Thông tin tổng quan của Timelord

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Lazion, the Timelord
R Rarity
Lazion, the Timelord
R Rarity
Lazion, the Timelord
FIRE 10
Lazion, the Timelord
Thần thời gian Lazion
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Bạn không có thiệt hại chiến đấu nào từ tấn công liên quan đến lá bài này. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này chiến đấu: Xáo trộn tất cả các lá bài từ Mộ của đối thủ vào Deck. Một lần mỗi lượt, nếu đối thủ rút bài: Gây 1000 sát thương cho đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Xáo bài này vào Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned from the Deck. If you control no monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. Cannot be destroyed by battle or card effects. You take no battle damage from attacks involving this card. At the end of the Battle Phase, if this card battled: Shuffle all cards from your opponent's GY into the Deck. Once per turn, if your opponent draws a card: Inflict 1000 damage to your opponent. Once per turn, during your Standby Phase: Shuffle this card into the Deck.

UR Rarity
Metaion, the Timelord
UR Rarity
Metaion, the Timelord
UR Rarity
Metaion, the Timelord
FIRE 10
Metaion, the Timelord
Thần thời gian, Metaion
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Bạn không bị thiệt hại trong chiến đấu nào từ tấn công liên quan đến lá bài Tư thế tấn công này. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này chiến đấu: Trả lại càng nhiều quái thú trên sân nhất có thể lên tay (ngoài lá bài này) và nếu bạn làm điều đó, gây 300 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi lá bài được trả lại. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Xáo bài này vào Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned from the Deck. If you control no monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. Cannot be destroyed by battle or card effects. You take no battle damage from attacks involving this Attack Position card. At the end of the Battle Phase, if this card battled: Return as many monsters on the field as possible to the hand (other than this card), and if you do, inflict 300 damage to your opponent for each card returned. Once per turn, during your Standby Phase: Shuffle this card into the Deck.

SR Rarity
Michion, the Timelord
SR Rarity
Michion, the Timelord
SR Rarity
Michion, the Timelord
FIRE 10
Michion, the Timelord
Thần thời gian, Michion
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Bạn không có thiệt hại chiến đấu nào từ tấn công liên quan đến lá bài này. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này chiến đấu: Giảm một nửa LP của đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Xáo bài này vào Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned from the Deck. If you control no monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. Cannot be destroyed by battle or card effects. You take no battle damage from attacks involving this card. At the end of the Battle Phase, if this card battled: Halve your opponent's LP. Once per turn, during your Standby Phase: Shuffle this card into the Deck.

SR Rarity
Raphion, the Timelord
SR Rarity
Raphion, the Timelord
SR Rarity
Raphion, the Timelord
WIND 10
Raphion, the Timelord
Thần thời gian, Raphion
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Bạn không có thiệt hại chiến đấu nào từ tấn công liên quan đến lá bài này. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này đấu với nhau: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK của 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển đã đấu với lá bài này trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Xáo bài này vào Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned from the Deck. If you control no monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. Cannot be destroyed by battle or card effects. You take no battle damage from attacks involving this card. At the end of the Battle Phase, if this card battled: Inflict damage to your opponent equal to the ATK of 1 monster your opponent controls that battled this card this turn. Once per turn, during your Standby Phase: Shuffle this card into the Deck.

UR Rarity
Sandaion, the Timelord
UR Rarity
Sandaion, the Timelord
UR Rarity
Sandaion, the Timelord
LIGHT 10
Sandaion, the Timelord
Thần thời gian, Sandaion
 • ATK:

 • 4000

 • DEF:

 • 4000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Sandaion, the Timelord". Nếu chỉ có đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Cả hai người chơi đều không chịu thiệt hại từ tấn công liên quan đến lá bài này. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này chiến đấu: Gây 2000 sát thương cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Xáo bài này vào Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned from the Deck. You can only control 1 "Sandaion, the Timelord". If only your opponent controls a monster, you can Normal Summon this card without Tributing. Cannot be destroyed by battle or card effects. Neither player takes battle damage from attacks involving this card. At the end of the Battle Phase, if this card battled: Inflict 2000 damage to your opponent. Once per turn, during your Standby Phase: Shuffle this card into the Deck.

UR Rarity
Sephylon, the Ultimate Timelord
UR Rarity
Sephylon, the Ultimate Timelord
UR Rarity
Sephylon, the Ultimate Timelord
LIGHT 10
Sephylon, the Ultimate Timelord
Thần thời gian tối thượng, Sephylon
 • ATK:

 • 4000

 • DEF:

 • 4000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách có 10 quái thú hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Tiên Cấp 8 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Mộ của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu, đồng thời ATK của nó cũng trở thành 4000.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by having 10 or more monsters in your GY. Once per turn: You can Special Summon 1 Level 8 or higher Fairy monster from your hand or GY, but its effects are negated, also its ATK becomes 4000.

