Thông tin tổng quan của Thunder Dragon

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Batteryman Solar
R Rarity
Batteryman Solar
R Rarity
Batteryman Solar
LIGHT 4
Batteryman Solar
Người pin mặt trời
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 quái thú Thunder từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu (các) quái thú Thunder được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt khi quái thú này đang ở trên sân: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Batteryman Token" (Thunder / ÁNH SÁNG / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0). Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Batteryman" mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn; tên của lá bài này trở thành tên của quái thú đó cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Batteryman Solar" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 Thunder monster from your Deck to the GY. If a Thunder monster(s) is Normal or Special Summoned while this monster is on the field: Special Summon 1 "Batteryman Token" (Thunder/LIGHT/Level 1/ATK 0/DEF 0). You can target 1 "Batteryman" Effect Monster you control or in your GY; this card's name becomes that monster's until the End Phase. You can only use each effect of "Batteryman Solar" once per turn.

UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
DARK 8
Chaos Dragon Levianeer
Rồng hỗn loạn Levianeer
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ÁNH SÁNG và / hoặc BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; áp dụng hiệu ứng sau, dựa trên (các) Thuộc tính của quái thú bị loại bỏ trong Triệu hồi Đặc biệt, lá bài này cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.
● Chỉ ÁNH SÁNG: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ.
●Chỉ BÓNG TỐI: Xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn vào Deck.
● Cả ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI: Phá hủy tối đa 2 lá bài trên sân.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Chaos Dragon Levianeer" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 LIGHT and/or DARK monsters from your GY. When Summoned this way: You can activate this effect; apply the following effect, based on the Attribute(s) of the monsters banished for the Special Summon, also this card cannot attack for the rest of this turn. ● Only LIGHT: Special Summon 1 monster from your GY in Defense Position. ● Only DARK: Shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck. ● Both LIGHT and DARK: Destroy up to 2 cards on the field. You can only use this effect of "Chaos Dragon Levianeer" once per turn.

UR Rarity
Sauge de Fleur
UR Rarity
Sauge de Fleur
UR Rarity
Sauge de Fleur
DARK 8
Sauge de Fleur
Hiền giả hoa thời gian - Fleur de Sauge
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài trên sân; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ chúng. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck, sau đó thêm 1 quái thú Thực vật Cấp 1 từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sauge de Fleur" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 monster you control and 1 card on the field; Special Summon this card from your hand, and if you do, destroy them. If this card is sent from the field to your GY: You can target 1 other monster in your GY; shuffle it into the Deck, then add 1 Level 1 Plant monster from your Deck or GY to your hand. You can only use each effect of "Sauge de Fleur" once per turn.

R Rarity
Sorciere de Fleur
R Rarity
Sorciere de Fleur
R Rarity
Sorciere de Fleur
DARK 8
Sorciere de Fleur
Phù thủy hoa thời gian - Fleur de Sorciere
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy chọn 1 quái thú trong Mộ của đối thủ. Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến phía sân của bạn. Nó không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn và bị phá hủy trong End Phase của lượt này. Hiệu ứng của "Sorciere de Fleur" chỉ có thể được kích hoạt một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned, select 1 monster in your opponent's Graveyard. Special Summon that monster to your side of the field. It cannot attack your opponent directly, and is destroyed during the End Phase of this turn. The effect of "Sorciere de Fleur" can only be activated once per turn.

UR Rarity
Thunder Dragondark
UR Rarity
Thunder Dragondark
UR Rarity
Thunder Dragondark
DARK 5
Thunder Dragondark
Rồng sấm tối - Lôi Điện
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Thunder Dragondark" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này bị loại bỏ, hoặc bị đưa từ sân vào Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Thunder Dragon" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Thunder Dragondark". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Thunder Dragondark" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card; add 1 "Thunder Dragondark" from your Deck to your hand. If this card is banished, or sent from the field to the GY: You can add 1 "Thunder Dragon" card from your Deck to your hand, except "Thunder Dragondark". You can only use 1 "Thunder Dragondark" effect per turn, and only once that turn.

SR Rarity
Thunder Dragonduo
SR Rarity
Thunder Dragonduo
SR Rarity
Thunder Dragonduo
DARK 8
Thunder Dragonduo
Rồng sấm - Kiếp Long
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 quái thú ÁNH SÁNG và 1 BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, nếu hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên tay: Lá bài này nhận được 300 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể loại bỏ 1 lá khỏi Mộ của mình; thêm 1 quái thú Thunder từ Deck của bạn lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các lá bài bị loại bỏ của mình; đặt nó ở trên cùng hoặc dưới cùng của Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 LIGHT and 1 DARK monster from your GY. Once per turn, if a monster effect is activated in the hand: This card gains 300 ATK until the end of this turn. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can banish 1 card from your GY; add 1 Thunder monster from your Deck to your hand. Once per turn, during your opponent's End Phase: You can target 1 of your banished cards; place it on the top or bottom of your Deck.

