Thông tin tổng quan của Toons

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Toon Ancient Gear Golem
SR Rarity
Toon Ancient Gear Golem
SR Rarity
Toon Ancient Gear Golem
EARTH 8
Toon Ancient Gear Golem
Golem bánh răng cổ hoạt hình
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Không thể tấn công ở lượt nó được Triệu hồi. Trong khi bạn điều khiển "Toon World" và đối thủ của bạn không điều khiển quái thú Toon nào, lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot attack the turn it is Summoned. While you control "Toon World" and your opponent controls no Toon monsters, this card can attack your opponent directly. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step.

SR Rarity
Toon Black Luster Soldier
SR Rarity
Toon Black Luster Soldier
SR Rarity
Toon Black Luster Soldier
EARTH 8
Toon Black Luster Soldier
Lính hỗn mang hoạt hình
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế quái thú Toon từ tay hoặc sân của bạn, có tổng Cấp độ bằng 8 hoặc lớn hơn. Trong khi bạn điều khiển "Toon World" và đối thủ của bạn không điều khiển quái thú Toon nào, lá bài này có thể tấn công trực tiếp. Một lần mỗi lượt, nếu bạn điều khiển "Toon World": Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; loại bỏ nó, lá bài này cũng không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by Tributing Toon monsters from your hand or field, whose total Levels equal 8 or more. While you control "Toon World" and your opponent controls no Toon monsters, this card can attack directly. Once per turn, if you control "Toon World": You can target 1 card on the field; banish it, also this card cannot attack the turn this effect is activated.

UR Rarity
Toon Dark Magician
UR Rarity
Toon Dark Magician
UR Rarity
Toon Dark Magician
DARK 7
Toon Dark Magician
Pháp sư bóng tối hoạt hình
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Không thể tấn công ở lượt nó được Triệu hồi. Trong khi bạn điều khiển "Toon World" và đối thủ của bạn không điều khiển quái thú Toon nào, lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 "Toon" , sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Toon từ Deck của bạn, ngoại trừ "Toon Dark Magician", bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.
● Thêm 1 "Toon" từ Deck của bạn lên tay bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot attack the turn it is Summoned. While you control "Toon World" and your opponent controls no Toon monsters, this card can attack your opponent directly. Once per turn: You can discard 1 "Toon" card, then activate 1 of these effects; ● Special Summon 1 Toon monster from your Deck, except "Toon Dark Magician", ignoring its Summoning conditions. ● Add 1 "Toon" Spell/Trap from your Deck to your hand.

SR Rarity
Toon Dark Magician Girl
SR Rarity
Toon Dark Magician Girl
SR Rarity
Toon Dark Magician Girl
DARK 6
Toon Dark Magician Girl
Nữ pháp sư bóng tối hoạt hình
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 1 quái thú, trong khi bạn điều khiển "Toon World". Nếu "Toon World" trên sân bị phá hủy, hãy phá hủy lá bài này. Có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, trừ khi họ điều khiển quái thú Toon, trong trường hợp đó lá bài này phải chọn mục tiêu vào quái thú Toon cho tấn công của nó. Nhận 300 ATK cho mỗi "Dark Magician" hoặc "Magician of Black Chaos" trong Mộ của một trong hai người chơi.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by Tributing 1 monster, while you control "Toon World". If "Toon World" on the field is destroyed, destroy this card. Can attack your opponent directly, unless they control a Toon monster, in which case this card must target a Toon monster for its attacks. Gains 300 ATK for every "Dark Magician" or "Magician of Black Chaos" in either player's GY.