SR Rarity
Time Maiden
SR Rarity
Time Maiden
SR Rarity
Time Maiden
LIGHT 1
Time Maiden
Vu nữ máy thời gian
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Lá bài này có thể được coi là 2 Hiến tế cho việc Triệu hồi Hiến tế của một quái thú "Timelord" Bạn có thể Hiến tế lá bài này; thêm 1 "Timelord" với 0 ATK từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Timelord" với 0 ATK từ Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú khác trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). This card can be treated as 2 Tributes for the Tribute Summon of a "Timelord" monster. You can Tribute this card; add 1 "Timelord" monster with 0 ATK from your Deck to your hand. You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Timelord" monster with 0 ATK from your Deck, ignoring its Summoning conditions. You cannot Special Summon other monsters during the turn you activate this effect.

UR Rarity
Zaphion, the Timelord
UR Rarity
Zaphion, the Timelord
UR Rarity
Zaphion, the Timelord
WATER 10
Zaphion, the Timelord
Thần thời gian, Zaphion
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Bạn không có thiệt hại chiến đấu nào từ tấn công liên quan đến lá bài này. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này chiến đấu: Xáo trộn tất cả bài Phép và Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển vào Deck. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Xáo bài này vào Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned from the Deck. If you control no monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. Cannot be destroyed by battle or card effects. You take no battle damage from attacks involving this card. At the end of the Battle Phase, if this card battled: Shuffle all Spells and Traps your opponent controls into the Deck. If this card is sent from the field to the GY: You can draw 1 card. Once per turn, during your Standby Phase: Shuffle this card into the Deck.

SR Rarity
Advance Draw
SR Rarity
Advance Draw
SR Rarity
Advance Draw
Spell Normal
Advance Draw
Nâng tầm bốc bài

  Hiệu ứng (VN):

  Hiến tế 1 quái thú mặt-ngửa Cấp 8 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; rút 2 lá bài.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Tribute 1 face-up Level 8 or higher monster you control; draw 2 cards.

  SR Rarity
  Dark Hole
  SR Rarity
  Dark Hole
  SR Rarity
  Dark Hole
  Spell Normal
  Dark Hole
  HỐ đen

   Hiệu ứng (VN):

   Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Destroy all monsters on the field.

   SR Rarity
   Enemy Controller
   SR Rarity
   Enemy Controller
   SR Rarity
   Enemy Controller
   Spell Quick
   Enemy Controller
   Điều khiển địch

    Hiệu ứng (VN):

    Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
    ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
    ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.

    UR Rarity
    Forbidden Droplet
    UR Rarity
    Forbidden Droplet
    UR Rarity
    Forbidden Droplet
    Spell Quick
    Forbidden Droplet
    Giọt thánh bị cấm

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.     Phân loại:

     UR Rarity
     Divine Wrath
     UR Rarity
     Divine Wrath
     UR Rarity
     Divine Wrath
     Trap Counter
     Divine Wrath
     Trời phạt

      Hiệu ứng (VN):

      Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt: Bỏ 1 lá bài; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When a monster effect is activated: Discard 1 card; negate the activation, and if you do, destroy that monster.

      R Rarity
      Infinite Light
      R Rarity
      Infinite Light
      R Rarity
      Infinite Light
      Trap Continuous
      Infinite Light
      Ánh sáng vô hạn

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt lá bài này bằng cách gửi 1 "Infinite Machine" mặt ngửa từ Vùng Phép & Bẫy của bạn đến Mộ. Lá bài ngửa này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ. Cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu "Timelord" mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài, hoặc đưa "Timelord" từ sân về Deck. Một lần mỗi lượt, nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 1 "Timelord" mỗi lượt từ tay của bạn, Deck và Mộ, với các tên khác nhau, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của chúng.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate this card by sending 1 face-up "Infinite Machine" from your Spell & Trap Zone to the GY. This face-up card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Neither player can target "Timelord" monsters you control with card effects, or return "Timelord" monsters from the field to the Deck. Once per turn, if you control no monsters: You can Special Summon up to 1 "Timelord" monster each from your hand, Deck, and GY, with different names, ignoring their Summoning conditions.

