Cycle" một lần mỗi lượt. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 quái thú "Nekroz" khỏi Mộ của bạn; thêm 1  Bài Phép "Nekroz" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        This card can be used to Ritual Summon any "Nekroz" Ritual Monster. Tribute monsters from your hand or field, then Ritual Summon 1 "Nekroz" Ritual Monster from your hand or GY whose Level exactly equals the total Levels of those monsters. You can only use this effect of "Nekroz Cycle" once per turn. If you control no monsters: You can banish this card and 1 "Nekroz" monster from your GY; add 1 "Nekroz" Spell from your Deck to your hand.


        R Rarity
        Nekroz Cycle
        R Rarity
        Nekroz Cycle
        Nekroz Cycle
        Spell Normal
        Nekroz Cycle
        Làm sống lại tử thú phục

         Hiệu ứng (VN):

         Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Nekroz" nào. Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn, sau đó Triệu hồi Ritual 1 quái thú "Nekroz" từ tay bạn hoặc Mộ có Cấp chính xác bằng tổng Cấp của những quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nekroz Cycle" một lần mỗi lượt. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 quái thú "Nekroz" khỏi Mộ của bạn; thêm 1  Bài Phép "Nekroz" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         This card can be used to Ritual Summon any "Nekroz" Ritual Monster. Tribute monsters from your hand or field, then Ritual Summon 1 "Nekroz" Ritual Monster from your hand or GY whose Level exactly equals the total Levels of those monsters. You can only use this effect of "Nekroz Cycle" once per turn. If you control no monsters: You can banish this card and 1 "Nekroz" monster from your GY; add 1 "Nekroz" Spell from your Deck to your hand.


         SR Rarity
         Nekroz Kaleidoscope
         SR Rarity
         Nekroz Kaleidoscope
         Nekroz Kaleidoscope
         Spell Normal
         Nekroz Kaleidoscope
         Kính vạn hoa tử thú phục

          Hiệu ứng (VN):

          Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ số lượng quái thú Ritual "Nekroz" Hiến tế 1 quái thú từ tay hoặc sân của bạn hoặc gửi 1 quái thú từ Extra Deck của bạn đến Mộ, cũng như sau đó, Triệu hồi Ritual bất kỳ số lượng "Nekroz" có tổng Cấp độ chính xác bằng Cấp độ của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nekroz Kaleidoscope" một lần mỗi lượt. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Nekroz" khỏi Mộ của bạn; thêm 1 "Nekroz" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          This card can be used to Ritual Summon any number of "Nekroz" Ritual Monsters. Tribute 1 monster from your hand or field, or send 1 monster from your Extra Deck to the GY, also after that, Ritual Summon any number of "Nekroz" monsters whose total Levels exactly equal the Level of that monster. You can only use this effect of "Nekroz Kaleidoscope" once per turn. If you control no monsters: You can banish this card and 1 "Nekroz" monster from your GY; add 1 "Nekroz" Spell from your Deck to your hand.


          R Rarity
          Nekroz Mirror
          R Rarity
          Nekroz Mirror
          Nekroz Mirror
          Spell Normal
          Nekroz Mirror
          Gương triệu hồi tử thú phục

           Hiệu ứng (VN):

           Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Nekroz" Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn và / hoặc loại bỏ "Nekroz" khỏi Mộ của bạn, sau đó Triệu hồi Ritual 1 "Nekroz" từ tay của bạn có Cấp chính xác bằng tổng Cấp của những quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nekroz Mirror" một lần mỗi lượt. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Nekroz" khỏi Mộ của bạn; thêm 1 "Nekroz" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           This card can be used to Ritual Summon any "Nekroz" Ritual Monster. Tribute monsters from your hand or field, and/or banish "Nekroz" monsters from your GY, then Ritual Summon 1 "Nekroz" Ritual Monster from your hand whose Level exactly equals the total Levels of those monsters. You can only use this effect of "Nekroz Mirror" once per turn. If you control no monsters: You can banish this card and 1 "Nekroz" monster from your GY; add 1 "Nekroz" Spell from your Deck to your hand.


