Thông tin tổng quan của Prediction Princess

Nhìn chung

Prediction Princess là một archetype tập trung vào việc triệu hồi ra Prediction Princess Tarotrei bằng Prediction Ritual để lợi dụng hiệu ứng tìm và triệu hồi úp trực tiếp lên sân những quái thú có Flip-Effect mạnh mẽ như Deus X-Krawler hoặc Subterror Behemoth Ultramafus. Prediction Princess Tarotrei cũng là 1 quái thú rất mạnh trên sân vì sở hữu hiệu ứng nhanh lật lên hoặc úp xuống các quái thú trên sân tương tự như Book Of Moon hoặc Elementsaber Molehu. Với sự giúp đỡ của Spirit of the Fall Wind hoặc Senju of the Thousand Hands càng làm nên sự ổn định của Prediction Princess.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Deus X-Krawler
UR Rarity
Deus X-Krawler
UR Rarity
Deus X-Krawler

Deus X-Krawler

9

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Krawler

 • ATK:
 • 2000

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào quái thú úp mặt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ ngửa; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Sau khi lá bài này được lật ngửa, khi nó đang ở trong Vùng quái thú, hãy vô hiệu hóa tất cả các hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên phần sân của đối thủ. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm từ Deck lên tay của mình 1 quái thú Cấp 9 có Loại và Thuộc tính ban đầu khác với lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Deus X-Krawler" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent activates a card or effect that targets this face-down monster (Quick Effect): You can change this card to face-up Defense Position; negate the activation, and if you do, destroy that card. After this card was flipped face-up, while it is in the Monster Zone, negate all monster effects activated on your opponent's field. If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can add, from your Deck to your hand, 1 Level 9 monster with a different original Type and Attribute than this card. You can only use this effect of "Deus X-Krawler" once per turn.


R Rarity
Prediction Princess Tarotrei
R Rarity
Prediction Princess Tarotrei
R Rarity
Prediction Princess Tarotrei

Prediction Princess Tarotrei

9

 • Loại:
 • Ritual Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Prediction Princess

 • ATK:
 • 2700

 • DEF:
 • 1200

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Prediction Ritual". Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Lật mặt từ tay hoặc Mộ của bạn trong Tư thế Phòng thủ úp. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Prediction Princess Tarotrei" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
● Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú úp trên sân; thay đổi nó thành Tư thế tấn công ngửa.
● Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Prediction Ritual". Once per turn, during your End Phase: You can Special Summon 1 Flip monster from your hand or Graveyard in face-down Defense Position. You can only use 1 of the following effects of "Prediction Princess Tarotrei" per turn, and only once that turn. ● During either player's turn: You can target 1 face-down monster on the field; change it to face-up Attack Position. ● During either player's turn: You can target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position.


Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

R Rarity
Number 27: Dreadnought Dreadnoid
R Rarity
Number 27: Dreadnought Dreadnoid
R Rarity
Number 27: Dreadnought Dreadnoid

Number 27: Dreadnought Dreadnoid

4

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Train

 • ATK:
 • 2200

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú Cấp 4
Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Máy Xyz Rank 10 hoặc lớn hơn bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài ngửa này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Level 4 monsters At the end of the Battle Phase, if this card destroyed an opponent's monster by battle: You can Special Summon from your Extra Deck, 1 Rank 10 or higher Machine Xyz Monster by using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only use this effect of "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" once per turn. If this face-up card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead.


Deck Mẫu

Master of Rites
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và chọn 1 trong các cách sau: ● Thêm 1 Quái thú Ritual ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. ● Thêm 1 Bài Phép Ritual ngẫu nhiên từ Bộ Bài của bạn vào tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Rites

Main: 20 Extra: 7

UR Rarity
Deus X-Krawler
UR Rarity
Deus X-Krawler
Deus X-Krawler

Deus X-Krawler

9

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Krawler

 • ATK:
 • 2000

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào quái thú úp mặt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ ngửa; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Sau khi lá bài này được lật ngửa, khi nó đang ở trong Vùng quái thú, hãy vô hiệu hóa tất cả các hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên phần sân của đối thủ. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm từ Deck lên tay của mình 1 quái thú Cấp 9 có Loại và Thuộc tính ban đầu khác với lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Deus X-Krawler" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent activates a card or effect that targets this face-down monster (Quick Effect): You can change this card to face-up Defense Position; negate the activation, and if you do, destroy that card. After this card was flipped face-up, while it is in the Monster Zone, negate all monster effects activated on your opponent's field. If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can add, from your Deck to your hand, 1 Level 9 monster with a different original Type and Attribute than this card. You can only use this effect of "Deus X-Krawler" once per turn.


