Thông tin tổng quan của Super Quant

   

FIRE Reload
Có thể sử dụng nếu bạn chỉ có quái thú Loại Pyro FIRE trong tay. Trả tất cả các lá trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn và xáo trộn nó. Sau đó, rút cùng số lượng lá bài mà bạn đã trả lại cho Bộ bài của mình. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
FIRE Reload

Cần 6 UR

UR Rarity
Super Quantal Mech Beast Magnaliger
UR Rarity
Super Quantal Mech Beast Magnaliger
UR Rarity
Dark World Dealings
UR Rarity
Monster Reborn
UR Rarity
Mystical Space Typhoon
UR Rarity
Mystical Space Typhoon

Main: 20 Extra: 8

R Rarity
Super Quantal Fairy Alphan
R Rarity
Super Quantal Fairy Alphan
Super Quantal Fairy Alphan
LIGHT 1
Super Quantal Fairy Alphan
Yêu tinh siêu lượng Alphan
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Super Quant" mà bạn điều khiển; tất cả quái thú ngửa mà bạn hiện đang điều khiển trở thành Cấp của quái thú đó. Bạn có thể Hiến tế lá bài này; tiết lộ 3 "Super Quant" với các tên khác nhau từ Deck của bạn, đối thủ của bạn chọn ngẫu nhiên 1 con để bạn Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn, và bạn gửi phần còn lại đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Super Quantal Fairy Alphan" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can target 1 "Super Quant" monster you control; all face-up monsters you currently control become that monster's Level. You can Tribute this card; reveal 3 "Super Quant" monsters with different names from your Deck, your opponent randomly picks 1 for you to Special Summon to your field, and you send the rest to the Graveyard. You can only use this effect of "Super Quantal Fairy Alphan" once per turn.


R Rarity
Super Quantal Fairy Alphan
R Rarity
Super Quantal Fairy Alphan
Super Quantal Fairy Alphan
LIGHT 1
Super Quantal Fairy Alphan
Yêu tinh siêu lượng Alphan
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Super Quant" mà bạn điều khiển; tất cả quái thú ngửa mà bạn hiện đang điều khiển trở thành Cấp của quái thú đó. Bạn có thể Hiến tế lá bài này; tiết lộ 3 "Super Quant" với các tên khác nhau từ Deck của bạn, đối thủ của bạn chọn ngẫu nhiên 1 con để bạn Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn, và bạn gửi phần còn lại đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Super Quantal Fairy Alphan" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can target 1 "Super Quant" monster you control; all face-up monsters you currently control become that monster's Level. You can Tribute this card; reveal 3 "Super Quant" monsters with different names from your Deck, your opponent randomly picks 1 for you to Special Summon to your field, and you send the rest to the Graveyard. You can only use this effect of "Super Quantal Fairy Alphan" once per turn.


SR Rarity
Super Quantum Blue Layer
SR Rarity
Super Quantum Blue Layer
Super Quantum Blue Layer
WATER 3
Super Quantum Blue Layer
Siêu lượng binh giáp xanh lam
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Super Quant" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Super Quantum Blue Layer". Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 lá bài "Super Quant" trong Mộ của mình; xáo trộn chúng vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Super Quantum Blue Layer" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Super Quant" card from your Deck to your hand, except "Super Quantum Blue Layer". If this card is sent to the Graveyard: You can target up to 3 "Super Quant" cards in your Graveyard; shuffle them into the Deck. You can only use each effect of "Super Quantum Blue Layer" once per turn.


SR Rarity
Super Quantum Blue Layer
SR Rarity
Super Quantum Blue Layer
Super Quantum Blue Layer
WATER 3
Super Quantum Blue Layer
Siêu lượng binh giáp xanh lam
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Super Quant" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Super Quantum Blue Layer". Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 lá bài "Super Quant" trong Mộ của mình; xáo trộn chúng vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Super Quantum Blue Layer" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Super Quant" card from your Deck to your hand, except "Super Quantum Blue Layer". If this card is sent to the Graveyard: You can target up to 3 "Super Quant" cards in your Graveyard; shuffle them into the Deck. You can only use each effect of "Super Quantum Blue Layer" once per turn.


