Thông tin tổng quan của Onomat

Nhìn chung

Onomat bao gồm các quái thú "Gagaga", "Gogogo", "Zubababa" và "Dododo", và có được sức mạnh của chúng từ sức mạnh tổng hợp của chúng với nhau và Skill Onomatoplay. Giữa các thẻ bài như Zubababancho Gagagacoat, Utopic OnomatopoeiaGagaga Sister, tất cả đều có thể tìm kiếm được thông qua Skill, điều này làm sự ổn định của Onomat trở nên rất cao với việc triệu hồi ra Photon Strike Bounzer và úp thêm 1 số Ma Pháp Nhanh hoặc Bẫy để quấy rối đối thủ. Onomat có thể triệu hồi vô số Quái vật Xyz, chứng tỏ đây là một chiến lược có khả năng thích ứng và sự ổn định cao.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Dodododwarf Gogogoglove
SR Rarity
Dodododwarf Gogogoglove
SR Rarity
Dodododwarf Gogogoglove
EARTH 4
Dodododwarf Gogogoglove
Người lùn Dododo găng tay Gogogo
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Zubaba" hoặc "Gagaga" từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển quái thú "Gogogo" hoặc "Dododo" "Dodododwarf Gogogoglove", khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dodododwarf Gogogoglove" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can Special Summon 1 "Zubaba" or "Gagaga" monster from your hand. If you control a "Gogogo" or "Dododo" monster except "Dodododwarf Gogogoglove", while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Dodododwarf Gogogoglove" once per turn.

SR Rarity
Gagaga Sister
SR Rarity
Gagaga Sister
SR Rarity
Gagaga Sister
DARK 2
Gagaga Sister
Bé gái Gagaga
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Gagaga" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gagaga" mà bạn điều khiển; Các Cấp độ của quái thú đó và lá bài này trở thành Cấp độ hiện tại tổng của chúng, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gagaga Sister" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Gagaga" Spell/Trap Card from your Deck to your hand. You can target 1 other "Gagaga" monster you control; the Levels of that monster and this card become their combined current Levels, until the end of this turn. You can only use this effect of "Gagaga Sister" once per turn.

UR Rarity
Utopic Onomatopoeia
UR Rarity
Utopic Onomatopoeia
UR Rarity
Utopic Onomatopoeia
LIGHT 4
Utopic Onomatopoeia
Hoàng đế tượng thanh của ước muốn
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

(Lá bài này luôn được coi là lá bài "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo","Dododo" .)
Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 1 mỗi "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", và / hoặc "Dododo" từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt từ Phần Phụ Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Utopic Onomatopoeia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(This card is always treated as a "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", and "Dododo" card.) During your Main Phase: You can Special Summon up to 1 each "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", and/or "Dododo" monster(s) from your hand in Defense Position, also you cannot Special Summon from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use this effect of "Utopic Onomatopoeia" once per turn.

UR Rarity
Zubababancho Gagagacoat
UR Rarity
Zubababancho Gagagacoat
UR Rarity
Zubababancho Gagagacoat
EARTH 4
Zubababancho Gagagacoat
Ông chủ Zubaba áo Gagaga
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú "Zubaba" hoặc "Gagaga" "Zubababancho Gagagacoat", khi đang có lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gogogo" hoặc "Dododo" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zubababancho Gagagacoat" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Zubaba" or "Gagaga" monster except "Zubababancho Gagagacoat", while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can target 1 "Gogogo" or "Dododo" monster in your GY; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use each effect of "Zubababancho Gagagacoat" once per turn.

SR Rarity
Gagagarevenge
SR Rarity
Gagagarevenge
SR Rarity
Gagagarevenge
Spell Equip
Gagagarevenge
Trả thù Gagaga

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 "Gagaga" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó và trang bị cho nó với lá bài này. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú được trang bị. Khi lá bài này được gửi đến Mộ vì quái thú được trang bị đã được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz: Tất cả quái thú Xyz mà bạn hiện đang điều khiển sẽ nhận được 300 ATK.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 "Gagaga" monster in your Graveyard; Special Summon it and equip it with this card. When this card leaves the field, destroy the equipped monster. When this card is sent to the Graveyard because the equipped monster was used as an Xyz Material: All Xyz Monsters you currently control gain 300 ATK.

