Hướng dẫn chơi Vampire (cơ bản)

Hướng dẫn chơi Vampire (cơ bản)

Trong bài viết này mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tộc bài Vampire.

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Tổng quan

Vampire là bộ bài gồm các quái thú Zombie có lối chơi “hút máu” người chơi. Lối chơi của bộ bài chủ yếu là phá bài trên sân và phá deck của đối thủ hoặc sử dụng các quái thú của đối phương để hạ gục chính chủ nhân của mình.Core

 

Vampire Familiar và Vampire Retainer (x2-3)

SR Rarity
Vampire Familiar
SR Rarity
Vampire Familiar
Vampire Familiar
DARK 1
Vampire Familiar
Ma cà rồng nô dịch
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 quái thú "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Vampire Familiar". Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Familiar" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" monster from your Deck to your hand, except "Vampire Familiar". If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Familiar" once per turn.


SR Rarity
Vampire Retainer
SR Rarity
Vampire Retainer
Vampire Retainer
DARK 2
Vampire Retainer
Ma cà rồng thân thuộc
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Retainer" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Retainer" once per turn.


Familiar

(1)

If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" monster from your Deck to your hand, except "Vampire Familiar".

(2)

If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field.

 

You can only use each effect of "Vampire Familiar" once per turn.

 

Retainer

(1)

If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand.

(2)

If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field.

 

You can only use each effect of "Vampire Retainer" once per turn.

 

FamiliarRetainer giúp cho bạn lấy được các quái thú, phép/bẫy Vampire cần thiết cho combo bằng cách trả 500 lp.

Các quái thú này cũng có thể tự triệu hồi từ mộ bằng cách đưa một lá bài Vampire từ tay hoặc sân xuống mộ, tuy nhiên nếu bạn triệu hồi chúng bằng cách này, chúng sẽ bị trục xuất khi ra khỏi sân đấu.

Vampire Vamp (x1)

R Rarity
Vampire Vamp
R Rarity
Vampire Vamp
Vampire Vamp
DARK 7
Vampire Vamp
Nữ ma cà rồng trẻ
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, khi lá bài này hoặc quái thú "Vampire" được Triệu hồi Thường đến sân của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, có ATK cao hơn lá bài này; trang bị nó vào lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu tổng của những quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ, trong khi được trang bị (các) lá bài bởi hiệu ứng này: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, when this card or a "Vampire" monster is Normal Summoned to your field: You can target 1 face-up monster your opponent controls, whose ATK is higher than this card's; equip it to this card. This card gains ATK equal to the combined original ATK of the monsters equipped to it by this effect. If this card is sent to the GY, while equipped with a card(s) by this effect: Special Summon this card.


(1)

Once per turn, when this card or a "Vampire" monster is Normal Summoned to your field: You can target 1 face-up monster your opponent controls, whose ATK is higher than this card's; equip it to this card.

(2)

This card gains ATK equal to the combined original ATK of the monsters equipped to it by this effect.

(3)

If this card is sent to the GY, while equipped with a card(s) by this effect: Special Summon this card.

 

Vamp là một quái thú chủ lực của deck. Với khả năng cướp quái thú đối phương làm bài trang bị cho mình. Ngoài ra khi Vamp xuống mộ khi được trang bị bởi hiệu ứng trên, quái thú này có thể triệu hồi đặc biệt lên sân.

Vampire Kingdom và Vampire Takeover (x1-2)

R Rarity
Vampire Kingdom
R Rarity
Vampire Kingdom
Vampire Kingdom
Spell Field
Vampire Kingdom
Đế quốc ma cà rồng

  Hiệu ứng (VN):

  Quái thú Loại Thây ma chỉ tăng 500 ATK khi Damage Calculation. Một lần mỗi lượt, khi (các) lá bài được gửi từ Deck của đối thủ đến Mộ: Chọn vào 1 lá bài trên sân; gửi 1 "Vampire" DARK từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Zombie-Type monsters gain 500 ATK during damage calculation only. Once per turn, when a card(s) is sent from your opponent's Deck to the Graveyard: Target 1 card on the field; send 1 DARK "Vampire" monster from your hand or Deck to the Graveyard, and if you do, destroy that target.


  R Rarity
  Vampire Takeover
  R Rarity
  Vampire Takeover
  Vampire Takeover
  Trap Normal
  Vampire Takeover
  Ma cà rồng chuyển chỗ

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng bài Phép Môi Trường của mình và tất cả quái thú ngửa mà bạn điều khiển (tối thiểu 1) là Loại Thây "Vampire Kingdom" trực tiếp từ Deck của bạn, khi đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Vampire" từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire Takeover" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you have no card in your Field Zone and all face-up monsters you control (min. 1) are Zombie-Type: Activate 1 "Vampire Kingdom" directly from your Deck, then, you can Special Summon 1 DARK "Vampire" monster from your Graveyard in face-up Defense Position. You can only activate 1 "Vampire Takeover" per turn.


   Kingdom

   (1)

   Zombie-Type monsters gain 500 ATK during damage calculation only.

   (2)

   Once per turn, when a card(s) is sent from your opponent's Deck to the Graveyard: Target 1 card on the field; send 1 DARK "Vampire" monster from your hand or Deck to the Graveyard, and if you do, destroy that target.

   Takeover

   (1)

   If you have no card in your Field Zone and all face-up monsters you control (min. 1) are Zombie-Type: Activate 1 "Vampire Kingdom" directly from your Deck, then, you can Special Summon 1 DARK "Vampire" monster from your Graveyard in face-up Defense Position.

   You can only activate 1 "Vampire Takeover" per turn.

    

   Kingdom có thể bắn phá sân của đối phương khi có một lá bài được gửi từ bộ bài của họ xuống mộ. Kingdom cũng có thể tăng công cho các quái thú zombie của bạn thêm 500.

   Takeover giúp bạn kích hoạt Kingdom trực tiếp từ bộ bài lên sân với điều kiện là sân bạn có ít nhất 1 và chỉ có quái thú zombie, sau đó bạn có thể hồi sinh thêm 1 Vampire từ mộ của bạn.

