Hướng Dẫn Chơi Raidraptor

Hướng Dẫn Chơi Raidraptor

 Khá buồn vì lời nguyên Mini Box meta đang xảy ra với bọn này, bọn này thậm chí còn đang rất flop :(


 anyway, Raidraptor là một deck Swarm lẫn OTK mạnh, tuy không có negate ( trừ khi bạn rank-up lên Evolzar ) nhưng bù lại khả năng cắn lén lẫn bắn card, đấm đau.

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Raptors Rising (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Raptors Rising (Skill Card)
UR Rarity
Raptors Rising (Skill Card)
Raptors Rising (Skill Card)
Raptors Rising (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể sử dụng các quái thú "Raidraptor" làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Ngoài ra, khi bạn Triệu hồi Xyz "Raidraptor - Rise Falcon", bạn có thể Triệu hồi nó bằng cách sử dụng Quái vật Xyz "Raidraptor" trên sân của bạn ngoại trừ "Raidraptor - Rise Falcon."
Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi Trận đấu. Loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz khỏi 1 "Raidraptor - Rise Falcon" mà bạn điều khiển, và Đặt 1 Lá bài Phép "Rank-Up-Magic" vào sân của bạn từ Bộ bài của bạn. (Chỉ 1 bản sao của các lá bài cùng tên có thể được Đặt trong Trận đấu với Kỹ năng này.) Khi kết thúc lượt bạn đã sử dụng Kỹ năng này, hãy đưa tất cả Quái thú Xyz Hạng 4 trên sân của bạn và/hoặc Mộ về Bộ bài Phụ .


Hiệu ứng gốc (EN):

During this Duel, you can only use "Raidraptor" monsters as materials for Xyz Summoning. Also when you Xyz Summon "Raidraptor - Rise Falcon," you can Summon it using a "Raidraptor" Xyz Monster on your field except for "Raidraptor - Rise Falcon." In addition, the following effect can be used once per turn and twice per Duel. Remove 1 Xyz Material from 1 "Raidraptor - Rise Falcon" you control, and Set 1 "Rank-Up-Magic" Spell Card to your field from your Deck. (Only 1 copy of cards with the same name can be Set during the Duel with this Skill.) At the end of the turn you have used this Skill, return all Rank 4 Xyz Monsters on your field and/or Graveyard to the Extra Deck.


Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể sử dụng các quái thú "Raidraptor" làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz.

=> đéo mix với deck khác được
 Khi kết thúc lượt bạn đã sử dụng Kỹ năng này, hãy đưa tất cả Quái thú Xyz Rank 4 trên sân của bạn và/hoặc Mộ về Bộ bài Phụ .
=> sài skill xong đéo rank up được thì tự bóp cực mạnh

 khả năng Xyz lên Rise Falcon bằng cách đè đầu quái khác thường là Force Strix cũng là gì rất ngon nhờ skill, search RUM cũng ngon nhờ skill ( ma pháp tức thời bị úp bởi skill không kích hoạt trong lượt nó úp, đây là điều hiển nhiên nhưng nói để mấy ông không missplay ), nói chung là skill này ngon, mà thiếu hàngCORE

 

Raidraptor - Tribute Lanius (x3)

UR Rarity
Raidraptor - Tribute Lanius
UR Rarity
Raidraptor - Tribute Lanius
Raidraptor - Tribute Lanius
DARK 4
Raidraptor - Tribute Lanius
Chim săn cướp - Bách thanh hiến tế
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong lượt này: Bạn có thể gửi 1 "Raidraptor" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong Main Phase 2 của bạn, nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Rank-Up-Magic" từ Deck của bạn lên tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt những quái thú còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Raidraptor" Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Raidraptor - Hiến tế Lanius" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can send 1 "Raidraptor" card from your Deck to the Graveyard. During your Main Phase 2, if this card destroyed an opponent's monster by battle this turn: You can add 1 "Rank-Up-Magic" Quick-Play Spell Card from your Deck to your hand, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Raidraptor" monsters. You can only use each effect of "Raidraptor - Tribute Lanius" once per turn.


body ngon, ATK ổn, miller ( search trá hình ) bất kỳ quái/spell/trap Raidraptor nào, có thể search RUM ( thật ra dòng này từ ngoài đời là main phase 2 vô Duel Links fix lại cuối battle phase do Duel Links đéo có Main Phase 2 )

Raidraptor - Mimicry Lanius (x2-3)