UR Rarity
Thunder Dragonhawk
UR Rarity
Thunder Dragonhawk
UR Rarity
Thunder Dragonhawk
LIGHT 6
Thunder Dragonhawk
Rồng sấm chim - Điểu Long
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong "Thunder Dragon" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Thunder Dragonhawk". Nếu lá bài này bị loại bỏ, hoặc bị đưa từ sân đến Mộ: Bạn có thể xáo trộn bất kỳ số lượng lá bài nào từ tay mình vào Deck, sau đó rút cùng một số lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Thunder Dragonhawk" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard this card; Special Summon 1 of your "Thunder Dragon" monsters that is banished or in your GY, except "Thunder Dragonhawk". If this card is banished, or sent from the field to the GY: You can shuffle any number of cards from your hand into the Deck, then draw the same number of cards. You can only use 1 "Thunder Dragonhawk" effect per turn, and only once that turn.

SR Rarity
Thunder Dragonroar
SR Rarity
Thunder Dragonroar
SR Rarity
Thunder Dragonroar
DARK 6
Thunder Dragonroar
Rồng sấm thú - Thú Long
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm lên tay của bạn 1 trong các lá bài "Thunder Dragon" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Thunder Dragonroar". Nếu lá bài này bị loại bỏ hoặc bị đưa từ sân vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Thunder Dragon" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng trả nó về tay trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Thunder Dragonroar" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard this card; add to your hand, 1 of your "Thunder Dragon" cards that is banished or in your GY, except "Thunder Dragonroar". If this card is banished, or sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "Thunder Dragon" monster from your Deck in Defense Position, but return it to the hand during the End Phase. You can only use 1 "Thunder Dragonroar" effect per turn, and only once that turn.

 Rarity
Votis
 Rarity
Votis
 Rarity
Votis
DARK 4
Votis
Botis
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi xuống mộ 3 lá bài trên cùng của Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú đã gửi xuống mộ để thêm 1 quái thú có cùng tên lên tay bạn, từ Deck của bạn hoặc Deck khác các lá bài được gửi xuống mộ, cũng như xáo trộn phần còn lại vào Deck. Một lần trong lượt, trong End Phase, nếu lá bài này ở trong Mộ của bạn vì nó được gửi đến đó ở lượt này sau khi được Triệu hồi Thường/Úp: Bạn có thể gửi xuống mộ 3 lá bài trên cùng của Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt chúng trên đầu Deck theo thứ tự bất kỳ.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can banish 1 excavated monster to add 1 monster with its same name to your hand, from either your Deck or the other excavated cards, also shuffle the rest into the Deck. Once per turn, during the End Phase, if this card is in your GY because it was sent there this turn after being Normal Summoned/Set: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, place them on top of the Deck in any order.

UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.Phân loại:

UR Rarity
Glow-Up Bulb
UR Rarity
Glow-Up Bulb
UR Rarity
Glow-Up Bulb
EARTH 1
Glow-Up Bulb
Nhụy hoa lớn lên
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Glow-Up Bulb" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can send the top card of your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card. You can only use this effect of "Glow-Up Bulb" once per Duel.

 Rarity
Necro Synchron
 Rarity
Necro Synchron
 Rarity
Necro Synchron
DARK 2
Necro Synchron
Máy đồng bộ ma ám
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Fleur Synchron" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Necro Synchron" một lần mỗi lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó lên 2 cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro cho quái thú GIÓ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Thực vật Cấp 1 từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Fleur Synchron" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Necro Synchron" once per turn. You can target 1 other face-up monster you control; increase its Level by 2 until the end of this turn. If this card is sent to the GY as Synchro Material for a WIND monster: You can Special Summon 1 Level 1 Plant monster from your Deck.

SR Rarity
The Melody of Awakening Dragon
SR Rarity
The Melody of Awakening Dragon
SR Rarity
The Melody of Awakening Dragon
Spell Normal
The Melody of Awakening Dragon
Giai điệu đánh thức rồng

  Hiệu ứng (VN):

  Bỏ 1 lá bài; thêm tối đa 2 quái thú Rồng với 3000 ATK hoặc lớn hơn và 2500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Discard 1 card; add up to 2 Dragon monsters with 3000 or more ATK and 2500 or less DEF from your Deck to your hand.

  Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

  SR Rarity
  Knightmare Phoenix
  SR Rarity
  Knightmare Phoenix
  SR Rarity
  Knightmare Phoenix
  FIRE
  Knightmare Phoenix
  Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
  • ATK:

  • 1900

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Trên

  Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú có tên khác nhau
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

  UR Rarity
  Knightmare Unicorn
  UR Rarity
  Knightmare Unicorn
  UR Rarity
  Knightmare Unicorn
  DARK
  Knightmare Unicorn
  Kỳ lân khúc ác mộng mơ
  • ATK:

  • 2200

  • LINK-3

  Mũi tên Link:

  Trái

  Dưới

  Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2+ quái thú với các tên khác nhau
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

  UR Rarity
  Linkuriboh
  UR Rarity
  Linkuriboh
  UR Rarity
  Linkuriboh
  DARK
  Linkuriboh
  Kuriboh liên kết
  • ATK:

  • 300

  • LINK-1

  Mũi tên Link:

  Dưới


  Hiệu ứng (VN):

  1 quái thú Cấp 1
  Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.