       R Rarity
       Infinite Machine
       R Rarity
       Infinite Machine
       R Rarity
       Infinite Machine
       Trap Continuous
       Infinite Machine
       Máy vô hạn

        Hiệu ứng (VN):

        Kích hoạt lá bài này bằng cách gửi 1 "Empty Machine" mặt ngửa từ Vùng bài Phép & Bẫy của bạn đến Mộ. Một lần mỗi lượt, lá bài ngửa này không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ. Một lần mỗi lượt, bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
        ● Trong Main Phase: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Timelord" từ tay bạn.
        ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Timelord" trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, bạn có thể Úp 1 "Infinite Light" trực tiếp từ tay hoặc Deck của mình.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Activate this card by sending 1 face-up "Empty Machine" from your Spell & Trap Zone to the GY. Once per turn, this face-up card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Once per turn, you can activate 1 of these effects. ● During the Main Phase: Special Summon 1 "Timelord" monster from your hand. ● You can target 1 "Timelord" monster in your GY; shuffle it into the Deck, then, you can Set 1 "Infinite Light" directly from your hand or Deck.

        Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

        SR Rarity
        Condemned Darklord
        SR Rarity
        Condemned Darklord
        SR Rarity
        Condemned Darklord
        DARK
        Condemned Darklord
        Thiên sứ sa ngã thất lạc
        • ATK:

        • 1600

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Dưới-Trái

        Dưới-Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú cổ tích
        Bạn có thể Triệu hồi các quái thú Tiên yêu cầu 2 lần Hiến Tế bằng cách loại bỏ 2 quái thú khỏi Mộ của bạn thay vì Hiến Tế (nó vẫn được coi như là một Triệu hồi Hiến tế). Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; lấy 1 quái thú "Darklord" từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc gửi nó đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Condemned Darklord" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Nhận 500 LP cho mỗi quái thú Tiên trên sân.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Fairy monsters You can Tribute Summon Fairy monsters that require 2 Tributes by banishing 2 monsters from your GY instead of Tributing (it is still treated as a Tribute Summon). You can discard 1 card; take 1 "Darklord" monster from your Deck, and either add it to your hand or send it to the GY. You can only use this effect of "Condemned Darklord" once per turn. Once per turn, during your End Phase: Gain 500 LP for each Fairy monster on the field.

        SR Rarity
        Hiita the Fire Charmer, Ablaze
        SR Rarity
        Hiita the Fire Charmer, Ablaze
        SR Rarity
        Hiita the Fire Charmer, Ablaze
        FIRE
        Hiita the Fire Charmer, Ablaze
        Người thuần hồn lửa nóng bỏng, Hiita
        • ATK:

        • 1850

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Dưới-Trái

        Dưới-Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú, bao gồm một quái thú FIRE
        (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
        Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú FIRE trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài Link được triệu hồi này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân: Bạn có thể thêm 1 quái thú FIRE với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 monsters, including a FIRE monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 FIRE monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 FIRE monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" once per turn.

        SR Rarity
        Knightmare Phoenix
        SR Rarity
        Knightmare Phoenix
        SR Rarity
        Knightmare Phoenix
        FIRE
        Knightmare Phoenix
        Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
        • ATK:

        • 1900

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trên

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú có tên khác nhau
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

        UR Rarity
        Knightmare Unicorn
        UR Rarity
        Knightmare Unicorn
        UR Rarity
        Knightmare Unicorn
        DARK
        Knightmare Unicorn
        Kỳ lân khúc ác mộng mơ
        • ATK:

        • 2200

        • LINK-3

        Mũi tên Link:

        Trái

        Dưới

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2+ quái thú với các tên khác nhau
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

        R Rarity
        Skypalace Gangaridai
        R Rarity
        Skypalace Gangaridai
        R Rarity
        Skypalace Gangaridai
        WIND
        Skypalace Gangaridai
        Cung điện trời cực to Gangaridai
        • ATK:

        • 3400

        • DEF:

        • 3000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 10
        Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Skypalace Gangaridai" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 10 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy that target, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent. You can only use the effect of "Skypalace Gangaridai" once per turn. This card cannot attack the turn you activate this effect.

        SR Rarity
        Superdimensional Robot Galaxy Destroyer
        SR Rarity
        Superdimensional Robot Galaxy Destroyer
        SR Rarity
        Superdimensional Robot Galaxy Destroyer
        LIGHT
        Superdimensional Robot Galaxy Destroyer
        Robo thứ nguyên hủy diệt ngân hà
        • ATK:

        • 5000

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        3 quái thú Cấp 10
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bài Bẫy để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3 Level 10 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls. Your opponent cannot activate Spell/Trap Cards in response to this effect's activation.

