Hướng dẫn chơi Meklord

Hướng dẫn chơi Meklord

Toi là một fan của Meklords, chủ yếu là vì art của chúng mặc dù chúng chưa bao giờ cạnh tranh tốt với các deck meta, nhưng toi thực sự tin rằng Meklord có tiềm năng vì nhờ vài hàng support gần đây.

Vì Primo/Placido sẽ có khả năng nhiều người chơi Meklord hơn ở Duel Links (khá nhiều người là fan của 2 ông này :v). Và bây giờ sẽ là lúc tốt nhất để ta xem xét từng lá bài Meklord và đánh giá cả hai dựa trên sức mạnh của chúng và cách ta sẽ sử dụng chúng trong Duel Links.

Dù sao, đây sẽ là một bài viết hơi nhiều chữ nên ta nên bắt đầu ngay thoi. :v

À nói luyên thuyên nhưng k quên đánh giá chung nhé: 7/10 

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Meklord Refinement (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Meklord Refinement (Skill Card)
UR Rarity
Meklord Refinement (Skill Card)
Meklord Refinement (Skill Card)
Meklord Refinement (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):


Hiệu ứng của Kỹ năng này thay đổi tùy thuộc vào lượt bạn kích hoạt nó.
Gửi 1 quái thú "Meklord" từ tay của bạn trong Mộ của bạn, và thêm lá bài sau lên tay của bạn:
● Lượt 1-2: 1 Lá Bài Phép/Bẫy "Meklord" từ Deck của bạn
● Lượt 3 trở đi: 1 lá bài "Meklord" từ Deck của bạn hoặc 1 "Meklord Astro the Eradicator" từ bên ngoài Deck của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu ít nhất một nửa số lá bài trong Deck của bạn (không bao gồm Extra Deck) là lá bài "Meklord" và nó không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Meklord" . Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

This effect of this Skill changes depending on which turn you activate it. Send 1 "Meklord" monster from your hand to your Graveyard, and add the following card to your hand: ● Turn 1-2: 1 "Meklord" Spell / Trap Card from your Deck ● Turn 3 and onward: 1 "Meklord" card from your Deck or 1 "Meklord Astro the Eradicator" from outside of your Deck. This Skill can only be used if at least half of the cards in your Deck (excluding Extra Deck) are "Meklord" cards and it contains no monsters other than "Meklord" monsters. This Skill can only be used once per Duel.


1 skill mà thay được cho cả searcher trong deck. Tuy bị giới hạn ở turn 1/2 chỉ search được spell trap nhưng nếu bạn trụ được tới turn tiếp theo của bạn, bạn có thể search bất kì lá meklord nào, thậm chí là cả Eradicator từ ngoài bộ bài.

Skill này chỉ dùng được one per duel thôi nhé, vậy nên bạn hãy tùy trường hợp và căn thời điểm sử dụngMain Monsters

 

Meklord Astro Dragon Triskelion (x2)

SR Rarity
Meklord Astro Dragon Triskelion
SR Rarity
Meklord Astro Dragon Triskelion
Meklord Astro Dragon Triskelion
DARK 10
Meklord Astro Dragon Triskelion
Rồng thần đế quốc máy Triskelion
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 3 "Meklord" có tên khác với Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể nhìn vào Extra Deck của đối thủ và trang bị cho 1 quái thú từ nó sang lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng của những quái thú được trang bị đó. Khi được trang bị quái thú Synchro, lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 "Meklord" monsters with different names from your GY. Once per turn, when this card declares an attack: You can look at your opponent's Extra Deck and equip 1 monster from it to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of those equipped monsters. While equipped with a Synchro Monster, this card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase.


Một Boss Monster có tới 3000 ATK và dễ dàng được triệu hồi chỉ bằng cách trục xuất 3 Quái vật Meklord tên khác nhau từ Mộ của bạn.

Triskelion cũng có thể dễ dàng phá vỡ,outplay hầu hết các chiến thuật của đối với những Bộ bài phụ thuộc nhiều vào Extra Deck như Galaxy, Elemental HERO, đặc biệt là Bộ bài Synchro như Rose Dragon vì nó có thể mỗi lượt tấn công và đánh cắp một quái thú từ Extra Deck summon lên đồng thời tăng ATK của nó. Thậm chí chỉ sử dụng 1 Extra Deck Monster cũng đủ để Triskelion OTK.

