Thông tin tổng quan của Qliphort

Nhìn chung

Qliphort là một bộ bài Pendulumn combo liên tục nhờ các hiệu ứng ngăn không cho đối thủ vô hiệu hoá việc kích hoạt của các quái thú Qliphort. Các hiệu ứng tìm bài và thêm bài cũng giúp cho bộ bài trở nên ổn định hơn và việc bạn có thể Triệu hồi Thường các quái thu Qliphort mà không cần hiến tế làm có thể cho bạn dàn sân rồi từ đó Triệu hồi ra các quái thú Extra Deck để kết thúc trận đấu.

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
DARK 1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.Phân loại:

SR Rarity
Qliphort Carrier
SR Rarity
Qliphort Carrier
SR Rarity
Qliphort Carrier
EARTH 61
Qliphort Carrier
Pháo đài Qliphort lưu trữ
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú "Qli" bạn điều khiển tăng 300 ATK.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường/Úp, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp/Rank ban đầu thấp hơn hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Nếu lá bài này được Hiến tế: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả nó về tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All "Qli" monsters you control gain 300 ATK. [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. If this card is Tributed: You can target 1 monster on the field; return it to the hand.

R Rarity
Qliphort Helix
R Rarity
Qliphort Helix
R Rarity
Qliphort Helix
EARTH 69
Qliphort Helix
Pháo đài Qliphort bộ gen
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú đối thủ điều khiển giảm 300 ATK.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường/Úp, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp/Rank ban đầu thấp hơn hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Nếu lá bài này được Hiến tế: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá Bài Phép/Bẫy trên sân; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All monsters your opponent controls lose 300 ATK. [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. If this card is Tributed: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it.

R Rarity
Qliphort Stealth
R Rarity
Qliphort Stealth
R Rarity
Qliphort Stealth
EARTH 81
Qliphort Stealth
Pháo đài Qliphort bí danh
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú "Qli" bạn điều khiển tăng 300 ATK.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường/Úp, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp/Rank ban đầu thấp hơn hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Khi lá bài này được Triệu hồi Hiến tế bằng cách Hiến tế một (hoặc nhiều) quái thú "Qli" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; trả nó về tay. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All "Qli" monsters you control gain 300 ATK. [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. When this card is Tribute Summoned by Tributing a "Qli" monster(s): You can target 1 card on the field; return it to the hand. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation.

R Rarity
Qliphort Monolith
R Rarity
Qliphort Monolith
R Rarity
Qliphort Monolith
EARTH 51
Qliphort Monolith
Pháo đài Qliphort tích hợp
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt, trong End Phase, nếu bạn Triệu hồi Hiến tế ở lượt này: Bạn có thể rút một số lá bài bằng với số quái thú "Qli" mà bạn đã Hiến tế cho việc Triệu hồi Hiến tế ở lượt này.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Ngoại lệ chưa được xử lý tại 0x1i-666 trong qliphort.exe: Truy cập vị trí ghi vi phạm 0x00-000
Tiếp tục, bỏ qua lỗi này? ...[ ]
Xlmgzxg drgs gsv Hzxivw Givv rh uliyrwwvm. Gsv hxlfitv szh yvvm fmovzhsvw.''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during the End Phase, if you Tribute Summoned this turn: You can draw a number of cards equal to the number of "Qli" monsters you Tributed for Tribute Summons this turn. [ Monster Effect ] ''Unhandled exception at 0x1i-666 in qliphort.exe: Access violation writing location 0x00-000 Continue, ignoring this error? ...[ ] Xlmgzxg drgs gsv Hzxivw Givv rh uliyrwwvm. Gsv hxlfitv szh yvvm fmovzhsvw.''

