Thông tin tổng quan của Rose Dragon

Nhìn chung

Rose Dragon là một archetype có lối đánh combo xung quanh việc Quét sạch sân bằng hiệu ứng của Black Rose Dragon. Với sự giúp đỡ từ Skill. Rose Dragon trở thành 1 bộ bài ổn định và có tính cạnh tranh cao trong các giải đấu.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

N Rarity
Blue Rose Dragon
N Rarity
Blue Rose Dragon
N Rarity
Blue Rose Dragon
DARK 4
Blue Rose Dragon
Rồng hoa hồng xanh
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này trên sân bị phá hủy và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Black Rose Dragon" hoặc 1 quái thú Thực vật trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card on the field is destroyed and sent to the GY: You can target 1 "Black Rose Dragon" or 1 Plant monster in your GY; Special Summon that monster.

SR Rarity
Magician's Robe
SR Rarity
Magician's Robe
SR Rarity
Magician's Robe
DARK 2
Magician's Robe
Áo bào của pháp sư
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép / Bẫy; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician" từ Deck của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magician's Robe" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's turn (Quick Effect): You can discard 1 Spell/Trap; Special Summon 1 "Dark Magician" from your Deck. During your opponent's turn, if you activate a Spell/Trap Card or effect while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Magician's Robe" once per turn.

R Rarity
White Rose Dragon
R Rarity
White Rose Dragon
R Rarity
White Rose Dragon
DARK 4
White Rose Dragon
Rồng hoa hồng trắng
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rose Dragon" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "White Rose Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "White Rose Dragon" một lần mỗi lượt:
● Nếu bạn điều khiển Dragon Tuner hoặc Plant Tuner: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gửi 1 quái thú Thực vật Cấp 4 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Rose Dragon" monster from your hand or GY, except "White Rose Dragon". You can only use each of these effects of "White Rose Dragon" once per turn: ● If you control a Dragon Tuner or Plant Tuner: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can send 1 Level 4 or higher Plant monster from your Deck to the GY.

R Rarity
World Carrotweight Champion
R Rarity
World Carrotweight Champion
R Rarity
World Carrotweight Champion
DARK 4
World Carrotweight Champion
Người cà rốt
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Loại thực vật từ tay của bạn hoặc từ mặt ngửa từ sân của bạn vào Mộ, ngoại trừ "World Carrotweight Champion"; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "World Carrotweight Champion" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your Graveyard: You can send 1 Plant-Type monster from your hand or face-up from your field to the Graveyard, except "World Carrotweight Champion"; Special Summon this card. You can only use this effect of "World Carrotweight Champion" once per turn.

SR Rarity
Roxrose Dragon
SR Rarity
Roxrose Dragon
SR Rarity
Roxrose Dragon
DARK 3
Roxrose Dragon
Rồng hoa hồng dại
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 lá bài nhắc đến "Black Rose Dragon" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Roxrose Dragon". Khi lá bài này ở trong Mộ của bạn, nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Rose Dragon" ngửa mặt hoặc (các) quái thú Synchro Thực vật mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Roxrose Dragon" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 card that mentions "Black Rose Dragon" from your Deck to your hand, except "Roxrose Dragon". While this card is in your GY, if a face-up "Rose Dragon" monster(s) or Plant Synchro Monster(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can add this card to your hand. You can only use each effect of "Roxrose Dragon" once per turn.

SR Rarity
Ruddy Rose Witch
SR Rarity
Ruddy Rose Witch
SR Rarity
Ruddy Rose Witch
LIGHT 1
Ruddy Rose Witch
Phù thủy hoa hồng đỏ thẫm
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này; thêm 1 "Witch of the Black Rose" từ Deck của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy lấy 1 quái thú Thực vật Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn và đặt nó lên trên Deck của bạn, sau đó ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Witch of the Black Rose" từ tay của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; trả lại 1 trong số "Black Rose Dragon" hoặc "Ruddy Rose Dragon" của bạn đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn vào Extra Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ruddy Rose Witch" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card; add 1 "Witch of the Black Rose" from your Deck to your hand, and if you do, take 1 Level 3 or lower Plant monster from your Deck and place it on top of your Deck, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 "Witch of the Black Rose" from your hand. You can banish this card from your GY; return 1 of your "Black Rose Dragon" or "Ruddy Rose Dragon" that is banished or in your GY to the Extra Deck. You can only use each effect of "Ruddy Rose Witch" once per turn.

