Hướng Dẫn Về Quái thú Link Và Triệu hồi Link

Hướng Dẫn Về Quái thú Link Và Triệu hồi Link

Đây là 1 số khái niệm cơ bản về việc các quái thú Link và việc triệu hồi Link cho các bạn mới tập chơi có 1 khái niệm rõ ràng hơn về cơ chế mới này.

Cuối tháng 9/2022 ra vrains nhưng anh em học sau cũng được vì sau khi ra vrains thường là chơi cho vui hoặc làm quen thôi chứ trước giờ chưa có deck nào meta sau khi ra world mới lắm.
Trước hết bạn phải biết quái link là quái nào đã

Trước hết bạn phải biết quái link là quái nào đã

  Quái link nó màu xanh biển giống quái Ritual, nhưng có mũi tên, không có thủ và thay DEF thành LINK-.


 Nó không có cả Level/Rank, mũi tên có nó được gọi là Link Arrow và quái Link không thủ được ( tất nhiên là kể cả facedown DEF ), con này chỉ được triệu hồi lên Extra Monster Zone thôi, nếu bạn muốn triệu hồi nó ở Main Monster Zone thì bạn nhìn vào mũi tên của lá này, nó chỉ vào đâu thì bạn có thể triệu hồi link vào ô lá này chỉ, kể cả main monster zoneTriệu hồi vào Extra Monster Zone là bắt buộc

Triệu hồi vào Extra Monster Zone là bắt buộc

 Bạn phải triệu hồi quái thú Link vào Ô Extra Monster Zone nếu trên sân của bạn không có quái thú Link nào khác.


Ví dụ như quái thú Decode Talker trong hình.Quái link muốn triệu hồi ở main monster zone phải có quái link ở ô Extra Monster Zone chỉ mũi tên vào

Quái link muốn triệu hồi ở main monster zone phải có quái link ở ô Extra Monster Zone chỉ mũi tên vào

Ví dụ: Để triệu hồi được quái thú Link 1 Linkuriboh ở Vùng quái thú chính của bạn thì bạn cần 1 quái thú Link có mũi tên chỉ vào ô ở vùng quái thú chính.


Trong hình thì quái thú Decode Talker có mũi tên Link chỉ vào 2 góc dưới trái phải của Vùng quái thú Chính. Do đó, bạn có thể triệu hồi Linkuriboh vào ô có mũi tên Link chỉ vào.

LƯU Ý : NẾU 2 MŨI TÊN CỦA QUÁI LINK CHỈ VÀO NHAU, ĐÓ GỌI LÀ CO-LINKLink Rating là gì

 

Linkuriboh (Link Rating 1)

UR Rarity
Linkuriboh
UR Rarity
Linkuriboh
Linkuriboh
DARK
Linkuriboh
Kuriboh liên kết
 • ATK:

 • 300

 • LINK-1

Mũi tên Link:

Dưới


Hiệu ứng (VN):

1 quái thú Cấp 1
Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


 bạn thấy con này có 1 mũi tên và LINK-1, nó là link rating 1

Dragunity Knight - Romulus (Link Rating 2)

 Rarity
Dragunity Knight - Romulus
 Rarity
Dragunity Knight - Romulus
Dragunity Knight - Romulus
WIND
Dragunity Knight - Romulus
Hiệp sĩ liên hiệp rồng - Romulus
 • ATK:

 • 1200

 • LINK-2

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-Phải


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Rồng và / hoặc quái thú có cánh, ngoại trừ Token
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép / Bẫy "Dragunity" "Dragon Ravine" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu (các) quái thú Rồng được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck đến một khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng hoặc quái thú có Cánh từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng đối với phần còn lại của lượt này, các hiệu ứng của nó (nếu có) sẽ bị vô hiệu hoá và nó không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dragunity Knight - Romulus" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Dragon and/or Winged Beast monsters, except Tokens If this card is Link Summoned: You can add 1 "Dragunity" Spell/Trap or 1 "Dragon Ravine" from your Deck to your hand. If a Dragon monster(s) is Special Summoned from the Extra Deck to a zone this card points to (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 Dragon or Winged Beast monster from your hand in Defense Position, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated and it cannot be used as Link Material. You can only use each effect of "Dragunity Knight - Romulus" once per turn.


