Hướng dẫn cách Auto-Duel cày Gem

Hướng dẫn cách Auto-Duel cày Gem

Deck để kiếm Gem hiệu quả nhất. Hướng dẫn cách auto-duel trong Duel Links để cày Gem. Cách kiếm Gem hiệu quả nhất trong Yugi-Oh Duel Links.
Masked Hero

 OTK Go Brrrr

Destiny HERO - Decider (x1-2)

SR Rarity
Destiny HERO - Decider
SR Rarity
Destiny HERO - Decider
Destiny HERO - Decider
DARK 4
Destiny HERO - Decider
Anh hùng định mệnh - Kẻ định đoạt
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Quái thú Cấp 6 hoặc lớn hơn mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Destiny HERO - Decider" một lần trong mỗi Trận đấu.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "HERO" từ Mộ lên tay của bạn trong End Phase của lượt này.
● Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt có thể gây sát thương cho bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (Hiệu ứng nhanh): Trả lại lá bài này lên tay bạn, và nếu bạn làm điều đó, thì hiệu ứng đó sẽ gây thiệt hại cho bạn 0.


Hiệu ứng gốc (EN):

Level 6 or higher monsters your opponent controls cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Destiny HERO - Decider" once per Duel. ● If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "HERO" monster from your GY to your hand during the End Phase of this turn. ● When a card or effect is activated that would inflict damage to you, while this card is in your GY (Quick Effect): Return this card to your hand, and if you do, make that effect damage to you 0.


 có khả năng hồi hàng và tự nhặt bản thân về, chống burn và là 1 DARK nên có thể Mask Change lên Anki

Destiny HERO - Celestial (x2)

R Rarity
Destiny HERO - Celestial
R Rarity
Destiny HERO - Celestial
Destiny HERO - Celestial
DARK 4
Destiny HERO - Celestial
Anh hùng định mệnh - Người trời
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 Lá bài Phép ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 500 sát thương cho đối thủ của bạn. Trong khi bạn không có lá bài nào trong tay, ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Destiny HERO" khỏi Mộ của bạn; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Celestial" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card declares an attack: You can target 1 face-up Spell your opponent controls; destroy it, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. While you have no cards in your hand, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card and 1 "Destiny HERO" monster from your GY; draw 2 cards. You can only use this effect of "Destiny HERO - Celestial" once per turn.


 PoT oF gReEd pro vjp, có khả năng bắn spell và là DARK Hero nên lên Anki được.

Destiny HERO - Drilldark (x2-3)

R Rarity
Destiny HERO - Drilldark
R Rarity
Destiny HERO - Drilldark
Destiny HERO - Drilldark
DARK 4
Destiny HERO - Drilldark
Anh hùng định mệnh - Khoan hắc ám
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Destiny HERO" từ tay của bạn với ATK nhỏ hơn hoặc bằng ATK của lá bài này trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Drilldark" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 "Destiny HERO" monster from your hand with ATK less than or equal to this card's ATK on the field. You can only use this effect of "Destiny HERO - Drilldark" once per turn. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


 nhảy thêm 1 body để dễ OTK hơn ( 2 lá Hero đấm, sau đó mask change 1 trong 2 hero và OTK ). Ngoài ra còn thêm 1 body cho Xyz, còn xuyên giáp thì effect đó đéo ai care :)

Mask Change (x3)

SR Rarity
Mask Change
SR Rarity
Mask Change
Mask Change
Spell Quick
Mask Change
Biến đổi mặt nạ

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú "HERO" mà bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ, đồng thời sau đó, nếu nó rời khỏi sân bởi hiệu ứng này, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Masked HERO" từ Extra Deck của bạn với cùng Thuộc tính mà quái thú đã gửi có khi nó ở trên sân (Thuộc tính gốc của nó, nếu Mặt úp).


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 "HERO" monster you control; send it to the GY, also, after that, if it left the field by this effect, Special Summon 1 "Masked HERO" monster from your Extra Deck with the same Attribute that the sent monster had when it was on the field (its original Attribute, if face-down).


   là lá bạn muốn bóc lên nhất và chỉ không quá 2 copy, lá này ảo thuật Hero của bạn thành Masked Hero cùng Attribute ( DARK ), và đấm thêm 1 lần free trong battle phase

  Masked HERO Anki (x3)

  UR Rarity
  Masked HERO Anki
  UR Rarity
  Masked HERO Anki
  Masked HERO Anki
  DARK 8
  Masked HERO Anki
  Anh hùng mặt nạ Ám Quỷ
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 1200


  Hiệu ứng (VN):

  Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Mask Change". Lá bài này có thể tấn công trực tiếp, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, sát thương gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Change" từ Bộ Bài của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Masked HERO Anki" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Must be Special Summoned by "Mask Change". This card can attack directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is halved. When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the GY: You can add 1 "Change" Quick-Play Spell Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Masked HERO Anki" once per turn.


   lá này có khả năng OTK cực mạnh, body khá, đấm thẳng LP người chơi bỏ qua lũ quái rẻ rách nhưng thiệt hại bị chia đôi, khi lá này đấm quái opp và quái đó RƠI XUỐNG MỘ, bạn add thêm 1 Mask Change khác từ deck lên tay.

  Number 70: Malevolent Sin và Heroic Champion - Excalibur (x0-1)

  SR Rarity
  Number 70: Malevolent Sin
  SR Rarity
  Number 70: Malevolent Sin
  Number 70: Malevolent Sin
  DARK
  Number 70: Malevolent Sin
  Con số 70: Tội ác tử thần
  • ATK:

  • 2400

  • DEF:

  • 1200


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 4
  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


  UR Rarity
  Heroic Champion - Excalibur
  UR Rarity
  Heroic Champion - Excalibur
  Heroic Champion - Excalibur
  LIGHT
  Heroic Champion - Excalibur
  Nhà vô địch anh dũng - Excalibur
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Loại Chiến binh Cấp 4
  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; ATK của lá bài này sẽ tăng gấp đôi ATK ban đầu của nó cho đến End Phase tiếp theo của đối thủ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 Warrior-Type monsters Once per turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card; this card's ATK becomes double its original ATK until your opponent's next End Phase.


   là đánh thuê nhưng bot lúc auto-duel nó ngu lắm nên đem theo có khi tự bóp thay vì mask change thì lại Xyz Summon dẫn tới không OTK được

  Forbidden Chalice (x2-3)

  SR Rarity
  Forbidden Chalice
  SR Rarity
  Forbidden Chalice
  Forbidden Chalice
  Spell Quick
  Forbidden Chalice
  Chén thánh bị cấm

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


    bạn biết là thằng của nợ Anki đấm xuyên LP thì chia nửa thiệt hại ư, ví dụ là 2k8 ATK thì chỉ gây 1k4 thiệt hại chẳng hạn ? Nhưng lúc bạn kích lá này LÚC ANKI ĐANG ĐÁNH THẲNG LP thì thiệt hại không chia đôi, và nhận thêm 400 ATK là 3k2 thiệt hại cho opp.

   Mirror Wall, Gravity Lash và Wall of Disruption (x2-3)

   UR Rarity
   Mirror Wall
   UR Rarity
   Mirror Wall
   Mirror Wall
   Trap Continuous
   Mirror Wall
   Tường gương màn bạc

    Hiệu ứng (VN):

    Mỗi quái thú của đối thủ của bạn đã tiến hành tấn công trong khi lá bài này ngửa trên sân sẽ bị giảm một nửa ATK miễn là lá bài này vẫn còn trên sân. Trong mỗi Standby Phase của bạn, hãy trả 2000 LP hoặc hủy lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Each of your opponent's monsters that conducted an attack while this card was face-up on the field has its ATK halved as long as this card remains on the field. During each of your Standby Phases, pay 2000 LP or destroy this card.


    R Rarity
    Gravity Lash
    R Rarity
    Gravity Lash
    Gravity Lash
    Spell Quick
    Gravity Lash
    Lực dí xuống

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất ATK bằng DEF của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; it loses ATK equal to its DEF until the end of this turn.


     SR Rarity
     Wall of Disruption
     SR Rarity
     Wall of Disruption
     Wall of Disruption
     Trap Normal
     Wall of Disruption
     Tường cắt đoạn

      Hiệu ứng (VN):

      Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Tất cả quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ mất 800 ATK cho mỗi quái thú mà họ điều khiển.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When an opponent's monster declares an attack: All Attack Position monsters your opponent controls lose 800 ATK for each monster they control.


       giảm ATK làm quái opp lúc opp tự lao đầu vào tự sát vừa mất body, vừa mất LP opp dễ OTK hơn

      Treacherous Trap Hole và Enemy Controller (x0-2)

      SR Rarity
      Treacherous Trap Hole
      SR Rarity
      Treacherous Trap Hole
      Treacherous Trap Hole
      Trap Normal
      Treacherous Trap Hole
      Hang rơi lươn lẹo

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


       SR Rarity
       Enemy Controller
       SR Rarity
       Enemy Controller
       Enemy Controller
       Spell Quick
       Enemy Controller
       Điều khiển địch

        Hiệu ứng (VN):

        Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
        ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
        ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


         mấy lá staple khác, đây chỉ là ảnh minh họa, thêm bất kỳ lá nào bạn thấy ngon        Red-Eyes + Neos

        Skill : ưu tiên Peak Performance 

        Red-Eyes

        SR Rarity
        Red-Eyes Fusion
        SR Rarity
        Red-Eyes Fusion
        Red-Eyes Fusion
        Spell Normal
        Red-Eyes Fusion
        Kết hợp mắt đỏ

         Hiệu ứng (VN):

         Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion liệt kê một "Red-Eyes" làm nguyên liệu từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay, Deck hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion, và nếu bạn làm điều đó, tên của nó sẽ trở thành "Red-Eyes B. Dragon". Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú khác trong lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Red-Eyes Fusion" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Fusion Summon 1 Fusion Monster that lists a "Red-Eyes" monster as material from your Extra Deck, using monsters from your hand, Deck, or field as Fusion Materials, and if you do, its name becomes "Red-Eyes B. Dragon". You cannot Normal or Special Summon other monsters the turn you activate this card. You can only activate 1 "Red-Eyes Fusion" per turn.


         UR Rarity
         Red-Eyes Slash Dragon
         UR Rarity
         Red-Eyes Slash Dragon
         Red-Eyes Slash Dragon
         DARK 7
         Red-Eyes Slash Dragon
         Rồng vuốt chém mắt đỏ
         • ATK:

         • 2800

         • DEF:

         • 2400


         Hiệu ứng (VN):

         "Red-Eyes B. Dragon" + 1 quái thú Chiến binh
         Khi "Red-Eyes" tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh trong Mộ của mình; trang bị nó cho lá bài này như một bài Phép Trang bị với hiệu ứng này. ● Quái thú được trang bị tăng 200 ATK.
         Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú từ Mộ của bạn nhất có thể, được trang bị cho lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         "Red-Eyes B. Dragon" + 1 Warrior monster When a "Red-Eyes" monster declares an attack: You can target 1 Warrior monster in your GY; equip it to this card as an Equip Spell with this effect. ● The equipped monster gains 200 ATK. When a card or effect is activated that targets a card you control (Quick Effect): You can send 1 Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon as many monsters from your GY as possible, that were equipped to this card.


         UR Rarity
         Red-Eyes Black Dragon
         UR Rarity
         Red-Eyes Black Dragon
         Red-Eyes Black Dragon
         DARK 7
         Red-Eyes Black Dragon
         Rồng đen mắt đỏ
         • ATK:

         • 2400

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         '' Một con rồng hung dữ với tấn công chết người. ''


         Hiệu ứng gốc (EN):

         ''A ferocious dragon with a deadly attack.''


         UR Rarity
         Red-Eyes Wyvern
         UR Rarity
         Red-Eyes Wyvern
         Red-Eyes Wyvern
         WIND 4
         Red-Eyes Wyvern
         Rồng mắt đỏ
         • ATK:

         • 1800

         • DEF:

         • 1600


         Hiệu ứng (VN):

         Trong End Phase, nếu bạn không Triệu hồi Thường / Úp quái thú trong lượt này: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Red-Eyes" từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Red-Eyes B. Chick".


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During your End Phase, if you did not Normal Summon/Set a monster this turn: You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "Red-Eyes" monster from your Graveyard, except "Red-Eyes B. Chick".


         SR Rarity
         Red-Eyes Insight
         SR Rarity
         Red-Eyes Insight
         Red-Eyes Insight
         Spell Normal
         Red-Eyes Insight
         Mắt đỏ sáng suốt

          Hiệu ứng (VN):

          Gửi 1 quái thú "Red-Eyes" từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ; thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Red-Eyes" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Red-Eyes Insight". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Red-Eyes Insight" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Send 1 "Red-Eyes" monster from your hand or Deck to the Graveyard; add 1 "Red-Eyes" Spell/Trap Card from your Deck to your hand, except "Red-Eyes Insight". You can only activate 1 "Red-Eyes Insight" per turn.


           Red-Eyes Fusion x3 :  Fusion bằng cách dùng nguyên liệu từ tay, sân hoặc DECK, chỉ với 1 lá bạn có 1 body Red-Eyes từ Extra Deck và đó là Red-Eyes Slash Dragon.

           Red-Eyes Slash Dragon x3 : dùng Red-Eyes Black Dragon và 1 Warrior ( Neos là Warrior ), có khả năng gắp 1 quái Warrior dưới mộ lên trang bị cho nó, có negate target, có khả năng nhảy lại quái lên sân nếu chẳng may bị phá hủy, và có body 3k trở lên ( nhờ gắp quái dưới mộ lên trang bị khi tấn công ).
           Red-Eyes Wyvern x1-2 : có khả năng tự banish để nhảy lại Red-Eyes Slash Dragon dưới mộ.
           Red-Eyes Insight x3 : search Red-Eyes Fusion
           Red-Eyes Black Dragon x3 : bao cát simulator

          Neos Fusion, Elemental HERO Brave Neos và Elemental HERO Neos (Neos)

          SR Rarity
          Neos Fusion
          SR Rarity
          Neos Fusion
          Neos Fusion
          Spell Normal
          Neos Fusion
          Neos kết hợp

           Hiệu ứng (VN):

           Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn liệt kê chính xác 2 quái thú làm nguyên liệu, bao gồm cả "Elemental HERO Neos", bằng cách gửi những quái thú đó từ tay, Deck hoặc sân của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển liệt kê "Elemental HERO Neos" sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài hoặc bị xáo trộn vào Extra Deck do hiệu ứng của chính nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists exactly 2 monsters as material, including "Elemental HERO Neos", by sending those monsters from your hand, Deck, or field, ignoring its Summoning conditions. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters. If a Fusion Monster(s) you control that lists "Elemental HERO Neos" as material would be destroyed by battle or card effect, or shuffled into the Extra Deck by its own effect, you can banish this card from your GY instead.


           UR Rarity
           Elemental HERO Brave Neos
           UR Rarity
           Elemental HERO Brave Neos
           Elemental HERO Brave Neos
           LIGHT 7
           Elemental HERO Brave Neos
           Anh hùng nguyên tố can đảm Neos
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           "Elemental HERO Neos" + 1 quái thú Hiệu ứng Cấp 4 hoặc thấp hơn
           Phải được Triệu hồi Fusion. Nhận 100 ATK cho mỗi "Neo-Spacian""HERO" trong Mộ của bạn. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của mình lên tay của bạn, trong đó liệt kê cụ thể lá bài "Elemental HERO Neos" trong hiệu ứng của nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           "Elemental HERO Neos" + 1 Level 4 or lower Effect Monster Must be Fusion Summoned. Gains 100 ATK for each "Neo-Spacian" and "HERO" monster in your GY. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that specifically lists the card "Elemental HERO Neos" in its text.