  UR Rarity
  Clear Wing Synchro Dragon
  UR Rarity
  Clear Wing Synchro Dragon
  UR Rarity
  Clear Wing Synchro Dragon
  WIND 7
  Clear Wing Synchro Dragon
  Rồng đồng bộ cánh trong suốt
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Một lần mỗi lượt, khi quái thú khác Cấp 5 hoặc lớn hơn kích hoạt hiệu ứng của nó trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt chọn vào 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trên sân (và không có lá bài nào khác) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Nếu hiệu ứng của lá bài này phá huỷ một quái thú, thì lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ cho đến cuối lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn, when another Level 5 or higher monster activates its effect on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. Once per turn, when a monster effect is activated that targets 1 Level 5 or higher monster on the field (and no other cards) (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. If this card's effect destroys a monster, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn.

  SR Rarity
  Mist Wurm
  SR Rarity
  Mist Wurm
  SR Rarity
  Mist Wurm
  WIND 9
  Mist Wurm
  Con sâu núi mây
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 2 quái thú non-Tuner hoặc lớn hơn
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Chọn vào tối đa 3 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại các mục tiêu đó lên tay.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 2 or more non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: Target up to 3 cards your opponent controls; return those targets to the hand.

  UR Rarity
  Stardust Dragon
  UR Rarity
  Stardust Dragon
  UR Rarity
  Stardust Dragon
  WIND 8
  Stardust Dragon
  Rồng bụi sao
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Trong End Phase, nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong lượt này (và không bị vô hiệu hóa): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy it. During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated): You can Special Summon this card from your GY.

   Rarity
  Stellar Wind Wolfrayet
   Rarity
  Stellar Wind Wolfrayet
   Rarity
  Stellar Wind Wolfrayet
  WIND 9
  Stellar Wind Wolfrayet
  Sói sao gió Wolfrayet
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Stellar Wind Wolfrayet". Nhận 300 ATK mỗi khi hiệu ứng của quái thú khác được kích hoạt, trong khi ATK của lá bài này nhỏ hơn 4000. Một lần mỗi lượt, nếu ATK của lá bài này là 4000 hoặc lớn hơn (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể xáo trộn cả lá bài này và tất cả quái thú của đối thủ. điều khiển vào Deck.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can only control 1 "Stellar Wind Wolfrayet". Gains 300 ATK each time another monster's effect is activated, while the ATK of this card is less than 4000. Once per turn, if this card's ATK is 4000 or higher (Quick Effect): You can shuffle both this card and all monsters your opponent controls into the Deck.

  UR Rarity
  Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
  UR Rarity
  Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
  UR Rarity
  Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
  DARK
  Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
  Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
  • ATK:

  • 2600

  • DEF:

  • 2100


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 8
  Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
  ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
  ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.

  Các Skill được sử dụng hàng đầu

  Revolution des Fleurs
  Bạn có thể sử dụng hiệu ứng đầu tiên, thứ hai và thứ ba của Kỹ năng này một lần trong mỗi Trận đấu, nếu Deck của bạn (không bao gồm Extra Deck) chứa 6 quái thú Spellcaster hoặc lớn hơn với 2900 ATK.
  1: Khi bắt đầu lượt đầu tiên của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường/Úp các quái thú BÓNG TỐI Spellcaster có ATK 2900 mà không cần Hiến tế. Nếu bạn kích hoạt Kỹ năng này ở lượt thứ 2, hãy chơi đồng thời 1 "Necro Fleur" từ bên ngoài Deck của bạn ra sân.
  2: Xáo trộn 1 lá bài từ tay bạn vào Deck, sau đó chơi 1 "Necro Synchron" từ Deck của bạn lên sân của bạn. Sau đó, bạn có thể giảm Cấp của 1 quái thú trên sân của mình xuống tối đa 2.
  3: Gửi 1 quái thú từ sân của bạn vào Mộ, sau đó chơi 1 "Sorciere de Fleur" từ Deck của bạn lên sân của bạn.
  Necro Synchron
  Sorciere de Fleur
  Necro Fleur
  Revolution des Fleurs

  Cần 26 UR

  UR Rarity
  Chaos Dragon Levianeer3 card
  UR Rarity
  Sauge de Fleur3 card
  UR Rarity
  Thunder Dragondark3 card
  UR Rarity
  Thunder Dragonhawk3 card
   Rarity
  Votis3 card
  UR Rarity
  Knightmare Unicorn1 card
  UR Rarity
  Linkuriboh1 card
  UR Rarity
  Clear Wing Synchro Dragon1 card
  UR Rarity
  Stardust Dragon1 card
   Rarity
  Stellar Wind Wolfrayet1 card
  UR Rarity
  Effect Veiler3 card
  UR Rarity
  Glow-Up Bulb1 card
   Rarity
  Necro Synchron1 card
  UR Rarity
  Dingirsu, the Orcust of the Evening Star1 card

  Main: 30 Extra: 8

  R Rarity
  Batteryman Solar
  R Rarity
  Batteryman Solar
  Batteryman Solar
  LIGHT 4
  Batteryman Solar
  Người pin mặt trời
  • ATK:

  • 1500

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 quái thú Thunder từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu (các) quái thú Thunder được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt khi quái thú này đang ở trên sân: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Batteryman Token" (Thunder / ÁNH SÁNG / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0). Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Batteryman" mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn; tên của lá bài này trở thành tên của quái thú đó cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Batteryman Solar" một lần cho mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 Thunder monster from your Deck to the GY. If a Thunder monster(s) is Normal or Special Summoned while this monster is on the field: Special Summon 1 "Batteryman Token" (Thunder/LIGHT/Level 1/ATK 0/DEF 0). You can target 1 "Batteryman" Effect Monster you control or in your GY; this card's name becomes that monster's until the End Phase. You can only use each effect of "Batteryman Solar" once per turn.