UR Rarity
Raidraptor - Mimicry Lanius
UR Rarity
Raidraptor - Mimicry Lanius
Raidraptor - Mimicry Lanius
DARK 4
Raidraptor - Mimicry Lanius
Chim săn cướp - Bách thanh bắt chước
 • ATK:

 • 1100

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong lượt này: Bạn có thể tăng Cấp độ của tất cả "Raidraptor" mà bạn hiện đang điều khiển lên 1. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này nằm trong Mộ bởi vì nó đã được gửi đến lượt này: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; thêm 1 "Raidraptor" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Raidraptor - Mimicry Lanius". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raidraptor - Mimicry Lanius" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can increase the Levels of all "Raidraptor" monsters you currently control by 1. During your Main Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there this turn: You can banish this card; add 1 "Raidraptor" card from your Deck to your hand, except "Raidraptor - Mimicry Lanius". You can only use this effect of "Raidraptor - Mimicry Lanius" once per turn.


 thường bị ném bởi Tribute, được dùng chủ yếu để search (quái/phép/bẫy) bằng cách banish từ mộ lâu lâu được đem ra để kích eff Xyz Rank 5

Raidraptor - Vanishing Lanius (x1-3)

SR Rarity
Raidraptor - Vanishing Lanius
SR Rarity
Raidraptor - Vanishing Lanius
Raidraptor - Vanishing Lanius
DARK 4
Raidraptor - Vanishing Lanius
Chim săn cướp - Bách thanh trục xuất
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Raidraptor" từ tay bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Raidraptor" monster from your hand.


 thường con này ít khi được dùng, tại sao bạn lại bỏ 1 slot lấy con này nhảy quái khác trong khi quái khác lại tự nhảy từ tay nhỉ ( nói vậy thôi chứ Tribute và Mimicry vẫn cần cơ mà đem x1 thôi vì khứa này search được )

Raidraptor - Fuzzy Lanius (x0 hoặc x2-3)

R Rarity
Raidraptor - Fuzzy Lanius
R Rarity
Raidraptor - Fuzzy Lanius
Raidraptor - Fuzzy Lanius
DARK 4
Raidraptor - Fuzzy Lanius
Chim săn cướp - Bách thanh lông xù
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "Raidraptor" không phải là "Raidraptor - Fuzzy Lanius": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Raidraptor - Fuzzy Lanius" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Raidraptor - Fuzzy Lanius" một lần trong mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng của lá bài này, ngoại trừ quái thú "Raidraptor"


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Raidraptor" monster other than "Raidraptor - Fuzzy Lanius": You can Special Summon this card from your hand. If this card is sent to the Graveyard: You can add 1 "Raidraptor - Fuzzy Lanius" from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Raidraptor - Fuzzy Lanius" once per turn. You cannot Special Summon monsters the turn you activate either of this card's effects, except "Raidraptor" monsters.


 con này tui rất thích và đem x3 cho em nó có lẽ một phần vì là F2P Level 4 có khả năng tự nhảy và nếu gửi xuống mộ bằng bất kỳ cách gì sẽ search thêm 1 copy để backup turn sau lẫn làm mỏng deck, tăng tỉ lệ bóc ra staple


 bạn không nên đem x1 lá này vì sẽ uổng đi effect search của lá này

Raidraptor - Singing Lanius và Raidraptor - Pain Lanius (tự nhảy search được )

N Rarity
Raidraptor - Singing Lanius
N Rarity
Raidraptor - Singing Lanius
Raidraptor - Singing Lanius
DARK 4
Raidraptor - Singing Lanius
Chim săn cướp - Bách thanh hót
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú Xyz ngửa, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Raidraptor - Singing Lanius" một lần mỗi lượt theo cách này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a face-up Xyz Monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Raidraptor - Singing Lanius" once per turn this way.


SR Rarity
Raidraptor - Pain Lanius
SR Rarity
Raidraptor - Pain Lanius
Raidraptor - Pain Lanius
DARK 1
Raidraptor - Pain Lanius
Chim săn cướp - Bách thanh khổ
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi Xyz, ngoại trừ việc Triệu hồi Xyz của quái thú Loại Beast Có cánh. Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Raidraptor" mà bạn điều khiển có Cấp độ; nhận sát thương bằng ATK hoặc DEF của nó (tùy theo mức nào thấp hơn, nhưng lựa chọn của bạn nếu bằng nhau), và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Cấp của lá bài này sẽ trở thành Cấp hiện tại của mục tiêu quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raidraptor - Pain Lanius" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a Winged Beast-Type monster. If this card is in your hand: You can target 1 "Raidraptor" monster you control that has a Level; take damage equal to its ATK or DEF (whichever is lower, but your choice if tied), and if you do, Special Summon this card, and if you do that, this card's Level becomes the current Level of the targeted monster. You can only use this effect of "Raidraptor - Pain Lanius" once per turn.