        UR Rarity
        Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
        UR Rarity
        Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
        UR Rarity
        Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
        EARTH
        Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
        Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Gustav Max
        • ATK:

        • 3000

        • DEF:

        • 3000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 10
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; gây 2000 sát thương cho đối thủ của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 10 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; inflict 2000 damage to your opponent.

        Các Skill được sử dụng hàng đầu

        Empty, Infinite, and Infinite Light: 100%
        Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu:
        ● Gửi 1 lá bài từ tay của bạn vào Mộ, sau đó Đặt 1 "Empty Machine" vào sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
        ● Có thể được sử dụng trong lượt tiếp theo của bạn sau khi một trong các "Empty Machine", Infinite Machine" và "Infinite Machine" của bạn bị đối thủ loại bỏ khỏi sân đấu. Tiết lộ 1 "Sephylon, the Ultimate Timelord" trên tay cho đối thủ của bạn. Gửi 10 quái thú "Timelord" khác nhau từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Mộ.
        Kỹ năng này có thể được sử dụng khi bắt đầu Trận đấu nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài (không bao gồm Bộ bài phụ) có ít nhất một nửa quái thú, không có quái thú nào ngoài quái thú "Timelord" hoặc "Time Maiden" và ít nhất 1 "Infinite Machine" và "Infinite Light."
        Raphion, the Timelord
        Gabrion, the Timelord
        Kamion, the Timelord
        Lazion, the Timelord
        Michion, the Timelord
        Time Maiden
        Infinite Light
        Metaion, the Timelord
        Zaphion, the Timelord
        Sephylon, the Ultimate Timelord
        Infinite Machine
        Sadion, the Timelord
        Hailon, the Timelord
        Sandaion, the Timelord
        Empty Machine
        Empty, Infinite, and Infinite Light: 100%
        Empty, Infinite, and Infinite Light
        Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu:
        ● Gửi 1 lá bài từ tay của bạn vào Mộ, sau đó Đặt 1 "Empty Machine" vào sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
        ● Có thể được sử dụng trong lượt tiếp theo của bạn sau khi một trong các "Empty Machine", Infinite Machine" và "Infinite Machine" của bạn bị đối thủ loại bỏ khỏi sân đấu. Tiết lộ 1 "Sephylon, the Ultimate Timelord" trên tay cho đối thủ của bạn. Gửi 10 quái thú "Timelord" khác nhau từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Mộ.
        Kỹ năng này có thể được sử dụng khi bắt đầu Trận đấu nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài (không bao gồm Bộ bài phụ) có ít nhất một nửa quái thú, không có quái thú nào ngoài quái thú "Timelord" hoặc "Time Maiden" và ít nhất 1 "Infinite Machine" và "Infinite Light."
        Raphion, the Timelord
        Gabrion, the Timelord
        Kamion, the Timelord
        Lazion, the Timelord
        Michion, the Timelord
        Time Maiden
        Infinite Light
        Metaion, the Timelord
        Zaphion, the Timelord
        Sephylon, the Ultimate Timelord
        Infinite Machine
        Sadion, the Timelord
        Hailon, the Timelord
        Sandaion, the Timelord
        Empty Machine
        Empty, Infinite, and Infinite Light

        Cần 9 UR

        UR Rarity
        Metaion, the Timelord1 card
        UR Rarity
        Sandaion, the Timelord1 card
        UR Rarity
        Sephylon, the Ultimate Timelord2 card
        UR Rarity
        Zaphion, the Timelord1 card
        UR Rarity
        Knightmare Unicorn1 card
        UR Rarity
        Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max1 card
        UR Rarity
        Forbidden Droplet1 card
        UR Rarity
        Divine Wrath1 card

        Main: 20 Extra: 8

        R Rarity
        Lazion, the Timelord
        R Rarity
        Lazion, the Timelord
        Lazion, the Timelord
        FIRE 10
        Lazion, the Timelord
        Thần thời gian Lazion
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Bạn không có thiệt hại chiến đấu nào từ tấn công liên quan đến lá bài này. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này chiến đấu: Xáo trộn tất cả các lá bài từ Mộ của đối thủ vào Deck. Một lần mỗi lượt, nếu đối thủ rút bài: Gây 1000 sát thương cho đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Xáo bài này vào Deck.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Cannot be Special Summoned from the Deck. If you control no monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. Cannot be destroyed by battle or card effects. You take no battle damage from attacks involving this card. At the end of the Battle Phase, if this card battled: Shuffle all cards from your opponent's GY into the Deck. Once per turn, if your opponent draws a card: Inflict 1000 damage to your opponent. Once per turn, during your Standby Phase: Shuffle this card into the Deck.


