Thông tin tổng quan của Vendread

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

 Rarity
Alghoul Mazera
 Rarity
Alghoul Mazera
 Rarity
Alghoul Mazera
EARTH 8
Alghoul Mazera
Alghoul Mazera
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) quái thú Zombie mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay hoặc Mộ của bạn. Nếu lá bài này bị loại bỏ khỏi tay hoặc Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này trong Thế Thủ, sau đó bạn có thể giảm Cấp của nó đi 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Alghoul Mazera" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a Zombie monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your hand or GY instead. If this card is banished from the hand or GY: You can Special Summon this card in Defense Position, then you can reduce its Level by 1. You can only use each effect of "Alghoul Mazera" once per turn.

R Rarity
Samurai Skull
R Rarity
Samurai Skull
R Rarity
Samurai Skull
DARK 4
Samurai Skull
Samurai tử vong
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".

N Rarity
Vendread Anima
N Rarity
Vendread Anima
N Rarity
Vendread Anima
DARK 1
Vendread Anima
Xác thù Anima
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các "Vendread" bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ "Vendread Anima"; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie. Một quái thú "Vendread" được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân sẽ nhận được hiệu ứng sau. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng trước của "Vendread Anima" một lần cho mỗi lượt.
● Loại bỏ bất kỳ quái thú nào bị phá huỷ trong chiến đấu với lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY, then target 1 of your banished "Vendread" monsters, except "Vendread Anima"; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Zombie monsters. A "Vendread" monster Ritual Summoned using this card on the field gains the following effect. You can only use each of the preceding effects of "Vendread Anima" once per turn. ● Banish any monster destroyed by battle with this card.

N Rarity
Vendread Core
N Rarity
Vendread Core
N Rarity
Vendread Core
DARK 1
Vendread Core
Lõi xác thù
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khác khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Một quái thú "Vendread" được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân sẽ nhận được hiệu ứng sau. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng trước của "Vendread Core" một lần cho mỗi lượt.
● Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. A "Vendread" monster Ritual Summoned using this card on the field gains the following effect. You can only use each of the preceding effects of "Vendread Core" once per turn. ● Your opponent cannot target this card with card effects.

R Rarity
Vendread Houndhorde
R Rarity
Vendread Houndhorde
R Rarity
Vendread Houndhorde
DARK 3
Vendread Houndhorde
Xác thù chó săn theo bầy
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Vendread" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Một quái thú "Vendread" được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân sẽ nhận được hiệu ứng sau. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng trước của "Vendread Houndhorde" một lần cho mỗi lượt.
● Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can discard 1 "Vendread" card; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. A "Vendread" monster Ritual Summoned using this card on the field gains the following effect. You can only use each of the preceding effects of "Vendread Houndhorde" once per turn. ● Once per turn (Quick Effect): You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; banish it.

R Rarity
Vendread Striges
R Rarity
Vendread Striges
R Rarity
Vendread Striges
DARK 2
Vendread Striges
Xác thù chim Striges
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể để lộ 1 "Vendread" trên tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Một quái thú "Vendread" được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân sẽ nhận được hiệu ứng sau. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng trước của "Vendread Striges" một lần cho mỗi lượt.
● Sau khi Damage Calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY: You can reveal 1 "Vendread" card in your hand; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. A "Vendread" monster Ritual Summoned using this card on the field gains the following effect. You can only use each of the preceding effects of "Vendread Striges" once per turn. ● After damage calculation, if this card battled an opponent's monster: You can draw 1 card, then discard 1 card.

R Rarity
Revendread Executor
R Rarity
Revendread Executor
R Rarity
Revendread Executor
DARK 8
Revendread Executor
Xác thù hận hành hình
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Vendread" Tên của lá bài này trở thành "Revendread Slayer" khi ở trên sân. Trong khi lá bài được Triệu hồi Ritual này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các lá bài mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ lá bài này. Nếu lá bài Ritual Summoned này bị phá hủy trong chiến đấu, hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi ở trong Vùng quái thú của chủ nhân: Bạn có thể thêm 1 "Vendread" từ Deck của mình lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Revendread Executor" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with any "Vendread" Ritual Spell. This card's name becomes "Revendread Slayer" while on the field. While this Ritual Summoned card is on the field, your opponent cannot target cards you control with card effects, except this card. If this Ritual Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 "Vendread" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Revendread Executor" once per turn.

