Shay Obsidian

Shay Obsidian

Thông tin nhân vật

Worlds: ARC-V

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Chung
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống
Draw Sense: Low-Level
Draw Sense: Winged Beast
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm Gốc của bạn giảm đi 1000. Một trong những lá bài từ lượt rút thông thường của bạn ở lượt này sẽ là một quái thú loại Quái thú có cánh ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn.
Draw Sense: Winged Beast
LP Boost Alpha

Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
Overlay Gain
Tăng ATK của 1 Quái thú Xyz mà bạn điều khiển cho đến cuối lượt bằng số Nguyên liệu Xyz của nó x 200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận.
Overlay Gain
Overlay Regeneration
Đặt 1 Bài Phép trong tay của bạn bên dưới 1 Quái thú Xyz mà bạn điều khiển để biến nó thành Nguyên liệu Xyz. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Overlay Regeneration
Overlay Removal
Gửi tất cả Nguyên liệu Xyz cho 1 Quái thú Xyz Hạng 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển đến Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Overlay Removal

Drop Reward

UR Rarity
Raidraptor - Revolution Falcon
UR Rarity
Raidraptor - Revolution Falcon
Raidraptor - Revolution Falcon
DARK
Raidraptor - Revolution Falcon
Chim săn cướp - Đại bàng cách mạng
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Quái thú Winged Beast-Type 3 Cấp 6
Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; lượt này, lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa: ATK và DEF của quái thú đó trở thành 0. Nếu lá bài này có "Raidraptor" làm Nguyên liệu Xyz, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra sát thương cho đối thủ bằng một nửa ATK mà quái thú đó có trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 6 Winged Beast-Type monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; this turn, this card can attack all monsters your opponent controls, once each. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's face-up Special Summoned monster: That monster's ATK and DEF become 0. If this card has a "Raidraptor" Xyz Monster as Xyz Material, it gains this effect. ● Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; destroy it, and if you do, inflict damage to your opponent equal to half the ATK that monster had on the field.


UR Rarity
Raidraptor - Blade Burner Falcon
UR Rarity
Raidraptor - Blade Burner Falcon
Raidraptor - Blade Burner Falcon
DARK
Raidraptor - Blade Burner Falcon
Chim săn cướp - Đại bàng gươm cháy
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Winged Beast-Type Cấp 4
Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz và LP của đối thủ cao hơn của bạn ít nhất 3000: Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được 3000 ATK. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể tách bất kỳ số Nguyên liệu Xyz nào từ lá bài này; phá huỷ chính xác số quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 Winged Beast-Type monsters If this card is Xyz Summoned, and your opponent's LP is at least 3000 higher than yours: You can make this card gain 3000 ATK. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can detach any number of Xyz Materials from this card; destroy exactly that number of monsters your opponent controls.


SR Rarity
Breaker the Dark Magical Warrior
SR Rarity
Breaker the Dark Magical Warrior
Breaker the Dark Magical Warrior
DARK 6
Breaker the Dark Magical Warrior
Hắc kỵ binh ma thuật Breaker
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Úp 2 Counter Phép lên đó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Pendulum: Úp 3 Counter Phép lên đó. Nhận 400 ATK cho mỗi Counter thần chú trên đó. Bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Breaker the Dark Magical Warrior" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned: Place 2 Spell Counters on it. If this card is Pendulum Summoned: Place 3 Spell Counters on it. Gains 400 ATK for each Spell Counter on it. You can remove 1 Spell Counter from this card, then target 1 Spell/Trap on the field; destroy it. You can only use this effect of "Breaker the Dark Magical Warrior" once per turn.


SR Rarity
Raidraptor - Vanishing Lanius
SR Rarity
Raidraptor - Vanishing Lanius
Raidraptor - Vanishing Lanius
DARK 4
Raidraptor - Vanishing Lanius
Chim săn cướp - Bách thanh trục xuất
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Raidraptor" từ tay bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Raidraptor" monster from your hand.


SR Rarity
Raidraptor - Pain Lanius
SR Rarity
Raidraptor - Pain Lanius
Raidraptor - Pain Lanius
DARK 1
Raidraptor - Pain Lanius
Chim săn cướp - Bách thanh khổ
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi Xyz, ngoại trừ việc Triệu hồi Xyz của quái thú Loại Beast Có cánh. Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Raidraptor" mà bạn điều khiển có Cấp độ; nhận sát thương bằng ATK hoặc DEF của nó (tùy theo mức nào thấp hơn, nhưng lựa chọn của bạn nếu bằng nhau), và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Cấp của lá bài này sẽ trở thành Cấp hiện tại của mục tiêu quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raidraptor - Pain Lanius" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a Winged Beast-Type monster. If this card is in your hand: You can target 1 "Raidraptor" monster you control that has a Level; take damage equal to its ATK or DEF (whichever is lower, but your choice if tied), and if you do, Special Summon this card, and if you do that, this card's Level becomes the current Level of the targeted monster. You can only use this effect of "Raidraptor - Pain Lanius" once per turn.


R Rarity
Dark Mambele
R Rarity
Dark Mambele
Dark Mambele
Spell Normal
Dark Mambele
Diệt chủng ám cát

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn điều khiển 3 quái thú DARK hoặc lớn hơn: Chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; loại bỏ mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control 3 or more DARK monsters: Target 1 face-up card on the field; banish that target.