   Vampire Grace và Vampire Duke (x1-3)

   R Rarity
   Vampire Grace
   R Rarity
   Vampire Grace
   Vampire Grace
   DARK 6
   Vampire Grace
   Ma cà rồng kiều diễm
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   Khi (các) quái thú Loại Thây ma Cấp 5 hoặc lớn hơn được Triệu hồi Đặc biệt đến bên sân của bạn bằng hiệu ứng của quái thú Loại Thây ma trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả 2000 LP; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Grace" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tuyên bố 1 loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); đối thủ của bạn gửi 1 lá loại đó từ Deck của họ đến Mộ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When a Level 5 or higher Zombie-Type monster(s) is Special Summoned to your side of the field by the effect of a Zombie-Type monster while this card is in your Graveyard: You can pay 2000 LP; Special Summon this card from your Graveyard. You can only use this effect of "Vampire Grace" once per turn. Once per turn: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard.


   UR Rarity
   Vampire Duke
   UR Rarity
   Vampire Duke
   Vampire Duke
   DARK 5
   Vampire Duke
   Công tước ma cà rồng
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Vampire" DARK trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tuyên bố 1 loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); đối thủ của bạn gửi 1 lá loại đó từ Deck của họ đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Duke" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi Xyz, ngoại trừ việc Triệu hồi Xyz của quái thú DARK.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal Summoned: You can target 1 DARK "Vampire" monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position. When this card is Special Summoned: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard. You can only use this effect of "Vampire Duke" once per turn. This card cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a DARK monster.


   Grace

   (1)

   When a Level 5 or higher Zombie-Type monster(s) is Special Summoned to your side of the field by the effect of a Zombie-Type monster while this card is in your Graveyard: You can pay 2000 LP; Special Summon this card from your Graveyard.

   You can only use this effect of "Vampire Grace" once per turn.

   (2)

   Once per turn: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard.

   Duke

   (1)

   When this card is Normal Summoned: You can target 1 DARK "Vampire" monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position.

   (2)

   When this card is Special Summoned: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard.

   You can only use this effect of "Vampire Duke" once per turn. This card cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a DARK monster.

    

   Mỗi lượt, Grace cho phép bạn bắt đối phương gửi một lá bài từ bộ bài xuống mộ. Hiệu ứng này có thể cho bạn có được thế chủ động để sử dụng được hiệu ứng của Kingdom.

   Bạn có thể sử dụng hiệu ứng (1) của Duke để gọi 1 quái thú level 5 Vampire và thực hiện triệu hồi xyz. Hiệu ứng (2) của Duke có thể combo cùng với Kingdom vừa phá sân và vừa phá bộ bài của đối thủ.

   Vampire's Desire (x2-3)

   R Rarity
   Vampire's Desire
   R Rarity
   Vampire's Desire
   Vampire's Desire
   Spell Normal
   Vampire's Desire
   Ma cà rồng khát khao

    Hiệu ứng (VN):

    Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
    ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; gửi 1 "Vampire" từ Deck của bạn đến Mộ với Cấp độ khác với quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ trở thành Cấp độ của quái thú được gửi đó trong Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này.
    ● Chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn; gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu.
    Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire's Desire" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster you control; send 1 "Vampire" monster from your Deck to the GY with a different Level from that monster, and if you do, the targeted monster becomes the Level of that sent monster in the GY, until the end of this turn. ● Target 1 "Vampire" monster in your GY; send 1 monster you control to the GY, and if you do, Special Summon the targeted monster. You can only activate 1 "Vampire's Desire" per turn.


    (1)

    Activate 1 of these effects.

    ● Target 1 face-up monster you control; send 1 "Vampire" monster from your Deck to the GY with a different Level from that monster, and if you do, the targeted monster becomes the Level of that sent monster in the GY, until the end of this turn.

    ● Target 1 "Vampire" monster in your GY; send 1 monster you control to the GY, and if you do, Special Summon the targeted monster.

    You can only activate 1 "Vampire's Desire" per turn.


    Vampire’s Desire giúp bạn gửi thêm các Vampire xuống mộ và thay đổi level của quái thú để triệu hồi xyz dễ dàng hơn.

    Vampire’s Desire cũng có thể hồi sinh lại một Vampire từ mộ.

    Vampire's Domain (x0-1)

    N Rarity
    Vampire's Domain
    N Rarity
    Vampire's Domain
    Vampire's Domain
    Spell Continuous
    Vampire's Domain
    Khu vực ma cà rồng

     Hiệu ứng (VN):

     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP; trong Main Phase của bạn ở lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Vampire" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể nhận được hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Mỗi lần "Vampire" của bạn gây sát thương trận cho đối thủ: Nhận cùng một lượng LP.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Once per turn: You can pay 500 LP; during your Main Phase this turn, you can Normal Summon 1 "Vampire" monster in addition to your Normal Summon/Set. (Even if this card leaves the field. You can only gain this effect once per turn.) Each time your "Vampire" monster inflicts battle damage to your opponent: Gain the same amount of LP.


     (1)

     Once per turn: You can pay 500 LP; during your Main Phase this turn, you can Normal Summon 1 "Vampire" monster in addition to your Normal Summon/Set. (Even if this card leaves the field. You can only gain this effect once per turn.)

     (2)

     Each time your "Vampire" monster inflicts battle damage to your opponent: Gain the same amount of LP.

      

     Domain cho bạn thêm một lần triệu hồi thường Vampire trong lượt của bạn. Vampire là một deck bán máu rất nhiều nên khả năng hồi lp của Domain có thể giúp bạn duy trì lp để tiếp tục sử dụng kỹ năng của các lá bài Vampire.

     Vampire Awakening (x2)

     SR Rarity
     Vampire Awakening
     SR Rarity
     Vampire Awakening
     Vampire Awakening
     Trap Normal
     Vampire Awakening
     Ma cà rồng thức dậy

      Hiệu ứng (VN):

      Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vampire" từ Deck của bạn, nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase của lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Vampire Awakening" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Special Summon 1 "Vampire" monster from your Deck, but destroy it during the End Phase of this turn. You can only activate 1 "Vampire Awakening" per turn.


      (1)

      Special Summon 1 "Vampire" monster from your Deck, but destroy it during the End Phase of this turn.

      You can only activate 1 "Vampire Awakening" per turn.

       

      Awakening có thể giúp bạn triệu hồi được một quái thú Vampire từ bộ bài trong lượt của đối thủ, nhưng quái thú này sẽ bị tiêu diệt ở cuối lượt.