R Rarity
Toon Harpie Lady
R Rarity
Toon Harpie Lady
R Rarity
Toon Harpie Lady
WIND 4
Toon Harpie Lady
Quý cô Harpie hoạt hình
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Không thể tấn công ở lượt nó được Triệu hồi. Nếu bạn điều khiển "Toon World": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, sau đó, nếu bạn điều khiển quái thú Toon khác, bạn có thể phá huỷ 1 Bẫy / Bẫy mà đối thủ điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Toon Harpie Lady" một lần mỗi lượt. Trong khi bạn điều khiển "Toon World" và đối thủ của bạn không điều khiển quái thú Toon nào, lá bài này có thể tấn công trực tiếp.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot attack the turn it is Summoned. If you control "Toon World": You can Special Summon this card from your hand, then, if you control another Toon monster, you can destroy 1 Spell/Trap your opponent controls. You can only use this effect of "Toon Harpie Lady" once per turn. While you control "Toon World" and your opponent controls no Toon monsters, this card can attack directly.

SR Rarity
Comic Hand
SR Rarity
Comic Hand
SR Rarity
Comic Hand
Spell Equip
Comic Hand
Tay hài

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn điều khiển "Toon World", trang bị cho quái thú của đối thủ. Hãy điều khiển nó. Nó được coi như một quái thú Toon. Nếu đối thủ của bạn không điều khiển quái thú Toon, nó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Nếu "Toon World" không có trên sân, hãy phá hủy lá bài này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control "Toon World", equip to an opponent's monster. Take control of it. It is treated as a Toon monster. If your opponent controls no Toon monsters, it can attack your opponent directly. If "Toon World" is not on the field, destroy this card.

  UR Rarity
  Terraforming
  UR Rarity
  Terraforming
  UR Rarity
  Terraforming
  Spell Normal
  Terraforming
  Địa khai hóa

   Hiệu ứng (VN):

   Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.   Phân loại:

   SR Rarity
   Toon Bookmark
   SR Rarity
   Toon Bookmark
   SR Rarity
   Toon Bookmark
   Spell Normal
   Toon Bookmark
   Dấu trang hoạt hình

    Hiệu ứng (VN):

    Thêm 1 "Toon World", hoặc 1 lá bài liệt kê cụ thể lá bài "Toon World" trong hiệu ứng của nó, từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Toon Bookmark". Nếu "Toon World(s)" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Toon Bookmark" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Add 1 "Toon World", or 1 card that specifically lists the card "Toon World" in its text, from your Deck to your hand, except "Toon Bookmark". If a "Toon World(s)" you control would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only activate 1 "Toon Bookmark" per turn.

    UR Rarity
    Toon Kingdom
    UR Rarity
    Toon Kingdom
    UR Rarity
    Toon Kingdom
    Spell Field
    Toon Kingdom
    Vương quốc hoạt hình

     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được kích hoạt: Loại bỏ 3 lá bài từ trên cùng của Deck của bạn, úp xuống. Tên của lá bài này trở thành "Toon World" khi ở trong Vùng Bài Phép Môi Trường. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú Toon mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài. Nếu (các) quái thú Toon mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ 1 lá bài từ trên cùng của Deck của bạn, úp mặt xuống, cho mỗi (các) quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is activated: Banish 3 cards from the top of your Deck, face-down. This card's name becomes "Toon World" while in the Field Zone. Your opponent cannot target Toon monsters you control with card effects. If a Toon monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish 1 card from the top of your Deck, face-down, for each of those monster(s) instead.

     R Rarity
     Toon Page-Flip
     R Rarity
     Toon Page-Flip
     R Rarity
     Toon Page-Flip
     Spell Quick
     Toon Page-Flip
     Lật trang hoạt hình

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn điều khiển "Toon World": Tiết lộ 3 quái thú Toon có tên khác từ Deck của bạn, đối thủ của bạn chọn ngẫu nhiên 1 con để bạn Triệu hồi Đặc biệt, bỏ qua điều kiện Triệu hồi của nó, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Toon Page-Flip" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you control "Toon World": Reveal 3 Toon monsters with different names from your Deck, your opponent randomly picks 1 for you to Special Summon, ignoring its Summoning conditions, also shuffle the rest into your Deck. You can only activate 1 "Toon Page-Flip" per turn.

