Thông tin tổng quan của Synchrons

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
DARK1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.Phân loại:

SR Rarity
Junk Converter
SR Rarity
Junk Converter
SR Rarity
Junk Converter
EARTH2
Junk Converter
Người chuyển đổi phế thải
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này và 1 Tuner; thêm 1 "Synchron" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Tuner trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Junk Converter" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard this card and 1 Tuner; add 1 "Synchron" monster from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can target 1 Tuner in your GY; Special Summon it in Defense Position, but it cannot activate its effects this turn. You can only use each effect of "Junk Converter" once per turn.

SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
WIND1
Kiteroid
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.

SR Rarity
Mekk-Knight Blue Sky
SR Rarity
Mekk-Knight Blue Sky
SR Rarity
Mekk-Knight Blue Sky
LIGHT5
Mekk-Knight Blue Sky
Hiệp sĩ giắc cắm trời xanh
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ tay: Bạn có thể thêm các quái thú "Mekk-Knight" với các tên khác nhau, ngoại trừ "Mekk-Knight Blue Sky", từ Deck của bạn đến tay của bạn, bằng với số lá bài của đối thủ trong cột của lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned from the hand: You can add "Mekk-Knight" monsters with different names, except "Mekk-Knight Blue Sky", from your Deck to your hand, equal to the number of your opponent's cards in this card's column. You can only use this effect of "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn.

UR Rarity
Mekk-Knight Purple Nightfall
UR Rarity
Mekk-Knight Purple Nightfall
UR Rarity
Mekk-Knight Purple Nightfall
LIGHT8
Mekk-Knight Purple Nightfall
Hiệp sĩ giắc cắm đêm tím
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt theo cách này. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển; loại bỏ nó (cho đến Standby Phase của lượt tiếp theo của bạn) và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Mekk-Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Mekk-Knight Purple Nightfall". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn this way. (Quick Effect): You can target 1 "Mekk-Knight" monster you control; banish it (until the Standby Phase of your next turn), and if you do, add 1 "Mekk-Knight" monster from your Deck to your hand, except "Mekk-Knight Purple Nightfall". You can only use this effect of "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn.

N Rarity
Mekk-Knight Red Moon
N Rarity
Mekk-Knight Red Moon
N Rarity
Mekk-Knight Red Moon
LIGHT7
Mekk-Knight Red Moon
Hiệp sĩ giắc cắm sen đỏ
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Red Moon" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể loại bỏ 1 "Mekk-Knight" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa trong cột của lá bài này; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Red Moon" once per turn this way. You can banish 1 "Mekk-Knight" monster from your GY, then target 1 face-up monster in this card's column; destroy it.

R Rarity
Synchron Explorer
R Rarity
Synchron Explorer
R Rarity
Synchron Explorer
EARTH2
Synchron Explorer
Máy đồng bộ khám phá
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Synchron" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Synchron" monster in your Graveyard; Special Summon that target, but its effects are negated.

R Rarity
Mekk-Knight Avram
R Rarity
Mekk-Knight Avram
R Rarity
Mekk-Knight Avram
LIGHT4
Mekk-Knight Avram
Hiệp sĩ giắc cắm Avram
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

"Check THIS out!"


Hiệu ứng gốc (EN):

"Check THIS out!"

SR Rarity
Cyberse Synchron
SR Rarity
Cyberse Synchron
SR Rarity
Cyberse Synchron
DARK1
Cyberse Synchron
Máy đồng bộ mạng điện tử
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó bằng Cấp độ ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu (các) quái thú của bạn trong Vùng Extra Monster Zone bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyberse Synchron" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can target 1 Level 4 or lower monster you control; increase its Level by its original Level until the end of this turn. If your monster(s) in the Extra Monster Zone would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use this effect of "Cyberse Synchron" once per turn.

UR Rarity
Jet Synchron
UR Rarity
Jet Synchron
UR Rarity
Jet Synchron
FIRE1
Jet Synchron
Máy đồng bộ phản lực
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể thêm 1 "Junk" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Jet Synchron" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can add 1 "Junk" monster from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Jet Synchron" effect per turn, and only once that turn.

