Thông tin tổng quan của Resonators

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Red Sprinter
SR Rarity
Red Sprinter
SR Rarity
Red Sprinter
FIRE 4
Red Sprinter
Ngựa đua đỏ
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 Cấp 3 hoặc thấp hơn Tuner Loại quái thú từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Red Sprinter" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned while you control no other monsters: You can Special Summon 1 Level 3 or lower Fiend-Type Tuner from your hand or Graveyard. You can only use this effect of "Red Sprinter" once per turn.

UR Rarity
Wandering King Wildwind
UR Rarity
Wandering King Wildwind
UR Rarity
Wandering King Wildwind
DARK 4
Wandering King Wildwind
Vua gió hoang thổi đến
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển Tuner quái thú Loại Fiend với 1500 ATK hoặc thấp hơn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu bạn cố làm điều này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ Quái thú Synchro. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 Tuner Loại Fiend có 1500 ATK hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a Fiend-Type Tuner with 1500 or less ATK, you can Special Summon this card (from your hand). If you attempt this, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Synchro Monsters. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; add 1 Fiend-Type Tuner with 1500 or less ATK from your Deck to your hand.

SR Rarity
Crimson Resonator
SR Rarity
Crimson Resonator
SR Rarity
Crimson Resonator
DARK 2
Crimson Resonator
Quỷ cộng hưởng đỏ thẫm
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu quái thú duy nhất khác mà bạn điều khiển là 1 quái thú DARK Dragon Synchro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 2 "Resonator" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Crimson Resonator". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Crimson Resonator" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro Rồng TỐI, đến lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng của lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters: You can Special Summon this card from your hand. If the only other monster you control is exactly 1 DARK Dragon Synchro Monster: You can Special Summon up to 2 "Resonator" monsters from your hand or Deck, except "Crimson Resonator". You can only use each effect of "Crimson Resonator" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except DARK Dragon Synchro Monsters, the turn you activate either of this card's effects.

SR Rarity
Red Resonator
SR Rarity
Red Resonator
SR Rarity
Red Resonator
FIRE 2
Red Resonator
Quỷ cộng hưởng đỏ
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; tăng LP bằng ATK của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Red Resonator" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your hand. When this card is Special Summoned: You can target 1 face-up monster on the field; gain LP equal to its ATK. You can only use this effect of "Red Resonator" once per turn.

R Rarity
Synkron Resonator
R Rarity
Synkron Resonator
R Rarity
Synkron Resonator
DARK 1
Synkron Resonator
Quỷ cộng hưởng đồng bản
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu một quái thú Synchro ở trên sân, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Synkron Resonator" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được gửi từ hiện sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Resonator" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Synkron Resonator"; thêm nó lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a Synchro Monster is on the field, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Synkron Resonator" once per turn this way. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can target 1 "Resonator" monster in your Graveyard, except "Synkron Resonator"; add it to your hand.

UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
Spell Quick
Cosmic Cyclone
Xoáy vũ trụ

  Hiệu ứng (VN):

  Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.

  SR Rarity
  Red Reign
  SR Rarity
  Red Reign
  SR Rarity
  Red Reign
  Trap Normal
  Red Reign
  Triều đại vạch sẹo đỏ

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển quái thú Synchro Cấp 8 hoặc lớn hơn: Loại bỏ tất cả quái thú trên sân, ngoại trừ (các) quái thú có Cấp trên cùng, những quái thú ngửa còn lại trên sân không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác, ngoại trừ của chúng, cho đến hết lượt này. Nếu một quái thú Synchro Rồng TỐI được Triệu hồi Synchro đến sân của bạn trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Red Reign" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a Level 8 or higher Synchro Monster: Banish all monsters on the field, except the monster(s) with the highest Level, also the remaining face-up monsters on the field are unaffected by other card effects, except their own, until the end of this turn. If a DARK Dragon Synchro Monster is Synchro Summoned to your field while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use this effect of "Red Reign" once per turn.

   Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

   SR Rarity
   Hot Red Dragon Archfiend Bane
   SR Rarity
   Hot Red Dragon Archfiend Bane
   SR Rarity
   Hot Red Dragon Archfiend Bane
   DARK 10
   Hot Red Dragon Archfiend Bane
   Rồng quỉ đỏ nóng của tai họa
   • ATK:

   • 3500

   • DEF:

   • 3000


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1 quái thú Synchro rồng non-Tuner DARK Dragon
   Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Red Dragon Archfiend" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 Tuner có cùng Cấp độ (1 từ Deck của bạn và 1 từ Mộ của bạn) ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hot Red Dragon Archfiend Bane" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1 non-Tuner DARK Dragon Synchro Monster You can Tribute 1 monster, then target 1 "Red Dragon Archfiend" monster in your GY; Special Summon it. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can Special Summon 2 Tuners with the same Level (1 from your Deck and 1 from your GY) in Defense Position. You can only use each effect of "Hot Red Dragon Archfiend Bane" once per turn.

   UR Rarity
   Red Rising Dragon
   UR Rarity
   Red Rising Dragon
   UR Rarity
   Red Rising Dragon
   DARK 6
   Red Rising Dragon
   Rồng trỗi dậy đỏ
   • ATK:

   • 2100

   • DEF:

   • 1600


   Hiệu ứng (VN):

   1 Fiend Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
   Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Resonator" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Synchro Rồng TỐI. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 2 "Resonator" Cấp 1 trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt cả hai.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Fiend Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can target 1 "Resonator" monster in your GY; Special Summon it. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this effect, except DARK Dragon Synchro Monsters. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY, then target 2 Level 1 "Resonator" monsters in your GY; Special Summon both.

   UR Rarity
   Scarlight Red Dragon Archfiend
   UR Rarity
   Scarlight Red Dragon Archfiend
   UR Rarity
   Scarlight Red Dragon Archfiend
   DARK 8
   Scarlight Red Dragon Archfiend
   Rồng quỉ đỏ sẹo sáng
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
   Tên của lá bài này trở thành "Red Dragon Archfiend" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể phá huỷ càng nhiều quái thú Hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt trên sân nhất có thể với ATK nhỏ hơn hoặc bằng của lá bài này (không phải lá bài này), sau đó gây 500 sát thương cho đối thủ đối với mỗi quái thú bị phá huỷ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters This card's name becomes "Red Dragon Archfiend" while it is on the field or in the GY. Once per turn: You can destroy as many Special Summoned Effect Monsters on the field as possible with ATK less than or equal to this card's (other than this card), then inflict 500 damage to your opponent for each monster destroyed.

   SR Rarity
   Tyrant Red Dragon Archfiend
   SR Rarity
   Tyrant Red Dragon Archfiend
   SR Rarity
   Tyrant Red Dragon Archfiend
   DARK 10
   Tyrant Red Dragon Archfiend
   Bạo chúa rồng quỉ đỏ
   • ATK:

   • 3500

   • DEF:

   • 3000


   Hiệu ứng (VN):

   2 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
   Phải được Triệu hồi Synchro và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Tyrant Red Dragon Archfiend" một lần mỗi lượt.
   ● Trong Main Phase 1: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đồng thời, trong phần còn lại của lượt này, những quái thú khác mà bạn điều khiển không thể tấn công.
   ● Trong Battle Phase của một trong hai người chơi, khi Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó và nếu bạn làm điều đó, lá bài này sẽ nhận được 500 ATK.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Tuners + 1 or more non-Tuner monsters Must be Synchro Summoned, and cannot be Special Summoned by other ways. You can only use each of these effects of "Tyrant Red Dragon Archfiend" once per turn. ● During your Main Phase 1: You can destroy all other cards on the field, also, for the rest of this turn, other monsters you control cannot attack. ● During either player's Battle Phase, when a Spell/Trap Card is activated: You can negate the activation, and if you do, destroy that card, and if you do that, this card gains 500 ATK.

