Thông tin tổng quan của Raidraptor

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Raidraptor - Mimicry Lanius
UR Rarity
Raidraptor - Mimicry Lanius
UR Rarity
Raidraptor - Mimicry Lanius
DARK 4
Raidraptor - Mimicry Lanius
Chim săn cướp - Bách thanh bắt chước
 • ATK:

 • 1100

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong lượt này: Bạn có thể tăng Cấp độ của tất cả "Raidraptor" mà bạn hiện đang điều khiển lên 1. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này nằm trong Mộ bởi vì nó đã được gửi đến lượt này: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; thêm 1 "Raidraptor" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Raidraptor - Mimicry Lanius". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raidraptor - Mimicry Lanius" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can increase the Levels of all "Raidraptor" monsters you currently control by 1. During your Main Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there this turn: You can banish this card; add 1 "Raidraptor" card from your Deck to your hand, except "Raidraptor - Mimicry Lanius". You can only use this effect of "Raidraptor - Mimicry Lanius" once per turn.

SR Rarity
Raidraptor - Pain Lanius
SR Rarity
Raidraptor - Pain Lanius
SR Rarity
Raidraptor - Pain Lanius
DARK 1
Raidraptor - Pain Lanius
Chim săn cướp - Bách thanh khổ
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi Xyz, ngoại trừ việc Triệu hồi Xyz của quái thú Loại Beast Có cánh. Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Raidraptor" mà bạn điều khiển có Cấp độ; nhận sát thương bằng ATK hoặc DEF của nó (tùy theo mức nào thấp hơn, nhưng lựa chọn của bạn nếu bằng nhau), và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Cấp của lá bài này sẽ trở thành Cấp hiện tại của mục tiêu quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raidraptor - Pain Lanius" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a Winged Beast-Type monster. If this card is in your hand: You can target 1 "Raidraptor" monster you control that has a Level; take damage equal to its ATK or DEF (whichever is lower, but your choice if tied), and if you do, Special Summon this card, and if you do that, this card's Level becomes the current Level of the targeted monster. You can only use this effect of "Raidraptor - Pain Lanius" once per turn.

N Rarity
Raidraptor - Singing Lanius
N Rarity
Raidraptor - Singing Lanius
N Rarity
Raidraptor - Singing Lanius
DARK 4
Raidraptor - Singing Lanius
Chim săn cướp - Bách thanh hót
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú Xyz ngửa, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Raidraptor - Singing Lanius" một lần mỗi lượt theo cách này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a face-up Xyz Monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Raidraptor - Singing Lanius" once per turn this way.

SR Rarity
Raidraptor - Strangle Lanius
SR Rarity
Raidraptor - Strangle Lanius
SR Rarity
Raidraptor - Strangle Lanius
DARK 4
Raidraptor - Strangle Lanius
Chim săn cướp - Bách thanh bẻ khớp
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú TỐI: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú TỐI. Nếu bạn điều khiển quái thú Xyz với quái thú DARK Xyz làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Raidraptor" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Raidraptor - Strangle Lanius" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a DARK monster: You can Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. If you control an Xyz Monster with a DARK Xyz Monster as material: You can target 1 Level 4 or lower "Raidraptor" monster in your GY; Special Summon it, but its effects are negated. You can only use each effect of "Raidraptor - Strangle Lanius" once per turn.

UR Rarity
Raidraptor - Tribute Lanius
UR Rarity
Raidraptor - Tribute Lanius
UR Rarity
Raidraptor - Tribute Lanius
DARK 4
Raidraptor - Tribute Lanius
Chim săn cướp - Bách thanh hiến tế
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong lượt này: Bạn có thể gửi 1 "Raidraptor" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong Main Phase 2 của bạn, nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Rank-Up-Magic" từ Deck của bạn lên tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt những quái thú còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Raidraptor" Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Raidraptor - Hiến tế Lanius" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can send 1 "Raidraptor" card from your Deck to the Graveyard. During your Main Phase 2, if this card destroyed an opponent's monster by battle this turn: You can add 1 "Rank-Up-Magic" Quick-Play Spell Card from your Deck to your hand, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Raidraptor" monsters. You can only use each effect of "Raidraptor - Tribute Lanius" once per turn.

