Thông tin tổng quan của Performage

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Performage Damage Juggler
SR Rarity
Performage Damage Juggler
SR Rarity
Performage Damage Juggler
LIGHT 4
Performage Damage Juggler
Thuật sư biểu diễn tung hứng sát thương
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt có thể gây thiệt hại cho bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; giảm sát thương trận tiếp theo mà bạn sẽ thực hiện trong lượt này xuống 0. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Performage" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Performage Damage Juggler". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Performage Damage Juggler" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that would inflict damage to you (Quick Effect): You can discard this card; negate the activation, and if you do, destroy that card. During the Battle Phase (Quick Effect): You can discard this card; reduce the next battle damage you would take this turn to 0. You can banish this card from your GY; add 1 "Performage" monster from your Deck to your hand, except "Performage Damage Juggler". You can only use this effect of "Performage Damage Juggler" once per turn.

UR Rarity
Performage Hat Tricker
UR Rarity
Performage Hat Tricker
UR Rarity
Performage Hat Tricker
EARTH 4
Performage Hat Tricker
Thuật sư biểu diễn ảo thuật mũ
 • ATK:

 • 1100

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Nếu có 2 quái thú hoặc lớn hơn trên sân, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt có thể gây sát thương cho bạn: Bạn có thể đặt 1 Counter biểu diễn lên lá bài này (tối đa 3), sau đó làm cho hiệu ứng đó gây sát thương cho bạn bằng 0. Khi Counter biểu diễn thứ 3 được đặt trên lá bài này, ATK và DEF trở thành 3300.


Hiệu ứng gốc (EN):

If 2 or more monsters are on the field, you can Special Summon this card (from your hand). During either player's turn, when a card or effect is activated that would inflict damage to you: You can place 1 Performage Counter on this card (max. 3), then make that effect damage to you 0. When the 3rd Performage Counter is placed on this card, it's ATK and DEF become 3300.

SR Rarity
Performage Trick Clown
SR Rarity
Performage Trick Clown
SR Rarity
Performage Trick Clown
LIGHT 4
Performage Trick Clown
Thuật sư biểu diễn hề làm trò
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Performage" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng ATK / DEF của nó trở thành 0, khi đó bạn chịu 1000 sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Performage Trick Clown" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY: You can target 1 "Performage" monster in your GY; Special Summon it, but its ATK/DEF become 0, then you take 1000 damage. You can only use this effect of "Performage Trick Clown" once per turn.

SR Rarity
Skull Meister
SR Rarity
Skull Meister
SR Rarity
Skull Meister
DARK 4
Skull Meister
Bậc thầy sọ
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Khi một hiệu ứng của lá bài được kích hoạt trong Mộ của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card effect is activated in your opponent's GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; negate that effect.Phân loại:

UR Rarity
Mind Control
UR Rarity
Mind Control
UR Rarity
Mind Control
Spell Normal
Mind Control
Kiểm soát mặt tinh thần

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, điều khiển mục tiêu đó, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công hoặc bị Hiến tế.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster your opponent controls; until the End Phase, take control of that target, but it cannot declare an attack or be Tributed.

  SR Rarity
  Treacherous Trap Hole
  SR Rarity
  Treacherous Trap Hole
  SR Rarity
  Treacherous Trap Hole
  Trap Normal
  Treacherous Trap Hole
  Hang rơi lươn lẹo

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.

   Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

   SR Rarity
   Artemis, the Magistus Moon Maiden
   SR Rarity
   Artemis, the Magistus Moon Maiden
   SR Rarity
   Artemis, the Magistus Moon Maiden
   LIGHT
   Artemis, the Magistus Moon Maiden
   Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
   • ATK:

   • 800

   • LINK-1

   Mũi tên Link:

   Trên


   Hiệu ứng (VN):

   1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
   Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.

   UR Rarity
   Abyss Dweller
   UR Rarity
   Abyss Dweller
   UR Rarity
   Abyss Dweller
   WATER
   Abyss Dweller
   Cư dân vực sâu
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 1400


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

    Rarity
   Cairngorgon, Antiluminescent Knight
    Rarity
   Cairngorgon, Antiluminescent Knight
    Rarity
   Cairngorgon, Antiluminescent Knight
   DARK
   Cairngorgon, Antiluminescent Knight
   Hiệp sĩ trở thành hắc ám, Cairngorgon
   • ATK:

   • 2450

   • DEF:

   • 1950


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng khác được kích hoạt chọn vào chính xác 1 lá bài trên sân (và không có lá bài nào khác): Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu một lá bài khác trên sân đó sẽ là mục tiêu thích hợp cho lá bài / hiệu ứng đó; lá bài / hiệu ứng đó hiện chọn mục tiêu mới.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters During either player's turn, when another card or effect is activated that targets exactly 1 card on the field (and no other cards): You can detach 1 Xyz Material from this card, then target another card on the field that would be an appropriate target for that card/effect; that card/effect now targets the new target.