      Vampire Scarlet Scourge (x1)

      UR Rarity
      Vampire Scarlet Scourge
      UR Rarity
      Vampire Scarlet Scourge
      Vampire Scarlet Scourge
      DARK 6
      Vampire Scarlet Scourge
      Ma cà rồng mang họa đỏ
      • ATK:

      • 2200

      • DEF:

      • 2200


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Vampire Scarlet Scourge"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Scarlet Scourge" một lần mỗi lượt. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ (các) quái thú bất kỳ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt chúng từ Mộ đến sân của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Normal or Special Summoned: You can pay 1000 LP, then target 1 "Vampire" monster in your GY, except "Vampire Scarlet Scourge"; Special Summon it, but it cannot attack this turn. You can only use this effect of "Vampire Scarlet Scourge" once per turn. At the end of the Battle Phase, if this card destroyed any monster(s) by battle: You can Special Summon them from the GYs to your field.


      (1)

      If this card is Normal or Special Summoned: You can pay 1000 LP, then target 1 "Vampire" monster in your GY, except "Vampire Scarlet Scourge"; Special Summon it, but it cannot attack this turn.

      You can only use this effect of "Vampire Scarlet Scourge" once per turn.

      (2)

      At the end of the Battle Phase, if this card destroyed any monster(s) by battle: You can Special Summon them from the GYs to your field.

       

      Scarlet Scourge giúp bạn triệu hồi thêm 1 quái thú Vampire từ mộ khi được triệu hồi thường hoặc đặc biệt.      Extra deck

      Extra deck của Vampire hoàn toàn tự do, bạn có thể chơi bất kỳ quái thú xyz nào có rank phù hợp. Skill Level Tuning có thể hỗ trợ thêm cho bạn trong việc triệu hồi xyz.

      Một số gợi ý:

      R Rarity
      Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
      R Rarity
      Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
      Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
      EARTH
      Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
      Con số 45: Nhà phát ngôn của diệt vong Crumble Logo
      • ATK:

      • 2200

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      2 hoặc nhiều quái thú Cấp 2
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; trong khi quái thú này đang ngửa mặt trên sân, mục tiêu đó sẽ bị vô hiệu hóa hiệu ứng của nó. Trong khi mục tiêu đó ở trên sân, các lá bài có cùng tên với mục tiêu đó và hiệu ứng của chúng sẽ không thể được kích hoạt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 or more Level 2 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 other face-up card on the field; while this monster is face-up on the field, that target has its effects negated. While that target is on the field, cards with the same name as that target, and their effects, cannot be activated.


      SR Rarity
      Adreus, Keeper of Armageddon
      SR Rarity
      Adreus, Keeper of Armageddon
      Adreus, Keeper of Armageddon
      DARK
      Adreus, Keeper of Armageddon
      Kẻ cai quản cõi tận thế, Ardeus
      • ATK:

      • 2600

      • DEF:

      • 1700


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 5
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 5 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.


      SR Rarity
      Number 70: Malevolent Sin
      SR Rarity
      Number 70: Malevolent Sin
      Number 70: Malevolent Sin
      DARK
      Number 70: Malevolent Sin
      Con số 70: Tội ác tử thần
      • ATK:

      • 2400

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


      UR Rarity
      Constellar Ptolemy M7
      UR Rarity
      Constellar Ptolemy M7
      Constellar Ptolemy M7
      LIGHT
      Constellar Ptolemy M7
      Messier 7 thiêng liêng
      • ATK:

      • 2700

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 6
      Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Constellar" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz, ngoài "Constellar Ptolemy M7". (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân hoặc trong Mộ của một trong hai người chơi; trả lại mục tiêu đó lên tay.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 6 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Constellar" Xyz Monster you control as the Xyz Material, other than "Constellar Ptolemy M7". (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster on the field or in either player's Graveyard; return that target to the hand.


      R Rarity
      Digital Bug Rhinosebus
      R Rarity
      Digital Bug Rhinosebus
      Digital Bug Rhinosebus
      LIGHT
      Digital Bug Rhinosebus
      Bọ kỹ thuật số kiến vương hệ thống
      • ATK:

      • 2600

      • DEF:

      • 2200


      Hiệu ứng (VN):

      2 hoặc nhiều hơn quái thú Cấp 7 LIGHT Loại côn trùng
      Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; phá huỷ (các) quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển với DEF cao nhất (tất cả, nếu bằng nhau).


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 or more Level 7 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 5 or 6 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy the face-up monster(s) your opponent controls with the highest DEF (all, if tied).


      SR Rarity
      Diamond Dire Wolf
      SR Rarity
      Diamond Dire Wolf
      Diamond Dire Wolf
      EARTH
      Diamond Dire Wolf
      Sói răng khủng Diawolf
      • ATK:

      • 2000

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.


             Cách chơi

       

      Deck mẫu

      Destiny Draw
      Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
      Destiny Draw

      Cần 5 UR

      UR Rarity
      Gozuki
      UR Rarity
      Gozuki
      UR Rarity
      Constellar Ptolemy M7
      UR Rarity
      Book of Moon
      UR Rarity
      Book of Moon

      Main: 24 Extra: 7

      UR Rarity
      Gozuki
      UR Rarity
      Gozuki
      Gozuki
      EARTH 4
      Gozuki
      Ngưu đầu quỷ
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 800


      Hiệu ứng (VN):

      Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


      UR Rarity
      Gozuki
      UR Rarity
      Gozuki
      Gozuki
      EARTH 4
      Gozuki
      Ngưu đầu quỷ
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 800


      Hiệu ứng (VN):

      Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


      R Rarity
      Samurai Skull
      R Rarity
      Samurai Skull
      Samurai Skull
      DARK 4
      Samurai Skull
      Samurai tử vong
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


      R Rarity
      Samurai Skull
      R Rarity
      Samurai Skull
      Samurai Skull
      DARK 4
      Samurai Skull
      Samurai tử vong
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


      R Rarity
      Samurai Skull
      R Rarity
      Samurai Skull
      Samurai Skull
      DARK 4
      Samurai Skull
      Samurai tử vong
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


      SR Rarity
      Vampire Familiar
      SR Rarity
      Vampire Familiar
      Vampire Familiar
      DARK 1
      Vampire Familiar
      Ma cà rồng nô dịch
      • ATK:

      • 500

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 quái thú "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Vampire Familiar". Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Familiar" một lần trong mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" monster from your Deck to your hand, except "Vampire Familiar". If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Familiar" once per turn.