           UR Rarity
           Elemental HERO Neos
           UR Rarity
           Elemental HERO Neos
           Elemental HERO Neos
           LIGHT 7
           Elemental HERO Neos
           Anh hùng nguyên tố Neos
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           '' Một anh hùng nguyên tố mới đã đến từ Neo-Space! Khi anh ta bắt đầu Contact Fusion với một Neo-Spacian, sức mạnh chưa biết của anh ta sẽ được giải phóng. ''


           Hiệu ứng gốc (EN):

           ''A new Elemental HERO has arrived from Neo-Space! When he initiates a Contact Fusion with a Neo-Spacian his unknown powers are unleashed.''


            Elemental Hero Neos x3 : Bao cát 

            Neos Fusion x3 : 1 Card ra một con Neos 6 múi từ Extra Deck với nguyên liệu từ tay, sân hoặc DECK, ngoài ra hiệu ứng ngon thứ 2 được dùng nhiều là banish để bảo kê
            Elemental Hero Brave Neos x2-3 : dùng 1 quái Level 4 hoặc thấp hơn có Effect ( Red-Eyes Wyvern ), có khả năng search thêm 1 Neos Fusion để turn sau có thêm 1 con body to và có thêm 1 lá dưới mộ bảo kê

           Power of the Guardians (x3)

           N Rarity
           Power of the Guardians
           N Rarity
           Power of the Guardians
           Power of the Guardians
           Spell Equip
           Power of the Guardians
           Sức mạnh của các vệ binh

            Hiệu ứng (VN):

            Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


             cho 500 ATK mỗi lần đánh hoặc bị đánh, và bọn có thể bỏ 1 Spell Counter từ lá này để bảo kê ( nhưng ưu tiên dùng Neos Fusion để bảo kê và từ đó tăng thêm 500 ATK ).            Ancient Gear

             đấm phát pay acc

            Ăn Xin Gear

            UR Rarity
            Ultimate Ancient Gear Golem
            UR Rarity
            Ultimate Ancient Gear Golem
            Ultimate Ancient Gear Golem
            EARTH 10
            Ultimate Ancient Gear Golem
            Golem bánh răng cổ tối thượng
            • ATK:

            • 4400

            • DEF:

            • 3400


            Hiệu ứng (VN):

            "Ancient Gear Golem" + 2 quái thú "Ancient Gear"
            Phải được Triệu hồi Fusion. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ancient Gear Golem" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            "Ancient Gear Golem" + 2 "Ancient Gear" monsters Must be Fusion Summoned. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If this card attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this card is destroyed: You can target 1 "Ancient Gear Golem" in your GY; Special Summon it, ignoring its Summoning conditions.


            R Rarity
            Ancient Gear Wyvern
            R Rarity
            Ancient Gear Wyvern
            Ancient Gear Wyvern
            EARTH 4
            Ancient Gear Wyvern
            Wyvern bánh răng cổ
            • ATK:

            • 1700

            • DEF:

            • 1200


            Hiệu ứng (VN):

            Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Ancient Gear" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Ancient Gear Wyvern", bạn cũng không thể đặt lá bài cho phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Wyvern" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công, quái thú của đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng cho đến khi kết thúc Damage Step.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Ancient Gear" card from your Deck to your hand, except "Ancient Gear Wyvern", also you cannot Set cards for the rest of this turn. You can only use this effect of "Ancient Gear Wyvern" once per turn. If this card attacks, your opponent's monsters cannot activate their effects until the end of the Damage Step.


            R Rarity
            Ancient Gear Frame
            R Rarity
            Ancient Gear Frame
            Ancient Gear Frame
            EARTH 4
            Ancient Gear Frame
            Khung bánh răng cổ
            • ATK:

            • 1600

            • DEF:

            • 500


            Hiệu ứng (VN):

            Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 "Ancient Gear Golem", hoặc 1 Lá bài Phép / Bẫy liệt kê cụ thể lá bài "Ancient Gear Golem" trong hiệu ứng của nó, từ Deck đến tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Frame" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 3 "Ancient Gear Golem" và / hoặc "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" từ tay của bạn, bỏ qua việc Triệu hồi của chúng điều kiện.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            You can discard 1 card; add 1 "Ancient Gear Golem", or 1 Spell/Trap that specifically lists the card "Ancient Gear Golem" in its text, from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Ancient Gear Frame" once per turn. If this card attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon up to 3 "Ancient Gear Golem" and/or "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" from your hand, ignoring their Summoning conditions.


            SR Rarity
            Ancient Gear Golem
            SR Rarity
            Ancient Gear Golem
            Ancient Gear Golem
            EARTH 8
            Ancient Gear Golem
            Golem bánh răng cổ
            • ATK:

            • 3000

            • DEF:

            • 3000


            Hiệu ứng (VN):

            Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Cannot be Special Summoned. If this card attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


            SR Rarity
            Ancient Gear Box
            SR Rarity
            Ancient Gear Box
            Ancient Gear Box
            EARTH 4
            Ancient Gear Box
            hộp bánh răng cổ
            • ATK:

            • 500

            • DEF:

            • 2000


            Hiệu ứng (VN):

            Nếu lá bài này được thêm từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn, ngoại trừ bằng cách rút nó: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại Máy EARTH với 500 ATK và / hoặc DEF từ Deck lên tay của bạn, ngoại trừ "Ancient Gear Box". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Box" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If this card is added from the Deck or Graveyard to your hand, except by drawing it: You can add 1 EARTH Machine-Type monster with 500 ATK and/or DEF from your Deck to your hand, except "Ancient Gear Box". You can only use this effect of "Ancient Gear Box" once per turn.


             Ancient Gear Box x1-2 : nếu được thêm vào tay từ deck hoặc mộ thì sẽ search 1 EARTH Machine với ATK hoặc DEF 500 điểm, đúng 500 điểm chứ không phải 500 hoặc thấp hơn, nên sẽ search Gear Frame

             Ancient Gear Frame x3 : search Ancient Gear Golem
             Ancient Gear Wyvern x3 : searcher
             Ancient Gear Golem x3 : Bao cát nhưng xuyên thủ và khi đánh quái opp không kích spell/trap được
             Ultimate Ancient Gear Golem : nguyên liêu 2 quái thú Ancient Gear và 1 Ancient Gear Golem, với body to vl còn xuyên giáp và khi đấm opp không kích spell/trap được, còn effect cuối thì bạn chưa dùng tới nó win cmnr :D

            Polymerization và King of the Swamp ((Polyme)Rization)

            UR Rarity
            Polymerization
            UR Rarity
            Polymerization
            Polymerization
            Spell Normal
            Polymerization
            Dung hợp

             Hiệu ứng (VN):

             Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.


             UR Rarity
             King of the Swamp
             UR Rarity
             King of the Swamp
             King of the Swamp
             WATER 3
             King of the Swamp
             Vua đầm lầy
             • ATK:

             • 500

             • DEF:

             • 1100


             Hiệu ứng (VN):

             Lá bài này có thể được sử dụng để thay thế cho bất kỳ 1 Nguyên liệu Fusion nào có tên được liệt kê cụ thể trên Lá bài quái thú Fusion, nhưng (các) Nguyên liệu Fusion khác phải chính xác. Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; thêm 1 "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             This card can be used as a substitute for any 1 Fusion Material whose name is specifically listed on the Fusion Monster Card, but the other Fusion Material(s) must be correct. You can discard this card to the Graveyard; add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand.


             Polyme x3 : fusion go brrrrr

             King Of The Swamp x3 : search Polyme và nó có thể cosplay thành Ancient Gear Golem khi fusion.

             nhét gì cũng được

             UR Rarity
             Mirror Wall
             UR Rarity
             Mirror Wall
             Mirror Wall
             Trap Continuous
             Mirror Wall
             Tường gương màn bạc

              Hiệu ứng (VN):

              Mỗi quái thú của đối thủ của bạn đã tiến hành tấn công trong khi lá bài này ngửa trên sân sẽ bị giảm một nửa ATK miễn là lá bài này vẫn còn trên sân. Trong mỗi Standby Phase của bạn, hãy trả 2000 LP hoặc hủy lá bài này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Each of your opponent's monsters that conducted an attack while this card was face-up on the field has its ATK halved as long as this card remains on the field. During each of your Standby Phases, pay 2000 LP or destroy this card.


              SR Rarity
              Super Rush Headlong
              SR Rarity
              Super Rush Headlong
              Super Rush Headlong
              Spell Quick
              Super Rush Headlong
              Xông thẳng vào và húc

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển và tuyên bố 1 Thuộc tính; nếu mục tiêu đó chiến đấu với quái thú của đối thủ bằng Thuộc tính đó trong lượt này, hãy phá huỷ quái thú của đối thủ đó khi bắt đầu Damage Step.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 face-up monster you control and declare 1 Attribute; if that target battles an opponent's monster with that Attribute this turn, destroy that opponent's monster at the start of the Damage Step.


               N Rarity
               Power of the Guardians
               N Rarity
               Power of the Guardians
               Power of the Guardians
               Spell Equip
               Power of the Guardians
               Sức mạnh của các vệ binh

                Hiệu ứng (VN):

                Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


                SR Rarity
                Wall of Disruption
                SR Rarity
                Wall of Disruption
                Wall of Disruption
                Trap Normal
                Wall of Disruption
                Tường cắt đoạn

                 Hiệu ứng (VN):

                 Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Tất cả quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ mất 800 ATK cho mỗi quái thú mà họ điều khiển.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 When an opponent's monster declares an attack: All Attack Position monsters your opponent controls lose 800 ATK for each monster they control.


                 ... em an gi cung duoc :3                 Six Samurai

                  Skill ưu tiên : Fields Of The Warriors

                 Six Samurai

                 R Rarity
                 Secret Six Samurai - Kizaru
                 R Rarity
                 Secret Six Samurai - Kizaru
                 Secret Six Samurai - Kizaru
                 EARTH 4
                 Secret Six Samurai - Kizaru
                 Bóng hình sáu Samurai - Kizaru
                 • ATK:

                 • 1900

                 • DEF:

                 • 1000


                 Hiệu ứng (VN):

                 Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm từ Deck lên tay mình 1 "Six Samurai" với Thuộc tính khác với mọi quái thú bạn điều khiển. Nếu chính xác 1 "Six Samurai" mà bạn điều khiển (và không có lá bài nào khác) bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 When this card is Special Summoned: You can add from your Deck to your hand, 1 "Six Samurai" monster with a different Attribute from every monster you control. If exactly 1 "Six Samurai" monster you control (and no other cards) would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead.


                 R Rarity
                 Secret Six Samurai - Fuma
                 R Rarity
                 Secret Six Samurai - Fuma
                 Secret Six Samurai - Fuma
                 WIND 1
                 Secret Six Samurai - Fuma
                 Bóng hình sáu Samurai - Fuma
                 • ATK:

                 • 200

                 • DEF:

                 • 1800


                 Hiệu ứng (VN):

                 Nếu lá bài này sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Six Samurai" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Secret Six Samurai - Fuma". Nếu chính xác 1 "Six Samurai" mà bạn điều khiển (và không có lá bài nào khác) bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Six Samurai" monster from your Deck, except "Secret Six Samurai - Fuma". If exactly 1 "Six Samurai" monster you control (and no other cards) would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead.


                 UR Rarity
                 Legendary Six Samurai - Kizan
                 UR Rarity
                 Legendary Six Samurai - Kizan
                 Legendary Six Samurai - Kizan
                 EARTH 4
                 Legendary Six Samurai - Kizan
                 Sáu Samurai thực - Kizan
                 • ATK:

                 • 1800

                 • DEF:

                 • 500


                 Hiệu ứng (VN):

                 Nếu bạn điều khiển một "Six Samurai" có tên khác, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi bạn điều khiển 2 hoặc nhiều "Six Samurai" , lá bài này nhận được 300 ATK và DEF.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 If you control a "Six Samurai" monster with a different name, you can Special Summon this card (from your hand). While you control 2 or more other "Six Samurai" monsters, this card gains 300 ATK and DEF.


                 SR Rarity
                 Six Samurai United
                 SR Rarity
                 Six Samurai United
                 Six Samurai United
                 Spell Continuous
                 Six Samurai United
                 Sáu Samurai tập kết

                  Hiệu ứng (VN):

                  Mỗi khi "Six Samurai" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter Bushido lên lá bài này (tối đa 2). Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; rút 1 lá bài cho mỗi Counter Bushido trên lá bài này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Each time a "Six Samurai" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Bushido Counter on this card (max. 2). You can send this card to the GY; draw 1 card for each Bushido Counter on this card.


                  UR Rarity
                  Legendary Six Samurai - Shi En
                  UR Rarity
                  Legendary Six Samurai - Shi En
                  Legendary Six Samurai - Shi En
                  DARK 5
                  Legendary Six Samurai - Shi En
                  Sáu Samurai thực - Shi En
                  • ATK:

                  • 2500

                  • DEF:

                  • 1400


                  Hiệu ứng (VN):

                  1 Warrior Tuner + 1+ quái thú "Six Samurai"
                  Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Nếu lá bài này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể phá huỷ một "Six Samurai" mà bạn điều khiển.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  1 Warrior Tuner + 1+ non-Tuner "Six Samurai" monsters Once per turn, when your opponent activates a Spell/Trap Card (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. If this card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can destroy another "Six Samurai" monster you control instead.


                  N Rarity
                  Legendary Secret of the Six Samurai
                  N Rarity
                  Legendary Secret of the Six Samurai
                  Legendary Secret of the Six Samurai
                  DARK 4
                  Legendary Secret of the Six Samurai
                  Hình bóng thực của sáu Samurai
                  • ATK:

                  • 500

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  Khi bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một "Secret Six Samurai" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Legendary Secret of the Six Samurai" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Six Samurai" Cấp 4 hoặc thấp hơn khỏi Mộ của bạn; cho đến khi kết thúc lượt này, thuộc tính, Cấp độ và ATK / DEF của lá bài này sẽ giống như của quái thú bị loại bỏ đó.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  When you Normal or Special Summon a "Secret Six Samurai" monster(s) (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Legendary Secret of the Six Samurai" once per turn. Once per turn: You can banish 1 Level 4 or lower "Six Samurai" monster from your GY; until the end of this turn, this card's Attribute, Level and ATK/DEF become the same as that banished monster's.


                  N Rarity
                  Shien's Dojo
                  N Rarity
                  Shien's Dojo
                  Shien's Dojo
                  Spell Continuous
                  Shien's Dojo
                  Võ trường của Shien

                   Hiệu ứng (VN):

                   Mỗi khi "Six Samurai" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter Bushido trên lá bài này. Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Six Samurai" hoặc "Shien" từ Deck Chính của bạn, có Cấp độ nhỏ hơn hoặc bằng số Counter Bushido trên lá bài này.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Each time a "Six Samurai" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Bushido Counter on this card. You can send this card to the GY; Special Summon 1 "Six Samurai" or "Shien" Effect Monster from your Main Deck, whose Level is less than or equal to the number of Bushido Counters on this card.