  R Rarity
  Batteryman Solar
  R Rarity
  Batteryman Solar
  Batteryman Solar
  LIGHT 4
  Batteryman Solar
  Người pin mặt trời
  • ATK:

  • 1500

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 quái thú Thunder từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu (các) quái thú Thunder được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt khi quái thú này đang ở trên sân: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Batteryman Token" (Thunder / ÁNH SÁNG / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0). Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Batteryman" mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn; tên của lá bài này trở thành tên của quái thú đó cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Batteryman Solar" một lần cho mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 Thunder monster from your Deck to the GY. If a Thunder monster(s) is Normal or Special Summoned while this monster is on the field: Special Summon 1 "Batteryman Token" (Thunder/LIGHT/Level 1/ATK 0/DEF 0). You can target 1 "Batteryman" Effect Monster you control or in your GY; this card's name becomes that monster's until the End Phase. You can only use each effect of "Batteryman Solar" once per turn.


  R Rarity
  Batteryman Solar
  R Rarity
  Batteryman Solar
  Batteryman Solar
  LIGHT 4
  Batteryman Solar
  Người pin mặt trời
  • ATK:

  • 1500

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 quái thú Thunder từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu (các) quái thú Thunder được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt khi quái thú này đang ở trên sân: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Batteryman Token" (Thunder / ÁNH SÁNG / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0). Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Batteryman" mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn; tên của lá bài này trở thành tên của quái thú đó cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Batteryman Solar" một lần cho mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 Thunder monster from your Deck to the GY. If a Thunder monster(s) is Normal or Special Summoned while this monster is on the field: Special Summon 1 "Batteryman Token" (Thunder/LIGHT/Level 1/ATK 0/DEF 0). You can target 1 "Batteryman" Effect Monster you control or in your GY; this card's name becomes that monster's until the End Phase. You can only use each effect of "Batteryman Solar" once per turn.


  UR Rarity
  Chaos Dragon Levianeer
  UR Rarity
  Chaos Dragon Levianeer
  Chaos Dragon Levianeer
  DARK 8
  Chaos Dragon Levianeer
  Rồng hỗn loạn Levianeer
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ÁNH SÁNG và / hoặc BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; áp dụng hiệu ứng sau, dựa trên (các) Thuộc tính của quái thú bị loại bỏ trong Triệu hồi Đặc biệt, lá bài này cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.
  ● Chỉ ÁNH SÁNG: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ.
  ●Chỉ BÓNG TỐI: Xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn vào Deck.
  ● Cả ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI: Phá hủy tối đa 2 lá bài trên sân.
  Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Chaos Dragon Levianeer" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 LIGHT and/or DARK monsters from your GY. When Summoned this way: You can activate this effect; apply the following effect, based on the Attribute(s) of the monsters banished for the Special Summon, also this card cannot attack for the rest of this turn. ● Only LIGHT: Special Summon 1 monster from your GY in Defense Position. ● Only DARK: Shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck. ● Both LIGHT and DARK: Destroy up to 2 cards on the field. You can only use this effect of "Chaos Dragon Levianeer" once per turn.


  UR Rarity
  Chaos Dragon Levianeer
  UR Rarity
  Chaos Dragon Levianeer
  Chaos Dragon Levianeer
  DARK 8
  Chaos Dragon Levianeer
  Rồng hỗn loạn Levianeer
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ÁNH SÁNG và / hoặc BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; áp dụng hiệu ứng sau, dựa trên (các) Thuộc tính của quái thú bị loại bỏ trong Triệu hồi Đặc biệt, lá bài này cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.
  ● Chỉ ÁNH SÁNG: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ.
  ●Chỉ BÓNG TỐI: Xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn vào Deck.
  ● Cả ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI: Phá hủy tối đa 2 lá bài trên sân.
  Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Chaos Dragon Levianeer" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 LIGHT and/or DARK monsters from your GY. When Summoned this way: You can activate this effect; apply the following effect, based on the Attribute(s) of the monsters banished for the Special Summon, also this card cannot attack for the rest of this turn. ● Only LIGHT: Special Summon 1 monster from your GY in Defense Position. ● Only DARK: Shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck. ● Both LIGHT and DARK: Destroy up to 2 cards on the field. You can only use this effect of "Chaos Dragon Levianeer" once per turn.


  UR Rarity
  Chaos Dragon Levianeer
  UR Rarity
  Chaos Dragon Levianeer
  Chaos Dragon Levianeer
  DARK 8
  Chaos Dragon Levianeer
  Rồng hỗn loạn Levianeer
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ÁNH SÁNG và / hoặc BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; áp dụng hiệu ứng sau, dựa trên (các) Thuộc tính của quái thú bị loại bỏ trong Triệu hồi Đặc biệt, lá bài này cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.
  ● Chỉ ÁNH SÁNG: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ.
  ●Chỉ BÓNG TỐI: Xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn vào Deck.
  ● Cả ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI: Phá hủy tối đa 2 lá bài trên sân.
  Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Chaos Dragon Levianeer" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 LIGHT and/or DARK monsters from your GY. When Summoned this way: You can activate this effect; apply the following effect, based on the Attribute(s) of the monsters banished for the Special Summon, also this card cannot attack for the rest of this turn. ● Only LIGHT: Special Summon 1 monster from your GY in Defense Position. ● Only DARK: Shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck. ● Both LIGHT and DARK: Destroy up to 2 cards on the field. You can only use this effect of "Chaos Dragon Levianeer" once per turn.