UR Rarity
Mind Control
UR Rarity
Mind Control
UR Rarity
Mind Control
Spell Normal
Mind Control
Kiểm soát mặt tinh thần

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, điều khiển mục tiêu đó, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công hoặc bị Hiến tế.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster your opponent controls; until the End Phase, take control of that target, but it cannot declare an attack or be Tributed.

  SR Rarity
  Synchro Overtake
  SR Rarity
  Synchro Overtake
  SR Rarity
  Synchro Overtake
  Spell Normal
  Synchro Overtake
  Chiếm trọn đồng bộ

   Hiệu ứng (VN):

   Tiết lộ 1 quái thú Synchro trong Extra Deck của bạn, chọn 1 trong các Nguyên liệu Synchro được đề cập trên đó, và thêm lên tay bạn hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, từ Deck hoặc Mộ của bạn, đồng thời, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, ngoại trừ quái thú Synchro. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Synchro Overtake" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Reveal 1 Synchro Monster in your Extra Deck, choose 1 of the Synchro Materials mentioned on it, and add to your hand or Special Summon that monster, from your Deck or GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this card, except Synchro Monsters. You can only activate 1 "Synchro Overtake" per turn.

   Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

   R Rarity
   Jet Warrior
   R Rarity
   Jet Warrior
   R Rarity
   Jet Warrior
   FIRE5
   Jet Warrior
   Chiến linh phản lực
   • ATK:

   • 2100

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   "Jet Synchron" + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 2 hoặc thấp hơn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Jet Warrior" một lần trong mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   "Jet Synchron" + 1 or more non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is in your Graveyard: You can Tribute 1 Level 2 or lower monster; Special Summon this card in Defense Position, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Jet Warrior" once per turn.

   SR Rarity
   Ravenous Crocodragon Archethys
   SR Rarity
   Ravenous Crocodragon Archethys
   SR Rarity
   Ravenous Crocodragon Archethys
   WATER9
   Ravenous Crocodragon Archethys
   Rồng cá sấu háu ăn Archethys
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
   Nhận 500 ATK / DEF cho mỗi lá bài trong tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ravenous Crocodragon Archethys" một lần mỗi lượt.
   ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút những lá bài bằng với số lượng Lá bài non-Tuner được sử dụng cho Triệu hồi Synchro của nó.
   ● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Gains 500 ATK/DEF for each card in your hand. You can only use each of the following effects of "Ravenous Crocodragon Archethys" once per turn. ● If this card is Synchro Summoned: You can draw cards equal to the number of non-Tuners used for its Synchro Summon. ● (Quick Effect): You can discard 2 cards, then target 1 card on the field; destroy it.

   UR Rarity
   Shooting Quasar Dragon
   UR Rarity
   Shooting Quasar Dragon
   UR Rarity
   Shooting Quasar Dragon
   LIGHT12
   Shooting Quasar Dragon
   Rồng chuẩn tinh bắn sao
   • ATK:

   • 4000

   • DEF:

   • 4000


   Hiệu ứng (VN):

   1 quái thú Tunner Synchro + 2 hoặc nhiều quái thú non-Tunner Synchro
   Phải được Triệu hồi Synchro và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Số lần tấn công tối đa của lá bài này trong mỗi Battle Phase bằng với số lượng quái thú non-Tuner được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro của nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Khi lá bài này rời khỏi sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shooting Star Dragon" từ Extra Deck của mình.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner Synchro Monster + 2 or more non-Tuner Synchro Monsters Must be Synchro Summoned, and cannot be Special Summoned by other ways. This card's maximum number of attacks per Battle Phase equals the number of non-Tuner monsters used as its Synchro Material. Once per turn, during either player's turn, when a card or effect is activated: You can negate the activation, and if you do, destroy it. When this card leaves the field: You can Special Summon 1 "Shooting Star Dragon" from your Extra Deck.

   SR Rarity
   Stardust Assault Warrior
   SR Rarity
   Stardust Assault Warrior
   SR Rarity
   Stardust Assault Warrior
   WIND6
   Stardust Assault Warrior
   Chiến binh công phá bụi sao
   • ATK:

   • 2100

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
   Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro trong khi bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Junk" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Stardust Assault Warrior" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned while you control no other monsters: You can target 1 "Junk" monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Stardust Assault Warrior" once per turn. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.