      SR Rarity
      Vampire Familiar
      SR Rarity
      Vampire Familiar
      Vampire Familiar
      DARK 1
      Vampire Familiar
      Ma cà rồng nô dịch
      • ATK:

      • 500

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 quái thú "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Vampire Familiar". Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Familiar" một lần trong mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" monster from your Deck to your hand, except "Vampire Familiar". If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Familiar" once per turn.


      R Rarity
      Vampire Grace
      R Rarity
      Vampire Grace
      Vampire Grace
      DARK 6
      Vampire Grace
      Ma cà rồng kiều diễm
      • ATK:

      • 2000

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      Khi (các) quái thú Loại Thây ma Cấp 5 hoặc lớn hơn được Triệu hồi Đặc biệt đến bên sân của bạn bằng hiệu ứng của quái thú Loại Thây ma trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả 2000 LP; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Grace" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tuyên bố 1 loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); đối thủ của bạn gửi 1 lá loại đó từ Deck của họ đến Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When a Level 5 or higher Zombie-Type monster(s) is Special Summoned to your side of the field by the effect of a Zombie-Type monster while this card is in your Graveyard: You can pay 2000 LP; Special Summon this card from your Graveyard. You can only use this effect of "Vampire Grace" once per turn. Once per turn: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard.


      R Rarity
      Vampire Grace
      R Rarity
      Vampire Grace
      Vampire Grace
      DARK 6
      Vampire Grace
      Ma cà rồng kiều diễm
      • ATK:

      • 2000

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      Khi (các) quái thú Loại Thây ma Cấp 5 hoặc lớn hơn được Triệu hồi Đặc biệt đến bên sân của bạn bằng hiệu ứng của quái thú Loại Thây ma trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả 2000 LP; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Grace" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tuyên bố 1 loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); đối thủ của bạn gửi 1 lá loại đó từ Deck của họ đến Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When a Level 5 or higher Zombie-Type monster(s) is Special Summoned to your side of the field by the effect of a Zombie-Type monster while this card is in your Graveyard: You can pay 2000 LP; Special Summon this card from your Graveyard. You can only use this effect of "Vampire Grace" once per turn. Once per turn: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard.


      N Rarity
      Vampire Grimson
      N Rarity
      Vampire Grimson
      Vampire Grimson
      DARK 5
      Vampire Grimson
      Ma cà rồng tử hồng
      • ATK:

      • 2000

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu (các) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, bạn có thể trả 1000 LP cho mỗi quái thú sẽ bị phá huỷ, thay vào đó (bạn phải bảo vệ tất cả quái thú của mình sẽ bị phá huỷ, nếu bạn sử dụng hiệu ứng này ). Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ (các) quái thú bất kỳ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt chúng từ Mộ đến sân của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If a monster(s) you control would be destroyed by battle or an opponent's card effect, you can pay 1000 LP for each monster that would be destroyed, instead (you must protect all your monsters that would be destroyed, if you use this effect). At the end of the Battle Phase, if this card destroyed any monster(s) by battle: You can Special Summon them from the GYs to your field.


      SR Rarity
      Vampire Retainer
      SR Rarity
      Vampire Retainer
      Vampire Retainer
      DARK 2
      Vampire Retainer
      Ma cà rồng thân thuộc
      • ATK:

      • 1200

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Retainer" một lần trong mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Retainer" once per turn.


      SR Rarity
      Vampire Retainer
      SR Rarity
      Vampire Retainer
      Vampire Retainer
      DARK 2
      Vampire Retainer
      Ma cà rồng thân thuộc
      • ATK:

      • 1200

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Retainer" một lần trong mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Retainer" once per turn.


      R Rarity
      Vampire Vamp
      R Rarity
      Vampire Vamp
      Vampire Vamp
      DARK 7
      Vampire Vamp
      Nữ ma cà rồng trẻ
      • ATK:

      • 2000

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      Một lần mỗi lượt, khi lá bài này hoặc quái thú "Vampire" được Triệu hồi Thường đến sân của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, có ATK cao hơn lá bài này; trang bị nó vào lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu tổng của những quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ, trong khi được trang bị (các) lá bài bởi hiệu ứng này: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Once per turn, when this card or a "Vampire" monster is Normal Summoned to your field: You can target 1 face-up monster your opponent controls, whose ATK is higher than this card's; equip it to this card. This card gains ATK equal to the combined original ATK of the monsters equipped to it by this effect. If this card is sent to the GY, while equipped with a card(s) by this effect: Special Summon this card.


      UR Rarity
      Book of Moon
      UR Rarity
      Book of Moon
      Book of Moon
      Spell Quick
      Book of Moon
      Sách mặt trăng

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


       UR Rarity
       Book of Moon
       UR Rarity
       Book of Moon
       Book of Moon
       Spell Quick
       Book of Moon
       Sách mặt trăng

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


        SR Rarity
        Enemy Controller
        SR Rarity
        Enemy Controller
        Enemy Controller
        Spell Quick
        Enemy Controller
        Điều khiển địch

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
         ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
         ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


         R Rarity
         Vampire Kingdom
         R Rarity
         Vampire Kingdom
         Vampire Kingdom
         Spell Field
         Vampire Kingdom
         Đế quốc ma cà rồng

          Hiệu ứng (VN):

          Quái thú Loại Thây ma chỉ tăng 500 ATK khi Damage Calculation. Một lần mỗi lượt, khi (các) lá bài được gửi từ Deck của đối thủ đến Mộ: Chọn vào 1 lá bài trên sân; gửi 1 "Vampire" DARK từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ mục tiêu đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Zombie-Type monsters gain 500 ATK during damage calculation only. Once per turn, when a card(s) is sent from your opponent's Deck to the Graveyard: Target 1 card on the field; send 1 DARK "Vampire" monster from your hand or Deck to the Graveyard, and if you do, destroy that target.