 con này có 2 mũi tên và LINK-2, nó là link rating 2

Decode Talker Heatsoul (Link Rating 3)

 Rarity
Decode Talker Heatsoul
 Rarity
Decode Talker Heatsoul
Decode Talker Heatsoul
FIRE
Decode Talker Heatsoul
Người xử mã Heatsoul
 • ATK:

 • 2300

 • LINK-3

Mũi tên Link:

Trên

Dưới-Trái

Dưới-Phải


Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú Cyberse với các thuộc tính khác nhau
Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả 1000 LP; rút 1 lá bài, sau đó nếu LP của bạn thấp hơn 2000, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Link-3 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Decode Talker Heatsoul". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Decode Talker Heatsoul" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Cyberse monsters with different Attributes Gains 500 ATK for each monster it points to. (Quick Effect): You can pay 1000 LP; draw 1 card, then if your LP are 2000 or less, you can banish this card from the field, and if you do, Special Summon 1 Link-3 or lower Cyberse monster from your Extra Deck, except "Decode Talker Heatsoul". You can only use this effect of "Decode Talker Heatsoul" once per turn.


 con này có 3 mũi tên và Link-3, nó là Link Rating 3

Accesscode Talker (Link Rating 4)

 Rarity
Accesscode Talker
 Rarity
Accesscode Talker
Accesscode Talker
DARK
Accesscode Talker
Người xử mã truy cập
 • ATK:

 • 2300

 • LINK-4

Mũi tên Link:

Trên

Trái

Dưới

Phải


Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú Hiệu ứng
Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".
Phân loại:

 con này có 4 mũi tên và LINK-4, nó là Link Rating 4

Accesscode Talker (Link Rating 4)

 Rarity
Accesscode Talker
 Rarity
Accesscode Talker
Accesscode Talker
DARK
Accesscode Talker
Người xử mã truy cập
 • ATK:

 • 2300

 • LINK-4

Mũi tên Link:

Trên

Trái

Dưới

Phải


Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú Hiệu ứng
Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".
Phân loại:

 con này có 4 mũi tên và LINK-4, nó là Link Rating 4

Firewall Dragon Darkfluid (Link Rating 5)

 Rarity
Firewall Dragon Darkfluid
 Rarity
Firewall Dragon Darkfluid
Firewall Dragon Darkfluid
DARK
Firewall Dragon Darkfluid
Rồng tường lửa Darkfluid
 • ATK:

 • 3000

 • LINK-5

Mũi tên Link:

Trên

Trái

Dưới-Trái

Dưới-Phải

Phải


Hiệu ứng (VN):

3+ quái thú Hiệu ứng
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể đặt các Counter trên lá bài này bằng với số lượng quái thú Cyberse khác nhau trong Mộ của bạn (Ritual, Fusion, Synchro, Xyz). Lá bài này chỉ nhận được 2500 ATK cho mỗi Counter trên đó trong Battle Phase. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 phản từ lá bài này; đồng thời vô hiệu hoá việc kích hoạt, nếu hiệu ứng này được kích hoạt giữa lần tuyên bố tấn công của lá bài này và khi kết thúc Damage Step, lá bài này có thể thực hiện tấn công khác liên tiếp.