UR Rarity
Basal Rose Shoot
UR Rarity
Basal Rose Shoot
UR Rarity
Basal Rose Shoot
Spell Quick
Basal Rose Shoot
Lớp hoa hồng bắn

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rose Dragon" từ tay hoặc Mộ của bạn trong Thế Thủ. Nếu lá bài Úp này bị phá huỷ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số "Black Rose Dragon", hoặc 1 quái thú đề cập đến nó, đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Basal Rose Shoot" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Special Summon 1 "Rose Dragon" monster from your hand or GY in Defense Position. If this Set card is destroyed: You can target 1 of your "Black Rose Dragon", or 1 monster that mentions it, that is banished or in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Basal Rose Shoot" once per turn.

  UR Rarity
  Forbidden Lance
  UR Rarity
  Forbidden Lance
  UR Rarity
  Forbidden Lance
  Spell Quick
  Forbidden Lance
  Cây thương thánh bị cấm

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.

   UR Rarity
   Compulsory Evacuation Device
   UR Rarity
   Compulsory Evacuation Device
   UR Rarity
   Compulsory Evacuation Device
   Trap Normal
   Compulsory Evacuation Device
   Thiết bị sơ tán bắt buộc

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster on the field; return that target to the hand.

    SR Rarity
    Necro Fusion
    SR Rarity
    Necro Fusion
    SR Rarity
    Necro Fusion
    Trap Normal
    Necro Fusion
    Kết hợp vong linh

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi mặt Mộ của bạn, nhưng nó không thể tấn công lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your GY face-down, but it cannot attack this turn.

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     UR Rarity
     Borreload Furious Dragon
     UR Rarity
     Borreload Furious Dragon
     UR Rarity
     Borreload Furious Dragon
     DARK 8
     Borreload Furious Dragon
     Rồng nạp nòng xúng giận dữ
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 2500


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú DARK Dragon
     (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Link BÓNG TỐI trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Borreload Furious Dragon" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 DARK Dragon monsters (Quick Effect): You can target 1 monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them. You can banish this card from your GY, then target 1 DARK Link Monster in your GY; Special Summon it, but it cannot activate its effects this turn. You can only use each effect of "Borreload Furious Dragon" once per turn.

     UR Rarity
     Black Rose Dragon
     UR Rarity
     Black Rose Dragon
     UR Rarity
     Black Rose Dragon
     FIRE 7
     Black Rose Dragon
     Rồng hoa hồng đen
     • ATK:

     • 2400

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Thực vật khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế tấn công ngửa, và nếu bạn làm điều đó, ATK của nó sẽ trở thành 0 cho đến cuối lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can destroy all cards on the field. Once per turn: You can banish 1 Plant monster from your GY, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; change that target to face-up Attack Position, and if you do, its ATK becomes 0 until the end of this turn.

     SR Rarity
     Black Rose Moonlight Dragon
     SR Rarity
     Black Rose Moonlight Dragon
     SR Rarity
     Black Rose Moonlight Dragon
     LIGHT 7
     Black Rose Moonlight Dragon
     Rồng hoa hồng trăng đen
     • ATK:

     • 2400

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, hoặc (các) quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn được Triệu hồi Đặc biệt đến phần sân của đối thủ: Chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Black Rose Moonlight Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is Special Summoned, or a Level 5 or higher monster(s) is Special Summoned to your opponent's side of the field: Target 1 Special Summoned monster your opponent controls; return that target to the hand. You can only use this effect of "Black Rose Moonlight Dragon" once per turn.