      R Rarity
      Toon Rollback
      R Rarity
      Toon Rollback
      R Rarity
      Toon Rollback
      Spell Normal
      Toon Rollback
      Hoạt hình tua lại

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú Toon mà bạn điều khiển; nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 Toon monster you control; it can make a second attack during each Battle Phase this turn.

       SR Rarity
       Toon Table of Contents
       SR Rarity
       Toon Table of Contents
       SR Rarity
       Toon Table of Contents
       Spell Normal
       Toon Table of Contents
       Mục lục hoạt hình

        Hiệu ứng (VN):

        Thêm 1 "Toon" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Add 1 "Toon" card from your Deck to your hand.

        R Rarity
        Toon Briefcase
        R Rarity
        Toon Briefcase
        R Rarity
        Toon Briefcase
        Trap Normal
        Toon Briefcase
        Va li hoạt hình

         Hiệu ứng (VN):

         Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú trong khi bạn điều khiển quái thú Toon: Xáo trộn (các) quái thú đó vào Deck.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When your opponent Summons a monster(s) while you control a Toon monster: Shuffle that monster(s) into the Deck.

         Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         FIRE
         Knightmare Phoenix
         Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 1900

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Trên

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú có tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         DARK
         Knightmare Unicorn
         Kỳ lân khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 2200

         • LINK-3

         Mũi tên Link:

         Trái

         Dưới

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2+ quái thú với các tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

         SR Rarity
         Security Dragon
         SR Rarity
         Security Dragon
         SR Rarity
         Security Dragon
         LIGHT
         Security Dragon
         Rồng an ninh
         • ATK:

         • 1100

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Trên

         Dưới


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú
         Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.

         UR Rarity
         Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
         UR Rarity
         Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
         UR Rarity
         Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
         DARK
         Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
         Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
         • ATK:

         • 2600

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 8
         Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
         ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
         ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.

         Các Skill được sử dụng hàng đầu

         Toonvitation: 100%
         Trong Trận đấu này, bạn có thể Triệu hồi Normal Summon/Set, các quái thú mà không cần Hi sinh. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú có CÔNG 0, quái thú mà đối thủ là chủ sở hữu ban đầu hoặc quái thú Toon. Ngoài ra, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng sau một lần mỗi lượt và hai lần mỗi Trận đấu. Đưa 1 lá bài từ tay bạn về Bộ bài, và thêm 1 Toon World vào tay bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
         Toon World
         Toonvitation: 100%
         Toonvitation
         Trong Trận đấu này, bạn có thể Triệu hồi Normal Summon/Set, các quái thú mà không cần Hi sinh. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú có CÔNG 0, quái thú mà đối thủ là chủ sở hữu ban đầu hoặc quái thú Toon. Ngoài ra, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng sau một lần mỗi lượt và hai lần mỗi Trận đấu. Đưa 1 lá bài từ tay bạn về Bộ bài, và thêm 1 Toon World vào tay bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
         Toon World
         Toonvitation

         Cần 7 UR

         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         UR Rarity
         Toon Dark Magician
         UR Rarity
         Toon Dark Magician
         UR Rarity
         Toon Dark Magician
         UR Rarity
         Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
         UR Rarity
         Terraforming
         UR Rarity
         Toon Kingdom

         Main: 20 Extra: 4

         SR Rarity
         Toon Ancient Gear Golem
         SR Rarity
         Toon Ancient Gear Golem
         Toon Ancient Gear Golem
         EARTH 8
         Toon Ancient Gear Golem
         Golem bánh răng cổ hoạt hình
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 3000


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể tấn công ở lượt nó được Triệu hồi. Trong khi bạn điều khiển "Toon World" và đối thủ của bạn không điều khiển quái thú Toon nào, lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot attack the turn it is Summoned. While you control "Toon World" and your opponent controls no Toon monsters, this card can attack your opponent directly. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step.