  UR Rarity
  Onomatopaira
  UR Rarity
  Onomatopaira
  UR Rarity
  Onomatopaira
  Spell Normal
  Onomatopaira
  Cặp tượng thanh

   Hiệu ứng (VN):

   Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Onomatopaira" mỗi lượt. Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm tối đa 2 quái thú này từ Deck của bạn lên tay của bạn (bạn không thể thêm 2 quái thú từ cùng một danh mục).
   ● 1 quái thú "Zubaba"
   ● 1 quái thú "Gagaga"
   ● 1 quái thú "Gogogo"
   ● 1 quái thú "Dododo"


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can only activate 1 "Onomatopaira" per turn. Send 1 card from your hand to the GY; add up to 2 of these monsters from your Deck to your hand (you cannot add 2 from the same category). ● 1 "Zubaba" monster ● 1 "Gagaga" monster ● 1 "Gogogo" monster ● 1 "Dododo" monster

   SR Rarity
   Onomatopickup
   SR Rarity
   Onomatopickup
   SR Rarity
   Onomatopickup
   Spell Continuous
   Onomatopickup
   Nhặt tượng thanh

    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Onomat" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Onomatopickup". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", hoặc "Dododo" mà bạn điều khiển; tất cả quái thú bạn hiện đang điều khiển trở thành Cấp của quái thú đó cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Onomatopickup" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Onomatopickup" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is activated: You can add 1 "Onomat" card from your Deck to your hand, except "Onomatopickup". You can target 1 "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", or "Dododo" monster you control; all monsters you currently control become that monster's Level until the end of this turn (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Onomatopickup" once per turn. You can only activate 1 "Onomatopickup" per turn.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    SR Rarity
    Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
    SR Rarity
    Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
    SR Rarity
    Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
    LIGHT 6
    Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
    Nhà thơ địa ngục cháy, Virgil
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
    Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Burning Abyss" , sau đó chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ; xáo trộn nó vào Deck. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters You can only control 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Once per turn: You can discard 1 "Burning Abyss" card, then target 1 card your opponent controls or in their Graveyard; shuffle it into the Deck. If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" once per turn.

    UR Rarity
    Abyss Dweller
    UR Rarity
    Abyss Dweller
    UR Rarity
    Abyss Dweller
    WATER
    Abyss Dweller
    Cư dân vực sâu
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

    SR Rarity
    Beatrice, Lady of the Eternal
    SR Rarity
    Beatrice, Lady of the Eternal
    SR Rarity
    Beatrice, Lady of the Eternal
    LIGHT
    Beatrice, Lady of the Eternal
    Quý bà sự trường tồn, Beatrice
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2800


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.

     Rarity
    Cairngorgon, Antiluminescent Knight
     Rarity
    Cairngorgon, Antiluminescent Knight
     Rarity
    Cairngorgon, Antiluminescent Knight
    DARK
    Cairngorgon, Antiluminescent Knight
    Hiệp sĩ trở thành hắc ám, Cairngorgon
    • ATK:

    • 2450

    • DEF:

    • 1950


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng khác được kích hoạt chọn vào chính xác 1 lá bài trên sân (và không có lá bài nào khác): Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu một lá bài khác trên sân đó sẽ là mục tiêu thích hợp cho lá bài / hiệu ứng đó; lá bài / hiệu ứng đó hiện chọn mục tiêu mới.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters During either player's turn, when another card or effect is activated that targets exactly 1 card on the field (and no other cards): You can detach 1 Xyz Material from this card, then target another card on the field that would be an appropriate target for that card/effect; that card/effect now targets the new target.