   UR Rarity
   Stardust Dragon
   UR Rarity
   Stardust Dragon
   UR Rarity
   Stardust Dragon
   WIND8
   Stardust Dragon
   Rồng bụi sao
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
   Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Trong End Phase, nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong lượt này (và không bị vô hiệu hóa): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy it. During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated): You can Special Summon this card from your GY.

   R Rarity
   Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
   R Rarity
   Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
   R Rarity
   Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
   EARTH5
   Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
   Thánh dùng kiếm nặng ký Musa-C
   • ATK:

   • 300

   • DEF:

   • 2300


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
   Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn, cũng như nếu bạn có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của bạn, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt nó, hoặc một quái thú có tên của nó, trong phần còn lại của lượt này. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can target 1 Machine monster in your GY; add it to your hand, also if you have a Spell/Trap in your GY, you cannot Normal or Special Summon it, or a monster with its name, for the rest of this turn. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation.

   UR Rarity
   Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
   UR Rarity
   Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
   UR Rarity
   Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
   WATER11
   Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
   Rồng hàng rào băng về không, Trishula
   • ATK:

   • 2700

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
   Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn, ATK của nó trở thành 3300, sau đó giảm một nửa ATK của bất kỳ mặt nào- lên quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 3 cards your opponent controls. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" from your Extra Deck or GY, its ATK becomes 3300, then halve the ATK of any face-up monsters your opponent currently controls, also negate their effects. You can only use this effect of "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" once per turn.

   SR Rarity
   Tatsunoko
   SR Rarity
   Tatsunoko
   SR Rarity
   Tatsunoko
   WATER3
   Tatsunoko
   Rồng biển non
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 500


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
   Nếu quái thú được Triệu hồi Synchro này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, 1 quái thú trong tay bạn có thể được sử dụng làm 1 trong các nguyên liệu khác. Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this Synchro Summoned monster would be used as a Synchro Material, 1 monster in your hand can be used as 1 of the other materials. Unaffected by other monsters' effects.

   Các Skill được sử dụng hàng đầu

   A Bond Illuminates the Future: 100%
   Mỗi hiệu ứng sau đây chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu. (Bạn có thể thay đổi vị trí chiến đấu của Set quái thú)
   ● Gửi 1 quái thú "Synchron" hoặc 1 quái thú Loại Chiến binh GIÓ Cấp 2 với CÔNG 1000 trở xuống từ tay của bạn vào Mộ của bạn. Sau đó, lấy 1 quái thú "Synchron" từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn và Đặt 1 "Synchro Chase" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
   ● Gửi tất cả quái thú bạn điều khiển vào Mộ của bạn. Nếu tổng ATK ban đầu của các quái vật được gửi vào mộ là 2500 trở lên, Đặt 2 Signer Dragon ngẫu nhiên với các tên khác nhau trong số 4 từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
   ● Có thể sử dụng từ lượt 3 trở đi. Đưa 1 "Stardust Dragon" từ sân/Mộ về Bộ bài Phụ của bạn. Sau đó, thay đổi Cấp sao của tất cả Quái thú Đồng bộ bạn điều khiển thành 2 và Đặt 1 "Life Stream Dragon" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
   Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài Phụ chứa quái thú ÁNH SÁNG Cấp 10 trở lên và không có quái thú nào khác ngoài Quái thú Đồng bộ, và Bộ bài chứa ít nhất 7 Loại Chiến binh Cấp 2 trở xuống hoặc quái thú Machine-Type.
   A Bond Illuminates the Future: 100%
   A Bond Illuminates the Future
   Mỗi hiệu ứng sau đây chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu. (Bạn có thể thay đổi vị trí chiến đấu của Set quái thú)
   ● Gửi 1 quái thú "Synchron" hoặc 1 quái thú Loại Chiến binh GIÓ Cấp 2 với CÔNG 1000 trở xuống từ tay của bạn vào Mộ của bạn. Sau đó, lấy 1 quái thú "Synchron" từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn và Đặt 1 "Synchro Chase" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
   ● Gửi tất cả quái thú bạn điều khiển vào Mộ của bạn. Nếu tổng ATK ban đầu của các quái vật được gửi vào mộ là 2500 trở lên, Đặt 2 Signer Dragon ngẫu nhiên với các tên khác nhau trong số 4 từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
   ● Có thể sử dụng từ lượt 3 trở đi. Đưa 1 "Stardust Dragon" từ sân/Mộ về Bộ bài Phụ của bạn. Sau đó, thay đổi Cấp sao của tất cả Quái thú Đồng bộ bạn điều khiển thành 2 và Đặt 1 "Life Stream Dragon" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
   Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài Phụ chứa quái thú ÁNH SÁNG Cấp 10 trở lên và không có quái thú nào khác ngoài Quái thú Đồng bộ, và Bộ bài chứa ít nhất 7 Loại Chiến binh Cấp 2 trở xuống hoặc quái thú Machine-Type.
   A Bond Illuminates the Future