   SR Rarity
   Castel, the Skyblaster Musketeer
   SR Rarity
   Castel, the Skyblaster Musketeer
   SR Rarity
   Castel, the Skyblaster Musketeer
   WIND
   Castel, the Skyblaster Musketeer
   Tay súng trời, chim Castel
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.

    Rarity
   Drill Driver Vespenato
    Rarity
   Drill Driver Vespenato
    Rarity
   Drill Driver Vespenato
   EARTH
   Drill Driver Vespenato
   Máy lái khoan Vespenato
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2100


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 5
   Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Drill Driver Vespenato" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể sử dụng lá bài này làm nguyên liệu cho một Xyz Summon trong lượt mà nó được Xyz Summon. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 5 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Drill Driver Vespenato" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 5 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Drill Driver Vespenato" by using 1 Rank 4 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) This card cannot be used as material for an Xyz Summon the turn it was Xyz Summoned. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If this Xyz Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can target 1 Level 5 or lower monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Drill Driver Vespenato" once per turn.

   SR Rarity
   Evilswarm Exciton Knight
   SR Rarity
   Evilswarm Exciton Knight
   SR Rarity
   Evilswarm Exciton Knight
   LIGHT
   Evilswarm Exciton Knight
   Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
   • ATK:

   • 1900

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.

   SR Rarity
   Number 70: Malevolent Sin
   SR Rarity
   Number 70: Malevolent Sin
   SR Rarity
   Number 70: Malevolent Sin
   DARK
   Number 70: Malevolent Sin
   Con số 70: Tội ác tử thần
   • ATK:

   • 2400

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.

    Rarity
   Performage Trapeze Magician
    Rarity
   Performage Trapeze Magician
    Rarity
   Performage Trapeze Magician
   LIGHT
   Performage Trapeze Magician
   Thuật sư biểu diễn đu xà
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú loại Spellcaster Cấp 4
   Bạn không bao giờ bị thiệt hại nếu số tiền nhỏ hơn hoặc bằng ATK của lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1 của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế tấn công ngửa mà người chơi điều khiển theo lượt (không phải lá bài này); nó có thể tấn công lần thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này, cũng như có thể phá huỷ nó vào cuối Battle Phase. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu và được gửi đến Mộ, hoặc nếu lá bài bạn sở hữu bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Performage" từ Deck.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 Spellcaster-Type monsters You never take damage if the amount is less than or equal to this card's ATK. Once per turn, during either player's Main Phase 1: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up Attack Position monster the turn player controls (other than this card); it can make a second attack during each Battle Phase this turn, also destroy it at the end of the Battle Phase. If this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard, or if this card in your possession is destroyed by an opponent's card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Performage" monster from the Deck.

   Các Skill được sử dụng hàng đầu

   Performage Showtime
   Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng thứ hai, thứ ba và thứ tư của Kỹ năng này một lần trong lượt.
   1: Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck) ngoại trừ quái thú "Performage" và Cấp 4 Spellcaster.
   2: Gửi 1 quái thú "Performage" từ tay của bạn vào Mộ, sau đó thêm 1 quái thú "Performage" từ Deck của bạn lên tay bạn.
   3: Xáo trộn 1 quái thú trên sân của bạn vào Deck, và sau đó chơi 1 quái thú "Biểu diễn" từ Deck của bạn về sân của bạn trong Thế Thủ úp mặt. (Tư thế chiến đấu của nó có thể được thay đổi.)
   4: Nếu bạn điều khiển quái thú Xyz "Biểu diễn", ATK của 1 quái thú trên sân của bạn trở thành ATK của quái thú đối thủ điều khiển có ATK cao nhất +1000, cho đến hết lượt này.
   Nhân vật
   Performage Showtime

