Hướng Dẫn Chơi Dual Avatar

Hướng Dẫn Chơi Dual Avatar

 đây là một deck chơi với rất nhiều skill, mix nhiều engine nhưng đắt và chưa phải là meta -.-

 
 thể loại : Control ( yep không phải combo như mấy ông nghĩ đâu )
 Endboard thường có : bảo kê + Negate + Bắn card ( hoặc nhảy quái )
 điểm mạnh : đi đầu khá ổn
 điểm yếu : rén spell/trap, mắc, không có skill thông dụng ngoài Switcheroo hay Reinforcements - thứ mà mất LP mới dùng được nên khá chậm, nhưng ổn với deck control, sợ bị negate ngay Invitation, sợ banish,...

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Draw Sense: Low-Level (Skill Card) (25%)

UR Rarity
Draw Sense: Low-Level (Skill Card)
UR Rarity
Draw Sense: Low-Level (Skill Card)
Draw Sense: Low-Level (Skill Card)
Draw Sense: Low-Level (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể sử dụng mỗi khi Điểm Gốc của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bài thông thường, hãy rút ngẫu nhiên một quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used each time your Life Points decrease by 1000. In the Draw Phase, instead of doing a normal draw, draw a random monster of Level 4 or lower.


 do deck này quái toàn level 4 hoặc thấp hơn nên nếu bạn chơi thuần bạn sẽ luôn luôn bóc được quái Dual Avatar (đây là cái tui muốn nhấn mạnh vì nếu mix Silent Swordman,... thì bóc lên lúc brick nhờ skill coi như phí Draw Phase chả để làm gì)

Beatdown! (25%)

 Rarity
Beatdown!
 Rarity
Beatdown!
Beatdown!
Beatdown!
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Cho đến khi kết thúc lượt, tăng ATK của tất cả quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển bằng số quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển gấp 300 lần. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

[If you control a Level 5 or higher monster, you can activate this Skill.] All monsters you currently control gain 300 ATK for each Level 5 or higher monster you control. At the end of your turn, flip this card over.


 để OTK và đấm boss opp dễ hơn, đặc biệt là mấy thằng combo cho đã rồi bị clear sân turn sau không còn gì để chơi

Switcheroo (Skill Card) (25%)

UR Rarity
Switcheroo (Skill Card)
UR Rarity
Switcheroo (Skill Card)
Switcheroo (Skill Card)
Switcheroo (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng khi Điểm Gốc của bạn giảm đi 1000. Trả 1 lá bài trên tay về Deck của bạn và rút một lá bài khác.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used when your Life Points decrease by 1000. Return 1 card in your hand to your Deck and draw another. This Skill can only be used once per Duel.


 skill này ngon ở chỗ : nếu bạn hết card để search, làm phí 1 lần search cộng tài nguyên thì bạn có thể đẩy lá search được vào deck để draw lá khác, sau đó bạn search để +1 tài nguyên


 hoặc quái bạn bị negate và bạn đứng tại chỗ


anyway, skill này chống brick rất tốt

LP Boost Alpha (25%)

 Rarity
LP Boost Alpha
 Rarity
LP Boost Alpha
LP Boost Alpha
LP Boost Alpha
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):


Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Increases starting Life Points by 1000.


 ... nói gì giờCORE

 

Dual Avatar Fists - Yuhi (x3)

R Rarity
Dual Avatar Fists - Yuhi
R Rarity
Dual Avatar Fists - Yuhi
Dual Avatar Fists - Yuhi
LIGHT 4
Dual Avatar Fists - Yuhi
Song Thiên quyền - Hùng Bi
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Dual Avatar" mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Dual Avatar" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu "Dual Avatar" mà bạn điều khiển, được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng quái thú Hiệu ứng làm nguyên liệu, bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm cái này lá bài đến tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dual Avatar Fists - Yuhi" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Dual Avatar" monster you control; destroy it, and if you do, add 1 "Dual Avatar" Spell from your Deck to your hand. If a face-up "Dual Avatar" Fusion Monster(s) you control, that was Fusion Summoned using an Effect Monster as material, is destroyed by battle or an opponent's card effect, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use each effect of "Dual Avatar Fists - Yuhi" once per turn.


 searcher Spell của deck và searcher này từ hồi hàng bản thân ơ thế tại sao nó lại x3

 nói thẳng luôn con này và con ở dưới là 2 quái duy nhất ở Deck của bọn này ở thời điểm hiện tại, nên bạn phải đem x3 để có hàng để fusion ;-;