           R Rarity
           Nekroz Mirror
           R Rarity
           Nekroz Mirror
           Nekroz Mirror
           Spell Normal
           Nekroz Mirror
           Gương triệu hồi tử thú phục

            Hiệu ứng (VN):

            Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Nekroz" Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn và / hoặc loại bỏ "Nekroz" khỏi Mộ của bạn, sau đó Triệu hồi Ritual 1 "Nekroz" từ tay của bạn có Cấp chính xác bằng tổng Cấp của những quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nekroz Mirror" một lần mỗi lượt. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Nekroz" khỏi Mộ của bạn; thêm 1 "Nekroz" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            This card can be used to Ritual Summon any "Nekroz" Ritual Monster. Tribute monsters from your hand or field, and/or banish "Nekroz" monsters from your GY, then Ritual Summon 1 "Nekroz" Ritual Monster from your hand whose Level exactly equals the total Levels of those monsters. You can only use this effect of "Nekroz Mirror" once per turn. If you control no monsters: You can banish this card and 1 "Nekroz" monster from your GY; add 1 "Nekroz" Spell from your Deck to your hand.


            UR Rarity
            Preparation of Rites
            UR Rarity
            Preparation of Rites
            Preparation of Rites
            Spell Normal
            Preparation of Rites
            Chuẩn bị cho nghi lễ

             Hiệu ứng (VN):

             Thêm 1 quái thú Ritual Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Ritual từ Mộ lên tay của mình.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Add 1 Level 7 or lower Ritual Monster from your Deck to your hand, then you can add 1 Ritual Spell from your GY to your hand.


             UR Rarity
             Preparation of Rites
             UR Rarity
             Preparation of Rites
             Preparation of Rites
             Spell Normal
             Preparation of Rites
             Chuẩn bị cho nghi lễ

              Hiệu ứng (VN):

              Thêm 1 quái thú Ritual Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Ritual từ Mộ lên tay của mình.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Add 1 Level 7 or lower Ritual Monster from your Deck to your hand, then you can add 1 Ritual Spell from your GY to your hand.


              UR Rarity
              Preparation of Rites
              UR Rarity
              Preparation of Rites
              Preparation of Rites
              Spell Normal
              Preparation of Rites
              Chuẩn bị cho nghi lễ

               Hiệu ứng (VN):

               Thêm 1 quái thú Ritual Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Ritual từ Mộ lên tay của mình.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Add 1 Level 7 or lower Ritual Monster from your Deck to your hand, then you can add 1 Ritual Spell from your GY to your hand.


               UR Rarity
               Reinforcement of the Army
               UR Rarity
               Reinforcement of the Army
               Reinforcement of the Army
               Spell Normal
               Reinforcement of the Army
               Quân tiếp viện

                Hiệu ứng (VN):

                Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


                N Rarity
                Fossil Machine Skull Wagon
                N Rarity
                Fossil Machine Skull Wagon
                Fossil Machine Skull Wagon
                EARTH 6
                Fossil Machine Skull Wagon
                Xe xương hóa thạch trung sinh Wagon
                • ATK:

                • 1700

                • DEF:

                • 1500


                Hiệu ứng (VN):

                1 quái thú đá trong Mộ của bạn + 1 quái thú Cấp 5 hoặc 6
                Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể gây 800 sát thương cho đối thủ của mình. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Machine Skull Wagon" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Rock monster in your GY + 1 Level 5 or 6 monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". This card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can inflict 800 damage to your opponent. You can banish this card from your GY, then target 1 Spell/Trap on the field; destroy it. You can only use this effect of "Fossil Machine Skull Wagon" once per turn.