SR Rarity
Revendread Slayer
SR Rarity
Revendread Slayer
SR Rarity
Revendread Slayer
DARK 6
Revendread Slayer
Xác thù hận sát hại
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Vendread" Mỗi chiến đấu một lần, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ, trong damage calculation (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình; lá bài này nhận được 300 ATK. Nếu lá bài Ritual Summoned này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 Ma Pháp Ritual từ Deck của mình lên tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 1 "Vendread" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Revendread Slayer" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with any "Vendread" Ritual Spell. Once per battle, if this card battles an opponent's monster, during damage calculation (Quick Effect): You can banish 1 Zombie monster from your GY; this card gains 300 ATK. If this Ritual Summoned card is sent to the GY: You can add 1 Ritual Spell from your Deck to your hand, and if you do, send 1 "Vendread" monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Revendread Slayer" once per turn.

R Rarity
Revendread Evolution
R Rarity
Revendread Evolution
R Rarity
Revendread Evolution
Spell Normal
Revendread Evolution
Xác thù hận khai sinh

  Hiệu ứng (VN):

  Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ "Vendread" từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của mình và / hoặc gửi 1 "Vendread" từ Deck của bạn đến Mộ, có tổng Cấp độ của chúng bằng Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual. Quái thú được Triệu hồi Ritual bị phá huỷ trong End Phase của lượt tiếp theo. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Revendread Evolution" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card can be used to Ritual Summon any "Vendread" Ritual Monster from your hand or GY. You must also Tribute monsters from your hand or field, and/or send 1 "Vendread" monster from your Deck to the GY, whose total Levels equal the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon. The Ritual Summoned monster is destroyed during the End Phase of the next turn. You can only activate 1 "Revendread Evolution" per turn.

  SR Rarity
  Revendread Origin
  SR Rarity
  Revendread Origin
  SR Rarity
  Revendread Origin
  Spell Normal
  Revendread Origin
  Xác thù hận ra đời

   Hiệu ứng (VN):

   Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ "Vendread" từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn cũng phải Hiến tế quái thú khỏi tay hoặc sân của mình và / hoặc loại bỏ quái thú Zombie khỏi Mộ của bạn, có tổng Cấp độ của chúng bằng hoặc vượt quá Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual. Nếu "Revendread Slayer(s)" mà bạn điều khiển sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card can be used to Ritual Summon any "Vendread" Ritual Monster from your hand or GY. You must also Tribute monsters from your hand or field, and/or banish Zombie monsters from your GY, whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon. If "Revendread Slayer(s)" you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead.

   Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

   SR Rarity
   Avendread Savior
   SR Rarity
   Avendread Savior
   SR Rarity
   Avendread Savior
   DARK
   Avendread Savior
   Xác thù tái thế của sự cứu rỗi
   • ATK:

   • 1600

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Dưới-Trái

   Dưới-Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Zombie
   Tên của lá bài này trở thành "Revendread Slayer" khi ở trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Avendread Savior" một lần cho mỗi lượt.
   ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Vendread" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn.
   ● Trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ; quái thú của đối thủ đó mất ATK bằng với Cấp của quái thú được gửi đến Mộ x 200, cho đến khi kết thúc lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Zombie monsters This card's name becomes "Revendread Slayer" while on the field. You can only use each of the following effects of "Avendread Savior" once per turn. ● You can target 1 "Vendread" card in your GY; add it to your hand. ● During damage calculation, if this card battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY; that opponent's monster loses ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 200, until the end of this turn.

