Thông tin tổng quan của Ogdoadic

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Amunessia, the Ogdoadic Queen
R Rarity
Amunessia, the Ogdoadic Queen
R Rarity
Amunessia, the Ogdoadic Queen
DARK 8
Amunessia, the Ogdoadic Queen
Thiếp thủy phủ, Amunessia
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Hiến tế 2 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi 1 lá bài mà chúng điều khiển xuống Mộ. Nếu (các) quái thú được gửi từ tay của đối thủ hoặc Deck của bạn đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Bò sát ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Amunessia, the Ogdoadic Queen". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Amunessia, the Ogdoadic Queen" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can Tribute 2 monsters; Special Summon this card. If a monster(s) is Special Summoned from your opponent's GY (except during the Damage Step): You can send 1 card they control to the GY. If a monster(s) is sent from your opponent's hand or Deck to the GY (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 LIGHT or DARK Reptile monster from your GY, except "Amunessia, the Ogdoadic Queen". You can only use each effect of "Amunessia, the Ogdoadic Queen" once per turn.

N Rarity
Flogos, the Ogdoadic Boundless
N Rarity
Flogos, the Ogdoadic Boundless
N Rarity
Flogos, the Ogdoadic Boundless
LIGHT 4
Flogos, the Ogdoadic Boundless
Sự vô bờ của thủy phủ, Flogos
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ, hoặc Được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển và 1 quái thú trong Mộ của họ có ATK bằng hoặc lớn hơn mục tiêu đó; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ đến sân của họ, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi quái thú khác mà họ điều khiển đến Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Flogos, the Ogdoadic Boundless" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent from the field to the GY, or Special Summoned from the GY: You can target 1 face-up monster your opponent controls, and 1 monster in their GY with an equal or higher ATK than that target; Special Summon that monster from the GY to their field, and if you do, send that other monster they control to the GY. If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand to the GY; add this card to your hand. You can only use each effect of "Flogos, the Ogdoadic Boundless" once per turn.

N Rarity
Keurse, the Ogdoadic Light
N Rarity
Keurse, the Ogdoadic Light
N Rarity
Keurse, the Ogdoadic Light
LIGHT 8
Keurse, the Ogdoadic Light
Hoàng hôn thủy phủ, Keurse
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó đối thủ của bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của chúng, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ogdoadic" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Keurse, the Ogdoadic Light" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can Tribute 1 monster; Special Summon this card, then your opponent can Special Summon 1 monster from their GY, but negate its effects. If this card is Special Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "Ogdoadic" monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Keurse, the Ogdoadic Light" once per turn.

R Rarity
Nauya, the Ogdoadic Remnant
R Rarity
Nauya, the Ogdoadic Remnant
R Rarity
Nauya, the Ogdoadic Remnant
DARK 4
Nauya, the Ogdoadic Remnant
Tàn dư thủy phủ, Nauya
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; gửi 1 quái thú Bò sát ÁNH SÁNG từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Ogdoadic" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nauya, the Ogdoadic Remnant" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send this card from your hand to the GY; send 1 LIGHT Reptile monster from your Deck to the GY. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Ogdoadic" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Nauya, the Ogdoadic Remnant" once per turn.

UR Rarity
Nunu, the Ogdoadic Remnant
UR Rarity
Nunu, the Ogdoadic Remnant
UR Rarity
Nunu, the Ogdoadic Remnant
LIGHT 4
Nunu, the Ogdoadic Remnant
Tàn dư thủy phủ, Nunu
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; gửi 1 quái thú Bò sát TỐI từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc bạn điều khiển "Ogdoadic" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Bò sát, khi lá bài này đang ngửa -up trong Vùng quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nunu, the Ogdoadic Remnant" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send this card from your hand to the GY; send 1 DARK Reptile monster from your Deck to the GY. If you control no monsters, or you control an "Ogdoadic" monster: You can Special Summon this card from your GY, but banish it when it leaves the field, also you cannot Special Summon monsters, except Reptile monsters, while this card is face-up in the Monster Zone. You can only use each effect of "Nunu, the Ogdoadic Remnant" once per turn.

SR Rarity
Ogdoabyss, the Ogdoadic Overlord
SR Rarity
Ogdoabyss, the Ogdoadic Overlord
SR Rarity
Ogdoabyss, the Ogdoadic Overlord
LIGHT 10
Ogdoabyss, the Ogdoadic Overlord
Thần thủy phủ, Ogdoabyss
 • ATK:

 • 3100

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Hiến tế 3 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Một lần, khi lá bài này ngửa trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi tất cả quái thú từ sân đến Mộ, ngoại trừ quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ogdoabyss, the Ogdoadic Overlord" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can Tribute 3 monsters; Special Summon this card. Once, while this card is face-up on the field (Quick Effect): You can send all monsters from the field to the GY, except face-up monsters Special Summoned from the GY. You can only use each effect of "Ogdoabyss, the Ogdoadic Overlord" once per turn.

UR Rarity
Sauge de Fleur
UR Rarity
Sauge de Fleur
UR Rarity
Sauge de Fleur
DARK 8
Sauge de Fleur
Hiền giả hoa thời gian - Fleur de Sauge
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài trên sân; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ chúng. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck, sau đó thêm 1 quái thú Thực vật Cấp 1 từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sauge de Fleur" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 monster you control and 1 card on the field; Special Summon this card from your hand, and if you do, destroy them. If this card is sent from the field to your GY: You can target 1 other monster in your GY; shuffle it into the Deck, then add 1 Level 1 Plant monster from your Deck or GY to your hand. You can only use each effect of "Sauge de Fleur" once per turn.