   SR Rarity
   Void Ogre Dragon
   SR Rarity
   Void Ogre Dragon
   SR Rarity
   Void Ogre Dragon
   DARK 8
   Void Ogre Dragon
   Rồng quỷ luyện ngục Dragoon
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 3000


   Hiệu ứng (VN):

   1 DARK Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
   Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Lá bài Phép / Bẫy trong khi bạn không có lá bài nào trong tay: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và phá hủy nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 DARK Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a Spell/Trap Card while you have no cards in your hand: You can negate the activation and destroy it.

   Các Skill được sử dụng hàng đầu

   Roaring Soul: 100%
   Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách gửi 1 quái thú Fiend-Type từ tay của bạn vào Mộ của bạn. Gửi 1 quái thú "Resonator" hoặc 1 quái thú Loại DARK  Cấp độ 4 từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 quái thú Loại-Hỏa Cấp 4 vào tay của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong Trận đấu này, ngoại trừ Quái thú Đồng bộ, quái thú Tuner, và Triệu hồi Đặc biệt từ tay.
   Bạn cũng có thể sử dụng từng hiệu ứng sau đây một lần cho mỗi Trận đấu và tối đa. một hiệu ứng mỗi lượt.
   ● Nếu bạn điều khiển "Red Dragon Archfiend", đưa 1 quái thú Loại-Ma quỷ trên sân của bạn và 1 quái thú trên tay về Bộ bài của bạn. Sau đó, Đặt 1 "Red Reign" vào sân của bạn từ Bộ bài của bạn.
   ● Trong lượt này, các quái thú "Resonator" Thế Thủ bạn điều khiển không thể bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài.
   Roaring Soul: 100%
   Roaring Soul
   Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách gửi 1 quái thú Fiend-Type từ tay của bạn vào Mộ của bạn. Gửi 1 quái thú "Resonator" hoặc 1 quái thú Loại DARK  Cấp độ 4 từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 quái thú Loại-Hỏa Cấp 4 vào tay của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong Trận đấu này, ngoại trừ Quái thú Đồng bộ, quái thú Tuner, và Triệu hồi Đặc biệt từ tay.
   Bạn cũng có thể sử dụng từng hiệu ứng sau đây một lần cho mỗi Trận đấu và tối đa. một hiệu ứng mỗi lượt.
   ● Nếu bạn điều khiển "Red Dragon Archfiend", đưa 1 quái thú Loại-Ma quỷ trên sân của bạn và 1 quái thú trên tay về Bộ bài của bạn. Sau đó, Đặt 1 "Red Reign" vào sân của bạn từ Bộ bài của bạn.
   ● Trong lượt này, các quái thú "Resonator" Thế Thủ bạn điều khiển không thể bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài.
   Roaring Soul

   Cần 15 UR

   UR Rarity
   D.D. Crow2 card
   UR Rarity
   Wandering King Wildwind3 card
   UR Rarity
   Red Dragon Archfiend1 card
   UR Rarity
   Red Nova Dragon1 card
   UR Rarity
   Red Rising Dragon3 card
   UR Rarity
   Scarlight Red Dragon Archfiend1 card
   UR Rarity
   Book of Moon2 card
   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon2 card

   Main: 20 Extra: 8

   UR Rarity
   D.D. Crow
   UR Rarity
   D.D. Crow
   D.D. Crow
   DARK 1
   D.D. Crow
   Quạ KgK
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 100


   Hiệu ứng (VN):

   (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
   Phân loại:

   SR Rarity
   Red Sprinter
   SR Rarity
   Red Sprinter
   Red Sprinter
   FIRE 4
   Red Sprinter
   Ngựa đua đỏ
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 Cấp 3 hoặc thấp hơn Tuner Loại quái thú từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Red Sprinter" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal or Special Summoned while you control no other monsters: You can Special Summon 1 Level 3 or lower Fiend-Type Tuner from your hand or Graveyard. You can only use this effect of "Red Sprinter" once per turn.


