Thông tin tổng quan của Ursarctic

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Ursarctic Mikpolar
R Rarity
Ursarctic Mikpolar
R Rarity
Ursarctic Mikpolar
WATER 7
Ursarctic Mikpolar
Gấu hùng cực Polar nhỏ
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn khác từ tay của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú có Cấp độ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Ursarctic" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Ursarctic Mikpolar". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Mikpolar" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level 7 or higher monster from your hand; Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except monsters with a Level. If this card is Special Summoned: You can add 1 "Ursarctic" monster from your Deck to your hand, except "Ursarctic Mikpolar". You can only use each effect of "Ursarctic Mikpolar" once per turn.

N Rarity
Ursarctic Miktanus
N Rarity
Ursarctic Miktanus
N Rarity
Ursarctic Miktanus
WATER 7
Ursarctic Miktanus
Gấu hùng cực Tanus nhỏ
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn khác từ tay của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú có Cấp độ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ursarctic" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Ursarctic Miktanus"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Miktanus" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level 7 or higher monster from your hand; Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except monsters with a Level. If this card is Special Summoned: You can target 1 "Ursarctic" monster in your GY, except "Ursarctic Miktanus"; add it to your hand. You can only use each effect of "Ursarctic Miktanus" once per turn.

N Rarity
Ursarctic Megabilis
N Rarity
Ursarctic Megabilis
N Rarity
Ursarctic Megabilis
WATER 8
Ursarctic Megabilis
Gấu hùng cực Bilis lớn
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn khác từ tay của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú có Cấp độ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong khi bạn điều khiển một "Ursarctic" : Bạn có thể chọn vào 1 lá trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Megabilis" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level 7 or higher monster from your hand; Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except monsters with a Level. If this card is Special Summoned while you control another "Ursarctic" monster: You can target 1 card in your opponent's GY; banish it. You can only use each effect of "Ursarctic Megabilis" once per turn.

R Rarity
Ursarctic Megapolar
R Rarity
Ursarctic Megapolar
R Rarity
Ursarctic Megapolar
WATER 8
Ursarctic Megapolar
Gấu hùng cực Polar lớn
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn khác từ tay của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú có Cấp độ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong khi bạn điều khiển một "Ursarctic" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Megapolar" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level 7 or higher monster from your hand; Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except monsters with a Level. If this card is Special Summoned while you control another "Ursarctic" monster: You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it. You can only use each effect of "Ursarctic Megapolar" once per turn.

R Rarity
Ursarctic Megatanus
R Rarity
Ursarctic Megatanus
R Rarity
Ursarctic Megatanus
WATER 8
Ursarctic Megatanus
Gấu hùng cực Tanus lớn
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn khác từ tay của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú có Cấp độ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong khi bạn điều khiển một "Ursarctic" : Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Megatanus" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level 7 or higher monster from your hand; Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except monsters with a Level. If this card is Special Summoned while you control another "Ursarctic" monster: You can target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. You can only use each effect of "Ursarctic Megatanus" once per turn.

N Rarity
Ursarctic Big Dipper
N Rarity
Ursarctic Big Dipper
N Rarity
Ursarctic Big Dipper
Spell Field
Ursarctic Big Dipper
Sao Bắc Đẩu gấu hùng cực

  Hiệu ứng (VN):

  Một lần mỗi lượt, nếu "Ursarctic" của bạn Hiến tế (các) quái thú để kích hoạt hiệu ứng của nó, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 "Ursarctic" Cấp 7 hoặc lớn hơn khỏi Mộ của mình. Mỗi khi một (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter lên lá bài này. Một lần mỗi lượt, nếu (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt và "Ursarctic" ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ tất cả các Counter khỏi lá bài này (tối thiểu 7), sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Once per turn, if your "Ursarctic" monster would Tribute a monster(s) to activate its effect, you can banish 1 Level 7 or higher "Ursarctic" monster from your GY instead. Each time a monster(s) is Special Summoned, place 1 counter on this card. Once per turn, if a monster(s) is Special Summoned and an "Ursarctic" Synchro Monster is on the field (except during the Damage Step): You can remove all counters from this card (min. 7), then target 1 monster your opponent controls; take control of it.