SR Rarity
Raidraptor - Vanishing Lanius
SR Rarity
Raidraptor - Vanishing Lanius
SR Rarity
Raidraptor - Vanishing Lanius
DARK 4
Raidraptor - Vanishing Lanius
Chim săn cướp - Bách thanh trục xuất
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Raidraptor" từ tay bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Raidraptor" monster from your hand.

R Rarity
ZW - Tornado Bringer
R Rarity
ZW - Tornado Bringer
R Rarity
ZW - Tornado Bringer
WIND 5
ZW - Tornado Bringer
Vũ khí zexal - Kiếm tạo bão
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 1300 ATK. Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú đó bằng các hiệu ứng của lá bài. Nếu một quái thú được trang bị lá bài này sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, hãy phá huỷ lá bài này thay thế. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "ZW - Tornado Bringer".


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It gains 1300 ATK. While this card is equipped to a monster, your opponent cannot target that monster with card effects. If a monster equipped with this card would be destroyed by battle, destroy this card instead. You can only control 1 face-up "ZW - Tornado Bringer".

R Rarity
Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
R Rarity
Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
R Rarity
Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
Spell Normal
Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
Phép thăng hạng - Lực giới hạn của Barian

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz Rank 4 mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "Number C" cao hơn quái thú bạn điều khiển 1 Rank bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi như là một Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz đưa vào mục tiêu đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên quái thú được Triệu hồi.)


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 Rank 4 Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Number C" monster that is 1 Rank higher than that monster you control, by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to that target also become Xyz Materials on the Summoned monster.)

  R Rarity
  Rank-Up-Magic Skip Force
  R Rarity
  Rank-Up-Magic Skip Force
  R Rarity
  Rank-Up-Magic Skip Force
  Spell Normal
  Rank-Up-Magic Skip Force
  Phép thăng hạng - Lực nhảy vọt

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 "Raidraptor" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "Raidraptor" cao hơn mục tiêu đó 2 Rank, bằng cách sử dụng mục tiêu đó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi như là một Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz đưa vào mục tiêu đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên quái thú được Triệu hồi.) Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Raidraptor" từ Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 "Raidraptor" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 "Raidraptor" Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Raidraptor" monster that is 2 Ranks higher than that target, by using that target as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to that target also become Xyz Materials on the Summoned monster.) During your Main Phase, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card and 1 "Raidraptor" monster from your Graveyard, then target 1 "Raidraptor" Xyz Monster in your Graveyard; Special Summon it.

   UR Rarity
   Rank-Up-Magic Soul Shave Force
   UR Rarity
   Rank-Up-Magic Soul Shave Force
   UR Rarity
   Rank-Up-Magic Soul Shave Force
   Spell Normal
   Rank-Up-Magic Soul Shave Force
   Phép thăng hạng - Lực cạo hồn

    Hiệu ứng (VN):

    Trả một nửa LP của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 "Raidraptor" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Xyz cao hơn quái thú đó 2 Rank, bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi là Triệu hồi Xyz.)


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Pay half your LP, then target 1 "Raidraptor" Xyz Monster in your Graveyard; Special Summon it, then Special Summon from your Extra Deck, 1 Xyz Monster that is 2 Ranks higher than that monster, by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon.)

    SR Rarity
    Swallow's Nest
    SR Rarity
    Swallow's Nest
    SR Rarity
    Swallow's Nest
    Spell Quick
    Swallow's Nest
    Tổ chim yến

     Hiệu ứng (VN):

     Hiến tế 1 quái thú Loại Beast có cánh mặt-ngửa; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Beast có Cánh từ Deck của bạn với cùng Cấp độ mà quái thú Hiến Tế có trên sân.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Tribute 1 face-up Winged Beast-Type monster; Special Summon 1 Winged Beast-Type monster from your Deck with the same Level the Tributed monster had on the field.

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     SR Rarity
     Evilswarm Nightmare
     SR Rarity
     Evilswarm Nightmare
     SR Rarity
     Evilswarm Nightmare
     DARK
     Evilswarm Nightmare
     Vai-rớt Nightmare
     • ATK:

     • 950

     • DEF:

     • 1950


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú DARK Cấp 4
     Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.