   UR Rarity
   Wandering King Wildwind
   UR Rarity
   Wandering King Wildwind
   Wandering King Wildwind
   DARK 4
   Wandering King Wildwind
   Vua gió hoang thổi đến
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 1300


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển Tuner quái thú Loại Fiend với 1500 ATK hoặc thấp hơn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu bạn cố làm điều này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ Quái thú Synchro. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 Tuner Loại Fiend có 1500 ATK hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a Fiend-Type Tuner with 1500 or less ATK, you can Special Summon this card (from your hand). If you attempt this, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Synchro Monsters. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard; add 1 Fiend-Type Tuner with 1500 or less ATK from your Deck to your hand.


   SR Rarity
   Crimson Resonator
   SR Rarity
   Crimson Resonator
   Crimson Resonator
   DARK 2
   Crimson Resonator
   Quỷ cộng hưởng đỏ thẫm
   • ATK:

   • 800

   • DEF:

   • 300


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu quái thú duy nhất khác mà bạn điều khiển là 1 quái thú DARK Dragon Synchro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 2 "Resonator" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Crimson Resonator". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Crimson Resonator" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro Rồng TỐI, đến lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng của lá bài này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control no monsters: You can Special Summon this card from your hand. If the only other monster you control is exactly 1 DARK Dragon Synchro Monster: You can Special Summon up to 2 "Resonator" monsters from your hand or Deck, except "Crimson Resonator". You can only use each effect of "Crimson Resonator" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except DARK Dragon Synchro Monsters, the turn you activate either of this card's effects.


   SR Rarity
   Red Resonator
   SR Rarity
   Red Resonator
   Red Resonator
   FIRE 2
   Red Resonator
   Quỷ cộng hưởng đỏ
   • ATK:

   • 600

   • DEF:

   • 200


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; tăng LP bằng ATK của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Red Resonator" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your hand. When this card is Special Summoned: You can target 1 face-up monster on the field; gain LP equal to its ATK. You can only use this effect of "Red Resonator" once per turn.


   UR Rarity
   Book of Moon
   UR Rarity
   Book of Moon
   Book of Moon
   Spell Quick
   Book of Moon
   Sách mặt trăng

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    Mystical Space Typhoon
    Spell Quick
    Mystical Space Typhoon
    Cơn lốc thần bí

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


     SR Rarity
     Resonator Call
     SR Rarity
     Resonator Call
     Resonator Call
     Spell Normal
     Resonator Call
     Quỷ cộng hưởng gọi

      Hiệu ứng (VN):

      Thêm 1 "Resonator" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Add 1 "Resonator" monster from your Deck to your hand.


      SR Rarity
      Red Reign
      SR Rarity
      Red Reign
      Red Reign
      Trap Normal
      Red Reign
      Triều đại vạch sẹo đỏ

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn điều khiển quái thú Synchro Cấp 8 hoặc lớn hơn: Loại bỏ tất cả quái thú trên sân, ngoại trừ (các) quái thú có Cấp trên cùng, những quái thú ngửa còn lại trên sân không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác, ngoại trừ của chúng, cho đến hết lượt này. Nếu một quái thú Synchro Rồng TỐI được Triệu hồi Synchro đến sân của bạn trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Red Reign" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you control a Level 8 or higher Synchro Monster: Banish all monsters on the field, except the monster(s) with the highest Level, also the remaining face-up monsters on the field are unaffected by other card effects, except their own, until the end of this turn. If a DARK Dragon Synchro Monster is Synchro Summoned to your field while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use this effect of "Red Reign" once per turn.


       SR Rarity
       Dark End Dragon
       SR Rarity
       Dark End Dragon
       Dark End Dragon
       DARK 8
       Dark End Dragon
       Rồng bóng tối kết thúc
       • ATK:

       • 2600

       • DEF:

       • 2100


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú DARK non-Tuner
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; lá bài này mất 500 ATK và DEF, và bạn đưa mục tiêu đó vào Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1 or more non-Tuner DARK monsters Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; this card loses 500 ATK and DEF, and you send that target to the Graveyard.