  UR Rarity
  Ursarctic Departure
  UR Rarity
  Ursarctic Departure
  UR Rarity
  Ursarctic Departure
  Spell Normal
  Ursarctic Departure
  Gấu hùng cực tản ra

   Hiệu ứng (VN):

   Bỏ 1 lá bài; thêm 2 "Ursarctic" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu bạn muốn Hiến tế (các) quái thú để kích hoạt "Ursarctic" , ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ, thay vào đó bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Departure" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Discard 1 card; add 2 "Ursarctic" monsters from your Deck to your hand. If you would Tribute a monster(s) to activate an "Ursarctic" monster's effect, except the turn this card was sent to the GY, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Ursarctic Departure" once per turn.

   SR Rarity
   Ursarctic Radiation
   SR Rarity
   Ursarctic Radiation
   SR Rarity
   Ursarctic Radiation
   Spell Continuous
   Ursarctic Radiation
   Phóng xạ gấu hùng cực

    Hiệu ứng (VN):

    Kích hoạt lá bài này bằng cách đặt 7 quầy trên đó. Mỗi khi (các) quái thú "Ursarctic" được Triệu hồi Đặc biệt từ tay hoặc Extra Deck: Bạn có thể loại bỏ 1 Counter khỏi lá bài này; rút 1 lá bài. Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Ursarctic" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Ursarctic Radiation"; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Ursarctic Radiation".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate this card by placing 7 counters on it. Each time an "Ursarctic" monster(s) is Special Summoned from the hand or Extra Deck: You can remove 1 counter from this card; draw 1 card. Once per turn, during the End Phase: You can target 1 "Ursarctic" card in your GY, except "Ursarctic Radiation"; shuffle it into the Deck. You can only control 1 "Ursarctic Radiation".

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    UR Rarity
    Draco Berserker of the Tenyi
    UR Rarity
    Draco Berserker of the Tenyi
    UR Rarity
    Draco Berserker of the Tenyi
    DARK 8
    Draco Berserker of the Tenyi
    Thiên uy long quỷ thần
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ nó. Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú Hiệu ứng trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ, nó cũng có thể thực hiện lần tấn công thứ hai lên quái thú trong Battle Phase này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Draco Berserker of the Tenyi" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When your opponent activates a monster's effect (Quick Effect): You can banish it. If this attacking card destroys an Effect Monster by battle and sends it to the GY: This card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK, also it can make a second attack on a monster during this Battle Phase. You can only use each effect of "Draco Berserker of the Tenyi" once per turn.

    UR Rarity
    Ruddy Rose Dragon
    UR Rarity
    Ruddy Rose Dragon
    UR Rarity
    Ruddy Rose Dragon
    FIRE 10
    Ruddy Rose Dragon
    Rồng hoa hồng đỏ thẫm
    • ATK:

    • 3200

    • DEF:

    • 2400


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tất cả các lá bài khỏi Mộ, sau đó, nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng "Black Rose Dragon" hoặc quái thú Synchro thực vật làm nguyên liệu, bạn có thể phá huỷ tất cả các lá bài khác trên sân. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng có thể phá hủy (các) lá bài (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế bài này; vô hiệu hóa kích hoạt, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Black Rose Dragon" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can banish all cards from the GYs, then, if this card was Synchro Summoned using "Black Rose Dragon" or a Plant Synchro Monster as material, you can destroy all other cards on the field. When your opponent activates a card or effect that would destroy a card(s) (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, then you can Special Summon 1 "Black Rose Dragon" from your Extra Deck or GY.

