Thông tin tổng quan của Stromberg

Nhìn chung

Stromberg/Fairy Tale xuất hiện lần đầu tiên trong Yu-Gi-Oh! Duel Links trong Mini-Box Dimension of Wizards vào tháng 3 năm 2019, khiến nó trở thành một trong những bộ bài đạt giải liên tục lâu nhất trong lịch sử Duel Links. Bộ bài tập trung vào Ma Pháp Môi Trường Golden Castle of Stromberg và có hai cơ chế riêng biệt được xây dựng trong đó: một cơ chế tập trung vào Prinzessin và hiệu ứng tấn công trực tiếp của nó và một cơ chế khác tập trung vào Iron HansIron Knight.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Glife the Phantom Bird
SR Rarity
Glife the Phantom Bird
SR Rarity
Glife the Phantom Bird
WIND 4
Glife the Phantom Bird
Chim quái thú Glife
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Golden Castle of Stromberg" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 lá trong Vùng Bẫy & Phép của đối thủ; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Glife the Phantom Bird" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard this card; add 1 "Golden Castle of Stromberg" from your Deck to your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 card in your opponent's Spell & Trap Zone; destroy it. You can only use this effect of "Glife the Phantom Bird" once per turn.

R Rarity
Iron Hans
R Rarity
Iron Hans
R Rarity
Iron Hans
EARTH 4
Iron Hans
Hans da sắt
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Iron Knight" từ Deck của bạn, cũng như nếu "Golden Castle of Stromberg" không ở trong Vùng bài Phép Môi Trường khi hiệu ứng này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Iron Hans" một lần mỗi lượt. Nhận 1000 ATK cho mỗi "Iron Knight" mà bạn điều khiển, trong khi "Golden Castle of Stromberg" ở trong Vùng bài Phép Môi Trường.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Summoned: You can Special Summon 1 "Iron Knight" from your Deck, also if "Golden Castle of Stromberg" is not in a Field Zone when this effect resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn. You can only use this effect of "Iron Hans" once per turn. Gains 1000 ATK for each "Iron Knight" you control, while "Golden Castle of Stromberg" is in a Field Zone.

UR Rarity
Iron Knight
UR Rarity
Iron Knight
UR Rarity
Iron Knight
EARTH 4
Iron Knight
Hiệp sĩ sắt
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Mất 1000 ATK khi bạn điều khiển "Iron Hans". Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc bị hiệu ứng bài gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Iron Hans" từ Deck của mình lên tay của bạn, hoặc nếu "Golden Castle of Stromberg" ở trong Vùng bài Phép Môi Trường, thay vào đó bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh từ Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Iron Knight" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Loses 1000 ATK while you control "Iron Hans". If this card on the field is destroyed by battle or sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Iron Hans" from your Deck to your hand, or, if "Golden Castle of Stromberg" is in a Field Zone, you can add 1 Warrior monster from your Deck to your hand, instead. You can only use this effect of "Iron Knight" once per turn.

SR Rarity
V Salamander
SR Rarity
V Salamander
SR Rarity
V Salamander
FIRE 4
V Salamander
Kỳ giông lửa V
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Utopia" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Number C39: Utopia Ray V" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này mà bạn điều khiển cho mục tiêu đó. Một lần mỗi lượt, khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi quái thú được trang bị; vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú được trang bị (ngay cả sau khi lá bài này rời khỏi sân hoặc quái thú không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của lá), và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho bạn đối thủ của mỗi quái thú bị phá huỷ bởi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Utopia" monster in your Graveyard; Special Summon that target. You can target 1 "Number C39: Utopia Ray V" you control; equip this monster you control to that target. Once per turn, while this card is equipped to a monster: You can detach 1 Xyz Material from the equipped monster; negate the equipped monster's effects (even after this card leaves the field or the monster becomes unaffected by card effects), and if you do, destroy all monsters your opponent controls, and if you do that, inflict 1000 damage to your opponent for each monster destroyed by this effect.

SR Rarity
ZS - Armed Sage
SR Rarity
ZS - Armed Sage
SR Rarity
ZS - Armed Sage
LIGHT 4
ZS - Armed Sage
Phục vụ Zexal - Thuật sư trang bị
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Nếu quái thú duy nhất mà bạn điều khiển là 1 quái thú Cấp 4 không có tên "ZS - Armed Sage", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). "Utopia" đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể thêm 1 "ZW -" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "ZS - Armed Sage" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If the only monster you control is 1 Level 4 monster not named "ZS - Armed Sage", you can Special Summon this card (from your hand). A "Utopia" Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as material gains this effect. ● If this card is Xyz Summoned: You can add 1 "ZW -" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "ZS - Armed Sage" once per turn.

