Hướng Dẫn Chơi Infernity

Hướng Dẫn Chơi Infernity

 Infernity có một điểm đặc trưng là đi theo lối chơi tay 0 có lá nào cả :D, nếu bạn không có lá nào trên tay thì Infernity sẽ kích được thêm hiệu ứng


 Đây là một deck combo với khả năng swarm quái và search rất mạnh, mạnh nhất ở turn 1 và đi turn 2 rất dễ gãy :D

 một board quen thuộc của deck này là quái có khả năng gây khó chịu cho địch ( bắn phá hay không bị phá hủy,... ) và úp một đống lá gây khó chịu cho địch ( bắn phá, úp quái,... ) sau đó OTK hoặc tạo thế áp đảo ở turn sau

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 seo ốp à gót

Shell of a Ghost (Skill Card) (100%)

 Rarity
Shell of a Ghost (Skill Card)
 Rarity
Shell of a Ghost (Skill Card)
Shell of a Ghost (Skill Card)
Shell of a Ghost (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng nếu bạn có 0 lá bài trong tay và bạn chỉ điều khiển quái thú "Infernity" . Bạn có thể lấy 1 "Infernity Launcher" từ Deck của mình và đặt nó ở đầu Deck của bạn. Sau đó, đặt 1 "Infernity Launcher" từ bên ngoài Deck của bạn ở cuối Deck của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used if you have 0 cards in your hand and you only control "Infernity" monsters. You can take 1 "Infernity Launcher" from your Deck and place it at the top of your Deck. Then place 1 "Infernity Launcher" from outside your Deck at the bottom of your Deck. This Skill can only be used once per Duel.


 nhớ là bạn phải không có bài trên tay và quái trên sân bạn phải toàn là Infernity mới dùng được


 Skill này cho phép bạn chọn 1 Infernity Launcher từ deck và đặt lên top deck, sau đó nhét thêm 1 Infernity Launcher từ ngoài bộ bài vào dưới đáy của deck, nghĩa là trên lý thuyết bạn có 4 Infenity Launcher trong 1 deck

 Nice Balance KomoneyCore

 

Infernity Launcher (x3)

SR Rarity
Infernity Launcher
SR Rarity
Infernity Launcher
Infernity Launcher
Spell Continuous
Infernity Launcher
Máy phóng hỏa ngục vô tận

  Hiệu ứng (VN):

  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Infernity" từ tay của bạn đến Mộ. Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 "Infernity" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng. Bạn phải không có lá bài nào trong tay để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Once per turn: You can send 1 "Infernity" monster from your hand to the Graveyard. You can send this card to the Graveyard, then target up to 2 "Infernity" monsters in your Graveyard; Special Summon them. You must have no cards in your hand to activate and to resolve this effect.


   1 trong 2 linh hồn của deck, nó có khả năng làm tay bạn mất 2 card ( 1 là lá này và 1 là lá bị lá này ném xuống mộ ) nên trên lý thuyết nó đã giúp bạn bỏ phân nửa lá trên tay ( do duel links đi turn 1 chỉ có 4 lá ), không những thế ( khi không có bài trên tay ) bạn có thể send lá này từ sân xuống mộ để chọn lên tới 2 quái Infernity từ mộ và nhảy nó lên.


   bạn bắt buộc phải đem x3 vì muốn 1 lá trên tay, 1 lá search được do skill ( đặt lên top deck rồi lên Stardust Charge Warrior draw lên tay ) 1 lá search bởi Archfiend, còn 1 lá do skill tạo ra thì backup hoặc combo tiếp :D

  Infernity Archfiend (x3)

  UR Rarity
  Infernity Archfiend
  UR Rarity
  Infernity Archfiend
  Infernity Archfiend
  DARK 4
  Infernity Archfiend
  Quỉ hỏa ngục vô tận
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 1200


  Hiệu ứng (VN):

  Khi bạn rút lá bài này, nếu bạn không có lá bài khác trong tay: Bạn có thể để lộ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Infernity" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn phải không có lá bài nào trong tay để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When you draw this card, if you have no other cards in your hand: You can reveal this card; Special Summon this card from your hand. When this card is Special Summoned: You can add 1 "Infernity" card from your Deck to your hand. You must have no cards in your hand to activate and to resolve this effect.