       SR Rarity
       Hot Red Dragon Archfiend Bane
       SR Rarity
       Hot Red Dragon Archfiend Bane
       Hot Red Dragon Archfiend Bane
       DARK 10
       Hot Red Dragon Archfiend Bane
       Rồng quỉ đỏ nóng của tai họa
       • ATK:

       • 3500

       • DEF:

       • 3000


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1 quái thú Synchro rồng non-Tuner DARK Dragon
       Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Red Dragon Archfiend" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 Tuner có cùng Cấp độ (1 từ Deck của bạn và 1 từ Mộ của bạn) ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hot Red Dragon Archfiend Bane" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1 non-Tuner DARK Dragon Synchro Monster You can Tribute 1 monster, then target 1 "Red Dragon Archfiend" monster in your GY; Special Summon it. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can Special Summon 2 Tuners with the same Level (1 from your Deck and 1 from your GY) in Defense Position. You can only use each effect of "Hot Red Dragon Archfiend Bane" once per turn.


       UR Rarity
       Red Dragon Archfiend
       UR Rarity
       Red Dragon Archfiend
       Red Dragon Archfiend
       DARK 8
       Red Dragon Archfiend
       Rồng quỉ đỏ
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
       Sau khi Damage Calculation, nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển: Phá huỷ tất cả quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển. Trong End Phase của bạn: Phá huỷ tất cả những quái thú khác mà bạn điều khiển không tuyên bố tấn công trong lượt này. Lá bài này phải được ngửa trên sân để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters After damage calculation, if this card attacks a Defense Position monster your opponent controls: Destroy all Defense Position monsters your opponent controls. During your End Phase: Destroy all other monsters you control that did not declare an attack this turn. This card must be face-up on the field to activate and to resolve this effect.


       UR Rarity
       Red Nova Dragon
       UR Rarity
       Red Nova Dragon
       Red Nova Dragon
       DARK 12
       Red Nova Dragon
       Rồng tân tinh sẹo đỏ
       • ATK:

       • 3500

       • DEF:

       • 3000


       Hiệu ứng (VN):

       2 Tuners + "Red Dragon Archfiend"
       Lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi quái thú Tuner trong Mộ của bạn. Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú đang tấn công; loại bỏ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá đòn tấn công đó. Trong End Phase tiếp theo: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này bị loại bỏ bởi hiệu ứng này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Tuners + "Red Dragon Archfiend" This card gains 500 ATK for each Tuner monster in your Graveyard. Cannot be destroyed by an opponent's card effects. When an opponent's monster declares an attack: You can target the attacking monster; banish this card, and if you do, negate that attack. During the next End Phase: Special Summon this card banished by this effect.


       UR Rarity
       Red Rising Dragon
       UR Rarity
       Red Rising Dragon
       Red Rising Dragon
       DARK 6
       Red Rising Dragon
       Rồng trỗi dậy đỏ
       • ATK:

       • 2100

       • DEF:

       • 1600


       Hiệu ứng (VN):

       1 Fiend Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Resonator" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Synchro Rồng TỐI. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 2 "Resonator" Cấp 1 trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt cả hai.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Fiend Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can target 1 "Resonator" monster in your GY; Special Summon it. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this effect, except DARK Dragon Synchro Monsters. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY, then target 2 Level 1 "Resonator" monsters in your GY; Special Summon both.


       UR Rarity
       Scarlight Red Dragon Archfiend
       UR Rarity
       Scarlight Red Dragon Archfiend
       Scarlight Red Dragon Archfiend
       DARK 8
       Scarlight Red Dragon Archfiend
       Rồng quỉ đỏ sẹo sáng
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Tên của lá bài này trở thành "Red Dragon Archfiend" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể phá huỷ càng nhiều quái thú Hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt trên sân nhất có thể với ATK nhỏ hơn hoặc bằng của lá bài này (không phải lá bài này), sau đó gây 500 sát thương cho đối thủ đối với mỗi quái thú bị phá huỷ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters This card's name becomes "Red Dragon Archfiend" while it is on the field or in the GY. Once per turn: You can destroy as many Special Summoned Effect Monsters on the field as possible with ATK less than or equal to this card's (other than this card), then inflict 500 damage to your opponent for each monster destroyed.       Deck của RESONATORS trong DUEL LINKS