R Rarity
Sorciere de Fleur
R Rarity
Sorciere de Fleur
R Rarity
Sorciere de Fleur
DARK 8
Sorciere de Fleur
Phù thủy hoa thời gian - Fleur de Sorciere
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy chọn 1 quái thú trong Mộ của đối thủ. Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến phía sân của bạn. Nó không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn và bị phá hủy trong End Phase của lượt này. Hiệu ứng của "Sorciere de Fleur" chỉ có thể được kích hoạt một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned, select 1 monster in your opponent's Graveyard. Special Summon that monster to your side of the field. It cannot attack your opponent directly, and is destroyed during the End Phase of this turn. The effect of "Sorciere de Fleur" can only be activated once per turn.

N Rarity
Zohah, the Ogdoadic Boundless
N Rarity
Zohah, the Ogdoadic Boundless
N Rarity
Zohah, the Ogdoadic Boundless
DARK 4
Zohah, the Ogdoadic Boundless
Sự vô bờ của thủy phủ, Zohah
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ, hoặc Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; đối thủ của bạn rút 1 lá bài và nếu họ làm vậy, bạn thêm 1 "Ogdoadic" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Zohah, the Ogdoadic Boundless", sau đó, mỗi người chơi gửi 1 lá bài từ tay của họ đến Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zohah, the Ogdoadic Boundless" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent from the field to the GY, or Special Summoned from the GY: You can activate this effect; your opponent draws 1 card, and if they do, you add 1 "Ogdoadic" monster from your Deck to your hand, except "Zohah, the Ogdoadic Boundless", then, each player sends 1 card from their hand to the GY. If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand to the GY; add this card to your hand. You can only use each effect of "Zohah, the Ogdoadic Boundless" once per turn.

UR Rarity
Glow-Up Bulb
UR Rarity
Glow-Up Bulb
UR Rarity
Glow-Up Bulb
EARTH 1
Glow-Up Bulb
Nhụy hoa lớn lên
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Glow-Up Bulb" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can send the top card of your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card. You can only use this effect of "Glow-Up Bulb" once per Duel.

 Rarity
Necro Synchron
 Rarity
Necro Synchron
 Rarity
Necro Synchron
DARK 2
Necro Synchron
Máy đồng bộ ma ám
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Fleur Synchron" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Necro Synchron" một lần mỗi lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó lên 2 cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro cho quái thú GIÓ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Thực vật Cấp 1 từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Fleur Synchron" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Necro Synchron" once per turn. You can target 1 other face-up monster you control; increase its Level by 2 until the end of this turn. If this card is sent to the GY as Synchro Material for a WIND monster: You can Special Summon 1 Level 1 Plant monster from your Deck.

SR Rarity
Enemy Controller
SR Rarity
Enemy Controller
SR Rarity
Enemy Controller
Spell Quick
Enemy Controller
Điều khiển địch

  Hiệu ứng (VN):

  Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
  ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
  ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.

  UR Rarity
  Mind Control
  UR Rarity
  Mind Control
  UR Rarity
  Mind Control
  Spell Normal
  Mind Control
  Kiểm soát mặt tinh thần

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, điều khiển mục tiêu đó, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công hoặc bị Hiến tế.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 monster your opponent controls; until the End Phase, take control of that target, but it cannot declare an attack or be Tributed.

   R Rarity
   Ogdoadic Water Lily
   R Rarity
   Ogdoadic Water Lily
   R Rarity
   Ogdoadic Water Lily
   Spell Normal
   Ogdoadic Water Lily
   Rắn hoa súng thủy phủ

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 quái thú Bò sát từ Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu bạn có 5 quái thú Bò sát hoặc lớn hơn với các tên khác nhau trong Mộ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Bò sát từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ogdoadic Water Lily" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 Reptile monster from your Deck to the GY, then if you have 5 or more Reptile monsters with different names in your GY, you can Special Summon 1 Reptile monster from your GY. You can only activate 1 "Ogdoadic Water Lily" per turn.

    R Rarity
    Snake Rain
    R Rarity
    Snake Rain
    R Rarity
    Snake Rain
    Spell Normal
    Snake Rain
    Mưa rắn

     Hiệu ứng (VN):

     Bỏ 1 lá bài. Chọn 4 quái thú Loại Bò sát từ Deck của bạn và gửi chúng đến Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Discard 1 card. Select 4 Reptile-Type monsters from your Deck and send them to the Graveyard.

     N Rarity
     Ogdoadic Calling
     N Rarity
     Ogdoadic Calling
     N Rarity
     Ogdoadic Calling
     Trap Normal
     Ogdoadic Calling
     Thủy phủ gọi ra

      Hiệu ứng (VN):

      Triệu hồi Đặc biệt 2 "Ogdoadic Tokens" (Bò sát / DARK / Cấp độ 2 / ATK 0 / DEF 0) HOẶC nếu bạn có 8 "Ogdoadic" có tên khác nhau trong Mộ của bạn hoặc lớn hơn, bạn có thể áp dụng hiệu ứng này thay thế.
      ● Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Bò sát có tên khác với Mộ của bạn.
      Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ogdoadic Calling" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Special Summon 2 "Ogdoadic Tokens" (Reptile/DARK/Level 2/ATK 0/DEF 0), OR if you have 8 or more "Ogdoadic" monsters with different names in your GY, you can apply this effect instead. ● Special Summon 2 Reptile monsters with different names from your GY. You can only activate 1 "Ogdoadic Calling" per turn.

      Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      FIRE
      Knightmare Phoenix
      Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 1900

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trên

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú có tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

      UR Rarity
      Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
      UR Rarity
      Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
      UR Rarity
      Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
      LIGHT
      Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
      Người thả và xóa, Puzzlomino
      • ATK:

      • 1300

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Dưới

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú với các Cấp độ khác nhau
      Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa với một khu vực mà lá bài này chỉ đến trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 8; quái thú đó trở thành Cấp độ đó cho đến khi kết thúc lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú có cùng Cấp độ (1 từ mỗi sân); phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" một lần cho mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters with different Levels If a monster is Special Summoned face-up to a zone this card points to while you control this monster (except during the Damage Step): You can declare a Level from 1 to 8; that monster becomes that Level until the end of the turn. You can target 2 monsters with the same Level (1 from each field); destroy them. You can only use each effect of "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" once per turn.

      UR Rarity
      Cyber Slash Harpie Lady
      UR Rarity
      Cyber Slash Harpie Lady
      UR Rarity
      Cyber Slash Harpie Lady
      WIND 8
      Cyber Slash Harpie Lady
      Quý cô Harpie giáp cào
      • ATK:

      • 2600

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 "Harpie" mà bạn điều khiển như một Tuner. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển hoặc 1 "Harpie" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Slash Harpie Lady" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 "Harpie" monster you control as a Tuner. This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. When a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 monster your opponent controls or 1 "Harpie" monster you control; return it to the hand. You can only use this effect of "Cyber Slash Harpie Lady" once per turn.

      SR Rarity
      Old Entity Hastorr
      SR Rarity
      Old Entity Hastorr
      SR Rarity
      Old Entity Hastorr
      WIND 4
      Old Entity Hastorr
      Cổ thần Hastorr
      • ATK:

      • 2300

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
      Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ Mộ của bạn cho quái thú đó. Con quái thú đó không thể tấn công, cũng như các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa. Nếu lá bài này rời sân khi được trang bị cho quái thú của đối phương bởi hiệu ứng này: Kiểm soát quái thú mà lá bài này đã được trang bị.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is sent from the Monster Zone to the Graveyard: You can target 1 face-up monster your opponent controls; equip this card from your Graveyard to that monster. That monster cannot attack, also its effects are negated. If this card leaves the field while equipped to an opponent's monster by this effect: Take control of the monster this card was equipped to.

      R Rarity
      Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin
      R Rarity
      Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin
      R Rarity
      Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin
      DARK 0
      Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin
      Thần ảo ảnh tối thượng Ultimitl Bishbaalkin
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      (Cấp ban đầu của lá bài này luôn được coi là 12.)
      Không thể được Triệu hồi Synchro. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi 2 quái thú Cấp 8 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển có cùng Cấp độ vào Mộ (1 Tuner và 1 non-Tuner), và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Lá bài này nhận được 1000 ATK cho mỗi quái thú trên sân. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của một trong hai người chơi: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cùng một số lượng "Utchatzimime Tokens" (Loại quái thú / DARK / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0) trên sân của mỗi người chơi ở Tư thế Phòng thủ, để Triệu hồi càng nhiều nhất có thể, lá bài này cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      (This card's original Level is always treated as 12.) Cannot be Synchro Summoned. Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending 2 Level 8 or higher monsters you control with the same Level to the Graveyard (1 Tuner and 1 non-Tuner), and cannot be Special Summoned by other ways. Cannot be destroyed by card effects. This card gains 1000 ATK for each monster on the field. Once per turn, during either player's Main Phase: You can Special Summon the same number of "Utchatzimime Tokens" (Fiend-Type/DARK/Level 1/ATK 0/DEF 0) on each player's field in Defense Position, so as to Summon as many as possible, also this card cannot attack for the rest of this turn.

      SR Rarity
      Geomathmech Magma
      SR Rarity
      Geomathmech Magma
      SR Rarity
      Geomathmech Magma
      FIRE 8
      Geomathmech Magma
      Người máy toán học lửa Magma
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Khi lá bài này phá huỷ một quái thú bằng chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu, hoặc nếu lá bài này của chủ sở hữu bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 "Mathmech" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Geomathmech Magma" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card destroys a monster by battle: You can target up to 2 cards your opponent controls; destroy them. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card effect: You can add 1 "Mathmech" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Geomathmech Magma" once per turn.

      UR Rarity
      Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
      UR Rarity
      Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
      UR Rarity
      Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
      DARK
      Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
      Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
      • ATK:

      • 2600

      • DEF:

      • 2100


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 8
      Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
      ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
      ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.

      UR Rarity
      King of the Feral Imps
      UR Rarity
      King of the Feral Imps
      UR Rarity
      King of the Feral Imps
      DARK
      King of the Feral Imps
      Vua Gremlin
      • ATK:

      • 2300

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 quái thú Loại Bò sát từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 Reptile-Type monster from your Deck to your hand.