          R Rarity
          Vampire Kingdom
          R Rarity
          Vampire Kingdom
          Vampire Kingdom
          Spell Field
          Vampire Kingdom
          Đế quốc ma cà rồng

           Hiệu ứng (VN):

           Quái thú Loại Thây ma chỉ tăng 500 ATK khi Damage Calculation. Một lần mỗi lượt, khi (các) lá bài được gửi từ Deck của đối thủ đến Mộ: Chọn vào 1 lá bài trên sân; gửi 1 "Vampire" DARK từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ mục tiêu đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Zombie-Type monsters gain 500 ATK during damage calculation only. Once per turn, when a card(s) is sent from your opponent's Deck to the Graveyard: Target 1 card on the field; send 1 DARK "Vampire" monster from your hand or Deck to the Graveyard, and if you do, destroy that target.


           R Rarity
           Vampire's Desire
           R Rarity
           Vampire's Desire
           Vampire's Desire
           Spell Normal
           Vampire's Desire
           Ma cà rồng khát khao

            Hiệu ứng (VN):

            Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
            ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; gửi 1 "Vampire" từ Deck của bạn đến Mộ với Cấp độ khác với quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ trở thành Cấp độ của quái thú được gửi đó trong Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này.
            ● Chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn; gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu.
            Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire's Desire" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster you control; send 1 "Vampire" monster from your Deck to the GY with a different Level from that monster, and if you do, the targeted monster becomes the Level of that sent monster in the GY, until the end of this turn. ● Target 1 "Vampire" monster in your GY; send 1 monster you control to the GY, and if you do, Special Summon the targeted monster. You can only activate 1 "Vampire's Desire" per turn.


            R Rarity
            Vampire's Desire
            R Rarity
            Vampire's Desire
            Vampire's Desire
            Spell Normal
            Vampire's Desire
            Ma cà rồng khát khao

             Hiệu ứng (VN):

             Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
             ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; gửi 1 "Vampire" từ Deck của bạn đến Mộ với Cấp độ khác với quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ trở thành Cấp độ của quái thú được gửi đó trong Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này.
             ● Chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn; gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu.
             Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire's Desire" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster you control; send 1 "Vampire" monster from your Deck to the GY with a different Level from that monster, and if you do, the targeted monster becomes the Level of that sent monster in the GY, until the end of this turn. ● Target 1 "Vampire" monster in your GY; send 1 monster you control to the GY, and if you do, Special Summon the targeted monster. You can only activate 1 "Vampire's Desire" per turn.


             N Rarity
             Vampire's Domain
             N Rarity
             Vampire's Domain
             Vampire's Domain
             Spell Continuous
             Vampire's Domain
             Khu vực ma cà rồng

              Hiệu ứng (VN):

              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP; trong Main Phase của bạn ở lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Vampire" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể nhận được hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Mỗi lần "Vampire" của bạn gây sát thương trận cho đối thủ: Nhận cùng một lượng LP.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Once per turn: You can pay 500 LP; during your Main Phase this turn, you can Normal Summon 1 "Vampire" monster in addition to your Normal Summon/Set. (Even if this card leaves the field. You can only gain this effect once per turn.) Each time your "Vampire" monster inflicts battle damage to your opponent: Gain the same amount of LP.


              SR Rarity
              Vampire Awakening
              SR Rarity
              Vampire Awakening
              Vampire Awakening
              Trap Normal
              Vampire Awakening
              Ma cà rồng thức dậy

               Hiệu ứng (VN):

               Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vampire" từ Deck của bạn, nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase của lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Vampire Awakening" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Special Summon 1 "Vampire" monster from your Deck, but destroy it during the End Phase of this turn. You can only activate 1 "Vampire Awakening" per turn.


               SR Rarity
               Vampire Awakening
               SR Rarity
               Vampire Awakening
               Vampire Awakening
               Trap Normal
               Vampire Awakening
               Ma cà rồng thức dậy

                Hiệu ứng (VN):

                Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vampire" từ Deck của bạn, nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase của lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Vampire Awakening" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Special Summon 1 "Vampire" monster from your Deck, but destroy it during the End Phase of this turn. You can only activate 1 "Vampire Awakening" per turn.


                R Rarity
                Vampire Takeover
                R Rarity
                Vampire Takeover
                Vampire Takeover
                Trap Normal
                Vampire Takeover
                Ma cà rồng chuyển chỗ

                 Hiệu ứng (VN):

                 Nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng bài Phép Môi Trường của mình và tất cả quái thú ngửa mà bạn điều khiển (tối thiểu 1) là Loại Thây "Vampire Kingdom" trực tiếp từ Deck của bạn, khi đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Vampire" từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire Takeover" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 If you have no card in your Field Zone and all face-up monsters you control (min. 1) are Zombie-Type: Activate 1 "Vampire Kingdom" directly from your Deck, then, you can Special Summon 1 DARK "Vampire" monster from your Graveyard in face-up Defense Position. You can only activate 1 "Vampire Takeover" per turn.


                 UR Rarity
                 Constellar Ptolemy M7
                 UR Rarity
                 Constellar Ptolemy M7
                 Constellar Ptolemy M7
                 LIGHT
                 Constellar Ptolemy M7
                 Messier 7 thiêng liêng
                 • ATK:

                 • 2700

                 • DEF:

                 • 2000


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 6
                 Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Constellar" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz, ngoài "Constellar Ptolemy M7". (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân hoặc trong Mộ của một trong hai người chơi; trả lại mục tiêu đó lên tay.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 6 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Constellar" Xyz Monster you control as the Xyz Material, other than "Constellar Ptolemy M7". (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster on the field or in either player's Graveyard; return that target to the hand.


                 SR Rarity
                 Diamond Dire Wolf
                 SR Rarity
                 Diamond Dire Wolf
                 Diamond Dire Wolf
                 EARTH
                 Diamond Dire Wolf
                 Sói răng khủng Diawolf
                 • ATK:

                 • 2000

                 • DEF:

                 • 1200


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 4
                 Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.


                 R Rarity
                 Digital Bug Rhinosebus
                 R Rarity
                 Digital Bug Rhinosebus
                 Digital Bug Rhinosebus
                 LIGHT
                 Digital Bug Rhinosebus
                 Bọ kỹ thuật số kiến vương hệ thống
                 • ATK:

                 • 2600

                 • DEF:

                 • 2200


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 hoặc nhiều hơn quái thú Cấp 7 LIGHT Loại côn trùng
                 Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; phá huỷ (các) quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển với DEF cao nhất (tất cả, nếu bằng nhau).