                   SR Rarity
                   Six Style - Dual Wield
                   SR Rarity
                   Six Style - Dual Wield
                   Six Style - Dual Wield
                   Trap Normal
                   Six Style - Dual Wield
                   Phái sáu võ sĩ - Nhị Đao Lưu

                    Hiệu ứng (VN):

                    Nếu quái thú duy nhất bạn điều khiển là 1 quái thú "Six Samurai" ở Tư thế tấn công ngửa: Chọn mục tiêu vào 2 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại các mục tiêu đó lên tay.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    If the only monster you control is 1 "Six Samurai" monster in face-up Attack Position: Target 2 cards your opponent controls; return those targets to the hand.


                     Shien's Dojo x2 : chủ yếu nhảy Fuma lên sân

                     Six Samurai United x3 : PoT oF gReEd
                     Kizan x3  : nhảy free và có Level 4, do nhảy không once per turn nên có bao nhiêu trên tay nhảy hết bấy nhiêu
                     Legendary Secret Of The Six Samurai x3 : chủ yếu lấy effect nhảy free
                     Fuma x3 : là quái Tuner được nhảy ra bởi Dojo, ngoài ra còn có khả năng bảo kê.
                     Kizaru x0-1 : Searcher, tự bảo kê
                     Dual Wield : đẩy quái mà opp tốn công dùng một đống tài nguyên để ra sân về deck
                     Shi en : Gigachad, negate spell/trap và chống destroy

                    Power of the Guardians (x3 hoặc x69)

                    N Rarity
                    Power of the Guardians
                    N Rarity
                    Power of the Guardians
                    Power of the Guardians
                    Spell Equip
                    Power of the Guardians
                    Sức mạnh của các vệ binh

                     Hiệu ứng (VN):

                     Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


                      nhét gì cũng được :D                     Beatdown Deck

                      welcome to 1996 

                      skill gì cũng được, quái thì lv 4 ATK to to tí là ok, spell/trap thì mấy lá giúp bạn thắng ( tăng ATK, tiêu diệt quái đối phương,... )                     My Monster Card

                      skill chắc chắn là My Monster Card, không có gì mà tranh cãi cả

                      quái thì lv4 body ATK to to tí là ok, nhớ là 6 monster khác tên.
                     spell/trap thì gì cũng được, win là được                     Deck Tham Khảo

                     Dưới đây là 1 số Deck Tham khảo để các bạn sử dụng

                     Masked HERO Deck

                     LP Boost Alpha
                     Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
                     LP Boost Alpha

                     Cần 5 UR

                     UR Rarity
                     Masked HERO Anki
                     UR Rarity
                     Masked HERO Anki
                     UR Rarity
                     Masked HERO Anki
                     UR Rarity
                     Mirror Wall
                     UR Rarity
                     Mirror Wall

                     Main: 20 Extra: 7

                     R Rarity
                     Destiny HERO - Celestial
                     R Rarity
                     Destiny HERO - Celestial
                     Destiny HERO - Celestial
                     DARK 4
                     Destiny HERO - Celestial
                     Anh hùng định mệnh - Người trời
                     • ATK:

                     • 1600

                     • DEF:

                     • 1400


                     Hiệu ứng (VN):

                     Khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 Lá bài Phép ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 500 sát thương cho đối thủ của bạn. Trong khi bạn không có lá bài nào trong tay, ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Destiny HERO" khỏi Mộ của bạn; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Celestial" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     When this card declares an attack: You can target 1 face-up Spell your opponent controls; destroy it, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. While you have no cards in your hand, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card and 1 "Destiny HERO" monster from your GY; draw 2 cards. You can only use this effect of "Destiny HERO - Celestial" once per turn.


                     R Rarity
                     Destiny HERO - Celestial
                     R Rarity
                     Destiny HERO - Celestial
                     Destiny HERO - Celestial
                     DARK 4
                     Destiny HERO - Celestial
                     Anh hùng định mệnh - Người trời
                     • ATK:

                     • 1600

                     • DEF:

                     • 1400


                     Hiệu ứng (VN):

                     Khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 Lá bài Phép ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 500 sát thương cho đối thủ của bạn. Trong khi bạn không có lá bài nào trong tay, ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Destiny HERO" khỏi Mộ của bạn; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Celestial" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     When this card declares an attack: You can target 1 face-up Spell your opponent controls; destroy it, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. While you have no cards in your hand, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card and 1 "Destiny HERO" monster from your GY; draw 2 cards. You can only use this effect of "Destiny HERO - Celestial" once per turn.


                     SR Rarity
                     Destiny HERO - Decider
                     SR Rarity
                     Destiny HERO - Decider
                     Destiny HERO - Decider
                     DARK 4
                     Destiny HERO - Decider
                     Anh hùng định mệnh - Kẻ định đoạt
                     • ATK:

                     • 1600

                     • DEF:

                     • 1000


                     Hiệu ứng (VN):

                     Quái thú Cấp 6 hoặc lớn hơn mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Destiny HERO - Decider" một lần trong mỗi Trận đấu.
                     ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "HERO" từ Mộ lên tay của bạn trong End Phase của lượt này.
                     ● Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt có thể gây sát thương cho bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (Hiệu ứng nhanh): Trả lại lá bài này lên tay bạn, và nếu bạn làm điều đó, thì hiệu ứng đó sẽ gây thiệt hại cho bạn 0.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Level 6 or higher monsters your opponent controls cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Destiny HERO - Decider" once per Duel. ● If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "HERO" monster from your GY to your hand during the End Phase of this turn. ● When a card or effect is activated that would inflict damage to you, while this card is in your GY (Quick Effect): Return this card to your hand, and if you do, make that effect damage to you 0.


                     SR Rarity
                     Destiny HERO - Decider
                     SR Rarity
                     Destiny HERO - Decider
                     Destiny HERO - Decider
                     DARK 4
                     Destiny HERO - Decider
                     Anh hùng định mệnh - Kẻ định đoạt
                     • ATK:

                     • 1600

                     • DEF:

                     • 1000


                     Hiệu ứng (VN):

                     Quái thú Cấp 6 hoặc lớn hơn mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Destiny HERO - Decider" một lần trong mỗi Trận đấu.
                     ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "HERO" từ Mộ lên tay của bạn trong End Phase của lượt này.
                     ● Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt có thể gây sát thương cho bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (Hiệu ứng nhanh): Trả lại lá bài này lên tay bạn, và nếu bạn làm điều đó, thì hiệu ứng đó sẽ gây thiệt hại cho bạn 0.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Level 6 or higher monsters your opponent controls cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Destiny HERO - Decider" once per Duel. ● If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "HERO" monster from your GY to your hand during the End Phase of this turn. ● When a card or effect is activated that would inflict damage to you, while this card is in your GY (Quick Effect): Return this card to your hand, and if you do, make that effect damage to you 0.


                     R Rarity
                     Destiny HERO - Drilldark
                     R Rarity
                     Destiny HERO - Drilldark
                     Destiny HERO - Drilldark
                     DARK 4
                     Destiny HERO - Drilldark
                     Anh hùng định mệnh - Khoan hắc ám
                     • ATK:

                     • 1600

                     • DEF:

                     • 1200


                     Hiệu ứng (VN):

                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Destiny HERO" từ tay của bạn với ATK nhỏ hơn hoặc bằng ATK của lá bài này trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Drilldark" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 "Destiny HERO" monster from your hand with ATK less than or equal to this card's ATK on the field. You can only use this effect of "Destiny HERO - Drilldark" once per turn. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


                     R Rarity
                     Destiny HERO - Drilldark
                     R Rarity
                     Destiny HERO - Drilldark
                     Destiny HERO - Drilldark
                     DARK 4
                     Destiny HERO - Drilldark
                     Anh hùng định mệnh - Khoan hắc ám
                     • ATK:

                     • 1600

                     • DEF:

                     • 1200


                     Hiệu ứng (VN):

                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Destiny HERO" từ tay của bạn với ATK nhỏ hơn hoặc bằng ATK của lá bài này trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Drilldark" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 "Destiny HERO" monster from your hand with ATK less than or equal to this card's ATK on the field. You can only use this effect of "Destiny HERO - Drilldark" once per turn. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


                     R Rarity
                     Destiny HERO - Drilldark
                     R Rarity
                     Destiny HERO - Drilldark
                     Destiny HERO - Drilldark
                     DARK 4
                     Destiny HERO - Drilldark
                     Anh hùng định mệnh - Khoan hắc ám
                     • ATK:

                     • 1600

                     • DEF:

                     • 1200


                     Hiệu ứng (VN):

                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Destiny HERO" từ tay của bạn với ATK nhỏ hơn hoặc bằng ATK của lá bài này trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Drilldark" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 "Destiny HERO" monster from your hand with ATK less than or equal to this card's ATK on the field. You can only use this effect of "Destiny HERO - Drilldark" once per turn. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


                     SR Rarity
                     Forbidden Chalice
                     SR Rarity
                     Forbidden Chalice
                     Forbidden Chalice
                     Spell Quick
                     Forbidden Chalice
                     Chén thánh bị cấm

                      Hiệu ứng (VN):

                      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


                      SR Rarity
                      Forbidden Chalice
                      SR Rarity
                      Forbidden Chalice
                      Forbidden Chalice
                      Spell Quick
                      Forbidden Chalice
                      Chén thánh bị cấm

                       Hiệu ứng (VN):

                       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


                       R Rarity
                       Gravity Lash
                       R Rarity
                       Gravity Lash
                       Gravity Lash
                       Spell Quick
                       Gravity Lash
                       Lực dí xuống

                        Hiệu ứng (VN):

                        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất ATK bằng DEF của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Target 1 face-up monster on the field; it loses ATK equal to its DEF until the end of this turn.


                        R Rarity
                        Gravity Lash
                        R Rarity
                        Gravity Lash
                        Gravity Lash
                        Spell Quick
                        Gravity Lash
                        Lực dí xuống

                         Hiệu ứng (VN):

                         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất ATK bằng DEF của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         Target 1 face-up monster on the field; it loses ATK equal to its DEF until the end of this turn.


                         R Rarity
                         Gravity Lash
                         R Rarity
                         Gravity Lash
                         Gravity Lash
                         Spell Quick
                         Gravity Lash
                         Lực dí xuống

                          Hiệu ứng (VN):

                          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất ATK bằng DEF của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          Target 1 face-up monster on the field; it loses ATK equal to its DEF until the end of this turn.


                          SR Rarity
                          Mask Change
                          SR Rarity
                          Mask Change
                          Mask Change
                          Spell Quick
                          Mask Change
                          Biến đổi mặt nạ

                           Hiệu ứng (VN):

                           Chọn mục tiêu 1 quái thú "HERO" mà bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ, đồng thời sau đó, nếu nó rời khỏi sân bởi hiệu ứng này, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Masked HERO" từ Extra Deck của bạn với cùng Thuộc tính mà quái thú đã gửi có khi nó ở trên sân (Thuộc tính gốc của nó, nếu Mặt úp).


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           Target 1 "HERO" monster you control; send it to the GY, also, after that, if it left the field by this effect, Special Summon 1 "Masked HERO" monster from your Extra Deck with the same Attribute that the sent monster had when it was on the field (its original Attribute, if face-down).


                           SR Rarity
                           Mask Change
                           SR Rarity
                           Mask Change
                           Mask Change
                           Spell Quick
                           Mask Change
                           Biến đổi mặt nạ

                            Hiệu ứng (VN):

                            Chọn mục tiêu 1 quái thú "HERO" mà bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ, đồng thời sau đó, nếu nó rời khỏi sân bởi hiệu ứng này, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Masked HERO" từ Extra Deck của bạn với cùng Thuộc tính mà quái thú đã gửi có khi nó ở trên sân (Thuộc tính gốc của nó, nếu Mặt úp).


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            Target 1 "HERO" monster you control; send it to the GY, also, after that, if it left the field by this effect, Special Summon 1 "Masked HERO" monster from your Extra Deck with the same Attribute that the sent monster had when it was on the field (its original Attribute, if face-down).


                            SR Rarity
                            Mask Change
                            SR Rarity
                            Mask Change
                            Mask Change
                            Spell Quick
                            Mask Change
                            Biến đổi mặt nạ

                             Hiệu ứng (VN):

                             Chọn mục tiêu 1 quái thú "HERO" mà bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ, đồng thời sau đó, nếu nó rời khỏi sân bởi hiệu ứng này, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Masked HERO" từ Extra Deck của bạn với cùng Thuộc tính mà quái thú đã gửi có khi nó ở trên sân (Thuộc tính gốc của nó, nếu Mặt úp).


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             Target 1 "HERO" monster you control; send it to the GY, also, after that, if it left the field by this effect, Special Summon 1 "Masked HERO" monster from your Extra Deck with the same Attribute that the sent monster had when it was on the field (its original Attribute, if face-down).


                             UR Rarity
                             Mirror Wall
                             UR Rarity
                             Mirror Wall
                             Mirror Wall
                             Trap Continuous
                             Mirror Wall
                             Tường gương màn bạc

                              Hiệu ứng (VN):

                              Mỗi quái thú của đối thủ của bạn đã tiến hành tấn công trong khi lá bài này ngửa trên sân sẽ bị giảm một nửa ATK miễn là lá bài này vẫn còn trên sân. Trong mỗi Standby Phase của bạn, hãy trả 2000 LP hoặc hủy lá bài này.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              Each of your opponent's monsters that conducted an attack while this card was face-up on the field has its ATK halved as long as this card remains on the field. During each of your Standby Phases, pay 2000 LP or destroy this card.


                              UR Rarity
                              Mirror Wall
                              UR Rarity
                              Mirror Wall
                              Mirror Wall
                              Trap Continuous
                              Mirror Wall
                              Tường gương màn bạc

                               Hiệu ứng (VN):

                               Mỗi quái thú của đối thủ của bạn đã tiến hành tấn công trong khi lá bài này ngửa trên sân sẽ bị giảm một nửa ATK miễn là lá bài này vẫn còn trên sân. Trong mỗi Standby Phase của bạn, hãy trả 2000 LP hoặc hủy lá bài này.


                               Hiệu ứng gốc (EN):

                               Each of your opponent's monsters that conducted an attack while this card was face-up on the field has its ATK halved as long as this card remains on the field. During each of your Standby Phases, pay 2000 LP or destroy this card.


                               SR Rarity
                               Wall of Disruption
                               SR Rarity
                               Wall of Disruption
                               Wall of Disruption
                               Trap Normal
                               Wall of Disruption
                               Tường cắt đoạn

                                Hiệu ứng (VN):

                                Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Tất cả quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ mất 800 ATK cho mỗi quái thú mà họ điều khiển.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                When an opponent's monster declares an attack: All Attack Position monsters your opponent controls lose 800 ATK for each monster they control.


                                SR Rarity
                                Wall of Disruption
                                SR Rarity
                                Wall of Disruption
                                Wall of Disruption
                                Trap Normal
                                Wall of Disruption
                                Tường cắt đoạn

                                 Hiệu ứng (VN):

                                 Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Tất cả quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ mất 800 ATK cho mỗi quái thú mà họ điều khiển.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 When an opponent's monster declares an attack: All Attack Position monsters your opponent controls lose 800 ATK for each monster they control.


                                 SR Rarity
                                 Wall of Disruption
                                 SR Rarity
                                 Wall of Disruption
                                 Wall of Disruption
                                 Trap Normal
                                 Wall of Disruption
                                 Tường cắt đoạn

                                  Hiệu ứng (VN):

                                  Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Tất cả quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ mất 800 ATK cho mỗi quái thú mà họ điều khiển.