Singing x1 : tự nhảy once per turn và phải có quái Xyz mới nhảy được nên chỉ chơi x1

Pain x1-2 : cũng tự nhảy once per turn mà nhạc nào cũng nhảy nên bóc lên tay hay search đều chơi ngon, đã thế còn tự chỉnh Level

Rank-Up-Magic Raid Force (x1)

R Rarity
Rank-Up-Magic Raid Force
R Rarity
Rank-Up-Magic Raid Force
Rank-Up-Magic Raid Force
Spell Normal
Rank-Up-Magic Raid Force
Phép thăng hạng - Lực săn cướp

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz ngửa mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "Raidraptor" cao hơn mục tiêu đó 1 Rank, bằng cách sử dụng mục tiêu đó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi như một Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz đưa vào mục tiêu đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên quái thú được Triệu hồi.) Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ và 1 "Raidraptor" khỏi tay bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 "Rank-Up-Magic" Bài Phép trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Rank-Up-Magic Raid Force"; thêm nó lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Raidraptor" monster that is 1 Rank higher than that target, by using that target as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to that target also become Xyz Materials on the Summoned monster.) You can banish this card from your Graveyard and 1 "Raidraptor" card from your hand, then target 1 "Rank-Up-Magic" Spell Card in your Graveyard, except "Rank-Up-Magic Raid Force"; add it to your hand.


   rank up magic search được ( nhờ skill ), lại còn có khả năng nhặt RUM từ mộ, F2P nữa ( trừ khi bạn roll đéo ra )

  Rank-Up-Magic Soul Shave Force (x1-2)

  UR Rarity
  Rank-Up-Magic Soul Shave Force
  UR Rarity
  Rank-Up-Magic Soul Shave Force
  Rank-Up-Magic Soul Shave Force
  Spell Normal
  Rank-Up-Magic Soul Shave Force
  Phép thăng hạng - Lực cạo hồn

   Hiệu ứng (VN):

   Trả một nửa LP của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 "Raidraptor" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Xyz cao hơn quái thú đó 2 Rank, bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi là Triệu hồi Xyz.)


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Pay half your LP, then target 1 "Raidraptor" Xyz Monster in your Graveyard; Special Summon it, then Special Summon from your Extra Deck, 1 Xyz Monster that is 2 Ranks higher than that monster, by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon.)


    Chad, search được, pay nửa LP và rank up từ mộ nhưng bạn không cần quan tâm LP vì bạn OTK opp rồi thì quan tâm làm đéo gì, lá này rank up mạnh đến mức bạn có thể rank up 1 con chim đbrr thành 1 con M7 đẩy card luôn cho ló chiến

   Raidraptor - Force Strix (x2)

   SR Rarity
   Raidraptor - Force Strix
   SR Rarity
   Raidraptor - Force Strix
   Raidraptor - Force Strix
   DARK
   Raidraptor - Force Strix
   Chim săn cướp - Hù lực
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Lá bài này nhận được 500 ATK và DEF cho mỗi quái thú có Cánh mà bạn điều khiển (trừ lá bài này). Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; thêm 1 quái thú Có cánh tối Cấp 4 từ Deck của bạn lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters This card gains 500 ATK and DEF for each Winged Beast monster you control (other than this card). Once per turn: You can detach 1 material from this card; add 1 Level 4 DARK Winged Beast monster from your Deck to your hand.


    searcher không hard once per turn => 2 copy thì search được 2 mảnh sau đó lên F0 lên dễ, searcher, sau khi search xong dùng skill lấy con này lên Rise Falcon rồi search RUM, nói chung con này có thể xem là một starter có thể search card của deck

   Raidraptor - Rise Falcon (x1-2)

   UR Rarity
   Raidraptor - Rise Falcon
   UR Rarity
   Raidraptor - Rise Falcon
   Raidraptor - Rise Falcon
   DARK
   Raidraptor - Rise Falcon
   Chim săn cướp - Đại bàng trỗi dậy
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Quái thú Winged Beast-Type 3 Cấp 4
   Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK hiện tại của quái thú đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   3 Level 4 Winged Beast-Type monsters This card can attack all Special Summoned monsters your opponent controls, once each. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up Special Summoned monster your opponent controls; this card gains ATK equal to that monster's current ATK.