    UR Rarity
    Stardust Dragon
    UR Rarity
    Stardust Dragon
    UR Rarity
    Stardust Dragon
    WIND 8
    Stardust Dragon
    Rồng bụi sao
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Trong End Phase, nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong lượt này (và không bị vô hiệu hóa): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy it. During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated): You can Special Summon this card from your GY.

    R Rarity
    Ursarctic Grand Chariot
    R Rarity
    Ursarctic Grand Chariot
    R Rarity
    Ursarctic Grand Chariot
    WATER 7
    Ursarctic Grand Chariot
    Gấu hùng cực Xe Ngựa lớn
    • ATK:

    • 2700

    • DEF:

    • 700


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Synchro. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi 2 quái thú mà bạn điều khiển có chênh lệch Cấp độ là 7 đến Mộ (1 quái thú Tuner Cấp 8 hoặc lớn hơn và 1 quái thú Synchro Không Tuner). Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng. Một lần mỗi lượt, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn "Ursarctic" mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú từ tay hoặc sân của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Synchro Summoned. Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending 2 monsters you control with a Level difference of 7 to the GY (1 Level 8 or higher Tuner and 1 non-Tuner Synchro Monster). If this card is Special Summoned: You can target up to 2 other cards on the field; destroy them. Once per turn, when a card or effect is activated that targets an "Ursarctic" card you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster from your hand or field; negate the activation.

    R Rarity
    Ursarctic Polari
    R Rarity
    Ursarctic Polari
    R Rarity
    Ursarctic Polari
    WATER 1
    Ursarctic Polari
    Gấu hùng cực tiểu Polari
    • ATK:

    • 700

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Synchro. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi 2 quái thú mà bạn điều khiển với chênh lệch Cấp độ là 1 đến Mộ (1 Tuner và 1 non-Tuner). Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 "Ursarctic Big Dipper" trực tiếp từ Deck của mình. Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn; thêm lên tay của bạn, hoặc Triệu hồi Đặc biệt, 1 "Ursarctic" từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Polari" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Synchro Summoned. Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending 2 monsters you control with a Level difference of 1 to the GY (1 Tuner and 1 non-Tuner). If this card is Special Summoned: You can activate 1 "Ursarctic Big Dipper" directly from your Deck. You can Tribute 1 Level 7 or higher monster; add to your hand, or Special Summon, 1 "Ursarctic" monster from your GY. You can only use each effect of "Ursarctic Polari" once per turn.

    SR Rarity
    Ursarctic Septentrion
    SR Rarity
    Ursarctic Septentrion
    SR Rarity
    Ursarctic Septentrion
    WATER 7
    Ursarctic Septentrion
    Gấu hùng cực Septen=Trion
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 700