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  When an opponent's monster declares an attack: All Attack Position monsters your opponent controls lose 800 ATK for each monster they control.


                                  R Rarity
                                  Bracchio-raidus
                                  R Rarity
                                  Bracchio-raidus
                                  Bracchio-raidus
                                  WATER 6
                                  Bracchio-raidus
                                  Bracchio-raidus
                                  • ATK:

                                  • 2200

                                  • DEF:

                                  • 2000


                                  Hiệu ứng (VN):

                                  "Two-Headed King Rex" + "Crawling Dragon #2"


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  "Two-Headed King Rex" + "Crawling Dragon #2"


                                  R Rarity
                                  Empress Judge
                                  R Rarity
                                  Empress Judge
                                  Empress Judge
                                  EARTH 6
                                  Empress Judge
                                  Nữ vương phán quyết
                                  • ATK:

                                  • 2100

                                  • DEF:

                                  • 1700


                                  Hiệu ứng (VN):

                                  "Queen's Double" + "Hibikime"


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  "Queen's Double" + "Hibikime"


                                  R Rarity
                                  Empress Judge
                                  R Rarity
                                  Empress Judge
                                  Empress Judge
                                  EARTH 6
                                  Empress Judge
                                  Nữ vương phán quyết
                                  • ATK:

                                  • 2100

                                  • DEF:

                                  • 1700


                                  Hiệu ứng (VN):

                                  "Queen's Double" + "Hibikime"


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  "Queen's Double" + "Hibikime"


                                  R Rarity
                                  Empress Judge
                                  R Rarity
                                  Empress Judge
                                  Empress Judge
                                  EARTH 6
                                  Empress Judge
                                  Nữ vương phán quyết
                                  • ATK:

                                  • 2100

                                  • DEF:

                                  • 1700


                                  Hiệu ứng (VN):

                                  "Queen's Double" + "Hibikime"


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  "Queen's Double" + "Hibikime"


                                  UR Rarity
                                  Masked HERO Anki
                                  UR Rarity
                                  Masked HERO Anki
                                  Masked HERO Anki
                                  DARK 8
                                  Masked HERO Anki
                                  Anh hùng mặt nạ Ám Quỷ
                                  • ATK:

                                  • 2800

                                  • DEF:

                                  • 1200


                                  Hiệu ứng (VN):

                                  Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Mask Change". Lá bài này có thể tấn công trực tiếp, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, sát thương gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Change" từ Bộ Bài của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Masked HERO Anki" một lần mỗi lượt.


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  Must be Special Summoned by "Mask Change". This card can attack directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is halved. When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the GY: You can add 1 "Change" Quick-Play Spell Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Masked HERO Anki" once per turn.


                                  UR Rarity
                                  Masked HERO Anki
                                  UR Rarity
                                  Masked HERO Anki
                                  Masked HERO Anki
                                  DARK 8
                                  Masked HERO Anki
                                  Anh hùng mặt nạ Ám Quỷ
                                  • ATK:

                                  • 2800

                                  • DEF:

                                  • 1200


                                  Hiệu ứng (VN):

                                  Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Mask Change". Lá bài này có thể tấn công trực tiếp, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, sát thương gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Change" từ Bộ Bài của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Masked HERO Anki" một lần mỗi lượt.


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  Must be Special Summoned by "Mask Change". This card can attack directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is halved. When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the GY: You can add 1 "Change" Quick-Play Spell Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Masked HERO Anki" once per turn.


                                  UR Rarity
                                  Masked HERO Anki
                                  UR Rarity
                                  Masked HERO Anki
                                  Masked HERO Anki
                                  DARK 8
                                  Masked HERO Anki
                                  Anh hùng mặt nạ Ám Quỷ
                                  • ATK:

                                  • 2800

                                  • DEF:

                                  • 1200


                                  Hiệu ứng (VN):

                                  Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Mask Change". Lá bài này có thể tấn công trực tiếp, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, sát thương gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Change" từ Bộ Bài của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Masked HERO Anki" một lần mỗi lượt.


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  Must be Special Summoned by "Mask Change". This card can attack directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is halved. When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the GY: You can add 1 "Change" Quick-Play Spell Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Masked HERO Anki" once per turn.


                                  UR Rarity
                                  Mirror Wall
                                  UR Rarity
                                  Mirror Wall
                                  Mirror Wall
                                  Trap Continuous
                                  Mirror Wall
                                  Tường gương màn bạc

                                   Hiệu ứng (VN):

                                   Mỗi quái thú của đối thủ của bạn đã tiến hành tấn công trong khi lá bài này ngửa trên sân sẽ bị giảm một nửa ATK miễn là lá bài này vẫn còn trên sân. Trong mỗi Standby Phase của bạn, hãy trả 2000 LP hoặc hủy lá bài này.


                                   Hiệu ứng gốc (EN):

                                   Each of your opponent's monsters that conducted an attack while this card was face-up on the field has its ATK halved as long as this card remains on the field. During each of your Standby Phases, pay 2000 LP or destroy this card.


                                   SR Rarity
                                   Super Rush Headlong
                                   SR Rarity
                                   Super Rush Headlong
                                   Super Rush Headlong
                                   Spell Quick
                                   Super Rush Headlong
                                   Xông thẳng vào và húc

                                    Hiệu ứng (VN):

                                    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển và tuyên bố 1 Thuộc tính; nếu mục tiêu đó chiến đấu với quái thú của đối thủ bằng Thuộc tính đó trong lượt này, hãy phá huỷ quái thú của đối thủ đó khi bắt đầu Damage Step.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    Target 1 face-up monster you control and declare 1 Attribute; if that target battles an opponent's monster with that Attribute this turn, destroy that opponent's monster at the start of the Damage Step.


                                    UR Rarity
                                    Widespread Ruin
                                    UR Rarity
                                    Widespread Ruin
                                    Widespread Ruin
                                    Trap Normal
                                    Widespread Ruin
                                    Mìn vạn năng Glaymore

                                     Hiệu ứng (VN):

                                     Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Phá huỷ quái thú có Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển với ATK cao nhất (lựa chọn của bạn, nếu bằng nhau).


                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                     When an opponent's monster declares an attack: Destroy the Attack Position monster your opponent controls with the highest ATK (your choice, if tied).


                                     UR Rarity
                                     Paleozoic Canadia
                                     UR Rarity
                                     Paleozoic Canadia
                                     Paleozoic Canadia
                                     Trap Normal
                                     Paleozoic Canadia
                                     Loài giáp xác Canadia

                                      Hiệu ứng (VN):

                                      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                      Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                                      Bạn có thể thay thế những lá bài trong bộ bài này với những lá sau đây

                                      Red-Eyes Neos Deck

                                      Peak Performance
                                      Bắt đầu Duel với Field Spell 'Mountain' được kích hoạt.
                                      Mountain
                                      Peak Performance

                                      Cần 13 UR

                                      UR Rarity
                                      Red-Eyes Wyvern
                                      UR Rarity
                                      Red-Eyes Wyvern
                                      UR Rarity
                                      Elemental HERO Brave Neos
                                      UR Rarity
                                      Elemental HERO Brave Neos
                                      UR Rarity
                                      Red-Eyes Slash Dragon
                                      UR Rarity
                                      Red-Eyes Slash Dragon
                                      UR Rarity
                                      Red-Eyes Slash Dragon
                                      UR Rarity
                                      Elemental HERO Neos
                                      UR Rarity
                                      Elemental HERO Neos
                                      UR Rarity
                                      Elemental HERO Neos
                                      UR Rarity
                                      Red-Eyes Black Dragon
                                      UR Rarity
                                      Red-Eyes Black Dragon
                                      UR Rarity
                                      Red-Eyes Black Dragon

                                      Main: 20 Extra: 7

                                      UR Rarity
                                      Red-Eyes Wyvern
                                      UR Rarity
                                      Red-Eyes Wyvern
                                      Red-Eyes Wyvern
                                      WIND 4
                                      Red-Eyes Wyvern
                                      Rồng mắt đỏ
                                      • ATK:

                                      • 1800

                                      • DEF:

                                      • 1600


                                      Hiệu ứng (VN):

                                      Trong End Phase, nếu bạn không Triệu hồi Thường / Úp quái thú trong lượt này: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Red-Eyes" từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Red-Eyes B. Chick".


                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                      During your End Phase, if you did not Normal Summon/Set a monster this turn: You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "Red-Eyes" monster from your Graveyard, except "Red-Eyes B. Chick".


                                      UR Rarity
                                      Red-Eyes Wyvern
                                      UR Rarity
                                      Red-Eyes Wyvern
                                      Red-Eyes Wyvern
                                      WIND 4
                                      Red-Eyes Wyvern
                                      Rồng mắt đỏ
                                      • ATK:

                                      • 1800

                                      • DEF:

                                      • 1600


                                      Hiệu ứng (VN):

                                      Trong End Phase, nếu bạn không Triệu hồi Thường / Úp quái thú trong lượt này: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Red-Eyes" từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Red-Eyes B. Chick".


                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                      During your End Phase, if you did not Normal Summon/Set a monster this turn: You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "Red-Eyes" monster from your Graveyard, except "Red-Eyes B. Chick".


                                      UR Rarity
                                      Elemental HERO Neos
                                      UR Rarity
                                      Elemental HERO Neos
                                      Elemental HERO Neos
                                      LIGHT 7
                                      Elemental HERO Neos
                                      Anh hùng nguyên tố Neos
                                      • ATK:

                                      • 2500

                                      • DEF:

                                      • 2000


                                      Hiệu ứng (VN):

                                      '' Một anh hùng nguyên tố mới đã đến từ Neo-Space! Khi anh ta bắt đầu Contact Fusion với một Neo-Spacian, sức mạnh chưa biết của anh ta sẽ được giải phóng. ''


                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                      ''A new Elemental HERO has arrived from Neo-Space! When he initiates a Contact Fusion with a Neo-Spacian his unknown powers are unleashed.''


                                      UR Rarity
                                      Elemental HERO Neos
                                      UR Rarity
                                      Elemental HERO Neos
                                      Elemental HERO Neos
                                      LIGHT 7
                                      Elemental HERO Neos
                                      Anh hùng nguyên tố Neos
                                      • ATK:

                                      • 2500

                                      • DEF:

                                      • 2000


                                      Hiệu ứng (VN):

                                      '' Một anh hùng nguyên tố mới đã đến từ Neo-Space! Khi anh ta bắt đầu Contact Fusion với một Neo-Spacian, sức mạnh chưa biết của anh ta sẽ được giải phóng. ''


                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                      ''A new Elemental HERO has arrived from Neo-Space! When he initiates a Contact Fusion with a Neo-Spacian his unknown powers are unleashed.''


                                      UR Rarity
                                      Elemental HERO Neos
                                      UR Rarity
                                      Elemental HERO Neos
                                      Elemental HERO Neos
                                      LIGHT 7
                                      Elemental HERO Neos
                                      Anh hùng nguyên tố Neos
                                      • ATK:

                                      • 2500

                                      • DEF:

                                      • 2000


                                      Hiệu ứng (VN):

                                      '' Một anh hùng nguyên tố mới đã đến từ Neo-Space! Khi anh ta bắt đầu Contact Fusion với một Neo-Spacian, sức mạnh chưa biết của anh ta sẽ được giải phóng. ''


                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                      ''A new Elemental HERO has arrived from Neo-Space! When he initiates a Contact Fusion with a Neo-Spacian his unknown powers are unleashed.''


                                      UR Rarity
                                      Red-Eyes Black Dragon
                                      UR Rarity
                                      Red-Eyes Black Dragon
                                      Red-Eyes Black Dragon
                                      DARK 7
                                      Red-Eyes Black Dragon
                                      Rồng đen mắt đỏ
                                      • ATK:

                                      • 2400

                                      • DEF:

                                      • 2000


                                      Hiệu ứng (VN):

                                      '' Một con rồng hung dữ với tấn công chết người. ''


                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                      ''A ferocious dragon with a deadly attack.''


                                      UR Rarity
                                      Red-Eyes Black Dragon
                                      UR Rarity
                                      Red-Eyes Black Dragon
                                      Red-Eyes Black Dragon
                                      DARK 7
                                      Red-Eyes Black Dragon
                                      Rồng đen mắt đỏ
                                      • ATK:

                                      • 2400

                                      • DEF:

                                      • 2000


                                      Hiệu ứng (VN):

                                      '' Một con rồng hung dữ với tấn công chết người. ''


                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                      ''A ferocious dragon with a deadly attack.''


                                      UR Rarity
                                      Red-Eyes Black Dragon
                                      UR Rarity
                                      Red-Eyes Black Dragon
                                      Red-Eyes Black Dragon
                                      DARK 7
                                      Red-Eyes Black Dragon
                                      Rồng đen mắt đỏ
                                      • ATK:

                                      • 2400

                                      • DEF:

                                      • 2000


                                      Hiệu ứng (VN):

                                      '' Một con rồng hung dữ với tấn công chết người. ''


                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                      ''A ferocious dragon with a deadly attack.''


                                      SR Rarity
                                      Neos Fusion
                                      SR Rarity
                                      Neos Fusion
                                      Neos Fusion
                                      Spell Normal
                                      Neos Fusion
                                      Neos kết hợp

                                       Hiệu ứng (VN):

                                       Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn liệt kê chính xác 2 quái thú làm nguyên liệu, bao gồm cả "Elemental HERO Neos", bằng cách gửi những quái thú đó từ tay, Deck hoặc sân của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển liệt kê "Elemental HERO Neos" sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài hoặc bị xáo trộn vào Extra Deck do hiệu ứng của chính nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


                                       Hiệu ứng gốc (EN):

                                       Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists exactly 2 monsters as material, including "Elemental HERO Neos", by sending those monsters from your hand, Deck, or field, ignoring its Summoning conditions. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters. If a Fusion Monster(s) you control that lists "Elemental HERO Neos" as material would be destroyed by battle or card effect, or shuffled into the Extra Deck by its own effect, you can banish this card from your GY instead.


                                       SR Rarity
                                       Neos Fusion
                                       SR Rarity
                                       Neos Fusion
                                       Neos Fusion
                                       Spell Normal
                                       Neos Fusion
                                       Neos kết hợp

                                        Hiệu ứng (VN):

                                        Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn liệt kê chính xác 2 quái thú làm nguyên liệu, bao gồm cả "Elemental HERO Neos", bằng cách gửi những quái thú đó từ tay, Deck hoặc sân của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển liệt kê "Elemental HERO Neos" sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài hoặc bị xáo trộn vào Extra Deck do hiệu ứng của chính nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                        Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists exactly 2 monsters as material, including "Elemental HERO Neos", by sending those monsters from your hand, Deck, or field, ignoring its Summoning conditions. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters. If a Fusion Monster(s) you control that lists "Elemental HERO Neos" as material would be destroyed by battle or card effect, or shuffled into the Extra Deck by its own effect, you can banish this card from your GY instead.


                                        SR Rarity
                                        Neos Fusion
                                        SR Rarity
                                        Neos Fusion
                                        Neos Fusion
                                        Spell Normal
                                        Neos Fusion
                                        Neos kết hợp

                                         Hiệu ứng (VN):

                                         Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn liệt kê chính xác 2 quái thú làm nguyên liệu, bao gồm cả "Elemental HERO Neos", bằng cách gửi những quái thú đó từ tay, Deck hoặc sân của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển liệt kê "Elemental HERO Neos" sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài hoặc bị xáo trộn vào Extra Deck do hiệu ứng của chính nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                         Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists exactly 2 monsters as material, including "Elemental HERO Neos", by sending those monsters from your hand, Deck, or field, ignoring its Summoning conditions. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters. If a Fusion Monster(s) you control that lists "Elemental HERO Neos" as material would be destroyed by battle or card effect, or shuffled into the Extra Deck by its own effect, you can banish this card from your GY instead.