R Rarity
ZW - Lightning Blade
R Rarity
ZW - Lightning Blade
R Rarity
ZW - Lightning Blade
LIGHT 5
ZW - Lightning Blade
Vũ khí zexal - Kiếm sét
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 1200 ATK. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú, "ZW -" úp mà bạn điều khiển không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ. Nếu một quái thú được trang bị lá bài này sẽ bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, hãy phá huỷ lá bài này thay thế. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "ZW - Lightning Blade".


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It gains 1200 ATK. While this card is equipped to a monster, face-up "ZW -" cards you control cannot be destroyed by your opponent's card effects. If a monster equipped with this card would be destroyed by a card effect, destroy this card instead. You can only control 1 face-up "ZW - Lightning Blade".

R Rarity
ZW - Tornado Bringer
R Rarity
ZW - Tornado Bringer
R Rarity
ZW - Tornado Bringer
WIND 5
ZW - Tornado Bringer
Vũ khí zexal - Kiếm tạo bão
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 1300 ATK. Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú đó bằng các hiệu ứng của lá bài. Nếu một quái thú được trang bị lá bài này sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, hãy phá huỷ lá bài này thay thế. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "ZW - Tornado Bringer".


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It gains 1300 ATK. While this card is equipped to a monster, your opponent cannot target that monster with card effects. If a monster equipped with this card would be destroyed by battle, destroy this card instead. You can only control 1 face-up "ZW - Tornado Bringer".

R Rarity
Golden Castle of Stromberg
R Rarity
Golden Castle of Stromberg
R Rarity
Golden Castle of Stromberg
Spell Field
Golden Castle of Stromberg
Lâu đài vàng Stromberg

  Hiệu ứng (VN):

  Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, bạn phải loại bỏ 10 lá bài từ trên cùng của Deck úp xuống (đây không phải là tùy chọn), nếu không lá bài này bị phá hủy. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Deck của bạn có liệt kê cụ thể lá bài "Golden Castle of Stromberg" trong hiệu ứng của nó. Bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp lần lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Golden Castle of Stromberg" một lần mỗi lượt. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Phá huỷ quái thú đang tấn công và nếu bạn làm điều đó, gây sát thương cho đối thủ bằng một nửa ATK mà quái thú đó có trên sân.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Once per turn, during your Standby Phase, you must banish 10 cards from the top of your Deck face-down (this is not optional), or this card is destroyed. During your Main Phase: You can Special Summon 1 monster from your Deck that specifically lists the card "Golden Castle of Stromberg" in its text. You cannot Normal Summon/Set the turn you activate this effect (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Golden Castle of Stromberg" once per turn. When an opponent's monster declares an attack: Destroy the attacking monster, and if you do, inflict damage to your opponent equal to half the ATK that monster had on the field.

  R Rarity
  Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
  R Rarity
  Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
  R Rarity
  Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
  Spell Normal
  Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
  Phép thăng hạng - Lực giới hạn của Barian

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz Rank 4 mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "Number C" cao hơn quái thú bạn điều khiển 1 Rank bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi như là một Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz đưa vào mục tiêu đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên quái thú được Triệu hồi.)


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 Rank 4 Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Number C" monster that is 1 Rank higher than that monster you control, by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to that target also become Xyz Materials on the Summoned monster.)

   UR Rarity
   Reinforcement of the Army
   UR Rarity
   Reinforcement of the Army
   UR Rarity
   Reinforcement of the Army
   Spell Normal
   Reinforcement of the Army
   Quân tiếp viện

    Hiệu ứng (VN):

    Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    SR Rarity
    Bujinki Ahashima
    SR Rarity
    Bujinki Ahashima
    SR Rarity
    Bujinki Ahashima
    LIGHT
    Bujinki Ahashima
    Võ thần cơ Ahashima
    • ATK:

    • 1500

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trên

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú có cùng Cấp độ
    Không thể được sử dụng làm nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Bujinki Ahashima" một lần cho mỗi lượt.
    ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú có cùng Cấp độ, 1 từ tay của bạn và 1 từ Mộ của bạn, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng và ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Xyz 1 quái thú Xyz bằng cách sử dụng 2 quái thú đó chỉ một.
    ● Nếu một quái thú Xyz, lá bài này chỉ để kích hoạt hiệu ứng bằng cách tách (các) nguyên liệu ra (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bẫy / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 monsters with the same Level Cannot be used as Link Material. You can only use each of the following effects of "Bujinki Ahashima" once per turn. ● If this card is Link Summoned: You can Special Summon 2 monsters with the same Level, 1 from your hand and 1 from your GY, but negate their effects, and immediately after this effect resolves, Xyz Summon 1 Xyz Monster using those 2 monsters only. ● If an Xyz Monster this card points to activates an effect by detaching material(s) (except during the Damage Step): You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it.

    UR Rarity
    Number 39: Utopia
    UR Rarity
    Number 39: Utopia
    UR Rarity
    Number 39: Utopia
    LIGHT
    Number 39: Utopia
    Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.