SR Rarity
Qliphort Scout
SR Rarity
Qliphort Scout
SR Rarity
Qliphort Scout
EARTH 59
Qliphort Scout
Pháo đài Qliphort công cụ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt: Bạn có thể trả 800 LP; thêm 1 lá bài "Qli" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Qliphort Scout".
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Khởi động ở Chế độ bản sao...
Đã xảy ra lỗi khi thực thi C:\sophia\zefra.exe
Nhà xuất bản không rõ.
Cho phép C:\tierra\qliphort.exe? ...[Y]
Khởi động ở Chế độ tự chủ...''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn: You can pay 800 LP; add 1 "Qli" card from your Deck to your hand, except "Qliphort Scout". [ Monster Effect ] ''Booting in Replica Mode... An error has occurred while executing C:\sophia\zefra.exe Unknown publisher. Allow C:\tierra\qliphort.exe ? ...[Y] Booting in Autonomy Mode...''

UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.Phân loại:

N Rarity
Frost Blast of the Monarchs
N Rarity
Frost Blast of the Monarchs
N Rarity
Frost Blast of the Monarchs
Spell Normal
Frost Blast of the Monarchs
Khí băng của đế vương

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn điều khiển một quái thú có 2400 ATK hoặc lớn hơn và 1000 DEF: Chọn mục tiêu 1 lá bài úp trên sân; phá hủy nó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Monarch" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài Úp trên sân; phá hủy nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control a monster with 2400 or more ATK and 1000 DEF: Target 1 Set card on the field; destroy it. You can banish this card and 1 "Monarch" Spell/Trap Card from your Graveyard, then target 1 Set card on the field; destroy it.

  R Rarity
  Tenacity of the Monarchs
  R Rarity
  Tenacity of the Monarchs
  R Rarity
  Tenacity of the Monarchs
  Spell Normal
  Tenacity of the Monarchs
  Oán thù sâu nặng của đế vương

   Hiệu ứng (VN):

   Tiết lộ 1 quái thú trong tay bạn với 2400 ATK & 1000 DEF, hoặc 2800 ATK & 1000 DEF; thêm 1 Lá bài "Monarch" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Tenacity of the Monarchs". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Tenacity of the Monarchs" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Reveal 1 monster in your hand with 2400 ATK & 1000 DEF, or 2800 ATK & 1000 DEF; add 1 "Monarch" Spell/Trap Card from your Deck to your hand, except "Tenacity of the Monarchs". You can only activate 1 "Tenacity of the Monarchs" per turn.

   UR Rarity
   The Monarchs Stormforth
   UR Rarity
   The Monarchs Stormforth
   UR Rarity
   The Monarchs Stormforth
   Spell Quick
   The Monarchs Stormforth
   GIó xoáy mạnh của đế vương

    Hiệu ứng (VN):

    Một lần trong lượt này, nếu bạn Hiến tế quái thú để Triệu hồi Hiến tế, bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mặc dù bạn không điều khiển nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "The Monarchs Stormforth" mỗi lượt. Trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once during this turn, if you would Tribute a monster for a Tribute Summon, you can Tribute 1 monster your opponent controls even though you do not control it. You can only activate 1 "The Monarchs Stormforth" per turn. During the turn you activate this card, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck.

    SR Rarity
    Escalation of the Monarchs
    SR Rarity
    Escalation of the Monarchs
    SR Rarity
    Escalation of the Monarchs
    Trap Continuous
    Escalation of the Monarchs
    Đòn liên kích của đế vương

     Hiệu ứng (VN):

     Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của đối thủ hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Hiến tế 1 quái thú.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Once per turn, during your opponent's Main Phase or your opponent's Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Tribute Summon 1 monster.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     Pantheist Revelation: 100%
     Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 3 "Pantheism of the Monarchs" vào Bộ bài của bạn.
     Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu ở lượt 4 trở đi. Đưa 1 quái thú có 800 ATK/1000 DEF và 1 Bài Phép/Bẫy "Monarch" từ tay bạn về Bộ bài của bạn, sau đó thêm 1 quái thú ngẫu nhiên có 2400 ATK trở lên và 1000 DEF từ Bộ bài của bạn vào tay bạn.
     Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa 6 quái thú trở lên có 2400 ATK trở lên và 1000 DEF, và 6 Lá bài Phép/Bẫy "Monarch" trở lên.
     Pantheist Revelation: 100%
     Pantheist Revelation
     Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 3 "Pantheism of the Monarchs" vào Bộ bài của bạn.
     Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu ở lượt 4 trở đi. Đưa 1 quái thú có 800 ATK/1000 DEF và 1 Bài Phép/Bẫy "Monarch" từ tay bạn về Bộ bài của bạn, sau đó thêm 1 quái thú ngẫu nhiên có 2400 ATK trở lên và 1000 DEF từ Bộ bài của bạn vào tay bạn.
     Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa 6 quái thú trở lên có 2400 ATK trở lên và 1000 DEF, và 6 Lá bài Phép/Bẫy "Monarch" trở lên.
     Pantheist Revelation