   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   FIRE
   Knightmare Phoenix
   Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 1900

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Trên

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú có tên khác nhau
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   DARK
   Knightmare Unicorn
   Kỳ lân khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 2200

   • LINK-3

   Mũi tên Link:

   Trái

   Dưới

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2+ quái thú với các tên khác nhau
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

   SR Rarity
   Vampire Sucker
   SR Rarity
   Vampire Sucker
   SR Rarity
   Vampire Sucker
   DARK
   Vampire Sucker
   Ma cà rồng hút
   • ATK:

   • 1600

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Dưới-Trái

   Dưới-Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Zombie
   Nếu bạn muốn Hiến tế (các) quái thú để thực hiện Triệu hồi Hiến tế, bạn có thể Hiến tế (các) quái thú Thây ma mà đối thủ của bạn điều khiển, ngay cả khi bạn không điều khiển chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Vampire Sucker" một lần mỗi lượt.
   ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ, nhưng nó trở thành quái thú Zombie.
   ● Nếu (các) quái thú Zombie được Triệu hồi Đặc biệt từ một trong hai Mộ: Rút 1 lá bài.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Zombie monsters If you would Tribute a monster(s) for a Tribute Summon, you can Tribute a Zombie monster(s) your opponent controls, even though you do not control them. You can only use each of the following effects of "Vampire Sucker" once per turn. ● You can target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your opponent's field in Defense Position, but it becomes a Zombie monster. ● If a Zombie monster(s) is Special Summoned from either GY: Draw 1 card.

   Các Skill được sử dụng hàng đầu

   Master of Rites: 33.33%
   Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và chọn 1 trong các cách sau: ● Thêm 1 Quái thú Ritual ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. ● Thêm 1 Bài Phép Ritual ngẫu nhiên từ Bộ Bài của bạn vào tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
   Master of Rites: 33.33%
   Red-Eyes Undead Reborn: 33.33%
   Trong Trận đấu này, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào từ tay hoặc Deck của bạn ngoại trừ quái thú Loại Zombie DARK Cấp 4 hoặc thấp hơn.
   Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu. Gửi tối đa 2 quái thú Loại Zombie Cấp 6 hoặc thấp hơn từ tay bạn trong Mộ của bạn. Sau đó, set 1 "Zombie Reborn" từ bên ngoài Deck lên sân của bạn và gửi 1 "Red-Eyes Zombie Dragon Lord" từ Extra Deck trong Mộ của bạn (quái thú đó có thể được Triệu hồi Đặc biệt). Cho đến hết lượt tiếp theo, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn ngoại trừ quái thú Synchro.
   Zombie Reborn
   Red-Eyes Zombie Dragon Lord
   Red-Eyes Undead Reborn: 33.33%
   The Legend of the Heroes: 33.33%
   Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu.
   ・Có thể được sử dụng nếu tổng Xếp hạng Liên kết của quái vật trên sân của bạn là 3 trở lên. Tăng Điểm gốc của bạn lên 2000.
   ・Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Đưa 4 Quái thú Liên kết từ Mộ của bạn về Bộ bài Phụ, và thêm 1 "Mekk-Knight Crusadia Avramax" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ của bạn.
   Mekk-Knight Crusadia Avramax
   The Legend of the Heroes: 33.33%
   Building a Diorama
   Có thể được sử dụng trong Trận đấu mà bạn đã Triệu hồi một Quái thú Ritual có Cấp độ ban đầu là 8 hoặc cao hơn. Thêm 1 Ma pháp Môi trường từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. Sau đó, trả lại 1 lá bài từ tay bạn xuống cuối Bộ bài của bạn.

   Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa ít nhất 4 Quái thú Ritual và 4 Lá bài Phép Ritual. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
   Building a Diorama

   Cần 4 UR

    Rarity
   Alghoul Mazera
   UR Rarity
   Borreload Dragon
   UR Rarity
   Crusadia Equimax
   UR Rarity
   Knightmare Unicorn

   Main: 23 Extra: 8

    Rarity
   Alghoul Mazera
    Rarity
   Alghoul Mazera
   Alghoul Mazera
   EARTH 8
   Alghoul Mazera
   Alghoul Mazera
   • ATK:

   • 2800

   • DEF:

   • 2300


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu một (các) quái thú Zombie mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay hoặc Mộ của bạn. Nếu lá bài này bị loại bỏ khỏi tay hoặc Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này trong Thế Thủ, sau đó bạn có thể giảm Cấp của nó đi 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Alghoul Mazera" một lần trong lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If a Zombie monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your hand or GY instead. If this card is banished from the hand or GY: You can Special Summon this card in Defense Position, then you can reduce its Level by 1. You can only use each effect of "Alghoul Mazera" once per turn.