  UR Rarity
  Sauge de Fleur
  UR Rarity
  Sauge de Fleur
  Sauge de Fleur
  DARK 8
  Sauge de Fleur
  Hiền giả hoa thời gian - Fleur de Sauge
  • ATK:

  • 2900

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài trên sân; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ chúng. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck, sau đó thêm 1 quái thú Thực vật Cấp 1 từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sauge de Fleur" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 monster you control and 1 card on the field; Special Summon this card from your hand, and if you do, destroy them. If this card is sent from the field to your GY: You can target 1 other monster in your GY; shuffle it into the Deck, then add 1 Level 1 Plant monster from your Deck or GY to your hand. You can only use each effect of "Sauge de Fleur" once per turn.


  UR Rarity
  Sauge de Fleur
  UR Rarity
  Sauge de Fleur
  Sauge de Fleur
  DARK 8
  Sauge de Fleur
  Hiền giả hoa thời gian - Fleur de Sauge
  • ATK:

  • 2900

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài trên sân; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ chúng. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck, sau đó thêm 1 quái thú Thực vật Cấp 1 từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sauge de Fleur" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 monster you control and 1 card on the field; Special Summon this card from your hand, and if you do, destroy them. If this card is sent from the field to your GY: You can target 1 other monster in your GY; shuffle it into the Deck, then add 1 Level 1 Plant monster from your Deck or GY to your hand. You can only use each effect of "Sauge de Fleur" once per turn.


  UR Rarity
  Sauge de Fleur
  UR Rarity
  Sauge de Fleur
  Sauge de Fleur
  DARK 8
  Sauge de Fleur
  Hiền giả hoa thời gian - Fleur de Sauge
  • ATK:

  • 2900

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài trên sân; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ chúng. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck, sau đó thêm 1 quái thú Thực vật Cấp 1 từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sauge de Fleur" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 monster you control and 1 card on the field; Special Summon this card from your hand, and if you do, destroy them. If this card is sent from the field to your GY: You can target 1 other monster in your GY; shuffle it into the Deck, then add 1 Level 1 Plant monster from your Deck or GY to your hand. You can only use each effect of "Sauge de Fleur" once per turn.


  R Rarity
  Sorciere de Fleur
  R Rarity
  Sorciere de Fleur
  Sorciere de Fleur
  DARK 8
  Sorciere de Fleur
  Phù thủy hoa thời gian - Fleur de Sorciere
  • ATK:

  • 2900

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy chọn 1 quái thú trong Mộ của đối thủ. Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến phía sân của bạn. Nó không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn và bị phá hủy trong End Phase của lượt này. Hiệu ứng của "Sorciere de Fleur" chỉ có thể được kích hoạt một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal or Special Summoned, select 1 monster in your opponent's Graveyard. Special Summon that monster to your side of the field. It cannot attack your opponent directly, and is destroyed during the End Phase of this turn. The effect of "Sorciere de Fleur" can only be activated once per turn.


  R Rarity
  Sorciere de Fleur
  R Rarity
  Sorciere de Fleur
  Sorciere de Fleur
  DARK 8
  Sorciere de Fleur
  Phù thủy hoa thời gian - Fleur de Sorciere
  • ATK:

  • 2900

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy chọn 1 quái thú trong Mộ của đối thủ. Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến phía sân của bạn. Nó không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn và bị phá hủy trong End Phase của lượt này. Hiệu ứng của "Sorciere de Fleur" chỉ có thể được kích hoạt một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal or Special Summoned, select 1 monster in your opponent's Graveyard. Special Summon that monster to your side of the field. It cannot attack your opponent directly, and is destroyed during the End Phase of this turn. The effect of "Sorciere de Fleur" can only be activated once per turn.


  R Rarity
  Sorciere de Fleur
  R Rarity
  Sorciere de Fleur
  Sorciere de Fleur
  DARK 8
  Sorciere de Fleur
  Phù thủy hoa thời gian - Fleur de Sorciere
  • ATK:

  • 2900

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy chọn 1 quái thú trong Mộ của đối thủ. Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến phía sân của bạn. Nó không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn và bị phá hủy trong End Phase của lượt này. Hiệu ứng của "Sorciere de Fleur" chỉ có thể được kích hoạt một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal or Special Summoned, select 1 monster in your opponent's Graveyard. Special Summon that monster to your side of the field. It cannot attack your opponent directly, and is destroyed during the End Phase of this turn. The effect of "Sorciere de Fleur" can only be activated once per turn.


  UR Rarity
  Thunder Dragondark
  UR Rarity
  Thunder Dragondark
  Thunder Dragondark
  DARK 5
  Thunder Dragondark
  Rồng sấm tối - Lôi Điện
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Thunder Dragondark" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này bị loại bỏ, hoặc bị đưa từ sân vào Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Thunder Dragon" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Thunder Dragondark". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Thunder Dragondark" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  (Quick Effect): You can discard this card; add 1 "Thunder Dragondark" from your Deck to your hand. If this card is banished, or sent from the field to the GY: You can add 1 "Thunder Dragon" card from your Deck to your hand, except "Thunder Dragondark". You can only use 1 "Thunder Dragondark" effect per turn, and only once that turn.