SR Rarity
Super Quantum Blue Layer
SR Rarity
Super Quantum Blue Layer
Super Quantum Blue Layer
WATER 3
Super Quantum Blue Layer
Siêu lượng binh giáp xanh lam
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Super Quant" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Super Quantum Blue Layer". Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 lá bài "Super Quant" trong Mộ của mình; xáo trộn chúng vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Super Quantum Blue Layer" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Super Quant" card from your Deck to your hand, except "Super Quantum Blue Layer". If this card is sent to the Graveyard: You can target up to 3 "Super Quant" cards in your Graveyard; shuffle them into the Deck. You can only use each effect of "Super Quantum Blue Layer" once per turn.


R Rarity
Super Quantum Green Layer
R Rarity
Super Quantum Green Layer
Super Quantum Green Layer
WIND 4
Super Quantum Green Layer
Siêu lượng binh giáp xanh lá
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Super Quant" từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Super Quant" ; rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Super Quantum Green Layer" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 "Super Quant" monster from your hand. If this card is sent to the Graveyard: You can discard 1 "Super Quant" card; draw 1 card. You can only use each effect of "Super Quantum Green Layer" once per turn.


R Rarity
Super Quantum Green Layer
R Rarity
Super Quantum Green Layer
Super Quantum Green Layer
WIND 4
Super Quantum Green Layer
Siêu lượng binh giáp xanh lá
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Super Quant" từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Super Quant" ; rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Super Quantum Green Layer" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 "Super Quant" monster from your hand. If this card is sent to the Graveyard: You can discard 1 "Super Quant" card; draw 1 card. You can only use each effect of "Super Quantum Green Layer" once per turn.


SR Rarity
Super Quantum Red Layer
SR Rarity
Super Quantum Red Layer
Super Quantum Red Layer
FIRE 5
Super Quantum Red Layer
Siêu lượng binh giáp đỏ
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Super Quantum Red Layer" một lần cho mỗi lượt.
● Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Super Quant" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Super Quant" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Super Quantum Red Layer"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Super Quantum Red Layer" once per turn. ● When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Super Quant" card in your GY; add it to your hand. ● If this card is sent to the GY: You can target 1 "Super Quant" monster in your GY, except "Super Quantum Red Layer"; Special Summon it, but it cannot activate its effects.


SR Rarity
Super Quantum Red Layer
SR Rarity
Super Quantum Red Layer
Super Quantum Red Layer
FIRE 5
Super Quantum Red Layer
Siêu lượng binh giáp đỏ
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Super Quantum Red Layer" một lần cho mỗi lượt.
● Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Super Quant" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Super Quant" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Super Quantum Red Layer"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Super Quantum Red Layer" once per turn. ● When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Super Quant" card in your GY; add it to your hand. ● If this card is sent to the GY: You can target 1 "Super Quant" monster in your GY, except "Super Quantum Red Layer"; Special Summon it, but it cannot activate its effects.


SR Rarity
Super Quantum Red Layer
SR Rarity
Super Quantum Red Layer
Super Quantum Red Layer
FIRE 5
Super Quantum Red Layer
Siêu lượng binh giáp đỏ
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Super Quantum Red Layer" một lần cho mỗi lượt.
● Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Super Quant" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Super Quant" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Super Quantum Red Layer"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Super Quantum Red Layer" once per turn. ● When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Super Quant" card in your GY; add it to your hand. ● If this card is sent to the GY: You can target 1 "Super Quant" monster in your GY, except "Super Quantum Red Layer"; Special Summon it, but it cannot activate its effects.


R Rarity
Volcanic Shell
R Rarity
Volcanic Shell
Volcanic Shell
FIRE 1
Volcanic Shell
Đạn Hỏa Sơn
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 "Volcanic Shell" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Lá bài này phải có trong Mộ để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can pay 500 LP; add 1 "Volcanic Shell" from your Deck to your hand. This card must be in the GY to activate and to resolve this effect.


R Rarity
Volcanic Shell
R Rarity
Volcanic Shell
Volcanic Shell
FIRE 1
Volcanic Shell
Đạn Hỏa Sơn
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 "Volcanic Shell" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Lá bài này phải có trong Mộ để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can pay 500 LP; add 1 "Volcanic Shell" from your Deck to your hand. This card must be in the GY to activate and to resolve this effect.