    UR Rarity
    Number C39: Utopia Ray
    UR Rarity
    Number C39: Utopia Ray
    UR Rarity
    Number C39: Utopia Ray
    LIGHT
    Number C39: Utopia Ray
    Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú LIGHT Cấp 4
    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.

    SR Rarity
    Number S39: Utopia the Lightning
    SR Rarity
    Number S39: Utopia the Lightning
    SR Rarity
    Number S39: Utopia the Lightning
    LIGHT
    Number S39: Utopia the Lightning
    Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú LIGHT Cấp 5
    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.

    UR Rarity
    Ultimate Leo Utopia Ray
    UR Rarity
    Ultimate Leo Utopia Ray
    UR Rarity
    Ultimate Leo Utopia Ray
    LIGHT
    Ultimate Leo Utopia Ray
    Hợp thể hi vọng sáng sư giáp
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú Cấp 5
    (Lá bài này luôn được coi là "Number C39: Utopia Ray".)
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; trang bị 1 quái thú "ZW -" từ Deck của bạn hoặc Extra Deck vào lá bài này như thể nó được trang bị bởi hiệu ứng của quái thú đó. Kích hoạt và hiệu ứng của hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần mỗi lượt, trong khi lá bài này được trang bị Lá bài quái thú "ZW -" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm một nửa ATK của nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 5 monsters (This card is always treated as "Number C39: Utopia Ray".) Once per turn: You can detach 1 material from this card; equip 1 "ZW -" monster from your Deck or Extra Deck to this card as if it were equipped by that monster's effect. This effect's activation and effect cannot be negated. Once per turn, while this card is equipped with a "ZW -" Monster Card (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects, and if you do, halve its ATK.

    UR Rarity
    ZW - Leo Arms
    UR Rarity
    ZW - Leo Arms
    UR Rarity
    ZW - Leo Arms
    LIGHT
    ZW - Leo Arms
    Vũ khí zexal - Trang bị Sư Tử
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 5
    Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 "ZW -" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 3000 ATK. Trong Battle Phase của bạn, nếu một quái thú tấn công lượt này khi được trang bị lá bài này: Bạn có thể gửi Lá bài Trang bị này đến Mộ; quái thú được trang bị lá bài này có thể tấn công lần thứ hai, lên quái thú của đối thủ, trong Battle Phase này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 5 monsters This card cannot attack your opponent directly. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "ZW -" monster from your Deck to your hand. You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster on the field to that target. It gains 3000 ATK. During your Battle Phase, if a monster attacked this turn while equipped with this card: You can send this Equip Card to the Graveyard; the monster that was equipped with this card can make a second attack, on an opponent's monster, during this Battle Phase.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    Order of Chaos: 100%
    Bạn có thể kích hoạt các hiệu ứng dưới đây một lần mỗi lượt. Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Utopia" và quái thú có Cấp độ hoặc Hạng 4.
    ● Lấy 1 V Salamander trên tay và thêm 1 Số 39: Utopia từ bên ngoài Bộ bài vào Mộ của bạn.
    ● Trả lại tối đa 2 lá bài về Bộ bài từ tay hoặc Vùng Quái vật của bạn. Nếu không có quái thú nào trên sân của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 V Salamander ngoài Triệu hồi Thường/Úp của bạn trong lượt này.
    ● Nếu bạn điều khiển Số 39: Utopia, Đặt 1 Lực lượng Barian giới hạn phép thuật thăng hạng từ Bộ bài hoặc Mộ của bạn xuống sân.
    Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
    Number 39: Utopia
    V Salamander
    Order of Chaos: 100%
    Order of Chaos
    Bạn có thể kích hoạt các hiệu ứng dưới đây một lần mỗi lượt. Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Utopia" và quái thú có Cấp độ hoặc Hạng 4.
    ● Lấy 1 V Salamander trên tay và thêm 1 Số 39: Utopia từ bên ngoài Bộ bài vào Mộ của bạn.
    ● Trả lại tối đa 2 lá bài về Bộ bài từ tay hoặc Vùng Quái vật của bạn. Nếu không có quái thú nào trên sân của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 V Salamander ngoài Triệu hồi Thường/Úp của bạn trong lượt này.
    ● Nếu bạn điều khiển Số 39: Utopia, Đặt 1 Lực lượng Barian giới hạn phép thuật thăng hạng từ Bộ bài hoặc Mộ của bạn xuống sân.
    Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
    Number 39: Utopia
    V Salamander
    Order of Chaos

    Cần 15 UR

    UR Rarity
    Iron Knight1 card
    UR Rarity
    Number 39: Utopia2 card
    UR Rarity
    Number C39: Utopia Ray1 card
    UR Rarity
    Ultimate Leo Utopia Ray2 card
    UR Rarity
    ZW - Leo Arms1 card
    UR Rarity
    Forbidden Lance2 card
    UR Rarity
    Mind Control2 card
    UR Rarity
    Reinforcement of the Army1 card
    UR Rarity
    Crackdown1 card
    UR Rarity
    Scrap-Iron Scarecrow2 card

    Main: 27 Extra: 8

    SR Rarity
    Glife the Phantom Bird
    SR Rarity
    Glife the Phantom Bird
    Glife the Phantom Bird
    WIND 4
    Glife the Phantom Bird
    Chim quái thú Glife
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Golden Castle of Stromberg" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 lá trong Vùng Bẫy & Phép của đối thủ; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Glife the Phantom Bird" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can discard this card; add 1 "Golden Castle of Stromberg" from your Deck to your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 card in your opponent's Spell & Trap Zone; destroy it. You can only use this effect of "Glife the Phantom Bird" once per turn.