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Synchro. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi 2 quái thú mà bạn điều khiển có chênh lệch Cấp độ là 7 đến Mộ (1 quái thú Tuner Cấp 8 hoặc lớn hơn và 1 quái thú Synchro Không Tuner). Vô hiệu hoá hiệu ứng của những quái thú ngửa không có Cấp độ được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 "Ursarctic" từ Deck lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ursarctic Septentrion" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Synchro Summoned. Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending 2 monsters you control with a Level difference of 7 to the GY (1 Level 8 or higher Tuner and 1 non-Tuner Synchro Monster). Negate the effects of face-up monsters without a Level that were Special Summoned from the Extra Deck. If your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can add 1 "Ursarctic" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Ursarctic Septentrion" once per turn.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    Beatdown: 66.67%
    Cho đến khi kết thúc lượt, tăng ATK của tất cả quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển bằng số quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển gấp 300 lần. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
    Beatdown: 66.67%
    A Bond Illuminates the Future: 22.22%
    Mỗi hiệu ứng sau đây chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu. (Bạn có thể thay đổi vị trí chiến đấu của Set quái thú)
    ● Gửi 1 quái thú "Synchron" hoặc 1 quái thú Loại Chiến binh GIÓ Cấp 2 với CÔNG 1000 trở xuống từ tay của bạn vào Mộ của bạn. Sau đó, lấy 1 quái thú "Synchron" từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn và Đặt 1 "Synchro Chase" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
    ● Gửi tất cả quái thú bạn điều khiển vào Mộ của bạn. Nếu tổng ATK ban đầu của các quái vật được gửi vào mộ là 2500 trở lên, Đặt 2 Signer Dragon ngẫu nhiên với các tên khác nhau trong số 4 từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
    ● Có thể sử dụng từ lượt 3 trở đi. Đưa 1 "Stardust Dragon" từ sân/Mộ về Bộ bài Phụ của bạn. Sau đó, thay đổi Cấp sao của tất cả Quái thú Đồng bộ bạn điều khiển thành 2 và Đặt 1 "Life Stream Dragon" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
    Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài Phụ chứa quái thú ÁNH SÁNG Cấp 10 trở lên và không có quái thú nào khác ngoài Quái thú Đồng bộ, và Bộ bài chứa ít nhất 7 Loại Chiến binh Cấp 2 trở xuống hoặc quái thú Machine-Type.
    A Bond Illuminates the Future: 22.22%
    Baggy Sleeves: 11.11%
    Nếu quái thú Cấp 7 trở lên của bạn bị tiêu diệt trong trận chiến, lượt rút bài bình thường của bạn trong Draw Phase tiếp theo sẽ trở thành 2 lá bài. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt một lần trong mỗi Trận đấu.
    Baggy Sleeves: 11.11%
    LP Boost Alpha
    Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
    LP Boost Alpha

    Cần 7 UR

    UR Rarity
    Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag
    UR Rarity
    Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag
    UR Rarity
    Herald of the Arc Light
    UR Rarity
    Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
    UR Rarity
    Ursarctic Departure
    UR Rarity
    Ursarctic Departure
    UR Rarity
    Ursarctic Departure

    Main: 22 Extra: 8

    UR Rarity
    Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag
    UR Rarity
    Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag
    Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag
    FIRE 9
    Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag
    Ngọn lửa máy kị xảo, nai sấm Kaku
    • ATK:

    • 2750

    • DEF:

    • 2750


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu quái thú nằm trong Vùng quái thú phụ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trong Vùng Extra Monster Zone; trang bị cho quái thú mặt ngửa đó vào lá bài này (tối đa 1). Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong các Lá bài quái thú của bạn được trang bị cho lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If a monster is in the Extra Monster Zone: You can Special Summon this card from your hand. You can target 1 face-up monster in the Extra Monster Zone; equip that face-up monster to this card (max. 1). When this card destroys an opponent's monster by battle: You can Special Summon 1 of your Monster Cards equipped to this card. You can only use each effect of "Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag" once per turn.


    SR Rarity
    Lefty Driver
    SR Rarity
    Lefty Driver
    Lefty Driver
    EARTH 2
    Lefty Driver
    Động cơ trái tay
    • ATK:

    • 300

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể làm cho lá bài này trở thành Cấp 3 cho đến khi kết thúc lượt này. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Righty Driver" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lefty Driver" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Special Summoned: You can make this card become Level 3 until the end of this turn. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY; add 1 "Righty Driver" from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Lefty Driver" once per turn.


    R Rarity
    Ursarctic Mikpolar
    R Rarity
    Ursarctic Mikpolar
    Ursarctic Mikpolar
    WATER 7
    Ursarctic Mikpolar
    Gấu hùng cực Polar nhỏ
    • ATK:

    • 700

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn khác từ tay của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú có Cấp độ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Ursarctic" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Ursarctic Mikpolar". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Mikpolar" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level 7 or higher monster from your hand; Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except monsters with a Level. If this card is Special Summoned: You can add 1 "Ursarctic" monster from your Deck to your hand, except "Ursarctic Mikpolar". You can only use each effect of "Ursarctic Mikpolar" once per turn.