                R Rarity
                Fossil Warrior Skull Knight
                R Rarity
                Fossil Warrior Skull Knight
                Fossil Warrior Skull Knight
                EARTH 6
                Fossil Warrior Skull Knight
                Hiệp sĩ xương hóa thạch trung sinh
                • ATK:

                • 2400

                • DEF:

                • 1100


                Hiệu ứng (VN):

                1 quái thú đá + 1 quái thú Cấp 5 hoặc 6
                Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Khi lá bài tấn công này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai liên tiếp. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Warrior Skull Knight" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Rock monster + 1 Level 5 or 6 monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. When this attacking card destroys a monster by battle: You can activate this effect; this card can make a second attack in a row. You can banish this card from your GY, then target 1 monster on the field; destroy it. You can only use this effect of "Fossil Warrior Skull Knight" once per turn.


                SR Rarity
                Brute Enforcer
                SR Rarity
                Brute Enforcer
                Brute Enforcer
                DARK
                Brute Enforcer
                Người thi hành thô bạo
                • ATK:

                • 1600

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Dưới-Trái

                Dưới-Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Hiệu ứng
                Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đối thủ của bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ có cùng loại bài gốc (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy) với lá bài ngửa đó để vô hiệu hoá hiệu ứng này, nếu không hãy phá huỷ lá bài ngửa đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brute Enforcer" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Effect Monsters You can discard 1 card, then target 1 face-up card your opponent controls; your opponent can discard 1 card with the same original card type (Monster, Spell, or Trap) as that face-up card to negate this effect, otherwise destroy that face-up card. You can only use this effect of "Brute Enforcer" once per turn.


                SR Rarity
                Knightmare Cerberus
                SR Rarity
                Knightmare Cerberus
                Knightmare Cerberus
                EARTH
                Knightmare Cerberus
                Cerberus khúc ác mộng mơ
                • ATK:

                • 1600

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Trái

                Trên


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú có tên khác nhau
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


                SR Rarity
                Knightmare Phoenix
                SR Rarity
                Knightmare Phoenix
                Knightmare Phoenix
                FIRE
                Knightmare Phoenix
                Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                • ATK:

                • 1900

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Trên

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú có tên khác nhau
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                UR Rarity
                Knightmare Unicorn
                UR Rarity
                Knightmare Unicorn
                Knightmare Unicorn
                DARK
                Knightmare Unicorn
                Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                • ATK:

                • 2200

                • LINK-3

                Mũi tên Link:

                Trái

                Dưới

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2+ quái thú với các tên khác nhau
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                UR Rarity
                Shooting Quasar Dragon
                UR Rarity
                Shooting Quasar Dragon
                Shooting Quasar Dragon
                LIGHT 12
                Shooting Quasar Dragon
                Rồng chuẩn tinh bắn sao
                • ATK:

                • 4000

                • DEF:

                • 4000


                Hiệu ứng (VN):

                1 quái thú Tunner Synchro + 2 hoặc nhiều quái thú non-Tunner Synchro
                Phải được Triệu hồi Synchro và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Số lần tấn công tối đa của lá bài này trong mỗi Battle Phase bằng với số lượng quái thú non-Tuner được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro của nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Khi lá bài này rời khỏi sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shooting Star Dragon" từ Extra Deck của mình.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Tuner Synchro Monster + 2 or more non-Tuner Synchro Monsters Must be Synchro Summoned, and cannot be Special Summoned by other ways. This card's maximum number of attacks per Battle Phase equals the number of non-Tuner monsters used as its Synchro Material. Once per turn, during either player's turn, when a card or effect is activated: You can negate the activation, and if you do, destroy it. When this card leaves the field: You can Special Summon 1 "Shooting Star Dragon" from your Extra Deck.


                SR Rarity
                Evilswarm Exciton Knight
                SR Rarity
                Evilswarm Exciton Knight
                Evilswarm Exciton Knight
                LIGHT
                Evilswarm Exciton Knight
                Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
                • ATK:

                • 1900

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.                Deck của NEKROZ trong DUEL LINKS