         SR Rarity
         Toon Black Luster Soldier
         SR Rarity
         Toon Black Luster Soldier
         Toon Black Luster Soldier
         EARTH 8
         Toon Black Luster Soldier
         Lính hỗn mang hoạt hình
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 2500


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế quái thú Toon từ tay hoặc sân của bạn, có tổng Cấp độ bằng 8 hoặc lớn hơn. Trong khi bạn điều khiển "Toon World" và đối thủ của bạn không điều khiển quái thú Toon nào, lá bài này có thể tấn công trực tiếp. Một lần mỗi lượt, nếu bạn điều khiển "Toon World": Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; loại bỏ nó, lá bài này cũng không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by Tributing Toon monsters from your hand or field, whose total Levels equal 8 or more. While you control "Toon World" and your opponent controls no Toon monsters, this card can attack directly. Once per turn, if you control "Toon World": You can target 1 card on the field; banish it, also this card cannot attack the turn this effect is activated.


         UR Rarity
         Toon Dark Magician
         UR Rarity
         Toon Dark Magician
         Toon Dark Magician
         DARK 7
         Toon Dark Magician
         Pháp sư bóng tối hoạt hình
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể tấn công ở lượt nó được Triệu hồi. Trong khi bạn điều khiển "Toon World" và đối thủ của bạn không điều khiển quái thú Toon nào, lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 "Toon" , sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
         ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Toon từ Deck của bạn, ngoại trừ "Toon Dark Magician", bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.
         ● Thêm 1 "Toon" từ Deck của bạn lên tay bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot attack the turn it is Summoned. While you control "Toon World" and your opponent controls no Toon monsters, this card can attack your opponent directly. Once per turn: You can discard 1 "Toon" card, then activate 1 of these effects; ● Special Summon 1 Toon monster from your Deck, except "Toon Dark Magician", ignoring its Summoning conditions. ● Add 1 "Toon" Spell/Trap from your Deck to your hand.


         UR Rarity
         Toon Dark Magician
         UR Rarity
         Toon Dark Magician
         Toon Dark Magician
         DARK 7
         Toon Dark Magician
         Pháp sư bóng tối hoạt hình
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể tấn công ở lượt nó được Triệu hồi. Trong khi bạn điều khiển "Toon World" và đối thủ của bạn không điều khiển quái thú Toon nào, lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 "Toon" , sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
         ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Toon từ Deck của bạn, ngoại trừ "Toon Dark Magician", bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.
         ● Thêm 1 "Toon" từ Deck của bạn lên tay bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot attack the turn it is Summoned. While you control "Toon World" and your opponent controls no Toon monsters, this card can attack your opponent directly. Once per turn: You can discard 1 "Toon" card, then activate 1 of these effects; ● Special Summon 1 Toon monster from your Deck, except "Toon Dark Magician", ignoring its Summoning conditions. ● Add 1 "Toon" Spell/Trap from your Deck to your hand.


         UR Rarity
         Toon Dark Magician
         UR Rarity
         Toon Dark Magician
         Toon Dark Magician
         DARK 7
         Toon Dark Magician
         Pháp sư bóng tối hoạt hình
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể tấn công ở lượt nó được Triệu hồi. Trong khi bạn điều khiển "Toon World" và đối thủ của bạn không điều khiển quái thú Toon nào, lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 "Toon" , sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
         ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Toon từ Deck của bạn, ngoại trừ "Toon Dark Magician", bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.
         ● Thêm 1 "Toon" từ Deck của bạn lên tay bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot attack the turn it is Summoned. While you control "Toon World" and your opponent controls no Toon monsters, this card can attack your opponent directly. Once per turn: You can discard 1 "Toon" card, then activate 1 of these effects; ● Special Summon 1 Toon monster from your Deck, except "Toon Dark Magician", ignoring its Summoning conditions. ● Add 1 "Toon" Spell/Trap from your Deck to your hand.