                                         N Rarity
                                         Power of the Guardians
                                         N Rarity
                                         Power of the Guardians
                                         Power of the Guardians
                                         Spell Equip
                                         Power of the Guardians
                                         Sức mạnh của các vệ binh

                                          Hiệu ứng (VN):

                                          Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


                                          N Rarity
                                          Power of the Guardians
                                          N Rarity
                                          Power of the Guardians
                                          Power of the Guardians
                                          Spell Equip
                                          Power of the Guardians
                                          Sức mạnh của các vệ binh

                                           Hiệu ứng (VN):

                                           Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                           If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


                                           N Rarity
                                           Power of the Guardians
                                           N Rarity
                                           Power of the Guardians
                                           Power of the Guardians
                                           Spell Equip
                                           Power of the Guardians
                                           Sức mạnh của các vệ binh

                                            Hiệu ứng (VN):

                                            Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


                                            Hiệu ứng gốc (EN):

                                            If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


                                            SR Rarity
                                            Red-Eyes Fusion
                                            SR Rarity
                                            Red-Eyes Fusion
                                            Red-Eyes Fusion
                                            Spell Normal
                                            Red-Eyes Fusion
                                            Kết hợp mắt đỏ

                                             Hiệu ứng (VN):

                                             Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion liệt kê một "Red-Eyes" làm nguyên liệu từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay, Deck hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion, và nếu bạn làm điều đó, tên của nó sẽ trở thành "Red-Eyes B. Dragon". Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú khác trong lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Red-Eyes Fusion" mỗi lượt.


                                             Hiệu ứng gốc (EN):

                                             Fusion Summon 1 Fusion Monster that lists a "Red-Eyes" monster as material from your Extra Deck, using monsters from your hand, Deck, or field as Fusion Materials, and if you do, its name becomes "Red-Eyes B. Dragon". You cannot Normal or Special Summon other monsters the turn you activate this card. You can only activate 1 "Red-Eyes Fusion" per turn.


                                             SR Rarity
                                             Red-Eyes Fusion
                                             SR Rarity
                                             Red-Eyes Fusion
                                             Red-Eyes Fusion
                                             Spell Normal
                                             Red-Eyes Fusion
                                             Kết hợp mắt đỏ

                                              Hiệu ứng (VN):

                                              Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion liệt kê một "Red-Eyes" làm nguyên liệu từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay, Deck hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion, và nếu bạn làm điều đó, tên của nó sẽ trở thành "Red-Eyes B. Dragon". Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú khác trong lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Red-Eyes Fusion" mỗi lượt.


                                              Hiệu ứng gốc (EN):

                                              Fusion Summon 1 Fusion Monster that lists a "Red-Eyes" monster as material from your Extra Deck, using monsters from your hand, Deck, or field as Fusion Materials, and if you do, its name becomes "Red-Eyes B. Dragon". You cannot Normal or Special Summon other monsters the turn you activate this card. You can only activate 1 "Red-Eyes Fusion" per turn.


                                              SR Rarity
                                              Red-Eyes Fusion
                                              SR Rarity
                                              Red-Eyes Fusion
                                              Red-Eyes Fusion
                                              Spell Normal
                                              Red-Eyes Fusion
                                              Kết hợp mắt đỏ

                                               Hiệu ứng (VN):

                                               Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion liệt kê một "Red-Eyes" làm nguyên liệu từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay, Deck hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion, và nếu bạn làm điều đó, tên của nó sẽ trở thành "Red-Eyes B. Dragon". Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú khác trong lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Red-Eyes Fusion" mỗi lượt.


                                               Hiệu ứng gốc (EN):

                                               Fusion Summon 1 Fusion Monster that lists a "Red-Eyes" monster as material from your Extra Deck, using monsters from your hand, Deck, or field as Fusion Materials, and if you do, its name becomes "Red-Eyes B. Dragon". You cannot Normal or Special Summon other monsters the turn you activate this card. You can only activate 1 "Red-Eyes Fusion" per turn.


                                               SR Rarity
                                               Red-Eyes Insight
                                               SR Rarity
                                               Red-Eyes Insight
                                               Red-Eyes Insight
                                               Spell Normal
                                               Red-Eyes Insight
                                               Mắt đỏ sáng suốt

                                                Hiệu ứng (VN):

                                                Gửi 1 quái thú "Red-Eyes" từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ; thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Red-Eyes" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Red-Eyes Insight". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Red-Eyes Insight" mỗi lượt.


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                Send 1 "Red-Eyes" monster from your hand or Deck to the Graveyard; add 1 "Red-Eyes" Spell/Trap Card from your Deck to your hand, except "Red-Eyes Insight". You can only activate 1 "Red-Eyes Insight" per turn.


                                                SR Rarity
                                                Red-Eyes Insight
                                                SR Rarity
                                                Red-Eyes Insight
                                                Red-Eyes Insight
                                                Spell Normal
                                                Red-Eyes Insight
                                                Mắt đỏ sáng suốt

                                                 Hiệu ứng (VN):

                                                 Gửi 1 quái thú "Red-Eyes" từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ; thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Red-Eyes" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Red-Eyes Insight". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Red-Eyes Insight" mỗi lượt.


                                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                                 Send 1 "Red-Eyes" monster from your hand or Deck to the Graveyard; add 1 "Red-Eyes" Spell/Trap Card from your Deck to your hand, except "Red-Eyes Insight". You can only activate 1 "Red-Eyes Insight" per turn.


                                                 SR Rarity
                                                 Red-Eyes Insight
                                                 SR Rarity
                                                 Red-Eyes Insight
                                                 Red-Eyes Insight
                                                 Spell Normal
                                                 Red-Eyes Insight
                                                 Mắt đỏ sáng suốt

                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  Gửi 1 quái thú "Red-Eyes" từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ; thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Red-Eyes" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Red-Eyes Insight". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Red-Eyes Insight" mỗi lượt.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  Send 1 "Red-Eyes" monster from your hand or Deck to the Graveyard; add 1 "Red-Eyes" Spell/Trap Card from your Deck to your hand, except "Red-Eyes Insight". You can only activate 1 "Red-Eyes Insight" per turn.


                                                  UR Rarity
                                                  Elemental HERO Brave Neos
                                                  UR Rarity
                                                  Elemental HERO Brave Neos
                                                  Elemental HERO Brave Neos
                                                  LIGHT 7
                                                  Elemental HERO Brave Neos
                                                  Anh hùng nguyên tố can đảm Neos
                                                  • ATK:

                                                  • 2500

                                                  • DEF:

                                                  • 2000


                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  "Elemental HERO Neos" + 1 quái thú Hiệu ứng Cấp 4 hoặc thấp hơn
                                                  Phải được Triệu hồi Fusion. Nhận 100 ATK cho mỗi "Neo-Spacian""HERO" trong Mộ của bạn. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của mình lên tay của bạn, trong đó liệt kê cụ thể lá bài "Elemental HERO Neos" trong hiệu ứng của nó.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  "Elemental HERO Neos" + 1 Level 4 or lower Effect Monster Must be Fusion Summoned. Gains 100 ATK for each "Neo-Spacian" and "HERO" monster in your GY. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that specifically lists the card "Elemental HERO Neos" in its text.


                                                  UR Rarity
                                                  Elemental HERO Brave Neos
                                                  UR Rarity
                                                  Elemental HERO Brave Neos
                                                  Elemental HERO Brave Neos
                                                  LIGHT 7
                                                  Elemental HERO Brave Neos
                                                  Anh hùng nguyên tố can đảm Neos
                                                  • ATK:

                                                  • 2500

                                                  • DEF:

                                                  • 2000


                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  "Elemental HERO Neos" + 1 quái thú Hiệu ứng Cấp 4 hoặc thấp hơn
                                                  Phải được Triệu hồi Fusion. Nhận 100 ATK cho mỗi "Neo-Spacian""HERO" trong Mộ của bạn. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của mình lên tay của bạn, trong đó liệt kê cụ thể lá bài "Elemental HERO Neos" trong hiệu ứng của nó.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  "Elemental HERO Neos" + 1 Level 4 or lower Effect Monster Must be Fusion Summoned. Gains 100 ATK for each "Neo-Spacian" and "HERO" monster in your GY. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that specifically lists the card "Elemental HERO Neos" in its text.


                                                  R Rarity
                                                  Empress Judge
                                                  R Rarity
                                                  Empress Judge
                                                  Empress Judge
                                                  EARTH 6
                                                  Empress Judge
                                                  Nữ vương phán quyết
                                                  • ATK:

                                                  • 2100

                                                  • DEF:

                                                  • 1700


                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  "Queen's Double" + "Hibikime"


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  "Queen's Double" + "Hibikime"


                                                  R Rarity
                                                  Empress Judge
                                                  R Rarity
                                                  Empress Judge
                                                  Empress Judge
                                                  EARTH 6
                                                  Empress Judge
                                                  Nữ vương phán quyết
                                                  • ATK:

                                                  • 2100

                                                  • DEF:

                                                  • 1700


                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  "Queen's Double" + "Hibikime"


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  "Queen's Double" + "Hibikime"


                                                  UR Rarity
                                                  Red-Eyes Slash Dragon
                                                  UR Rarity
                                                  Red-Eyes Slash Dragon
                                                  Red-Eyes Slash Dragon
                                                  DARK 7
                                                  Red-Eyes Slash Dragon
                                                  Rồng vuốt chém mắt đỏ
                                                  • ATK:

                                                  • 2800

                                                  • DEF:

                                                  • 2400


                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  "Red-Eyes B. Dragon" + 1 quái thú Chiến binh
                                                  Khi "Red-Eyes" tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh trong Mộ của mình; trang bị nó cho lá bài này như một bài Phép Trang bị với hiệu ứng này. ● Quái thú được trang bị tăng 200 ATK.
                                                  Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú từ Mộ của bạn nhất có thể, được trang bị cho lá bài này.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  "Red-Eyes B. Dragon" + 1 Warrior monster When a "Red-Eyes" monster declares an attack: You can target 1 Warrior monster in your GY; equip it to this card as an Equip Spell with this effect. ● The equipped monster gains 200 ATK. When a card or effect is activated that targets a card you control (Quick Effect): You can send 1 Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon as many monsters from your GY as possible, that were equipped to this card.


                                                  UR Rarity
                                                  Red-Eyes Slash Dragon
                                                  UR Rarity
                                                  Red-Eyes Slash Dragon
                                                  Red-Eyes Slash Dragon
                                                  DARK 7
                                                  Red-Eyes Slash Dragon
                                                  Rồng vuốt chém mắt đỏ
                                                  • ATK:

                                                  • 2800

                                                  • DEF:

                                                  • 2400


                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  "Red-Eyes B. Dragon" + 1 quái thú Chiến binh
                                                  Khi "Red-Eyes" tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh trong Mộ của mình; trang bị nó cho lá bài này như một bài Phép Trang bị với hiệu ứng này. ● Quái thú được trang bị tăng 200 ATK.
                                                  Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú từ Mộ của bạn nhất có thể, được trang bị cho lá bài này.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  "Red-Eyes B. Dragon" + 1 Warrior monster When a "Red-Eyes" monster declares an attack: You can target 1 Warrior monster in your GY; equip it to this card as an Equip Spell with this effect. ● The equipped monster gains 200 ATK. When a card or effect is activated that targets a card you control (Quick Effect): You can send 1 Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon as many monsters from your GY as possible, that were equipped to this card.


                                                  UR Rarity
                                                  Red-Eyes Slash Dragon
                                                  UR Rarity
                                                  Red-Eyes Slash Dragon
                                                  Red-Eyes Slash Dragon
                                                  DARK 7
                                                  Red-Eyes Slash Dragon
                                                  Rồng vuốt chém mắt đỏ
                                                  • ATK:

                                                  • 2800

                                                  • DEF:

                                                  • 2400


                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  "Red-Eyes B. Dragon" + 1 quái thú Chiến binh
                                                  Khi "Red-Eyes" tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh trong Mộ của mình; trang bị nó cho lá bài này như một bài Phép Trang bị với hiệu ứng này. ● Quái thú được trang bị tăng 200 ATK.
                                                  Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú từ Mộ của bạn nhất có thể, được trang bị cho lá bài này.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  "Red-Eyes B. Dragon" + 1 Warrior monster When a "Red-Eyes" monster declares an attack: You can target 1 Warrior monster in your GY; equip it to this card as an Equip Spell with this effect. ● The equipped monster gains 200 ATK. When a card or effect is activated that targets a card you control (Quick Effect): You can send 1 Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon as many monsters from your GY as possible, that were equipped to this card.


                                                  Các lá fusion ngoài những lá Red Eyes vs Neos ra để chỉ cho vui thôi nhé :v

                                                  Ultimate Ancient Gear Golem Deck

                                                  Middle Age Mechs
                                                  Kích hoạt Bài phép Liên tục 'Ancient Gear Castle' vào đầu Lượt đầu tiên của bạn.
                                                  Ancient Gear Castle
                                                  Middle Age Mechs

                                                  Cần 9 UR

                                                  UR Rarity
                                                  King of the Swamp
                                                  UR Rarity
                                                  King of the Swamp
                                                  UR Rarity
                                                  King of the Swamp
                                                  UR Rarity
                                                  Ultimate Ancient Gear Golem
                                                  UR Rarity
                                                  Ultimate Ancient Gear Golem
                                                  UR Rarity
                                                  Ultimate Ancient Gear Golem
                                                  UR Rarity
                                                  Polymerization
                                                  UR Rarity
                                                  Polymerization
                                                  UR Rarity
                                                  Polymerization

                                                  Main: 20 Extra: 7

                                                  SR Rarity
                                                  Ancient Gear Box
                                                  SR Rarity
                                                  Ancient Gear Box
                                                  Ancient Gear Box
                                                  EARTH 4
                                                  Ancient Gear Box
                                                  hộp bánh răng cổ
                                                  • ATK:

                                                  • 500

                                                  • DEF:

                                                  • 2000


                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  Nếu lá bài này được thêm từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn, ngoại trừ bằng cách rút nó: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại Máy EARTH với 500 ATK và / hoặc DEF từ Deck lên tay của bạn, ngoại trừ "Ancient Gear Box". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Box" một lần mỗi lượt.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  If this card is added from the Deck or Graveyard to your hand, except by drawing it: You can add 1 EARTH Machine-Type monster with 500 ATK and/or DEF from your Deck to your hand, except "Ancient Gear Box". You can only use this effect of "Ancient Gear Box" once per turn.


                                                  SR Rarity
                                                  Ancient Gear Box
                                                  SR Rarity
                                                  Ancient Gear Box
                                                  Ancient Gear Box
                                                  EARTH 4
                                                  Ancient Gear Box
                                                  hộp bánh răng cổ
                                                  • ATK:

                                                  • 500

                                                  • DEF:

                                                  • 2000


                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  Nếu lá bài này được thêm từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn, ngoại trừ bằng cách rút nó: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại Máy EARTH với 500 ATK và / hoặc DEF từ Deck lên tay của bạn, ngoại trừ "Ancient Gear Box". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Box" một lần mỗi lượt.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  If this card is added from the Deck or Graveyard to your hand, except by drawing it: You can add 1 EARTH Machine-Type monster with 500 ATK and/or DEF from your Deck to your hand, except "Ancient Gear Box". You can only use this effect of "Ancient Gear Box" once per turn.