        UR Rarity
        Metaion, the Timelord
        UR Rarity
        Metaion, the Timelord
        Metaion, the Timelord
        FIRE 10
        Metaion, the Timelord
        Thần thời gian, Metaion
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Bạn không bị thiệt hại trong chiến đấu nào từ tấn công liên quan đến lá bài Tư thế tấn công này. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này chiến đấu: Trả lại càng nhiều quái thú trên sân nhất có thể lên tay (ngoài lá bài này) và nếu bạn làm điều đó, gây 300 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi lá bài được trả lại. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Xáo bài này vào Deck.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Cannot be Special Summoned from the Deck. If you control no monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. Cannot be destroyed by battle or card effects. You take no battle damage from attacks involving this Attack Position card. At the end of the Battle Phase, if this card battled: Return as many monsters on the field as possible to the hand (other than this card), and if you do, inflict 300 damage to your opponent for each card returned. Once per turn, during your Standby Phase: Shuffle this card into the Deck.


        SR Rarity
        Michion, the Timelord
        SR Rarity
        Michion, the Timelord
        Michion, the Timelord
        FIRE 10
        Michion, the Timelord
        Thần thời gian, Michion
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Bạn không có thiệt hại chiến đấu nào từ tấn công liên quan đến lá bài này. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này chiến đấu: Giảm một nửa LP của đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Xáo bài này vào Deck.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Cannot be Special Summoned from the Deck. If you control no monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. Cannot be destroyed by battle or card effects. You take no battle damage from attacks involving this card. At the end of the Battle Phase, if this card battled: Halve your opponent's LP. Once per turn, during your Standby Phase: Shuffle this card into the Deck.


        SR Rarity
        Raphion, the Timelord
        SR Rarity
        Raphion, the Timelord
        Raphion, the Timelord
        WIND 10
        Raphion, the Timelord
        Thần thời gian, Raphion
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Bạn không có thiệt hại chiến đấu nào từ tấn công liên quan đến lá bài này. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này đấu với nhau: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK của 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển đã đấu với lá bài này trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Xáo bài này vào Deck.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Cannot be Special Summoned from the Deck. If you control no monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. Cannot be destroyed by battle or card effects. You take no battle damage from attacks involving this card. At the end of the Battle Phase, if this card battled: Inflict damage to your opponent equal to the ATK of 1 monster your opponent controls that battled this card this turn. Once per turn, during your Standby Phase: Shuffle this card into the Deck.


        UR Rarity
        Sandaion, the Timelord
        UR Rarity
        Sandaion, the Timelord
        Sandaion, the Timelord
        LIGHT 10
        Sandaion, the Timelord
        Thần thời gian, Sandaion
        • ATK:

        • 4000

        • DEF:

        • 4000


        Hiệu ứng (VN):

        Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Sandaion, the Timelord". Nếu chỉ có đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Cả hai người chơi đều không chịu thiệt hại từ tấn công liên quan đến lá bài này. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này chiến đấu: Gây 2000 sát thương cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Xáo bài này vào Deck.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Cannot be Special Summoned from the Deck. You can only control 1 "Sandaion, the Timelord". If only your opponent controls a monster, you can Normal Summon this card without Tributing. Cannot be destroyed by battle or card effects. Neither player takes battle damage from attacks involving this card. At the end of the Battle Phase, if this card battled: Inflict 2000 damage to your opponent. Once per turn, during your Standby Phase: Shuffle this card into the Deck.


        UR Rarity
        Sephylon, the Ultimate Timelord
        UR Rarity
        Sephylon, the Ultimate Timelord
        Sephylon, the Ultimate Timelord
        LIGHT 10
        Sephylon, the Ultimate Timelord
        Thần thời gian tối thượng, Sephylon
        • ATK:

        • 4000

        • DEF:

        • 4000


        Hiệu ứng (VN):

        Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách có 10 quái thú hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Tiên Cấp 8 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Mộ của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu, đồng thời ATK của nó cũng trở thành 4000.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by having 10 or more monsters in your GY. Once per turn: You can Special Summon 1 Level 8 or higher Fairy monster from your hand or GY, but its effects are negated, also its ATK becomes 4000.