Dual Avatar Feet - Kokoku (x2-3)

R Rarity
Dual Avatar Feet - Kokoku
R Rarity
Dual Avatar Feet - Kokoku
Dual Avatar Feet - Kokoku
LIGHT 3
Dual Avatar Feet - Kokoku
Song Thiên cước - Hồng Cốc
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Dual Avatar" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu "Dual Avatar" ngửa mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Dual Avatar Feet - Kokoku", bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, thì bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
● Phá huỷ 1 "Dual Avatar" mà bạn điều khiển và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dual Avatar" từ Extra Deck của bạn.
Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dual Avatar Feet - Kokoku" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Dual Avatar" Trap from your Deck to your hand. During your opponent's turn, if a face-up "Dual Avatar" monster(s) you control, except "Dual Avatar Feet - Kokoku", is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your hand, then you can apply this effect. ● Destroy 1 "Dual Avatar" monster you control, and if you do, Special Summon 1 "Dual Avatar" Fusion Monster from your Extra Deck. You can only use each effect of "Dual Avatar Feet - Kokoku" once per turn.


 giống thằng trên nhưng search trap, con này có khả năng tự nhảy sau đó bắn 1 quái Dual Avatar và TRIỆU HỒI ĐẶC BIỆT, không phải dung hợp quái dung hợp Dual Avatar từ Extra Deck, do lá này search được bởi spell thằng ở trên search nên lâu lâu vẫn được chơi x2

Perfect Sync - A-Un (x3)

UR Rarity
Perfect Sync - A-Un
UR Rarity
Perfect Sync - A-Un
Perfect Sync - A-Un
Spell Field
Perfect Sync - A-Un
Đòn phối lực - A Hống

  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Dual Avatar" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu bạn điều khiển "Dual Avatar" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dual Avatar Spirit Token" (Chiến binh / ÁNH SÁNG / Cấp 2 / ATK 0 / DEF 0), bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ Fusion Monsters. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Perfect Sync - A-Un" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Perfect Sync - A-Un" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is activated: You can add 1 "Dual Avatar" monster from your Deck to your hand. If you control a "Dual Avatar" Effect Monster: You can Special Summon 1 "Dual Avatar Spirit Token" (Warrior/LIGHT/Level 2/ATK 0/DEF 0), also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fusion Monsters. You can only use this effect of "Perfect Sync - A-Un" once per turn. You can only activate 1 "Perfect Sync - A-Un" per turn.


  field biết search quái, nhảy thêm token để làm hàng fusion, nói chung là 1 lá +2 tài nguyên, đôi khi được đem x2 vì,... search quái mà bọn này tới giờ có 2 con quái :/

  Dual Avatar Invitation (x3)

  SR Rarity
  Dual Avatar Invitation
  SR Rarity
  Dual Avatar Invitation
  Dual Avatar Invitation
  Spell Normal
  Dual Avatar Invitation
  Song Thiên chiêu mộ

   Hiệu ứng (VN):

   Bỏ 1 lá bài, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều "Dual Avatar Spirit Tokens" nhất có thể (Chiến binh / ÁNH SÁNG / Cấp 2 / ATK 0 / DEF 0), đồng thời trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion và tất cả các Token bạn điều khiển không thể được Hiến tế và bị phá hủy trong End Phase. Sau khi Triệu hồi (các) Token này, bạn có thể áp dụng hiệu ứng này tối đa hai lần.
   ● Triệu hồi Fusion 1 "Dual Avatar" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.
   Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dual Avatar Invitation" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Discard 1 card, and if you do, Special Summon as many "Dual Avatar Spirit Tokens" as possible (Warrior/LIGHT/Level 2/ATK 0/DEF 0), also for the rest of this turn you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, and all Tokens you control cannot be Tributed and are destroyed during the End Phase. After Summoning these Token(s), you can apply this effect up to twice. ● Fusion Summon 1 "Dual Avatar" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. You can only activate 1 "Dual Avatar Invitation" per turn.