         SR Rarity
         Toon Dark Magician Girl
         SR Rarity
         Toon Dark Magician Girl
         Toon Dark Magician Girl
         DARK 6
         Toon Dark Magician Girl
         Nữ pháp sư bóng tối hoạt hình
         • ATK:

         • 2000

         • DEF:

         • 1700


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 1 quái thú, trong khi bạn điều khiển "Toon World". Nếu "Toon World" trên sân bị phá hủy, hãy phá hủy lá bài này. Có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, trừ khi họ điều khiển quái thú Toon, trong trường hợp đó lá bài này phải chọn mục tiêu vào quái thú Toon cho tấn công của nó. Nhận 300 ATK cho mỗi "Dark Magician" hoặc "Magician of Black Chaos" trong Mộ của một trong hai người chơi.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by Tributing 1 monster, while you control "Toon World". If "Toon World" on the field is destroyed, destroy this card. Can attack your opponent directly, unless they control a Toon monster, in which case this card must target a Toon monster for its attacks. Gains 300 ATK for every "Dark Magician" or "Magician of Black Chaos" in either player's GY.


         R Rarity
         Toon Harpie Lady
         R Rarity
         Toon Harpie Lady
         Toon Harpie Lady
         WIND 4
         Toon Harpie Lady
         Quý cô Harpie hoạt hình
         • ATK:

         • 1300

         • DEF:

         • 1400


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể tấn công ở lượt nó được Triệu hồi. Nếu bạn điều khiển "Toon World": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, sau đó, nếu bạn điều khiển quái thú Toon khác, bạn có thể phá huỷ 1 Bẫy / Bẫy mà đối thủ điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Toon Harpie Lady" một lần mỗi lượt. Trong khi bạn điều khiển "Toon World" và đối thủ của bạn không điều khiển quái thú Toon nào, lá bài này có thể tấn công trực tiếp.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot attack the turn it is Summoned. If you control "Toon World": You can Special Summon this card from your hand, then, if you control another Toon monster, you can destroy 1 Spell/Trap your opponent controls. You can only use this effect of "Toon Harpie Lady" once per turn. While you control "Toon World" and your opponent controls no Toon monsters, this card can attack directly.


         SR Rarity
         Comic Hand
         SR Rarity
         Comic Hand
         Comic Hand
         Spell Equip
         Comic Hand
         Tay hài

          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn điều khiển "Toon World", trang bị cho quái thú của đối thủ. Hãy điều khiển nó. Nó được coi như một quái thú Toon. Nếu đối thủ của bạn không điều khiển quái thú Toon, nó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Nếu "Toon World" không có trên sân, hãy phá hủy lá bài này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control "Toon World", equip to an opponent's monster. Take control of it. It is treated as a Toon monster. If your opponent controls no Toon monsters, it can attack your opponent directly. If "Toon World" is not on the field, destroy this card.


          SR Rarity
          Comic Hand
          SR Rarity
          Comic Hand
          Comic Hand
          Spell Equip
          Comic Hand
          Tay hài

           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn điều khiển "Toon World", trang bị cho quái thú của đối thủ. Hãy điều khiển nó. Nó được coi như một quái thú Toon. Nếu đối thủ của bạn không điều khiển quái thú Toon, nó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Nếu "Toon World" không có trên sân, hãy phá hủy lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you control "Toon World", equip to an opponent's monster. Take control of it. It is treated as a Toon monster. If your opponent controls no Toon monsters, it can attack your opponent directly. If "Toon World" is not on the field, destroy this card.