   Cần 14 UR

   UR Rarity
   Performage Hat Tricker3 card
   UR Rarity
   Zoroa, the Magistus of Flame3 card
   UR Rarity
   Abyss Dweller1 card
    Rarity
   Drill Driver Vespenato1 card
    Rarity
   Performage Trapeze Magician1 card
   UR Rarity
   Cosmic Cyclone2 card
   UR Rarity
   Mind Control3 card

   Main: 21 Extra: 8

   R Rarity
   Crowley, the Magistus of Grimoires
   R Rarity
   Crowley, the Magistus of Grimoires
   Crowley, the Magistus of Grimoires
   DARK 4
   Crowley, the Magistus of Grimoires
   Học giả sách luật thánh hội Magistus, Crowley
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể gửi 1 quái thú Spellcaster từ tay hoặc sân quay mặt lên Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính; lá bài này trở thành Thuộc tính đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Mộ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 4. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Crowley, the Magistus of Grimoires" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can send 1 Spellcaster monster from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card from your hand. You can declare 1 Attribute; this card becomes that Attribute until the end of this turn. You can banish this card from your GY, then target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your GY, except a Level 4 monster. You can only use each effect of "Crowley, the Magistus of Grimoires" once per turn.


   SR Rarity
   Performage Damage Juggler
   SR Rarity
   Performage Damage Juggler
   Performage Damage Juggler
   LIGHT 4
   Performage Damage Juggler
   Thuật sư biểu diễn tung hứng sát thương
   • ATK:

   • 1500

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt có thể gây thiệt hại cho bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; giảm sát thương trận tiếp theo mà bạn sẽ thực hiện trong lượt này xuống 0. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Performage" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Performage Damage Juggler". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Performage Damage Juggler" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When a card or effect is activated that would inflict damage to you (Quick Effect): You can discard this card; negate the activation, and if you do, destroy that card. During the Battle Phase (Quick Effect): You can discard this card; reduce the next battle damage you would take this turn to 0. You can banish this card from your GY; add 1 "Performage" monster from your Deck to your hand, except "Performage Damage Juggler". You can only use this effect of "Performage Damage Juggler" once per turn.


   SR Rarity
   Performage Damage Juggler
   SR Rarity
   Performage Damage Juggler
   Performage Damage Juggler
   LIGHT 4
   Performage Damage Juggler
   Thuật sư biểu diễn tung hứng sát thương
   • ATK:

   • 1500

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt có thể gây thiệt hại cho bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; giảm sát thương trận tiếp theo mà bạn sẽ thực hiện trong lượt này xuống 0. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Performage" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Performage Damage Juggler". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Performage Damage Juggler" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When a card or effect is activated that would inflict damage to you (Quick Effect): You can discard this card; negate the activation, and if you do, destroy that card. During the Battle Phase (Quick Effect): You can discard this card; reduce the next battle damage you would take this turn to 0. You can banish this card from your GY; add 1 "Performage" monster from your Deck to your hand, except "Performage Damage Juggler". You can only use this effect of "Performage Damage Juggler" once per turn.


   SR Rarity
   Performage Damage Juggler
   SR Rarity
   Performage Damage Juggler
   Performage Damage Juggler
   LIGHT 4
   Performage Damage Juggler
   Thuật sư biểu diễn tung hứng sát thương
   • ATK:

   • 1500

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt có thể gây thiệt hại cho bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; giảm sát thương trận tiếp theo mà bạn sẽ thực hiện trong lượt này xuống 0. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Performage" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Performage Damage Juggler". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Performage Damage Juggler" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When a card or effect is activated that would inflict damage to you (Quick Effect): You can discard this card; negate the activation, and if you do, destroy that card. During the Battle Phase (Quick Effect): You can discard this card; reduce the next battle damage you would take this turn to 0. You can banish this card from your GY; add 1 "Performage" monster from your Deck to your hand, except "Performage Damage Juggler". You can only use this effect of "Performage Damage Juggler" once per turn.