    SR Rarity
    Glife the Phantom Bird
    SR Rarity
    Glife the Phantom Bird
    Glife the Phantom Bird
    WIND 4
    Glife the Phantom Bird
    Chim quái thú Glife
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Golden Castle of Stromberg" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 lá trong Vùng Bẫy & Phép của đối thủ; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Glife the Phantom Bird" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can discard this card; add 1 "Golden Castle of Stromberg" from your Deck to your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 card in your opponent's Spell & Trap Zone; destroy it. You can only use this effect of "Glife the Phantom Bird" once per turn.


    SR Rarity
    Glife the Phantom Bird
    SR Rarity
    Glife the Phantom Bird
    Glife the Phantom Bird
    WIND 4
    Glife the Phantom Bird
    Chim quái thú Glife
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Golden Castle of Stromberg" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 lá trong Vùng Bẫy & Phép của đối thủ; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Glife the Phantom Bird" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can discard this card; add 1 "Golden Castle of Stromberg" from your Deck to your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 card in your opponent's Spell & Trap Zone; destroy it. You can only use this effect of "Glife the Phantom Bird" once per turn.


    R Rarity
    Iron Hans
    R Rarity
    Iron Hans
    Iron Hans
    EARTH 4
    Iron Hans
    Hans da sắt
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Iron Knight" từ Deck của bạn, cũng như nếu "Golden Castle of Stromberg" không ở trong Vùng bài Phép Môi Trường khi hiệu ứng này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Iron Hans" một lần mỗi lượt. Nhận 1000 ATK cho mỗi "Iron Knight" mà bạn điều khiển, trong khi "Golden Castle of Stromberg" ở trong Vùng bài Phép Môi Trường.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Summoned: You can Special Summon 1 "Iron Knight" from your Deck, also if "Golden Castle of Stromberg" is not in a Field Zone when this effect resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn. You can only use this effect of "Iron Hans" once per turn. Gains 1000 ATK for each "Iron Knight" you control, while "Golden Castle of Stromberg" is in a Field Zone.


    UR Rarity
    Iron Knight
    UR Rarity
    Iron Knight
    Iron Knight
    EARTH 4
    Iron Knight
    Hiệp sĩ sắt
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 700


    Hiệu ứng (VN):

    Mất 1000 ATK khi bạn điều khiển "Iron Hans". Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc bị hiệu ứng bài gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Iron Hans" từ Deck của mình lên tay của bạn, hoặc nếu "Golden Castle of Stromberg" ở trong Vùng bài Phép Môi Trường, thay vào đó bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh từ Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Iron Knight" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Loses 1000 ATK while you control "Iron Hans". If this card on the field is destroyed by battle or sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Iron Hans" from your Deck to your hand, or, if "Golden Castle of Stromberg" is in a Field Zone, you can add 1 Warrior monster from your Deck to your hand, instead. You can only use this effect of "Iron Knight" once per turn.


    SR Rarity
    Summoner Monk
    SR Rarity
    Summoner Monk
    Summoner Monk
    DARK 4
    Summoner Monk
    Thầy tu triệu hồi Triệu Hoán Tăng
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này ngửa trên sân, nó không thể được Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Spell; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 từ Deck của bạn, nhưng quái thú đó không thể tấn công lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    While this card is face-up on the field, it cannot be Tributed. If this card is Normal or Flip Summoned: Change this card to Defense Position. Once per turn: You can discard 1 Spell; Special Summon 1 Level 4 monster from your Deck, but that monster cannot attack this turn.


    SR Rarity
    Summoner Monk
    SR Rarity
    Summoner Monk
    Summoner Monk
    DARK 4
    Summoner Monk
    Thầy tu triệu hồi Triệu Hoán Tăng
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này ngửa trên sân, nó không thể được Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Spell; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 từ Deck của bạn, nhưng quái thú đó không thể tấn công lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    While this card is face-up on the field, it cannot be Tributed. If this card is Normal or Flip Summoned: Change this card to Defense Position. Once per turn: You can discard 1 Spell; Special Summon 1 Level 4 monster from your Deck, but that monster cannot attack this turn.