  SR Rarity
  Imprudent Intrusion
  SR Rarity
  Imprudent Intrusion
  Imprudent Intrusion
  Trap Normal
  Imprudent Intrusion
  Án tử vì không biết gì

   Hiệu ứng (VN):

   LP của bạn phải thấp hơn đối thủ để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.
   Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
   ● Phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển với ATK nhỏ hơn hoặc bằng chênh lệch LP.
   ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của bạn với ATK nhỏ hơn hoặc bằng chênh lệch LP.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Your LP must be lower than your opponent's to activate and to resolve this effect. Activate 1 of these effects; ● Destroy 1 monster your opponent controls with ATK less than or equal to the difference in LP. ● Special Summon 1 monster from your GY with ATK less than or equal to the difference in LP.


   SR Rarity
   Battle of the Elements
   SR Rarity
   Battle of the Elements
   Battle of the Elements
   Trap Normal
   Battle of the Elements
   Cuộc chiến của các nguyên tố

    Hiệu ứng (VN):

    Chỉ kích hoạt khi tất cả quái thú trên sân đang ngửa mặt. Cả hai người chơi đều gửi quái thú mà họ điều khiển đến Mộ để mỗi người chỉ điều khiển 1 Thuộc tính.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate only while all monsters on the field are face-up. Both players send monsters they control to the Graveyard so that they each control only 1 Attribute.


    R Rarity
    Mirror of Oaths
    R Rarity
    Mirror of Oaths
    Mirror of Oaths
    Trap Normal
    Mirror of Oaths
    Gương lời nguyền

     Hiệu ứng (VN):

     Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú từ Deck Chính của họ: Phá huỷ (các) quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When your opponent Special Summons a monster(s) from their Main Deck: Destroy that monster(s), and if you do, draw 1 card.


     R Rarity
     Double Payback
     R Rarity
     Double Payback
     Double Payback
     Trap Continuous
     Double Payback
     Trả đũa gấp đôi

      Hiệu ứng (VN):

      Chỉ kích hoạt khi bạn nhận 1000 sát thương hoặc lớn hơn từ hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Đặt 1 Counter hoàn vốn trên lá bài này cho mỗi 1000 sát thương bạn nhận. Trong End Phase của lượt tiếp theo của đối thủ: Phá hủy lá bài này và nếu bạn làm điều đó, hãy gây 2000 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi Lượt hoàn trả trên lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Activate only when you take 1000 or more damage from your opponent's card effect: Place 1 Payback Counter on this card for every 1000 damage you took. During the End Phase of your opponent's next turn: Destroy this card, and if you do, inflict 2000 damage to your opponent for each Payback Counter on this card.


      R Rarity
      Crevice Into the Different Dimension
      R Rarity
      Crevice Into the Different Dimension
      Crevice Into the Different Dimension
      Trap Normal
      Crevice Into the Different Dimension
      Kẽ hở đến không gian khác

       Hiệu ứng (VN):

       Tuyên bố 1 Thuộc tính và chọn tổng cộng 2 quái thú có Thuộc tính đó từ Mộ. Loại bỏ những quái thú khỏi chơi.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Declare 1 Attribute and select a total of 2 monsters with that Attribute from the Graveyards. Remove those monsters from play.


       R Rarity
       Chain Destruction
       R Rarity
       Chain Destruction
       Chain Destruction
       Trap Normal
       Chain Destruction
       Phá xích

        Hiệu ứng (VN):

        Khi một (các) quái thú có 2000 tấn công hoặc thấp hơn được Triệu hồi: Chọn mục tiêu vào 1 trong số chúng; phá hủy tất cả các lá bài có tên đó trong tay người điều khiển và Deck Chính của nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When a monster(s) with 2000 or less ATK is Summoned: Target 1 of them; destroy all cards with that name in its controller's hand and Main Deck.


        Level-up Reward

        UR Rarity
        Raidraptor - Rise Falcon
        UR Rarity
        Raidraptor - Rise Falcon
        Raidraptor - Rise Falcon
        DARK
        Raidraptor - Rise Falcon
        Chim săn cướp - Đại bàng trỗi dậy
        • ATK:

        • 100

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        Quái thú Winged Beast-Type 3 Cấp 4
        Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK hiện tại của quái thú đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3 Level 4 Winged Beast-Type monsters This card can attack all Special Summoned monsters your opponent controls, once each. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up Special Summoned monster your opponent controls; this card gains ATK equal to that monster's current ATK.


        UR Rarity
        Rank-Up-Magic Soul Shave Force
        UR Rarity
        Rank-Up-Magic Soul Shave Force
        Rank-Up-Magic Soul Shave Force
        Spell Normal
        Rank-Up-Magic Soul Shave Force
        Phép thăng hạng - Lực cạo hồn

         Hiệu ứng (VN):

         Trả một nửa LP của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 "Raidraptor" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Xyz cao hơn quái thú đó 2 Rank, bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi là Triệu hồi Xyz.)


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Pay half your LP, then target 1 "Raidraptor" Xyz Monster in your Graveyard; Special Summon it, then Special Summon from your Extra Deck, 1 Xyz Monster that is 2 Ranks higher than that monster, by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon.)


         SR Rarity
         Raidraptor - Nest
         SR Rarity
         Raidraptor - Nest
         Raidraptor - Nest
         Spell Continuous
         Raidraptor - Nest
         Chim săn cướp - Tổ

          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn điều khiển 2 "Raidraptor" : Bạn có thể thêm 1 "Raidraptor" từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raidraptor - Nest" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control 2 or more "Raidraptor" monsters: You can add 1 "Raidraptor" monster from your Deck or Graveyard to your hand. You can only use this effect of "Raidraptor - Nest" once per turn.          Deck sử dụng nhân vật Shay Obsidian trong DUEL LINKS