    tăng ATK vĩnh viễn, đấm hết toàn bộ quái triệu hồi đặc biệt của opp nên có thể xem đây là boss của deck, lên dễ bằng cách đè đầu Force Strix ( skill ) và cũng thường bị xích đi để rank-up

   Raidraptor - Stranger Falcon (x1)

   R Rarity
   Raidraptor - Stranger Falcon
   R Rarity
   Raidraptor - Stranger Falcon
   Raidraptor - Stranger Falcon
   DARK
   Raidraptor - Stranger Falcon
   Chim săn cướp - Đại bàng lạ
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 5
   Nếu lá bài này có quái thú Xyz làm Nguyên liệu Xyz, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
   ● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của nó.
   Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Raidraptor" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Raidraptor - Stranger Falcon"; Triệu hồi Đặc biệt nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài này vào nó dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 5 monsters If this card has an Xyz Monster as Xyz Material, it gains this effect. ● Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; destroy it, and if you do, inflict damage to your opponent equal its original ATK. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can target 1 "Raidraptor" Xyz Monster in your Graveyard, except "Raidraptor - Stranger Falcon"; Special Summon it, and if you do, attach this card to it as Xyz Material.


    có khả năng burn lẫn bắn phá, nhưng chỉ sài được nếu rank-up  do cần quái Xyz là nguyên liệu, có khả năng chống OTK ổn ( thật ra do deck này ít lá bảo kê OTK vl ) bằng cách nhảy 1 body Raidraptor từ mộ nếu bị tiêu diệt bởi opp

   Raidraptor - Revolution Falcon (x0-1)

   UR Rarity
   Raidraptor - Revolution Falcon
   UR Rarity
   Raidraptor - Revolution Falcon
   Raidraptor - Revolution Falcon
   DARK
   Raidraptor - Revolution Falcon
   Chim săn cướp - Đại bàng cách mạng
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 3000


   Hiệu ứng (VN):

   Quái thú Winged Beast-Type 3 Cấp 6
   Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; lượt này, lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa: ATK và DEF của quái thú đó trở thành 0. Nếu lá bài này có "Raidraptor" làm Nguyên liệu Xyz, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
   ● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra sát thương cho đối thủ bằng một nửa ATK mà quái thú đó có trên sân.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   3 Level 6 Winged Beast-Type monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; this turn, this card can attack all monsters your opponent controls, once each. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's face-up Special Summoned monster: That monster's ATK and DEF become 0. If this card has a "Raidraptor" Xyz Monster as Xyz Material, it gains this effect. ● Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; destroy it, and if you do, inflict damage to your opponent equal to half the ATK that monster had on the field.


    có khả năng clear sân cực mạnh, đấm hết quái, đấm con nào thì con đó ATK DEF xuống 0 (cay ở chỗ phải đấm quái triệu hồi đặc biệt, nên bạn farm NPC như cc vậy, nhất là bọn flip), có khả năng bắn phá và burn ổn mà Rank 6 khó lên quá nên có ít được đem

   Raidraptor - Nest (x0-1)

   SR Rarity
   Raidraptor - Nest
   SR Rarity
   Raidraptor - Nest
   Raidraptor - Nest
   Spell Continuous
   Raidraptor - Nest
   Chim săn cướp - Tổ

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển 2 "Raidraptor" : Bạn có thể thêm 1 "Raidraptor" từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raidraptor - Nest" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control 2 or more "Raidraptor" monsters: You can add 1 "Raidraptor" monster from your Deck or Graveyard to your hand. You can only use this effect of "Raidraptor - Nest" once per turn.


     search lẫn hồi hàng đều ok, search được bởi lá khác


     do yêu cầu 2 quái nên khi bạn brick mà bóc lên lá này sẽ càng brick, khuyến khích x0 nếu chơi quá nhiều staple

    Evolzar Solda (x0-1)

    SR Rarity
    Evolzar Solda
    SR Rarity
    Evolzar Solda
    Evolzar Solda
    FIRE
    Evolzar Solda
    Bạo chúa tiến hóa Solda
    • ATK:

    • 2600

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú loại khủng long Cấp 6
    Lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài khi nó có Nguyên liệu Xyz. Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này; phá huỷ (các) quái thú đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 6 Dinosaur-Type monsters This card cannot be destroyed by card effects while it has Xyz Material. When your opponent Special Summons a monster(s): You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy that monster(s).