Meklord Emperor Wisel (x1)

SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
Meklord Emperor Wisel
DARK 1
Meklord Emperor Wisel
Hoàng đế quốc máy Wisel ∞
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của riêng nó, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi một quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. When a face-up monster you control is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. Other monsters you control cannot declare an attack. Once per turn: You can target 1 Synchro Monster your opponent controls; equip that target to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect. Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a Spell Card: You can negate the activation, and if you do, destroy it.


Có thể triệu hồi đặc biệt khi bạn sử dụng hiệu ứng của Obbligato hoặc với hiệu ứng của Assembly để tiêu diệt quái thú của chính bạn. Với Obbligato và Wisel trong tay, bạn có thể sử dụng Obbligato để triệu hồi đặc biệt  Army of Wisel và Skiel ra sân cũng như Emperor Wisel trên sân. Đây có thể là một trường tốt ở lượt 1 vì Skiel có hiệu ứng sau khi rời sân, trong khi Army of Wisel mang lại cho Emperor Wisel hiệu ứng xuyên nếu nó cần tấn công sau này.

Mục đích chính của nó là hút một quái thú SYnchro, nhưng nó vẫn hữu ích khi chống lại các bộ bài không Synchro hoặc thậm chí là một quái thú rất tốt để ta triệu hồi trong lượt 1 vì nó có thể vô hiệu hóa một thẻ phép thuật mỗi lượt, bao gồm cả quái thú Pendulum khi được đưa vào vùng Pendulum . Tuy nhiên, nhược điểm lớn là những quái thú khác của bạn sẽ không thể tấn công.

Nếu không có quái thú Synchro để kiểm soát và tăng ATK của Wisel, bạn sẽ chỉ có thể tấn công với quái thú 2500 mỗi lượt. Điều này có khả năng khóa sân của bạn nếu đối thủ của bạn có quái thú có atk lớn hơn Wisel để chặn tấn công. Bạn có thể loại bỏ Wisel bằng cách sử dụng hiệu ứng của Assembly hoặc bằng kỹ năng nếu bạn muốn thực hiện một cách chơi khác.

Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption (x0-x1)

SR Rarity
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
DARK 1
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
Hoàng đế quốc máy Wisel ∞ - Hấp thụ đồng bộ
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 "Meklord" ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; nó không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect. During your opponent's turn (Quick Effect): You can send 1 face-up "Meklord" monster you control to the GY; Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 monster your opponent controls; it cannot attack for the rest of this turn. When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy that card.


1 lá bài bạn có thể tùy chọn khi phòng thủ để tránh các lá bài nguy hiểm hoặc chặn (các) đòn tấn công nhưng chỉ có thể được triệu hồi đặc biệt trong lượt của đối thủ. Nó cũng có thể được sử dụng để loại bỏ Emperor Wisel của bạn nếu bạn mang XYZ rank 1 trong bộ bài.

Meklord Army Deployer Obbligato (x3)

SR Rarity
Meklord Army Deployer Obbligato
SR Rarity
Meklord Army Deployer Obbligato
Meklord Army Deployer Obbligato
LIGHT 4
Meklord Army Deployer Obbligato
Lính đế quốc máy triển khai Obbligato
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; phá hủy lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 2 "Meklord Army" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Meklord Army Deployer Obbligato", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Máy . Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, bạn có thể gây 100 sát thương lên đối thủ cho mỗi "Meklord" mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Meklord Army Deployer Obbligato" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can activate this effect; destroy this card, and if you do, Special Summon 2 "Meklord Army" monsters from your Deck in Defense Position, except "Meklord Army Deployer Obbligato", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Machine monsters. If this card is sent to the GY: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, you can inflict 100 damage to your opponent for each "Meklord" monster you control. You can only use each effect of "Meklord Army Deployer Obbligato" once per turn.


Combo Starter chính của bộ bài vì bạn có thể triệu hồi đặc biệt 2 Army meklord từ bộ bài. Sau đó, chúng có thể được sử dụng để Xyz lên rank 4 hoặc đơn giản là chặn tấn công. Tự hủy theo cách này cũng cho phép bạn triệu hồi đặc biệt Emperor Wisel nếu bạn có nó trong tay.