   Cần 11 UR

   UR Rarity
   D.D. Crow2 card
   UR Rarity
   Mekk-Knight Purple Nightfall1 card
   UR Rarity
   Shooting Quasar Dragon1 card
   UR Rarity
   Stardust Dragon1 card
   UR Rarity
   Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier1 card
   UR Rarity
   Jet Synchron3 card
   UR Rarity
   Mind Control2 card

   Main: 20 Extra: 8

   UR Rarity
   D.D. Crow
   UR Rarity
   D.D. Crow
   D.D. Crow
   DARK1
   D.D. Crow
   Quạ KgK
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 100


   Hiệu ứng (VN):

   (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
   Phân loại:

   UR Rarity
   D.D. Crow
   UR Rarity
   D.D. Crow
   D.D. Crow
   DARK1
   D.D. Crow
   Quạ KgK
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 100


   Hiệu ứng (VN):

   (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
   Phân loại:

   SR Rarity
   Junk Converter
   SR Rarity
   Junk Converter
   Junk Converter
   EARTH2
   Junk Converter
   Người chuyển đổi phế thải
   • ATK:

   • 400

   • DEF:

   • 200


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này và 1 Tuner; thêm 1 "Synchron" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Tuner trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Junk Converter" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can discard this card and 1 Tuner; add 1 "Synchron" monster from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can target 1 Tuner in your GY; Special Summon it in Defense Position, but it cannot activate its effects this turn. You can only use each effect of "Junk Converter" once per turn.


   SR Rarity
   Kiteroid
   SR Rarity
   Kiteroid
   Kiteroid
   WIND1
   Kiteroid
   • ATK:

   • 200

   • DEF:

   • 400


   Hiệu ứng (VN):

   Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


   SR Rarity
   Kiteroid
   SR Rarity
   Kiteroid
   Kiteroid
   WIND1
   Kiteroid
   • ATK:

   • 200

   • DEF:

   • 400


   Hiệu ứng (VN):

   Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


   SR Rarity
   Mekk-Knight Blue Sky
   SR Rarity
   Mekk-Knight Blue Sky
   Mekk-Knight Blue Sky
   LIGHT5
   Mekk-Knight Blue Sky
   Hiệp sĩ giắc cắm trời xanh
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ tay: Bạn có thể thêm các quái thú "Mekk-Knight" với các tên khác nhau, ngoại trừ "Mekk-Knight Blue Sky", từ Deck của bạn đến tay của bạn, bằng với số lá bài của đối thủ trong cột của lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned from the hand: You can add "Mekk-Knight" monsters with different names, except "Mekk-Knight Blue Sky", from your Deck to your hand, equal to the number of your opponent's cards in this card's column. You can only use this effect of "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn.


   SR Rarity
   Mekk-Knight Blue Sky
   SR Rarity
   Mekk-Knight Blue Sky
   Mekk-Knight Blue Sky
   LIGHT5
   Mekk-Knight Blue Sky
   Hiệp sĩ giắc cắm trời xanh
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ tay: Bạn có thể thêm các quái thú "Mekk-Knight" với các tên khác nhau, ngoại trừ "Mekk-Knight Blue Sky", từ Deck của bạn đến tay của bạn, bằng với số lá bài của đối thủ trong cột của lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned from the hand: You can add "Mekk-Knight" monsters with different names, except "Mekk-Knight Blue Sky", from your Deck to your hand, equal to the number of your opponent's cards in this card's column. You can only use this effect of "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn.