     lên bằng cách RU, khuyên anh em nên đem con này tui thì nghèo nên sài tạm kiteroid :(    Staple

     

    Kiteroid (x0-2)

    SR Rarity
    Kiteroid
    SR Rarity
    Kiteroid
    Kiteroid
    WIND 1
    Kiteroid
    • ATK:

    • 200

    • DEF:

    • 400


    Hiệu ứng (VN):

    Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


     lỡ đi turn 1 thì dùng khứa này để cố sống :)

    Mystical Space Typhoon (nãy giờ toàn bắn quái chứ chưa có bắn spell/trap, khỏi nói nhiều x3 là bắt buộc)

    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    Mystical Space Typhoon
    Spell Quick
    Mystical Space Typhoon
    Cơn lốc thần bí

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


      

     Swallow's Nest (x0-2)

     SR Rarity
     Swallow's Nest
     SR Rarity
     Swallow's Nest
     Swallow's Nest
     Spell Quick
     Swallow's Nest
     Tổ chim yến

      Hiệu ứng (VN):

      Hiến tế 1 quái thú Loại Beast có cánh mặt-ngửa; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Beast có Cánh từ Deck của bạn với cùng Cấp độ mà quái thú Hiến Tế có trên sân.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Tribute 1 face-up Winged Beast-Type monster; Special Summon 1 Winged Beast-Type monster from your Deck with the same Level the Tributed monster had on the field.


       đánh thuê cho Winged Beast cực khỏe, có thể nói lá này góp phần cho Harpie chạm tới đỉnh cao, nó đơn giản là search nhưng sâu xa hơn là vừa search vừa né target

      mấy lá staple khác mà ít khi đem

      UR Rarity
      D.D. Crow
      UR Rarity
      D.D. Crow
      D.D. Crow
      DARK 1
      D.D. Crow
      Quạ KgK
      • ATK:

      • 100

      • DEF:

      • 100


      Hiệu ứng (VN):

      (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
      Phân loại:

      UR Rarity
      Forbidden Lance
      UR Rarity
      Forbidden Lance
      Forbidden Lance
      Spell Quick
      Forbidden Lance
      Cây thương thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


       UR Rarity
       Book of Moon
       UR Rarity
       Book of Moon
       Book of Moon
       Spell Quick
       Book of Moon
       Sách mặt trăng

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


        UR Rarity
        The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
        UR Rarity
        The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
        The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
        Spell Quick
        The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
        Phép thăng hạng - Phóng hiệp sĩ bóng ma

         Hiệu ứng (VN):

         Trong Main Phase: Chọn mục tiêu 1 quái thú DARK Xyz mà bạn điều khiển mà không có nguyên liệu; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú DARK Xyz cao hơn quái thú mà bạn điều khiển 1 Rank, bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài này vào nó làm nguyên liệu bổ sung. (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú DARK Xyz mà bạn điều khiển; đưa 1 quái thú "The Phantom Knights" từ tay của bạn lên quái thú đó làm nguyên liệu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During the Main Phase: Target 1 DARK Xyz Monster you control with no material; Special Summon from your Extra Deck, 1 DARK Xyz Monster that is 1 Rank higher than that monster you control, by using it as the Xyz Material, and if you do, attach this card to it as additional material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 DARK Xyz Monster you control; attach 1 "The Phantom Knights" monster from your hand to that monster as material.


         UR Rarity
         Compulsory Evacuation Device
         UR Rarity
         Compulsory Evacuation Device
         Compulsory Evacuation Device
         Trap Normal
         Compulsory Evacuation Device
         Thiết bị sơ tán bắt buộc

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


          SR Rarity
          Treacherous Trap Hole
          SR Rarity
          Treacherous Trap Hole
          Treacherous Trap Hole
          Trap Normal
          Treacherous Trap Hole
          Hang rơi lươn lẹo

           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


            thích gì chơi đó không có MST thì có thể chọn Lance hoặc chơi cả 2, rén OTK thì chơi BoM thay Kiteroid nếu mix mấy lá limit 2 khác,...