     SR Rarity
     Raidraptor - Force Strix
     SR Rarity
     Raidraptor - Force Strix
     SR Rarity
     Raidraptor - Force Strix
     DARK
     Raidraptor - Force Strix
     Chim săn cướp - Hù lực
     • ATK:

     • 100

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 4
     Lá bài này nhận được 500 ATK và DEF cho mỗi quái thú có Cánh mà bạn điều khiển (trừ lá bài này). Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; thêm 1 quái thú Có cánh tối Cấp 4 từ Deck của bạn lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 4 monsters This card gains 500 ATK and DEF for each Winged Beast monster you control (other than this card). Once per turn: You can detach 1 material from this card; add 1 Level 4 DARK Winged Beast monster from your Deck to your hand.

     UR Rarity
     Raidraptor - Revolution Falcon
     UR Rarity
     Raidraptor - Revolution Falcon
     UR Rarity
     Raidraptor - Revolution Falcon
     DARK
     Raidraptor - Revolution Falcon
     Chim săn cướp - Đại bàng cách mạng
     • ATK:

     • 2000

     • DEF:

     • 3000


     Hiệu ứng (VN):

     Quái thú Winged Beast-Type 3 Cấp 6
     Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; lượt này, lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa: ATK và DEF của quái thú đó trở thành 0. Nếu lá bài này có "Raidraptor" làm Nguyên liệu Xyz, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
     ● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra sát thương cho đối thủ bằng một nửa ATK mà quái thú đó có trên sân.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     3 Level 6 Winged Beast-Type monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; this turn, this card can attack all monsters your opponent controls, once each. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's face-up Special Summoned monster: That monster's ATK and DEF become 0. If this card has a "Raidraptor" Xyz Monster as Xyz Material, it gains this effect. ● Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; destroy it, and if you do, inflict damage to your opponent equal to half the ATK that monster had on the field.

     UR Rarity
     Raidraptor - Rise Falcon
     UR Rarity
     Raidraptor - Rise Falcon
     UR Rarity
     Raidraptor - Rise Falcon
     DARK
     Raidraptor - Rise Falcon
     Chim săn cướp - Đại bàng trỗi dậy
     • ATK:

     • 100

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Quái thú Winged Beast-Type 3 Cấp 4
     Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK hiện tại của quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     3 Level 4 Winged Beast-Type monsters This card can attack all Special Summoned monsters your opponent controls, once each. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up Special Summoned monster your opponent controls; this card gains ATK equal to that monster's current ATK.

     SR Rarity
     Raidraptor - Satellite Cannon Falcon
     SR Rarity
     Raidraptor - Satellite Cannon Falcon
     SR Rarity
     Raidraptor - Satellite Cannon Falcon
     DARK
     Raidraptor - Satellite Cannon Falcon
     Chim săn cướp - Đại bàng pháo vệ tinh
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Có cánh Cấp 8
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng cách sử dụng "Raidraptor" làm nguyên liệu: Bạn có thể phá hủy tất cả Phép và Bẫy mà đối thủ điều khiển. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Hiệu ứng nhanh: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; nó mất 800 ATK cho mỗi "Raidraptor" trong Mộ của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 8 Winged Beast monsters If this card is Xyz Summoned by using a "Raidraptor" monster as material: You can destroy all Spells and Traps your opponent controls. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. Quick Effect: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; it loses 800 ATK for each "Raidraptor" monster in your GY.

     UR Rarity
     Ultimate Leo Utopia Ray
     UR Rarity
     Ultimate Leo Utopia Ray
     UR Rarity
     Ultimate Leo Utopia Ray
     LIGHT
     Ultimate Leo Utopia Ray
     Hợp thể hi vọng sáng sư giáp
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     3 quái thú Cấp 5
     (Lá bài này luôn được coi là "Number C39: Utopia Ray".)
     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; trang bị 1 quái thú "ZW -" từ Deck của bạn hoặc Extra Deck vào lá bài này như thể nó được trang bị bởi hiệu ứng của quái thú đó. Kích hoạt và hiệu ứng của hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần mỗi lượt, trong khi lá bài này được trang bị Lá bài quái thú "ZW -" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm một nửa ATK của nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     3 Level 5 monsters (This card is always treated as "Number C39: Utopia Ray".) Once per turn: You can detach 1 material from this card; equip 1 "ZW -" monster from your Deck or Extra Deck to this card as if it were equipped by that monster's effect. This effect's activation and effect cannot be negated. Once per turn, while this card is equipped with a "ZW -" Monster Card (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects, and if you do, halve its ATK.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     Raptors Rising: 100%
     Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể sử dụng các quái thú "Raidraptor" làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Ngoài ra, khi bạn Triệu hồi Xyz "Raidraptor - Rise Falcon", bạn có thể Triệu hồi nó bằng cách sử dụng Quái vật Xyz "Raidraptor" trên sân của bạn ngoại trừ "Raidraptor - Rise Falcon."
     Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi Trận đấu. Loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz khỏi 1 "Raidraptor - Rise Falcon" mà bạn điều khiển, và Đặt 1 Bài Phép "Rank-Up-Magic" vào sân của bạn từ Bộ bài của bạn. (Chỉ 1 bản sao của các lá bài cùng tên có thể được Đặt trong Trận đấu với Kỹ năng này.) Khi kết thúc lượt bạn đã sử dụng Kỹ năng này, hãy đưa tất cả Quái thú Bứt phá Hạng 4 trên sân của bạn và/hoặc Mộ về Bộ bài Phụ .
     Raidraptor - Rise Falcon
     Raptors Rising: 100%
     Raider's Revolution
     Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng thứ hai và thứ ba của Kỹ năng này một lần trong Trận đấu.

