Thông tin tổng quan của Treeborn Tributes

Nhìn chung

Treeborn Tributes là một bộ bài tập trung vào việc sử dụng hiệu ứng của Treeborn Frog sẽ được triệu hồi đặc biệt từ Mộ lên sân sau đó có thể dùng các quái thú có hiệu ứng khi được triệu hồi hiến tế như Raiza the Storm MonarchMobius the Frost Monarch, hoặc Caius the Shadow Monarch. Nhờ sự ra đời của các quái thú Xyz mới, bộ bài dần trở nên linh động hơn.

Destiny Draw
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny Draw

Cần 13 UR

UR Rarity
Simorgh of Darkness2 card
UR Rarity
Swap Frog3 card
UR Rarity
Treeborn Frog2 card
UR Rarity
Trifortressops2 card
UR Rarity
Dark Dust Spirit1 card
UR Rarity
Constellar Ptolemy M71 card
UR Rarity
The Phantom Knights of Cursed Javelin1 card
UR Rarity
Monster Reborn1 card

Main: 20 Extra: 7

R Rarity
Battlin' Boxer Veil
R Rarity
Battlin' Boxer Veil
Battlin' Boxer Veil
FIRE 4
Battlin' Boxer Veil
Kẻ đốt khớp làm tường
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.


R Rarity
Battlin' Boxer Veil
R Rarity
Battlin' Boxer Veil
Battlin' Boxer Veil
FIRE 4
Battlin' Boxer Veil
Kẻ đốt khớp làm tường
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.


R Rarity
Battlin' Boxer Veil
R Rarity
Battlin' Boxer Veil
Battlin' Boxer Veil
FIRE 4
Battlin' Boxer Veil
Kẻ đốt khớp làm tường
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.


SR Rarity
Raiza the Storm Monarch
SR Rarity
Raiza the Storm Monarch
Raiza the Storm Monarch
WIND 6
Raiza the Storm Monarch
Quốc vương gió Raiza
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Hiến tế quyền: Chọn vào 1 lá trên sân; đặt mục tiêu đó trên đầu Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Tribute Summoned: Target 1 card on the field; place that target on the top of the Deck.


SR Rarity
Raiza the Storm Monarch
SR Rarity
Raiza the Storm Monarch
Raiza the Storm Monarch
WIND 6
Raiza the Storm Monarch
Quốc vương gió Raiza
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Hiến tế quyền: Chọn vào 1 lá trên sân; đặt mục tiêu đó trên đầu Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Tribute Summoned: Target 1 card on the field; place that target on the top of the Deck.


SR Rarity
Raiza the Storm Monarch
SR Rarity
Raiza the Storm Monarch
Raiza the Storm Monarch
WIND 6
Raiza the Storm Monarch
Quốc vương gió Raiza
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Hiến tế quyền: Chọn vào 1 lá trên sân; đặt mục tiêu đó trên đầu Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Tribute Summoned: Target 1 card on the field; place that target on the top of the Deck.


R Rarity
Ronintoadin
R Rarity
Ronintoadin
Ronintoadin
WATER 2
Ronintoadin
Con cóc thuần khí
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro. Tên của lá bài này trở thành "Des Frog" khi nó ở trên sân. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 "Frog" khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as a Synchro Material. This card's name becomes "Des Frog" while it is on the field. If this card is in your Graveyard: You can banish 1 "Frog" monster from your Graveyard; Special Summon this card.


UR Rarity
Simorgh of Darkness
UR Rarity
Simorgh of Darkness
Simorgh of Darkness
DARK 8
Simorgh of Darkness
Simorgh bóng tối
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Trong khi úp trên sân, lá bài này cũng là thuộc tính GIÓ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Simorgh of Darkness" một lần mỗi lượt.
● Nếu bạn Triệu hồi một quái thú TỐI hoặc GIÓ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ (nếu nó ở đó khi quái thú được Triệu hồi Hiến tế) hoặc tay (ngay cả khi không).
● Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú có Cánh bằng GIÓ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

While face-up on the field, this card is also WIND-Attribute. You can only use each of the following effects of "Simorgh of Darkness" once per turn. ● If you Tribute Summon a DARK or WIND monster: You can Special Summon this card from the GY (if it was there when the monster was Tribute Summoned) or hand (even if not). ● When a Spell/Trap Card or effect is activated (Quick Effect): You can Tribute 1 WIND Winged Beast monster; negate the activation, and if you do, destroy that card.


UR Rarity
Simorgh of Darkness
UR Rarity
Simorgh of Darkness
Simorgh of Darkness
DARK 8
Simorgh of Darkness
Simorgh bóng tối
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Trong khi úp trên sân, lá bài này cũng là thuộc tính GIÓ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Simorgh of Darkness" một lần mỗi lượt.
● Nếu bạn Triệu hồi một quái thú TỐI hoặc GIÓ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ (nếu nó ở đó khi quái thú được Triệu hồi Hiến tế) hoặc tay (ngay cả khi không).
● Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú có Cánh bằng GIÓ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

While face-up on the field, this card is also WIND-Attribute. You can only use each of the following effects of "Simorgh of Darkness" once per turn. ● If you Tribute Summon a DARK or WIND monster: You can Special Summon this card from the GY (if it was there when the monster was Tribute Summoned) or hand (even if not). ● When a Spell/Trap Card or effect is activated (Quick Effect): You can Tribute 1 WIND Winged Beast monster; negate the activation, and if you do, destroy that card.