Hiệu ứng gốc (EN):

3+ Effect Monsters If this card is Link Summoned: You can place counters on this card equal to the number of different types of Cyberse monsters in your GY (Ritual, Fusion, Synchro, Xyz). This card gains 2500 ATK for each counter on it during the Battle Phase only. When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can remove 1 counter from this card; negate the activation, also, if this effect was activated between this card's attack declaration and the end of the Damage Step, this card can make another attack in a row.


 con này có 5 mũi tên và LINK-5, nó là link rating 5

The Arrival Cyberse @Ignister (Link Rating 6)

 Rarity
The Arrival Cyberse @Ignister
 Rarity
The Arrival Cyberse @Ignister
The Arrival Cyberse @Ignister
DARK
The Arrival Cyberse @Ignister
@Ignister giáng thế mạng điện tử
 • ATK:

 • 0

 • LINK-6

Mũi tên Link:

Trên

Trái

Dưới-Trái

Dưới

Dưới-Phải

Phải


Hiệu ứng (VN):

3+ quái thú với các thuộc tính khác nhau
Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Arrival Cyberse @Ignister". ATK ban đầu của lá bài này sẽ trở thành 1000 x số Nguyên liệu Link được sử dụng để Triệu hồi Link của nó. Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trên sân; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "@Ignister Token" (Cyberse / DARK / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0) đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến.


Hiệu ứng gốc (EN):

3+ monsters with different Attributes You can only control 1 "The Arrival Cyberse @Ignister". The original ATK of this card becomes 1000 x the number of Link Materials used for its Link Summon. Unaffected by other cards' effects. Once per turn: You can target 1 other monster on the field; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "@Ignister Token" (Cyberse/DARK/Level 1/ATK 0/DEF 0) to your zone this card points to.


 con này có 6 mũi tên và LINK-6, nó là Link Rating 6Hao Tu Link Shou Kan ?

 

Blue-Eyes White Dragon (nhìn gì mà nhìn)

SR Rarity
Blue-Eyes White Dragon
SR Rarity
Blue-Eyes White Dragon
Blue-Eyes White Dragon
LIGHT 8
Blue-Eyes White Dragon
Rồng trắng mắt xanh
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Con rồng huyền thoại này là một động cơ hủy diệt mạnh mẽ. Hầu như bất khả chiến bại, rất ít người đã ngửa với sinh vật tuyệt vời này và sống để kể câu chuyện.


Hiệu ứng gốc (EN):

This legendary dragon is a powerful engine of destruction. Virtually invincible, very few have faced this awesome creature and lived to tell the tale.


 nhìn cái bao cát hiến tế 2 quái để ra nó, nếu nó làm nguyên liệu link thì sẽ xem nó là link rating 1.

LANphorhynchus (link 2)

N Rarity
LANphorhynchus
N Rarity
LANphorhynchus
LANphorhynchus
LIGHT
LANphorhynchus
LANphorhynchus
 • ATK:

 • 1200

 • LINK-2

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-Phải


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú


Hiệu ứng gốc (EN):

2 monsters


 bạn thấy điều kiện summon ở card text nó không ? là 2 quái, bạn dùng 2 quái để ra con này.

Gaia Saber the Lightning Shadow (link 3)

SR Rarity
Gaia Saber, the Lightning Shadow
SR Rarity
Gaia Saber, the Lightning Shadow
Gaia Saber, the Lightning Shadow
EARTH
Gaia Saber, the Lightning Shadow
Bóng hình thanh gươm điện, Gaia
 • ATK:

 • 2600

 • LINK-3

Mũi tên Link:

Trái

Phải

Dưới


Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ monsters


 con này cũng thế, nhưng nó là link 3, nó yêu cầu 2 quái hoặc NHIỀU HƠN, nên trên lý thuyết bạn có thể dùng 3 quái để ra con này


 nếu bạn muốn dùng 2 quái thì bạn sẽ dùng 1 quái link 1, hoặc quái không phải quái link ( được xem như link rating 1 như bủh-eyes ) và 1 quái link rating 2

Striker Dragon (ngoại lệ)

 Rarity
Striker Dragon
 Rarity
Striker Dragon
Striker Dragon
DARK
Striker Dragon
Rồng kim hỏa
 • ATK:

 • 1000

 • LINK-1

Mũi tên Link:

Trái


Hiệu ứng (VN):