           Odd-Eyes Rebellion Dragon (x0-1)

           UR Rarity
           Odd-Eyes Rebellion Dragon
           UR Rarity
           Odd-Eyes Rebellion Dragon
           Odd-Eyes Rebellion Dragon
           DARK4
           Odd-Eyes Rebellion Dragon
           Bá vương rồng phiến loạn mắt kỳ lạ đen
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 2500


           Hiệu ứng (VN):

           [ Hiệu ứng Pendulum ]
           Một lần trong lượt, nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể đặt 1 quái thú Pendulum từ Deck của bạn vào Vùng Pendulum của bạn.
           [ Hiệu ứng quái thú ]
           2 quái thú Rồng Cấp 7
           Nếu bạn có thể Triệu hồi Pendulum Cấp 7, bạn có thể Triệu hồi Pendulum lá bài ngửa mặt này trong Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng cách sử dụng quái thú Xyz làm nguyên liệu: Phá huỷ càng nhiều quái thú Cấp 7 hoặc thấp hơn mà đối thủ điều khiển nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, gây 1000 thiệt hại cho đối thủ cho mỗi lá bài bị phá huỷ, lá bài này cũng có thể thực hiện 3 đòn tấn công trong mỗi Battle Phase ở lượt này. Nếu lá bài này trong Vùng quái thú bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể phá huỷ càng nhiều lá bài trong Vùng Pendulum của bạn nhất có thể (tối thiểu 1), và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           [ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have no cards in your other Pendulum Zone: You can place 1 Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone. [ Monster Effect ] 2 Level 7 Dragon monsters If you can Pendulum Summon Level 7, you can Pendulum Summon this face-up card in your Extra Deck. If this card is Xyz Summoned by using an Xyz Monster as material: Destroy as many Level 7 or lower monsters your opponent controls as possible, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent for each card destroyed, also this card can make 3 attacks during each Battle Phase this turn. If this card in the Monster Zone is destroyed by battle or card effect: You can destroy as many cards in your Pendulum Zones as possible (min. 1), and if you do, place this card in your Pendulum Zone.


            lên bằng RUM và có khả năng clear cả sân opp sau đó đấm 3 lần, con hàng OTK siêu chất lượng (trừ khi ăn BoM hay mấy thứ gì đó đại loại thế)

           Knightmare Unicorn, Wee Witch's Apprentice và Link Disciple (x0-1)

           UR Rarity
           Knightmare Unicorn
           UR Rarity
           Knightmare Unicorn
           Knightmare Unicorn
           DARK
           Knightmare Unicorn
           Kỳ lân khúc ác mộng mơ
           • ATK:

           • 2200

           • LINK-3

           Mũi tên Link:

           Trái

           Dưới

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú với các tên khác nhau
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


           R Rarity
           Wee Witch's Apprentice
           R Rarity
           Wee Witch's Apprentice
           Wee Witch's Apprentice
           DARK
           Wee Witch's Apprentice
           Cô nương phù thủy tập sự
           • ATK:

           • 1400

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Dưới-Trái

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú DARK
           Tất cả quái thú DARK trên sân được tăng 500 ATK / DEF, tất cả quái thú LIGHT trên sân sẽ mất 400 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú DARK trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Wee Witch's Apprentice" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 DARK monsters All DARK monsters on the field gain 500 ATK/DEF, also all LIGHT monsters on the field lose 400 ATK/DEF. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 DARK monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Wee Witch's Apprentice" once per turn.


           R Rarity
           Link Disciple
           R Rarity
           Link Disciple
           Link Disciple
           LIGHT
           Link Disciple
           Đệ tử liên kết
           • ATK:

           • 500

           • LINK-1

           Mũi tên Link:

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
           Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Disciple" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Level 4 or lower Cyberse monster You can Tribute 1 monster this card points to; draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Link Disciple" once per turn.


            nếu bạn rén Iblee thì con này là lựa chọn tốt, còn làm sao xử nốt cái body này thì tui chịu bỏ 2 slot extra để chống lại 1 Iblee thì hơi ...


            còn nếu muốn thì có thể chọn Wee Witch tăng thêm ATK để dễ OTK

            căng hơn nữa thì Unicorn sút thẳng về deck rồi lên Accesscode 5300 ATK

           Enemy Controller (x0-1)

           SR Rarity
           Enemy Controller
           SR Rarity
           Enemy Controller
           Enemy Controller
           Spell Quick
           Enemy Controller
           Điều khiển địch

            Hiệu ứng (VN):

            Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
            ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
            ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


              có cả khả năng OTK lẫn def OTK đều ngon, ngon đến mức bị limit 1 ( do nó là quick-play spell - thứ né target, lẫn game chỉ có 4000 LP nên dễ OTK )

            Evilswarm Nightmare (x0-1)