                                                  R Rarity
                                                  Ancient Gear Frame
                                                  R Rarity
                                                  Ancient Gear Frame
                                                  Ancient Gear Frame
                                                  EARTH 4
                                                  Ancient Gear Frame
                                                  Khung bánh răng cổ
                                                  • ATK:

                                                  • 1600

                                                  • DEF:

                                                  • 500


                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 "Ancient Gear Golem", hoặc 1 Lá bài Phép / Bẫy liệt kê cụ thể lá bài "Ancient Gear Golem" trong hiệu ứng của nó, từ Deck đến tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Frame" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 3 "Ancient Gear Golem" và / hoặc "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" từ tay của bạn, bỏ qua việc Triệu hồi của chúng điều kiện.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  You can discard 1 card; add 1 "Ancient Gear Golem", or 1 Spell/Trap that specifically lists the card "Ancient Gear Golem" in its text, from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Ancient Gear Frame" once per turn. If this card attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon up to 3 "Ancient Gear Golem" and/or "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" from your hand, ignoring their Summoning conditions.


                                                  R Rarity
                                                  Ancient Gear Frame
                                                  R Rarity
                                                  Ancient Gear Frame
                                                  Ancient Gear Frame
                                                  EARTH 4
                                                  Ancient Gear Frame
                                                  Khung bánh răng cổ
                                                  • ATK:

                                                  • 1600

                                                  • DEF:

                                                  • 500


                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 "Ancient Gear Golem", hoặc 1 Lá bài Phép / Bẫy liệt kê cụ thể lá bài "Ancient Gear Golem" trong hiệu ứng của nó, từ Deck đến tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Frame" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 3 "Ancient Gear Golem" và / hoặc "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" từ tay của bạn, bỏ qua việc Triệu hồi của chúng điều kiện.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  You can discard 1 card; add 1 "Ancient Gear Golem", or 1 Spell/Trap that specifically lists the card "Ancient Gear Golem" in its text, from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Ancient Gear Frame" once per turn. If this card attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon up to 3 "Ancient Gear Golem" and/or "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" from your hand, ignoring their Summoning conditions.


                                                  R Rarity
                                                  Ancient Gear Frame
                                                  R Rarity
                                                  Ancient Gear Frame
                                                  Ancient Gear Frame
                                                  EARTH 4
                                                  Ancient Gear Frame
                                                  Khung bánh răng cổ
                                                  • ATK:

                                                  • 1600

                                                  • DEF:

                                                  • 500


                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 "Ancient Gear Golem", hoặc 1 Lá bài Phép / Bẫy liệt kê cụ thể lá bài "Ancient Gear Golem" trong hiệu ứng của nó, từ Deck đến tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Frame" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 3 "Ancient Gear Golem" và / hoặc "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" từ tay của bạn, bỏ qua việc Triệu hồi của chúng điều kiện.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  You can discard 1 card; add 1 "Ancient Gear Golem", or 1 Spell/Trap that specifically lists the card "Ancient Gear Golem" in its text, from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Ancient Gear Frame" once per turn. If this card attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon up to 3 "Ancient Gear Golem" and/or "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" from your hand, ignoring their Summoning conditions.


                                                  SR Rarity
                                                  Ancient Gear Golem
                                                  SR Rarity
                                                  Ancient Gear Golem
                                                  Ancient Gear Golem
                                                  EARTH 8
                                                  Ancient Gear Golem
                                                  Golem bánh răng cổ
                                                  • ATK:

                                                  • 3000

                                                  • DEF:

                                                  • 3000


                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  Cannot be Special Summoned. If this card attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


                                                  SR Rarity
                                                  Ancient Gear Golem
                                                  SR Rarity
                                                  Ancient Gear Golem
                                                  Ancient Gear Golem
                                                  EARTH 8
                                                  Ancient Gear Golem
                                                  Golem bánh răng cổ
                                                  • ATK:

                                                  • 3000

                                                  • DEF:

                                                  • 3000


                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  Cannot be Special Summoned. If this card attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


                                                  SR Rarity
                                                  Ancient Gear Golem
                                                  SR Rarity
                                                  Ancient Gear Golem
                                                  Ancient Gear Golem
                                                  EARTH 8
                                                  Ancient Gear Golem
                                                  Golem bánh răng cổ
                                                  • ATK:

                                                  • 3000

                                                  • DEF:

                                                  • 3000


                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  Cannot be Special Summoned. If this card attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


                                                  R Rarity
                                                  Ancient Gear Wyvern
                                                  R Rarity
                                                  Ancient Gear Wyvern
                                                  Ancient Gear Wyvern
                                                  EARTH 4
                                                  Ancient Gear Wyvern
                                                  Wyvern bánh răng cổ
                                                  • ATK:

                                                  • 1700

                                                  • DEF:

                                                  • 1200


                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Ancient Gear" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Ancient Gear Wyvern", bạn cũng không thể đặt lá bài cho phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Wyvern" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công, quái thú của đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng cho đến khi kết thúc Damage Step.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Ancient Gear" card from your Deck to your hand, except "Ancient Gear Wyvern", also you cannot Set cards for the rest of this turn. You can only use this effect of "Ancient Gear Wyvern" once per turn. If this card attacks, your opponent's monsters cannot activate their effects until the end of the Damage Step.


                                                  R Rarity
                                                  Ancient Gear Wyvern
                                                  R Rarity
                                                  Ancient Gear Wyvern
                                                  Ancient Gear Wyvern
                                                  EARTH 4
                                                  Ancient Gear Wyvern
                                                  Wyvern bánh răng cổ
                                                  • ATK:

                                                  • 1700

                                                  • DEF:

                                                  • 1200


                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Ancient Gear" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Ancient Gear Wyvern", bạn cũng không thể đặt lá bài cho phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Wyvern" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công, quái thú của đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng cho đến khi kết thúc Damage Step.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Ancient Gear" card from your Deck to your hand, except "Ancient Gear Wyvern", also you cannot Set cards for the rest of this turn. You can only use this effect of "Ancient Gear Wyvern" once per turn. If this card attacks, your opponent's monsters cannot activate their effects until the end of the Damage Step.


                                                  R Rarity
                                                  Ancient Gear Wyvern
                                                  R Rarity
                                                  Ancient Gear Wyvern
                                                  Ancient Gear Wyvern
                                                  EARTH 4
                                                  Ancient Gear Wyvern
                                                  Wyvern bánh răng cổ
                                                  • ATK:

                                                  • 1700

                                                  • DEF:

                                                  • 1200


                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Ancient Gear" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Ancient Gear Wyvern", bạn cũng không thể đặt lá bài cho phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Wyvern" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công, quái thú của đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng cho đến khi kết thúc Damage Step.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Ancient Gear" card from your Deck to your hand, except "Ancient Gear Wyvern", also you cannot Set cards for the rest of this turn. You can only use this effect of "Ancient Gear Wyvern" once per turn. If this card attacks, your opponent's monsters cannot activate their effects until the end of the Damage Step.


                                                  UR Rarity
                                                  King of the Swamp
                                                  UR Rarity
                                                  King of the Swamp
                                                  King of the Swamp
                                                  WATER 3
                                                  King of the Swamp
                                                  Vua đầm lầy
                                                  • ATK:

                                                  • 500

                                                  • DEF:

                                                  • 1100


                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  Lá bài này có thể được sử dụng để thay thế cho bất kỳ 1 Nguyên liệu Fusion nào có tên được liệt kê cụ thể trên Lá bài quái thú Fusion, nhưng (các) Nguyên liệu Fusion khác phải chính xác. Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; thêm 1 "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  This card can be used as a substitute for any 1 Fusion Material whose name is specifically listed on the Fusion Monster Card, but the other Fusion Material(s) must be correct. You can discard this card to the Graveyard; add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand.


                                                  UR Rarity
                                                  King of the Swamp
                                                  UR Rarity
                                                  King of the Swamp
                                                  King of the Swamp
                                                  WATER 3
                                                  King of the Swamp
                                                  Vua đầm lầy
                                                  • ATK:

                                                  • 500

                                                  • DEF:

                                                  • 1100


                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  Lá bài này có thể được sử dụng để thay thế cho bất kỳ 1 Nguyên liệu Fusion nào có tên được liệt kê cụ thể trên Lá bài quái thú Fusion, nhưng (các) Nguyên liệu Fusion khác phải chính xác. Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; thêm 1 "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  This card can be used as a substitute for any 1 Fusion Material whose name is specifically listed on the Fusion Monster Card, but the other Fusion Material(s) must be correct. You can discard this card to the Graveyard; add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand.


                                                  UR Rarity
                                                  King of the Swamp
                                                  UR Rarity
                                                  King of the Swamp
                                                  King of the Swamp
                                                  WATER 3
                                                  King of the Swamp
                                                  Vua đầm lầy
                                                  • ATK:

                                                  • 500

                                                  • DEF:

                                                  • 1100


                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  Lá bài này có thể được sử dụng để thay thế cho bất kỳ 1 Nguyên liệu Fusion nào có tên được liệt kê cụ thể trên Lá bài quái thú Fusion, nhưng (các) Nguyên liệu Fusion khác phải chính xác. Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; thêm 1 "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  This card can be used as a substitute for any 1 Fusion Material whose name is specifically listed on the Fusion Monster Card, but the other Fusion Material(s) must be correct. You can discard this card to the Graveyard; add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand.


                                                  UR Rarity
                                                  Polymerization
                                                  UR Rarity
                                                  Polymerization
                                                  Polymerization
                                                  Spell Normal
                                                  Polymerization
                                                  Dung hợp

                                                   Hiệu ứng (VN):

                                                   Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


                                                   Hiệu ứng gốc (EN):

                                                   Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.


                                                   UR Rarity
                                                   Polymerization
                                                   UR Rarity
                                                   Polymerization
                                                   Polymerization
                                                   Spell Normal
                                                   Polymerization
                                                   Dung hợp

                                                    Hiệu ứng (VN):

                                                    Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


                                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                                    Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.


                                                    UR Rarity
                                                    Polymerization
                                                    UR Rarity
                                                    Polymerization
                                                    Polymerization
                                                    Spell Normal
                                                    Polymerization
                                                    Dung hợp

                                                     Hiệu ứng (VN):

                                                     Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


                                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                                     Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.


                                                     N Rarity
                                                     Power of the Guardians
                                                     N Rarity
                                                     Power of the Guardians
                                                     Power of the Guardians
                                                     Spell Equip
                                                     Power of the Guardians
                                                     Sức mạnh của các vệ binh

                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


                                                      N Rarity
                                                      Power of the Guardians
                                                      N Rarity
                                                      Power of the Guardians
                                                      Power of the Guardians
                                                      Spell Equip
                                                      Power of the Guardians
                                                      Sức mạnh của các vệ binh

                                                       Hiệu ứng (VN):

                                                       Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


                                                       Hiệu ứng gốc (EN):

                                                       If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


                                                       N Rarity
                                                       Power of the Guardians
                                                       N Rarity
                                                       Power of the Guardians
                                                       Power of the Guardians
                                                       Spell Equip
                                                       Power of the Guardians
                                                       Sức mạnh của các vệ binh

                                                        Hiệu ứng (VN):

                                                        Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


                                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                                        If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


                                                        R Rarity
                                                        Empress Judge
                                                        R Rarity
                                                        Empress Judge
                                                        Empress Judge
                                                        EARTH 6
                                                        Empress Judge
                                                        Nữ vương phán quyết
                                                        • ATK:

                                                        • 2100

                                                        • DEF:

                                                        • 1700


                                                        Hiệu ứng (VN):

                                                        "Queen's Double" + "Hibikime"


                                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                                        "Queen's Double" + "Hibikime"


                                                        SR Rarity
                                                        Pair Cycroid
                                                        SR Rarity
                                                        Pair Cycroid
                                                        Pair Cycroid
                                                        EARTH 5
                                                        Pair Cycroid
                                                        Cỗ máy đạp đôi
                                                        • ATK:

                                                        • 1600

                                                        • DEF:

                                                        • 1200


                                                        Hiệu ứng (VN):

                                                        2 quái thú Loại Máy có cùng tên
                                                        Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn.


                                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                                        2 Machine-Type monsters with the same name This card can attack your opponent directly.


                                                        SR Rarity
                                                        Pair Cycroid
                                                        SR Rarity
                                                        Pair Cycroid
                                                        Pair Cycroid
                                                        EARTH 5
                                                        Pair Cycroid
                                                        Cỗ máy đạp đôi
                                                        • ATK:

                                                        • 1600

                                                        • DEF:

                                                        • 1200


                                                        Hiệu ứng (VN):

                                                        2 quái thú Loại Máy có cùng tên
                                                        Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn.


                                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                                        2 Machine-Type monsters with the same name This card can attack your opponent directly.


                                                        SR Rarity
                                                        Pair Cycroid
                                                        SR Rarity
                                                        Pair Cycroid
                                                        Pair Cycroid
                                                        EARTH 5
                                                        Pair Cycroid
                                                        Cỗ máy đạp đôi
                                                        • ATK:

                                                        • 1600

                                                        • DEF:

                                                        • 1200


                                                        Hiệu ứng (VN):

                                                        2 quái thú Loại Máy có cùng tên
                                                        Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn.


                                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                                        2 Machine-Type monsters with the same name This card can attack your opponent directly.


                                                        UR Rarity
                                                        Ultimate Ancient Gear Golem
                                                        UR Rarity
                                                        Ultimate Ancient Gear Golem
                                                        Ultimate Ancient Gear Golem
                                                        EARTH 10
                                                        Ultimate Ancient Gear Golem
                                                        Golem bánh răng cổ tối thượng
                                                        • ATK:

                                                        • 4400

                                                        • DEF:

                                                        • 3400


                                                        Hiệu ứng (VN):

                                                        "Ancient Gear Golem" + 2 quái thú "Ancient Gear"
                                                        Phải được Triệu hồi Fusion. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ancient Gear Golem" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


                                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                                        "Ancient Gear Golem" + 2 "Ancient Gear" monsters Must be Fusion Summoned. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If this card attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this card is destroyed: You can target 1 "Ancient Gear Golem" in your GY; Special Summon it, ignoring its Summoning conditions.


                                                        UR Rarity
                                                        Ultimate Ancient Gear Golem
                                                        UR Rarity
                                                        Ultimate Ancient Gear Golem
                                                        Ultimate Ancient Gear Golem
                                                        EARTH 10
                                                        Ultimate Ancient Gear Golem
                                                        Golem bánh răng cổ tối thượng
                                                        • ATK:

                                                        • 4400

                                                        • DEF:

                                                        • 3400


                                                        Hiệu ứng (VN):

                                                        "Ancient Gear Golem" + 2 quái thú "Ancient Gear"
                                                        Phải được Triệu hồi Fusion. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ancient Gear Golem" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


                                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                                        "Ancient Gear Golem" + 2 "Ancient Gear" monsters Must be Fusion Summoned. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If this card attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this card is destroyed: You can target 1 "Ancient Gear Golem" in your GY; Special Summon it, ignoring its Summoning conditions.


