Thông tin tổng quan của Utopia SW

ZEXAL - Ultimate Unite
Thêm 1 "Number C39: Utopia Ray" và 1 "ZW - Leo Arms" vào Extra Deck của bạn khi bắt đầu Trận đấu. Những quái thú duy nhất bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình trong Trận đấu này sẽ là quái thú "Number" hoặc "ZW".
Một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận, Kỹ năng này có thể được sử dụng bằng cách trả một nửa Điểm Sinh mệnh của bạn. Gửi 1 quái thú "Gagaga" từ Mộ lên sân của bạn, sau đó chơi 1 quái thú "Gagaga" trong số ba khả năng từ bên ngoài Bộ bài vào sân của bạn và thay đổi Cấp của nó thành 4.
Ngoài ra, nếu Điểm sinh mệnh của bạn từ 2000 trở xuống, hiệu ứng sau sẽ được áp dụng vào đầu lượt của bạn. Yuma và Astral xây dựng Overlay Network! ZEXAL Morph!

Có thể sử dụng một lần sau khi chuyển đổi sang ZEXAL. Nếu bạn Xyz Triệu hồi "Ultimate Leo Utopia Ray" trong lượt này, bạn cũng có thể Xyz Triệu hồi nó bằng cách sử dụng "Number C39: Utopia Ray" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu.
Number C39: Utopia Ray
ZW - Leo Arms
ZEXAL - Ultimate Unite

Cần 11 UR

UR Rarity
Zubababancho Gagagacoat1 card
UR Rarity
ZW - Pegasus Twin Saber2 card
UR Rarity
Number 39: Utopia2 card
UR Rarity
Number C39: Utopia Ray1 card
UR Rarity
Ultimate Leo Utopia Ray1 card
UR Rarity
Forbidden Lance3 card
UR Rarity
Mystical Space Typhoon1 card

Main: 20 Extra: 7

R Rarity
Dododo Driver
R Rarity
Dododo Driver
Dododo Driver
EARTH 4
Dododo Driver
Tài xế Dododo
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Tối đa hai lần mỗi lượt, nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Dododo" trong lượt này: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Dododo" mà bạn điều khiển, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Tăng Cấp độ lên 1.
● Giảm Cấp độ của nó đi 1.


Hiệu ứng gốc (EN):

Up to twice per turn, if this card was Special Summoned by the effect of a "Dododo" monster this turn: You can target 1 "Dododo" monster you control, then activate 1 of these effects; ● Increase its Level by 1. ● Reduce its Level by 1.


SR Rarity
Gagaga Child
SR Rarity
Gagaga Child
Gagaga Child
DARK 2
Gagaga Child
Trẻ Gagaga
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú "Gagaga" "Gagaga Child", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi bạn thực hiện: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gagaga" mà bạn điều khiển có Cấp độ khác với lá bài này; Cấp của lá bài này trở thành Cấp của quái thú đó. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Gagaga" monster other than "Gagaga Child", you can Special Summon this card (from your hand). When you do: You can target 1 "Gagaga" monster you control with a different Level than this card; this card's Level becomes the Level of that monster. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect.


SR Rarity
Gagaga Child
SR Rarity
Gagaga Child
Gagaga Child
DARK 2
Gagaga Child
Trẻ Gagaga
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú "Gagaga" "Gagaga Child", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi bạn thực hiện: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gagaga" mà bạn điều khiển có Cấp độ khác với lá bài này; Cấp của lá bài này trở thành Cấp của quái thú đó. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Gagaga" monster other than "Gagaga Child", you can Special Summon this card (from your hand). When you do: You can target 1 "Gagaga" monster you control with a different Level than this card; this card's Level becomes the Level of that monster. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect.


SR Rarity
Gagaga Child
SR Rarity
Gagaga Child
Gagaga Child
DARK 2
Gagaga Child
Trẻ Gagaga
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú "Gagaga" "Gagaga Child", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi bạn thực hiện: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gagaga" mà bạn điều khiển có Cấp độ khác với lá bài này; Cấp của lá bài này trở thành Cấp của quái thú đó. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Gagaga" monster other than "Gagaga Child", you can Special Summon this card (from your hand). When you do: You can target 1 "Gagaga" monster you control with a different Level than this card; this card's Level becomes the Level of that monster. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect.