      Các Skill được sử dụng hàng đầu

      Revolution des Fleurs
      Bạn có thể sử dụng hiệu ứng đầu tiên, thứ hai và thứ ba của Kỹ năng này một lần trong mỗi Trận đấu, nếu Deck của bạn (không bao gồm Extra Deck) chứa 6 quái thú Spellcaster hoặc lớn hơn với 2900 ATK.
      1: Khi bắt đầu lượt đầu tiên của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường/Úp các quái thú BÓNG TỐI Spellcaster có ATK 2900 mà không cần Hiến tế. Nếu bạn kích hoạt Kỹ năng này ở lượt thứ 2, hãy chơi đồng thời 1 "Necro Fleur" từ bên ngoài Deck của bạn ra sân.
      2: Xáo trộn 1 lá bài từ tay bạn vào Deck, sau đó chơi 1 "Necro Synchron" từ Deck của bạn lên sân của bạn. Sau đó, bạn có thể giảm Cấp của 1 quái thú trên sân của mình xuống tối đa 2.
      3: Gửi 1 quái thú từ sân của bạn vào Mộ, sau đó chơi 1 "Sorciere de Fleur" từ Deck của bạn lên sân của bạn.
      Necro Synchron
      Sorciere de Fleur
      Necro Fleur
      Revolution des Fleurs

      Cần 16 UR

      UR Rarity
      Nunu, the Ogdoadic Remnant3 card
      UR Rarity
      Sauge de Fleur3 card
      UR Rarity
      Puzzlomino, the Drop-n-Deleter1 card
      UR Rarity
      Cyber Slash Harpie Lady1 card
      UR Rarity
      Glow-Up Bulb1 card
       Rarity
      Necro Synchron2 card
      UR Rarity
      Dingirsu, the Orcust of the Evening Star1 card
      UR Rarity
      King of the Feral Imps1 card
      UR Rarity
      Mind Control3 card

      Main: 30 Extra: 8

      R Rarity
      Amunessia, the Ogdoadic Queen
      R Rarity
      Amunessia, the Ogdoadic Queen
      Amunessia, the Ogdoadic Queen
      DARK 8
      Amunessia, the Ogdoadic Queen
      Thiếp thủy phủ, Amunessia
      • ATK:

      • 2700

      • DEF:

      • 2100


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Hiến tế 2 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi 1 lá bài mà chúng điều khiển xuống Mộ. Nếu (các) quái thú được gửi từ tay của đối thủ hoặc Deck của bạn đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Bò sát ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Amunessia, the Ogdoadic Queen". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Amunessia, the Ogdoadic Queen" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is in your GY: You can Tribute 2 monsters; Special Summon this card. If a monster(s) is Special Summoned from your opponent's GY (except during the Damage Step): You can send 1 card they control to the GY. If a monster(s) is sent from your opponent's hand or Deck to the GY (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 LIGHT or DARK Reptile monster from your GY, except "Amunessia, the Ogdoadic Queen". You can only use each effect of "Amunessia, the Ogdoadic Queen" once per turn.


      N Rarity
      Flogos, the Ogdoadic Boundless
      N Rarity
      Flogos, the Ogdoadic Boundless
      Flogos, the Ogdoadic Boundless
      LIGHT 4
      Flogos, the Ogdoadic Boundless
      Sự vô bờ của thủy phủ, Flogos
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ, hoặc Được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển và 1 quái thú trong Mộ của họ có ATK bằng hoặc lớn hơn mục tiêu đó; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ đến sân của họ, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi quái thú khác mà họ điều khiển đến Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Flogos, the Ogdoadic Boundless" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is sent from the field to the GY, or Special Summoned from the GY: You can target 1 face-up monster your opponent controls, and 1 monster in their GY with an equal or higher ATK than that target; Special Summon that monster from the GY to their field, and if you do, send that other monster they control to the GY. If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand to the GY; add this card to your hand. You can only use each effect of "Flogos, the Ogdoadic Boundless" once per turn.


      N Rarity
      Keurse, the Ogdoadic Light
      N Rarity
      Keurse, the Ogdoadic Light
      Keurse, the Ogdoadic Light
      LIGHT 8
      Keurse, the Ogdoadic Light
      Hoàng hôn thủy phủ, Keurse
      • ATK:

      • 400

      • DEF:

      • 2400


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó đối thủ của bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của chúng, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ogdoadic" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Keurse, the Ogdoadic Light" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is in your GY: You can Tribute 1 monster; Special Summon this card, then your opponent can Special Summon 1 monster from their GY, but negate its effects. If this card is Special Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "Ogdoadic" monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Keurse, the Ogdoadic Light" once per turn.


      R Rarity
      Nauya, the Ogdoadic Remnant
      R Rarity
      Nauya, the Ogdoadic Remnant
      Nauya, the Ogdoadic Remnant
      DARK 4
      Nauya, the Ogdoadic Remnant
      Tàn dư thủy phủ, Nauya
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; gửi 1 quái thú Bò sát ÁNH SÁNG từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Ogdoadic" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nauya, the Ogdoadic Remnant" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can send this card from your hand to the GY; send 1 LIGHT Reptile monster from your Deck to the GY. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Ogdoadic" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Nauya, the Ogdoadic Remnant" once per turn.


      R Rarity
      Nauya, the Ogdoadic Remnant
      R Rarity
      Nauya, the Ogdoadic Remnant
      Nauya, the Ogdoadic Remnant
      DARK 4
      Nauya, the Ogdoadic Remnant
      Tàn dư thủy phủ, Nauya
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; gửi 1 quái thú Bò sát ÁNH SÁNG từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Ogdoadic" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nauya, the Ogdoadic Remnant" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can send this card from your hand to the GY; send 1 LIGHT Reptile monster from your Deck to the GY. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Ogdoadic" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Nauya, the Ogdoadic Remnant" once per turn.