    UR Rarity
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    UR Rarity
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    UR Rarity
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    DARK
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    Rồng xyz phiến loạn bóng tối
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.

    UR Rarity
    Number 106: Giant Hand
    UR Rarity
    Number 106: Giant Hand
    UR Rarity
    Number 106: Giant Hand
    EARTH
    Number 106: Giant Hand
    Con số 106: Bàn tay khổng lồ
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trong khi lá bài này nằm ngửa trên sân, hiệu ứng của quái thú Hiệu ứng sẽ bị vô hiệu hóa, đồng thời nó cũng không thể thay đổi tư thế chiến đấu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters During either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's field (except during the Damage Step): You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 Effect Monster your opponent controls; while this card is face-up on the field, that Effect Monster's effects are negated, also it cannot change its battle position.

    SR Rarity
    Number 70: Malevolent Sin
    SR Rarity
    Number 70: Malevolent Sin
    SR Rarity
    Number 70: Malevolent Sin
    DARK
    Number 70: Malevolent Sin
    Con số 70: Tội ác tử thần
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.

    SR Rarity
    Number S39: Utopia the Lightning
    SR Rarity
    Number S39: Utopia the Lightning
    SR Rarity
    Number S39: Utopia the Lightning
    LIGHT
    Number S39: Utopia the Lightning
    Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú LIGHT Cấp 5
    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    ZEXAL - Ultimate Unite: 71.43%
    Thêm 1 "Number C39: Utopia Ray" và 1 "ZW - Leo Arms" vào Extra Deck của bạn khi bắt đầu Trận đấu. Những quái thú duy nhất bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình trong Trận đấu này sẽ là quái thú "Number" hoặc "ZW".
    Một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận, Kỹ năng này có thể được sử dụng bằng cách trả một nửa Điểm Sinh mệnh của bạn. Gửi 1 quái thú "Gagaga" từ Mộ lên sân của bạn, sau đó chơi 1 quái thú "Gagaga" trong số ba khả năng từ bên ngoài Bộ bài vào sân của bạn và thay đổi Cấp của nó thành 4.
    Ngoài ra, nếu Điểm sinh mệnh của bạn từ 2000 trở xuống, hiệu ứng sau sẽ được áp dụng vào đầu lượt của bạn. Yuma và Astral xây dựng Overlay Network! ZEXAL Morph!

    Có thể sử dụng một lần sau khi chuyển đổi sang ZEXAL. Nếu bạn Xyz Triệu hồi "Ultimate Leo Utopia Ray" trong lượt này, bạn cũng có thể Xyz Triệu hồi nó bằng cách sử dụng "Number C39: Utopia Ray" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu.
    ZW - Leo Arms
    Number C39: Utopia Ray
    ZEXAL - Ultimate Unite: 71.43%
    Overlay Removal: 28.57%
    Gửi tất cả Nguyên liệu Xyz cho 1 Quái thú Xyz Hạng 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển đến Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
    Overlay Removal: 28.57%
    Overlay Removal
    Gửi tất cả Nguyên liệu Xyz cho 1 Quái thú Xyz Hạng 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển đến Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
    Overlay Removal

    Cần 20 UR

    UR Rarity
    The Phantom Knights of Ancient Cloak1 card
    UR Rarity
    Utopic Onomatopoeia2 card
    UR Rarity
    Zubababancho Gagagacoat2 card
    UR Rarity
    Abyss Dweller1 card
     Rarity
    Cairngorgon, Antiluminescent Knight1 card
    UR Rarity
    Constellar Ptolemy M71 card
    UR Rarity
    Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
    UR Rarity
    Dark Requiem Xyz Dragon1 card
    UR Rarity
    Number 39: Utopia1 card
    UR Rarity
    Blizzard2 card
    UR Rarity
    Forbidden Droplet3 card
    UR Rarity
    Onomatopaira3 card
    UR Rarity
    The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch1 card