1 quái thú Rồng Cấp 4 hoặc thấp hơn
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 "Boot Sector Launch" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển và 1 quái thú "Rokket" trong Mộ của bạn; phá huỷ quái thú đó trên sân, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm quái thú khác đó từ Mộ lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Striker Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Level 4 or lower Dragon monster If this card is Link Summoned: You can add 1 "Boot Sector Launch" from your Deck to your hand. You can target 1 face-up monster you control and 1 "Rokket" monster in your GY; destroy that monster on the field, and if you do, add that other monster from the GY to your hand. You can only use each effect of "Striker Dragon" once per turn.


 trên lý thuyết thì ở trên dùng quái gì cũng link được, nhưng có vài trường hợp phải dùng đúng quái thú để link, ví dụ như 1 con rồng level 4 hoặc thấp hơn

Black Luster Soldier - Soldier of Chaos (full powa)

 Rarity
Black Luster Soldier - Soldier of Chaos
 Rarity
Black Luster Soldier - Soldier of Chaos
Black Luster Soldier - Soldier of Chaos
EARTH
Black Luster Soldier - Soldier of Chaos
Lính hỗn mang - Chiến sĩ hỗn mang
 • ATK:

 • 3000

 • LINK-3

Mũi tên Link:

Trên

Dưới-Trái

Dưới-Phải


Hiệu ứng (VN):

3 quái thú với những cái tên khác nhau
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng (các) quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn làm nguyên liệu, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu nó bằng các hiệu ứng bài, cũng như không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Lá bài này nhận được 1500 ATK.
● Lá bài này có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong Battle Phase của lượt tiếp theo của bạn.
● Bỏ 1 lá bài trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 monsters with different names If this card was Link Summoned using a Level 7 or higher monster(s) as material, your opponent cannot target it with card effects, also it cannot be destroyed by your opponent's card effects. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can activate 1 of these effects; ● This card gains 1500 ATK. ● This card can make a second attack during the Battle Phase of your next turn. ● Banish 1 card on the field.


 bạn có thể lên con này rất dễ, nhưng nếu bạn dùng nguyên liệu link đúng thì nó sẽ có thêm hiệu ứngMột số thuật ngữ và rulling liên quan đến Link


 I. Một số thuật ngữ: 
  1.Link Material: nguyên liệu dùng để Link Summon (nếu ko có effect nào ngăn cản thì các material sẽ được đưa xuống mộ). Các Material có thể là Monster, Token, hoặc trap (dưới dạng dc xem là Monster) 
  2.Link Marker: chỉ các mũi tên của quái thú Link (số lượng tương ứng với số Link của quái thú đó). Việc xem hướng chỉ của Link Marker có ý nghĩa rất quan trọng mà mình sẽ nói ở phần sau.
   3. Mutual Link: chỉ 2 quái thú có 2 mũi tên chỉ về hướng của nhau. A><B
   4. Link Point: Giả dụ ta có quá thú A có mũi tên chỉ vào quá thú B: A>B, ta gọi B là Link Point 
 II. Một số Rule cơ bản:
  1. Để có thể Special summon từ Extra Deck, bạn phải đặt Monster đó vào 1 Extra Monster Zone hoặc 1 Main Monster Zone đã được chỉ vào bởi 1 Link Marker của 1 Link Monster.
  2. Nếu như 1 Link Marker của 1 Link Monster của đối thủ đang chỉ vào 1 ô Main Monster Zone chưa được sử dụng trên phần sân của bạn, bạn có thể sử dụng ô đó để Special summon từ Extra Deck.
  3. Thông thường thì 1 khi bạn đã sử dụng 1 ô Extra Monster Zone thì ô còn lại sẽ không thể sử dụng bởi bạn và thuộc về đối thủ. Nhưng có 1 ngoại lệ là bạn sẽ chiếm luôn được ô Extra còn lại nếu các quá thú Link của bạn có link liên kết với nhau và có 1 mũi tên chỉ vào ô extra còn lại, thì lúc đó bạn có thể sum luôn được vào ô extra đó.
Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam

Top