           UR Rarity
           Terraforming
           UR Rarity
           Terraforming
           Terraforming
           Spell Normal
           Terraforming
           Địa khai hóa

            Hiệu ứng (VN):

            Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.
            Phân loại:

            SR Rarity
            Toon Bookmark
            SR Rarity
            Toon Bookmark
            Toon Bookmark
            Spell Normal
            Toon Bookmark
            Dấu trang hoạt hình

             Hiệu ứng (VN):

             Thêm 1 "Toon World", hoặc 1 lá bài liệt kê cụ thể lá bài "Toon World" trong hiệu ứng của nó, từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Toon Bookmark". Nếu "Toon World(s)" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Toon Bookmark" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Add 1 "Toon World", or 1 card that specifically lists the card "Toon World" in its text, from your Deck to your hand, except "Toon Bookmark". If a "Toon World(s)" you control would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only activate 1 "Toon Bookmark" per turn.


             SR Rarity
             Toon Bookmark
             SR Rarity
             Toon Bookmark
             Toon Bookmark
             Spell Normal
             Toon Bookmark
             Dấu trang hoạt hình

              Hiệu ứng (VN):

              Thêm 1 "Toon World", hoặc 1 lá bài liệt kê cụ thể lá bài "Toon World" trong hiệu ứng của nó, từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Toon Bookmark". Nếu "Toon World(s)" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Toon Bookmark" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Add 1 "Toon World", or 1 card that specifically lists the card "Toon World" in its text, from your Deck to your hand, except "Toon Bookmark". If a "Toon World(s)" you control would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only activate 1 "Toon Bookmark" per turn.


              SR Rarity
              Toon Bookmark
              SR Rarity
              Toon Bookmark
              Toon Bookmark
              Spell Normal
              Toon Bookmark
              Dấu trang hoạt hình

               Hiệu ứng (VN):

               Thêm 1 "Toon World", hoặc 1 lá bài liệt kê cụ thể lá bài "Toon World" trong hiệu ứng của nó, từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Toon Bookmark". Nếu "Toon World(s)" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Toon Bookmark" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Add 1 "Toon World", or 1 card that specifically lists the card "Toon World" in its text, from your Deck to your hand, except "Toon Bookmark". If a "Toon World(s)" you control would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only activate 1 "Toon Bookmark" per turn.


               UR Rarity
               Toon Kingdom
               UR Rarity
               Toon Kingdom
               Toon Kingdom
               Spell Field
               Toon Kingdom
               Vương quốc hoạt hình

                Hiệu ứng (VN):

                Khi lá bài này được kích hoạt: Loại bỏ 3 lá bài từ trên cùng của Deck của bạn, úp xuống. Tên của lá bài này trở thành "Toon World" khi ở trong Vùng Bài Phép Môi Trường. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú Toon mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài. Nếu (các) quái thú Toon mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ 1 lá bài từ trên cùng của Deck của bạn, úp mặt xuống, cho mỗi (các) quái thú đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When this card is activated: Banish 3 cards from the top of your Deck, face-down. This card's name becomes "Toon World" while in the Field Zone. Your opponent cannot target Toon monsters you control with card effects. If a Toon monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish 1 card from the top of your Deck, face-down, for each of those monster(s) instead.


                R Rarity
                Toon Page-Flip
                R Rarity
                Toon Page-Flip
                Toon Page-Flip
                Spell Quick
                Toon Page-Flip
                Lật trang hoạt hình

                 Hiệu ứng (VN):

                 Nếu bạn điều khiển "Toon World": Tiết lộ 3 quái thú Toon có tên khác từ Deck của bạn, đối thủ của bạn chọn ngẫu nhiên 1 con để bạn Triệu hồi Đặc biệt, bỏ qua điều kiện Triệu hồi của nó, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Toon Page-Flip" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 If you control "Toon World": Reveal 3 Toon monsters with different names from your Deck, your opponent randomly picks 1 for you to Special Summon, ignoring its Summoning conditions, also shuffle the rest into your Deck. You can only activate 1 "Toon Page-Flip" per turn.