    Main: 22 Extra: 8

    SR Rarity
    Dodododwarf Gogogoglove
    SR Rarity
    Dodododwarf Gogogoglove
    Dodododwarf Gogogoglove
    EARTH 4
    Dodododwarf Gogogoglove
    Người lùn Dododo găng tay Gogogo
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Zubaba" hoặc "Gagaga" từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển quái thú "Gogogo" hoặc "Dododo" "Dodododwarf Gogogoglove", khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dodododwarf Gogogoglove" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your Main Phase: You can Special Summon 1 "Zubaba" or "Gagaga" monster from your hand. If you control a "Gogogo" or "Dododo" monster except "Dodododwarf Gogogoglove", while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Dodododwarf Gogogoglove" once per turn.


    SR Rarity
    Gagaga Sister
    SR Rarity
    Gagaga Sister
    Gagaga Sister
    DARK 2
    Gagaga Sister
    Bé gái Gagaga
    • ATK:

    • 200

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Gagaga" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gagaga" mà bạn điều khiển; Các Cấp độ của quái thú đó và lá bài này trở thành Cấp độ hiện tại tổng của chúng, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gagaga Sister" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Gagaga" Spell/Trap Card from your Deck to your hand. You can target 1 other "Gagaga" monster you control; the Levels of that monster and this card become their combined current Levels, until the end of this turn. You can only use this effect of "Gagaga Sister" once per turn.


    SR Rarity
    Tackle Crusader
    SR Rarity
    Tackle Crusader
    Tackle Crusader
    EARTH 4
    Tackle Crusader
    Thập tự quân phi thân
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
    ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.
    ● Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay. Lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài có cùng tên với lá bài được trả về tay bởi hiệu ứng này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is sent to the Graveyard: You can activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target to face-down Defense Position. ● Target 1 face-up Spell/Trap Card your opponent controls; return that target to the hand. This turn, your opponent cannot activate cards with the same name as the card returned to the hand by this effect.


    SR Rarity
    Tackle Crusader
    SR Rarity
    Tackle Crusader
    Tackle Crusader
    EARTH 4
    Tackle Crusader
    Thập tự quân phi thân
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
    ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.
    ● Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay. Lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài có cùng tên với lá bài được trả về tay bởi hiệu ứng này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is sent to the Graveyard: You can activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target to face-down Defense Position. ● Target 1 face-up Spell/Trap Card your opponent controls; return that target to the hand. This turn, your opponent cannot activate cards with the same name as the card returned to the hand by this effect.


    UR Rarity
    The Phantom Knights of Ancient Cloak
    UR Rarity
    The Phantom Knights of Ancient Cloak
    The Phantom Knights of Ancient Cloak
    DARK 3
    The Phantom Knights of Ancient Cloak
    Hiệp sĩ bóng ma với áo choàng đầy bụi
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này ở Tư thế Tấn công: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú TỐI trên sân; đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, quái thú đó sẽ nhận được 800 CÔNG / CÔNG cho đến cuối lượt của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "The Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "The Phantom Knights of Ancient Cloak". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ancient Cloak" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is in Attack Position: You can target 1 DARK monster on the field; change this card to Defense Position, and if you do, that monster gains 800 ATK/DEF until the end of your opponent's turn. You can banish this card from your GY; add 1 "The Phantom Knights" card from your Deck to your hand, except "The Phantom Knights of Ancient Cloak". You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ancient Cloak" once per turn.


    UR Rarity
    Utopic Onomatopoeia
    UR Rarity
    Utopic Onomatopoeia
    Utopic Onomatopoeia
    LIGHT 4
    Utopic Onomatopoeia
    Hoàng đế tượng thanh của ước muốn
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo","Dododo" .)
    Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 1 mỗi "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", và / hoặc "Dododo" từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt từ Phần Phụ Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Utopic Onomatopoeia" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    (This card is always treated as a "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", and "Dododo" card.) During your Main Phase: You can Special Summon up to 1 each "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", and/or "Dododo" monster(s) from your hand in Defense Position, also you cannot Special Summon from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use this effect of "Utopic Onomatopoeia" once per turn.