UR Rarity
Swap Frog
UR Rarity
Swap Frog
Swap Frog
WATER 2
Swap Frog
Con Ếch quỷ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 quái thú NƯỚC khác. Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 quái thú WATER Aqua Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn hoặc ngửa trên sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả lại 1 quái thú mà bạn điều khiển lên tay; bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 "Frog" trong Main Phase của mình ở lượt này, ngoại trừ "Swap Frog", ngoài việc Triệu hồi / Úp Thường của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 other WATER monster. When this card is Summoned: You can send 1 Level 2 or lower WATER Aqua monster from your Deck or face-up field to the GY. Once per turn: You can return 1 monster you control to the hand; you can Normal Summon 1 "Frog" monster during your Main Phase this turn, except "Swap Frog", in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)


UR Rarity
Swap Frog
UR Rarity
Swap Frog
Swap Frog
WATER 2
Swap Frog
Con Ếch quỷ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 quái thú NƯỚC khác. Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 quái thú WATER Aqua Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn hoặc ngửa trên sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả lại 1 quái thú mà bạn điều khiển lên tay; bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 "Frog" trong Main Phase của mình ở lượt này, ngoại trừ "Swap Frog", ngoài việc Triệu hồi / Úp Thường của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 other WATER monster. When this card is Summoned: You can send 1 Level 2 or lower WATER Aqua monster from your Deck or face-up field to the GY. Once per turn: You can return 1 monster you control to the hand; you can Normal Summon 1 "Frog" monster during your Main Phase this turn, except "Swap Frog", in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)


UR Rarity
Swap Frog
UR Rarity
Swap Frog
Swap Frog
WATER 2
Swap Frog
Con Ếch quỷ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 quái thú NƯỚC khác. Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 quái thú WATER Aqua Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn hoặc ngửa trên sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả lại 1 quái thú mà bạn điều khiển lên tay; bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 "Frog" trong Main Phase của mình ở lượt này, ngoại trừ "Swap Frog", ngoài việc Triệu hồi / Úp Thường của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 other WATER monster. When this card is Summoned: You can send 1 Level 2 or lower WATER Aqua monster from your Deck or face-up field to the GY. Once per turn: You can return 1 monster you control to the hand; you can Normal Summon 1 "Frog" monster during your Main Phase this turn, except "Swap Frog", in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)


UR Rarity
Treeborn Frog
UR Rarity
Treeborn Frog
Treeborn Frog
WATER 1
Treeborn Frog
Con Ếch hoàng tuyền
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn không điều khiển "Treeborn Frog": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn phải không có điều khiển Bài Phép / Bẫy để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during your Standby Phase, if this card is in your Graveyard and you do not control "Treeborn Frog": You can Special Summon this card. You must control no Spell/Trap Cards to activate and to resolve this effect.


UR Rarity
Treeborn Frog
UR Rarity
Treeborn Frog
Treeborn Frog
WATER 1
Treeborn Frog
Con Ếch hoàng tuyền
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn không điều khiển "Treeborn Frog": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn phải không có điều khiển Bài Phép / Bẫy để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during your Standby Phase, if this card is in your Graveyard and you do not control "Treeborn Frog": You can Special Summon this card. You must control no Spell/Trap Cards to activate and to resolve this effect.


UR Rarity
Trifortressops
UR Rarity
Trifortressops
Trifortressops
DARK 6
Trifortressops
Tê giác pháo đài chính Tricerhiner
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi, nếu đối thủ của bạn Triệu hồi 3 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu được Triệu hồi theo cách này, nó không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của các lá bài khác, nhưng mất 500 DEF trong Standby Phase của mỗi người chơi.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn, if your opponent Summoned 3 or more monsters this turn: You can Special Summon this card from your hand. If Summoned this way, it is unaffected by other cards' effects, but loses 500 DEF during each player's Standby Phase.


UR Rarity
Trifortressops
UR Rarity
Trifortressops
Trifortressops
DARK 6
Trifortressops
Tê giác pháo đài chính Tricerhiner
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi, nếu đối thủ của bạn Triệu hồi 3 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu được Triệu hồi theo cách này, nó không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của các lá bài khác, nhưng mất 500 DEF trong Standby Phase của mỗi người chơi.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn, if your opponent Summoned 3 or more monsters this turn: You can Special Summon this card from your hand. If Summoned this way, it is unaffected by other cards' effects, but loses 500 DEF during each player's Standby Phase.


UR Rarity
Dark Dust Spirit
UR Rarity
Dark Dust Spirit
Dark Dust Spirit
EARTH 6
Dark Dust Spirit
Ác linh bụi đen
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Trong End Phase của lượt, lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Trả bài về tay. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc được lật ngửa: Phá huỷ tất cả quái thú có mặt ngửa khác trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned. During the End Phase of the turn this card is Normal Summoned or flipped face-up: Return it to the hand. When this card is Normal Summoned or flipped face-up: Destroy all other face-up monsters on the field.