     Cần 4 UR

     UR Rarity
     D.D. Crow
     UR Rarity
     Effect Veiler
     UR Rarity
     Effect Veiler
     UR Rarity
     The Monarchs Stormforth

     Main: 20

     UR Rarity
     D.D. Crow
     UR Rarity
     D.D. Crow
     D.D. Crow
     DARK 1
     D.D. Crow
     Quạ KgK
     • ATK:

     • 100

     • DEF:

     • 100


     Hiệu ứng (VN):

     (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
     Phân loại:

     SR Rarity
     Qliphort Carrier
     SR Rarity
     Qliphort Carrier
     Qliphort Carrier
     EARTH 61
     Qliphort Carrier
     Pháo đài Qliphort lưu trữ
     • ATK:

     • 2400

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú "Qli" bạn điều khiển tăng 300 ATK.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường/Úp, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp/Rank ban đầu thấp hơn hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Nếu lá bài này được Hiến tế: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả nó về tay.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All "Qli" monsters you control gain 300 ATK. [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. If this card is Tributed: You can target 1 monster on the field; return it to the hand.


     SR Rarity
     Qliphort Carrier
     SR Rarity
     Qliphort Carrier
     Qliphort Carrier
     EARTH 61
     Qliphort Carrier
     Pháo đài Qliphort lưu trữ
     • ATK:

     • 2400

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú "Qli" bạn điều khiển tăng 300 ATK.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường/Úp, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp/Rank ban đầu thấp hơn hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Nếu lá bài này được Hiến tế: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả nó về tay.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All "Qli" monsters you control gain 300 ATK. [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. If this card is Tributed: You can target 1 monster on the field; return it to the hand.


     R Rarity
     Qliphort Helix
     R Rarity
     Qliphort Helix
     Qliphort Helix
     EARTH 69
     Qliphort Helix
     Pháo đài Qliphort bộ gen
     • ATK:

     • 2400

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú đối thủ điều khiển giảm 300 ATK.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường/Úp, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp/Rank ban đầu thấp hơn hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Nếu lá bài này được Hiến tế: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá Bài Phép/Bẫy trên sân; phá hủy nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All monsters your opponent controls lose 300 ATK. [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. If this card is Tributed: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it.


     R Rarity
     Qliphort Stealth
     R Rarity
     Qliphort Stealth
     Qliphort Stealth
     EARTH 81
     Qliphort Stealth
     Pháo đài Qliphort bí danh
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú "Qli" bạn điều khiển tăng 300 ATK.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường/Úp, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp/Rank ban đầu thấp hơn hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Khi lá bài này được Triệu hồi Hiến tế bằng cách Hiến tế một (hoặc nhiều) quái thú "Qli" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; trả nó về tay. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All "Qli" monsters you control gain 300 ATK. [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. When this card is Tribute Summoned by Tributing a "Qli" monster(s): You can target 1 card on the field; return it to the hand. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation.


     R Rarity
     Qliphort Stealth
     R Rarity
     Qliphort Stealth
     Qliphort Stealth
     EARTH 81
     Qliphort Stealth
     Pháo đài Qliphort bí danh
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú "Qli" bạn điều khiển tăng 300 ATK.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường/Úp, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp/Rank ban đầu thấp hơn hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Khi lá bài này được Triệu hồi Hiến tế bằng cách Hiến tế một (hoặc nhiều) quái thú "Qli" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; trả nó về tay. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All "Qli" monsters you control gain 300 ATK. [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. When this card is Tribute Summoned by Tributing a "Qli" monster(s): You can target 1 card on the field; return it to the hand. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation.