Vì hiệu ứng của nó không kích hoạt khi triệu hồi, đối thủ của bạn vẫn có thể làm gián đoạn điều này khi bạn triệu hồi nó. Nếu quái thú của bạn bị negate hoặc Floodgate Trap Hole, thì bạn sẽ không thể triệu hồi đặc biệt 2 quái thú từ bộ bài, nhưng bạn vẫn có thể triệu hồi đặc biệt Emperor Wisel nếu bạn có nó trong tay bằng cách sử dụng Assembly để tiêu diệt Obbligato.

Meklord Army of Skiel, Meklord Army of Granel và Meklord Army of Wisel (Các Meklord Army)

R Rarity
Meklord Army of Skiel
R Rarity
Meklord Army of Skiel
Meklord Army of Skiel
WIND 4
Meklord Army of Skiel
Lính đế quốc máy Skiel
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi "Meklord" trên sân, ngoại trừ lá bài này. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Meklord Army" từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card gains 200 ATK for each "Meklord" monster on the field, except this card. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Meklord Army" monster from your Deck.


R Rarity
Meklord Army of Granel
R Rarity
Meklord Army of Granel
Meklord Army of Granel
EARTH 4
Meklord Army of Granel
Lính đế quốc máy Granel
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này nhận được 100 ATK cho mỗi "Meklord" trên sân, ngoại trừ lá bài này. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; giảm một nửa ATK của mục tiêu đó, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card gains 100 ATK for each "Meklord" monster on the field, except this card. When this card is Normal Summoned: You can target 1 face-up monster your opponent controls; halve that target's ATK, until the end of this turn.


R Rarity
Meklord Army of Wisel
R Rarity
Meklord Army of Wisel
Meklord Army of Wisel
DARK 4
Meklord Army of Wisel
Lính đế quốc máy Wisel
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này nhận được 100 ATK cho mỗi "Meklord" trên sân, ngoại trừ lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi một "Meklord" mà bạn điều khiển tuyên bố tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong chiến đấu đó, nếu nó tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, sẽ gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card gains 100 ATK for each "Meklord" monster on the field, except this card. Once per turn, when another "Meklord" monster you control declares an attack on a Defense Position monster your opponent controls: You can activate this effect; during that battle, if it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


Tất cả quái thú Meklord Army tăng ATK cho chính nó tùy vào số lượng quái thú Meklord khác trên sân, điều này... không tính chính chúng.

Wisel mạnh nhất trong nhóm, nhưng cũng có hiệu ứng yếu nhất, có thể cho 1 meklord khác khả năng đâm xuyên... và đó là tất cả.

Thật thú vị, Skiel lại là lá hữu ích nhất trên thực tế, có thể Float thánh bất kì Meklord Army nào khi bị tiêu diệt trong Battle. 

Tác dụng của Granel là... nó chỉ là Armored Bee, ngoại trừ một lần. Lần cuối cùng Armored Bee tốt trong Duel Links cũng là lần duy nhất Armored Bee có tác dụng trong Duel Links, khi các bộ bài xoay quanh việc chơi những thứ tốt hơn là chỉ chơi các lá thuộc archetype. 

Chúng rất tệ, vì vậy tất nhiên chúng ta sẽ có rất nhiều chúng nhưng lại ít sử dụng

Tuy nhiên, giống như các Emperor, Support gần đây đã ban phước cho chúng với một quái thú khác của Meklord Army... và lá này thực sự có thể chơi được. Meklord Army Deployer Obbligato!Spell/Trap

 

Meklord Assembly (x3)

SR Rarity
Meklord Assembly
SR Rarity
Meklord Assembly
Meklord Assembly
Spell Continuous
Meklord Assembly
Đế quốc máy hợp nhất

  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Meklord" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Meklord Assembly" mỗi lượt. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Meklord Assembly" một lần mỗi lượt.
  ● Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; phá hủy nó.
  ● Nếu "Meklord" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bẫy / Bẫy Bài Phép ngửa khác trên sân; phá hủy nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is activated: You can add 1 "Meklord" monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Meklord Assembly" per turn. You can only use each of the following effects of "Meklord Assembly" once per turn. ● You can discard 1 card, then target 1 monster you control; destroy it. ● If a face-up "Meklord" monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 other face-up Spell/Trap on the field; destroy it.


  Search cốt lõi cho bộ bài, nhưng cũng có thể make play theo 1 số hướng vì có khả năng phá hủy các lá bài của chính bạn.