     UR Rarity
     Clear Wing Synchro Dragon
     UR Rarity
     Clear Wing Synchro Dragon
     UR Rarity
     Clear Wing Synchro Dragon
     WIND 7
     Clear Wing Synchro Dragon
     Rồng đồng bộ cánh trong suốt
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Một lần mỗi lượt, khi quái thú khác Cấp 5 hoặc lớn hơn kích hoạt hiệu ứng của nó trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt chọn vào 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trên sân (và không có lá bài nào khác) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Nếu hiệu ứng của lá bài này phá huỷ một quái thú, thì lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ cho đến cuối lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn, when another Level 5 or higher monster activates its effect on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. Once per turn, when a monster effect is activated that targets 1 Level 5 or higher monster on the field (and no other cards) (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. If this card's effect destroys a monster, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn.

     UR Rarity
     Ruddy Rose Dragon
     UR Rarity
     Ruddy Rose Dragon
     UR Rarity
     Ruddy Rose Dragon
     FIRE 10
     Ruddy Rose Dragon
     Rồng hoa hồng đỏ thẫm
     • ATK:

     • 3200

     • DEF:

     • 2400


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tất cả các lá bài khỏi Mộ, sau đó, nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng "Black Rose Dragon" hoặc quái thú Synchro thực vật làm nguyên liệu, bạn có thể phá huỷ tất cả các lá bài khác trên sân. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng có thể phá hủy (các) lá bài (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế bài này; vô hiệu hóa kích hoạt, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Black Rose Dragon" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can banish all cards from the GYs, then, if this card was Synchro Summoned using "Black Rose Dragon" or a Plant Synchro Monster as material, you can destroy all other cards on the field. When your opponent activates a card or effect that would destroy a card(s) (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, then you can Special Summon 1 "Black Rose Dragon" from your Extra Deck or GY.

     UR Rarity
     Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
     UR Rarity
     Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
     UR Rarity
     Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
     WATER 11
     Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
     Rồng hàng rào băng về không, Trishula
     • ATK:

     • 2700

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
     Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn, ATK của nó trở thành 3300, sau đó giảm một nửa ATK của bất kỳ mặt nào- lên quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 3 cards your opponent controls. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" from your Extra Deck or GY, its ATK becomes 3300, then halve the ATK of any face-up monsters your opponent currently controls, also negate their effects. You can only use this effect of "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" once per turn.

     SR Rarity
     Shooting Riser Dragon
     SR Rarity
     Shooting Riser Dragon
     SR Rarity
     Shooting Riser Dragon
     LIGHT 7
     Shooting Riser Dragon
     Rồng trỗi dậy bắn sao
     • ATK:

     • 2100

     • DEF:

     • 1700


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể gửi 1 quái thú từ Deck của bạn đến Mộ, có Cấp độ thấp hơn Cấp độ của lá bài này trên sân và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm Cấp độ của lá bài này xuống quái thú đó, nhưng đối với phần còn lại lượt này, bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú có cùng tên với quái thú đã gửi trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shooting Riser Dragon" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi Chuỗi, trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng lá bài này mà bạn điều khiển.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can send 1 monster from your Deck to the GY, whose Level is lower than this card's on the field, and if you do, reduce this card's Level by that monster's, but for the rest of this turn, you cannot activate the effects of monsters with the same name the sent monster had in the GY. You can only use this effect of "Shooting Riser Dragon" once per turn. Once per Chain, during your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon using this card you control.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     Spell of Roses: 100%
     Gửi 1 quái thú "Rose Dragon", "Witch of the Black Rose" hoặc "Rose Fairy" từ tay của bạn đến Mộ và thêm 1 quái thú "Rose Dragon" từ Bộ bài của bạn vào tay bạn. Sau đó, bạn có thể thêm 1 "Rose Fairy" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào đầu hoặc cuối Bộ bài. Vào lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Bộ bài Phụ, ngoại trừ Quái thú Synchro.

     Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài (không bao gồm Bộ bài phụ) có chứa tổng cộng ít nhất 10 quái thú Tuner hoặc "Rose Dragon. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
     Witch of the Black Rose
     Rose Fairy
     Spell of Roses: 100%
     Spell of Roses
     Gửi 1 quái thú "Rose Dragon", "Witch of the Black Rose" hoặc "Rose Fairy" từ tay của bạn đến Mộ và thêm 1 quái thú "Rose Dragon" từ Bộ bài của bạn vào tay bạn. Sau đó, bạn có thể thêm 1 "Rose Fairy" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào đầu hoặc cuối Bộ bài. Vào lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Bộ bài Phụ, ngoại trừ Quái thú Synchro.

     Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài (không bao gồm Bộ bài phụ) có chứa tổng cộng ít nhất 10 quái thú Tuner hoặc "Rose Dragon. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
     Witch of the Black Rose
     Rose Fairy
     Spell of Roses

     Cần 14 UR

     UR Rarity
     D.D. Crow2 card
     UR Rarity
     Borreload Furious Dragon1 card
     UR Rarity
     Black Rose Dragon1 card
     UR Rarity
     Clear Wing Synchro Dragon1 card
     UR Rarity
     Ruddy Rose Dragon1 card
     UR Rarity
     Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier1 card
     UR Rarity
     Basal Rose Shoot3 card
     UR Rarity
     Forbidden Lance2 card
     UR Rarity
     Compulsory Evacuation Device2 card

     Main: 22 Extra: 7

     N Rarity
     Blue Rose Dragon
     N Rarity
     Blue Rose Dragon
     Blue Rose Dragon
     DARK 4
     Blue Rose Dragon
     Rồng hoa hồng xanh
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này trên sân bị phá hủy và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Black Rose Dragon" hoặc 1 quái thú Thực vật trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card on the field is destroyed and sent to the GY: You can target 1 "Black Rose Dragon" or 1 Plant monster in your GY; Special Summon that monster.


     N Rarity
     Blue Rose Dragon
     N Rarity
     Blue Rose Dragon
     Blue Rose Dragon
     DARK 4
     Blue Rose Dragon
     Rồng hoa hồng xanh
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này trên sân bị phá hủy và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Black Rose Dragon" hoặc 1 quái thú Thực vật trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card on the field is destroyed and sent to the GY: You can target 1 "Black Rose Dragon" or 1 Plant monster in your GY; Special Summon that monster.


     N Rarity
     Blue Rose Dragon
     N Rarity
     Blue Rose Dragon
     Blue Rose Dragon
     DARK 4
     Blue Rose Dragon
     Rồng hoa hồng xanh
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này trên sân bị phá hủy và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Black Rose Dragon" hoặc 1 quái thú Thực vật trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card on the field is destroyed and sent to the GY: You can target 1 "Black Rose Dragon" or 1 Plant monster in your GY; Special Summon that monster.


     UR Rarity
     D.D. Crow
     UR Rarity
     D.D. Crow
     D.D. Crow
     DARK 1
     D.D. Crow
     Quạ KgK
     • ATK:

     • 100

     • DEF:

     • 100


     Hiệu ứng (VN):

     (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
     Phân loại:

     UR Rarity
     D.D. Crow
     UR Rarity
     D.D. Crow
     D.D. Crow
     DARK 1
     D.D. Crow
     Quạ KgK
     • ATK:

     • 100

     • DEF:

     • 100


     Hiệu ứng (VN):

     (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
     Phân loại:

     SR Rarity
     Magician's Robe
     SR Rarity
     Magician's Robe
     Magician's Robe
     DARK 2
     Magician's Robe
     Áo bào của pháp sư
     • ATK:

     • 700

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép / Bẫy; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician" từ Deck của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magician's Robe" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During your opponent's turn (Quick Effect): You can discard 1 Spell/Trap; Special Summon 1 "Dark Magician" from your Deck. During your opponent's turn, if you activate a Spell/Trap Card or effect while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Magician's Robe" once per turn.