   UR Rarity
   Mekk-Knight Purple Nightfall
   UR Rarity
   Mekk-Knight Purple Nightfall
   Mekk-Knight Purple Nightfall
   LIGHT8
   Mekk-Knight Purple Nightfall
   Hiệp sĩ giắc cắm đêm tím
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt theo cách này. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển; loại bỏ nó (cho đến Standby Phase của lượt tiếp theo của bạn) và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Mekk-Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Mekk-Knight Purple Nightfall". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn this way. (Quick Effect): You can target 1 "Mekk-Knight" monster you control; banish it (until the Standby Phase of your next turn), and if you do, add 1 "Mekk-Knight" monster from your Deck to your hand, except "Mekk-Knight Purple Nightfall". You can only use this effect of "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn.


   N Rarity
   Mekk-Knight Red Moon
   N Rarity
   Mekk-Knight Red Moon
   Mekk-Knight Red Moon
   LIGHT7
   Mekk-Knight Red Moon
   Hiệp sĩ giắc cắm sen đỏ
   • ATK:

   • 2300

   • DEF:

   • 2600


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Red Moon" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể loại bỏ 1 "Mekk-Knight" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa trong cột của lá bài này; phá hủy nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Red Moon" once per turn this way. You can banish 1 "Mekk-Knight" monster from your GY, then target 1 face-up monster in this card's column; destroy it.


   R Rarity
   Synchron Explorer
   R Rarity
   Synchron Explorer
   Synchron Explorer
   EARTH2
   Synchron Explorer
   Máy đồng bộ khám phá
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 700


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Synchron" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Synchron" monster in your Graveyard; Special Summon that target, but its effects are negated.


   R Rarity
   Mekk-Knight Avram
   R Rarity
   Mekk-Knight Avram
   Mekk-Knight Avram
   LIGHT4
   Mekk-Knight Avram
   Hiệp sĩ giắc cắm Avram
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   "Check THIS out!"


   Hiệu ứng gốc (EN):

   "Check THIS out!"


   SR Rarity
   Cyberse Synchron
   SR Rarity
   Cyberse Synchron
   Cyberse Synchron
   DARK1
   Cyberse Synchron
   Máy đồng bộ mạng điện tử
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 100


   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó bằng Cấp độ ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu (các) quái thú của bạn trong Vùng Extra Monster Zone bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyberse Synchron" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn: You can target 1 Level 4 or lower monster you control; increase its Level by its original Level until the end of this turn. If your monster(s) in the Extra Monster Zone would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use this effect of "Cyberse Synchron" once per turn.


   UR Rarity
   Jet Synchron
   UR Rarity
   Jet Synchron
   Jet Synchron
   FIRE1
   Jet Synchron
   Máy đồng bộ phản lực
   • ATK:

   • 500

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể thêm 1 "Junk" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Jet Synchron" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can add 1 "Junk" monster from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Jet Synchron" effect per turn, and only once that turn.


   UR Rarity
   Jet Synchron
   UR Rarity
   Jet Synchron
   Jet Synchron
   FIRE1
   Jet Synchron
   Máy đồng bộ phản lực
   • ATK:

   • 500

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể thêm 1 "Junk" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Jet Synchron" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can add 1 "Junk" monster from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Jet Synchron" effect per turn, and only once that turn.


   UR Rarity
   Jet Synchron
   UR Rarity
   Jet Synchron
   Jet Synchron
   FIRE1
   Jet Synchron
   Máy đồng bộ phản lực
   • ATK:

   • 500

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể thêm 1 "Junk" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Jet Synchron" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can add 1 "Junk" monster from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Jet Synchron" effect per turn, and only once that turn.