            SR Rarity
            Evilswarm Nightmare
            SR Rarity
            Evilswarm Nightmare
            Evilswarm Nightmare
            DARK
            Evilswarm Nightmare
            Vai-rớt Nightmare
            • ATK:

            • 950

            • DEF:

            • 1950


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú DARK Cấp 4
            Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.


             chặn opp, dễ lên, không target và không once per turn

            Number 70: Malevolent Sin (x0-1)

            SR Rarity
            Number 70: Malevolent Sin
            SR Rarity
            Number 70: Malevolent Sin
            Number 70: Malevolent Sin
            DARK
            Number 70: Malevolent Sin
            Con số 70: Tội ác tử thần
            • ATK:

            • 2400

            • DEF:

            • 1200


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 4
            Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


             đánh thuê lỏd, lên dễ, ATK hơn 1/2 cây máu của người ta, banish card ( thứ mà deck đang thiếu để dọn sân opp )

            Photon Strike Bounzer (x0-1)

            SR Rarity
            Photon Strike Bounzer
            SR Rarity
            Photon Strike Bounzer
            Photon Strike Bounzer
            LIGHT
            Photon Strike Bounzer
            Bảo vệ quán chuỗi quang tử
            • ATK:

            • 2700

            • DEF:

            • 2000


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 6
            Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 6 monsters Once per turn, during either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's side of the field: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the effect, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent.


             tui và old pleier sài con này, nó cũng như con khủng long ở trên gây khó khăn cho opp, negate effect quái và burn, tất nhiên là once per turn 

            Cattle Call (x0-3)

            SR Rarity
            Cattle Call
            SR Rarity
            Cattle Call
            Cattle Call
            Spell Quick
            Cattle Call
            Tiếng gọi gia súc

             Hiệu ứng (VN):

             Gửi 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ, có Loại ban đầu là quái thú, Chiến binh-Chiến binh hoặc quái thú có cánh; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Extra Deck của bạn với cùng Loại ban đầu, nhưng nó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, đồng thời nó cũng bị phá huỷ trong End Phase. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cattle Call" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Send 1 face-up monster you control to the Graveyard, whose original Type is Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast; Special Summon 1 monster from your Extra Deck with the same original Type, but it cannot attack, its effects are negated, also it is destroyed during the End Phase. You can only activate 1 "Cattle Call" per turn.


              né target tốt, sau đó gọi quái ra và  ban tum lum card của opp, sau đó nhờ skill lên Rise Falcon sau đó OTK, nói chung lá này tui test thấy rất mạnh mà ít người chơi

              P/S : lại là tui đây, brick vcl             Combo

              

             Rank-Up-Magic Raid Force, Odd-Eyes Rebellion Dragon và Cattle Call (Cattle Call OTK)

             R Rarity
             Rank-Up-Magic Raid Force
             R Rarity
             Rank-Up-Magic Raid Force
             Rank-Up-Magic Raid Force
             Spell Normal
             Rank-Up-Magic Raid Force
             Phép thăng hạng - Lực săn cướp

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz ngửa mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "Raidraptor" cao hơn mục tiêu đó 1 Rank, bằng cách sử dụng mục tiêu đó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi như một Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz đưa vào mục tiêu đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên quái thú được Triệu hồi.) Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ và 1 "Raidraptor" khỏi tay bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 "Rank-Up-Magic" Bài Phép trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Rank-Up-Magic Raid Force"; thêm nó lên tay của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 face-up Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Raidraptor" monster that is 1 Rank higher than that target, by using that target as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to that target also become Xyz Materials on the Summoned monster.) You can banish this card from your Graveyard and 1 "Raidraptor" card from your hand, then target 1 "Rank-Up-Magic" Spell Card in your Graveyard, except "Rank-Up-Magic Raid Force"; add it to your hand.


              UR Rarity
              Odd-Eyes Rebellion Dragon
              UR Rarity
              Odd-Eyes Rebellion Dragon
              Odd-Eyes Rebellion Dragon
              DARK4
              Odd-Eyes Rebellion Dragon
              Bá vương rồng phiến loạn mắt kỳ lạ đen
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 2500


              Hiệu ứng (VN):