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 or more Level 7 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 5 or 6 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy the face-up monster(s) your opponent controls with the highest DEF (all, if tied).


                 R Rarity
                 Inzektor Exa-Beetle
                 R Rarity
                 Inzektor Exa-Beetle
                 Inzektor Exa-Beetle
                 DARK
                 Inzektor Exa-Beetle
                 Người côn chùng bọ hung sừng Y
                 • ATK:

                 • 1000

                 • DEF:

                 • 1000


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 6
                 Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của một trong hai người chơi; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng một nửa ATK và DEF ban đầu của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 lá bài ngửa ở mỗi bên của sân; gửi các mục tiêu đó đến Mộ.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 6 monsters When this card is Xyz Summoned: You can target 1 monster in either player's Graveyard; equip that target to this card. This card gains ATK and DEF equal to half the original ATK and DEF of the monster equipped by this effect. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up card on each side of the field; send those targets to the Graveyard.


                 R Rarity
                 Number 18: Heraldry Patriarch
                 R Rarity
                 Number 18: Heraldry Patriarch
                 Number 18: Heraldry Patriarch
                 LIGHT
                 Number 18: Heraldry Patriarch
                 Con số 18: Con dấu phù hiệu Plain Coat
                 • ATK:

                 • 2200

                 • DEF:

                 • 2200


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 4
                 Một lần mỗi Chuỗi, trong lượt của một trong hai người chơi, nếu 2 hoặc nhiều quái thú có cùng tên trên sân: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; chọn 1 quái thú trong số những con có cùng tên, và phá huỷ tất cả những quái thú khác có tên đó. Trong khi lá bài này vẫn nằm ngửa trên sân, đối thủ của bạn không thể Triệu hồi quái thú có cùng tên với bất kỳ (các) quái thú nào được chọn cho hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 2 "Heraldic Beast" từ Deck của bạn đến Mộ.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 4 monsters Once per Chain, during either player's turn, if 2 or more monsters with the same name are on the field: You can detach 1 Xyz Material from this card; choose 1 monster among those with the same name, and destroy all other monsters with that name. While this card remains face-up on the field, your opponent cannot Summon monsters with the same name as any of the monster(s) chosen for this card's effect. If this card is sent to the Graveyard: You can send 2 "Heraldic Beast" monsters from your Deck to the Graveyard.


                 R Rarity
                 Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                 R Rarity
                 Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                 Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                 EARTH
                 Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                 Con số 45: Nhà phát ngôn của diệt vong Crumble Logo
                 • ATK:

                 • 2200

                 • DEF:

                 • 0


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 hoặc nhiều quái thú Cấp 2
                 Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; trong khi quái thú này đang ngửa mặt trên sân, mục tiêu đó sẽ bị vô hiệu hóa hiệu ứng của nó. Trong khi mục tiêu đó ở trên sân, các lá bài có cùng tên với mục tiêu đó và hiệu ứng của chúng sẽ không thể được kích hoạt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 or more Level 2 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 other face-up card on the field; while this monster is face-up on the field, that target has its effects negated. While that target is on the field, cards with the same name as that target, and their effects, cannot be activated.


                 SR Rarity
                 Number 70: Malevolent Sin
                 SR Rarity
                 Number 70: Malevolent Sin
                 Number 70: Malevolent Sin
                 DARK
                 Number 70: Malevolent Sin
                 Con số 70: Tội ác tử thần
                 • ATK:

                 • 2400

                 • DEF:

                 • 1200


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 4
                 Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


                  

                 Gozuki và Samurai Skull (starters)

                 UR Rarity
                 Gozuki
                 UR Rarity
                 Gozuki
                 Gozuki
                 EARTH 4
                 Gozuki
                 Ngưu đầu quỷ
                 • ATK:

                 • 1700

                 • DEF:

                 • 800


                 Hiệu ứng (VN):

                 Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


                 R Rarity
                 Samurai Skull
                 R Rarity
                 Samurai Skull
                 Samurai Skull
                 DARK 4
                 Samurai Skull
                 Samurai tử vong
                 • ATK:

                 • 1700

                 • DEF:

                 • 0


                 Hiệu ứng (VN):

                 Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


                 Gozuki

                 (1)

                 During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY.

                 (2)

                 If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand.

                 You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.

                 Samurai Skull

                 (1)

                 When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY.

                 (2)

                 If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".

                  

                 Cả 2 quái thú GozukiSamurai Skull đều có hiệu ứng có thể gửi một quái thú zombie từ bộ bài xuống mộ. Tận dụng hiệu ứng này và gửi Retainer xuống mộ, sau đó sử dụng hiệu ứng của Retainer và tiếp tục combo.

                 Vampire Grace và Vampire Kingdom (win condition)

                 R Rarity
                 Vampire Grace
                 R Rarity
                 Vampire Grace
                 Vampire Grace
                 DARK 6
                 Vampire Grace
                 Ma cà rồng kiều diễm
                 • ATK:

                 • 2000

                 • DEF:

                 • 1200


                 Hiệu ứng (VN):

                 Khi (các) quái thú Loại Thây ma Cấp 5 hoặc lớn hơn được Triệu hồi Đặc biệt đến bên sân của bạn bằng hiệu ứng của quái thú Loại Thây ma trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả 2000 LP; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Grace" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tuyên bố 1 loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); đối thủ của bạn gửi 1 lá loại đó từ Deck của họ đến Mộ.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 When a Level 5 or higher Zombie-Type monster(s) is Special Summoned to your side of the field by the effect of a Zombie-Type monster while this card is in your Graveyard: You can pay 2000 LP; Special Summon this card from your Graveyard. You can only use this effect of "Vampire Grace" once per turn. Once per turn: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard.


                 R Rarity
                 Vampire Kingdom
                 R Rarity
                 Vampire Kingdom
                 Vampire Kingdom
                 Spell Field
                 Vampire Kingdom
                 Đế quốc ma cà rồng

                  Hiệu ứng (VN):

                  Quái thú Loại Thây ma chỉ tăng 500 ATK khi Damage Calculation. Một lần mỗi lượt, khi (các) lá bài được gửi từ Deck của đối thủ đến Mộ: Chọn vào 1 lá bài trên sân; gửi 1 "Vampire" DARK từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ mục tiêu đó.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Zombie-Type monsters gain 500 ATK during damage calculation only. Once per turn, when a card(s) is sent from your opponent's Deck to the Graveyard: Target 1 card on the field; send 1 DARK "Vampire" monster from your hand or Deck to the Graveyard, and if you do, destroy that target.