     1: Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú ngoại trừ quái thú "Raidraptor" và quái thú Xyz.

     2: Xáo trộn 1 "Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force" từ tay bạn vào Deck, sau đó thêm 1 quái thú "Raidraptor" từ Deck của bạn lên tay bạn.

     3: Gửi 1 quái thú từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ, sau đó thêm 1 Lá Bài Phép "Rank-Up-Magic" từ Deck của bạn lên tay bạn và Úp 1 "Raider's Unbreakable Mind" từ bên ngoài Deck của bạn lên sân của bạn. (Nó có thể được kích hoạt ở lượt này.) Nếu đối thủ điều khiển một quái thú, bạn cũng có thể chơi 1 quái thú "Raidraptor" từ Deck của bạn lên sân của bạn trong Thế Thủ úp mặt. (Tư thế chiến đấu của nó có thể được thay đổi.)
     Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force
     Raider's Revolution

     Cần 19 UR

     UR Rarity
     Raidraptor - Mimicry Lanius2 card
     UR Rarity
     Raidraptor - Tribute Lanius3 card
      Rarity
     Arc Rebellion Xyz Dragon1 card
     UR Rarity
     Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
     UR Rarity
     Dark Requiem Xyz Dragon1 card
      Rarity
     Raider's Knight1 card
     UR Rarity
     Raidraptor - Revolution Falcon1 card
      Rarity
     Raidraptor - Revolution Falcon - Air Raid1 card
     UR Rarity
     Allure of Darkness1 card
     UR Rarity
     Cosmic Cyclone2 card
     UR Rarity
     Forbidden Lance1 card
     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon1 card
      Rarity
     Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force3 card

     Main: 22 Extra: 8

     UR Rarity
     Raidraptor - Mimicry Lanius
     UR Rarity
     Raidraptor - Mimicry Lanius
     Raidraptor - Mimicry Lanius
     DARK 4
     Raidraptor - Mimicry Lanius
     Chim săn cướp - Bách thanh bắt chước
     • ATK:

     • 1100

     • DEF:

     • 1900


     Hiệu ứng (VN):

     Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong lượt này: Bạn có thể tăng Cấp độ của tất cả "Raidraptor" mà bạn hiện đang điều khiển lên 1. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này nằm trong Mộ bởi vì nó đã được gửi đến lượt này: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; thêm 1 "Raidraptor" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Raidraptor - Mimicry Lanius". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raidraptor - Mimicry Lanius" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Once per turn, during your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can increase the Levels of all "Raidraptor" monsters you currently control by 1. During your Main Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there this turn: You can banish this card; add 1 "Raidraptor" card from your Deck to your hand, except "Raidraptor - Mimicry Lanius". You can only use this effect of "Raidraptor - Mimicry Lanius" once per turn.