SR Rarity
Gagaga Sister
SR Rarity
Gagaga Sister
Gagaga Sister
DARK 2
Gagaga Sister
Bé gái Gagaga
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Gagaga" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gagaga" mà bạn điều khiển; Các Cấp độ của quái thú đó và lá bài này trở thành Cấp độ hiện tại tổng của chúng, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gagaga Sister" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Gagaga" Spell/Trap Card from your Deck to your hand. You can target 1 other "Gagaga" monster you control; the Levels of that monster and this card become their combined current Levels, until the end of this turn. You can only use this effect of "Gagaga Sister" once per turn.


SR Rarity
Gagaga Sister
SR Rarity
Gagaga Sister
Gagaga Sister
DARK 2
Gagaga Sister
Bé gái Gagaga
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Gagaga" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gagaga" mà bạn điều khiển; Các Cấp độ của quái thú đó và lá bài này trở thành Cấp độ hiện tại tổng của chúng, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gagaga Sister" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Gagaga" Spell/Trap Card from your Deck to your hand. You can target 1 other "Gagaga" monster you control; the Levels of that monster and this card become their combined current Levels, until the end of this turn. You can only use this effect of "Gagaga Sister" once per turn.


SR Rarity
Gagaga Sister
SR Rarity
Gagaga Sister
Gagaga Sister
DARK 2
Gagaga Sister
Bé gái Gagaga
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Gagaga" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gagaga" mà bạn điều khiển; Các Cấp độ của quái thú đó và lá bài này trở thành Cấp độ hiện tại tổng của chúng, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gagaga Sister" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Gagaga" Spell/Trap Card from your Deck to your hand. You can target 1 other "Gagaga" monster you control; the Levels of that monster and this card become their combined current Levels, until the end of this turn. You can only use this effect of "Gagaga Sister" once per turn.


SR Rarity
ZS - Armed Sage
SR Rarity
ZS - Armed Sage
ZS - Armed Sage
LIGHT 4
ZS - Armed Sage
Phục vụ Zexal - Thuật sư trang bị
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Nếu quái thú duy nhất mà bạn điều khiển là 1 quái thú Cấp 4 không có tên "ZS - Armed Sage", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). "Utopia" đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể thêm 1 "ZW -" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "ZS - Armed Sage" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If the only monster you control is 1 Level 4 monster not named "ZS - Armed Sage", you can Special Summon this card (from your hand). A "Utopia" Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as material gains this effect. ● If this card is Xyz Summoned: You can add 1 "ZW -" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "ZS - Armed Sage" once per turn.


SR Rarity
ZS - Armed Sage
SR Rarity
ZS - Armed Sage
ZS - Armed Sage
LIGHT 4
ZS - Armed Sage
Phục vụ Zexal - Thuật sư trang bị
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Nếu quái thú duy nhất mà bạn điều khiển là 1 quái thú Cấp 4 không có tên "ZS - Armed Sage", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). "Utopia" đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể thêm 1 "ZW -" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "ZS - Armed Sage" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If the only monster you control is 1 Level 4 monster not named "ZS - Armed Sage", you can Special Summon this card (from your hand). A "Utopia" Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as material gains this effect. ● If this card is Xyz Summoned: You can add 1 "ZW -" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "ZS - Armed Sage" once per turn.


UR Rarity
Zubababancho Gagagacoat
UR Rarity
Zubababancho Gagagacoat
Zubababancho Gagagacoat
EARTH 4
Zubababancho Gagagacoat
Ông chủ Zubaba áo Gagaga
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú "Zubaba" hoặc "Gagaga" "Zubababancho Gagagacoat", khi đang có lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gogogo" hoặc "Dododo" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zubababancho Gagagacoat" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Zubaba" or "Gagaga" monster except "Zubababancho Gagagacoat", while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can target 1 "Gogogo" or "Dododo" monster in your GY; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use each effect of "Zubababancho Gagagacoat" once per turn.