     R Rarity
     Qliphort Monolith
     R Rarity
     Qliphort Monolith
     Qliphort Monolith
     EARTH 51
     Qliphort Monolith
     Pháo đài Qliphort tích hợp
     • ATK:

     • 2400

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt, trong End Phase, nếu bạn Triệu hồi Hiến tế ở lượt này: Bạn có thể rút một số lá bài bằng với số quái thú "Qli" mà bạn đã Hiến tế cho việc Triệu hồi Hiến tế ở lượt này.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     ''Ngoại lệ chưa được xử lý tại 0x1i-666 trong qliphort.exe: Truy cập vị trí ghi vi phạm 0x00-000
     Tiếp tục, bỏ qua lỗi này? ...[ ]
     Xlmgzxg drgs gsv Hzxivw Givv rh uliyrwwvm. Gsv hxlfitv szh yvvm fmovzhsvw.''


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during the End Phase, if you Tribute Summoned this turn: You can draw a number of cards equal to the number of "Qli" monsters you Tributed for Tribute Summons this turn. [ Monster Effect ] ''Unhandled exception at 0x1i-666 in qliphort.exe: Access violation writing location 0x00-000 Continue, ignoring this error? ...[ ] Xlmgzxg drgs gsv Hzxivw Givv rh uliyrwwvm. Gsv hxlfitv szh yvvm fmovzhsvw.''


     R Rarity
     Qliphort Monolith
     R Rarity
     Qliphort Monolith
     Qliphort Monolith
     EARTH 51
     Qliphort Monolith
     Pháo đài Qliphort tích hợp
     • ATK:

     • 2400

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt, trong End Phase, nếu bạn Triệu hồi Hiến tế ở lượt này: Bạn có thể rút một số lá bài bằng với số quái thú "Qli" mà bạn đã Hiến tế cho việc Triệu hồi Hiến tế ở lượt này.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     ''Ngoại lệ chưa được xử lý tại 0x1i-666 trong qliphort.exe: Truy cập vị trí ghi vi phạm 0x00-000
     Tiếp tục, bỏ qua lỗi này? ...[ ]
     Xlmgzxg drgs gsv Hzxivw Givv rh uliyrwwvm. Gsv hxlfitv szh yvvm fmovzhsvw.''


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during the End Phase, if you Tribute Summoned this turn: You can draw a number of cards equal to the number of "Qli" monsters you Tributed for Tribute Summons this turn. [ Monster Effect ] ''Unhandled exception at 0x1i-666 in qliphort.exe: Access violation writing location 0x00-000 Continue, ignoring this error? ...[ ] Xlmgzxg drgs gsv Hzxivw Givv rh uliyrwwvm. Gsv hxlfitv szh yvvm fmovzhsvw.''


     R Rarity
     Qliphort Monolith
     R Rarity
     Qliphort Monolith
     Qliphort Monolith
     EARTH 51
     Qliphort Monolith
     Pháo đài Qliphort tích hợp
     • ATK:

     • 2400

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt, trong End Phase, nếu bạn Triệu hồi Hiến tế ở lượt này: Bạn có thể rút một số lá bài bằng với số quái thú "Qli" mà bạn đã Hiến tế cho việc Triệu hồi Hiến tế ở lượt này.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     ''Ngoại lệ chưa được xử lý tại 0x1i-666 trong qliphort.exe: Truy cập vị trí ghi vi phạm 0x00-000
     Tiếp tục, bỏ qua lỗi này? ...[ ]
     Xlmgzxg drgs gsv Hzxivw Givv rh uliyrwwvm. Gsv hxlfitv szh yvvm fmovzhsvw.''