    UR Rarity
    Utopic Onomatopoeia
    UR Rarity
    Utopic Onomatopoeia
    Utopic Onomatopoeia
    LIGHT 4
    Utopic Onomatopoeia
    Hoàng đế tượng thanh của ước muốn
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo","Dododo" .)
    Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 1 mỗi "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", và / hoặc "Dododo" từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt từ Phần Phụ Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Utopic Onomatopoeia" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    (This card is always treated as a "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", and "Dododo" card.) During your Main Phase: You can Special Summon up to 1 each "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", and/or "Dododo" monster(s) from your hand in Defense Position, also you cannot Special Summon from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use this effect of "Utopic Onomatopoeia" once per turn.


    UR Rarity
    Zubababancho Gagagacoat
    UR Rarity
    Zubababancho Gagagacoat
    Zubababancho Gagagacoat
    EARTH 4
    Zubababancho Gagagacoat
    Ông chủ Zubaba áo Gagaga
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một quái thú "Zubaba" hoặc "Gagaga" "Zubababancho Gagagacoat", khi đang có lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gogogo" hoặc "Dododo" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zubababancho Gagagacoat" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a "Zubaba" or "Gagaga" monster except "Zubababancho Gagagacoat", while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can target 1 "Gogogo" or "Dododo" monster in your GY; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use each effect of "Zubababancho Gagagacoat" once per turn.


    UR Rarity
    Zubababancho Gagagacoat
    UR Rarity
    Zubababancho Gagagacoat
    Zubababancho Gagagacoat
    EARTH 4
    Zubababancho Gagagacoat
    Ông chủ Zubaba áo Gagaga
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một quái thú "Zubaba" hoặc "Gagaga" "Zubababancho Gagagacoat", khi đang có lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gogogo" hoặc "Dododo" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zubababancho Gagagacoat" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a "Zubaba" or "Gagaga" monster except "Zubababancho Gagagacoat", while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can target 1 "Gogogo" or "Dododo" monster in your GY; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use each effect of "Zubababancho Gagagacoat" once per turn.


    UR Rarity
    Blizzard
    UR Rarity
    Blizzard
    Blizzard
    Spell Quick
    Blizzard
    Bão tuyết

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 mặt-ngửa Phép đối thủ của bạn điều khiển; lượt này, vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của bài Phép đó và tất cả các Lá bài Phép trên sân có cùng tên gốc đó. Nếu lá bài mục tiêu sẽ được gửi đến Mộ của đối phương trong lượt này, nó sẽ được thêm lên tay của họ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Blizzard" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up Spell your opponent controls; this turn, negate the activated effects of that Spell and all Spells on the field with that same original name. If the targeted card would be sent to the opponent's GY this turn, it is added to their hand instead. You can only activate 1 "Blizzard" per turn.


     UR Rarity
     Blizzard
     UR Rarity
     Blizzard
     Blizzard
     Spell Quick
     Blizzard
     Bão tuyết

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 mặt-ngửa Phép đối thủ của bạn điều khiển; lượt này, vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của bài Phép đó và tất cả các Lá bài Phép trên sân có cùng tên gốc đó. Nếu lá bài mục tiêu sẽ được gửi đến Mộ của đối phương trong lượt này, nó sẽ được thêm lên tay của họ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Blizzard" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up Spell your opponent controls; this turn, negate the activated effects of that Spell and all Spells on the field with that same original name. If the targeted card would be sent to the opponent's GY this turn, it is added to their hand instead. You can only activate 1 "Blizzard" per turn.