R Rarity
Volcanic Shell
R Rarity
Volcanic Shell
Volcanic Shell
FIRE 1
Volcanic Shell
Đạn Hỏa Sơn
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 "Volcanic Shell" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Lá bài này phải có trong Mộ để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can pay 500 LP; add 1 "Volcanic Shell" from your Deck to your hand. This card must be in the GY to activate and to resolve this effect.


UR Rarity
Dark World Dealings
UR Rarity
Dark World Dealings
Dark World Dealings
Spell Normal
Dark World Dealings
Giao dịch ở thế giới hắc ám

  Hiệu ứng (VN):

  Mỗi người chơi rút 1 lá bài, sau đó mỗi người chơi gửi xuống Mộ 1 lá bài.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Each player draws 1 card, then each player discards 1 card.


  R Rarity
  Metalfoes Fusion
  R Rarity
  Metalfoes Fusion
  Metalfoes Fusion
  Spell Normal
  Metalfoes Fusion
  Kết hợp thể kim loại

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Fusion 1 "Metalfoes" hợp "Metalfoes" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể xáo trộn nó vào Deck, sau đó rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Metalfoes Fusion" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Fusion Summon 1 "Metalfoes" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Materials. If this card is in your Graveyard: You can shuffle it into the Deck, then draw 1 card. You can only use this effect of "Metalfoes Fusion" once per turn.


   UR Rarity
   Monster Reborn
   UR Rarity
   Monster Reborn
   Monster Reborn
   Spell Normal
   Monster Reborn
   Phục sinh quái thú

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    Mystical Space Typhoon
    Spell Quick
    Mystical Space Typhoon
    Cơn lốc thần bí

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     Mystical Space Typhoon
     Spell Quick
     Mystical Space Typhoon
     Cơn lốc thần bí

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


      R Rarity
      Super Quantal Mech Ship Magnacarrier
      R Rarity
      Super Quantal Mech Ship Magnacarrier
      Super Quantal Mech Ship Magnacarrier
      Spell Field
      Super Quantal Mech Ship Magnacarrier
      Tàu siêu lượng máy Magnacarrier

       Hiệu ứng (VN):

       Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 "Super Quantum" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "Super Quantal Mech Beast" có cùng Thuộc tính với quái thú mà bạn điều khiển bằng cách sử dụng nó làm nguyên liệu. (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz.) Bạn có thể gửi lá bài này từ Vùng Bài Phép Môi Trường tới Mộ, sau đó chọn mục tiêu 3 "Super Quantal Mech Beast" với các tên khác nhau mà bạn điều khiển và / hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Super Quantal Mech King Great Magnus" từ Extra Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa những quái thú được chọn làm mục tiêu và nguyên liệu của chúng vào đó làm nguyên liệu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Discard 1 card, then target 1 "Super Quantum" monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Super Quantal Mech Beast" Xyz Monster with the same Attribute as that monster you control by using it as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can send this card from the Field Zone to the GY, then target 3 "Super Quantal Mech Beast" Xyz Monsters with different names you control and/or in your GY; Special Summon 1 "Super Quantal Mech King Great Magnus" from your Extra Deck, and if you do, attach the targeted monsters and their materials to it as material.


       R Rarity
       Super Quantal Mech Ship Magnacarrier
       R Rarity
       Super Quantal Mech Ship Magnacarrier
       Super Quantal Mech Ship Magnacarrier
       Spell Field
       Super Quantal Mech Ship Magnacarrier
       Tàu siêu lượng máy Magnacarrier

        Hiệu ứng (VN):

        Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 "Super Quantum" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "Super Quantal Mech Beast" có cùng Thuộc tính với quái thú mà bạn điều khiển bằng cách sử dụng nó làm nguyên liệu. (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz.) Bạn có thể gửi lá bài này từ Vùng Bài Phép Môi Trường tới Mộ, sau đó chọn mục tiêu 3 "Super Quantal Mech Beast" với các tên khác nhau mà bạn điều khiển và / hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Super Quantal Mech King Great Magnus" từ Extra Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa những quái thú được chọn làm mục tiêu và nguyên liệu của chúng vào đó làm nguyên liệu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Discard 1 card, then target 1 "Super Quantum" monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Super Quantal Mech Beast" Xyz Monster with the same Attribute as that monster you control by using it as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can send this card from the Field Zone to the GY, then target 3 "Super Quantal Mech Beast" Xyz Monsters with different names you control and/or in your GY; Special Summon 1 "Super Quantal Mech King Great Magnus" from your Extra Deck, and if you do, attach the targeted monsters and their materials to it as material.