   SR Rarity
   Manju of the Ten Thousand Hands
   SR Rarity
   Manju of the Ten Thousand Hands
   Manju of the Ten Thousand Hands
   LIGHT 4
   Manju of the Ten Thousand Hands
   Thần mười nghìn tay
   • ATK:

   • 1400

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


   R Rarity
   Samurai Skull
   R Rarity
   Samurai Skull
   Samurai Skull
   DARK 4
   Samurai Skull
   Samurai tử vong
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


   N Rarity
   Vendread Anima
   N Rarity
   Vendread Anima
   Vendread Anima
   DARK 1
   Vendread Anima
   Xác thù Anima
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các "Vendread" bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ "Vendread Anima"; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie. Một quái thú "Vendread" được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân sẽ nhận được hiệu ứng sau. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng trước của "Vendread Anima" một lần cho mỗi lượt.
   ● Loại bỏ bất kỳ quái thú nào bị phá huỷ trong chiến đấu với lá bài này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can banish this card from your GY, then target 1 of your banished "Vendread" monsters, except "Vendread Anima"; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Zombie monsters. A "Vendread" monster Ritual Summoned using this card on the field gains the following effect. You can only use each of the preceding effects of "Vendread Anima" once per turn. ● Banish any monster destroyed by battle with this card.


   N Rarity
   Vendread Core
   N Rarity
   Vendread Core
   Vendread Core
   DARK 1
   Vendread Core
   Lõi xác thù
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 500


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khác khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Một quái thú "Vendread" được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân sẽ nhận được hiệu ứng sau. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng trước của "Vendread Core" một lần cho mỗi lượt.
   ● Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is in your GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. A "Vendread" monster Ritual Summoned using this card on the field gains the following effect. You can only use each of the preceding effects of "Vendread Core" once per turn. ● Your opponent cannot target this card with card effects.


   R Rarity
   Vendread Houndhorde
   R Rarity
   Vendread Houndhorde
   Vendread Houndhorde
   DARK 3
   Vendread Houndhorde
   Xác thù chó săn theo bầy
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 2100


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Vendread" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Một quái thú "Vendread" được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân sẽ nhận được hiệu ứng sau. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng trước của "Vendread Houndhorde" một lần cho mỗi lượt.
   ● Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is in your GY: You can discard 1 "Vendread" card; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. A "Vendread" monster Ritual Summoned using this card on the field gains the following effect. You can only use each of the preceding effects of "Vendread Houndhorde" once per turn. ● Once per turn (Quick Effect): You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; banish it.


   R Rarity
   Vendread Striges
   R Rarity
   Vendread Striges
   Vendread Striges
   DARK 2
   Vendread Striges
   Xác thù chim Striges
   • ATK:

   • 500

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể để lộ 1 "Vendread" trên tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Một quái thú "Vendread" được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân sẽ nhận được hiệu ứng sau. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng trước của "Vendread Striges" một lần cho mỗi lượt.
   ● Sau khi Damage Calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is sent to the GY: You can reveal 1 "Vendread" card in your hand; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. A "Vendread" monster Ritual Summoned using this card on the field gains the following effect. You can only use each of the preceding effects of "Vendread Striges" once per turn. ● After damage calculation, if this card battled an opponent's monster: You can draw 1 card, then discard 1 card.


   R Rarity
   Revendread Executor
   R Rarity
   Revendread Executor
   Revendread Executor
   DARK 8
   Revendread Executor
   Xác thù hận hành hình
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Vendread" Tên của lá bài này trở thành "Revendread Slayer" khi ở trên sân. Trong khi lá bài được Triệu hồi Ritual này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các lá bài mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ lá bài này. Nếu lá bài Ritual Summoned này bị phá hủy trong chiến đấu, hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi ở trong Vùng quái thú của chủ nhân: Bạn có thể thêm 1 "Vendread" từ Deck của mình lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Revendread Executor" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can Ritual Summon this card with any "Vendread" Ritual Spell. This card's name becomes "Revendread Slayer" while on the field. While this Ritual Summoned card is on the field, your opponent cannot target cards you control with card effects, except this card. If this Ritual Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 "Vendread" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Revendread Executor" once per turn.