  Obbligato và Emperor Wisel là hai lá bài bạn cần Add lên tay để có thể chơi. Obbligato có mức độ ưu tiên cao hơn một chút vì bạn có thể sử dụng các quái thú được triệu hồi đặc biệt để Xyz Gear Gigant X để search thêm 1 lá khác hoặc phòng thủ với Skiels Army.

  Hiệu ứng thứ hai của Assembly sẽ cho phép bạn tiêu diệt 1 Spell/Trap ngửa khác như Dark Contract với Gate, một trong những công cụ search chính của D/D/D Deck.

  Boon of the Meklord Emperor (x1)

  N Rarity
  Boon of the Meklord Emperor
  N Rarity
  Boon of the Meklord Emperor
  Boon of the Meklord Emperor
  Spell Normal
  Boon of the Meklord Emperor
  Hoàng đế quốc máy ban thưởng

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu quái thú ngửa duy nhất trên sân là 2 "Meklord" : Rút 2 lá bài. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt lá bài này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If the only face-up monsters on the field are 2 "Meklord" monsters: Draw 2 cards. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this card.


   Draw thêm 2 lượt draw free nếu bạn đang điều khiển 2 Meklord. Nhưng hãy luôn luôn nhớ rằng bạn không thể tấn công vào lượt bạn sử dụng lá bài này nhưng vẫn có thể thêm cả đống tài nguyên lên tay khi đi đầu.

   Mystical Space Typhoon, Cosmic Cyclone và Storm (x3-x1-x2)

   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   Mystical Space Typhoon
   Spell Quick
   Mystical Space Typhoon
   Cơn lốc thần bí

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


    UR Rarity
    Cosmic Cyclone
    UR Rarity
    Cosmic Cyclone
    Cosmic Cyclone
    Spell Quick
    Cosmic Cyclone
    Xoáy vũ trụ

     Hiệu ứng (VN):

     Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


     SR Rarity
     Storm
     SR Rarity
     Storm
     Storm
     Spell Normal
     Storm
     Bão

      Hiệu ứng (VN):

      Phá hủy càng nhiều Bài Phép / Bẫy mà bạn điều khiển nhất có thể, sau đó phá hủy càng nhiều Bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển nhất có thể, tối đa số lá bài bị phá hủy bởi hiệu ứng này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Destroy as many Spell/Trap Cards you control as possible, then destroy as many Spell/Trap Cards your opponent controls as possible, up to the number of cards destroyed by this effect.


      Backrow removal

      Needle Ceiling (x2)

      UR Rarity
      Needle Ceiling
      UR Rarity
      Needle Ceiling
      Needle Ceiling
      Trap Normal
      Needle Ceiling
      Trần nhà đầy gai

       Hiệu ứng (VN):

       Khi có 4 quái thú hoặc lớn hơn trên sân: Phá huỷ tất cả quái thú mặt ngửa.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When there are 4 or more monsters on the field: Destroy all face-up monsters.


       Tech này có thể destroy cả Meklord của bạn, nhiều khi để kích hoạt hiệu ứng của chính các Meklord

       .

       UR Rarity
       Warning Point
       UR Rarity
       Warning Point
       Warning Point
       Trap Normal
       Warning Point
       Điểm cảnh cáo

        Hiệu ứng (VN):

        Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


        UR Rarity
        Compulsory Evacuation Device
        UR Rarity
        Compulsory Evacuation Device
        Compulsory Evacuation Device
        Trap Normal
        Compulsory Evacuation Device
        Thiết bị sơ tán bắt buộc

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


         UR Rarity
         Floodgate Trap Hole
         UR Rarity
         Floodgate Trap Hole
         Floodgate Trap Hole
         Trap Normal
         Floodgate Trap Hole
         Hang rơi không đáy

          Hiệu ứng (VN):

          Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú: Thay đổi (các) quái thú đó sang Tư thế Phòng thủ úp. Quái thú được thay đổi thành Tư thế Phòng thủ úp bởi hiệu ứng này không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When your opponent Summons a monster(s): Change that monster(s) to face-down Defense Position. Monsters changed to face-down Defense Position by this effect cannot change their battle positions.
          Phân loại:

          UR Rarity
          Bottomless Trap Hole
          UR Rarity
          Bottomless Trap Hole
          Bottomless Trap Hole
          Trap Normal
          Bottomless Trap Hole
          Hang rơi không đáy