    N Rarity
    Ursarctic Miktanus
    N Rarity
    Ursarctic Miktanus
    Ursarctic Miktanus
    WATER 7
    Ursarctic Miktanus
    Gấu hùng cực Tanus nhỏ
    • ATK:

    • 700

    • DEF:

    • 1700


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn khác từ tay của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú có Cấp độ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ursarctic" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Ursarctic Miktanus"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Miktanus" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level 7 or higher monster from your hand; Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except monsters with a Level. If this card is Special Summoned: You can target 1 "Ursarctic" monster in your GY, except "Ursarctic Miktanus"; add it to your hand. You can only use each effect of "Ursarctic Miktanus" once per turn.


    SR Rarity
    Righty Driver
    SR Rarity
    Righty Driver
    Righty Driver
    EARTH 1
    Righty Driver
    Động cơ phải tay
    • ATK:

    • 100

    • DEF:

    • 300


    Hiệu ứng (VN):

    Đối với Triệu hồi Synchro, bạn có thể thay thế lá bài này cho 1 Tunner "Synchron" Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lefty Driver" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Righty Driver" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    For a Synchro Summon, you can substitute this card for any 1 "Synchron" Tuner. If this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Lefty Driver" from your hand, Deck, or GY. You can only use this effect of "Righty Driver" once per turn.


    N Rarity
    Ursarctic Megabilis
    N Rarity
    Ursarctic Megabilis
    Ursarctic Megabilis
    WATER 8
    Ursarctic Megabilis
    Gấu hùng cực Bilis lớn
    • ATK:

    • 2800

    • DEF:

    • 700


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn khác từ tay của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú có Cấp độ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong khi bạn điều khiển một "Ursarctic" : Bạn có thể chọn vào 1 lá trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Megabilis" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level 7 or higher monster from your hand; Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except monsters with a Level. If this card is Special Summoned while you control another "Ursarctic" monster: You can target 1 card in your opponent's GY; banish it. You can only use each effect of "Ursarctic Megabilis" once per turn.


    R Rarity
    Ursarctic Megapolar
    R Rarity
    Ursarctic Megapolar
    Ursarctic Megapolar
    WATER 8
    Ursarctic Megapolar
    Gấu hùng cực Polar lớn
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 700


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn khác từ tay của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú có Cấp độ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong khi bạn điều khiển một "Ursarctic" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Megapolar" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level 7 or higher monster from your hand; Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except monsters with a Level. If this card is Special Summoned while you control another "Ursarctic" monster: You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it. You can only use each effect of "Ursarctic Megapolar" once per turn.


    R Rarity
    Ursarctic Megatanus
    R Rarity
    Ursarctic Megatanus
    Ursarctic Megatanus
    WATER 8
    Ursarctic Megatanus
    Gấu hùng cực Tanus lớn
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 700


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn khác từ tay của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú có Cấp độ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong khi bạn điều khiển một "Ursarctic" : Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Megatanus" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level 7 or higher monster from your hand; Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except monsters with a Level. If this card is Special Summoned while you control another "Ursarctic" monster: You can target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. You can only use each effect of "Ursarctic Megatanus" once per turn.


    N Rarity
    Ursarctic Big Dipper
    N Rarity
    Ursarctic Big Dipper
    Ursarctic Big Dipper
    Spell Field
    Ursarctic Big Dipper
    Sao Bắc Đẩu gấu hùng cực

     Hiệu ứng (VN):

     Một lần mỗi lượt, nếu "Ursarctic" của bạn Hiến tế (các) quái thú để kích hoạt hiệu ứng của nó, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 "Ursarctic" Cấp 7 hoặc lớn hơn khỏi Mộ của mình. Mỗi khi một (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter lên lá bài này. Một lần mỗi lượt, nếu (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt và "Ursarctic" ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ tất cả các Counter khỏi lá bài này (tối thiểu 7), sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Once per turn, if your "Ursarctic" monster would Tribute a monster(s) to activate its effect, you can banish 1 Level 7 or higher "Ursarctic" monster from your GY instead. Each time a monster(s) is Special Summoned, place 1 counter on this card. Once per turn, if a monster(s) is Special Summoned and an "Ursarctic" Synchro Monster is on the field (except during the Damage Step): You can remove all counters from this card (min. 7), then target 1 monster your opponent controls; take control of it.