   UR Rarity
   Performage Hat Tricker
   UR Rarity
   Performage Hat Tricker
   Performage Hat Tricker
   EARTH 4
   Performage Hat Tricker
   Thuật sư biểu diễn ảo thuật mũ
   • ATK:

   • 1100

   • DEF:

   • 1100


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu có 2 quái thú hoặc lớn hơn trên sân, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt có thể gây sát thương cho bạn: Bạn có thể đặt 1 Counter biểu diễn lên lá bài này (tối đa 3), sau đó làm cho hiệu ứng đó gây sát thương cho bạn bằng 0. Khi Counter biểu diễn thứ 3 được đặt trên lá bài này, ATK và DEF trở thành 3300.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If 2 or more monsters are on the field, you can Special Summon this card (from your hand). During either player's turn, when a card or effect is activated that would inflict damage to you: You can place 1 Performage Counter on this card (max. 3), then make that effect damage to you 0. When the 3rd Performage Counter is placed on this card, it's ATK and DEF become 3300.


   UR Rarity
   Performage Hat Tricker
   UR Rarity
   Performage Hat Tricker
   Performage Hat Tricker
   EARTH 4
   Performage Hat Tricker
   Thuật sư biểu diễn ảo thuật mũ
   • ATK:

   • 1100

   • DEF:

   • 1100


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu có 2 quái thú hoặc lớn hơn trên sân, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt có thể gây sát thương cho bạn: Bạn có thể đặt 1 Counter biểu diễn lên lá bài này (tối đa 3), sau đó làm cho hiệu ứng đó gây sát thương cho bạn bằng 0. Khi Counter biểu diễn thứ 3 được đặt trên lá bài này, ATK và DEF trở thành 3300.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If 2 or more monsters are on the field, you can Special Summon this card (from your hand). During either player's turn, when a card or effect is activated that would inflict damage to you: You can place 1 Performage Counter on this card (max. 3), then make that effect damage to you 0. When the 3rd Performage Counter is placed on this card, it's ATK and DEF become 3300.


   UR Rarity
   Performage Hat Tricker
   UR Rarity
   Performage Hat Tricker
   Performage Hat Tricker
   EARTH 4
   Performage Hat Tricker
   Thuật sư biểu diễn ảo thuật mũ
   • ATK:

   • 1100

   • DEF:

   • 1100


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu có 2 quái thú hoặc lớn hơn trên sân, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt có thể gây sát thương cho bạn: Bạn có thể đặt 1 Counter biểu diễn lên lá bài này (tối đa 3), sau đó làm cho hiệu ứng đó gây sát thương cho bạn bằng 0. Khi Counter biểu diễn thứ 3 được đặt trên lá bài này, ATK và DEF trở thành 3300.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If 2 or more monsters are on the field, you can Special Summon this card (from your hand). During either player's turn, when a card or effect is activated that would inflict damage to you: You can place 1 Performage Counter on this card (max. 3), then make that effect damage to you 0. When the 3rd Performage Counter is placed on this card, it's ATK and DEF become 3300.


   SR Rarity
   Performage Trick Clown
   SR Rarity
   Performage Trick Clown
   Performage Trick Clown
   LIGHT 4
   Performage Trick Clown
   Thuật sư biểu diễn hề làm trò
   • ATK:

   • 1600

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Performage" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng ATK / DEF của nó trở thành 0, khi đó bạn chịu 1000 sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Performage Trick Clown" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is sent to the GY: You can target 1 "Performage" monster in your GY; Special Summon it, but its ATK/DEF become 0, then you take 1000 damage. You can only use this effect of "Performage Trick Clown" once per turn.


   SR Rarity
   Performage Trick Clown
   SR Rarity
   Performage Trick Clown
   Performage Trick Clown
   LIGHT 4
   Performage Trick Clown
   Thuật sư biểu diễn hề làm trò
   • ATK:

   • 1600

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Performage" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng ATK / DEF của nó trở thành 0, khi đó bạn chịu 1000 sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Performage Trick Clown" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is sent to the GY: You can target 1 "Performage" monster in your GY; Special Summon it, but its ATK/DEF become 0, then you take 1000 damage. You can only use this effect of "Performage Trick Clown" once per turn.


