Varis

Varis

Thông tin nhân vật

Worlds: VRAINS

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Chung
Beatdown
Cho đến khi kết thúc lượt, tăng ATK của tất cả quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển bằng số quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển gấp 300 lần. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Beatdown
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Giai đoạn vẽ, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
Link Booster
Mỗi Quái thú Link mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK cho mỗi quái thú mà nó hiện tại chỉ tới.
Link Booster
Peak Performance
Bắt đầu Duel với Field Spell 'Mountain' được kích hoạt.
Peak Performance
Power Attacker
Những quái thú sau đây bạn điều khiển nhận được 300 ATK cho đến cuối lượt.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
● Quái thú cấp 5 trở lên
● Quái thú Xyz Rank 5 trở lên
● Link 4 quái thú liên kết trở lên
Power Attacker

Level-up Reward

UR Rarity
Quadborrel Dragon
UR Rarity
Quadborrel Dragon
Quadborrel Dragon
DARK
Quadborrel Dragon
Rồng bốn nòng xúng
 • ATK:

 • 1000

 • LINK-2

Mũi tên Link:

Trái

Dưới


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Rồng, bao gồm một quái thú "Rokket"
Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú Link-2 hoặc thấp hơn từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt, đồng thời phá huỷ quái thú được chọn làm mục tiêu, sau đó, nếu đó là quái thú Link, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ số lượng "Rokket" với các tên khác nhau , từ tay của bạn hoặc Mộ, cho đến Link Rating của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Quadborrel Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Dragon monsters, including a "Rokket" monster You can discard 1 card, then target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon Link-2 or lower monsters from the Extra Deck for the rest of the turn, also destroy the targeted monster, then, if it was a Link Monster, you can Special Summon any number of "Rokket" monsters with different names, from your hand or GY, up to its Link Rating. You can only use this effect of "Quadborrel Dragon" once per turn.


SR Rarity
Magnarokket Dragon
SR Rarity
Magnarokket Dragon
Magnarokket Dragon
DARK 4
Magnarokket Dragon
Rồng viên tạn Magnum
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy lá bài này, sau đó gửi 1 quái thú trên sân đến Mộ. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Magnarokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magnarokket Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then send 1 monster on the field to the GY. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Magnarokket Dragon". You can only use each effect of "Magnarokket Dragon" once per turn.


SR Rarity
Sniffer Dragon
SR Rarity
Sniffer Dragon
Sniffer Dragon
DARK 2
Sniffer Dragon
Rồng nghe trộm
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Sniffer Dragon" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sniffer Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Sniffer Dragon" from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Sniffer Dragon" once per turn.


UR Rarity
Rapid Trigger
UR Rarity
Rapid Trigger
Rapid Trigger
Spell Quick
Rapid Trigger
Bấm cò chớp mắt

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách phá hủy các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi sân của bạn, nhưng nó chỉ có thể tấn công các quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, cũng như không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng được kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào khác Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Rapid Trigger" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by destroying Fusion Materials listed on it from your field, but it can only attack monsters Special Summoned from the Extra Deck, also it is unaffected by activated effects from any other monster Special Summoned from the Extra Deck. You can only activate 1 "Rapid Trigger" per turn.


  UR Rarity
  Mirror Force Launcher
  UR Rarity
  Mirror Force Launcher
  Mirror Force Launcher
  Trap Continuous
  Mirror Force Launcher
  Bệ phóng rào chắn thánh

   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú; thêm 1 "Mirror Force" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài Úp này bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Úp lá bài này từ Mộ và 1 "Mirror Force" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn. Chúng có thể được kích hoạt trong lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn, during your Main Phase: You can discard 1 monster; add 1 "Mirror Force" from your Deck or GY to your hand. If this Set card is destroyed by your opponent's card effect and sent to your GY: You can Set this card from your GY and 1 "Mirror Force" from your hand, Deck, or GY. They can be activated this turn.   Deck sử dụng nhân vật Varis trong DUEL LINKS