    SR Rarity
    V Salamander
    SR Rarity
    V Salamander
    V Salamander
    FIRE 4
    V Salamander
    Kỳ giông lửa V
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1300


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Utopia" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Number C39: Utopia Ray V" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này mà bạn điều khiển cho mục tiêu đó. Một lần mỗi lượt, khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi quái thú được trang bị; vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú được trang bị (ngay cả sau khi lá bài này rời khỏi sân hoặc quái thú không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của lá), và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho bạn đối thủ của mỗi quái thú bị phá huỷ bởi hiệu ứng này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Utopia" monster in your Graveyard; Special Summon that target. You can target 1 "Number C39: Utopia Ray V" you control; equip this monster you control to that target. Once per turn, while this card is equipped to a monster: You can detach 1 Xyz Material from the equipped monster; negate the equipped monster's effects (even after this card leaves the field or the monster becomes unaffected by card effects), and if you do, destroy all monsters your opponent controls, and if you do that, inflict 1000 damage to your opponent for each monster destroyed by this effect.


    SR Rarity
    V Salamander
    SR Rarity
    V Salamander
    V Salamander
    FIRE 4
    V Salamander
    Kỳ giông lửa V
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1300


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Utopia" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Number C39: Utopia Ray V" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này mà bạn điều khiển cho mục tiêu đó. Một lần mỗi lượt, khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi quái thú được trang bị; vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú được trang bị (ngay cả sau khi lá bài này rời khỏi sân hoặc quái thú không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của lá), và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho bạn đối thủ của mỗi quái thú bị phá huỷ bởi hiệu ứng này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Utopia" monster in your Graveyard; Special Summon that target. You can target 1 "Number C39: Utopia Ray V" you control; equip this monster you control to that target. Once per turn, while this card is equipped to a monster: You can detach 1 Xyz Material from the equipped monster; negate the equipped monster's effects (even after this card leaves the field or the monster becomes unaffected by card effects), and if you do, destroy all monsters your opponent controls, and if you do that, inflict 1000 damage to your opponent for each monster destroyed by this effect.


    SR Rarity
    V Salamander
    SR Rarity
    V Salamander
    V Salamander
    FIRE 4
    V Salamander
    Kỳ giông lửa V
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1300


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Utopia" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Number C39: Utopia Ray V" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này mà bạn điều khiển cho mục tiêu đó. Một lần mỗi lượt, khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi quái thú được trang bị; vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú được trang bị (ngay cả sau khi lá bài này rời khỏi sân hoặc quái thú không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của lá), và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho bạn đối thủ của mỗi quái thú bị phá huỷ bởi hiệu ứng này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Utopia" monster in your Graveyard; Special Summon that target. You can target 1 "Number C39: Utopia Ray V" you control; equip this monster you control to that target. Once per turn, while this card is equipped to a monster: You can detach 1 Xyz Material from the equipped monster; negate the equipped monster's effects (even after this card leaves the field or the monster becomes unaffected by card effects), and if you do, destroy all monsters your opponent controls, and if you do that, inflict 1000 damage to your opponent for each monster destroyed by this effect.


    SR Rarity
    ZS - Armed Sage
    SR Rarity
    ZS - Armed Sage
    ZS - Armed Sage
    LIGHT 4
    ZS - Armed Sage
    Phục vụ Zexal - Thuật sư trang bị
    • ATK:

    • 300

    • DEF:

    • 900


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu quái thú duy nhất mà bạn điều khiển là 1 quái thú Cấp 4 không có tên "ZS - Armed Sage", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). "Utopia" đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
    ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể thêm 1 "ZW -" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
    Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "ZS - Armed Sage" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If the only monster you control is 1 Level 4 monster not named "ZS - Armed Sage", you can Special Summon this card (from your hand). A "Utopia" Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as material gains this effect. ● If this card is Xyz Summoned: You can add 1 "ZW -" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "ZS - Armed Sage" once per turn.


    SR Rarity
    ZS - Armed Sage
    SR Rarity
    ZS - Armed Sage
    ZS - Armed Sage
    LIGHT 4
    ZS - Armed Sage
    Phục vụ Zexal - Thuật sư trang bị
    • ATK:

    • 300

    • DEF:

    • 900


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu quái thú duy nhất mà bạn điều khiển là 1 quái thú Cấp 4 không có tên "ZS - Armed Sage", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). "Utopia" đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
    ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể thêm 1 "ZW -" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
    Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "ZS - Armed Sage" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If the only monster you control is 1 Level 4 monster not named "ZS - Armed Sage", you can Special Summon this card (from your hand). A "Utopia" Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as material gains this effect. ● If this card is Xyz Summoned: You can add 1 "ZW -" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "ZS - Armed Sage" once per turn.