     SR Rarity
     Raidraptor - Pain Lanius
     SR Rarity
     Raidraptor - Pain Lanius
     Raidraptor - Pain Lanius
     DARK 1
     Raidraptor - Pain Lanius
     Chim săn cướp - Bách thanh khổ
     • ATK:

     • 100

     • DEF:

     • 100


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi Xyz, ngoại trừ việc Triệu hồi Xyz của quái thú Loại Beast Có cánh. Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Raidraptor" mà bạn điều khiển có Cấp độ; nhận sát thương bằng ATK hoặc DEF của nó (tùy theo mức nào thấp hơn, nhưng lựa chọn của bạn nếu bằng nhau), và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Cấp của lá bài này sẽ trở thành Cấp hiện tại của mục tiêu quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raidraptor - Pain Lanius" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a Winged Beast-Type monster. If this card is in your hand: You can target 1 "Raidraptor" monster you control that has a Level; take damage equal to its ATK or DEF (whichever is lower, but your choice if tied), and if you do, Special Summon this card, and if you do that, this card's Level becomes the current Level of the targeted monster. You can only use this effect of "Raidraptor - Pain Lanius" once per turn.


     N Rarity
     Raidraptor - Singing Lanius
     N Rarity
     Raidraptor - Singing Lanius
     Raidraptor - Singing Lanius
     DARK 4
     Raidraptor - Singing Lanius
     Chim săn cướp - Bách thanh hót
     • ATK:

     • 100

     • DEF:

     • 100


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển một quái thú Xyz ngửa, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Raidraptor - Singing Lanius" một lần mỗi lượt theo cách này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control a face-up Xyz Monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Raidraptor - Singing Lanius" once per turn this way.


     SR Rarity
     Raidraptor - Strangle Lanius
     SR Rarity
     Raidraptor - Strangle Lanius
     Raidraptor - Strangle Lanius
     DARK 4
     Raidraptor - Strangle Lanius
     Chim săn cướp - Bách thanh bẻ khớp
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 1100


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển một quái thú TỐI: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú TỐI. Nếu bạn điều khiển quái thú Xyz với quái thú DARK Xyz làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Raidraptor" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Raidraptor - Strangle Lanius" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control a DARK monster: You can Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. If you control an Xyz Monster with a DARK Xyz Monster as material: You can target 1 Level 4 or lower "Raidraptor" monster in your GY; Special Summon it, but its effects are negated. You can only use each effect of "Raidraptor - Strangle Lanius" once per turn.


     UR Rarity
     Raidraptor - Tribute Lanius
     UR Rarity
     Raidraptor - Tribute Lanius
     Raidraptor - Tribute Lanius
     DARK 4
     Raidraptor - Tribute Lanius
     Chim săn cướp - Bách thanh hiến tế
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 400


     Hiệu ứng (VN):

     Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong lượt này: Bạn có thể gửi 1 "Raidraptor" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong Main Phase 2 của bạn, nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Rank-Up-Magic" từ Deck của bạn lên tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt những quái thú còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Raidraptor" Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Raidraptor - Hiến tế Lanius" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can send 1 "Raidraptor" card from your Deck to the Graveyard. During your Main Phase 2, if this card destroyed an opponent's monster by battle this turn: You can add 1 "Rank-Up-Magic" Quick-Play Spell Card from your Deck to your hand, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Raidraptor" monsters. You can only use each effect of "Raidraptor - Tribute Lanius" once per turn.


     SR Rarity
     Raidraptor - Vanishing Lanius
     SR Rarity
     Raidraptor - Vanishing Lanius
     Raidraptor - Vanishing Lanius
     DARK 4
     Raidraptor - Vanishing Lanius
     Chim săn cướp - Bách thanh trục xuất
     • ATK:

     • 1300

     • DEF:

     • 1600


     Hiệu ứng (VN):

     Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Raidraptor" từ tay bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Once per turn, during your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Raidraptor" monster from your hand.


     UR Rarity
     Allure of Darkness
     UR Rarity
     Allure of Darkness
     Allure of Darkness
     Spell Normal
     Allure of Darkness
     Bóng tối mê hoặc

      Hiệu ứng (VN):

      Rút 2 lá bài, sau đó loại bỏ 1 quái thú DARK khỏi tay bạn, hoặc, nếu bạn không có bất kỳ quái thú Dark nào trên tay, hãy gửi toàn bộ bài trên tay của bạn xuống Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Draw 2 cards, then banish 1 DARK monster from your hand, or, if you do not have any in your hand, send your entire hand to the GY.