   SR Rarity
   Revendread Slayer
   SR Rarity
   Revendread Slayer
   Revendread Slayer
   DARK 6
   Revendread Slayer
   Xác thù hận sát hại
   • ATK:

   • 2400

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Vendread" Mỗi chiến đấu một lần, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ, trong damage calculation (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình; lá bài này nhận được 300 ATK. Nếu lá bài Ritual Summoned này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 Ma Pháp Ritual từ Deck của mình lên tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 1 "Vendread" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Revendread Slayer" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can Ritual Summon this card with any "Vendread" Ritual Spell. Once per battle, if this card battles an opponent's monster, during damage calculation (Quick Effect): You can banish 1 Zombie monster from your GY; this card gains 300 ATK. If this Ritual Summoned card is sent to the GY: You can add 1 Ritual Spell from your Deck to your hand, and if you do, send 1 "Vendread" monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Revendread Slayer" once per turn.


   R Rarity
   Vendread Battlelord
   R Rarity
   Vendread Battlelord
   Vendread Battlelord
   DARK 7
   Vendread Battlelord
   Chiến xướng xác thù
   • ATK:

   • 2700

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Vendread" Bạn có thể loại bỏ 1 "Vendread" khỏi Mộ của mình và tuyên bố 1 loại lá bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); trong phần còn lại của lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng của loại đó. Nếu lá bài Ritual Summoned này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual từ Deck của mình lên tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 1 "Vendread" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vendread Battlelord" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can Ritual Summon this card with any "Vendread" Ritual Spell. You can banish 1 "Vendread" card from your GY and declare 1 type of card (Monster, Spell, or Trap); for the rest of this turn, your opponent cannot activate cards or effects of that type. If this Ritual Summoned card is sent to the GY: You can add 1 Ritual Monster from your Deck to your hand, and if you do, send 1 "Vendread" monster from your Deck to the GY. You can only use each effect of "Vendread Battlelord" once per turn.


   R Rarity
   Revendread Evolution
   R Rarity
   Revendread Evolution
   Revendread Evolution
   Spell Normal
   Revendread Evolution
   Xác thù hận khai sinh

    Hiệu ứng (VN):

    Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ "Vendread" từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của mình và / hoặc gửi 1 "Vendread" từ Deck của bạn đến Mộ, có tổng Cấp độ của chúng bằng Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual. Quái thú được Triệu hồi Ritual bị phá huỷ trong End Phase của lượt tiếp theo. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Revendread Evolution" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    This card can be used to Ritual Summon any "Vendread" Ritual Monster from your hand or GY. You must also Tribute monsters from your hand or field, and/or send 1 "Vendread" monster from your Deck to the GY, whose total Levels equal the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon. The Ritual Summoned monster is destroyed during the End Phase of the next turn. You can only activate 1 "Revendread Evolution" per turn.


    SR Rarity
    Revendread Origin
    SR Rarity
    Revendread Origin
    Revendread Origin
    Spell Normal
    Revendread Origin
    Xác thù hận ra đời

     Hiệu ứng (VN):

     Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ "Vendread" từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn cũng phải Hiến tế quái thú khỏi tay hoặc sân của mình và / hoặc loại bỏ quái thú Zombie khỏi Mộ của bạn, có tổng Cấp độ của chúng bằng hoặc vượt quá Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual. Nếu "Revendread Slayer(s)" mà bạn điều khiển sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     This card can be used to Ritual Summon any "Vendread" Ritual Monster from your hand or GY. You must also Tribute monsters from your hand or field, and/or banish Zombie monsters from your GY, whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon. If "Revendread Slayer(s)" you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead.


     N Rarity
     Summon Breaker
     N Rarity
     Summon Breaker
     Summon Breaker
     Spell Field
     Summon Breaker
     Cầu dao triệu hồi

      Hiệu ứng (VN):

      Trong Main Phase 1, nếu người chơi trong lượt tiến hành Triệu hồi (các) quái thú lần thứ ba thành công: Nó sẽ trở thành End Phase.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During Main Phase 1, if the turn player successfully conducts their third Summon of a monster(s) this turn: It becomes the End Phase.