                                                        UR Rarity
                                                        Ultimate Ancient Gear Golem
                                                        UR Rarity
                                                        Ultimate Ancient Gear Golem
                                                        Ultimate Ancient Gear Golem
                                                        EARTH 10
                                                        Ultimate Ancient Gear Golem
                                                        Golem bánh răng cổ tối thượng
                                                        • ATK:

                                                        • 4400

                                                        • DEF:

                                                        • 3400


                                                        Hiệu ứng (VN):

                                                        "Ancient Gear Golem" + 2 quái thú "Ancient Gear"
                                                        Phải được Triệu hồi Fusion. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ancient Gear Golem" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


                                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                                        "Ancient Gear Golem" + 2 "Ancient Gear" monsters Must be Fusion Summoned. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If this card attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this card is destroyed: You can target 1 "Ancient Gear Golem" in your GY; Special Summon it, ignoring its Summoning conditions.


                                                           

                                                        Six Samurai Deck

                                                        Fields of the Warriors
                                                        Bắt đầu Duel với Field Spell 'Sogen' được kích hoạt.
                                                        Sogen
                                                        Fields of the Warriors

                                                        Cần 6 UR

                                                        UR Rarity
                                                        Legendary Six Samurai - Kizan
                                                        UR Rarity
                                                        Legendary Six Samurai - Kizan
                                                        UR Rarity
                                                        Legendary Six Samurai - Kizan
                                                        UR Rarity
                                                        Legendary Six Samurai - Shi En
                                                        UR Rarity
                                                        Legendary Six Samurai - Shi En
                                                        UR Rarity
                                                        Legendary Six Samurai - Shi En

                                                        Main: 20 Extra: 7

                                                        N Rarity
                                                        Legendary Secret of the Six Samurai
                                                        N Rarity
                                                        Legendary Secret of the Six Samurai
                                                        Legendary Secret of the Six Samurai
                                                        DARK 4
                                                        Legendary Secret of the Six Samurai
                                                        Hình bóng thực của sáu Samurai
                                                        • ATK:

                                                        • 500

                                                        • DEF:

                                                        • 2000


                                                        Hiệu ứng (VN):

                                                        Khi bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một "Secret Six Samurai" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Legendary Secret of the Six Samurai" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Six Samurai" Cấp 4 hoặc thấp hơn khỏi Mộ của bạn; cho đến khi kết thúc lượt này, thuộc tính, Cấp độ và ATK / DEF của lá bài này sẽ giống như của quái thú bị loại bỏ đó.


                                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                                        When you Normal or Special Summon a "Secret Six Samurai" monster(s) (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Legendary Secret of the Six Samurai" once per turn. Once per turn: You can banish 1 Level 4 or lower "Six Samurai" monster from your GY; until the end of this turn, this card's Attribute, Level and ATK/DEF become the same as that banished monster's.


                                                        N Rarity
                                                        Legendary Secret of the Six Samurai
                                                        N Rarity
                                                        Legendary Secret of the Six Samurai
                                                        Legendary Secret of the Six Samurai
                                                        DARK 4
                                                        Legendary Secret of the Six Samurai
                                                        Hình bóng thực của sáu Samurai
                                                        • ATK:

                                                        • 500

                                                        • DEF:

                                                        • 2000


                                                        Hiệu ứng (VN):

                                                        Khi bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một "Secret Six Samurai" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Legendary Secret of the Six Samurai" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Six Samurai" Cấp 4 hoặc thấp hơn khỏi Mộ của bạn; cho đến khi kết thúc lượt này, thuộc tính, Cấp độ và ATK / DEF của lá bài này sẽ giống như của quái thú bị loại bỏ đó.


                                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                                        When you Normal or Special Summon a "Secret Six Samurai" monster(s) (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Legendary Secret of the Six Samurai" once per turn. Once per turn: You can banish 1 Level 4 or lower "Six Samurai" monster from your GY; until the end of this turn, this card's Attribute, Level and ATK/DEF become the same as that banished monster's.


                                                        N Rarity
                                                        Legendary Secret of the Six Samurai
                                                        N Rarity
                                                        Legendary Secret of the Six Samurai
                                                        Legendary Secret of the Six Samurai
                                                        DARK 4
                                                        Legendary Secret of the Six Samurai
                                                        Hình bóng thực của sáu Samurai
                                                        • ATK:

                                                        • 500

                                                        • DEF:

                                                        • 2000


                                                        Hiệu ứng (VN):

                                                        Khi bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một "Secret Six Samurai" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Legendary Secret of the Six Samurai" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Six Samurai" Cấp 4 hoặc thấp hơn khỏi Mộ của bạn; cho đến khi kết thúc lượt này, thuộc tính, Cấp độ và ATK / DEF của lá bài này sẽ giống như của quái thú bị loại bỏ đó.


                                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                                        When you Normal or Special Summon a "Secret Six Samurai" monster(s) (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Legendary Secret of the Six Samurai" once per turn. Once per turn: You can banish 1 Level 4 or lower "Six Samurai" monster from your GY; until the end of this turn, this card's Attribute, Level and ATK/DEF become the same as that banished monster's.


                                                        UR Rarity
                                                        Legendary Six Samurai - Kizan
                                                        UR Rarity
                                                        Legendary Six Samurai - Kizan
                                                        Legendary Six Samurai - Kizan
                                                        EARTH 4
                                                        Legendary Six Samurai - Kizan
                                                        Sáu Samurai thực - Kizan
                                                        • ATK:

                                                        • 1800

                                                        • DEF:

                                                        • 500


                                                        Hiệu ứng (VN):

                                                        Nếu bạn điều khiển một "Six Samurai" có tên khác, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi bạn điều khiển 2 hoặc nhiều "Six Samurai" , lá bài này nhận được 300 ATK và DEF.


                                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                                        If you control a "Six Samurai" monster with a different name, you can Special Summon this card (from your hand). While you control 2 or more other "Six Samurai" monsters, this card gains 300 ATK and DEF.


                                                        UR Rarity
                                                        Legendary Six Samurai - Kizan
                                                        UR Rarity
                                                        Legendary Six Samurai - Kizan
                                                        Legendary Six Samurai - Kizan
                                                        EARTH 4
                                                        Legendary Six Samurai - Kizan
                                                        Sáu Samurai thực - Kizan
                                                        • ATK:

                                                        • 1800

                                                        • DEF:

                                                        • 500


                                                        Hiệu ứng (VN):

                                                        Nếu bạn điều khiển một "Six Samurai" có tên khác, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi bạn điều khiển 2 hoặc nhiều "Six Samurai" , lá bài này nhận được 300 ATK và DEF.


                                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                                        If you control a "Six Samurai" monster with a different name, you can Special Summon this card (from your hand). While you control 2 or more other "Six Samurai" monsters, this card gains 300 ATK and DEF.


                                                        UR Rarity
                                                        Legendary Six Samurai - Kizan
                                                        UR Rarity
                                                        Legendary Six Samurai - Kizan
                                                        Legendary Six Samurai - Kizan
                                                        EARTH 4
                                                        Legendary Six Samurai - Kizan
                                                        Sáu Samurai thực - Kizan
                                                        • ATK:

                                                        • 1800

                                                        • DEF:

                                                        • 500


                                                        Hiệu ứng (VN):

                                                        Nếu bạn điều khiển một "Six Samurai" có tên khác, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi bạn điều khiển 2 hoặc nhiều "Six Samurai" , lá bài này nhận được 300 ATK và DEF.


                                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                                        If you control a "Six Samurai" monster with a different name, you can Special Summon this card (from your hand). While you control 2 or more other "Six Samurai" monsters, this card gains 300 ATK and DEF.


                                                        R Rarity
                                                        Secret Six Samurai - Kizaru
                                                        R Rarity
                                                        Secret Six Samurai - Kizaru
                                                        Secret Six Samurai - Kizaru
                                                        EARTH 4
                                                        Secret Six Samurai - Kizaru
                                                        Bóng hình sáu Samurai - Kizaru
                                                        • ATK:

                                                        • 1900

                                                        • DEF:

                                                        • 1000


                                                        Hiệu ứng (VN):

                                                        Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm từ Deck lên tay mình 1 "Six Samurai" với Thuộc tính khác với mọi quái thú bạn điều khiển. Nếu chính xác 1 "Six Samurai" mà bạn điều khiển (và không có lá bài nào khác) bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


                                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                                        When this card is Special Summoned: You can add from your Deck to your hand, 1 "Six Samurai" monster with a different Attribute from every monster you control. If exactly 1 "Six Samurai" monster you control (and no other cards) would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead.


                                                        R Rarity
                                                        Secret Six Samurai - Fuma
                                                        R Rarity
                                                        Secret Six Samurai - Fuma
                                                        Secret Six Samurai - Fuma
                                                        WIND 1
                                                        Secret Six Samurai - Fuma
                                                        Bóng hình sáu Samurai - Fuma
                                                        • ATK:

                                                        • 200

                                                        • DEF:

                                                        • 1800


                                                        Hiệu ứng (VN):

                                                        Nếu lá bài này sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Six Samurai" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Secret Six Samurai - Fuma". Nếu chính xác 1 "Six Samurai" mà bạn điều khiển (và không có lá bài nào khác) bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


                                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                                        If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Six Samurai" monster from your Deck, except "Secret Six Samurai - Fuma". If exactly 1 "Six Samurai" monster you control (and no other cards) would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead.


                                                        R Rarity
                                                        Secret Six Samurai - Fuma
                                                        R Rarity
                                                        Secret Six Samurai - Fuma
                                                        Secret Six Samurai - Fuma
                                                        WIND 1
                                                        Secret Six Samurai - Fuma
                                                        Bóng hình sáu Samurai - Fuma
                                                        • ATK:

                                                        • 200

                                                        • DEF:

                                                        • 1800


                                                        Hiệu ứng (VN):

                                                        Nếu lá bài này sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Six Samurai" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Secret Six Samurai - Fuma". Nếu chính xác 1 "Six Samurai" mà bạn điều khiển (và không có lá bài nào khác) bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


                                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                                        If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Six Samurai" monster from your Deck, except "Secret Six Samurai - Fuma". If exactly 1 "Six Samurai" monster you control (and no other cards) would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead.


                                                        R Rarity
                                                        Secret Six Samurai - Fuma
                                                        R Rarity
                                                        Secret Six Samurai - Fuma
                                                        Secret Six Samurai - Fuma
                                                        WIND 1
                                                        Secret Six Samurai - Fuma
                                                        Bóng hình sáu Samurai - Fuma
                                                        • ATK:

                                                        • 200

                                                        • DEF:

                                                        • 1800


                                                        Hiệu ứng (VN):

                                                        Nếu lá bài này sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Six Samurai" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Secret Six Samurai - Fuma". Nếu chính xác 1 "Six Samurai" mà bạn điều khiển (và không có lá bài nào khác) bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


                                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                                        If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Six Samurai" monster from your Deck, except "Secret Six Samurai - Fuma". If exactly 1 "Six Samurai" monster you control (and no other cards) would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead.


                                                        N Rarity
                                                        Power of the Guardians
                                                        N Rarity
                                                        Power of the Guardians
                                                        Power of the Guardians
                                                        Spell Equip
                                                        Power of the Guardians
                                                        Sức mạnh của các vệ binh

                                                         Hiệu ứng (VN):

                                                         Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


                                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                                         If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


                                                         N Rarity
                                                         Power of the Guardians
                                                         N Rarity
                                                         Power of the Guardians
                                                         Power of the Guardians
                                                         Spell Equip
                                                         Power of the Guardians
                                                         Sức mạnh của các vệ binh

                                                          Hiệu ứng (VN):

                                                          Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


                                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                                          If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


                                                          N Rarity
                                                          Shien's Dojo
                                                          N Rarity
                                                          Shien's Dojo
                                                          Shien's Dojo
                                                          Spell Continuous
                                                          Shien's Dojo
                                                          Võ trường của Shien

                                                           Hiệu ứng (VN):

                                                           Mỗi khi "Six Samurai" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter Bushido trên lá bài này. Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Six Samurai" hoặc "Shien" từ Deck Chính của bạn, có Cấp độ nhỏ hơn hoặc bằng số Counter Bushido trên lá bài này.


                                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                                           Each time a "Six Samurai" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Bushido Counter on this card. You can send this card to the GY; Special Summon 1 "Six Samurai" or "Shien" Effect Monster from your Main Deck, whose Level is less than or equal to the number of Bushido Counters on this card.


                                                           N Rarity
                                                           Shien's Dojo
                                                           N Rarity
                                                           Shien's Dojo
                                                           Shien's Dojo
                                                           Spell Continuous
                                                           Shien's Dojo
                                                           Võ trường của Shien

                                                            Hiệu ứng (VN):

                                                            Mỗi khi "Six Samurai" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter Bushido trên lá bài này. Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Six Samurai" hoặc "Shien" từ Deck Chính của bạn, có Cấp độ nhỏ hơn hoặc bằng số Counter Bushido trên lá bài này.


                                                            Hiệu ứng gốc (EN):

                                                            Each time a "Six Samurai" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Bushido Counter on this card. You can send this card to the GY; Special Summon 1 "Six Samurai" or "Shien" Effect Monster from your Main Deck, whose Level is less than or equal to the number of Bushido Counters on this card.


                                                            SR Rarity
                                                            Six Samurai United
                                                            SR Rarity
                                                            Six Samurai United
                                                            Six Samurai United
                                                            Spell Continuous
                                                            Six Samurai United
                                                            Sáu Samurai tập kết

                                                             Hiệu ứng (VN):

                                                             Mỗi khi "Six Samurai" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter Bushido lên lá bài này (tối đa 2). Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; rút 1 lá bài cho mỗi Counter Bushido trên lá bài này.


                                                             Hiệu ứng gốc (EN):

                                                             Each time a "Six Samurai" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Bushido Counter on this card (max. 2). You can send this card to the GY; draw 1 card for each Bushido Counter on this card.


                                                             SR Rarity
                                                             Six Samurai United
                                                             SR Rarity
                                                             Six Samurai United
                                                             Six Samurai United
                                                             Spell Continuous
                                                             Six Samurai United
                                                             Sáu Samurai tập kết

                                                              Hiệu ứng (VN):

                                                              Mỗi khi "Six Samurai" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter Bushido lên lá bài này (tối đa 2). Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; rút 1 lá bài cho mỗi Counter Bushido trên lá bài này.


                                                              Hiệu ứng gốc (EN):

                                                              Each time a "Six Samurai" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Bushido Counter on this card (max. 2). You can send this card to the GY; draw 1 card for each Bushido Counter on this card.


                                                              SR Rarity
                                                              Six Samurai United
                                                              SR Rarity
                                                              Six Samurai United
                                                              Six Samurai United
                                                              Spell Continuous
                                                              Six Samurai United
                                                              Sáu Samurai tập kết

                                                               Hiệu ứng (VN):

                                                               Mỗi khi "Six Samurai" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter Bushido lên lá bài này (tối đa 2). Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; rút 1 lá bài cho mỗi Counter Bushido trên lá bài này.


                                                               Hiệu ứng gốc (EN):

                                                               Each time a "Six Samurai" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Bushido Counter on this card (max. 2). You can send this card to the GY; draw 1 card for each Bushido Counter on this card.


                                                               SR Rarity
                                                               Six Style - Dual Wield
                                                               SR Rarity
                                                               Six Style - Dual Wield
                                                               Six Style - Dual Wield
                                                               Trap Normal
                                                               Six Style - Dual Wield
                                                               Phái sáu võ sĩ - Nhị Đao Lưu

                                                                Hiệu ứng (VN):

                                                                Nếu quái thú duy nhất bạn điều khiển là 1 quái thú "Six Samurai" ở Tư thế tấn công ngửa: Chọn mục tiêu vào 2 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại các mục tiêu đó lên tay.