UR Rarity
Deus X-Krawler
UR Rarity
Deus X-Krawler
Deus X-Krawler

Deus X-Krawler

9

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Krawler

 • ATK:
 • 2000

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào quái thú úp mặt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ ngửa; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Sau khi lá bài này được lật ngửa, khi nó đang ở trong Vùng quái thú, hãy vô hiệu hóa tất cả các hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên phần sân của đối thủ. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm từ Deck lên tay của mình 1 quái thú Cấp 9 có Loại và Thuộc tính ban đầu khác với lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Deus X-Krawler" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent activates a card or effect that targets this face-down monster (Quick Effect): You can change this card to face-up Defense Position; negate the activation, and if you do, destroy that card. After this card was flipped face-up, while it is in the Monster Zone, negate all monster effects activated on your opponent's field. If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can add, from your Deck to your hand, 1 Level 9 monster with a different original Type and Attribute than this card. You can only use this effect of "Deus X-Krawler" once per turn.


UR Rarity
Deus X-Krawler
UR Rarity
Deus X-Krawler
Deus X-Krawler

Deus X-Krawler

9

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Krawler

 • ATK:
 • 2000

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào quái thú úp mặt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ ngửa; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Sau khi lá bài này được lật ngửa, khi nó đang ở trong Vùng quái thú, hãy vô hiệu hóa tất cả các hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên phần sân của đối thủ. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm từ Deck lên tay của mình 1 quái thú Cấp 9 có Loại và Thuộc tính ban đầu khác với lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Deus X-Krawler" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent activates a card or effect that targets this face-down monster (Quick Effect): You can change this card to face-up Defense Position; negate the activation, and if you do, destroy that card. After this card was flipped face-up, while it is in the Monster Zone, negate all monster effects activated on your opponent's field. If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can add, from your Deck to your hand, 1 Level 9 monster with a different original Type and Attribute than this card. You can only use this effect of "Deus X-Krawler" once per turn.


R Rarity
Prediction Princess Tarotrei
R Rarity
Prediction Princess Tarotrei
Prediction Princess Tarotrei

Prediction Princess Tarotrei

9

 • Loại:
 • Ritual Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Prediction Princess

 • ATK:
 • 2700

 • DEF:
 • 1200

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Prediction Ritual". Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Lật mặt từ tay hoặc Mộ của bạn trong Tư thế Phòng thủ úp. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Prediction Princess Tarotrei" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
● Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú úp trên sân; thay đổi nó thành Tư thế tấn công ngửa.
● Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Prediction Ritual". Once per turn, during your End Phase: You can Special Summon 1 Flip monster from your hand or Graveyard in face-down Defense Position. You can only use 1 of the following effects of "Prediction Princess Tarotrei" per turn, and only once that turn. ● During either player's turn: You can target 1 face-down monster on the field; change it to face-up Attack Position. ● During either player's turn: You can target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position.


R Rarity
Prediction Princess Tarotrei
R Rarity
Prediction Princess Tarotrei
Prediction Princess Tarotrei

Prediction Princess Tarotrei

9

 • Loại:
 • Ritual Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Prediction Princess

 • ATK:
 • 2700

 • DEF:
 • 1200

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Prediction Ritual". Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Lật mặt từ tay hoặc Mộ của bạn trong Tư thế Phòng thủ úp. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Prediction Princess Tarotrei" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
● Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú úp trên sân; thay đổi nó thành Tư thế tấn công ngửa.
● Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Prediction Ritual". Once per turn, during your End Phase: You can Special Summon 1 Flip monster from your hand or Graveyard in face-down Defense Position. You can only use 1 of the following effects of "Prediction Princess Tarotrei" per turn, and only once that turn. ● During either player's turn: You can target 1 face-down monster on the field; change it to face-up Attack Position. ● During either player's turn: You can target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position.


R Rarity
Prediction Princess Tarotrei
R Rarity
Prediction Princess Tarotrei
Prediction Princess Tarotrei

Prediction Princess Tarotrei

9

 • Loại:
 • Ritual Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Prediction Princess

 • ATK:
 • 2700

 • DEF:
 • 1200

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Prediction Ritual". Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Lật mặt từ tay hoặc Mộ của bạn trong Tư thế Phòng thủ úp. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Prediction Princess Tarotrei" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
● Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú úp trên sân; thay đổi nó thành Tư thế tấn công ngửa.
● Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Prediction Ritual". Once per turn, during your End Phase: You can Special Summon 1 Flip monster from your hand or Graveyard in face-down Defense Position. You can only use 1 of the following effects of "Prediction Princess Tarotrei" per turn, and only once that turn. ● During either player's turn: You can target 1 face-down monster on the field; change it to face-up Attack Position. ● During either player's turn: You can target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position.Deck của PREDICTION PRINCESS trong DUEL LINKS