           Hiệu ứng (VN):

           Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


           Tech trap           Extra Deck

            

           Heavy Armored Train Ironwolf (x2)

           UR Rarity
           Heavy Armored Train Ironwolf
           UR Rarity
           Heavy Armored Train Ironwolf
           Heavy Armored Train Ironwolf
           EARTH
           Heavy Armored Train Ironwolf
           Tàu bọc thép hạng nặng Ironwolf
           • ATK:

           • 2200

           • DEF:

           • 2200


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Loại Máy Cấp 4
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Máy mà bạn điều khiển; lượt này, nó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như các quái thú khác không thể tấn công. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại Máy Cấp 4 từ Deck của mình lên tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 Machine-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Machine-Type monster you control; this turn, it can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack. If this card in your possession is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can add 1 Level 4 Machine-Type monster from your Deck to your hand.


           Train Ironwolf sẽ cho phép quái thú Loại Máy móc của bạn tấn công trực tiếp vào đối thủ, bạn có thể kết hợp lá này với Concentrating Current để khiến quái vật Loại Máy móc của bạn gây ra một lượng lớn Battle Damage.

           Hiệu ứng sau khi rời sân của Train Ironwolf có thể cho phép bạn tìm kiếm 1 quái vật Loại Máy móc Cấp 4 từ Bộ bài của bạn, điều này cung cấp cho bạn một nguồn khác để thiết lập combo sau này.

           Gear Gigant X (x1)

           UR Rarity
           Gear Gigant X
           UR Rarity
           Gear Gigant X
           Gear Gigant X
           EARTH
           Gear Gigant X
           Rô bốt bánh răng X
           • ATK:

           • 2300

           • DEF:

           • 1500


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Loại Máy Cấp 4
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 quái thú Loại Máy Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck hoặc Mộ lên tay bạn. Khi lá bài này rời khỏi sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Geargia" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 Machine-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 Level 4 or lower Machine-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. When this card leaves the field: You can target 1 Level 3 or lower "Geargia" monster in your Graveyard; Special Summon that target.


           Searcher cho bất kỳ Meklords cấp thấp nào. Bạn có thể dùng Obbligato để triệu hồi đặc biệt 2 Army từ bộ bài để Xyz vào lá này, sau đó tìm kiếm Emperor Wisel và tiêu diệt Gear Gigant X bằng Assembly nếu muốn triệu hồi Emperor Wisel nhanh chóng.

           Number 70: Malevolent Sin (x1)

           SR Rarity
           Number 70: Malevolent Sin
           SR Rarity
           Number 70: Malevolent Sin
           Number 70: Malevolent Sin
           DARK
           Number 70: Malevolent Sin
           Con số 70: Tội ác tử thần
           • ATK:

           • 2400

           • DEF:

           • 1200


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


           Emperor Wisel hoạt động như một quái vật chống Synchro, trong khi lá này có thể tốt khi chống lại quái vật Xyz vì trục xuất chúng cũng sẽ loại bỏ nguyên liệu của chúng.

           Nó sẽ phát huy khả năng tốt nhất nếu đối thủ của bạn chỉ có 1 quái thú, tạm thời trục xuất chúng có nghĩa là bạn có thể tấn công trực tiếp và được OTK.

           Super Quantal Mech King Great Magnus (x1)

           R Rarity
           Super Quantal Mech King Great Magnus
           R Rarity
           Super Quantal Mech King Great Magnus
           Super Quantal Mech King Great Magnus
           LIGHT
           Super Quantal Mech King Great Magnus
           Vua thần siêu lượng máy vĩ đại Magnus
           • ATK:

           • 3600

           • DEF:

           • 3200


           Hiệu ứng (VN):

           3 quái thú Cấp 12
           Nếu lá bài này được gửi tới Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 3 "Super Quantal Mech Beast" quái thú có tên khác với Mộ của bạn. Lá bài này nhận được những hiệu ứng này, dựa trên số lượng nguyên liệu có tên khác nhau được đưa vào nó. ● 2+: Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck. ● 4+: Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ lá bài "Super Quant" . ● 6+: Đối thủ của bạn không thể thêm bài từ Deck lên tay bằng hiệu ứng bài.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           3 Level 12 monsters If this card is sent to the GY: You can Special Summon 3 "Super Quantal Mech Beast" Xyz Monsters with different names from your GY. This card gains these effects, based on the number of materials with different names attached to it. ● 2+: Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; shuffle 1 card on the field into the Deck. ● 4+: It is unaffected by card effects, except "Super Quant" cards. ● 6+: Your opponent cannot add cards from the Deck to the hand by card effects.