   mạnh đến mức bị gắn số 1 nhưng hên là còn thả trong Duel Links, một trong hai linh hồn của deck


    nó mạnh ở hiệu ứng lẫn body, deck lẫn skill không lock bạn chỉ triệu hồi Synchro nên Level 4 của con này có thể Xyz, hên mà bây giờ chơi Synchro và Xyz Rank 6 nên không còn spam Number 70 hay Abyss Dweller và Roach nữa ( happi )

   thứ gì mạnh hơn 1 searcher nào, nó là search không once per turn, tự nhảy, Level 4 ( yes Level 4 là vua của các Level ), mọi chuyện đéo có gì để nói cho đến khi nó search hẳn 2 trap của Infernity trong đó có 1 counter trap hoặc Supression và 1 Break, 

   ờ thì nó không trên tay thì làm sao chơi được, nó search được bởi lá khác đấy Peter, thậm chí draw lên bởi lá khác do nó x3 mà deck chỉ có 16 lá ở turn 1 nên tỉ lệ bóc lên rất cao

  Infernity Sage (x3 )

  N Rarity
  Infernity Sage
  N Rarity
  Infernity Sage
  Infernity Sage
  DARK 2
  Infernity Sage
  Thuật sư hỏa ngục vô tận
  • ATK:

  • 400

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ toàn bộ bài trên tay của mình. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 "Infernity" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn phải không có lá bài nào trong tay để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernity Sage" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your Main Phase: You can discard your entire hand. If this card is sent to the GY: You can send 1 "Infernity" monster from your Deck to the GY. You must have no cards in your hand to activate and to resolve this effect. You can only use each effect of "Infernity Sage" once per turn.


   thay vì ném từng lá xuống mộ thì con này ném cmn tất cả bài trên tay xuống mộ luôn cho nhanh, con này là Level 2 Tuner nên đã thay thế slot của bé bọ :(


   nếu con này gửi xuống mộ thì sẽ ném 1 quái Infernity xuống mộ, nó ném thằng ml Archfiend và bạn hồi sinh Archfiend lên, Archfiend trigger effect và search, +100 balance

  Infernity Wildcat (x0-1)

  N Rarity
  Infernity Wildcat
  N Rarity
  Infernity Wildcat
  Infernity Wildcat
  DARK 3
  Infernity Wildcat
  Mèo hoang hỏa ngục vô tận
  • ATK:

  • 1400

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi 1 "Infernity" trong tay bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Infernity Wildcat" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi bạn không có lá bài trong tay: Bạn có thể loại bỏ 1 "Infernity" khỏi Mộ của bạn; tăng hoặc thấp hơn Cấp độ của lá bài này 1 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Infernity Wildcat" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Special Summon this card (from your hand) by sending 1 other "Infernity" monster in your hand to the GY. You can only Special Summon "Infernity Wildcat" once per turn this way. While you have no cards in your hand: You can banish 1 "Infernity" monster from your GY; increase or decrease the Level of this card by 1 until the end of this turn. You can only use this effect of "Infernity Wildcat" once per turn.


   tự nhảy và giảm 1 Level... hết

  Infernity Break (x1)

  UR Rarity
  Infernity Break
  UR Rarity
  Infernity Break
  Infernity Break
  Trap Normal
  Infernity Break
  Sét hỏa ngục vô tận

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn không có lá bài nào trong tay: Chọn vào 1 "Infernity" trong Mộ của bạn và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đầu tiên, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ mục tiêu thứ hai.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you have no cards in your hand: Target 1 "Infernity" card in your Graveyard and 1 card your opponent controls; banish the first target, and if you do, destroy the second target.


    search được, bắn 1 card opp với cái giá banish 1 Infernity dưới mộ, do bọn này sau combo và đang combo có 1 đống Infernity dưới mộ nên lá này luôn luôn có hàng để bắn

   Infernity Barrier (x1)

   UR Rarity
   Infernity Barrier
   UR Rarity
   Infernity Barrier
   Infernity Barrier
   Trap Counter
   Infernity Barrier
   Rào chắn hỏa ngục vô tận

    Hiệu ứng (VN):

    Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng của quái thú, trong khi bạn điều khiển "Infernity" và không có lá bài nào trong tay: Hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When your opponent activates a Spell/Trap Card, or monster effect, while you control a face-up Attack Position "Infernity" monster and have no cards in your hand: Negate the activation, and if you do, destroy that card.