                 R Rarity
                 Toon Page-Flip
                 R Rarity
                 Toon Page-Flip
                 Toon Page-Flip
                 Spell Quick
                 Toon Page-Flip
                 Lật trang hoạt hình

                  Hiệu ứng (VN):

                  Nếu bạn điều khiển "Toon World": Tiết lộ 3 quái thú Toon có tên khác từ Deck của bạn, đối thủ của bạn chọn ngẫu nhiên 1 con để bạn Triệu hồi Đặc biệt, bỏ qua điều kiện Triệu hồi của nó, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Toon Page-Flip" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  If you control "Toon World": Reveal 3 Toon monsters with different names from your Deck, your opponent randomly picks 1 for you to Special Summon, ignoring its Summoning conditions, also shuffle the rest into your Deck. You can only activate 1 "Toon Page-Flip" per turn.


                  R Rarity
                  Toon Rollback
                  R Rarity
                  Toon Rollback
                  Toon Rollback
                  Spell Normal
                  Toon Rollback
                  Hoạt hình tua lại

                   Hiệu ứng (VN):

                   Chọn mục tiêu 1 quái thú Toon mà bạn điều khiển; nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Target 1 Toon monster you control; it can make a second attack during each Battle Phase this turn.


                   SR Rarity
                   Toon Table of Contents
                   SR Rarity
                   Toon Table of Contents
                   Toon Table of Contents
                   Spell Normal
                   Toon Table of Contents
                   Mục lục hoạt hình

                    Hiệu ứng (VN):

                    Thêm 1 "Toon" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Add 1 "Toon" card from your Deck to your hand.


                    R Rarity
                    Toon Briefcase
                    R Rarity
                    Toon Briefcase
                    Toon Briefcase
                    Trap Normal
                    Toon Briefcase
                    Va li hoạt hình

                     Hiệu ứng (VN):

                     Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú trong khi bạn điều khiển quái thú Toon: Xáo trộn (các) quái thú đó vào Deck.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     When your opponent Summons a monster(s) while you control a Toon monster: Shuffle that monster(s) into the Deck.


                     R Rarity
                     Toon Briefcase
                     R Rarity
                     Toon Briefcase
                     Toon Briefcase
                     Trap Normal
                     Toon Briefcase
                     Va li hoạt hình

                      Hiệu ứng (VN):

                      Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú trong khi bạn điều khiển quái thú Toon: Xáo trộn (các) quái thú đó vào Deck.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      When your opponent Summons a monster(s) while you control a Toon monster: Shuffle that monster(s) into the Deck.


                      SR Rarity
                      Knightmare Phoenix
                      SR Rarity
                      Knightmare Phoenix
                      Knightmare Phoenix
                      FIRE
                      Knightmare Phoenix
                      Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                      • ATK:

                      • 1900

                      • LINK-2

                      Mũi tên Link:

                      Trên

                      Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú có tên khác nhau
                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                      UR Rarity
                      Knightmare Unicorn
                      UR Rarity
                      Knightmare Unicorn
                      Knightmare Unicorn
                      DARK
                      Knightmare Unicorn
                      Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                      • ATK:

                      • 2200

                      • LINK-3

                      Mũi tên Link:

                      Trái

                      Dưới

                      Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2+ quái thú với các tên khác nhau
                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                      SR Rarity
                      Security Dragon
                      SR Rarity
                      Security Dragon
                      Security Dragon
                      LIGHT
                      Security Dragon
                      Rồng an ninh
                      • ATK:

                      • 1100

                      • LINK-2

                      Mũi tên Link:

                      Trên

                      Dưới


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú
                      Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.


                      UR Rarity
                      Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                      UR Rarity
                      Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                      Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                      DARK
                      Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                      Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
                      • ATK:

                      • 2600

                      • DEF:

                      • 2100


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Cấp 8
                      Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                      ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
                      ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.                      Deck của TOONS trong DUEL LINKS