    SR Rarity
    ZS - Armed Sage
    SR Rarity
    ZS - Armed Sage
    ZS - Armed Sage
    LIGHT 4
    ZS - Armed Sage
    Phục vụ Zexal - Thuật sư trang bị
    • ATK:

    • 300

    • DEF:

    • 900


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu quái thú duy nhất mà bạn điều khiển là 1 quái thú Cấp 4 không có tên "ZS - Armed Sage", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). "Utopia" đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
    ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể thêm 1 "ZW -" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
    Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "ZS - Armed Sage" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If the only monster you control is 1 Level 4 monster not named "ZS - Armed Sage", you can Special Summon this card (from your hand). A "Utopia" Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as material gains this effect. ● If this card is Xyz Summoned: You can add 1 "ZW -" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "ZS - Armed Sage" once per turn.


    R Rarity
    ZW - Lightning Blade
    R Rarity
    ZW - Lightning Blade
    ZW - Lightning Blade
    LIGHT 5
    ZW - Lightning Blade
    Vũ khí zexal - Kiếm sét
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 1200 ATK. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú, "ZW -" úp mà bạn điều khiển không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ. Nếu một quái thú được trang bị lá bài này sẽ bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, hãy phá huỷ lá bài này thay thế. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "ZW - Lightning Blade".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It gains 1200 ATK. While this card is equipped to a monster, face-up "ZW -" cards you control cannot be destroyed by your opponent's card effects. If a monster equipped with this card would be destroyed by a card effect, destroy this card instead. You can only control 1 face-up "ZW - Lightning Blade".


    R Rarity
    ZW - Tornado Bringer
    R Rarity
    ZW - Tornado Bringer
    ZW - Tornado Bringer
    WIND 5
    ZW - Tornado Bringer
    Vũ khí zexal - Kiếm tạo bão
    • ATK:

    • 1300

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 1300 ATK. Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú đó bằng các hiệu ứng của lá bài. Nếu một quái thú được trang bị lá bài này sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, hãy phá huỷ lá bài này thay thế. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "ZW - Tornado Bringer".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It gains 1300 ATK. While this card is equipped to a monster, your opponent cannot target that monster with card effects. If a monster equipped with this card would be destroyed by battle, destroy this card instead. You can only control 1 face-up "ZW - Tornado Bringer".


    UR Rarity
    Forbidden Lance
    UR Rarity
    Forbidden Lance
    Forbidden Lance
    Spell Quick
    Forbidden Lance
    Cây thương thánh bị cấm

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


     UR Rarity
     Forbidden Lance
     UR Rarity
     Forbidden Lance
     Forbidden Lance
     Spell Quick
     Forbidden Lance
     Cây thương thánh bị cấm

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


      R Rarity
      Golden Castle of Stromberg
      R Rarity
      Golden Castle of Stromberg
      Golden Castle of Stromberg
      Spell Field
      Golden Castle of Stromberg
      Lâu đài vàng Stromberg

       Hiệu ứng (VN):

       Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, bạn phải loại bỏ 10 lá bài từ trên cùng của Deck úp xuống (đây không phải là tùy chọn), nếu không lá bài này bị phá hủy. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Deck của bạn có liệt kê cụ thể lá bài "Golden Castle of Stromberg" trong hiệu ứng của nó. Bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp lần lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Golden Castle of Stromberg" một lần mỗi lượt. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Phá huỷ quái thú đang tấn công và nếu bạn làm điều đó, gây sát thương cho đối thủ bằng một nửa ATK mà quái thú đó có trên sân.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Once per turn, during your Standby Phase, you must banish 10 cards from the top of your Deck face-down (this is not optional), or this card is destroyed. During your Main Phase: You can Special Summon 1 monster from your Deck that specifically lists the card "Golden Castle of Stromberg" in its text. You cannot Normal Summon/Set the turn you activate this effect (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Golden Castle of Stromberg" once per turn. When an opponent's monster declares an attack: Destroy the attacking monster, and if you do, inflict damage to your opponent equal to half the ATK that monster had on the field.


       R Rarity
       Golden Castle of Stromberg
       R Rarity
       Golden Castle of Stromberg
       Golden Castle of Stromberg
       Spell Field
       Golden Castle of Stromberg
       Lâu đài vàng Stromberg

        Hiệu ứng (VN):

        Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, bạn phải loại bỏ 10 lá bài từ trên cùng của Deck úp xuống (đây không phải là tùy chọn), nếu không lá bài này bị phá hủy. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Deck của bạn có liệt kê cụ thể lá bài "Golden Castle of Stromberg" trong hiệu ứng của nó. Bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp lần lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Golden Castle of Stromberg" một lần mỗi lượt. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Phá huỷ quái thú đang tấn công và nếu bạn làm điều đó, gây sát thương cho đối thủ bằng một nửa ATK mà quái thú đó có trên sân.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Once per turn, during your Standby Phase, you must banish 10 cards from the top of your Deck face-down (this is not optional), or this card is destroyed. During your Main Phase: You can Special Summon 1 monster from your Deck that specifically lists the card "Golden Castle of Stromberg" in its text. You cannot Normal Summon/Set the turn you activate this effect (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Golden Castle of Stromberg" once per turn. When an opponent's monster declares an attack: Destroy the attacking monster, and if you do, inflict damage to your opponent equal to half the ATK that monster had on the field.