  UR Rarity
  Thunder Dragondark
  UR Rarity
  Thunder Dragondark
  Thunder Dragondark
  DARK 5
  Thunder Dragondark
  Rồng sấm tối - Lôi Điện
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Thunder Dragondark" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này bị loại bỏ, hoặc bị đưa từ sân vào Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Thunder Dragon" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Thunder Dragondark". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Thunder Dragondark" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  (Quick Effect): You can discard this card; add 1 "Thunder Dragondark" from your Deck to your hand. If this card is banished, or sent from the field to the GY: You can add 1 "Thunder Dragon" card from your Deck to your hand, except "Thunder Dragondark". You can only use 1 "Thunder Dragondark" effect per turn, and only once that turn.


  UR Rarity
  Thunder Dragondark
  UR Rarity
  Thunder Dragondark
  Thunder Dragondark
  DARK 5
  Thunder Dragondark
  Rồng sấm tối - Lôi Điện
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Thunder Dragondark" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này bị loại bỏ, hoặc bị đưa từ sân vào Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Thunder Dragon" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Thunder Dragondark". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Thunder Dragondark" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  (Quick Effect): You can discard this card; add 1 "Thunder Dragondark" from your Deck to your hand. If this card is banished, or sent from the field to the GY: You can add 1 "Thunder Dragon" card from your Deck to your hand, except "Thunder Dragondark". You can only use 1 "Thunder Dragondark" effect per turn, and only once that turn.


  SR Rarity
  Thunder Dragonduo
  SR Rarity
  Thunder Dragonduo
  Thunder Dragonduo
  DARK 8
  Thunder Dragonduo
  Rồng sấm - Kiếp Long
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 quái thú ÁNH SÁNG và 1 BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, nếu hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên tay: Lá bài này nhận được 300 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể loại bỏ 1 lá khỏi Mộ của mình; thêm 1 quái thú Thunder từ Deck của bạn lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các lá bài bị loại bỏ của mình; đặt nó ở trên cùng hoặc dưới cùng của Deck của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 LIGHT and 1 DARK monster from your GY. Once per turn, if a monster effect is activated in the hand: This card gains 300 ATK until the end of this turn. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can banish 1 card from your GY; add 1 Thunder monster from your Deck to your hand. Once per turn, during your opponent's End Phase: You can target 1 of your banished cards; place it on the top or bottom of your Deck.


  UR Rarity
  Thunder Dragonhawk
  UR Rarity
  Thunder Dragonhawk
  Thunder Dragonhawk
  LIGHT 6
  Thunder Dragonhawk
  Rồng sấm chim - Điểu Long
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 2200


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong "Thunder Dragon" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Thunder Dragonhawk". Nếu lá bài này bị loại bỏ, hoặc bị đưa từ sân đến Mộ: Bạn có thể xáo trộn bất kỳ số lượng lá bài nào từ tay mình vào Deck, sau đó rút cùng một số lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Thunder Dragonhawk" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can discard this card; Special Summon 1 of your "Thunder Dragon" monsters that is banished or in your GY, except "Thunder Dragonhawk". If this card is banished, or sent from the field to the GY: You can shuffle any number of cards from your hand into the Deck, then draw the same number of cards. You can only use 1 "Thunder Dragonhawk" effect per turn, and only once that turn.


  UR Rarity
  Thunder Dragonhawk
  UR Rarity
  Thunder Dragonhawk
  Thunder Dragonhawk
  LIGHT 6
  Thunder Dragonhawk
  Rồng sấm chim - Điểu Long
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 2200


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong "Thunder Dragon" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Thunder Dragonhawk". Nếu lá bài này bị loại bỏ, hoặc bị đưa từ sân đến Mộ: Bạn có thể xáo trộn bất kỳ số lượng lá bài nào từ tay mình vào Deck, sau đó rút cùng một số lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Thunder Dragonhawk" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can discard this card; Special Summon 1 of your "Thunder Dragon" monsters that is banished or in your GY, except "Thunder Dragonhawk". If this card is banished, or sent from the field to the GY: You can shuffle any number of cards from your hand into the Deck, then draw the same number of cards. You can only use 1 "Thunder Dragonhawk" effect per turn, and only once that turn.


  UR Rarity
  Thunder Dragonhawk
  UR Rarity
  Thunder Dragonhawk
  Thunder Dragonhawk
  LIGHT 6
  Thunder Dragonhawk
  Rồng sấm chim - Điểu Long
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 2200


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong "Thunder Dragon" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Thunder Dragonhawk". Nếu lá bài này bị loại bỏ, hoặc bị đưa từ sân đến Mộ: Bạn có thể xáo trộn bất kỳ số lượng lá bài nào từ tay mình vào Deck, sau đó rút cùng một số lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Thunder Dragonhawk" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can discard this card; Special Summon 1 of your "Thunder Dragon" monsters that is banished or in your GY, except "Thunder Dragonhawk". If this card is banished, or sent from the field to the GY: You can shuffle any number of cards from your hand into the Deck, then draw the same number of cards. You can only use 1 "Thunder Dragonhawk" effect per turn, and only once that turn.