      UR Rarity
      Forbidden Droplet
      UR Rarity
      Forbidden Droplet
      Forbidden Droplet
      Spell Quick
      Forbidden Droplet
      Giọt thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
       Phân loại:

       UR Rarity
       Forbidden Droplet
       UR Rarity
       Forbidden Droplet
       Forbidden Droplet
       Spell Quick
       Forbidden Droplet
       Giọt thánh bị cấm

        Hiệu ứng (VN):

        Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
        Phân loại:

        UR Rarity
        Forbidden Droplet
        UR Rarity
        Forbidden Droplet
        Forbidden Droplet
        Spell Quick
        Forbidden Droplet
        Giọt thánh bị cấm

         Hiệu ứng (VN):

         Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
         Phân loại:

         SR Rarity
         Gagagarevenge
         SR Rarity
         Gagagarevenge
         Gagagarevenge
         Spell Equip
         Gagagarevenge
         Trả thù Gagaga

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 "Gagaga" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó và trang bị cho nó với lá bài này. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú được trang bị. Khi lá bài này được gửi đến Mộ vì quái thú được trang bị đã được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz: Tất cả quái thú Xyz mà bạn hiện đang điều khiển sẽ nhận được 300 ATK.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 "Gagaga" monster in your Graveyard; Special Summon it and equip it with this card. When this card leaves the field, destroy the equipped monster. When this card is sent to the Graveyard because the equipped monster was used as an Xyz Material: All Xyz Monsters you currently control gain 300 ATK.


          UR Rarity
          Onomatopaira
          UR Rarity
          Onomatopaira
          Onomatopaira
          Spell Normal
          Onomatopaira
          Cặp tượng thanh

           Hiệu ứng (VN):

           Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Onomatopaira" mỗi lượt. Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm tối đa 2 quái thú này từ Deck của bạn lên tay của bạn (bạn không thể thêm 2 quái thú từ cùng một danh mục).
           ● 1 quái thú "Zubaba"
           ● 1 quái thú "Gagaga"
           ● 1 quái thú "Gogogo"
           ● 1 quái thú "Dododo"


           Hiệu ứng gốc (EN):

           You can only activate 1 "Onomatopaira" per turn. Send 1 card from your hand to the GY; add up to 2 of these monsters from your Deck to your hand (you cannot add 2 from the same category). ● 1 "Zubaba" monster ● 1 "Gagaga" monster ● 1 "Gogogo" monster ● 1 "Dododo" monster


           UR Rarity
           Onomatopaira
           UR Rarity
           Onomatopaira
           Onomatopaira
           Spell Normal
           Onomatopaira
           Cặp tượng thanh

            Hiệu ứng (VN):

            Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Onomatopaira" mỗi lượt. Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm tối đa 2 quái thú này từ Deck của bạn lên tay của bạn (bạn không thể thêm 2 quái thú từ cùng một danh mục).
            ● 1 quái thú "Zubaba"
            ● 1 quái thú "Gagaga"
            ● 1 quái thú "Gogogo"
            ● 1 quái thú "Dododo"


            Hiệu ứng gốc (EN):

            You can only activate 1 "Onomatopaira" per turn. Send 1 card from your hand to the GY; add up to 2 of these monsters from your Deck to your hand (you cannot add 2 from the same category). ● 1 "Zubaba" monster ● 1 "Gagaga" monster ● 1 "Gogogo" monster ● 1 "Dododo" monster


            UR Rarity
            Onomatopaira
            UR Rarity
            Onomatopaira
            Onomatopaira
            Spell Normal
            Onomatopaira
            Cặp tượng thanh

             Hiệu ứng (VN):

             Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Onomatopaira" mỗi lượt. Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm tối đa 2 quái thú này từ Deck của bạn lên tay của bạn (bạn không thể thêm 2 quái thú từ cùng một danh mục).
             ● 1 quái thú "Zubaba"
             ● 1 quái thú "Gagaga"
             ● 1 quái thú "Gogogo"
             ● 1 quái thú "Dododo"


             Hiệu ứng gốc (EN):

             You can only activate 1 "Onomatopaira" per turn. Send 1 card from your hand to the GY; add up to 2 of these monsters from your Deck to your hand (you cannot add 2 from the same category). ● 1 "Zubaba" monster ● 1 "Gagaga" monster ● 1 "Gogogo" monster ● 1 "Dododo" monster