     chỉ có counter trap mới chen vào counter trap nên lá này khi kích hoạt sẽ tăng tỉ lệ thắng của bạn lên rất nhiều vì nó negate xong destroy, nhưng bạn phải có quái Infernity trong tư thế tấn công để dùng


     yeh, nó search được

    Infernity Suppression (x0-1)

    SR Rarity
    Infernity Suppression
    SR Rarity
    Infernity Suppression
    Infernity Suppression
    Trap Normal
    Infernity Suppression
    Hỏa ngục vô tận đàn áp

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn không có lá bài nào trong tay, bạn có thể kích hoạt lá bài này khi nó được Úp. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú trong khi bạn điều khiển "Infernity" Vô sinh": Vô hiệu hoá hiệu ứng, sau đó, bạn có thể gây sát thương cho đối thủ bằng với Cấp x 100 của quái thú đang kích hoạt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Infernity Suppression" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you have no cards in your hand, you can activate this card the turn it was Set. When your opponent activates a monster effect while you control an "Infernity" monster: Negate the effect, then, you can inflict damage to your opponent equal to the activating monster's Level x 100. You can only activate 1 "Infernity Suppression" per turn.


      search được, mạnh lẫn đi trước hoặc đi sau do nó có thể negate và kích hoạt ngay turn nó được set, nhưng bạn phải không có lá trên tay và điều khiển quái Infernity

     Contract with the Void (x0-1)

     N Rarity
     Contract with the Void
     N Rarity
     Contract with the Void
     Contract with the Void
     Spell Normal
     Contract with the Void
     Thỏa thuận của luyện ngục

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn có 3 lá bài khác trong tay hoặc lớn hơn: Bỏ toàn bài trên tay của bạn, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Infernity" hoặc 1 quái thú DARK Dragon Synchro Cấp 8 từ Mộ của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you have 3 or more other cards in your hand: Discard your entire hand, then you can Special Summon 1 "Infernity" monster or 1 Level 8 DARK Dragon Synchro Monster from your GY.


       ném hết card trên tay go brrrr

      Dragged Down into the Grave (x0-1)

      SR Rarity
      Dragged Down into the Grave
      SR Rarity
      Dragged Down into the Grave
      Dragged Down into the Grave
      Spell Normal
      Dragged Down into the Grave
      Kéo sâu xuống mồ

       Hiệu ứng (VN):

       Cả hai người chơi để lộ bài trên tay của mình, mỗi người chọn 1 lá bài từ tay của đối phương, sau đó bạn gửi Mộ số lá bài đã chọn từ tay của cả hai người chơi, sau đó cả hai người chơi rút 1 lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Both players reveal their hands, each chooses 1 card from their opponent's hand, then you discard the chosen cards from both players' hands, then both players draw 1 card.


        ờ thì trên lý thuyết nó cho bạn giựt 1 hand của opp và là hàng free       Extra Deck

        Big Bad Bosses


        Level 6 trong deck này là cả hệ tư tưởng nên quái Synchro Level 6 chính là một lợi thế

       Infernity Doom Archfiend (x1)

       SR Rarity
       Infernity Doom Archfiend
       SR Rarity
       Infernity Doom Archfiend
       Infernity Doom Archfiend
       DARK 6
       Infernity Doom Archfiend
       Quỉ diệt vong hỏa ngục vô tận
       • ATK:

       • 2200

       • DEF:

       • 1600


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn 1 lá bài ngửa trên sân; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó nếu bạn không có lá bài nào trong tay, bạn có thể phá hủy nó. Trong khi bạn không có lá bài nào trong tay, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ, thì bất kỳ thiệt hại nào mà lá bài này gây ra cho đối thủ của bạn sẽ được nhân đôi. Một quái thú Synchro TỐI được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này làm nguyên liệu có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 face-up card on the field; negate its effects (until the end of this turn), then if you have no cards in your hand, you can destroy it. While you have no cards in your hand, if this card battles an opponent's monster, any battle damage this card inflicts to your opponent is doubled. A DARK Synchro Monster that was Summoned using this card as material can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase.


        có thể nói Level 6 là vua của các... nó còn có chữ Infernity trong tên, có negate và destroy, gây x2 thiệt hại khi đấm nhau với quái và khi lá này làm nguyên liệu cho quái DARK Synchro thì sẽ đấm được 2 lần ( Onimaru 6000 ATK đấm 2 lần go brrrr )

       Stardust Charge Warrior (x1)

       SR Rarity
       Stardust Charge Warrior
       SR Rarity
       Stardust Charge Warrior
       Stardust Charge Warrior
       WIND 6
       Stardust Charge Warrior
       Chiến binh xung kích bụi sao
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 1300


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
       Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Stardust Charge Warrior" một lần mỗi lượt. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Stardust Charge Warrior" once per turn. This card can attack all Special Summoned monsters your opponent controls, once each.