   UR Rarity
   Mind Control
   UR Rarity
   Mind Control
   Mind Control
   Spell Normal
   Mind Control
   Kiểm soát mặt tinh thần

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, điều khiển mục tiêu đó, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công hoặc bị Hiến tế.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster your opponent controls; until the End Phase, take control of that target, but it cannot declare an attack or be Tributed.


    UR Rarity
    Mind Control
    UR Rarity
    Mind Control
    Mind Control
    Spell Normal
    Mind Control
    Kiểm soát mặt tinh thần

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, điều khiển mục tiêu đó, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công hoặc bị Hiến tế.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 monster your opponent controls; until the End Phase, take control of that target, but it cannot declare an attack or be Tributed.


     SR Rarity
     Synchro Overtake
     SR Rarity
     Synchro Overtake
     Synchro Overtake
     Spell Normal
     Synchro Overtake
     Chiếm trọn đồng bộ

      Hiệu ứng (VN):

      Tiết lộ 1 quái thú Synchro trong Extra Deck của bạn, chọn 1 trong các Nguyên liệu Synchro được đề cập trên đó, và thêm lên tay bạn hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, từ Deck hoặc Mộ của bạn, đồng thời, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, ngoại trừ quái thú Synchro. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Synchro Overtake" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Reveal 1 Synchro Monster in your Extra Deck, choose 1 of the Synchro Materials mentioned on it, and add to your hand or Special Summon that monster, from your Deck or GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this card, except Synchro Monsters. You can only activate 1 "Synchro Overtake" per turn.


      SR Rarity
      Synchro Overtake
      SR Rarity
      Synchro Overtake
      Synchro Overtake
      Spell Normal
      Synchro Overtake
      Chiếm trọn đồng bộ

       Hiệu ứng (VN):

       Tiết lộ 1 quái thú Synchro trong Extra Deck của bạn, chọn 1 trong các Nguyên liệu Synchro được đề cập trên đó, và thêm lên tay bạn hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, từ Deck hoặc Mộ của bạn, đồng thời, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, ngoại trừ quái thú Synchro. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Synchro Overtake" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Reveal 1 Synchro Monster in your Extra Deck, choose 1 of the Synchro Materials mentioned on it, and add to your hand or Special Summon that monster, from your Deck or GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this card, except Synchro Monsters. You can only activate 1 "Synchro Overtake" per turn.


       SR Rarity
       Synchro Overtake
       SR Rarity
       Synchro Overtake
       Synchro Overtake
       Spell Normal
       Synchro Overtake
       Chiếm trọn đồng bộ

        Hiệu ứng (VN):

        Tiết lộ 1 quái thú Synchro trong Extra Deck của bạn, chọn 1 trong các Nguyên liệu Synchro được đề cập trên đó, và thêm lên tay bạn hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, từ Deck hoặc Mộ của bạn, đồng thời, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, ngoại trừ quái thú Synchro. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Synchro Overtake" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Reveal 1 Synchro Monster in your Extra Deck, choose 1 of the Synchro Materials mentioned on it, and add to your hand or Special Summon that monster, from your Deck or GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this card, except Synchro Monsters. You can only activate 1 "Synchro Overtake" per turn.


        R Rarity
        Jet Warrior
        R Rarity
        Jet Warrior
        Jet Warrior
        FIRE5
        Jet Warrior
        Chiến linh phản lực
        • ATK:

        • 2100

        • DEF:

        • 1200


        Hiệu ứng (VN):

        "Jet Synchron" + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 2 hoặc thấp hơn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Jet Warrior" một lần trong mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        "Jet Synchron" + 1 or more non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is in your Graveyard: You can Tribute 1 Level 2 or lower monster; Special Summon this card in Defense Position, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Jet Warrior" once per turn.


        SR Rarity
        Ravenous Crocodragon Archethys
        SR Rarity
        Ravenous Crocodragon Archethys
        Ravenous Crocodragon Archethys
        WATER9
        Ravenous Crocodragon Archethys
        Rồng cá sấu háu ăn Archethys
        • ATK:

        • 1000

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
        Nhận 500 ATK / DEF cho mỗi lá bài trong tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ravenous Crocodragon Archethys" một lần mỗi lượt.
        ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút những lá bài bằng với số lượng Lá bài non-Tuner được sử dụng cho Triệu hồi Synchro của nó.
        ● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Gains 500 ATK/DEF for each card in your hand. You can only use each of the following effects of "Ravenous Crocodragon Archethys" once per turn. ● If this card is Synchro Summoned: You can draw cards equal to the number of non-Tuners used for its Synchro Summon. ● (Quick Effect): You can discard 2 cards, then target 1 card on the field; destroy it.