        UR Rarity
        Sephylon, the Ultimate Timelord
        UR Rarity
        Sephylon, the Ultimate Timelord
        Sephylon, the Ultimate Timelord
        LIGHT 10
        Sephylon, the Ultimate Timelord
        Thần thời gian tối thượng, Sephylon
        • ATK:

        • 4000

        • DEF:

        • 4000


        Hiệu ứng (VN):

        Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách có 10 quái thú hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Tiên Cấp 8 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Mộ của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu, đồng thời ATK của nó cũng trở thành 4000.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by having 10 or more monsters in your GY. Once per turn: You can Special Summon 1 Level 8 or higher Fairy monster from your hand or GY, but its effects are negated, also its ATK becomes 4000.


        SR Rarity
        Time Maiden
        SR Rarity
        Time Maiden
        Time Maiden
        LIGHT 1
        Time Maiden
        Vu nữ máy thời gian
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Lá bài này có thể được coi là 2 Hiến tế cho việc Triệu hồi Hiến tế của một quái thú "Timelord" Bạn có thể Hiến tế lá bài này; thêm 1 "Timelord" với 0 ATK từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Timelord" với 0 ATK từ Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú khác trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). This card can be treated as 2 Tributes for the Tribute Summon of a "Timelord" monster. You can Tribute this card; add 1 "Timelord" monster with 0 ATK from your Deck to your hand. You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Timelord" monster with 0 ATK from your Deck, ignoring its Summoning conditions. You cannot Special Summon other monsters during the turn you activate this effect.


        SR Rarity
        Time Maiden
        SR Rarity
        Time Maiden
        Time Maiden
        LIGHT 1
        Time Maiden
        Vu nữ máy thời gian
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Lá bài này có thể được coi là 2 Hiến tế cho việc Triệu hồi Hiến tế của một quái thú "Timelord" Bạn có thể Hiến tế lá bài này; thêm 1 "Timelord" với 0 ATK từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Timelord" với 0 ATK từ Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú khác trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). This card can be treated as 2 Tributes for the Tribute Summon of a "Timelord" monster. You can Tribute this card; add 1 "Timelord" monster with 0 ATK from your Deck to your hand. You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Timelord" monster with 0 ATK from your Deck, ignoring its Summoning conditions. You cannot Special Summon other monsters during the turn you activate this effect.


        UR Rarity
        Zaphion, the Timelord
        UR Rarity
        Zaphion, the Timelord
        Zaphion, the Timelord
        WATER 10
        Zaphion, the Timelord
        Thần thời gian, Zaphion
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Bạn không có thiệt hại chiến đấu nào từ tấn công liên quan đến lá bài này. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này chiến đấu: Xáo trộn tất cả bài Phép và Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển vào Deck. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Xáo bài này vào Deck.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Cannot be Special Summoned from the Deck. If you control no monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. Cannot be destroyed by battle or card effects. You take no battle damage from attacks involving this card. At the end of the Battle Phase, if this card battled: Shuffle all Spells and Traps your opponent controls into the Deck. If this card is sent from the field to the GY: You can draw 1 card. Once per turn, during your Standby Phase: Shuffle this card into the Deck.


        SR Rarity
        Advance Draw
        SR Rarity
        Advance Draw
        Advance Draw
        Spell Normal
        Advance Draw
        Nâng tầm bốc bài

         Hiệu ứng (VN):

         Hiến tế 1 quái thú mặt-ngửa Cấp 8 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; rút 2 lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Tribute 1 face-up Level 8 or higher monster you control; draw 2 cards.


         SR Rarity
         Advance Draw
         SR Rarity
         Advance Draw
         Advance Draw
         Spell Normal
         Advance Draw
         Nâng tầm bốc bài

          Hiệu ứng (VN):

          Hiến tế 1 quái thú mặt-ngửa Cấp 8 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; rút 2 lá bài.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Tribute 1 face-up Level 8 or higher monster you control; draw 2 cards.


          SR Rarity
          Dark Hole
          SR Rarity
          Dark Hole
          Dark Hole
          Spell Normal
          Dark Hole
          HỐ đen

           Hiệu ứng (VN):

           Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Destroy all monsters on the field.


           SR Rarity
           Enemy Controller
           SR Rarity
           Enemy Controller
           Enemy Controller
           Spell Quick
           Enemy Controller
           Điều khiển địch

            Hiệu ứng (VN):

            Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
            ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
            ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


            UR Rarity
            Forbidden Droplet
            UR Rarity
            Forbidden Droplet
            Forbidden Droplet
            Spell Quick
            Forbidden Droplet
            Giọt thánh bị cấm

             Hiệu ứng (VN):

             Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
             Phân loại:

             UR Rarity
             Divine Wrath
             UR Rarity
             Divine Wrath
             Divine Wrath
             Trap Counter
             Divine Wrath
             Trời phạt

              Hiệu ứng (VN):

              Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt: Bỏ 1 lá bài; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When a monster effect is activated: Discard 1 card; negate the activation, and if you do, destroy that monster.