R Rarity
ZW - Lightning Blade
R Rarity
ZW - Lightning Blade
ZW - Lightning Blade
LIGHT 5
ZW - Lightning Blade
Vũ khí zexal - Kiếm sét
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 1200 ATK. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú, "ZW -" úp mà bạn điều khiển không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ. Nếu một quái thú được trang bị lá bài này sẽ bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, hãy phá huỷ lá bài này thay thế. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "ZW - Lightning Blade".


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It gains 1200 ATK. While this card is equipped to a monster, face-up "ZW -" cards you control cannot be destroyed by your opponent's card effects. If a monster equipped with this card would be destroyed by a card effect, destroy this card instead. You can only control 1 face-up "ZW - Lightning Blade".


UR Rarity
ZW - Pegasus Twin Saber
UR Rarity
ZW - Pegasus Twin Saber
ZW - Pegasus Twin Saber
LIGHT 5
ZW - Pegasus Twin Saber
Vũ khí zexal - Thiên mã đôi thanh gươm
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "ZW - Pegasus Twin Saber". Nếu LP của đối thủ cao hơn của bạn ít nhất 2000, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho lá bài này mà bạn điều khiển nó như một bài Phép Trang bị mang lại cho nó 1000 ATK. Một lần mỗi lượt, trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú, bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can only control 1 "ZW - Pegasus Twin Saber". If your opponent's LP are at least 2000 higher than yours, you can Special Summon this card (from your hand). You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this card you control to it as an Equip Spell that gives it 1000 ATK. Once per turn, while this card is equipped to a monster, you can negate a monster effect activated on your opponent's field.


UR Rarity
ZW - Pegasus Twin Saber
UR Rarity
ZW - Pegasus Twin Saber
ZW - Pegasus Twin Saber
LIGHT 5
ZW - Pegasus Twin Saber
Vũ khí zexal - Thiên mã đôi thanh gươm
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "ZW - Pegasus Twin Saber". Nếu LP của đối thủ cao hơn của bạn ít nhất 2000, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho lá bài này mà bạn điều khiển nó như một bài Phép Trang bị mang lại cho nó 1000 ATK. Một lần mỗi lượt, trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú, bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can only control 1 "ZW - Pegasus Twin Saber". If your opponent's LP are at least 2000 higher than yours, you can Special Summon this card (from your hand). You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this card you control to it as an Equip Spell that gives it 1000 ATK. Once per turn, while this card is equipped to a monster, you can negate a monster effect activated on your opponent's field.


R Rarity
ZW - Tornado Bringer
R Rarity
ZW - Tornado Bringer
ZW - Tornado Bringer
WIND 5
ZW - Tornado Bringer
Vũ khí zexal - Kiếm tạo bão
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 1300 ATK. Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú đó bằng các hiệu ứng của lá bài. Nếu một quái thú được trang bị lá bài này sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, hãy phá huỷ lá bài này thay thế. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "ZW - Tornado Bringer".


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It gains 1300 ATK. While this card is equipped to a monster, your opponent cannot target that monster with card effects. If a monster equipped with this card would be destroyed by battle, destroy this card instead. You can only control 1 face-up "ZW - Tornado Bringer".


R Rarity
ZW - Tornado Bringer
R Rarity
ZW - Tornado Bringer
ZW - Tornado Bringer
WIND 5
ZW - Tornado Bringer
Vũ khí zexal - Kiếm tạo bão
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 1300 ATK. Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú đó bằng các hiệu ứng của lá bài. Nếu một quái thú được trang bị lá bài này sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, hãy phá huỷ lá bài này thay thế. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "ZW - Tornado Bringer".


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It gains 1300 ATK. While this card is equipped to a monster, your opponent cannot target that monster with card effects. If a monster equipped with this card would be destroyed by battle, destroy this card instead. You can only control 1 face-up "ZW - Tornado Bringer".