           Great Magnus sẽ trở thành controller mạnh mẽ trên sân với tối thiểu. 3 nguyên liệu có thể được Triệu hồi Xyz dễ dàng bằng cách sử dụng hiệu ứng của Dreadnoid.

           Super Quantal Mech Beast Aeroboros (x1)

           R Rarity
           Super Quantal Mech Beast Aeroboros
           R Rarity
           Super Quantal Mech Beast Aeroboros
           Super Quantal Mech Beast Aeroboros
           WIND
           Super Quantal Mech Beast Aeroboros
           Thú siêu lượng máy Aeroboros
           • ATK:

           • 2200

           • DEF:

           • 2400


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Không thể tấn công trừ khi nó có Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa khác trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Hiệu ứng này có thể được kích hoạt trong lượt của một trong hai người chơi, nếu lá bài này có "Super Quantum Green Layer" làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đưa 1 "Super Quantum" từ tay hoặc sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters Cannot attack unless it has Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 other face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. This effect can be activated during either player's turn, if this card has "Super Quantum Green Layer" as Xyz Material. Once per turn: You can attach 1 "Super Quantum" monster from your hand or field to this card as an Xyz Material.


           Quái thú Super Quantal rank 4 với hiệu ứng của 1 lá Book of Moon sẽ dễ dàng phá đám combo của đối phương

           Number 27: Dreadnought Dreadnoid (x2)

           R Rarity
           Number 27: Dreadnought Dreadnoid
           R Rarity
           Number 27: Dreadnought Dreadnoid
           Number 27: Dreadnought Dreadnoid
           WATER
           Number 27: Dreadnought Dreadnoid
           Con số 27: Chiến hạm Dreadnoid
           • ATK:

           • 2200

           • DEF:

           • 1000


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú Cấp 4
           Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Máy Xyz Rank 10 hoặc lớn hơn bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài ngửa này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ Level 4 monsters At the end of the Battle Phase, if this card destroyed an opponent's monster by battle: You can Special Summon from your Extra Deck, 1 Rank 10 or higher Machine Xyz Monster by using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only use this effect of "Number 27: Dreadnought Dreadnoid" once per turn. If this face-up card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead.


           ATK và hiệu ứng phòng thủ tốt để giúp ta có thể sống sót. Hãy mang nó ra nếu đối thủ của bạn chỉ có 1 quái thú trên sân mà bạn biết mình có thể vượt qua. Tiêu diệt một quái thú trong trận chiến sẽ cho phép bạn Xyz triệu hồi một quái thú rank 10, có thể được sử dụng để mang ra Great Magnus với 3 nguyên liệu.           Các lựa chọn khác

            

           Desperado Barrel Dragon (x1)

           UR Rarity
           Desperado Barrel Dragon
           UR Rarity
           Desperado Barrel Dragon
           Desperado Barrel Dragon
           DARK 8
           Desperado Barrel Dragon
           Rồng nòng súng Desperado
           • ATK:

           • 2800

           • DEF:

           • 2200


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu (các) quái thú Máy DARK ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Một lần mỗi lượt, trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tung đồng xu 3 lần; phá huỷ quái thú ngửa trên sân, tối đa số Mặt ngửa, sau đó nếu kết quả là 3 Mặt ngửa thì rút 1 lá. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Cấp 7 hoặc thấp hơn có hiệu ứng tung đồng xu, từ Deck của bạn đến tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If a face-up DARK Machine monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your hand. Once per turn, during the Battle Phase (Quick Effect): You can toss a coin 3 times; destroy face-up monsters on the field, up to the number of heads, then if the result was 3 heads, draw 1 card. This card cannot attack the turn this effect is activated. If this card is sent to the GY: You can add 1 Level 7 or lower monster that has a coin tossing effect, from your Deck to your hand.