              [ Hiệu ứng Pendulum ]
              Một lần trong lượt, nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể đặt 1 quái thú Pendulum từ Deck của bạn vào Vùng Pendulum của bạn.
              [ Hiệu ứng quái thú ]
              2 quái thú Rồng Cấp 7
              Nếu bạn có thể Triệu hồi Pendulum Cấp 7, bạn có thể Triệu hồi Pendulum lá bài ngửa mặt này trong Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng cách sử dụng quái thú Xyz làm nguyên liệu: Phá huỷ càng nhiều quái thú Cấp 7 hoặc thấp hơn mà đối thủ điều khiển nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, gây 1000 thiệt hại cho đối thủ cho mỗi lá bài bị phá huỷ, lá bài này cũng có thể thực hiện 3 đòn tấn công trong mỗi Battle Phase ở lượt này. Nếu lá bài này trong Vùng quái thú bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể phá huỷ càng nhiều lá bài trong Vùng Pendulum của bạn nhất có thể (tối thiểu 1), và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              [ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have no cards in your other Pendulum Zone: You can place 1 Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone. [ Monster Effect ] 2 Level 7 Dragon monsters If you can Pendulum Summon Level 7, you can Pendulum Summon this face-up card in your Extra Deck. If this card is Xyz Summoned by using an Xyz Monster as material: Destroy as many Level 7 or lower monsters your opponent controls as possible, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent for each card destroyed, also this card can make 3 attacks during each Battle Phase this turn. If this card in the Monster Zone is destroyed by battle or card effect: You can destroy as many cards in your Pendulum Zones as possible (min. 1), and if you do, place this card in your Pendulum Zone.


              SR Rarity
              Cattle Call
              SR Rarity
              Cattle Call
              Cattle Call
              Spell Quick
              Cattle Call
              Tiếng gọi gia súc

               Hiệu ứng (VN):

               Gửi 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ, có Loại ban đầu là quái thú, Chiến binh-Chiến binh hoặc quái thú có cánh; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Extra Deck của bạn với cùng Loại ban đầu, nhưng nó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, đồng thời nó cũng bị phá huỷ trong End Phase. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cattle Call" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Send 1 face-up monster you control to the Graveyard, whose original Type is Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast; Special Summon 1 monster from your Extra Deck with the same original Type, but it cannot attack, its effects are negated, also it is destroyed during the End Phase. You can only activate 1 "Cattle Call" per turn.


               Hand : 1 Raid Force + 1 Cattle Call + 1 RR Level 4
                combo này chỉ đẹp khi quái bạn bị ăn thứ gì đó của opp :)
               I> Normal 1 con RR Level 4, bị target bởi gì đó, Dùng Cattle Call biến quái đó thành Force Strix
               II> kích RUM Raid Force (lá tui để hình ở trên) để lên Blazing Falcon (hoặc mấy con khác tùy tình huống chủ yếu là cố phá board opp), Blazing bắn card, nhờ Skill Xyz lên Rise Falcon
               III> Skill detact nguyên liệu duy nhất của Rise Falcon, set RUM Soul Shave Force, Soul Shave chọn Blazing (rank 5), rank up lên Odd-Eyes Rebellion Dragon (Rank 7)
               IV> khúc này anh em còn hàng gì trên tay thì tùy có thể combo tiếp hay không tui kệ, nói chung win cmnr

               Digital Bug Rhinosebus (đi đầu)

               R Rarity
               Digital Bug Rhinosebus
               R Rarity
               Digital Bug Rhinosebus
               Digital Bug Rhinosebus
               LIGHT
               Digital Bug Rhinosebus
               Bọ kỹ thuật số kiến vương hệ thống
               • ATK:

               • 2600

               • DEF:

               • 2200


               Hiệu ứng (VN):

               2 hoặc nhiều hơn quái thú Cấp 7 LIGHT Loại côn trùng
               Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; phá huỷ (các) quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển với DEF cao nhất (tất cả, nếu bằng nhau).


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 or more Level 7 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 5 or 6 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy the face-up monster(s) your opponent controls with the highest DEF (all, if tied).


               Hand : Tribute + Swallow Nest
               I> normal Tribute, Tribute ném Mimicry, Mimicry banish search Pain
               II> Kích Swallow nest nhảy thêm 1 Mimicry từ deck, Pain target Mimicry và nhảy, kích effect Mimicry, Xyz lên 1 con Rank 5 RR bất kỳ
               III> nhờ skill đè đầu con rank 5 cho Rise Falcon đáp xuống, kích Skill ném con RR rank 5 làm nguyên liệu cho Rise Falcon xuống mộ, set Soul Shave
               IV> kích Soul Shave chọn con Rank 5 và RU lên thẳng Rhinosebus
               V> cuối turn dưới tác dụng skill, con Rise Falcon bị sút thẳng về Extra Deck
               Đơn vị đồng hành:

               - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


               Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

               Top