      UR Rarity
      Cosmic Cyclone
      UR Rarity
      Cosmic Cyclone
      Cosmic Cyclone
      Spell Quick
      Cosmic Cyclone
      Xoáy vũ trụ

       Hiệu ứng (VN):

       Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


       UR Rarity
       Forbidden Lance
       UR Rarity
       Forbidden Lance
       Forbidden Lance
       Spell Quick
       Forbidden Lance
       Cây thương thánh bị cấm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


        UR Rarity
        Mystical Space Typhoon
        UR Rarity
        Mystical Space Typhoon
        Mystical Space Typhoon
        Spell Quick
        Mystical Space Typhoon
        Cơn lốc thần bí

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


          Rarity
         Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force
          Rarity
         Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force
         Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force
         Spell Quick
         Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force
         Phép thăng hạng - Lực bóng ma

          Hiệu ứng (VN):

          Trong Main Phase: Loại bỏ 1 hoặc nhiều quái thú DARK khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú DARK Xyz mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Xyz "The Phantom Knights", "Raidraptor", hoặc "Xyz Dragon" , có Rank của quái thú mục tiêu mà bạn điều khiển + số lượng quái thú bị loại bỏ, bằng cách sử dụng nó làm nguyên liệu, cũng như trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Xyz. (Đây được coi là Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During the Main Phase: Banish 1 or more DARK monsters from your GY, then target 1 DARK Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", or "Xyz Dragon" Xyz Monster, whose Rank equals that of the targeted monster you control + the number of monsters banished, by using it as material, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Xyz Monsters. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only activate 1 "Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force" per turn.


          SR Rarity
          Swallow's Nest
          SR Rarity
          Swallow's Nest
          Swallow's Nest
          Spell Quick
          Swallow's Nest
          Tổ chim yến

           Hiệu ứng (VN):

           Hiến tế 1 quái thú Loại Beast có cánh mặt-ngửa; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Beast có Cánh từ Deck của bạn với cùng Cấp độ mà quái thú Hiến Tế có trên sân.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Tribute 1 face-up Winged Beast-Type monster; Special Summon 1 Winged Beast-Type monster from your Deck with the same Level the Tributed monster had on the field.


            Rarity
           Arc Rebellion Xyz Dragon
            Rarity
           Arc Rebellion Xyz Dragon
           Arc Rebellion Xyz Dragon
           DARK
           Arc Rebellion Xyz Dragon
           Rồng Xyz phiến loạn vòng cung
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 2500


           Hiệu ứng (VN):

           3 quái thú Cấp 5
           Lá bài được Triệu hồi Xyz này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; lá bài này nhận được ATK bằng tổng ATK ban đầu của tất cả các quái thú khác trên sân, sau đó, nếu lá bài này có quái thú DARK Xyz làm nguyên liệu, thì sẽ vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả các quái thú mặt ngửa khác trên sân. Sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn không thể tuyên bố tấn công với các quái thú khác trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Arc Rebellion Xyz Dragon" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           3 Level 5 monsters This Xyz Summoned card cannot be destroyed by card effects. You can detach 1 material from this card; this card gains ATK equal to the total original ATK of all other monsters on the field, then, if this card has a DARK Xyz Monster as material, negate the effects of all other face-up monsters on the field. After this effect resolves, you cannot declare attacks with other monsters for the rest of this turn. You can only use this effect of "Arc Rebellion Xyz Dragon" once per turn.


           UR Rarity
           Dark Rebellion Xyz Dragon
           UR Rarity
           Dark Rebellion Xyz Dragon
           Dark Rebellion Xyz Dragon
           DARK
           Dark Rebellion Xyz Dragon
           Rồng xyz phiến loạn bóng tối
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


           UR Rarity
           Dark Requiem Xyz Dragon
           UR Rarity
           Dark Requiem Xyz Dragon
           Dark Requiem Xyz Dragon
           DARK
           Dark Requiem Xyz Dragon
           Rồng Xyz cầu siêu bóng tối
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 2500


           Hiệu ứng (VN):

           3 quái thú Cấp 5
           Nếu lá bài này có "Dark Rebellion Xyz Dragon" làm nguyên liệu, nó sẽ nhận được những hiệu ứng này.
           ● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó.
           ● Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Xyz từ Mộ của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           3 Level 5 monsters If this card has "Dark Rebellion Xyz Dragon" as material, it gains these effects. ● Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's original ATK. ● When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; negate the activation, and if you do, destroy that card, then you can Special Summon 1 Xyz Monster from your GY.


           SR Rarity
           Evilswarm Nightmare
           SR Rarity
           Evilswarm Nightmare
           Evilswarm Nightmare
           DARK
           Evilswarm Nightmare
           Vai-rớt Nightmare
           • ATK:

           • 950

           • DEF:

           • 1950


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú DARK Cấp 4
           Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.