     UR Rarity
     Ursarctic Departure
     UR Rarity
     Ursarctic Departure
     Ursarctic Departure
     Spell Normal
     Ursarctic Departure
     Gấu hùng cực tản ra

      Hiệu ứng (VN):

      Bỏ 1 lá bài; thêm 2 "Ursarctic" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu bạn muốn Hiến tế (các) quái thú để kích hoạt "Ursarctic" , ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ, thay vào đó bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Departure" một lần cho mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Discard 1 card; add 2 "Ursarctic" monsters from your Deck to your hand. If you would Tribute a monster(s) to activate an "Ursarctic" monster's effect, except the turn this card was sent to the GY, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Ursarctic Departure" once per turn.


      SR Rarity
      Ursarctic Radiation
      SR Rarity
      Ursarctic Radiation
      Ursarctic Radiation
      Spell Continuous
      Ursarctic Radiation
      Phóng xạ gấu hùng cực

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt lá bài này bằng cách đặt 7 quầy trên đó. Mỗi khi (các) quái thú "Ursarctic" được Triệu hồi Đặc biệt từ tay hoặc Extra Deck: Bạn có thể loại bỏ 1 Counter khỏi lá bài này; rút 1 lá bài. Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Ursarctic" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Ursarctic Radiation"; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Ursarctic Radiation".


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate this card by placing 7 counters on it. Each time an "Ursarctic" monster(s) is Special Summoned from the hand or Extra Deck: You can remove 1 counter from this card; draw 1 card. Once per turn, during the End Phase: You can target 1 "Ursarctic" card in your GY, except "Ursarctic Radiation"; shuffle it into the Deck. You can only control 1 "Ursarctic Radiation".


       N Rarity
       Ursarctic Slider
       N Rarity
       Ursarctic Slider
       Ursarctic Slider
       Spell Quick
       Ursarctic Slider
       Gấu hùng cực trượt qua

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 trong số các "Ursarctic" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công, đồng thời phá hủy nó trong End Phase. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt, ngoại trừ quái thú có Cấp độ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ursarctic Slider" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 of your "Ursarctic" monsters that is banished or in your GY; Special Summon it, but it cannot attack, also destroy it during the End Phase. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon, except monsters with a Level. You can only activate 1 "Ursarctic Slider" per turn.


        UR Rarity
        Herald of the Arc Light
        UR Rarity
        Herald of the Arc Light
        Herald of the Arc Light
        LIGHT 4
        Herald of the Arc Light
        Ánh sáng báo hiệu cầu vồng
        • ATK:

        • 600

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
        Thay vào đó, bất kỳ quái thú nào được gửi từ tay hoặc Deck chính đến Mộ sẽ bị loại bỏ. Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Ma Pháp Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Any monster sent from the hand or Main Deck to the GY is banished instead. When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is sent to the GY: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


        SR Rarity
        Old Entity Cthugua
        SR Rarity
        Old Entity Cthugua
        Old Entity Cthugua
        FIRE 4
        Old Entity Cthugua
        Cổ thần Cthugua
        • ATK:

        • 2200

        • DEF:

        • 200


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể trả tất cả quái thú Xyz Rank 4 trên sân về Extra Deck. Nếu bạn Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Fusion: Rút 1 lá bài. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
        ● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: Rút 1 lá.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can return all Rank 4 Xyz Monsters on the field to the Extra Deck. If you Fusion Summon using this card as Fusion Material: Draw 1 card. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: Draw 1 card.