                  Cách để deck này chiến thắng là sử dụng combo Grace – Kingdom, mỗi lượt Grace sẽ hô một loại thẻ bài (quái thú, phép, bẫy) và bắt đối phương phải bỏ một lá bài cùng loại từ bộ bài xuống mộ, sau đó Kingdom sẽ có thể kích hoạt được hiệu ứng và bắn một lá bài của đối phương. Bạn có thể làm như vậy mỗi lượt để dọn sân đối thủ và cho Grace cũng như các quái thú khác của bạn có thể tấn công dễ dàng hơn.

                  Bạn có thể lấy Grace lên tay bằng Familiar (gửi Familiar trực tiếp từ bộ bài xuống mộ bằng Gozuki hoặc Samurai Skull; sau đó dùng hiệu ứng của Familiar đưa một lá bài Vampire từ tay hoặc trên sân để triệu hồi chính nó lên sân, như vậy là bạn có thể lấy được Grace lên tay rồi).

                  Có thể dùng Vampire’s Desire để gọi lại Grace đã được gửi xuống mộ bằng Gozuki hoặc Samurai Skull.

                  Sử dụng Grace và bắt đối phương phải gửi những phép, bẫy mạnh (Mystical Space Typhoon, Karma Cut,…) xuống mộ làm cho họ không thể chơi được những lá bài đó.

                  Kingdom có thể được kích hoạt trực tiếp từ bộ bài bằng Takeover hoặc bạn có thể lấy lá bài này lên tay bằng Retainer.

                  Kingdom có thể tăng 500 ATK cho mọi quái thú Zombie chứ không riêng tộc Vampire.

                  Cần lưu ý khi sử dụng lối chơi Grace – Kingdom, bởi vì nó sẽ là con dao 2 lưỡi cho bạn.

                  Điểm mạnh:

                  • Bạn có thể bắn phá sạch sân đối phương bằng Kingdom với nhiều GraceKingdom được kích hoạt. Khi quét sạch sân đối thủ, bạn có thể kết liễu họ dễ dàng hơn, hoặc câu những lá bài chặn đòn tấn công của đối phương, cũng như quái thú của bạn không phải lo lắng về những lá bài phép, bẫy úp trên sân đối thủ.
                  • Đối phương sẽ dễ bị out deck vì Grace có thể kích hoạt hiệu ứng mỗi lượt và bạn có thể sử dụng hiệu ứng của nhiều Grace trên sân khiến họ out deck nhanh hơn.

                  Điểm yếu:

                  • Một số tộc bài sẽ hoạt động tốt hơn nếu có bài dưới mộ. Grace sẽ cho phép đối phương chọn lá bài để đưa xuống mộ (bạn chỉ là người chọn loại của lá bài thôi), thế nên Grace cũng sẽ vô tình giúp đối phương làm mỏng bộ bài cũng như có thêm tài nguyên cho mộ của họ.
                  • Một vài staples cũng có thể chơi được dưới mộ (Kiteroid, Galaxy Cyclone, Paleozoic Canadia,…) nên đôi khi hiệu ứng của Grace sẽ vô dụng.

                  Cần cân nhắc thật kỹ trước khi sử dụng combo Grace – Kingdom, an toàn nhất là bạn hãy sử dụng combo này khi chắc chắn rằng mình có thể hạ gục được đối phương ngay lượt đó để tránh hậu quả ở những lượt sau. Bạn có thể nghiên cứu, tìm hiểu thêm cách chơi của nhiều bộ bài khác để tự tin hơn khi sử dụng hiệu ứng của Grace.

                  Vampire Vamp (boss)

                  R Rarity
                  Vampire Vamp
                  R Rarity
                  Vampire Vamp
                  Vampire Vamp
                  DARK 7
                  Vampire Vamp
                  Nữ ma cà rồng trẻ
                  • ATK:

                  • 2000

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  Một lần mỗi lượt, khi lá bài này hoặc quái thú "Vampire" được Triệu hồi Thường đến sân của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, có ATK cao hơn lá bài này; trang bị nó vào lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu tổng của những quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ, trong khi được trang bị (các) lá bài bởi hiệu ứng này: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Once per turn, when this card or a "Vampire" monster is Normal Summoned to your field: You can target 1 face-up monster your opponent controls, whose ATK is higher than this card's; equip it to this card. This card gains ATK equal to the combined original ATK of the monsters equipped to it by this effect. If this card is sent to the GY, while equipped with a card(s) by this effect: Special Summon this card.


                  Một cách chơi khác của Vampire và an toàn hơn combo Grace – Kingdom là sử dụng Vamp. Với Vamp, bạn có thể chiếm một quái thú của đối phương có ATK cao hơn Vamp (thông thường là trên 2000 ATK khi Vamp không có trang bị) làm trang bị cho quái thú này.

                  Chưa hết Vamp còn được tăng công bằng với công của các quái thú trang bị cho nó (Vamp có thể tăng đến hơn 4000 ATK), điều này giúp cho Vamp có thể sẵn sàng hạ gục mọi đối thủ.

                  Những hiệu ứng giảm công ảnh hưởng lên Vamp sẽ vô tình giúp cho quái thú này có cơ hội để chiếm lấy các quái thú có ATK thấp hơn 2000.

                  Khó khăn khi sử dụng hiệu ứng cướp quái của VampVamp hoặc một Vampire khác được triệu hồi bình thường lên sân. Việc triệu hồi thường Vamp gần như không thể xảy ra bởi vì Vamp cần 2 quái thú hiến tế, nên hành động này sẽ trừ của bạn 2 quái thú một cách vô ích.

                  Cách tốt nhất là triệu hồi thường các Vampire khác để sử dụng hiệu ứng của Vamp, tuy nhiên bạn cần phải cân nhắc và tùy vào tình huống để triệu hồi quái thú thích hợp:

                  • Bạn có thể triệu hồi FamiliarRetainer mà không cần hiến tế, tuy nhiên 2 quái thú này chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng lấy các lá bài Vampire lên tay nếu được triệu hồi đặc biệt.
                  • Bạn có thể triệu hồi thường Grace bằng cách hiến tế Familiar, Retainer được triệu hồi đặc biệt lại từ mộ (nên nhớ là sau khi được triệu hồi đặc biệt bằng hiệu ứng của Familiar hay Retainer để triệu hồi chính nó lên sân, chúng sẽ bị loại bỏ).