   SR Rarity
   Skull Meister
   SR Rarity
   Skull Meister
   Skull Meister
   DARK 4
   Skull Meister
   Bậc thầy sọ
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 400


   Hiệu ứng (VN):

   Khi một hiệu ứng của lá bài được kích hoạt trong Mộ của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When a card effect is activated in your opponent's GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; negate that effect.
   Phân loại:

   SR Rarity
   Skull Meister
   SR Rarity
   Skull Meister
   Skull Meister
   DARK 4
   Skull Meister
   Bậc thầy sọ
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 400


   Hiệu ứng (VN):

   Khi một hiệu ứng của lá bài được kích hoạt trong Mộ của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When a card effect is activated in your opponent's GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; negate that effect.
   Phân loại:

   SR Rarity
   Skull Meister
   SR Rarity
   Skull Meister
   Skull Meister
   DARK 4
   Skull Meister
   Bậc thầy sọ
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 400


   Hiệu ứng (VN):

   Khi một hiệu ứng của lá bài được kích hoạt trong Mộ của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When a card effect is activated in your opponent's GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; negate that effect.
   Phân loại:

   UR Rarity
   Zoroa, the Magistus of Flame
   UR Rarity
   Zoroa, the Magistus of Flame
   Zoroa, the Magistus of Flame
   FIRE 4
   Zoroa, the Magistus of Flame
   Pháp sư lửa hội Magistus, Zoroa
   • ATK:

   • 1500

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này được trang bị với "Magistus" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pháp sư Cấp 4 từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Zoroa, the Magistus of Flame", nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zoroa, the Magistus of Flame" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. If this card becomes equipped with a "Magistus" Monster Card: You can Special Summon 1 Level 4 Spellcaster monster from your hand or GY in Defense Position, except "Zoroa, the Magistus of Flame", but its effects are negated. You can only use each effect of "Zoroa, the Magistus of Flame" once per turn.


   UR Rarity
   Zoroa, the Magistus of Flame
   UR Rarity
   Zoroa, the Magistus of Flame
   Zoroa, the Magistus of Flame
   FIRE 4
   Zoroa, the Magistus of Flame
   Pháp sư lửa hội Magistus, Zoroa
   • ATK:

   • 1500

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này được trang bị với "Magistus" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pháp sư Cấp 4 từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Zoroa, the Magistus of Flame", nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zoroa, the Magistus of Flame" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. If this card becomes equipped with a "Magistus" Monster Card: You can Special Summon 1 Level 4 Spellcaster monster from your hand or GY in Defense Position, except "Zoroa, the Magistus of Flame", but its effects are negated. You can only use each effect of "Zoroa, the Magistus of Flame" once per turn.


   UR Rarity
   Zoroa, the Magistus of Flame
   UR Rarity
   Zoroa, the Magistus of Flame
   Zoroa, the Magistus of Flame
   FIRE 4
   Zoroa, the Magistus of Flame
   Pháp sư lửa hội Magistus, Zoroa
   • ATK:

   • 1500

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này được trang bị với "Magistus" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pháp sư Cấp 4 từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Zoroa, the Magistus of Flame", nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zoroa, the Magistus of Flame" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. If this card becomes equipped with a "Magistus" Monster Card: You can Special Summon 1 Level 4 Spellcaster monster from your hand or GY in Defense Position, except "Zoroa, the Magistus of Flame", but its effects are negated. You can only use each effect of "Zoroa, the Magistus of Flame" once per turn.


   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   Cosmic Cyclone
   Spell Quick
   Cosmic Cyclone
   Xoáy vũ trụ

    Hiệu ứng (VN):

    Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


    UR Rarity
    Cosmic Cyclone
    UR Rarity
    Cosmic Cyclone
    Cosmic Cyclone
    Spell Quick
    Cosmic Cyclone
    Xoáy vũ trụ

     Hiệu ứng (VN):

     Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


     UR Rarity
     Mind Control
     UR Rarity
     Mind Control
     Mind Control
     Spell Normal
     Mind Control
     Kiểm soát mặt tinh thần

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, điều khiển mục tiêu đó, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công hoặc bị Hiến tế.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 monster your opponent controls; until the End Phase, take control of that target, but it cannot declare an attack or be Tributed.


      UR Rarity
      Mind Control
      UR Rarity
      Mind Control
      Mind Control
      Spell Normal
      Mind Control
      Kiểm soát mặt tinh thần

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, điều khiển mục tiêu đó, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công hoặc bị Hiến tế.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster your opponent controls; until the End Phase, take control of that target, but it cannot declare an attack or be Tributed.


       UR Rarity
       Mind Control
       UR Rarity
       Mind Control
       Mind Control
       Spell Normal
       Mind Control
       Kiểm soát mặt tinh thần

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, điều khiển mục tiêu đó, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công hoặc bị Hiến tế.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster your opponent controls; until the End Phase, take control of that target, but it cannot declare an attack or be Tributed.