        Level 6 draw ra Infernity Launcher... hết, tác dụng nó chỉ có thế :D

       Coral Dragon (x1)

       UR Rarity
       Coral Dragon
       UR Rarity
       Coral Dragon
       Coral Dragon
       WATER 6
       Coral Dragon
       Rồng san hô
       • ATK:

       • 2400

       • DEF:

       • 500


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Coral Dragon" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can discard 1 card, then target 1 card your opponent controls; destroy it. If this Synchro Summoned card is sent from the field to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Coral Dragon" once per turn.


        sách giáo khoa : lên con này, bắn 1, Synchro nó với quái Synchro Level 6 khác ( do con này vừa Synchro vừa Tuner ), ra Onimaru, draw 1 Infernity Launcher

       Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder (x1)

       R Rarity
       Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
       R Rarity
       Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
       Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
       DARK 12
       Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
       Cánh đen công phá - Onimaru sét thánh
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng "Blackwing" làm Nguyên liệu, nó sẽ được coi là Tuner khi ngửa mặt trên sân. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Blackwing" trong Mộ của mình; Cấp độ của lá bài này sẽ giống như Cấp độ của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder" một lần trong mỗi trận đấu. Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro chỉ sử dụng các quái thú Synchro tấn công, thì lá bài này chỉ nhận được 3000 ATK trong Damage Step.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned using a "Blackwing" monster as Material, it is treated as a Tuner while face-up on the field. Cannot be destroyed by card effects. You can target 1 "Blackwing" monster in your Graveyard; this card's Level becomes the same as that monster's. You can only use this effect of "Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder" once per Duel. If this card that was Synchro Summoned using only Synchro Monsters attacks, this card gains 3000 ATK during the Damage Step only.


        Big Bad Boss


        không bị destroy bởi card effect : check
        Synchro bởi nguyên liệu toàn quái Synchro khi đấm tăng 3000 ATK lên 6000 : check
        Level 12 nên 6 + 6 = 12 : check
        không sợ target hay banish : có nữa thì con này bị ban lâu rồi :v

        anyway con này boss siêu vjp của bọn này, OTK dễ, tự bảo kê, nhưng đó là lý thuyết chứ Book Of Moon hay Karma Cut thì vẫn rén

       Number 70: Malevolent Sin (x0-1)

       SR Rarity
       Number 70: Malevolent Sin
       SR Rarity
       Number 70: Malevolent Sin
       Number 70: Malevolent Sin
       DARK
       Number 70: Malevolent Sin
       Con số 70: Tội ác tử thần
       • ATK:

       • 2400

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


        chúa tể OTK, ông hoàng staple, lên chỉ cần 2 quái Level 4, body ổn, có khả năng banish quái đến standby phase tiếp theo của opp, nhưng trước khi tới standby phase thì bạn OTK họ cmnr :D. Con này cực kỳ thỏa mãn khi bạn banish quái Xyz và nhìn từng nguyên liệu của lá Xyz đó send xuống mộ :3

       Inzektor Exa-Beetle và Digital Bug Rhinosebus (x0-1)

       R Rarity
       Inzektor Exa-Beetle
       R Rarity
       Inzektor Exa-Beetle
       Inzektor Exa-Beetle
       DARK
       Inzektor Exa-Beetle
       Người côn chùng bọ hung sừng Y
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 6
       Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của một trong hai người chơi; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng một nửa ATK và DEF ban đầu của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 lá bài ngửa ở mỗi bên của sân; gửi các mục tiêu đó đến Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 6 monsters When this card is Xyz Summoned: You can target 1 monster in either player's Graveyard; equip that target to this card. This card gains ATK and DEF equal to half the original ATK and DEF of the monster equipped by this effect. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up card on each side of the field; send those targets to the Graveyard.


       R Rarity
       Digital Bug Rhinosebus
       R Rarity
       Digital Bug Rhinosebus
       Digital Bug Rhinosebus
       LIGHT
       Digital Bug Rhinosebus
       Bọ kỹ thuật số kiến vương hệ thống
       • ATK:

       • 2600

       • DEF:

       • 2200


       Hiệu ứng (VN):

       2 hoặc nhiều hơn quái thú Cấp 7 LIGHT Loại côn trùng
       Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; phá huỷ (các) quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển với DEF cao nhất (tất cả, nếu bằng nhau).