           Triệu hồi Đặc biệt Desperado Barrel Dragon khi Obligato bị tiêu diệt. Đặc biệt, hiệu ứng của Oligado tăng tốc đáng kể việc triệu hồi Desperado Barrel Dragon, cho phép bạn đưa lá này vào sân trong Main Phase của bạn. Hiệu ứng loại bỏ phi mục tiêu của Desperado Barrel Dragon rất tốt để loại bỏ quái thú không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu hoặc không thể bị nhắm mục tiêu.

           Black Salvo (x2)

           UR Rarity
           Black Salvo
           UR Rarity
           Black Salvo
           Black Salvo
           DARK 3
           Black Salvo
           Quả bom đen
           • ATK:

           • 100

           • DEF:

           • 1100


           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Máy tối Cấp 4 trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 DARK Machine-Type monster in your Graveyard; Special Summon that target in Defense Position, but its effects are negated.


           One card combo Synchro. Bộ bài của ta có một số Dark Machine level 4, đó là Meklord Army of Wisel và Obligato có thể kết hợp với Black Salvo, cho phép bạn ngay lập tức chuyển sang Synchro level 7.

           Meklord Astro Mekanikle (x1)

           UR Rarity
           Meklord Astro Mekanikle
           UR Rarity
           Meklord Astro Mekanikle
           Meklord Astro Mekanikle
           LIGHT 12
           Meklord Astro Mekanikle
           Thần đế quốc máy Mekanikle ∞
           • ATK:

           • 4000

           • DEF:

           • 4000


           Hiệu ứng (VN):

           Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 3 "Meklord" từ tay của bạn đến Mộ, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 trong những quái thú được trang bị này mà bạn điều khiển đến Mộ; gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của quái thú đó. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by sending 3 "Meklord" monsters from your hand to the Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can target 1 Synchro Monster your opponent controls; equip that target to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect. Once per turn, during your Standby Phase: You can send 1 of these equipped monsters you control to the Graveyard; inflict damage to your opponent equal to that monster's original ATK. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect.


           Một Boss Monster có sức tấn công cao, khá tốn kém để triệu hồi và chủ yếu chỉ đóng vai trò là Beater khi gặp những bộ bài không phải Synchro.

           Chống lại các đối thủ sử dụng quái thú Synchro, nó là một quái thú OTK tốt vì nó có thể tăng sức tấn công của chính nó. Đây là một lối chơi rất chi là tình huống vì nhân vật và kỹ năng có khả năng cho bạn biết rằng bạn đang chơi một bộ bài phản Synchro, nhưng đôi khi nó có thể giành chiến thắng trong một số game đi trước với những đối thủ không ngờ tới.

           Diamond Dire Wolf (x1)

           SR Rarity
           Diamond Dire Wolf
           SR Rarity
           Diamond Dire Wolf
           Diamond Dire Wolf
           EARTH
           Diamond Dire Wolf
           Sói răng khủng Diawolf
           • ATK:

           • 2000

           • DEF:

           • 1200


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.


           Obbligato làm cho lá này ít tốn kém hơn một chút vì bạn chỉ sử dụng 1 lá trên tay để có được hiệu ứng loại bỏ lá bài khác.

           Wind-Up Zenmaister (x1)

           UR Rarity
           Wind-Up Zenmaister
           UR Rarity
           Wind-Up Zenmaister
           Wind-Up Zenmaister
           EARTH
           Wind-Up Zenmaister
           Tướng giáp máy lên dây cót
           • ATK:

           • 1900

           • DEF:

           • 1500


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Lá bài này nhận được 300 ATK cho mỗi Nguyên liệu Xyz được đưa vào lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; thay đổi quái thú mặt ngửa đó thành Tư thế phòng thủ Mặt úp, và nếu bạn làm điều đó, trong End Phase của lượt này, hãy thay đổi nó thành Tư thế tấn công ngửa.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters This card gains 300 ATK for each Xyz Material attached to this card. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up monster you control; change that face-up monster to face-down Defense Position, and if you do, during the End Phase of this turn, change it to face-up Attack Position.


           Cho phép bạn tấn công với những quái thú khác khi bạn có Emperor Wisel trên sân. Tự động lật nó lên trong giai đoạn kết thúc có nghĩa là bạn vẫn có thể vô hiệu hóa một lá spell trong lượt của đối thủ hoặc hút một quái thú Synchro khác nếu nó sống sót cho đến lượt tiếp theo của bạn.
           Đơn vị đồng hành:

           - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


           Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

           Top