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during the End Phase, if you Tribute Summoned this turn: You can draw a number of cards equal to the number of "Qli" monsters you Tributed for Tribute Summons this turn. [ Monster Effect ] ''Unhandled exception at 0x1i-666 in qliphort.exe: Access violation writing location 0x00-000 Continue, ignoring this error? ...[ ] Xlmgzxg drgs gsv Hzxivw Givv rh uliyrwwvm. Gsv hxlfitv szh yvvm fmovzhsvw.''


     SR Rarity
     Qliphort Scout
     SR Rarity
     Qliphort Scout
     Qliphort Scout
     EARTH 59
     Qliphort Scout
     Pháo đài Qliphort công cụ
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 2800


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt: Bạn có thể trả 800 LP; thêm 1 lá bài "Qli" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Qliphort Scout".
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     ''Khởi động ở Chế độ bản sao...
     Đã xảy ra lỗi khi thực thi C:\sophia\zefra.exe
     Nhà xuất bản không rõ.
     Cho phép C:\tierra\qliphort.exe? ...[Y]
     Khởi động ở Chế độ tự chủ...''


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn: You can pay 800 LP; add 1 "Qli" card from your Deck to your hand, except "Qliphort Scout". [ Monster Effect ] ''Booting in Replica Mode... An error has occurred while executing C:\sophia\zefra.exe Unknown publisher. Allow C:\tierra\qliphort.exe ? ...[Y] Booting in Autonomy Mode...''


     SR Rarity
     Qliphort Scout
     SR Rarity
     Qliphort Scout
     Qliphort Scout
     EARTH 59
     Qliphort Scout
     Pháo đài Qliphort công cụ
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 2800


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt: Bạn có thể trả 800 LP; thêm 1 lá bài "Qli" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Qliphort Scout".
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     ''Khởi động ở Chế độ bản sao...
     Đã xảy ra lỗi khi thực thi C:\sophia\zefra.exe
     Nhà xuất bản không rõ.
     Cho phép C:\tierra\qliphort.exe? ...[Y]
     Khởi động ở Chế độ tự chủ...''


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn: You can pay 800 LP; add 1 "Qli" card from your Deck to your hand, except "Qliphort Scout". [ Monster Effect ] ''Booting in Replica Mode... An error has occurred while executing C:\sophia\zefra.exe Unknown publisher. Allow C:\tierra\qliphort.exe ? ...[Y] Booting in Autonomy Mode...''


     SR Rarity
     Qliphort Scout
     SR Rarity
     Qliphort Scout
     Qliphort Scout
     EARTH 59
     Qliphort Scout
     Pháo đài Qliphort công cụ
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 2800


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt: Bạn có thể trả 800 LP; thêm 1 lá bài "Qli" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Qliphort Scout".
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     ''Khởi động ở Chế độ bản sao...
     Đã xảy ra lỗi khi thực thi C:\sophia\zefra.exe
     Nhà xuất bản không rõ.
     Cho phép C:\tierra\qliphort.exe? ...[Y]
     Khởi động ở Chế độ tự chủ...''


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn: You can pay 800 LP; add 1 "Qli" card from your Deck to your hand, except "Qliphort Scout". [ Monster Effect ] ''Booting in Replica Mode... An error has occurred while executing C:\sophia\zefra.exe Unknown publisher. Allow C:\tierra\qliphort.exe ? ...[Y] Booting in Autonomy Mode...''


     UR Rarity
     Effect Veiler
     UR Rarity
     Effect Veiler
     Effect Veiler
     LIGHT 1
     Effect Veiler
     Người che đậy hiệu ứng
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
     Phân loại:

     UR Rarity
     Effect Veiler
     UR Rarity
     Effect Veiler
     Effect Veiler
     LIGHT 1
     Effect Veiler
     Người che đậy hiệu ứng
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
     Phân loại:

     N Rarity
     Frost Blast of the Monarchs
     N Rarity
     Frost Blast of the Monarchs
     Frost Blast of the Monarchs
     Spell Normal
     Frost Blast of the Monarchs
     Khí băng của đế vương

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn điều khiển một quái thú có 2400 ATK hoặc lớn hơn và 1000 DEF: Chọn mục tiêu 1 lá bài úp trên sân; phá hủy nó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Monarch" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài Úp trên sân; phá hủy nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you control a monster with 2400 or more ATK and 1000 DEF: Target 1 Set card on the field; destroy it. You can banish this card and 1 "Monarch" Spell/Trap Card from your Graveyard, then target 1 Set card on the field; destroy it.