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 or more Level 7 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 5 or 6 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy the face-up monster(s) your opponent controls with the highest DEF (all, if tied).


        Exa-Beetle không những có khả năng,... có cái cc ấy Peter à, con này được đem vì nó Rank 6 Insect để lên Rhinosebus thôi chứ effect gì tầm này, vì sao con này mạnh mà không dùng effect ? Vì bạn đi turn 1 thì opp làm gì có quái cho bạn send xuống mộ hay NTR quái từ mộ.


        Rhinosebus : lên bằng cách detact 2 nguyên liệu Xyz của quái Xyz Insect Rank 5 hay 6, và con quái Xyz đó và nguyên liệu còn lại sẽ thành nguyên liệu Xyz cho con này, con này dùng hiệu ứng ở cả turn địch lẫn mình, bạn detact 1 nguyên liệu và bắn quái thú có thủ to nhất, nếu quái ngửa của opp thủ bằng nhau thì tiêu diệt hết quái đó :D, ờ thì nó chỉ bắn quái thủ to nhất nên bạn không bắn được quái quan trọng của đối phương, nhưng đó là lý thuyết, còn thực tế khi opp lên boss hoặc sắp lên boss, bạn bắn ngay điểm quan trọng đó sẽ shutdown combo của opp 

       Shiranui Squiresaga (x0-1)

       UR Rarity
       Shiranui Squiresaga
       UR Rarity
       Shiranui Squiresaga
       Shiranui Squiresaga
       FIRE 7
       Shiranui Squiresaga
       Thần yêu ma Bất Tri Hỏa
       • ATK:

       • 2100

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Squiresaga(s)" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn, sau đó áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự, tùy thuộc vào quái thú trước khi bị loại bỏ, nếu đó là bất kỳ hiệu ứng nào trong số này.
       ● Zombie: Bạn có thể có tất cả quái thú mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK.
       ● LỬA: Bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.
       ● Synchro: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trên sân.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can only Special Summon "Shiranui Squiresaga(s)" once per turn. Once per turn: You can banish 1 face-up monster you control or in your GY, then apply these effects, in sequence, depending on what the monster was before it was banished, if it was any of these. ● Zombie: You can have all monsters you control gain 300 ATK. ● FIRE: You can destroy 1 Spell/Trap on the field. ● Synchro: You can destroy 1 monster on the field.


        bạn nhớ con Tuner 3 sao ở trên có khả năng tự nhảy chứ ? Lên con này rồi bắn 1 :v

       Dark Highlander (x0-1)

       UR Rarity
       Dark Highlander
       UR Rarity
       Dark Highlander
       Dark Highlander
       DARK 7
       Dark Highlander
       Vua trừng phạt Highlander
       • ATK:

       • 2800

       • DEF:

       • 2300


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner loại quái thú + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner loại quái thú
       Cả hai người chơi không thể Synchro Summon. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ điều khiển được trang bị Lá bài Trang bị; phá hủy tất cả các Lá bài Trang bị được trang bị cho quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 400 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi lá bài bị phá hủy.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Fiend-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Fiend-Type monsters Neither player can Synchro Summon. Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls that is equipped with an Equip Card; destroy all Equip Cards equipped to that monster, and if you do, inflict 400 damage to your opponent for each card destroyed.


        Rose Dragon thì cúi cái đầu xuống :)

       Cyber Slash Harpie Lady (x0-1)

       UR Rarity
       Cyber Slash Harpie Lady
       UR Rarity
       Cyber Slash Harpie Lady
       Cyber Slash Harpie Lady
       WIND 8
       Cyber Slash Harpie Lady
       Quý cô Harpie giáp cào
       • ATK:

       • 2600

       • DEF:

       • 1400


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 "Harpie" mà bạn điều khiển như một Tuner. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển hoặc 1 "Harpie" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Slash Harpie Lady" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 "Harpie" monster you control as a Tuner. This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. When a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 monster your opponent controls or 1 "Harpie" monster you control; return it to the hand. You can only use this effect of "Cyber Slash Harpie Lady" once per turn.