             SR Rarity
             Onomatopickup
             SR Rarity
             Onomatopickup
             Onomatopickup
             Spell Continuous
             Onomatopickup
             Nhặt tượng thanh

              Hiệu ứng (VN):

              Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Onomat" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Onomatopickup". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", hoặc "Dododo" mà bạn điều khiển; tất cả quái thú bạn hiện đang điều khiển trở thành Cấp của quái thú đó cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Onomatopickup" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Onomatopickup" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When this card is activated: You can add 1 "Onomat" card from your Deck to your hand, except "Onomatopickup". You can target 1 "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", or "Dododo" monster you control; all monsters you currently control become that monster's Level until the end of this turn (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Onomatopickup" once per turn. You can only activate 1 "Onomatopickup" per turn.


              SR Rarity
              Onomatopickup
              SR Rarity
              Onomatopickup
              Onomatopickup
              Spell Continuous
              Onomatopickup
              Nhặt tượng thanh

               Hiệu ứng (VN):

               Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Onomat" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Onomatopickup". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", hoặc "Dododo" mà bạn điều khiển; tất cả quái thú bạn hiện đang điều khiển trở thành Cấp của quái thú đó cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Onomatopickup" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Onomatopickup" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When this card is activated: You can add 1 "Onomat" card from your Deck to your hand, except "Onomatopickup". You can target 1 "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", or "Dododo" monster you control; all monsters you currently control become that monster's Level until the end of this turn (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Onomatopickup" once per turn. You can only activate 1 "Onomatopickup" per turn.


               SR Rarity
               Onomatopickup
               SR Rarity
               Onomatopickup
               Onomatopickup
               Spell Continuous
               Onomatopickup
               Nhặt tượng thanh

                Hiệu ứng (VN):

                Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Onomat" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Onomatopickup". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", hoặc "Dododo" mà bạn điều khiển; tất cả quái thú bạn hiện đang điều khiển trở thành Cấp của quái thú đó cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Onomatopickup" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Onomatopickup" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When this card is activated: You can add 1 "Onomat" card from your Deck to your hand, except "Onomatopickup". You can target 1 "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", or "Dododo" monster you control; all monsters you currently control become that monster's Level until the end of this turn (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Onomatopickup" once per turn. You can only activate 1 "Onomatopickup" per turn.


                UR Rarity
                The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
                UR Rarity
                The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
                The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
                Spell Quick
                The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
                Phép thăng hạng - Phóng hiệp sĩ bóng ma

                 Hiệu ứng (VN):

                 Trong Main Phase: Chọn mục tiêu 1 quái thú DARK Xyz mà bạn điều khiển mà không có nguyên liệu; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú DARK Xyz cao hơn quái thú mà bạn điều khiển 1 Rank, bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài này vào nó làm nguyên liệu bổ sung. (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú DARK Xyz mà bạn điều khiển; đưa 1 quái thú "The Phantom Knights" từ tay của bạn lên quái thú đó làm nguyên liệu.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 During the Main Phase: Target 1 DARK Xyz Monster you control with no material; Special Summon from your Extra Deck, 1 DARK Xyz Monster that is 1 Rank higher than that monster you control, by using it as the Xyz Material, and if you do, attach this card to it as additional material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 DARK Xyz Monster you control; attach 1 "The Phantom Knights" monster from your hand to that monster as material.