        UR Rarity
        Shooting Quasar Dragon
        UR Rarity
        Shooting Quasar Dragon
        Shooting Quasar Dragon
        LIGHT12
        Shooting Quasar Dragon
        Rồng chuẩn tinh bắn sao
        • ATK:

        • 4000

        • DEF:

        • 4000


        Hiệu ứng (VN):

        1 quái thú Tunner Synchro + 2 hoặc nhiều quái thú non-Tunner Synchro
        Phải được Triệu hồi Synchro và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Số lần tấn công tối đa của lá bài này trong mỗi Battle Phase bằng với số lượng quái thú non-Tuner được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro của nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Khi lá bài này rời khỏi sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shooting Star Dragon" từ Extra Deck của mình.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner Synchro Monster + 2 or more non-Tuner Synchro Monsters Must be Synchro Summoned, and cannot be Special Summoned by other ways. This card's maximum number of attacks per Battle Phase equals the number of non-Tuner monsters used as its Synchro Material. Once per turn, during either player's turn, when a card or effect is activated: You can negate the activation, and if you do, destroy it. When this card leaves the field: You can Special Summon 1 "Shooting Star Dragon" from your Extra Deck.


        SR Rarity
        Stardust Assault Warrior
        SR Rarity
        Stardust Assault Warrior
        Stardust Assault Warrior
        WIND6
        Stardust Assault Warrior
        Chiến binh công phá bụi sao
        • ATK:

        • 2100

        • DEF:

        • 1200


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
        Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro trong khi bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Junk" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Stardust Assault Warrior" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned while you control no other monsters: You can target 1 "Junk" monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Stardust Assault Warrior" once per turn. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


        UR Rarity
        Stardust Dragon
        UR Rarity
        Stardust Dragon
        Stardust Dragon
        WIND8
        Stardust Dragon
        Rồng bụi sao
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
        Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Trong End Phase, nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong lượt này (và không bị vô hiệu hóa): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy it. During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated): You can Special Summon this card from your GY.


        R Rarity
        Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
        R Rarity
        Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
        Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
        EARTH5
        Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
        Thánh dùng kiếm nặng ký Musa-C
        • ATK:

        • 300

        • DEF:

        • 2300


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
        Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn, cũng như nếu bạn có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của bạn, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt nó, hoặc một quái thú có tên của nó, trong phần còn lại của lượt này. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can target 1 Machine monster in your GY; add it to your hand, also if you have a Spell/Trap in your GY, you cannot Normal or Special Summon it, or a monster with its name, for the rest of this turn. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation.


        UR Rarity
        Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
        UR Rarity
        Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
        Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
        WATER11
        Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
        Rồng hàng rào băng về không, Trishula
        • ATK:

        • 2700

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
        Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn, ATK của nó trở thành 3300, sau đó giảm một nửa ATK của bất kỳ mặt nào- lên quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 3 cards your opponent controls. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" from your Extra Deck or GY, its ATK becomes 3300, then halve the ATK of any face-up monsters your opponent currently controls, also negate their effects. You can only use this effect of "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" once per turn.


        SR Rarity
        Tatsunoko
        SR Rarity
        Tatsunoko
        Tatsunoko
        WATER3
        Tatsunoko
        Rồng biển non
        • ATK:

        • 1700

        • DEF:

        • 500


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
        Nếu quái thú được Triệu hồi Synchro này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, 1 quái thú trong tay bạn có thể được sử dụng làm 1 trong các nguyên liệu khác. Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this Synchro Summoned monster would be used as a Synchro Material, 1 monster in your hand can be used as 1 of the other materials. Unaffected by other monsters' effects.        Deck của SYNCHRONS trong DUEL LINKS