      SR Rarity
      Avendread Savior
      SR Rarity
      Avendread Savior
      Avendread Savior
      DARK
      Avendread Savior
      Xác thù tái thế của sự cứu rỗi
      • ATK:

      • 1600

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Dưới-Trái

      Dưới-Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Zombie
      Tên của lá bài này trở thành "Revendread Slayer" khi ở trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Avendread Savior" một lần cho mỗi lượt.
      ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Vendread" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn.
      ● Trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ; quái thú của đối thủ đó mất ATK bằng với Cấp của quái thú được gửi đến Mộ x 200, cho đến khi kết thúc lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Zombie monsters This card's name becomes "Revendread Slayer" while on the field. You can only use each of the following effects of "Avendread Savior" once per turn. ● You can target 1 "Vendread" card in your GY; add it to your hand. ● During damage calculation, if this card battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY; that opponent's monster loses ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 200, until the end of this turn.


      UR Rarity
      Borreload Dragon
      UR Rarity
      Borreload Dragon
      Borreload Dragon
      DARK
      Borreload Dragon
      Rồng nạp nòng xúng
      • ATK:

      • 3000

      • LINK-4

      Mũi tên Link:

      Trái

      Dưới-Trái

      Dưới-Phải

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      3+ quái thú Hiệu ứng
      Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng quái thú. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt quái thú của đối thủ đó trong khu vực mà lá bài này chỉ đến và điều khiển nó, nhưng hãy gửi nó đến Mộ trong End Phase của lượt tiếp theo.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      3+ Effect Monsters Neither player can target this card with monster effects. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field; it loses 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. At the start of the Damage Step, if this card attacks an opponent's monster: You can place that opponent's monster in a zone this card points to and take control of it, but send it to the GY during the End Phase of the next turn.


      UR Rarity
      Crusadia Equimax
      UR Rarity
      Crusadia Equimax
      Crusadia Equimax
      LIGHT
      Crusadia Equimax
      Thánh vệ tự chinh Equimax
      • ATK:

      • 2000

      • LINK-3

      Mũi tên Link:

      Trên

      Dưới-Trái

      Dưới-Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú Hiệu ứng, bao gồm cả quái thú Link
      Nhận ATK bằng với ATK ban đầu tổng hợp của tất cả quái thú mà lá bài này chỉ đến. Quái thú mà lá bài này chỉ đến để không thể tấn công. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể hiến tế quái thú  "Crusadia" hoặc "World Legacy" mà lá bài này chỉ đến, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ Effect Monsters, including a Link Monster Gains ATK equal to the combined original ATK of all monsters this card points to. Monsters this card points to cannot attack. Once per turn (Quick Effect): You can Tribute 1 "Crusadia" or "World Legacy" monster this card points to, then target 1 face-up card your opponent controls; negate its effects until the end of this turn.


      SR Rarity
      Knightmare Cerberus
      SR Rarity
      Knightmare Cerberus
      Knightmare Cerberus
      EARTH
      Knightmare Cerberus
      Cerberus khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 1600

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trái

      Trên


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú có tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      Knightmare Phoenix
      FIRE
      Knightmare Phoenix
      Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 1900

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trên

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú có tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      Knightmare Unicorn
      DARK
      Knightmare Unicorn
      Kỳ lân khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 2200

      • LINK-3

      Mũi tên Link:

      Trái

      Dưới

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú với các tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


      SR Rarity
      Vampire Sucker
      SR Rarity
      Vampire Sucker
      Vampire Sucker
      DARK
      Vampire Sucker
      Ma cà rồng hút
      • ATK:

      • 1600

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Dưới-Trái

      Dưới-Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Zombie
      Nếu bạn muốn Hiến tế (các) quái thú để thực hiện Triệu hồi Hiến tế, bạn có thể Hiến tế (các) quái thú Thây ma mà đối thủ của bạn điều khiển, ngay cả khi bạn không điều khiển chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Vampire Sucker" một lần mỗi lượt.
      ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ, nhưng nó trở thành quái thú Zombie.
      ● Nếu (các) quái thú Zombie được Triệu hồi Đặc biệt từ một trong hai Mộ: Rút 1 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Zombie monsters If you would Tribute a monster(s) for a Tribute Summon, you can Tribute a Zombie monster(s) your opponent controls, even though you do not control them. You can only use each of the following effects of "Vampire Sucker" once per turn. ● You can target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your opponent's field in Defense Position, but it becomes a Zombie monster. ● If a Zombie monster(s) is Special Summoned from either GY: Draw 1 card.      Deck của VENDREAD trong DUEL LINKS