  SR Rarity
  Thunder Dragonroar
  SR Rarity
  Thunder Dragonroar
  Thunder Dragonroar
  DARK 6
  Thunder Dragonroar
  Rồng sấm thú - Thú Long
  • ATK:

  • 2400

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm lên tay của bạn 1 trong các lá bài "Thunder Dragon" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Thunder Dragonroar". Nếu lá bài này bị loại bỏ hoặc bị đưa từ sân vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Thunder Dragon" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng trả nó về tay trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Thunder Dragonroar" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can discard this card; add to your hand, 1 of your "Thunder Dragon" cards that is banished or in your GY, except "Thunder Dragonroar". If this card is banished, or sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "Thunder Dragon" monster from your Deck in Defense Position, but return it to the hand during the End Phase. You can only use 1 "Thunder Dragonroar" effect per turn, and only once that turn.


  SR Rarity
  Thunder Dragonroar
  SR Rarity
  Thunder Dragonroar
  Thunder Dragonroar
  DARK 6
  Thunder Dragonroar
  Rồng sấm thú - Thú Long
  • ATK:

  • 2400

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm lên tay của bạn 1 trong các lá bài "Thunder Dragon" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Thunder Dragonroar". Nếu lá bài này bị loại bỏ hoặc bị đưa từ sân vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Thunder Dragon" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng trả nó về tay trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Thunder Dragonroar" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can discard this card; add to your hand, 1 of your "Thunder Dragon" cards that is banished or in your GY, except "Thunder Dragonroar". If this card is banished, or sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "Thunder Dragon" monster from your Deck in Defense Position, but return it to the hand during the End Phase. You can only use 1 "Thunder Dragonroar" effect per turn, and only once that turn.


   Rarity
  Votis
   Rarity
  Votis
  Votis
  DARK 4
  Votis
  Botis
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 1900


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi xuống mộ 3 lá bài trên cùng của Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú đã gửi xuống mộ để thêm 1 quái thú có cùng tên lên tay bạn, từ Deck của bạn hoặc Deck khác các lá bài được gửi xuống mộ, cũng như xáo trộn phần còn lại vào Deck. Một lần trong lượt, trong End Phase, nếu lá bài này ở trong Mộ của bạn vì nó được gửi đến đó ở lượt này sau khi được Triệu hồi Thường/Úp: Bạn có thể gửi xuống mộ 3 lá bài trên cùng của Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt chúng trên đầu Deck theo thứ tự bất kỳ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can banish 1 excavated monster to add 1 monster with its same name to your hand, from either your Deck or the other excavated cards, also shuffle the rest into the Deck. Once per turn, during the End Phase, if this card is in your GY because it was sent there this turn after being Normal Summoned/Set: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, place them on top of the Deck in any order.


   Rarity
  Votis
   Rarity
  Votis
  Votis
  DARK 4
  Votis
  Botis
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 1900


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi xuống mộ 3 lá bài trên cùng của Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú đã gửi xuống mộ để thêm 1 quái thú có cùng tên lên tay bạn, từ Deck của bạn hoặc Deck khác các lá bài được gửi xuống mộ, cũng như xáo trộn phần còn lại vào Deck. Một lần trong lượt, trong End Phase, nếu lá bài này ở trong Mộ của bạn vì nó được gửi đến đó ở lượt này sau khi được Triệu hồi Thường/Úp: Bạn có thể gửi xuống mộ 3 lá bài trên cùng của Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt chúng trên đầu Deck theo thứ tự bất kỳ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can banish 1 excavated monster to add 1 monster with its same name to your hand, from either your Deck or the other excavated cards, also shuffle the rest into the Deck. Once per turn, during the End Phase, if this card is in your GY because it was sent there this turn after being Normal Summoned/Set: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, place them on top of the Deck in any order.


   Rarity
  Votis
   Rarity
  Votis
  Votis
  DARK 4
  Votis
  Botis
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 1900


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi xuống mộ 3 lá bài trên cùng của Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú đã gửi xuống mộ để thêm 1 quái thú có cùng tên lên tay bạn, từ Deck của bạn hoặc Deck khác các lá bài được gửi xuống mộ, cũng như xáo trộn phần còn lại vào Deck. Một lần trong lượt, trong End Phase, nếu lá bài này ở trong Mộ của bạn vì nó được gửi đến đó ở lượt này sau khi được Triệu hồi Thường/Úp: Bạn có thể gửi xuống mộ 3 lá bài trên cùng của Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt chúng trên đầu Deck theo thứ tự bất kỳ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can banish 1 excavated monster to add 1 monster with its same name to your hand, from either your Deck or the other excavated cards, also shuffle the rest into the Deck. Once per turn, during the End Phase, if this card is in your GY because it was sent there this turn after being Normal Summoned/Set: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, place them on top of the Deck in any order.


  UR Rarity
  Effect Veiler
  UR Rarity
  Effect Veiler
  Effect Veiler
  LIGHT 1
  Effect Veiler
  Người che đậy hiệu ứng
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
  Phân loại:

  UR Rarity
  Effect Veiler
  UR Rarity
  Effect Veiler
  Effect Veiler
  LIGHT 1
  Effect Veiler
  Người che đậy hiệu ứng
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
  Phân loại:

  UR Rarity
  Effect Veiler
  UR Rarity
  Effect Veiler
  Effect Veiler
  LIGHT 1
  Effect Veiler
  Người che đậy hiệu ứng
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
  Phân loại:

  UR Rarity
  Glow-Up Bulb
  UR Rarity
  Glow-Up Bulb
  Glow-Up Bulb
  EARTH 1
  Glow-Up Bulb
  Nhụy hoa lớn lên
  • ATK:

  • 100

  • DEF:

  • 100


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Glow-Up Bulb" một lần trong mỗi Trận đấu.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is in your GY: You can send the top card of your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card. You can only use this effect of "Glow-Up Bulb" once per Duel.