UR Rarity
Forbidden Lance
UR Rarity
Forbidden Lance
Forbidden Lance
Spell Quick
Forbidden Lance
Cây thương thánh bị cấm

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


  UR Rarity
  Forbidden Lance
  UR Rarity
  Forbidden Lance
  Forbidden Lance
  Spell Quick
  Forbidden Lance
  Cây thương thánh bị cấm

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


   UR Rarity
   Forbidden Lance
   UR Rarity
   Forbidden Lance
   Forbidden Lance
   Spell Quick
   Forbidden Lance
   Cây thương thánh bị cấm

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


    SR Rarity
    Gagagarevenge
    SR Rarity
    Gagagarevenge
    Gagagarevenge
    Spell Equip
    Gagagarevenge
    Trả thù Gagaga

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 "Gagaga" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó và trang bị cho nó với lá bài này. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú được trang bị. Khi lá bài này được gửi đến Mộ vì quái thú được trang bị đã được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz: Tất cả quái thú Xyz mà bạn hiện đang điều khiển sẽ nhận được 300 ATK.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 "Gagaga" monster in your Graveyard; Special Summon it and equip it with this card. When this card leaves the field, destroy the equipped monster. When this card is sent to the Graveyard because the equipped monster was used as an Xyz Material: All Xyz Monsters you currently control gain 300 ATK.


     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     Mystical Space Typhoon
     Spell Quick
     Mystical Space Typhoon
     Cơn lốc thần bí

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


      SR Rarity
      Number 12: Crimson Shadow Armor Ninja
      SR Rarity
      Number 12: Crimson Shadow Armor Ninja
      Number 12: Crimson Shadow Armor Ninja
      EARTH
      Number 12: Crimson Shadow Armor Ninja
      COn số 12: Ninja giáp ảnh hỏa ngục
      • ATK:

      • 2400

      • DEF:

      • 1700


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 5
      Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; lượt này, "Ninja" ngửa mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng của lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 5 monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; this turn, face-up "Ninja" monsters you control cannot be destroyed by battle or by card effects.


      SR Rarity
      Number 22: Zombiestein
      SR Rarity
      Number 22: Zombiestein
      Number 22: Zombiestein
      DARK
      Number 22: Zombiestein
      Con số 22: Franken
      • ATK:

      • 4500

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú DARK Cấp 8
      Phải được Triệu hồi Xyz và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này và gửi 1 lá từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn vào 1 lá ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, lá bài ngửa đó sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 8 DARK monsters Must be Xyz Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card and send 1 card from your hand to the Graveyard, then target 1 face-up card your opponent controls; change this card to Defense Position, and if you do, that face-up card has its effects negated until the end of this turn.


      UR Rarity
      Number 39: Utopia
      UR Rarity
      Number 39: Utopia
      Number 39: Utopia
      LIGHT
      Number 39: Utopia
      Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


      UR Rarity
      Number 39: Utopia
      UR Rarity
      Number 39: Utopia
      Number 39: Utopia
      LIGHT
      Number 39: Utopia
      Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


      SR Rarity
      Number 70: Malevolent Sin
      SR Rarity
      Number 70: Malevolent Sin
      Number 70: Malevolent Sin
      DARK
      Number 70: Malevolent Sin
      Con số 70: Tội ác tử thần
      • ATK:

      • 2400

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


      UR Rarity
      Number C39: Utopia Ray
      UR Rarity
      Number C39: Utopia Ray
      Number C39: Utopia Ray
      LIGHT
      Number C39: Utopia Ray
      Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      3 quái thú LIGHT Cấp 4
      Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.


      UR Rarity
      Ultimate Leo Utopia Ray
      UR Rarity
      Ultimate Leo Utopia Ray
      Ultimate Leo Utopia Ray
      LIGHT
      Ultimate Leo Utopia Ray
      Hợp thể hi vọng sáng sư giáp
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      3 quái thú Cấp 5
      (Lá bài này luôn được coi là "Number C39: Utopia Ray".)
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; trang bị 1 quái thú "ZW -" từ Deck của bạn hoặc Extra Deck vào lá bài này như thể nó được trang bị bởi hiệu ứng của quái thú đó. Kích hoạt và hiệu ứng của hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần mỗi lượt, trong khi lá bài này được trang bị Lá bài quái thú "ZW -" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm một nửa ATK của nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      3 Level 5 monsters (This card is always treated as "Number C39: Utopia Ray".) Once per turn: You can detach 1 material from this card; equip 1 "ZW -" monster from your Deck or Extra Deck to this card as if it were equipped by that monster's effect. This effect's activation and effect cannot be negated. Once per turn, while this card is equipped with a "ZW -" Monster Card (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects, and if you do, halve its ATK.      Deck của UTOPIA SW trong DUEL LINKS