     R Rarity
     White Rose Dragon
     R Rarity
     White Rose Dragon
     White Rose Dragon
     DARK 4
     White Rose Dragon
     Rồng hoa hồng trắng
     • ATK:

     • 1200

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rose Dragon" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "White Rose Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "White Rose Dragon" một lần mỗi lượt:
     ● Nếu bạn điều khiển Dragon Tuner hoặc Plant Tuner: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
     ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gửi 1 quái thú Thực vật Cấp 4 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn đến Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Rose Dragon" monster from your hand or GY, except "White Rose Dragon". You can only use each of these effects of "White Rose Dragon" once per turn: ● If you control a Dragon Tuner or Plant Tuner: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can send 1 Level 4 or higher Plant monster from your Deck to the GY.


     R Rarity
     White Rose Dragon
     R Rarity
     White Rose Dragon
     White Rose Dragon
     DARK 4
     White Rose Dragon
     Rồng hoa hồng trắng
     • ATK:

     • 1200

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rose Dragon" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "White Rose Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "White Rose Dragon" một lần mỗi lượt:
     ● Nếu bạn điều khiển Dragon Tuner hoặc Plant Tuner: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
     ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gửi 1 quái thú Thực vật Cấp 4 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn đến Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Rose Dragon" monster from your hand or GY, except "White Rose Dragon". You can only use each of these effects of "White Rose Dragon" once per turn: ● If you control a Dragon Tuner or Plant Tuner: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can send 1 Level 4 or higher Plant monster from your Deck to the GY.


     R Rarity
     White Rose Dragon
     R Rarity
     White Rose Dragon
     White Rose Dragon
     DARK 4
     White Rose Dragon
     Rồng hoa hồng trắng
     • ATK:

     • 1200

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rose Dragon" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "White Rose Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "White Rose Dragon" một lần mỗi lượt:
     ● Nếu bạn điều khiển Dragon Tuner hoặc Plant Tuner: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
     ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gửi 1 quái thú Thực vật Cấp 4 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn đến Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Rose Dragon" monster from your hand or GY, except "White Rose Dragon". You can only use each of these effects of "White Rose Dragon" once per turn: ● If you control a Dragon Tuner or Plant Tuner: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can send 1 Level 4 or higher Plant monster from your Deck to the GY.


     R Rarity
     World Carrotweight Champion
     R Rarity
     World Carrotweight Champion
     World Carrotweight Champion
     DARK 4
     World Carrotweight Champion
     Người cà rốt
     • ATK:

     • 1900

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Loại thực vật từ tay của bạn hoặc từ mặt ngửa từ sân của bạn vào Mộ, ngoại trừ "World Carrotweight Champion"; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "World Carrotweight Champion" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is in your Graveyard: You can send 1 Plant-Type monster from your hand or face-up from your field to the Graveyard, except "World Carrotweight Champion"; Special Summon this card. You can only use this effect of "World Carrotweight Champion" once per turn.


     SR Rarity
     Roxrose Dragon
     SR Rarity
     Roxrose Dragon
     Roxrose Dragon
     DARK 3
     Roxrose Dragon
     Rồng hoa hồng dại
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 lá bài nhắc đến "Black Rose Dragon" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Roxrose Dragon". Khi lá bài này ở trong Mộ của bạn, nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Rose Dragon" ngửa mặt hoặc (các) quái thú Synchro Thực vật mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Roxrose Dragon" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 card that mentions "Black Rose Dragon" from your Deck to your hand, except "Roxrose Dragon". While this card is in your GY, if a face-up "Rose Dragon" monster(s) or Plant Synchro Monster(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can add this card to your hand. You can only use each effect of "Roxrose Dragon" once per turn.