        không khuyến khích lắm vì 6+2 = 8, nhưng nhờ Wildcat bạn cũng có thể 4 + 4 = 8, chủ yếu lên con này lấy cái body 2600 ATK và return card       Staple

        

       Invoked Caliga, Invocation và Aleister the Invoker (nhờn)

       R Rarity
       Invoked Caliga
       R Rarity
       Invoked Caliga
       Invoked Caliga
       DARK 4
       Invoked Caliga
       Triệu hoán thú Caliga
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 1800


       Hiệu ứng (VN):

       "Aleister the Invoker" + 1 quái thú DARK
       Nếu hiệu ứng quái thú của người chơi cố kích hoạt, không quái thú nào trong số quái thú của người chơi đó có thể kích hoạt hiệu ứng của chúng trong phần còn lại của lượt này khi lá bài này đang ngửa trên sân. Mỗi người chơi chỉ có thể tấn công với 1 quái thú trong mỗi Battle Phase.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       "Aleister the Invoker" + 1 DARK monster If a player's monster effect attempts to activate, none of that player's monsters can activate their effects for the rest of this turn while this card is face-up on the field. Each player can attack with only 1 monster during each Battle Phase.


       R Rarity
       Invocation
       R Rarity
       Invocation
       Invocation
       Spell Normal
       Invocation
       Phép triệu hoán

        Hiệu ứng (VN):

        Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu Triệu hồi Quái thú Fusion "Invoked" theo cách này, bạn cũng có thể loại bỏ quái thú khỏi sân của mình và / hoặc Mộ của người chơi dưới dạng Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số "Aleister the Invoker"; xáo trộn lá bài này vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Invocation" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand as Fusion Material. If Summoning an "Invoked" Fusion Monster this way, you can also banish monsters from your field and/or either player's GY as Fusion Material. If this card is in your GY: You can target 1 of your banished "Aleister the Invoker"; shuffle this card into the Deck, and if you do, add that card to your hand. You can only use this effect of "Invocation" once per turn.


        UR Rarity
        Aleister the Invoker
        UR Rarity
        Aleister the Invoker
        Aleister the Invoker
        DARK 4
        Aleister the Invoker
        Triệu hoán sư aleister
        • ATK:

        • 1000

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 "Invocation" từ Deck của mình lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn. If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 "Invocation" from your Deck to your hand.


         đùa tí làm gì căng 🐧

        Mystical Space Typhoon (x2-3)

        UR Rarity
        Mystical Space Typhoon
        UR Rarity
        Mystical Space Typhoon
        Mystical Space Typhoon
        Spell Quick
        Mystical Space Typhoon
        Cơn lốc thần bí

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


          như một infernity nào đó nói : đi sau = pay 3 backrow opp, nếu bạn đi đầu thì set lên sân để không còn lá nào trên tay, đi sau thì bắn spell/trap opp không once per turn

         Into the Void (x3)

         UR Rarity
         Into the Void
         UR Rarity
         Into the Void
         Into the Void
         Spell Normal
         Into the Void
         Vô cõi luyện ngục

          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn có 3 lá bài hoặc lớn hơn trong tay: Rút 1 lá bài, và nếu bạn làm việc đó, trong End Phase của lượt này, hãy gửi Mộ toàn bài trên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you have 3 or more cards in your hand: Draw 1 card, and if you do, during the End Phase of this turn, discard your entire hand.


           draw 1... ý tui là vào End Phase thì bạn ném hết bài trên tay nên nếu bạn lỡ set full backrow hay cầm toàn quái thì lá này giúp bạn không còn bài trên tay để dùng Barrier

          Dark World Dealings (x2-3)

          UR Rarity
          Dark World Dealings
          UR Rarity
          Dark World Dealings
          Dark World Dealings
          Spell Normal
          Dark World Dealings
          Giao dịch ở thế giới hắc ám

           Hiệu ứng (VN):

           Mỗi người chơi rút 1 lá bài, sau đó mỗi người chơi gửi xuống Mộ 1 lá bài.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Each player draws 1 card, then each player discards 1 card.