   Rarity
  Necro Synchron
   Rarity
  Necro Synchron
  Necro Synchron
  DARK 2
  Necro Synchron
  Máy đồng bộ ma ám
  • ATK:

  • 200

  • DEF:

  • 400


  Hiệu ứng (VN):

  Tên của lá bài này trở thành "Fleur Synchron" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Necro Synchron" một lần mỗi lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó lên 2 cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro cho quái thú GIÓ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Thực vật Cấp 1 từ Deck của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card's name becomes "Fleur Synchron" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Necro Synchron" once per turn. You can target 1 other face-up monster you control; increase its Level by 2 until the end of this turn. If this card is sent to the GY as Synchro Material for a WIND monster: You can Special Summon 1 Level 1 Plant monster from your Deck.


  SR Rarity
  The Melody of Awakening Dragon
  SR Rarity
  The Melody of Awakening Dragon
  The Melody of Awakening Dragon
  Spell Normal
  The Melody of Awakening Dragon
  Giai điệu đánh thức rồng

   Hiệu ứng (VN):

   Bỏ 1 lá bài; thêm tối đa 2 quái thú Rồng với 3000 ATK hoặc lớn hơn và 2500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Discard 1 card; add up to 2 Dragon monsters with 3000 or more ATK and 2500 or less DEF from your Deck to your hand.


   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   Knightmare Phoenix
   FIRE
   Knightmare Phoenix
   Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 1900

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Trên

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú có tên khác nhau
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   Knightmare Unicorn
   DARK
   Knightmare Unicorn
   Kỳ lân khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 2200

   • LINK-3

   Mũi tên Link:

   Trái

   Dưới

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2+ quái thú với các tên khác nhau
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


   UR Rarity
   Linkuriboh
   UR Rarity
   Linkuriboh
   Linkuriboh
   DARK
   Linkuriboh
   Kuriboh liên kết
   • ATK:

   • 300

   • LINK-1

   Mũi tên Link:

   Dưới


   Hiệu ứng (VN):

   1 quái thú Cấp 1
   Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


   UR Rarity
   Clear Wing Synchro Dragon
   UR Rarity
   Clear Wing Synchro Dragon
   Clear Wing Synchro Dragon
   WIND 7
   Clear Wing Synchro Dragon
   Rồng đồng bộ cánh trong suốt
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
   Một lần mỗi lượt, khi quái thú khác Cấp 5 hoặc lớn hơn kích hoạt hiệu ứng của nó trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt chọn vào 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trên sân (và không có lá bài nào khác) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Nếu hiệu ứng của lá bài này phá huỷ một quái thú, thì lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ cho đến cuối lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn, when another Level 5 or higher monster activates its effect on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. Once per turn, when a monster effect is activated that targets 1 Level 5 or higher monster on the field (and no other cards) (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. If this card's effect destroys a monster, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn.


   SR Rarity
   Mist Wurm
   SR Rarity
   Mist Wurm
   Mist Wurm
   WIND 9
   Mist Wurm
   Con sâu núi mây
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 2 quái thú non-Tuner hoặc lớn hơn
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Chọn vào tối đa 3 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại các mục tiêu đó lên tay.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 2 or more non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: Target up to 3 cards your opponent controls; return those targets to the hand.


   UR Rarity
   Stardust Dragon
   UR Rarity
   Stardust Dragon
   Stardust Dragon
   WIND 8
   Stardust Dragon
   Rồng bụi sao
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
   Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Trong End Phase, nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong lượt này (và không bị vô hiệu hóa): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy it. During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated): You can Special Summon this card from your GY.


    Rarity
   Stellar Wind Wolfrayet
    Rarity
   Stellar Wind Wolfrayet
   Stellar Wind Wolfrayet
   WIND 9
   Stellar Wind Wolfrayet
   Sói sao gió Wolfrayet
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
   Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Stellar Wind Wolfrayet". Nhận 300 ATK mỗi khi hiệu ứng của quái thú khác được kích hoạt, trong khi ATK của lá bài này nhỏ hơn 4000. Một lần mỗi lượt, nếu ATK của lá bài này là 4000 hoặc lớn hơn (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể xáo trộn cả lá bài này và tất cả quái thú của đối thủ. điều khiển vào Deck.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can only control 1 "Stellar Wind Wolfrayet". Gains 300 ATK each time another monster's effect is activated, while the ATK of this card is less than 4000. Once per turn, if this card's ATK is 4000 or higher (Quick Effect): You can shuffle both this card and all monsters your opponent controls into the Deck.


   UR Rarity
   Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
   UR Rarity
   Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
   Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
   DARK
   Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
   Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
   • ATK:

   • 2600

   • DEF:

   • 2100


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 8
   Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
   ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
   ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.   Deck của THUNDER DRAGON trong DUEL LINKS