                 UR Rarity
                 Abyss Dweller
                 UR Rarity
                 Abyss Dweller
                 Abyss Dweller
                 WATER
                 Abyss Dweller
                 Cư dân vực sâu
                 • ATK:

                 • 1700

                 • DEF:

                 • 1400


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 4
                 Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


                 SR Rarity
                 Beatrice, Lady of the Eternal
                 SR Rarity
                 Beatrice, Lady of the Eternal
                 Beatrice, Lady of the Eternal
                 LIGHT
                 Beatrice, Lady of the Eternal
                 Quý bà sự trường tồn, Beatrice
                 • ATK:

                 • 2500

                 • DEF:

                 • 2800


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


                  Rarity
                 Cairngorgon, Antiluminescent Knight
                  Rarity
                 Cairngorgon, Antiluminescent Knight
                 Cairngorgon, Antiluminescent Knight
                 DARK
                 Cairngorgon, Antiluminescent Knight
                 Hiệp sĩ trở thành hắc ám, Cairngorgon
                 • ATK:

                 • 2450

                 • DEF:

                 • 1950


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 4
                 Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng khác được kích hoạt chọn vào chính xác 1 lá bài trên sân (và không có lá bài nào khác): Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu một lá bài khác trên sân đó sẽ là mục tiêu thích hợp cho lá bài / hiệu ứng đó; lá bài / hiệu ứng đó hiện chọn mục tiêu mới.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 4 monsters During either player's turn, when another card or effect is activated that targets exactly 1 card on the field (and no other cards): You can detach 1 Xyz Material from this card, then target another card on the field that would be an appropriate target for that card/effect; that card/effect now targets the new target.


                 UR Rarity
                 Constellar Ptolemy M7
                 UR Rarity
                 Constellar Ptolemy M7
                 Constellar Ptolemy M7
                 LIGHT
                 Constellar Ptolemy M7
                 Messier 7 thiêng liêng
                 • ATK:

                 • 2700

                 • DEF:

                 • 2000


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 6
                 Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Constellar" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz, ngoài "Constellar Ptolemy M7". (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân hoặc trong Mộ của một trong hai người chơi; trả lại mục tiêu đó lên tay.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 6 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Constellar" Xyz Monster you control as the Xyz Material, other than "Constellar Ptolemy M7". (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster on the field or in either player's Graveyard; return that target to the hand.


                 UR Rarity
                 Dark Rebellion Xyz Dragon
                 UR Rarity
                 Dark Rebellion Xyz Dragon
                 Dark Rebellion Xyz Dragon
                 DARK
                 Dark Rebellion Xyz Dragon
                 Rồng xyz phiến loạn bóng tối
                 • ATK:

                 • 2500

                 • DEF:

                 • 2000


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 4
                 Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


                 UR Rarity
                 Dark Requiem Xyz Dragon
                 UR Rarity
                 Dark Requiem Xyz Dragon
                 Dark Requiem Xyz Dragon
                 DARK
                 Dark Requiem Xyz Dragon
                 Rồng Xyz cầu siêu bóng tối
                 • ATK:

                 • 3000

                 • DEF:

                 • 2500


                 Hiệu ứng (VN):

                 3 quái thú Cấp 5
                 Nếu lá bài này có "Dark Rebellion Xyz Dragon" làm nguyên liệu, nó sẽ nhận được những hiệu ứng này.
                 ● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó.
                 ● Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Xyz từ Mộ của bạn.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 3 Level 5 monsters If this card has "Dark Rebellion Xyz Dragon" as material, it gains these effects. ● Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's original ATK. ● When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; negate the activation, and if you do, destroy that card, then you can Special Summon 1 Xyz Monster from your GY.


                 UR Rarity
                 Number 39: Utopia
                 UR Rarity
                 Number 39: Utopia
                 Number 39: Utopia
                 LIGHT
                 Number 39: Utopia
                 Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
                 • ATK:

                 • 2500

                 • DEF:

                 • 2000


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 4
                 Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


                 SR Rarity
                 Number S39: Utopia the Lightning
                 SR Rarity
                 Number S39: Utopia the Lightning
                 Number S39: Utopia the Lightning
                 LIGHT
                 Number S39: Utopia the Lightning
                 Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
                 • ATK:

                 • 2500

                 • DEF:

                 • 2000


                 Hiệu ứng (VN):

                 3 quái thú LIGHT Cấp 5
                 Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.                 Deck của ONOMAT trong DUEL LINKS