            Rarity
           Raider's Knight
            Rarity
           Raider's Knight
           Raider's Knight
           DARK
           Raider's Knight
           Hiệp sĩ kẻ săn cướp
           • ATK:

           • 2000

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú DARK Cấp 4
           (Lá bài này luôn được coi là lá bài "The Phantom Knights""Raidraptor" .)
           Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", hoặc "Xyz Dragon" quái thú Xyz cao hơn hoặc thấp hơn 1 Rank so với lá bài này, bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, nhưng phá huỷ nó trong End Phase tiếp theo của đối thủ. (Đây được coi như là một Xyz Summon. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raider's Knight" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 DARK monsters (This card is always treated as a "The Phantom Knights" and "Raidraptor" card.) You can detach 1 material from this card; Special Summon from your Extra Deck, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", or "Xyz Dragon" Xyz Monster that is 1 Rank higher or lower than this card, by using this face-up card you control as material, but destroy it during your opponent's next End Phase. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only use this effect of "Raider's Knight" once per turn.


           SR Rarity
           Raidraptor - Force Strix
           SR Rarity
           Raidraptor - Force Strix
           Raidraptor - Force Strix
           DARK
           Raidraptor - Force Strix
           Chim săn cướp - Hù lực
           • ATK:

           • 100

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Lá bài này nhận được 500 ATK và DEF cho mỗi quái thú có Cánh mà bạn điều khiển (trừ lá bài này). Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; thêm 1 quái thú Có cánh tối Cấp 4 từ Deck của bạn lên tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters This card gains 500 ATK and DEF for each Winged Beast monster you control (other than this card). Once per turn: You can detach 1 material from this card; add 1 Level 4 DARK Winged Beast monster from your Deck to your hand.


           UR Rarity
           Raidraptor - Revolution Falcon
           UR Rarity
           Raidraptor - Revolution Falcon
           Raidraptor - Revolution Falcon
           DARK
           Raidraptor - Revolution Falcon
           Chim săn cướp - Đại bàng cách mạng
           • ATK:

           • 2000

           • DEF:

           • 3000


           Hiệu ứng (VN):

           Quái thú Winged Beast-Type 3 Cấp 6
           Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; lượt này, lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa: ATK và DEF của quái thú đó trở thành 0. Nếu lá bài này có "Raidraptor" làm Nguyên liệu Xyz, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
           ● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra sát thương cho đối thủ bằng một nửa ATK mà quái thú đó có trên sân.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           3 Level 6 Winged Beast-Type monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; this turn, this card can attack all monsters your opponent controls, once each. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's face-up Special Summoned monster: That monster's ATK and DEF become 0. If this card has a "Raidraptor" Xyz Monster as Xyz Material, it gains this effect. ● Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; destroy it, and if you do, inflict damage to your opponent equal to half the ATK that monster had on the field.


            Rarity
           Raidraptor - Revolution Falcon - Air Raid
            Rarity
           Raidraptor - Revolution Falcon - Air Raid
           Raidraptor - Revolution Falcon - Air Raid
           DARK
           Raidraptor - Revolution Falcon - Air Raid
           Chim săn cướp - Đại bàng cách mạng - Không kích
           • ATK:

           • 2000

           • DEF:

           • 3000


           Hiệu ứng (VN):

           Quái thú 3 Cấp 6 quái thú có cánh
           Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi xuống Mộ 1 "Rank-Up-Magic" "Raidraptor" Rank 5 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu nó bị úp, hãy gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK mà nó có trên sân. Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Raidraptor - Revolution Falcon" từ Extra Deck của mình, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài này vào nó để làm nguyên liệu.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           3 Level 6 Winged Beast monsters You can also Xyz Summon this card by discarding 1 "Rank-Up-Magic" Spell and using a Rank 5 or lower "Raidraptor" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) If this card is Xyz Summoned: You can target 1 monster your opponent controls; destroy it, and if it was face-up, inflict damage to your opponent equal to the ATK it had on the field. If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: You can Special Summon 1 "Raidraptor - Revolution Falcon" from your Extra Deck, and if you do, attach this card to it as material.


           Hướng Dẫn Chơi

           Video Gameplay

           Deck của RAIDRAPTOR trong DUEL LINKS