      R Rarity
      Nauya, the Ogdoadic Remnant
      R Rarity
      Nauya, the Ogdoadic Remnant
      Nauya, the Ogdoadic Remnant
      DARK 4
      Nauya, the Ogdoadic Remnant
      Tàn dư thủy phủ, Nauya
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; gửi 1 quái thú Bò sát ÁNH SÁNG từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Ogdoadic" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nauya, the Ogdoadic Remnant" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can send this card from your hand to the GY; send 1 LIGHT Reptile monster from your Deck to the GY. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Ogdoadic" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Nauya, the Ogdoadic Remnant" once per turn.


      UR Rarity
      Nunu, the Ogdoadic Remnant
      UR Rarity
      Nunu, the Ogdoadic Remnant
      Nunu, the Ogdoadic Remnant
      LIGHT 4
      Nunu, the Ogdoadic Remnant
      Tàn dư thủy phủ, Nunu
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; gửi 1 quái thú Bò sát TỐI từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc bạn điều khiển "Ogdoadic" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Bò sát, khi lá bài này đang ngửa -up trong Vùng quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nunu, the Ogdoadic Remnant" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can send this card from your hand to the GY; send 1 DARK Reptile monster from your Deck to the GY. If you control no monsters, or you control an "Ogdoadic" monster: You can Special Summon this card from your GY, but banish it when it leaves the field, also you cannot Special Summon monsters, except Reptile monsters, while this card is face-up in the Monster Zone. You can only use each effect of "Nunu, the Ogdoadic Remnant" once per turn.


      UR Rarity
      Nunu, the Ogdoadic Remnant
      UR Rarity
      Nunu, the Ogdoadic Remnant
      Nunu, the Ogdoadic Remnant
      LIGHT 4
      Nunu, the Ogdoadic Remnant
      Tàn dư thủy phủ, Nunu
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; gửi 1 quái thú Bò sát TỐI từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc bạn điều khiển "Ogdoadic" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Bò sát, khi lá bài này đang ngửa -up trong Vùng quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nunu, the Ogdoadic Remnant" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can send this card from your hand to the GY; send 1 DARK Reptile monster from your Deck to the GY. If you control no monsters, or you control an "Ogdoadic" monster: You can Special Summon this card from your GY, but banish it when it leaves the field, also you cannot Special Summon monsters, except Reptile monsters, while this card is face-up in the Monster Zone. You can only use each effect of "Nunu, the Ogdoadic Remnant" once per turn.


      UR Rarity
      Nunu, the Ogdoadic Remnant
      UR Rarity
      Nunu, the Ogdoadic Remnant
      Nunu, the Ogdoadic Remnant
      LIGHT 4
      Nunu, the Ogdoadic Remnant
      Tàn dư thủy phủ, Nunu
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; gửi 1 quái thú Bò sát TỐI từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc bạn điều khiển "Ogdoadic" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Bò sát, khi lá bài này đang ngửa -up trong Vùng quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nunu, the Ogdoadic Remnant" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can send this card from your hand to the GY; send 1 DARK Reptile monster from your Deck to the GY. If you control no monsters, or you control an "Ogdoadic" monster: You can Special Summon this card from your GY, but banish it when it leaves the field, also you cannot Special Summon monsters, except Reptile monsters, while this card is face-up in the Monster Zone. You can only use each effect of "Nunu, the Ogdoadic Remnant" once per turn.


      SR Rarity
      Ogdoabyss, the Ogdoadic Overlord
      SR Rarity
      Ogdoabyss, the Ogdoadic Overlord
      Ogdoabyss, the Ogdoadic Overlord
      LIGHT 10
      Ogdoabyss, the Ogdoadic Overlord
      Thần thủy phủ, Ogdoabyss
      • ATK:

      • 3100

      • DEF:

      • 2200


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Hiến tế 3 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Một lần, khi lá bài này ngửa trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi tất cả quái thú từ sân đến Mộ, ngoại trừ quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ogdoabyss, the Ogdoadic Overlord" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is in your GY: You can Tribute 3 monsters; Special Summon this card. Once, while this card is face-up on the field (Quick Effect): You can send all monsters from the field to the GY, except face-up monsters Special Summoned from the GY. You can only use each effect of "Ogdoabyss, the Ogdoadic Overlord" once per turn.


      UR Rarity
      Sauge de Fleur
      UR Rarity
      Sauge de Fleur
      Sauge de Fleur
      DARK 8
      Sauge de Fleur
      Hiền giả hoa thời gian - Fleur de Sauge
      • ATK:

      • 2900

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài trên sân; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ chúng. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck, sau đó thêm 1 quái thú Thực vật Cấp 1 từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sauge de Fleur" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can target 1 monster you control and 1 card on the field; Special Summon this card from your hand, and if you do, destroy them. If this card is sent from the field to your GY: You can target 1 other monster in your GY; shuffle it into the Deck, then add 1 Level 1 Plant monster from your Deck or GY to your hand. You can only use each effect of "Sauge de Fleur" once per turn.


      UR Rarity
      Sauge de Fleur
      UR Rarity
      Sauge de Fleur
      Sauge de Fleur
      DARK 8
      Sauge de Fleur
      Hiền giả hoa thời gian - Fleur de Sauge
      • ATK:

      • 2900

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài trên sân; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ chúng. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck, sau đó thêm 1 quái thú Thực vật Cấp 1 từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sauge de Fleur" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can target 1 monster you control and 1 card on the field; Special Summon this card from your hand, and if you do, destroy them. If this card is sent from the field to your GY: You can target 1 other monster in your GY; shuffle it into the Deck, then add 1 Level 1 Plant monster from your Deck or GY to your hand. You can only use each effect of "Sauge de Fleur" once per turn.