        R Rarity
        Super Quantal Mech Beast Aeroboros
        R Rarity
        Super Quantal Mech Beast Aeroboros
        Super Quantal Mech Beast Aeroboros
        WIND
        Super Quantal Mech Beast Aeroboros
        Thú siêu lượng máy Aeroboros
        • ATK:

        • 2200

        • DEF:

        • 2400


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Không thể tấn công trừ khi nó có Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa khác trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Hiệu ứng này có thể được kích hoạt trong lượt của một trong hai người chơi, nếu lá bài này có "Super Quantum Green Layer" làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đưa 1 "Super Quantum" từ tay hoặc sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters Cannot attack unless it has Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 other face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. This effect can be activated during either player's turn, if this card has "Super Quantum Green Layer" as Xyz Material. Once per turn: You can attach 1 "Super Quantum" monster from your hand or field to this card as an Xyz Material.


        R Rarity
        Super Quantal Mech Beast Aeroboros
        R Rarity
        Super Quantal Mech Beast Aeroboros
        Super Quantal Mech Beast Aeroboros
        WIND
        Super Quantal Mech Beast Aeroboros
        Thú siêu lượng máy Aeroboros
        • ATK:

        • 2200

        • DEF:

        • 2400


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Không thể tấn công trừ khi nó có Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa khác trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Hiệu ứng này có thể được kích hoạt trong lượt của một trong hai người chơi, nếu lá bài này có "Super Quantum Green Layer" làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đưa 1 "Super Quantum" từ tay hoặc sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters Cannot attack unless it has Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 other face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. This effect can be activated during either player's turn, if this card has "Super Quantum Green Layer" as Xyz Material. Once per turn: You can attach 1 "Super Quantum" monster from your hand or field to this card as an Xyz Material.


        SR Rarity
        Super Quantal Mech Beast Grampulse
        SR Rarity
        Super Quantal Mech Beast Grampulse
        Super Quantal Mech Beast Grampulse
        WATER
        Super Quantal Mech Beast Grampulse
        Thú siêu lượng máy Grampulse
        • ATK:

        • 1800

        • DEF:

        • 2800


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 3
        Không thể tấn công trừ khi nó có Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Hiệu ứng này có thể được kích hoạt trong lượt của một trong hai người chơi, nếu lá bài này có "Super Quantum Blue Layer" làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đưa 1 "Super Quantum" từ tay hoặc sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 3 monsters Cannot attack unless it has Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. This effect can be activated during either player's turn, if this card has "Super Quantum Blue Layer" as Xyz Material. Once per turn: You can attach 1 "Super Quantum" monster from your hand or field to this card as an Xyz Material.


        SR Rarity
        Super Quantal Mech Beast Grampulse
        SR Rarity
        Super Quantal Mech Beast Grampulse
        Super Quantal Mech Beast Grampulse
        WATER
        Super Quantal Mech Beast Grampulse
        Thú siêu lượng máy Grampulse
        • ATK:

        • 1800

        • DEF:

        • 2800


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 3
        Không thể tấn công trừ khi nó có Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Hiệu ứng này có thể được kích hoạt trong lượt của một trong hai người chơi, nếu lá bài này có "Super Quantum Blue Layer" làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đưa 1 "Super Quantum" từ tay hoặc sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 3 monsters Cannot attack unless it has Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. This effect can be activated during either player's turn, if this card has "Super Quantum Blue Layer" as Xyz Material. Once per turn: You can attach 1 "Super Quantum" monster from your hand or field to this card as an Xyz Material.