              R Rarity
              Infinite Light
              R Rarity
              Infinite Light
              Infinite Light
              Trap Continuous
              Infinite Light
              Ánh sáng vô hạn

               Hiệu ứng (VN):

               Kích hoạt lá bài này bằng cách gửi 1 "Infinite Machine" mặt ngửa từ Vùng Phép & Bẫy của bạn đến Mộ. Lá bài ngửa này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ. Cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu "Timelord" mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài, hoặc đưa "Timelord" từ sân về Deck. Một lần mỗi lượt, nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 1 "Timelord" mỗi lượt từ tay của bạn, Deck và Mộ, với các tên khác nhau, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của chúng.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Activate this card by sending 1 face-up "Infinite Machine" from your Spell & Trap Zone to the GY. This face-up card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Neither player can target "Timelord" monsters you control with card effects, or return "Timelord" monsters from the field to the Deck. Once per turn, if you control no monsters: You can Special Summon up to 1 "Timelord" monster each from your hand, Deck, and GY, with different names, ignoring their Summoning conditions.


               R Rarity
               Infinite Light
               R Rarity
               Infinite Light
               Infinite Light
               Trap Continuous
               Infinite Light
               Ánh sáng vô hạn

                Hiệu ứng (VN):

                Kích hoạt lá bài này bằng cách gửi 1 "Infinite Machine" mặt ngửa từ Vùng Phép & Bẫy của bạn đến Mộ. Lá bài ngửa này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ. Cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu "Timelord" mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài, hoặc đưa "Timelord" từ sân về Deck. Một lần mỗi lượt, nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 1 "Timelord" mỗi lượt từ tay của bạn, Deck và Mộ, với các tên khác nhau, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của chúng.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Activate this card by sending 1 face-up "Infinite Machine" from your Spell & Trap Zone to the GY. This face-up card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Neither player can target "Timelord" monsters you control with card effects, or return "Timelord" monsters from the field to the Deck. Once per turn, if you control no monsters: You can Special Summon up to 1 "Timelord" monster each from your hand, Deck, and GY, with different names, ignoring their Summoning conditions.


                R Rarity
                Infinite Light
                R Rarity
                Infinite Light
                Infinite Light
                Trap Continuous
                Infinite Light
                Ánh sáng vô hạn

                 Hiệu ứng (VN):

                 Kích hoạt lá bài này bằng cách gửi 1 "Infinite Machine" mặt ngửa từ Vùng Phép & Bẫy của bạn đến Mộ. Lá bài ngửa này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ. Cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu "Timelord" mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài, hoặc đưa "Timelord" từ sân về Deck. Một lần mỗi lượt, nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 1 "Timelord" mỗi lượt từ tay của bạn, Deck và Mộ, với các tên khác nhau, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của chúng.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Activate this card by sending 1 face-up "Infinite Machine" from your Spell & Trap Zone to the GY. This face-up card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Neither player can target "Timelord" monsters you control with card effects, or return "Timelord" monsters from the field to the Deck. Once per turn, if you control no monsters: You can Special Summon up to 1 "Timelord" monster each from your hand, Deck, and GY, with different names, ignoring their Summoning conditions.


                 R Rarity
                 Infinite Machine
                 R Rarity
                 Infinite Machine
                 Infinite Machine
                 Trap Continuous
                 Infinite Machine
                 Máy vô hạn

                  Hiệu ứng (VN):

                  Kích hoạt lá bài này bằng cách gửi 1 "Empty Machine" mặt ngửa từ Vùng bài Phép & Bẫy của bạn đến Mộ. Một lần mỗi lượt, lá bài ngửa này không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ. Một lần mỗi lượt, bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
                  ● Trong Main Phase: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Timelord" từ tay bạn.
                  ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Timelord" trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, bạn có thể Úp 1 "Infinite Light" trực tiếp từ tay hoặc Deck của mình.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Activate this card by sending 1 face-up "Empty Machine" from your Spell & Trap Zone to the GY. Once per turn, this face-up card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Once per turn, you can activate 1 of these effects. ● During the Main Phase: Special Summon 1 "Timelord" monster from your hand. ● You can target 1 "Timelord" monster in your GY; shuffle it into the Deck, then, you can Set 1 "Infinite Light" directly from your hand or Deck.