      UR Rarity
      Sauge de Fleur
      UR Rarity
      Sauge de Fleur
      Sauge de Fleur
      DARK 8
      Sauge de Fleur
      Hiền giả hoa thời gian - Fleur de Sauge
      • ATK:

      • 2900

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài trên sân; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ chúng. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck, sau đó thêm 1 quái thú Thực vật Cấp 1 từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sauge de Fleur" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can target 1 monster you control and 1 card on the field; Special Summon this card from your hand, and if you do, destroy them. If this card is sent from the field to your GY: You can target 1 other monster in your GY; shuffle it into the Deck, then add 1 Level 1 Plant monster from your Deck or GY to your hand. You can only use each effect of "Sauge de Fleur" once per turn.


      R Rarity
      Sorciere de Fleur
      R Rarity
      Sorciere de Fleur
      Sorciere de Fleur
      DARK 8
      Sorciere de Fleur
      Phù thủy hoa thời gian - Fleur de Sorciere
      • ATK:

      • 2900

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy chọn 1 quái thú trong Mộ của đối thủ. Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến phía sân của bạn. Nó không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn và bị phá hủy trong End Phase của lượt này. Hiệu ứng của "Sorciere de Fleur" chỉ có thể được kích hoạt một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal or Special Summoned, select 1 monster in your opponent's Graveyard. Special Summon that monster to your side of the field. It cannot attack your opponent directly, and is destroyed during the End Phase of this turn. The effect of "Sorciere de Fleur" can only be activated once per turn.


      R Rarity
      Sorciere de Fleur
      R Rarity
      Sorciere de Fleur
      Sorciere de Fleur
      DARK 8
      Sorciere de Fleur
      Phù thủy hoa thời gian - Fleur de Sorciere
      • ATK:

      • 2900

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy chọn 1 quái thú trong Mộ của đối thủ. Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến phía sân của bạn. Nó không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn và bị phá hủy trong End Phase của lượt này. Hiệu ứng của "Sorciere de Fleur" chỉ có thể được kích hoạt một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal or Special Summoned, select 1 monster in your opponent's Graveyard. Special Summon that monster to your side of the field. It cannot attack your opponent directly, and is destroyed during the End Phase of this turn. The effect of "Sorciere de Fleur" can only be activated once per turn.


      R Rarity
      Sorciere de Fleur
      R Rarity
      Sorciere de Fleur
      Sorciere de Fleur
      DARK 8
      Sorciere de Fleur
      Phù thủy hoa thời gian - Fleur de Sorciere
      • ATK:

      • 2900

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy chọn 1 quái thú trong Mộ của đối thủ. Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến phía sân của bạn. Nó không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn và bị phá hủy trong End Phase của lượt này. Hiệu ứng của "Sorciere de Fleur" chỉ có thể được kích hoạt một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal or Special Summoned, select 1 monster in your opponent's Graveyard. Special Summon that monster to your side of the field. It cannot attack your opponent directly, and is destroyed during the End Phase of this turn. The effect of "Sorciere de Fleur" can only be activated once per turn.


      N Rarity
      Zohah, the Ogdoadic Boundless
      N Rarity
      Zohah, the Ogdoadic Boundless
      Zohah, the Ogdoadic Boundless
      DARK 4
      Zohah, the Ogdoadic Boundless
      Sự vô bờ của thủy phủ, Zohah
      • ATK:

      • 1500

      • DEF:

      • 1700


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ, hoặc Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; đối thủ của bạn rút 1 lá bài và nếu họ làm vậy, bạn thêm 1 "Ogdoadic" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Zohah, the Ogdoadic Boundless", sau đó, mỗi người chơi gửi 1 lá bài từ tay của họ đến Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zohah, the Ogdoadic Boundless" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is sent from the field to the GY, or Special Summoned from the GY: You can activate this effect; your opponent draws 1 card, and if they do, you add 1 "Ogdoadic" monster from your Deck to your hand, except "Zohah, the Ogdoadic Boundless", then, each player sends 1 card from their hand to the GY. If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand to the GY; add this card to your hand. You can only use each effect of "Zohah, the Ogdoadic Boundless" once per turn.


      UR Rarity
      Glow-Up Bulb
      UR Rarity
      Glow-Up Bulb
      Glow-Up Bulb
      EARTH 1
      Glow-Up Bulb
      Nhụy hoa lớn lên
      • ATK:

      • 100

      • DEF:

      • 100


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Glow-Up Bulb" một lần trong mỗi Trận đấu.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is in your GY: You can send the top card of your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card. You can only use this effect of "Glow-Up Bulb" once per Duel.


       Rarity
      Necro Synchron
       Rarity
      Necro Synchron
      Necro Synchron
      DARK 2
      Necro Synchron
      Máy đồng bộ ma ám
      • ATK:

      • 200

      • DEF:

      • 400


      Hiệu ứng (VN):

      Tên của lá bài này trở thành "Fleur Synchron" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Necro Synchron" một lần mỗi lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó lên 2 cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro cho quái thú GIÓ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Thực vật Cấp 1 từ Deck của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      This card's name becomes "Fleur Synchron" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Necro Synchron" once per turn. You can target 1 other face-up monster you control; increase its Level by 2 until the end of this turn. If this card is sent to the GY as Synchro Material for a WIND monster: You can Special Summon 1 Level 1 Plant monster from your Deck.