        UR Rarity
        Super Quantal Mech Beast Magnaliger
        UR Rarity
        Super Quantal Mech Beast Magnaliger
        Super Quantal Mech Beast Magnaliger
        FIRE
        Super Quantal Mech Beast Magnaliger
        Thú siêu lượng máy Magnaliger
        • ATK:

        • 2600

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 5
        Không thể tấn công trừ khi nó có nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Đây là Hiệu ứng nhanh nếu lá bài này có "Super Quantum Red Layer" làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đưa 1 "Super Quantum" từ tay hoặc sân của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 5 monsters Cannot attack unless it has material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 monster on the field; destroy it. This is a Quick Effect if this card has "Super Quantum Red Layer" as material. Once per turn: You can attach 1 "Super Quantum" monster from your hand or field to this card as material.


        UR Rarity
        Super Quantal Mech Beast Magnaliger
        UR Rarity
        Super Quantal Mech Beast Magnaliger
        Super Quantal Mech Beast Magnaliger
        FIRE
        Super Quantal Mech Beast Magnaliger
        Thú siêu lượng máy Magnaliger
        • ATK:

        • 2600

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 5
        Không thể tấn công trừ khi nó có nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Đây là Hiệu ứng nhanh nếu lá bài này có "Super Quantum Red Layer" làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đưa 1 "Super Quantum" từ tay hoặc sân của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 5 monsters Cannot attack unless it has material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 monster on the field; destroy it. This is a Quick Effect if this card has "Super Quantum Red Layer" as material. Once per turn: You can attach 1 "Super Quantum" monster from your hand or field to this card as material.


        R Rarity
        Super Quantal Mech King Great Magnus
        R Rarity
        Super Quantal Mech King Great Magnus
        Super Quantal Mech King Great Magnus
        LIGHT
        Super Quantal Mech King Great Magnus
        Vua thần siêu lượng máy vĩ đại Magnus
        • ATK:

        • 3600

        • DEF:

        • 3200


        Hiệu ứng (VN):

        3 quái thú Cấp 12
        Nếu lá bài này được gửi tới Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 3 "Super Quantal Mech Beast" quái thú có tên khác với Mộ của bạn. Lá bài này nhận được những hiệu ứng này, dựa trên số lượng nguyên liệu có tên khác nhau được đưa vào nó. ● 2+: Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck. ● 4+: Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ lá bài "Super Quant" . ● 6+: Đối thủ của bạn không thể thêm bài từ Deck lên tay bằng hiệu ứng bài.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3 Level 12 monsters If this card is sent to the GY: You can Special Summon 3 "Super Quantal Mech Beast" Xyz Monsters with different names from your GY. This card gains these effects, based on the number of materials with different names attached to it. ● 2+: Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; shuffle 1 card on the field into the Deck. ● 4+: It is unaffected by card effects, except "Super Quant" cards. ● 6+: Your opponent cannot add cards from the Deck to the hand by card effects.


        R Rarity
        Super Quantal Mech King Great Magnus
        R Rarity
        Super Quantal Mech King Great Magnus
        Super Quantal Mech King Great Magnus
        LIGHT
        Super Quantal Mech King Great Magnus
        Vua thần siêu lượng máy vĩ đại Magnus
        • ATK:

        • 3600

        • DEF:

        • 3200


        Hiệu ứng (VN):

        3 quái thú Cấp 12
        Nếu lá bài này được gửi tới Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 3 "Super Quantal Mech Beast" quái thú có tên khác với Mộ của bạn. Lá bài này nhận được những hiệu ứng này, dựa trên số lượng nguyên liệu có tên khác nhau được đưa vào nó. ● 2+: Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck. ● 4+: Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ lá bài "Super Quant" . ● 6+: Đối thủ của bạn không thể thêm bài từ Deck lên tay bằng hiệu ứng bài.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3 Level 12 monsters If this card is sent to the GY: You can Special Summon 3 "Super Quantal Mech Beast" Xyz Monsters with different names from your GY. This card gains these effects, based on the number of materials with different names attached to it. ● 2+: Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; shuffle 1 card on the field into the Deck. ● 4+: It is unaffected by card effects, except "Super Quant" cards. ● 6+: Your opponent cannot add cards from the Deck to the hand by card effects.        Deck của SUPER QUANT trong DUEL LINKS