            đang bị dùng ít đi, thậm chí là x0 vì trên lý thuyết sau khi dùng lá này -1 tài nguyên, dù nó giảm bài trên tay nhưng không giảm hết như Into The Void

           Monster Reborn (x1)

           UR Rarity
           Monster Reborn
           UR Rarity
           Monster Reborn
           Monster Reborn
           Spell Normal
           Monster Reborn
           Phục sinh quái thú

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
            Phân loại:

            khi Archfiend được triệu hồi đặc biệt sẽ search 1 Infernity

            Card Advance (x0-3)

            N Rarity
            Card Advance
            N Rarity
            Card Advance
            Card Advance
            Spell Normal
            Card Advance
            Lá bài nâng tầm

             Hiệu ứng (VN):

             Nhìn vào tối đa 5 lá bài từ đầu Deck của bạn, sau đó đặt chúng lên đầu Deck theo thứ tự bất kỳ. Bạn có thể Triệu hồi Hiến tế 1 quái thú ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp trong lượt này. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Look at up to 5 cards from the top of your Deck, then place them on the top of the Deck in any order. You can Tribute Summon 1 monster in addition to your Normal Summon/Set this turn. (You can only gain this effect once per turn.)


              từng luôn đi chung với bọn này, đơn giản là nó cho bạn xếp 5 lá trên đầu để mấy con synchro draw 1             Combo

              do các combo như Launcher lôi lại 2 quái dưới mộ rồi ra Exa-Beetle -> Rhinosebus set 3 end turn quá nổi tiếng nên cũng chỉ nói sơ qua, ở đây là các combo tình huống

             Monster Reborn (Monster Reborn)

             UR Rarity
             Monster Reborn
             UR Rarity
             Monster Reborn
             Monster Reborn
             Spell Normal
             Monster Reborn
             Phục sinh quái thú

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
              Phân loại:

               yêu cầu : 1 Archfiend dưới mộ, 1 Monster Reborn, trên tay không còn lá nào ( có thể dùng dealings hoặc nếu là spell/trap thì úp xuống sân )              I> hồi sinh Archfiend, search Sage, Normal Summon Sage, dùng skill để Launcher lên top deck
              II> Synchro lên Stardust Charge Warrior, draw 1, dùng Launcher chọn Archfiend và Sage dưới mộ kéo lên
              III> Archfiend search Launcher, sau đó synchro Level 6 bất kỳ. Lúc này bạn sẽ có lựa chọn theo 2 hướng Exa-Beetle hay Onimaru, tùy trường hợp

               Nếu là Beetle, equip Sage từ mộ bạn rồi lên Rhinosebus, Sage xuống mộ ném Archfiend từ deck xuống, Launcher kéo Archfiend và Sage lên, Archfiend search Launcher tiếp ( hoặc trap ), Synchro lên Coral Dragon, nếu bạn dùng quai Level 6 ở III là Doom Archfiend thì dùng Launcher kéo lên để Synchro ra Onimaru
               

              Infernity Archfiend (Sách giáo khoa turn 1)

              UR Rarity
              Infernity Archfiend
              UR Rarity
              Infernity Archfiend
              Infernity Archfiend
              DARK 4
              Infernity Archfiend
              Quỉ hỏa ngục vô tận
              • ATK:

              • 1800

              • DEF:

              • 1200


              Hiệu ứng (VN):

              Khi bạn rút lá bài này, nếu bạn không có lá bài khác trong tay: Bạn có thể để lộ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Infernity" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn phải không có lá bài nào trong tay để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When you draw this card, if you have no other cards in your hand: You can reveal this card; Special Summon this card from your hand. When this card is Special Summoned: You can add 1 "Infernity" card from your Deck to your hand. You must have no cards in your hand to activate and to resolve this effect.


               yêu cầu : 1 Launcher, 1 Archfiend, 1 Sage


               I> Dùng Launcher ném Archfiend, Normal Sage, úp lá còn lại. Lúc này bạn sẽ không còn card trên tay
              II> Launcher gọi lại Archfiend, search Launcher khác, úp Launcher để không còn bài trên tay, kích skill Shell Of A Ghost
              III> Lên Stardust Charge Warrior, draw Launcher, úp Launcher để tay không còn card, lúc này bạn có 2 Launcher đang úp
              IV> Kích Launcher gọi lại Archfiend và Sage search 1 trap ( thường ưu tiên Barrier ), úp lại để không còn bài trên tay :D, Synchro ra Doom Archfiend, Sage ném Archfiend
              V> Doom Archfiend bắn 1 nếu có ( card tạo bởi skill ), Xyz ra Exa-Beetle -> Rhinosebus, Launcher lôi lại Doom Archfiend và Archfiend, search 1 trap nữa.
               
              Bom Field 3 quái 3 Spell/Trap :D
              Đơn vị đồng hành:

              - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


              Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

              Top