    Chad, chỉ với cost discard 1 bạn triệu hồi token tràn sân của bạn sau đó bạn có thể dung hợp luôn để ra boss hoặc mấy thằng fusion tùy tùng, việc bạn ném lá gì cũng được giúp bạn có thể ném staple & handtrap không dùng hoặc 1 copy của lá này dư trên tay bạn để chữa brick, lá này cực ngon vì negate spell/trap khá ít trong duel links ( trừ lá trap của bọn DM vì bọn đó cắm Circle + Soul và có Navigation dưới mộ là gần như bất lực, cựu tier 1 khi go first nó thế )

   Dual Avatar Defeating Evil (x1-3)

   N Rarity
   Dual Avatar Defeating Evil
   N Rarity
   Dual Avatar Defeating Evil
   Dual Avatar Defeating Evil
   Spell Quick
   Dual Avatar Defeating Evil
   Song Thiên đánh bại cái ác

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 "Dual Avatar" mà bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ chúng, sau đó nếu bạn phá huỷ "Dual Avatar" mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng này, bạn có thể áp dụng 1 trong các hiệu ứng này.
    ● Rút 1 lá bài.
    ● Bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của đối thủ.
    Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dual Avatar Defeating Evil" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 "Dual Avatar" monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them, then if you destroyed a "Dual Avatar" Fusion Monster you control by this effect, you can apply 1 of these effects. ● Draw 1 card. ● Banish 1 card from your opponent's GY. You can only activate 1 "Dual Avatar Defeating Evil" per turn.


     search được, ma pháp tức thời, có khả năng gây khó khăn cho opp và có thể chọn trừ tài nguyên opp hoặc draw 1 ( + tài nguyên cho bản thân ), là một lá search thì mạnh còn bóc lên thì brick nên tui chơi x1

    Dual Avatar Return (x2-3)

    UR Rarity
    Dual Avatar Return
    UR Rarity
    Dual Avatar Return
    Dual Avatar Return
    Trap Normal
    Dual Avatar Return
    Song Thiên trở lại

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 "Dual Avatar" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó nếu Cấp ban đầu của nó là 4 hoặc thấp hơn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dual Avatar Spirit Token" (Warrior / LIGHT / Cấp độ 2 / ATK 0 / DEF 0). Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Dual Avatar Return" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 "Dual Avatar" monster in your GY; Special Summon it, then if its original Level is 4 or lower, you can Special Summon 1 "Dual Avatar Spirit Token" (Warrior/LIGHT/Level 2/ATK 0/DEF 0). You can only activate 1 "Dual Avatar Return" per turn.


      bạn hỏi tại sao lá này là UR á ? vì nó search được và hồi sinh boss từ mộ lên để chơi tiếp, nhảy bọn Level 4 hoặc thấp hơn thì đẻ token, thế thôi, nhân phẩm như cc nên tui cũng chỉ chơi x2 :/

     Dual Avatar Compact (x0-1)

     N Rarity
     Dual Avatar Compact
     N Rarity
     Dual Avatar Compact
     Dual Avatar Compact
     Trap Normal
     Dual Avatar Compact
     Sứ mệnh Song Thiên

      Hiệu ứng (VN):

      Trong Main Phase: Loại bỏ 1 "Dual Avatar" khỏi Mộ của bạn, ngoại trừ "Dual Avatar Compact"; hiệu ứng của lá bài này sẽ trở thành hiệu ứng của Phép / Bẫy khi lá đó được kích hoạt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dual Avatar Compact" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During the Main Phase: Banish 1 "Dual Avatar" Spell/Trap from your GY, except "Dual Avatar Compact"; this card's effect becomes that Spell/Trap's effect when that card is activated. You can only activate 1 "Dual Avatar Compact" per turn.


       copy effect spell/trap Dual Avatar dưới mộ nhưng bị giới hạn trong main phase, nếu F2P bạn có thể đem x1-2 lá này, tôi đem x0 

      Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo (x3)

      R Rarity
      Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo
      R Rarity
      Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo
      Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo
      LIGHT 6
      Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo
      Song Thiên quyền - Khải A
      • ATK:

      • 2100

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú "Dual Avatar"
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, cũng như lá bài này không thể tấn công trực tiếp trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo" một lần mỗi lượt. Trong khi bạn điều khiển "Dual Avatar" đã được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng quái thú Hiệu ứng làm nguyên liệu, tất cả "Dual Avatar" mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK / DEF.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 "Dual Avatar" monsters If this card is Special Summoned: You can target 1 Attack Position monster your opponent controls; destroy it, also this card cannot attack directly for the rest of this turn. You can only use this effect of "Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo" once per turn. While you control a "Dual Avatar" Fusion Monster that was Fusion Summoned using an Effect Monster as material, all "Dual Avatar" Fusion Monsters you control gain 300 ATK/DEF.