       Rarity
      Necro Synchron
       Rarity
      Necro Synchron
      Necro Synchron
      DARK 2
      Necro Synchron
      Máy đồng bộ ma ám
      • ATK:

      • 200

      • DEF:

      • 400


      Hiệu ứng (VN):

      Tên của lá bài này trở thành "Fleur Synchron" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Necro Synchron" một lần mỗi lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó lên 2 cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro cho quái thú GIÓ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Thực vật Cấp 1 từ Deck của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      This card's name becomes "Fleur Synchron" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Necro Synchron" once per turn. You can target 1 other face-up monster you control; increase its Level by 2 until the end of this turn. If this card is sent to the GY as Synchro Material for a WIND monster: You can Special Summon 1 Level 1 Plant monster from your Deck.


      SR Rarity
      Enemy Controller
      SR Rarity
      Enemy Controller
      Enemy Controller
      Spell Quick
      Enemy Controller
      Điều khiển địch

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
       ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
       ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


       UR Rarity
       Mind Control
       UR Rarity
       Mind Control
       Mind Control
       Spell Normal
       Mind Control
       Kiểm soát mặt tinh thần

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, điều khiển mục tiêu đó, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công hoặc bị Hiến tế.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster your opponent controls; until the End Phase, take control of that target, but it cannot declare an attack or be Tributed.


        UR Rarity
        Mind Control
        UR Rarity
        Mind Control
        Mind Control
        Spell Normal
        Mind Control
        Kiểm soát mặt tinh thần

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, điều khiển mục tiêu đó, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công hoặc bị Hiến tế.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster your opponent controls; until the End Phase, take control of that target, but it cannot declare an attack or be Tributed.


         UR Rarity
         Mind Control
         UR Rarity
         Mind Control
         Mind Control
         Spell Normal
         Mind Control
         Kiểm soát mặt tinh thần

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, điều khiển mục tiêu đó, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công hoặc bị Hiến tế.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster your opponent controls; until the End Phase, take control of that target, but it cannot declare an attack or be Tributed.


          R Rarity
          Ogdoadic Water Lily
          R Rarity
          Ogdoadic Water Lily
          Ogdoadic Water Lily
          Spell Normal
          Ogdoadic Water Lily
          Rắn hoa súng thủy phủ

           Hiệu ứng (VN):

           Gửi 1 quái thú Bò sát từ Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu bạn có 5 quái thú Bò sát hoặc lớn hơn với các tên khác nhau trong Mộ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Bò sát từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ogdoadic Water Lily" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Send 1 Reptile monster from your Deck to the GY, then if you have 5 or more Reptile monsters with different names in your GY, you can Special Summon 1 Reptile monster from your GY. You can only activate 1 "Ogdoadic Water Lily" per turn.


           R Rarity
           Ogdoadic Water Lily
           R Rarity
           Ogdoadic Water Lily
           Ogdoadic Water Lily
           Spell Normal
           Ogdoadic Water Lily
           Rắn hoa súng thủy phủ

            Hiệu ứng (VN):

            Gửi 1 quái thú Bò sát từ Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu bạn có 5 quái thú Bò sát hoặc lớn hơn với các tên khác nhau trong Mộ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Bò sát từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ogdoadic Water Lily" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Send 1 Reptile monster from your Deck to the GY, then if you have 5 or more Reptile monsters with different names in your GY, you can Special Summon 1 Reptile monster from your GY. You can only activate 1 "Ogdoadic Water Lily" per turn.


            R Rarity
            Snake Rain
            R Rarity
            Snake Rain
            Snake Rain
            Spell Normal
            Snake Rain
            Mưa rắn

             Hiệu ứng (VN):

             Bỏ 1 lá bài. Chọn 4 quái thú Loại Bò sát từ Deck của bạn và gửi chúng đến Mộ.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Discard 1 card. Select 4 Reptile-Type monsters from your Deck and send them to the Graveyard.


             R Rarity
             Snake Rain
             R Rarity
             Snake Rain
             Snake Rain
             Spell Normal
             Snake Rain
             Mưa rắn

              Hiệu ứng (VN):

              Bỏ 1 lá bài. Chọn 4 quái thú Loại Bò sát từ Deck của bạn và gửi chúng đến Mộ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Discard 1 card. Select 4 Reptile-Type monsters from your Deck and send them to the Graveyard.


              R Rarity
              Snake Rain
              R Rarity
              Snake Rain
              Snake Rain
              Spell Normal
              Snake Rain
              Mưa rắn

               Hiệu ứng (VN):

               Bỏ 1 lá bài. Chọn 4 quái thú Loại Bò sát từ Deck của bạn và gửi chúng đến Mộ.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Discard 1 card. Select 4 Reptile-Type monsters from your Deck and send them to the Graveyard.


               N Rarity
               Ogdoadic Calling
               N Rarity
               Ogdoadic Calling
               Ogdoadic Calling
               Trap Normal
               Ogdoadic Calling
               Thủy phủ gọi ra

                Hiệu ứng (VN):

                Triệu hồi Đặc biệt 2 "Ogdoadic Tokens" (Bò sát / DARK / Cấp độ 2 / ATK 0 / DEF 0) HOẶC nếu bạn có 8 "Ogdoadic" có tên khác nhau trong Mộ của bạn hoặc lớn hơn, bạn có thể áp dụng hiệu ứng này thay thế.
                ● Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Bò sát có tên khác với Mộ của bạn.
                Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ogdoadic Calling" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Special Summon 2 "Ogdoadic Tokens" (Reptile/DARK/Level 2/ATK 0/DEF 0), OR if you have 8 or more "Ogdoadic" monsters with different names in your GY, you can apply this effect instead. ● Special Summon 2 Reptile monsters with different names from your GY. You can only activate 1 "Ogdoadic Calling" per turn.