        R Rarity
        Golden Castle of Stromberg
        R Rarity
        Golden Castle of Stromberg
        Golden Castle of Stromberg
        Spell Field
        Golden Castle of Stromberg
        Lâu đài vàng Stromberg

         Hiệu ứng (VN):

         Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, bạn phải loại bỏ 10 lá bài từ trên cùng của Deck úp xuống (đây không phải là tùy chọn), nếu không lá bài này bị phá hủy. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Deck của bạn có liệt kê cụ thể lá bài "Golden Castle of Stromberg" trong hiệu ứng của nó. Bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp lần lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Golden Castle of Stromberg" một lần mỗi lượt. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Phá huỷ quái thú đang tấn công và nếu bạn làm điều đó, gây sát thương cho đối thủ bằng một nửa ATK mà quái thú đó có trên sân.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Once per turn, during your Standby Phase, you must banish 10 cards from the top of your Deck face-down (this is not optional), or this card is destroyed. During your Main Phase: You can Special Summon 1 monster from your Deck that specifically lists the card "Golden Castle of Stromberg" in its text. You cannot Normal Summon/Set the turn you activate this effect (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Golden Castle of Stromberg" once per turn. When an opponent's monster declares an attack: Destroy the attacking monster, and if you do, inflict damage to your opponent equal to half the ATK that monster had on the field.


         UR Rarity
         Mind Control
         UR Rarity
         Mind Control
         Mind Control
         Spell Normal
         Mind Control
         Kiểm soát mặt tinh thần

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, điều khiển mục tiêu đó, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công hoặc bị Hiến tế.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster your opponent controls; until the End Phase, take control of that target, but it cannot declare an attack or be Tributed.


          UR Rarity
          Mind Control
          UR Rarity
          Mind Control
          Mind Control
          Spell Normal
          Mind Control
          Kiểm soát mặt tinh thần

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, điều khiển mục tiêu đó, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công hoặc bị Hiến tế.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 monster your opponent controls; until the End Phase, take control of that target, but it cannot declare an attack or be Tributed.


           R Rarity
           Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
           R Rarity
           Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
           Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
           Spell Normal
           Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
           Phép thăng hạng - Lực giới hạn của Barian

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz Rank 4 mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "Number C" cao hơn quái thú bạn điều khiển 1 Rank bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi như là một Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz đưa vào mục tiêu đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên quái thú được Triệu hồi.)


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 Rank 4 Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Number C" monster that is 1 Rank higher than that monster you control, by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to that target also become Xyz Materials on the Summoned monster.)


            UR Rarity
            Reinforcement of the Army
            UR Rarity
            Reinforcement of the Army
            Reinforcement of the Army
            Spell Normal
            Reinforcement of the Army
            Quân tiếp viện

             Hiệu ứng (VN):

             Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


             UR Rarity
             Crackdown
             UR Rarity
             Crackdown
             Crackdown
             Trap Continuous
             Crackdown
             Bắt vật lớn

              Hiệu ứng (VN):

              Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
              Phân loại:

              UR Rarity
              Scrap-Iron Scarecrow
              UR Rarity
              Scrap-Iron Scarecrow
              Scrap-Iron Scarecrow
              Trap Normal
              Scrap-Iron Scarecrow
              Bù nhìn mạ sắt

               Hiệu ứng (VN):

               Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn vào quái thú đang tấn công; vô hiệu hóa lần tấn công, sau đó, Úp lá bài này úp xuống thay vì gửi nó đến Mộ.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When an opponent's monster declares an attack: Target the attacking monster; negate the attack, also, after that, Set this card face-down instead of sending it to the GY.


               UR Rarity
               Scrap-Iron Scarecrow
               UR Rarity
               Scrap-Iron Scarecrow
               Scrap-Iron Scarecrow
               Trap Normal
               Scrap-Iron Scarecrow
               Bù nhìn mạ sắt

                Hiệu ứng (VN):

                Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn vào quái thú đang tấn công; vô hiệu hóa lần tấn công, sau đó, Úp lá bài này úp xuống thay vì gửi nó đến Mộ.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When an opponent's monster declares an attack: Target the attacking monster; negate the attack, also, after that, Set this card face-down instead of sending it to the GY.