       Chad, lên dễ, bắn card opp và không đấm thẳng LP, nhưng bạn đấm lên quái được nên nếu ngon một con này sẽ -2 tài nguyên opp, việc tăng ATK/DEF giúp bạn OTK opp dễ hơn hoặc đủ để đấm qua bọn quái của opp

      Dual Avatar Feet - Armored Un-Gyo (x1-2)

      R Rarity
      Dual Avatar Feet - Armored Un-Gyo
      R Rarity
      Dual Avatar Feet - Armored Un-Gyo
      Dual Avatar Feet - Armored Un-Gyo
      LIGHT 5
      Dual Avatar Feet - Armored Un-Gyo
      Song Thiên cước - Khải Hống
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 2100


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú "Dual Avatar"
      Nếu "Dual Avatar" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể phá huỷ 1 "Dual Avatar" mà bạn điều khiển. Trong Main Phase, nếu bạn điều khiển "Dual Avatar" đã được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng quái thú Hiệu ứng làm nguyên liệu (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dual Avatar Feet - Armored Un-Gyo" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 "Dual Avatar" monsters If a "Dual Avatar" Fusion Monster(s) you control would be destroyed by card effect, you can destroy 1 "Dual Avatar" monster you control instead. During the Main Phase, if you control a "Dual Avatar" Fusion Monster that was Fusion Summoned using an Effect Monster as material (Quick Effect): You can target 1 face-up monster Special Summoned from the Extra Deck; negate its effects until the end of this turn. You can only use this effect of "Dual Avatar Feet - Armored Un-Gyo" once per turn.


       có bảo kê, con này đi với bọn token thì bao trâu, có negate nhưng chỉ negate quái từ Extra Deck, khá vô dụng với bọn Pendulum ( nhảy từ tay,... ), effect là target nên Sabre Dancer đấm lên mọi lý lẽ con này đưa ra, anyway negate có bảo kê và dễ lên là ngon rồi :3

      Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo (x1-2)

      R Rarity
      Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo
      R Rarity
      Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo
      Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo
      LIGHT 8
      Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo
      Vị tướng Song Thiên Cương Kim
      • ATK:

      • 3000

      • DEF:

      • 1700


      Hiệu ứng (VN):

      Quái thú "Dual Avatar Fists - Yuhi" + 2 "Dual Avatar"
      Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này tấn công, sau khi Damage Calculation: Bạn có thể trả lại 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển về tay. Khi Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng của đối thủ được kích hoạt chọn vào lá bài này trên sân, trong khi bạn điều khiển 2 quái thú Fusion hoặc lớn hơn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      "Dual Avatar Fists - Yuhi" + 2 "Dual Avatar" monsters If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. If this card attacks, after damage calculation: You can return 1 monster your opponent controls to the hand. When your opponent's Spell/Trap Card or effect is activated that targets this card on the field, while you control 2 or more Fusion Monsters (Quick Effect): You can negate the activation. You can only use this effect of "Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo" once per turn.


      Chad hơi khó lên nhưng đáng, khi đấm thì opp không kích hoạt bài hay hiệu ứng, sau khi đấm thì đẩy ( KHÔNG TARGET - thứ mà Sabre Dancer rén ), vafcos negate spell/trap, body to      Staple

       

      Reinforcement of the Army (x1)

      UR Rarity
      Reinforcement of the Army
      UR Rarity
      Reinforcement of the Army
      Reinforcement of the Army
      Spell Normal
      Reinforcement of the Army
      Quân tiếp viện

       Hiệu ứng (VN):

       Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


        nói thật thì tui cũng chả biết nói gì ở đây luôn á, mọi thứ nằm trong card text hết rồi

       Expendable Dai (x0-3)

       SR Rarity
       Expendable Dai
       SR Rarity
       Expendable Dai
       Expendable Dai
       Trap Normal
       Expendable Dai
       Gã hiến mạng

        Hiệu ứng (VN):

        Hiến tế 1 quái thú Chiến Binh, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, rút 1 lá bài.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Tribute 1 Warrior monster, then target 1 card on the field; destroy it, and if you do, draw 1 card.


         nếu bạn roll Knightmare - thứ mà gần như ai cũng có thì bạn cũng sẽ có vài copy lá này nên lá này thường được mix kèm, với khả năng -1 của bạn và của opp, sau đó +1 tài nguyên cho bạn ( thật ra -1 phát nữa do lá này úp từ tay ) nhưng lá này chả khác gì Jar Of Greed biết bắn card cả, vừa mỏng deck, vừa gây khó chịu cho địch

        Link Disciple và Ferocious Flame Swordsman (ĐM Iblee)

        R Rarity
        Link Disciple
        R Rarity
        Link Disciple
        Link Disciple
        LIGHT
        Link Disciple
        Đệ tử liên kết
        • ATK:

        • 500

        • LINK-1

        Mũi tên Link:

        Dưới


        Hiệu ứng (VN):

        1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
        Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Disciple" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Level 4 or lower Cyberse monster You can Tribute 1 monster this card points to; draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Link Disciple" once per turn.