SR Rarity
Enemy Controller
SR Rarity
Enemy Controller
Enemy Controller
Spell Quick
Enemy Controller
Điều khiển địch

  Hiệu ứng (VN):

  Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
  ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
  ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


  UR Rarity
  Monster Reborn
  UR Rarity
  Monster Reborn
  Monster Reborn
  Spell Normal
  Monster Reborn
  Phục sinh quái thú

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
   Phân loại:

   SR Rarity
   Treacherous Trap Hole
   SR Rarity
   Treacherous Trap Hole
   Treacherous Trap Hole
   Trap Normal
   Treacherous Trap Hole
   Hang rơi lươn lẹo

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


    UR Rarity
    Constellar Ptolemy M7
    UR Rarity
    Constellar Ptolemy M7
    Constellar Ptolemy M7
    LIGHT
    Constellar Ptolemy M7
    Messier 7 thiêng liêng
    • ATK:

    • 2700

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 6
    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Constellar" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz, ngoài "Constellar Ptolemy M7". (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân hoặc trong Mộ của một trong hai người chơi; trả lại mục tiêu đó lên tay.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 6 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Constellar" Xyz Monster you control as the Xyz Material, other than "Constellar Ptolemy M7". (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster on the field or in either player's Graveyard; return that target to the hand.


    SR Rarity
    Gachi Gachi Gantetsu
    SR Rarity
    Gachi Gachi Gantetsu
    Gachi Gachi Gantetsu
    EARTH
    Gachi Gachi Gantetsu
    Gachi Gachi Gantetsu
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 2
    Nếu lá bài ngửa này sắp bị phá hủy, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này. Quái thú ngửa mà bạn điều khiển nhận được 200 ATK và DEF cho mỗi Nguyên liệu Xyz được đưa vào lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 2 monsters If this face-up card would be destroyed, you can detach 1 Xyz Material from this card instead. Face-up monsters you control gain 200 ATK and DEF for each Xyz Material attached to this card.


    R Rarity
    Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
    R Rarity
    Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
    Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
    EARTH
    Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
    Con số 45: Nhà phát ngôn của diệt vong Crumble Logo
    • ATK:

    • 2200

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    2 hoặc nhiều quái thú Cấp 2
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; trong khi quái thú này đang ngửa mặt trên sân, mục tiêu đó sẽ bị vô hiệu hóa hiệu ứng của nó. Trong khi mục tiêu đó ở trên sân, các lá bài có cùng tên với mục tiêu đó và hiệu ứng của chúng sẽ không thể được kích hoạt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 or more Level 2 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 other face-up card on the field; while this monster is face-up on the field, that target has its effects negated. While that target is on the field, cards with the same name as that target, and their effects, cannot be activated.


    SR Rarity
    Number 70: Malevolent Sin
    SR Rarity
    Number 70: Malevolent Sin
    Number 70: Malevolent Sin
    DARK
    Number 70: Malevolent Sin
    Con số 70: Tội ác tử thần
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


    SR Rarity
    Photon Strike Bounzer
    SR Rarity
    Photon Strike Bounzer
    Photon Strike Bounzer
    LIGHT
    Photon Strike Bounzer
    Bảo vệ quán chuỗi quang tử
    • ATK:

    • 2700

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 6
    Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 6 monsters Once per turn, during either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's side of the field: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the effect, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent.


    SR Rarity
    Sylvan Princessprite
    SR Rarity
    Sylvan Princessprite
    Sylvan Princessprite
    LIGHT
    Sylvan Princessprite
    Công chúa nảy chồi rừng Sâm La
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 1
    Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của bạn và nếu đó là Bài Phép / Bẫy, hãy thêm nó lên tay của bạn. Nếu không, hãy gửi nó đến Mộ. Bạn có thể gửi 1 quái thú Thực vật khác từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "Sylvan" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sylvan Princessprite" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 1 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; excavate the top card of your Deck, and if it is a Spell/Trap, add it to your hand. Otherwise, send it to the GY. You can send 1 other Plant monster from your hand or face-up from your field to the GY, then target 1 "Sylvan" monster in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Sylvan Princessprite" once per turn.


    UR Rarity
    The Phantom Knights of Cursed Javelin
    UR Rarity
    The Phantom Knights of Cursed Javelin
    The Phantom Knights of Cursed Javelin
    DARK
    The Phantom Knights of Cursed Javelin
    Hiệp sĩ bóng ma với cây thương bị nguyền
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 2
    Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến cuối lượt này, thay đổi ATK của nó thành 0, cũng như vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu lá bài này có lá bài "The Phantom Knights" làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Phantom Knights of Cursed Javelin" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 2 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; until the end of this turn, change its ATK to 0, also negate its effects. This is a Quick Effect if this card has a "The Phantom Knights" card as material. You can only use this effect of "The Phantom Knights of Cursed Javelin" once per turn.    Deck của TREEBORN TRIBUTES trong DUEL LINKS