        SR Rarity
        Treacherous Trap Hole
        SR Rarity
        Treacherous Trap Hole
        Treacherous Trap Hole
        Trap Normal
        Treacherous Trap Hole
        Hang rơi lươn lẹo

         Hiệu ứng (VN):

         Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


         SR Rarity
         Artemis, the Magistus Moon Maiden
         SR Rarity
         Artemis, the Magistus Moon Maiden
         Artemis, the Magistus Moon Maiden
         LIGHT
         Artemis, the Magistus Moon Maiden
         Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
         • ATK:

         • 800

         • LINK-1

         Mũi tên Link:

         Trên


         Hiệu ứng (VN):

         1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
         Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.


         UR Rarity
         Abyss Dweller
         UR Rarity
         Abyss Dweller
         Abyss Dweller
         WATER
         Abyss Dweller
         Cư dân vực sâu
         • ATK:

         • 1700

         • DEF:

         • 1400


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


         SR Rarity
         Castel, the Skyblaster Musketeer
         SR Rarity
         Castel, the Skyblaster Musketeer
         Castel, the Skyblaster Musketeer
         WIND
         Castel, the Skyblaster Musketeer
         Tay súng trời, chim Castel
         • ATK:

         • 2000

         • DEF:

         • 1500


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.


          Rarity
         Drill Driver Vespenato
          Rarity
         Drill Driver Vespenato
         Drill Driver Vespenato
         EARTH
         Drill Driver Vespenato
         Máy lái khoan Vespenato
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 5
         Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Drill Driver Vespenato" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể sử dụng lá bài này làm nguyên liệu cho một Xyz Summon trong lượt mà nó được Xyz Summon. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 5 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Drill Driver Vespenato" một lần cho mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 5 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Drill Driver Vespenato" by using 1 Rank 4 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) This card cannot be used as material for an Xyz Summon the turn it was Xyz Summoned. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If this Xyz Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can target 1 Level 5 or lower monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Drill Driver Vespenato" once per turn.


         SR Rarity
         Evilswarm Exciton Knight
         SR Rarity
         Evilswarm Exciton Knight
         Evilswarm Exciton Knight
         LIGHT
         Evilswarm Exciton Knight
         Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
         • ATK:

         • 1900

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.


         R Rarity
         Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
         R Rarity
         Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
         Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
         EARTH
         Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
         Nữ thần thủy tinh hội Magistus, Ninaruru
         • ATK:

         • 1800

         • DEF:

         • 2400


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Spellcaster Cấp 4
         Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ninaruru, the Magistus Glass Goddess" một lần mỗi lượt. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn và 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy chúng.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 Spellcaster monsters While this card is an Equip Card, the equipped monster can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. You can only use each of the following effects of "Ninaruru, the Magistus Glass Goddess" once per turn. You can detach 1 material from this card, then target 1 Level 4 or higher Spellcaster monster in your GY; add it to your hand. While this card is equipped to a monster: You can target 1 "Magistus" card in your Spell & Trap Zone and 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy them.


         SR Rarity
         Number 70: Malevolent Sin
         SR Rarity
         Number 70: Malevolent Sin
         Number 70: Malevolent Sin
         DARK
         Number 70: Malevolent Sin
         Con số 70: Tội ác tử thần
         • ATK:

         • 2400

         • DEF:

         • 1200


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


          Rarity
         Performage Trapeze Magician
          Rarity
         Performage Trapeze Magician
         Performage Trapeze Magician
         LIGHT
         Performage Trapeze Magician
         Thuật sư biểu diễn đu xà
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú loại Spellcaster Cấp 4
         Bạn không bao giờ bị thiệt hại nếu số tiền nhỏ hơn hoặc bằng ATK của lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1 của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế tấn công ngửa mà người chơi điều khiển theo lượt (không phải lá bài này); nó có thể tấn công lần thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này, cũng như có thể phá huỷ nó vào cuối Battle Phase. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu và được gửi đến Mộ, hoặc nếu lá bài bạn sở hữu bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Performage" từ Deck.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 Spellcaster-Type monsters You never take damage if the amount is less than or equal to this card's ATK. Once per turn, during either player's Main Phase 1: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up Attack Position monster the turn player controls (other than this card); it can make a second attack during each Battle Phase this turn, also destroy it at the end of the Battle Phase. If this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard, or if this card in your possession is destroyed by an opponent's card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Performage" monster from the Deck.         Deck của PERFORMAGE trong DUEL LINKS