        SR Rarity
        Ferocious Flame Swordsman
        SR Rarity
        Ferocious Flame Swordsman
        Ferocious Flame Swordsman
        FIRE
        Ferocious Flame Swordsman
        Kiếm sĩ lửa lớn
        • ATK:

        • 1300

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trái

        Dưới-Trái


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú có tên khác nhau
        Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.


         dùng Iblee lên Link Disciple, sau đó bạn có thể lên Flame Swordsman để tăng ATK, không thì thôi nếu bạn không dùng

        Mystical Space Typhoon, Book of Moon và Cosmic Cyclone (x0-3)

        UR Rarity
        Mystical Space Typhoon
        UR Rarity
        Mystical Space Typhoon
        Mystical Space Typhoon
        Spell Quick
        Mystical Space Typhoon
        Cơn lốc thần bí

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


         UR Rarity
         Book of Moon
         UR Rarity
         Book of Moon
         Book of Moon
         Spell Quick
         Book of Moon
         Sách mặt trăng

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


          UR Rarity
          Cosmic Cyclone
          UR Rarity
          Cosmic Cyclone
          Cosmic Cyclone
          Spell Quick
          Cosmic Cyclone
          Xoáy vũ trụ

           Hiệu ứng (VN):

           Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


            thường thì bọn này sợ spell/trap hơn quái nên bạn có thể không đem BoM           Combo

            

           Dual Avatar Feet - Kokoku, Dual Avatar Fists - Yuhi và Dual Avatar Invitation (4 card combo)

           R Rarity
           Dual Avatar Feet - Kokoku
           R Rarity
           Dual Avatar Feet - Kokoku
           Dual Avatar Feet - Kokoku
           LIGHT 3
           Dual Avatar Feet - Kokoku
           Song Thiên cước - Hồng Cốc
           • ATK:

           • 800

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Dual Avatar" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu "Dual Avatar" ngửa mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Dual Avatar Feet - Kokoku", bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, thì bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
           ● Phá huỷ 1 "Dual Avatar" mà bạn điều khiển và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dual Avatar" từ Extra Deck của bạn.
           Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dual Avatar Feet - Kokoku" một lần cho mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Dual Avatar" Trap from your Deck to your hand. During your opponent's turn, if a face-up "Dual Avatar" monster(s) you control, except "Dual Avatar Feet - Kokoku", is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your hand, then you can apply this effect. ● Destroy 1 "Dual Avatar" monster you control, and if you do, Special Summon 1 "Dual Avatar" Fusion Monster from your Extra Deck. You can only use each effect of "Dual Avatar Feet - Kokoku" once per turn.


           R Rarity
           Dual Avatar Fists - Yuhi
           R Rarity
           Dual Avatar Fists - Yuhi
           Dual Avatar Fists - Yuhi
           LIGHT 4
           Dual Avatar Fists - Yuhi
           Song Thiên quyền - Hùng Bi
           • ATK:

           • 1800

           • DEF:

           • 1000


           Hiệu ứng (VN):

           Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Dual Avatar" mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Dual Avatar" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu "Dual Avatar" mà bạn điều khiển, được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng quái thú Hiệu ứng làm nguyên liệu, bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm cái này lá bài đến tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dual Avatar Fists - Yuhi" một lần cho mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           You can target 1 "Dual Avatar" monster you control; destroy it, and if you do, add 1 "Dual Avatar" Spell from your Deck to your hand. If a face-up "Dual Avatar" Fusion Monster(s) you control, that was Fusion Summoned using an Effect Monster as material, is destroyed by battle or an opponent's card effect, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use each effect of "Dual Avatar Fists - Yuhi" once per turn.