     SR Rarity
     Roxrose Dragon
     SR Rarity
     Roxrose Dragon
     Roxrose Dragon
     DARK 3
     Roxrose Dragon
     Rồng hoa hồng dại
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 lá bài nhắc đến "Black Rose Dragon" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Roxrose Dragon". Khi lá bài này ở trong Mộ của bạn, nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Rose Dragon" ngửa mặt hoặc (các) quái thú Synchro Thực vật mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Roxrose Dragon" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 card that mentions "Black Rose Dragon" from your Deck to your hand, except "Roxrose Dragon". While this card is in your GY, if a face-up "Rose Dragon" monster(s) or Plant Synchro Monster(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can add this card to your hand. You can only use each effect of "Roxrose Dragon" once per turn.


     SR Rarity
     Roxrose Dragon
     SR Rarity
     Roxrose Dragon
     Roxrose Dragon
     DARK 3
     Roxrose Dragon
     Rồng hoa hồng dại
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 lá bài nhắc đến "Black Rose Dragon" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Roxrose Dragon". Khi lá bài này ở trong Mộ của bạn, nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Rose Dragon" ngửa mặt hoặc (các) quái thú Synchro Thực vật mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Roxrose Dragon" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 card that mentions "Black Rose Dragon" from your Deck to your hand, except "Roxrose Dragon". While this card is in your GY, if a face-up "Rose Dragon" monster(s) or Plant Synchro Monster(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can add this card to your hand. You can only use each effect of "Roxrose Dragon" once per turn.


     SR Rarity
     Ruddy Rose Witch
     SR Rarity
     Ruddy Rose Witch
     Ruddy Rose Witch
     LIGHT 1
     Ruddy Rose Witch
     Phù thủy hoa hồng đỏ thẫm
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 1700


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Hiến tế lá bài này; thêm 1 "Witch of the Black Rose" từ Deck của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy lấy 1 quái thú Thực vật Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn và đặt nó lên trên Deck của bạn, sau đó ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Witch of the Black Rose" từ tay của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; trả lại 1 trong số "Black Rose Dragon" hoặc "Ruddy Rose Dragon" của bạn đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn vào Extra Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ruddy Rose Witch" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Tribute this card; add 1 "Witch of the Black Rose" from your Deck to your hand, and if you do, take 1 Level 3 or lower Plant monster from your Deck and place it on top of your Deck, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 "Witch of the Black Rose" from your hand. You can banish this card from your GY; return 1 of your "Black Rose Dragon" or "Ruddy Rose Dragon" that is banished or in your GY to the Extra Deck. You can only use each effect of "Ruddy Rose Witch" once per turn.


     UR Rarity
     Basal Rose Shoot
     UR Rarity
     Basal Rose Shoot
     Basal Rose Shoot
     Spell Quick
     Basal Rose Shoot
     Lớp hoa hồng bắn

      Hiệu ứng (VN):

      Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rose Dragon" từ tay hoặc Mộ của bạn trong Thế Thủ. Nếu lá bài Úp này bị phá huỷ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số "Black Rose Dragon", hoặc 1 quái thú đề cập đến nó, đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Basal Rose Shoot" một lần trong lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Special Summon 1 "Rose Dragon" monster from your hand or GY in Defense Position. If this Set card is destroyed: You can target 1 of your "Black Rose Dragon", or 1 monster that mentions it, that is banished or in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Basal Rose Shoot" once per turn.


      UR Rarity
      Basal Rose Shoot
      UR Rarity
      Basal Rose Shoot
      Basal Rose Shoot
      Spell Quick
      Basal Rose Shoot
      Lớp hoa hồng bắn

       Hiệu ứng (VN):

       Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rose Dragon" từ tay hoặc Mộ của bạn trong Thế Thủ. Nếu lá bài Úp này bị phá huỷ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số "Black Rose Dragon", hoặc 1 quái thú đề cập đến nó, đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Basal Rose Shoot" một lần trong lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Special Summon 1 "Rose Dragon" monster from your hand or GY in Defense Position. If this Set card is destroyed: You can target 1 of your "Black Rose Dragon", or 1 monster that mentions it, that is banished or in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Basal Rose Shoot" once per turn.