                                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                If the only monster you control is 1 "Six Samurai" monster in face-up Attack Position: Target 2 cards your opponent controls; return those targets to the hand.


                                                                SR Rarity
                                                                Six Style - Dual Wield
                                                                SR Rarity
                                                                Six Style - Dual Wield
                                                                Six Style - Dual Wield
                                                                Trap Normal
                                                                Six Style - Dual Wield
                                                                Phái sáu võ sĩ - Nhị Đao Lưu

                                                                 Hiệu ứng (VN):

                                                                 Nếu quái thú duy nhất bạn điều khiển là 1 quái thú "Six Samurai" ở Tư thế tấn công ngửa: Chọn mục tiêu vào 2 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại các mục tiêu đó lên tay.


                                                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                 If the only monster you control is 1 "Six Samurai" monster in face-up Attack Position: Target 2 cards your opponent controls; return those targets to the hand.


                                                                 SR Rarity
                                                                 Six Style - Dual Wield
                                                                 SR Rarity
                                                                 Six Style - Dual Wield
                                                                 Six Style - Dual Wield
                                                                 Trap Normal
                                                                 Six Style - Dual Wield
                                                                 Phái sáu võ sĩ - Nhị Đao Lưu

                                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                                  Nếu quái thú duy nhất bạn điều khiển là 1 quái thú "Six Samurai" ở Tư thế tấn công ngửa: Chọn mục tiêu vào 2 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại các mục tiêu đó lên tay.


                                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                  If the only monster you control is 1 "Six Samurai" monster in face-up Attack Position: Target 2 cards your opponent controls; return those targets to the hand.


                                                                  R Rarity
                                                                  Empress Judge
                                                                  R Rarity
                                                                  Empress Judge
                                                                  Empress Judge
                                                                  EARTH 6
                                                                  Empress Judge
                                                                  Nữ vương phán quyết
                                                                  • ATK:

                                                                  • 2100

                                                                  • DEF:

                                                                  • 1700


                                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                                  "Queen's Double" + "Hibikime"


                                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                  "Queen's Double" + "Hibikime"


                                                                  R Rarity
                                                                  Empress Judge
                                                                  R Rarity
                                                                  Empress Judge
                                                                  Empress Judge
                                                                  EARTH 6
                                                                  Empress Judge
                                                                  Nữ vương phán quyết
                                                                  • ATK:

                                                                  • 2100

                                                                  • DEF:

                                                                  • 1700


                                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                                  "Queen's Double" + "Hibikime"


                                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                  "Queen's Double" + "Hibikime"


                                                                  R Rarity
                                                                  Empress Judge
                                                                  R Rarity
                                                                  Empress Judge
                                                                  Empress Judge
                                                                  EARTH 6
                                                                  Empress Judge
                                                                  Nữ vương phán quyết
                                                                  • ATK:

                                                                  • 2100

                                                                  • DEF:

                                                                  • 1700


                                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                                  "Queen's Double" + "Hibikime"


                                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                  "Queen's Double" + "Hibikime"


                                                                  R Rarity
                                                                  Labyrinth Tank
                                                                  R Rarity
                                                                  Labyrinth Tank
                                                                  Labyrinth Tank
                                                                  DARK 7
                                                                  Labyrinth Tank
                                                                  Xe tăng ác của mê cung
                                                                  • ATK:

                                                                  • 2400

                                                                  • DEF:

                                                                  • 2400


                                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                                  "Giga-Tech Wolf" + "Cannon Soldier"


                                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                  "Giga-Tech Wolf" + "Cannon Soldier"


                                                                  UR Rarity
                                                                  Legendary Six Samurai - Shi En
                                                                  UR Rarity
                                                                  Legendary Six Samurai - Shi En
                                                                  Legendary Six Samurai - Shi En
                                                                  DARK 5
                                                                  Legendary Six Samurai - Shi En
                                                                  Sáu Samurai thực - Shi En
                                                                  • ATK:

                                                                  • 2500

                                                                  • DEF:

                                                                  • 1400


                                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                                  1 Warrior Tuner + 1+ quái thú "Six Samurai"
                                                                  Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Nếu lá bài này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể phá huỷ một "Six Samurai" mà bạn điều khiển.


                                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                  1 Warrior Tuner + 1+ non-Tuner "Six Samurai" monsters Once per turn, when your opponent activates a Spell/Trap Card (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. If this card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can destroy another "Six Samurai" monster you control instead.


                                                                  UR Rarity
                                                                  Legendary Six Samurai - Shi En
                                                                  UR Rarity
                                                                  Legendary Six Samurai - Shi En
                                                                  Legendary Six Samurai - Shi En
                                                                  DARK 5
                                                                  Legendary Six Samurai - Shi En
                                                                  Sáu Samurai thực - Shi En
                                                                  • ATK:

                                                                  • 2500

                                                                  • DEF:

                                                                  • 1400


                                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                                  1 Warrior Tuner + 1+ quái thú "Six Samurai"
                                                                  Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Nếu lá bài này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể phá huỷ một "Six Samurai" mà bạn điều khiển.


                                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                  1 Warrior Tuner + 1+ non-Tuner "Six Samurai" monsters Once per turn, when your opponent activates a Spell/Trap Card (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. If this card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can destroy another "Six Samurai" monster you control instead.


                                                                  UR Rarity
                                                                  Legendary Six Samurai - Shi En
                                                                  UR Rarity
                                                                  Legendary Six Samurai - Shi En
                                                                  Legendary Six Samurai - Shi En
                                                                  DARK 5
                                                                  Legendary Six Samurai - Shi En
                                                                  Sáu Samurai thực - Shi En
                                                                  • ATK:

                                                                  • 2500

                                                                  • DEF:

                                                                  • 1400


                                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                                  1 Warrior Tuner + 1+ quái thú "Six Samurai"
                                                                  Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Nếu lá bài này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể phá huỷ một "Six Samurai" mà bạn điều khiển.


                                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                  1 Warrior Tuner + 1+ non-Tuner "Six Samurai" monsters Once per turn, when your opponent activates a Spell/Trap Card (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. If this card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can destroy another "Six Samurai" monster you control instead.


                                                                     

                                                                  Chiến thuật đánh tay cơ bản

                                                                  Balance
                                                                  Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
                                                                  Balance

                                                                  Cần 3 UR

                                                                  UR Rarity
                                                                  Mirror Wall
                                                                  UR Rarity
                                                                  Mirror Wall
                                                                  UR Rarity
                                                                  Mirror Wall

                                                                  Main: 20

                                                                  SR Rarity
                                                                  Familiar-Possessed - Aussa
                                                                  SR Rarity
                                                                  Familiar-Possessed - Aussa
                                                                  Familiar-Possessed - Aussa
                                                                  EARTH 4
                                                                  Familiar-Possessed - Aussa
                                                                  Người sở hữu hồn nhập - Aussa
                                                                  • ATK:

                                                                  • 1850

                                                                  • DEF:

                                                                  • 1500


                                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                                  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Deck của bạn) bằng cách gửi 1 "Aussa the Earth Charmer" mặt ngửa và 1 quái thú EARTH mặt ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


                                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                  You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Aussa the Earth Charmer" and 1 face-up EARTH monster you control to the GY. If this card Special Summoned by its own effect attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


                                                                  SR Rarity
                                                                  Familiar-Possessed - Aussa
                                                                  SR Rarity
                                                                  Familiar-Possessed - Aussa
                                                                  Familiar-Possessed - Aussa
                                                                  EARTH 4
                                                                  Familiar-Possessed - Aussa
                                                                  Người sở hữu hồn nhập - Aussa
                                                                  • ATK:

                                                                  • 1850

                                                                  • DEF:

                                                                  • 1500


                                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                                  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Deck của bạn) bằng cách gửi 1 "Aussa the Earth Charmer" mặt ngửa và 1 quái thú EARTH mặt ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


                                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                  You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Aussa the Earth Charmer" and 1 face-up EARTH monster you control to the GY. If this card Special Summoned by its own effect attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


                                                                  SR Rarity
                                                                  Familiar-Possessed - Eria
                                                                  SR Rarity
                                                                  Familiar-Possessed - Eria
                                                                  Familiar-Possessed - Eria
                                                                  WATER 4
                                                                  Familiar-Possessed - Eria
                                                                  Người sở hữu hồn nhập - Eria
                                                                  • ATK:

                                                                  • 1850

                                                                  • DEF:

                                                                  • 1500


                                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                                  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Deck của bạn) bằng cách gửi 1 "Eria the Water Charmer" mặt ngửa và 1 quái thú NƯỚC ngửa mặt mà bạn điều khiển tới Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


                                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                  You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Eria the Water Charmer" and 1 face-up WATER monster you control to the GY. If this card Special Summoned by its own effect attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


                                                                  SR Rarity
                                                                  Familiar-Possessed - Eria
                                                                  SR Rarity
                                                                  Familiar-Possessed - Eria
                                                                  Familiar-Possessed - Eria
                                                                  WATER 4
                                                                  Familiar-Possessed - Eria
                                                                  Người sở hữu hồn nhập - Eria
                                                                  • ATK:

                                                                  • 1850

                                                                  • DEF:

                                                                  • 1500


                                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                                  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Deck của bạn) bằng cách gửi 1 "Eria the Water Charmer" mặt ngửa và 1 quái thú NƯỚC ngửa mặt mà bạn điều khiển tới Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


                                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                  You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Eria the Water Charmer" and 1 face-up WATER monster you control to the GY. If this card Special Summoned by its own effect attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


                                                                  SR Rarity
                                                                  Familiar-Possessed - Hiita
                                                                  SR Rarity
                                                                  Familiar-Possessed - Hiita
                                                                  Familiar-Possessed - Hiita
                                                                  FIRE 4
                                                                  Familiar-Possessed - Hiita
                                                                  Người sở hữu hồn nhập - Hiita
                                                                  • ATK:

                                                                  • 1850

                                                                  • DEF:

                                                                  • 1500


                                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                                  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Deck của bạn) bằng cách gửi 1 "Hiita the Fire Charmer" mặt ngửa và 1 quái thú LỬA ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


                                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                  You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Hiita the Fire Charmer" and 1 face-up FIRE monster you control to the GY. If this card Special Summoned by its own effect attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


                                                                  SR Rarity
                                                                  Familiar-Possessed - Hiita
                                                                  SR Rarity
                                                                  Familiar-Possessed - Hiita
                                                                  Familiar-Possessed - Hiita
                                                                  FIRE 4
                                                                  Familiar-Possessed - Hiita
                                                                  Người sở hữu hồn nhập - Hiita
                                                                  • ATK:

                                                                  • 1850

                                                                  • DEF:

                                                                  • 1500


                                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                                  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Deck của bạn) bằng cách gửi 1 "Hiita the Fire Charmer" mặt ngửa và 1 quái thú LỬA ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


                                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                  You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Hiita the Fire Charmer" and 1 face-up FIRE monster you control to the GY. If this card Special Summoned by its own effect attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


                                                                  SR Rarity
                                                                  Familiar-Possessed - Wynn
                                                                  SR Rarity
                                                                  Familiar-Possessed - Wynn
                                                                  Familiar-Possessed - Wynn
                                                                  WIND 4
                                                                  Familiar-Possessed - Wynn
                                                                  Người sở hữu hồn nhập - Wynn
                                                                  • ATK:

                                                                  • 1850

                                                                  • DEF:

                                                                  • 1500


                                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                                  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Deck của bạn) bằng cách gửi 1 "Wynn the Wind Charmer" mặt ngửa và 1 quái thú GIÓ mặt ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


                                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                  You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Wynn the Wind Charmer" and 1 face-up WIND monster you control to the GY. If this card Special Summoned by its own effect attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


                                                                  SR Rarity
                                                                  Familiar-Possessed - Wynn
                                                                  SR Rarity
                                                                  Familiar-Possessed - Wynn
                                                                  Familiar-Possessed - Wynn
                                                                  WIND 4
                                                                  Familiar-Possessed - Wynn
                                                                  Người sở hữu hồn nhập - Wynn
                                                                  • ATK:

                                                                  • 1850

                                                                  • DEF:

                                                                  • 1500


                                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                                  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Deck của bạn) bằng cách gửi 1 "Wynn the Wind Charmer" mặt ngửa và 1 quái thú GIÓ mặt ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


                                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                  You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Wynn the Wind Charmer" and 1 face-up WIND monster you control to the GY. If this card Special Summoned by its own effect attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


                                                                  N Rarity
                                                                  Power of the Guardians
                                                                  N Rarity
                                                                  Power of the Guardians
                                                                  Power of the Guardians
                                                                  Spell Equip
                                                                  Power of the Guardians
                                                                  Sức mạnh của các vệ binh

                                                                   Hiệu ứng (VN):

                                                                   Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


                                                                   Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                   If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


                                                                   N Rarity
                                                                   Power of the Guardians
                                                                   N Rarity
                                                                   Power of the Guardians
                                                                   Power of the Guardians
                                                                   Spell Equip
                                                                   Power of the Guardians
                                                                   Sức mạnh của các vệ binh

                                                                    Hiệu ứng (VN):

                                                                    Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


                                                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                    If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


                                                                    N Rarity
                                                                    Power of the Guardians
                                                                    N Rarity
                                                                    Power of the Guardians
                                                                    Power of the Guardians
                                                                    Spell Equip
                                                                    Power of the Guardians
                                                                    Sức mạnh của các vệ binh

                                                                     Hiệu ứng (VN):

                                                                     Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


                                                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                     If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


                                                                     SR Rarity
                                                                     Super Rush Headlong
                                                                     SR Rarity
                                                                     Super Rush Headlong
                                                                     Super Rush Headlong
                                                                     Spell Quick
                                                                     Super Rush Headlong
                                                                     Xông thẳng vào và húc

                                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                                      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển và tuyên bố 1 Thuộc tính; nếu mục tiêu đó chiến đấu với quái thú của đối thủ bằng Thuộc tính đó trong lượt này, hãy phá huỷ quái thú của đối thủ đó khi bắt đầu Damage Step.


                                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                      Target 1 face-up monster you control and declare 1 Attribute; if that target battles an opponent's monster with that Attribute this turn, destroy that opponent's monster at the start of the Damage Step.


                                                                      SR Rarity
                                                                      Super Rush Headlong
                                                                      SR Rarity
                                                                      Super Rush Headlong
                                                                      Super Rush Headlong
                                                                      Spell Quick
                                                                      Super Rush Headlong
                                                                      Xông thẳng vào và húc

                                                                       Hiệu ứng (VN):

                                                                       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển và tuyên bố 1 Thuộc tính; nếu mục tiêu đó chiến đấu với quái thú của đối thủ bằng Thuộc tính đó trong lượt này, hãy phá huỷ quái thú của đối thủ đó khi bắt đầu Damage Step.


                                                                       Hiệu ứng gốc (EN):

                                                                       Target 1 face-up monster you control and declare 1 Attribute; if that target battles an opponent's monster with that Attribute this turn, destroy that opponent's monster at the start of the Damage Step.


                                                                       SR Rarity
                                                                       Super Rush Headlong
                                                                       SR Rarity
                                                                       Super Rush Headlong
                                                                       Super Rush Headlong
                                                                       S