                SR Rarity
                Knightmare Phoenix
                SR Rarity
                Knightmare Phoenix
                Knightmare Phoenix
                FIRE
                Knightmare Phoenix
                Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                • ATK:

                • 1900

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Trên

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú có tên khác nhau
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                UR Rarity
                Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
                UR Rarity
                Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
                Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
                LIGHT
                Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
                Người thả và xóa, Puzzlomino
                • ATK:

                • 1300

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Dưới

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú với các Cấp độ khác nhau
                Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa với một khu vực mà lá bài này chỉ đến trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 8; quái thú đó trở thành Cấp độ đó cho đến khi kết thúc lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú có cùng Cấp độ (1 từ mỗi sân); phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" một lần cho mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 monsters with different Levels If a monster is Special Summoned face-up to a zone this card points to while you control this monster (except during the Damage Step): You can declare a Level from 1 to 8; that monster becomes that Level until the end of the turn. You can target 2 monsters with the same Level (1 from each field); destroy them. You can only use each effect of "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" once per turn.


                UR Rarity
                Cyber Slash Harpie Lady
                UR Rarity
                Cyber Slash Harpie Lady
                Cyber Slash Harpie Lady
                WIND 8
                Cyber Slash Harpie Lady
                Quý cô Harpie giáp cào
                • ATK:

                • 2600

                • DEF:

                • 1400


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 "Harpie" mà bạn điều khiển như một Tuner. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển hoặc 1 "Harpie" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Slash Harpie Lady" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 "Harpie" monster you control as a Tuner. This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. When a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 monster your opponent controls or 1 "Harpie" monster you control; return it to the hand. You can only use this effect of "Cyber Slash Harpie Lady" once per turn.


                SR Rarity
                Old Entity Hastorr
                SR Rarity
                Old Entity Hastorr
                Old Entity Hastorr
                WIND 4
                Old Entity Hastorr
                Cổ thần Hastorr
                • ATK:

                • 2300

                • DEF:

                • 1000


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ Mộ của bạn cho quái thú đó. Con quái thú đó không thể tấn công, cũng như các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa. Nếu lá bài này rời sân khi được trang bị cho quái thú của đối phương bởi hiệu ứng này: Kiểm soát quái thú mà lá bài này đã được trang bị.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is sent from the Monster Zone to the Graveyard: You can target 1 face-up monster your opponent controls; equip this card from your Graveyard to that monster. That monster cannot attack, also its effects are negated. If this card leaves the field while equipped to an opponent's monster by this effect: Take control of the monster this card was equipped to.


                R Rarity
                Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin
                R Rarity
                Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin
                Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin
                DARK 0
                Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin
                Thần ảo ảnh tối thượng Ultimitl Bishbaalkin
                • ATK:

                • 0

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                (Cấp ban đầu của lá bài này luôn được coi là 12.)
                Không thể được Triệu hồi Synchro. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi 2 quái thú Cấp 8 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển có cùng Cấp độ vào Mộ (1 Tuner và 1 non-Tuner), và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Lá bài này nhận được 1000 ATK cho mỗi quái thú trên sân. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của một trong hai người chơi: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cùng một số lượng "Utchatzimime Tokens" (Loại quái thú / DARK / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0) trên sân của mỗi người chơi ở Tư thế Phòng thủ, để Triệu hồi càng nhiều nhất có thể, lá bài này cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                (This card's original Level is always treated as 12.) Cannot be Synchro Summoned. Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending 2 Level 8 or higher monsters you control with the same Level to the Graveyard (1 Tuner and 1 non-Tuner), and cannot be Special Summoned by other ways. Cannot be destroyed by card effects. This card gains 1000 ATK for each monster on the field. Once per turn, during either player's Main Phase: You can Special Summon the same number of "Utchatzimime Tokens" (Fiend-Type/DARK/Level 1/ATK 0/DEF 0) on each player's field in Defense Position, so as to Summon as many as possible, also this card cannot attack for the rest of this turn.


                SR Rarity
                Geomathmech Magma
                SR Rarity
                Geomathmech Magma
                Geomathmech Magma
                FIRE 8
                Geomathmech Magma
                Người máy toán học lửa Magma
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                Khi lá bài này phá huỷ một quái thú bằng chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu, hoặc nếu lá bài này của chủ sở hữu bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 "Mathmech" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Geomathmech Magma" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card destroys a monster by battle: You can target up to 2 cards your opponent controls; destroy them. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card effect: You can add 1 "Mathmech" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Geomathmech Magma" once per turn.


                UR Rarity
                Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                UR Rarity
                Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                DARK
                Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
                • ATK:

                • 2600

                • DEF:

                • 2100


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 8
                Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
                ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


                UR Rarity
                King of the Feral Imps
                UR Rarity
                King of the Feral Imps
                King of the Feral Imps
                DARK
                King of the Feral Imps
                Vua Gremlin
                • ATK:

                • 2300

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 quái thú Loại Bò sát từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 Reptile-Type monster from your Deck to your hand.                Deck của OGDOADIC trong DUEL LINKS