       UR Rarity
       Basal Rose Shoot
       UR Rarity
       Basal Rose Shoot
       Basal Rose Shoot
       Spell Quick
       Basal Rose Shoot
       Lớp hoa hồng bắn

        Hiệu ứng (VN):

        Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rose Dragon" từ tay hoặc Mộ của bạn trong Thế Thủ. Nếu lá bài Úp này bị phá huỷ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số "Black Rose Dragon", hoặc 1 quái thú đề cập đến nó, đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Basal Rose Shoot" một lần trong lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Special Summon 1 "Rose Dragon" monster from your hand or GY in Defense Position. If this Set card is destroyed: You can target 1 of your "Black Rose Dragon", or 1 monster that mentions it, that is banished or in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Basal Rose Shoot" once per turn.


        UR Rarity
        Forbidden Lance
        UR Rarity
        Forbidden Lance
        Forbidden Lance
        Spell Quick
        Forbidden Lance
        Cây thương thánh bị cấm

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


         UR Rarity
         Forbidden Lance
         UR Rarity
         Forbidden Lance
         Forbidden Lance
         Spell Quick
         Forbidden Lance
         Cây thương thánh bị cấm

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


          UR Rarity
          Compulsory Evacuation Device
          UR Rarity
          Compulsory Evacuation Device
          Compulsory Evacuation Device
          Trap Normal
          Compulsory Evacuation Device
          Thiết bị sơ tán bắt buộc

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


           UR Rarity
           Compulsory Evacuation Device
           UR Rarity
           Compulsory Evacuation Device
           Compulsory Evacuation Device
           Trap Normal
           Compulsory Evacuation Device
           Thiết bị sơ tán bắt buộc

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


            SR Rarity
            Necro Fusion
            SR Rarity
            Necro Fusion
            Necro Fusion
            Trap Normal
            Necro Fusion
            Kết hợp vong linh

             Hiệu ứng (VN):

             Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi mặt Mộ của bạn, nhưng nó không thể tấn công lượt này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your GY face-down, but it cannot attack this turn.


             UR Rarity
             Borreload Furious Dragon
             UR Rarity
             Borreload Furious Dragon
             Borreload Furious Dragon
             DARK 8
             Borreload Furious Dragon
             Rồng nạp nòng xúng giận dữ
             • ATK:

             • 3000

             • DEF:

             • 2500


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú DARK Dragon
             (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Link BÓNG TỐI trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Borreload Furious Dragon" một lần trong mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 DARK Dragon monsters (Quick Effect): You can target 1 monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them. You can banish this card from your GY, then target 1 DARK Link Monster in your GY; Special Summon it, but it cannot activate its effects this turn. You can only use each effect of "Borreload Furious Dragon" once per turn.


             UR Rarity
             Black Rose Dragon
             UR Rarity
             Black Rose Dragon
             Black Rose Dragon
             FIRE 7
             Black Rose Dragon
             Rồng hoa hồng đen
             • ATK:

             • 2400

             • DEF:

             • 1800


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
             Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Thực vật khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế tấn công ngửa, và nếu bạn làm điều đó, ATK của nó sẽ trở thành 0 cho đến cuối lượt này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can destroy all cards on the field. Once per turn: You can banish 1 Plant monster from your GY, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; change that target to face-up Attack Position, and if you do, its ATK becomes 0 until the end of this turn.