        UR Rarity
        Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
        UR Rarity
        Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
        Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
        WATER 11
        Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
        Rồng hàng rào băng về không, Trishula
        • ATK:

        • 2700

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
        Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn, ATK của nó trở thành 3300, sau đó giảm một nửa ATK của bất kỳ mặt nào- lên quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 3 cards your opponent controls. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" from your Extra Deck or GY, its ATK becomes 3300, then halve the ATK of any face-up monsters your opponent currently controls, also negate their effects. You can only use this effect of "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" once per turn.


        R Rarity
        Ursarctic Grand Chariot
        R Rarity
        Ursarctic Grand Chariot
        Ursarctic Grand Chariot
        WATER 7
        Ursarctic Grand Chariot
        Gấu hùng cực Xe Ngựa lớn
        • ATK:

        • 2700

        • DEF:

        • 700


        Hiệu ứng (VN):

        Không thể được Triệu hồi Synchro. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi 2 quái thú mà bạn điều khiển có chênh lệch Cấp độ là 7 đến Mộ (1 quái thú Tuner Cấp 8 hoặc lớn hơn và 1 quái thú Synchro Không Tuner). Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng. Một lần mỗi lượt, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn "Ursarctic" mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú từ tay hoặc sân của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Cannot be Synchro Summoned. Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending 2 monsters you control with a Level difference of 7 to the GY (1 Level 8 or higher Tuner and 1 non-Tuner Synchro Monster). If this card is Special Summoned: You can target up to 2 other cards on the field; destroy them. Once per turn, when a card or effect is activated that targets an "Ursarctic" card you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster from your hand or field; negate the activation.


        R Rarity
        Ursarctic Polari
        R Rarity
        Ursarctic Polari
        Ursarctic Polari
        WATER 1
        Ursarctic Polari
        Gấu hùng cực tiểu Polari
        • ATK:

        • 700

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        Không thể được Triệu hồi Synchro. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi 2 quái thú mà bạn điều khiển với chênh lệch Cấp độ là 1 đến Mộ (1 Tuner và 1 non-Tuner). Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 "Ursarctic Big Dipper" trực tiếp từ Deck của mình. Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn; thêm lên tay của bạn, hoặc Triệu hồi Đặc biệt, 1 "Ursarctic" từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ursarctic Polari" một lần cho mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Cannot be Synchro Summoned. Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending 2 monsters you control with a Level difference of 1 to the GY (1 Tuner and 1 non-Tuner). If this card is Special Summoned: You can activate 1 "Ursarctic Big Dipper" directly from your Deck. You can Tribute 1 Level 7 or higher monster; add to your hand, or Special Summon, 1 "Ursarctic" monster from your GY. You can only use each effect of "Ursarctic Polari" once per turn.


        SR Rarity
        Ursarctic Septentrion
        SR Rarity
        Ursarctic Septentrion
        Ursarctic Septentrion
        WATER 7
        Ursarctic Septentrion
        Gấu hùng cực Septen=Trion
        • ATK:

        • 3000

        • DEF:

        • 700


        Hiệu ứng (VN):

        Không thể được Triệu hồi Synchro. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi 2 quái thú mà bạn điều khiển có chênh lệch Cấp độ là 7 đến Mộ (1 quái thú Tuner Cấp 8 hoặc lớn hơn và 1 quái thú Synchro Không Tuner). Vô hiệu hoá hiệu ứng của những quái thú ngửa không có Cấp độ được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 "Ursarctic" từ Deck lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ursarctic Septentrion" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Cannot be Synchro Summoned. Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending 2 monsters you control with a Level difference of 7 to the GY (1 Level 8 or higher Tuner and 1 non-Tuner Synchro Monster). Negate the effects of face-up monsters without a Level that were Special Summoned from the Extra Deck. If your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can add 1 "Ursarctic" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Ursarctic Septentrion" once per turn.        Deck của URSARCTIC trong DUEL LINKS