      R Rarity
      Tenacity of the Monarchs
      R Rarity
      Tenacity of the Monarchs
      Tenacity of the Monarchs
      Spell Normal
      Tenacity of the Monarchs
      Oán thù sâu nặng của đế vương

       Hiệu ứng (VN):

       Tiết lộ 1 quái thú trong tay bạn với 2400 ATK & 1000 DEF, hoặc 2800 ATK & 1000 DEF; thêm 1 Lá bài "Monarch" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Tenacity of the Monarchs". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Tenacity of the Monarchs" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Reveal 1 monster in your hand with 2400 ATK & 1000 DEF, or 2800 ATK & 1000 DEF; add 1 "Monarch" Spell/Trap Card from your Deck to your hand, except "Tenacity of the Monarchs". You can only activate 1 "Tenacity of the Monarchs" per turn.


       R Rarity
       Tenacity of the Monarchs
       R Rarity
       Tenacity of the Monarchs
       Tenacity of the Monarchs
       Spell Normal
       Tenacity of the Monarchs
       Oán thù sâu nặng của đế vương

        Hiệu ứng (VN):

        Tiết lộ 1 quái thú trong tay bạn với 2400 ATK & 1000 DEF, hoặc 2800 ATK & 1000 DEF; thêm 1 Lá bài "Monarch" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Tenacity of the Monarchs". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Tenacity of the Monarchs" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Reveal 1 monster in your hand with 2400 ATK & 1000 DEF, or 2800 ATK & 1000 DEF; add 1 "Monarch" Spell/Trap Card from your Deck to your hand, except "Tenacity of the Monarchs". You can only activate 1 "Tenacity of the Monarchs" per turn.


        R Rarity
        Tenacity of the Monarchs
        R Rarity
        Tenacity of the Monarchs
        Tenacity of the Monarchs
        Spell Normal
        Tenacity of the Monarchs
        Oán thù sâu nặng của đế vương

         Hiệu ứng (VN):

         Tiết lộ 1 quái thú trong tay bạn với 2400 ATK & 1000 DEF, hoặc 2800 ATK & 1000 DEF; thêm 1 Lá bài "Monarch" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Tenacity of the Monarchs". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Tenacity of the Monarchs" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Reveal 1 monster in your hand with 2400 ATK & 1000 DEF, or 2800 ATK & 1000 DEF; add 1 "Monarch" Spell/Trap Card from your Deck to your hand, except "Tenacity of the Monarchs". You can only activate 1 "Tenacity of the Monarchs" per turn.


         UR Rarity
         The Monarchs Stormforth
         UR Rarity
         The Monarchs Stormforth
         The Monarchs Stormforth
         Spell Quick
         The Monarchs Stormforth
         GIó xoáy mạnh của đế vương

          Hiệu ứng (VN):

          Một lần trong lượt này, nếu bạn Hiến tế quái thú để Triệu hồi Hiến tế, bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mặc dù bạn không điều khiển nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "The Monarchs Stormforth" mỗi lượt. Trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Once during this turn, if you would Tribute a monster for a Tribute Summon, you can Tribute 1 monster your opponent controls even though you do not control it. You can only activate 1 "The Monarchs Stormforth" per turn. During the turn you activate this card, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck.


          SR Rarity
          Escalation of the Monarchs
          SR Rarity
          Escalation of the Monarchs
          Escalation of the Monarchs
          Trap Continuous
          Escalation of the Monarchs
          Đòn liên kích của đế vương

           Hiệu ứng (VN):

           Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của đối thủ hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Hiến tế 1 quái thú.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Once per turn, during your opponent's Main Phase or your opponent's Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Tribute Summon 1 monster.           Deck của QLIPHORT trong DUEL LINKS