             SR Rarity
             Black Rose Moonlight Dragon
             SR Rarity
             Black Rose Moonlight Dragon
             Black Rose Moonlight Dragon
             LIGHT 7
             Black Rose Moonlight Dragon
             Rồng hoa hồng trăng đen
             • ATK:

             • 2400

             • DEF:

             • 1800


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, hoặc (các) quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn được Triệu hồi Đặc biệt đến phần sân của đối thủ: Chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Black Rose Moonlight Dragon" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is Special Summoned, or a Level 5 or higher monster(s) is Special Summoned to your opponent's side of the field: Target 1 Special Summoned monster your opponent controls; return that target to the hand. You can only use this effect of "Black Rose Moonlight Dragon" once per turn.


             UR Rarity
             Clear Wing Synchro Dragon
             UR Rarity
             Clear Wing Synchro Dragon
             Clear Wing Synchro Dragon
             WIND 7
             Clear Wing Synchro Dragon
             Rồng đồng bộ cánh trong suốt
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 2000


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
             Một lần mỗi lượt, khi quái thú khác Cấp 5 hoặc lớn hơn kích hoạt hiệu ứng của nó trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt chọn vào 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trên sân (và không có lá bài nào khác) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Nếu hiệu ứng của lá bài này phá huỷ một quái thú, thì lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ cho đến cuối lượt này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn, when another Level 5 or higher monster activates its effect on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. Once per turn, when a monster effect is activated that targets 1 Level 5 or higher monster on the field (and no other cards) (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. If this card's effect destroys a monster, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn.


             UR Rarity
             Ruddy Rose Dragon
             UR Rarity
             Ruddy Rose Dragon
             Ruddy Rose Dragon
             FIRE 10
             Ruddy Rose Dragon
             Rồng hoa hồng đỏ thẫm
             • ATK:

             • 3200

             • DEF:

             • 2400


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tất cả các lá bài khỏi Mộ, sau đó, nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng "Black Rose Dragon" hoặc quái thú Synchro thực vật làm nguyên liệu, bạn có thể phá huỷ tất cả các lá bài khác trên sân. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng có thể phá hủy (các) lá bài (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế bài này; vô hiệu hóa kích hoạt, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Black Rose Dragon" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can banish all cards from the GYs, then, if this card was Synchro Summoned using "Black Rose Dragon" or a Plant Synchro Monster as material, you can destroy all other cards on the field. When your opponent activates a card or effect that would destroy a card(s) (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, then you can Special Summon 1 "Black Rose Dragon" from your Extra Deck or GY.


             UR Rarity
             Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
             UR Rarity
             Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
             Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
             WATER 11
             Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
             Rồng hàng rào băng về không, Trishula
             • ATK:

             • 2700

             • DEF:

             • 2000


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
             Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn, ATK của nó trở thành 3300, sau đó giảm một nửa ATK của bất kỳ mặt nào- lên quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 3 cards your opponent controls. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" from your Extra Deck or GY, its ATK becomes 3300, then halve the ATK of any face-up monsters your opponent currently controls, also negate their effects. You can only use this effect of "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" once per turn.


             SR Rarity
             Shooting Riser Dragon
             SR Rarity
             Shooting Riser Dragon
             Shooting Riser Dragon
             LIGHT 7
             Shooting Riser Dragon
             Rồng trỗi dậy bắn sao
             • ATK:

             • 2100

             • DEF:

             • 1700


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể gửi 1 quái thú từ Deck của bạn đến Mộ, có Cấp độ thấp hơn Cấp độ của lá bài này trên sân và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm Cấp độ của lá bài này xuống quái thú đó, nhưng đối với phần còn lại lượt này, bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú có cùng tên với quái thú đã gửi trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shooting Riser Dragon" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi Chuỗi, trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng lá bài này mà bạn điều khiển.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can send 1 monster from your Deck to the GY, whose Level is lower than this card's on the field, and if you do, reduce this card's Level by that monster's, but for the rest of this turn, you cannot activate the effects of monsters with the same name the sent monster had in the GY. You can only use this effect of "Shooting Riser Dragon" once per turn. Once per Chain, during your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon using this card you control.             Deck của ROSE DRAGON trong DUEL LINKS