                SR Rarity
                Bujinki Ahashima
                SR Rarity
                Bujinki Ahashima
                Bujinki Ahashima
                LIGHT
                Bujinki Ahashima
                Võ thần cơ Ahashima
                • ATK:

                • 1500

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Trên

                Dưới-Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú có cùng Cấp độ
                Không thể được sử dụng làm nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Bujinki Ahashima" một lần cho mỗi lượt.
                ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú có cùng Cấp độ, 1 từ tay của bạn và 1 từ Mộ của bạn, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng và ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Xyz 1 quái thú Xyz bằng cách sử dụng 2 quái thú đó chỉ một.
                ● Nếu một quái thú Xyz, lá bài này chỉ để kích hoạt hiệu ứng bằng cách tách (các) nguyên liệu ra (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bẫy / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 monsters with the same Level Cannot be used as Link Material. You can only use each of the following effects of "Bujinki Ahashima" once per turn. ● If this card is Link Summoned: You can Special Summon 2 monsters with the same Level, 1 from your hand and 1 from your GY, but negate their effects, and immediately after this effect resolves, Xyz Summon 1 Xyz Monster using those 2 monsters only. ● If an Xyz Monster this card points to activates an effect by detaching material(s) (except during the Damage Step): You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it.


                UR Rarity
                Number 39: Utopia
                UR Rarity
                Number 39: Utopia
                Number 39: Utopia
                LIGHT
                Number 39: Utopia
                Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


                UR Rarity
                Number 39: Utopia
                UR Rarity
                Number 39: Utopia
                Number 39: Utopia
                LIGHT
                Number 39: Utopia
                Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


                UR Rarity
                Number C39: Utopia Ray
                UR Rarity
                Number C39: Utopia Ray
                Number C39: Utopia Ray
                LIGHT
                Number C39: Utopia Ray
                Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                3 quái thú LIGHT Cấp 4
                Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.


                SR Rarity
                Number S39: Utopia the Lightning
                SR Rarity
                Number S39: Utopia the Lightning
                Number S39: Utopia the Lightning
                LIGHT
                Number S39: Utopia the Lightning
                Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                3 quái thú LIGHT Cấp 5
                Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.


                UR Rarity
                Ultimate Leo Utopia Ray
                UR Rarity
                Ultimate Leo Utopia Ray
                Ultimate Leo Utopia Ray
                LIGHT
                Ultimate Leo Utopia Ray
                Hợp thể hi vọng sáng sư giáp
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                3 quái thú Cấp 5
                (Lá bài này luôn được coi là "Number C39: Utopia Ray".)
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; trang bị 1 quái thú "ZW -" từ Deck của bạn hoặc Extra Deck vào lá bài này như thể nó được trang bị bởi hiệu ứng của quái thú đó. Kích hoạt và hiệu ứng của hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần mỗi lượt, trong khi lá bài này được trang bị Lá bài quái thú "ZW -" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm một nửa ATK của nó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                3 Level 5 monsters (This card is always treated as "Number C39: Utopia Ray".) Once per turn: You can detach 1 material from this card; equip 1 "ZW -" monster from your Deck or Extra Deck to this card as if it were equipped by that monster's effect. This effect's activation and effect cannot be negated. Once per turn, while this card is equipped with a "ZW -" Monster Card (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects, and if you do, halve its ATK.


                UR Rarity
                Ultimate Leo Utopia Ray
                UR Rarity
                Ultimate Leo Utopia Ray
                Ultimate Leo Utopia Ray
                LIGHT
                Ultimate Leo Utopia Ray
                Hợp thể hi vọng sáng sư giáp
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                3 quái thú Cấp 5
                (Lá bài này luôn được coi là "Number C39: Utopia Ray".)
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; trang bị 1 quái thú "ZW -" từ Deck của bạn hoặc Extra Deck vào lá bài này như thể nó được trang bị bởi hiệu ứng của quái thú đó. Kích hoạt và hiệu ứng của hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần mỗi lượt, trong khi lá bài này được trang bị Lá bài quái thú "ZW -" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm một nửa ATK của nó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                3 Level 5 monsters (This card is always treated as "Number C39: Utopia Ray".) Once per turn: You can detach 1 material from this card; equip 1 "ZW -" monster from your Deck or Extra Deck to this card as if it were equipped by that monster's effect. This effect's activation and effect cannot be negated. Once per turn, while this card is equipped with a "ZW -" Monster Card (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects, and if you do, halve its ATK.


                UR Rarity
                ZW - Leo Arms
                UR Rarity
                ZW - Leo Arms
                ZW - Leo Arms
                LIGHT
                ZW - Leo Arms
                Vũ khí zexal - Trang bị Sư Tử
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 1200


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 5
                Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 "ZW -" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 3000 ATK. Trong Battle Phase của bạn, nếu một quái thú tấn công lượt này khi được trang bị lá bài này: Bạn có thể gửi Lá bài Trang bị này đến Mộ; quái thú được trang bị lá bài này có thể tấn công lần thứ hai, lên quái thú của đối thủ, trong Battle Phase này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 5 monsters This card cannot attack your opponent directly. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "ZW -" monster from your Deck to your hand. You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster on the field to that target. It gains 3000 ATK. During your Battle Phase, if a monster attacked this turn while equipped with this card: You can send this Equip Card to the Graveyard; the monster that was equipped with this card can make a second attack, on an opponent's monster, during this Battle Phase.                Deck của STROMBERG trong DUEL LINKS