           SR Rarity
           Dual Avatar Invitation
           SR Rarity
           Dual Avatar Invitation
           Dual Avatar Invitation
           Spell Normal
           Dual Avatar Invitation
           Song Thiên chiêu mộ

            Hiệu ứng (VN):

            Bỏ 1 lá bài, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều "Dual Avatar Spirit Tokens" nhất có thể (Chiến binh / ÁNH SÁNG / Cấp 2 / ATK 0 / DEF 0), đồng thời trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion và tất cả các Token bạn điều khiển không thể được Hiến tế và bị phá hủy trong End Phase. Sau khi Triệu hồi (các) Token này, bạn có thể áp dụng hiệu ứng này tối đa hai lần.
            ● Triệu hồi Fusion 1 "Dual Avatar" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.
            Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dual Avatar Invitation" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Discard 1 card, and if you do, Special Summon as many "Dual Avatar Spirit Tokens" as possible (Warrior/LIGHT/Level 2/ATK 0/DEF 0), also for the rest of this turn you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, and all Tokens you control cannot be Tributed and are destroyed during the End Phase. After Summoning these Token(s), you can apply this effect up to twice. ● Fusion Summon 1 "Dual Avatar" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. You can only activate 1 "Dual Avatar Invitation" per turn.


             *bạn có thể dùng ROTA để thay thế cho 1 trong 2 thằng kia*

            1> kích Invitation ném Yuhi ( tui sẽ gọi là đỏ, thằng kia là trắng ), đẻ 3 token, dung hợp 2 token ra Ah-Gyo, dung hợp phát nữa do spell dung hợp tới 2 lần, dùng Ah-Gyo và token lên Un-Gyo
            2> Normal Kokoku ( trắng ), search Return, Úp Return, Endturn

             chúng ta có : bảo kê, negate, nhảy quái ( nhảy Ah-Gyo thì được bắn 1 card )

            Aleister the Invoker, Dual Avatar Fists - Yuhi và Dual Avatar Return (Yuhi + 1 lá bị Discard + 1 Return)

            UR Rarity
            Aleister the Invoker
            UR Rarity
            Aleister the Invoker
            Aleister the Invoker
            DARK 4
            Aleister the Invoker
            Triệu hoán sư aleister
            • ATK:

            • 1000

            • DEF:

            • 1800


            Hiệu ứng (VN):

            (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 "Invocation" từ Deck của mình lên tay của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn. If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 "Invocation" from your Deck to your hand.


            R Rarity
            Dual Avatar Fists - Yuhi
            R Rarity
            Dual Avatar Fists - Yuhi
            Dual Avatar Fists - Yuhi
            LIGHT 4
            Dual Avatar Fists - Yuhi
            Song Thiên quyền - Hùng Bi
            • ATK:

            • 1800

            • DEF:

            • 1000


            Hiệu ứng (VN):

            Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Dual Avatar" mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Dual Avatar" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu "Dual Avatar" mà bạn điều khiển, được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng quái thú Hiệu ứng làm nguyên liệu, bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm cái này lá bài đến tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dual Avatar Fists - Yuhi" một lần cho mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            You can target 1 "Dual Avatar" monster you control; destroy it, and if you do, add 1 "Dual Avatar" Spell from your Deck to your hand. If a face-up "Dual Avatar" Fusion Monster(s) you control, that was Fusion Summoned using an Effect Monster as material, is destroyed by battle or an opponent's card effect, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use each effect of "Dual Avatar Fists - Yuhi" once per turn.


            UR Rarity
            Dual Avatar Return
            UR Rarity
            Dual Avatar Return
            Dual Avatar Return
            Trap Normal
            Dual Avatar Return
            Song Thiên trở lại

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 "Dual Avatar" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó nếu Cấp ban đầu của nó là 4 hoặc thấp hơn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dual Avatar Spirit Token" (Warrior / LIGHT / Cấp độ 2 / ATK 0 / DEF 0). Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Dual Avatar Return" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 "Dual Avatar" monster in your GY; Special Summon it, then if its original Level is 4 or lower, you can Special Summon 1 "Dual Avatar Spirit Token" (Warrior/LIGHT/Level 2/ATK 0/DEF 0). You can only activate 1 "Dual Avatar Return" per turn.


             1> Normal Yuhi. search Invitation, kích Invitation discard 1 lá, đẻ 3 token dung hợp ra Ah-Gyo và dung hợp phát nữa ra Un-Gyo

             2> Úp Return, Endturn
             ta có : bảo kê, negate và bắn card ( Ah-Gyo )
             Đơn vị đồng hành:

             - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


             Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

             Top