                  SR Rarity
                  Condemned Darklord
                  SR Rarity
                  Condemned Darklord
                  Condemned Darklord
                  DARK
                  Condemned Darklord
                  Thiên sứ sa ngã thất lạc
                  • ATK:

                  • 1600

                  • LINK-2

                  Mũi tên Link:

                  Dưới-Trái

                  Dưới-Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú cổ tích
                  Bạn có thể Triệu hồi các quái thú Tiên yêu cầu 2 lần Hiến Tế bằng cách loại bỏ 2 quái thú khỏi Mộ của bạn thay vì Hiến Tế (nó vẫn được coi như là một Triệu hồi Hiến tế). Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; lấy 1 quái thú "Darklord" từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc gửi nó đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Condemned Darklord" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Nhận 500 LP cho mỗi quái thú Tiên trên sân.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Fairy monsters You can Tribute Summon Fairy monsters that require 2 Tributes by banishing 2 monsters from your GY instead of Tributing (it is still treated as a Tribute Summon). You can discard 1 card; take 1 "Darklord" monster from your Deck, and either add it to your hand or send it to the GY. You can only use this effect of "Condemned Darklord" once per turn. Once per turn, during your End Phase: Gain 500 LP for each Fairy monster on the field.


                  SR Rarity
                  Hiita the Fire Charmer, Ablaze
                  SR Rarity
                  Hiita the Fire Charmer, Ablaze
                  Hiita the Fire Charmer, Ablaze
                  FIRE
                  Hiita the Fire Charmer, Ablaze
                  Người thuần hồn lửa nóng bỏng, Hiita
                  • ATK:

                  • 1850

                  • LINK-2

                  Mũi tên Link:

                  Dưới-Trái

                  Dưới-Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú, bao gồm một quái thú FIRE
                  (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
                  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú FIRE trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài Link được triệu hồi này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân: Bạn có thể thêm 1 quái thú FIRE với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 monsters, including a FIRE monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 FIRE monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 FIRE monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" once per turn.


                  SR Rarity
                  Knightmare Phoenix
                  SR Rarity
                  Knightmare Phoenix
                  Knightmare Phoenix
                  FIRE
                  Knightmare Phoenix
                  Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                  • ATK:

                  • 1900

                  • LINK-2

                  Mũi tên Link:

                  Trên

                  Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú có tên khác nhau
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                  UR Rarity
                  Knightmare Unicorn
                  UR Rarity
                  Knightmare Unicorn
                  Knightmare Unicorn
                  DARK
                  Knightmare Unicorn
                  Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                  • ATK:

                  • 2200

                  • LINK-3

                  Mũi tên Link:

                  Trái

                  Dưới

                  Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2+ quái thú với các tên khác nhau
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                  R Rarity
                  Skypalace Gangaridai
                  R Rarity
                  Skypalace Gangaridai
                  Skypalace Gangaridai
                  WIND
                  Skypalace Gangaridai
                  Cung điện trời cực to Gangaridai
                  • ATK:

                  • 3400

                  • DEF:

                  • 3000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 10
                  Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Skypalace Gangaridai" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 10 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy that target, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent. You can only use the effect of "Skypalace Gangaridai" once per turn. This card cannot attack the turn you activate this effect.


                  R Rarity
                  Skypalace Gangaridai
                  R Rarity
                  Skypalace Gangaridai
                  Skypalace Gangaridai
                  WIND
                  Skypalace Gangaridai
                  Cung điện trời cực to Gangaridai
                  • ATK:

                  • 3400

                  • DEF:

                  • 3000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 10
                  Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Skypalace Gangaridai" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 10 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy that target, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent. You can only use the effect of "Skypalace Gangaridai" once per turn. This card cannot attack the turn you activate this effect.


                  SR Rarity
                  Superdimensional Robot Galaxy Destroyer
                  SR Rarity
                  Superdimensional Robot Galaxy Destroyer
                  Superdimensional Robot Galaxy Destroyer
                  LIGHT
                  Superdimensional Robot Galaxy Destroyer
                  Robo thứ nguyên hủy diệt ngân hà
                  • ATK:

                  • 5000

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  3 quái thú Cấp 10
                  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bài Bẫy để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  3 Level 10 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls. Your opponent cannot activate Spell/Trap Cards in response to this effect's activation.


                  UR Rarity
                  Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
                  UR Rarity
                  Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
                  Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
                  EARTH
                  Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
                  Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Gustav Max
                  • ATK:

                  • 3000

                  • DEF:

                  • 3000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 10
                  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; gây 2000 sát thương cho đối thủ của bạn.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 10 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; inflict 2000 damage to your opponent.                  Deck của TIMELORD trong DUEL LINKS