                  Vampire's Desire và Vampire Awakening (cách triệu hồi Vamp nhanh nhất)

                  R Rarity
                  Vampire's Desire
                  R Rarity
                  Vampire's Desire
                  Vampire's Desire
                  Spell Normal
                  Vampire's Desire
                  Ma cà rồng khát khao

                   Hiệu ứng (VN):

                   Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
                   ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; gửi 1 "Vampire" từ Deck của bạn đến Mộ với Cấp độ khác với quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ trở thành Cấp độ của quái thú được gửi đó trong Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này.
                   ● Chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn; gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu.
                   Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire's Desire" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster you control; send 1 "Vampire" monster from your Deck to the GY with a different Level from that monster, and if you do, the targeted monster becomes the Level of that sent monster in the GY, until the end of this turn. ● Target 1 "Vampire" monster in your GY; send 1 monster you control to the GY, and if you do, Special Summon the targeted monster. You can only activate 1 "Vampire's Desire" per turn.


                   SR Rarity
                   Vampire Awakening
                   SR Rarity
                   Vampire Awakening
                   Vampire Awakening
                   Trap Normal
                   Vampire Awakening
                   Ma cà rồng thức dậy

                    Hiệu ứng (VN):

                    Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vampire" từ Deck của bạn, nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase của lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Vampire Awakening" mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Special Summon 1 "Vampire" monster from your Deck, but destroy it during the End Phase of this turn. You can only activate 1 "Vampire Awakening" per turn.


                    Vamp có thể được triệu hồi đặc biệt từ bộ bài bằng Awakening. Quái thú Vampire được triệu hồi vào cuối lượt sẽ bị tiêu diệt. Sử dụng hiệu ứng cướp quái thú của Vamp để cuối lượt quái thú này có thể trồi lại từ mộ lên sân thêm 1 lần nữa.

                    Vampire’s Desire có thể triệu hồi Vamp lại từ mộ. Bạn có thể sử dụng hiệu ứng của Gozuki, Samurai Skull để gửi Vamp xuống mộ, sau đó sử dụng Vampire’s Desire để triệu hồi lại Vamp từ mộ.

                    Vampire's Desire và Vampire's Domain (khai thác tối đa sức mạnh của Vamp)

                    R Rarity
                    Vampire's Desire
                    R Rarity
                    Vampire's Desire
                    Vampire's Desire
                    Spell Normal
                    Vampire's Desire
                    Ma cà rồng khát khao

                     Hiệu ứng (VN):

                     Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
                     ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; gửi 1 "Vampire" từ Deck của bạn đến Mộ với Cấp độ khác với quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ trở thành Cấp độ của quái thú được gửi đó trong Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này.
                     ● Chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn; gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu.
                     Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire's Desire" mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster you control; send 1 "Vampire" monster from your Deck to the GY with a different Level from that monster, and if you do, the targeted monster becomes the Level of that sent monster in the GY, until the end of this turn. ● Target 1 "Vampire" monster in your GY; send 1 monster you control to the GY, and if you do, Special Summon the targeted monster. You can only activate 1 "Vampire's Desire" per turn.


                     N Rarity
                     Vampire's Domain
                     N Rarity
                     Vampire's Domain
                     Vampire's Domain
                     Spell Continuous
                     Vampire's Domain
                     Khu vực ma cà rồng

                      Hiệu ứng (VN):

                      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP; trong Main Phase của bạn ở lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Vampire" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể nhận được hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Mỗi lần "Vampire" của bạn gây sát thương trận cho đối thủ: Nhận cùng một lượng LP.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Once per turn: You can pay 500 LP; during your Main Phase this turn, you can Normal Summon 1 "Vampire" monster in addition to your Normal Summon/Set. (Even if this card leaves the field. You can only gain this effect once per turn.) Each time your "Vampire" monster inflicts battle damage to your opponent: Gain the same amount of LP.


                      Mỗi copy khác nhau của Vamp có thể cướp 1 quái thú. Bạn có thể dùng Vampire’s Desire gửi Vamp đã dùng hiệu ứng xuống mộ và gọi một Vampire khác từ mộ lên, bằng cách này Vamp từ dưới mộ sẽ được triệu hồi lại lên sân (bởi vì khi bị gửi xuống mộ, Vamp có trang bị quái thú của đối phương), Vamp lại có thể kích hoạt hiệu ứng cướp quái thú thêm lần nữa khi có một quái thú Vampire khác được triệu hồi bình thường.

                      Với hiệu ứng cho phép bạn triệu hồi thường thêm 1 quái thú Vampire của Domain, Vamp của bạn có thể cướp đến 2 quái thú trong một lượt bằng combo trên.

                      Vampire's Desire (key)

                      R Rarity
                      Vampire's Desire
                      R Rarity
                      Vampire's Desire
                      Vampire's Desire
                      Spell Normal
                      Vampire's Desire
                      Ma cà rồng khát khao

                       Hiệu ứng (VN):

                       Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
                       ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; gửi 1 "Vampire" từ Deck của bạn đến Mộ với Cấp độ khác với quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ trở thành Cấp độ của quái thú được gửi đó trong Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này.
                       ● Chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn; gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu.
                       Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire's Desire" mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster you control; send 1 "Vampire" monster from your Deck to the GY with a different Level from that monster, and if you do, the targeted monster becomes the Level of that sent monster in the GY, until the end of this turn. ● Target 1 "Vampire" monster in your GY; send 1 monster you control to the GY, and if you do, Special Summon the targeted monster. You can only activate 1 "Vampire's Desire" per turn.


                       Bạn có thể gửi Retainer xuống mộ bằng Vampire’s Desire. Retainer sẽ triệu hồi lại từ mộ và giúp bạn lấy thêm 1 phép, bẫy Vampire khác từ bộ bài.

                       Quái thú được target trước đó sẽ có level bằng với level của Retainer, bạn có thể tận dụng điều này để triệu hồi xyz. Bằng cách triệu hồi xyz sử dụng Familiar hay Retainer làm nguyên liệu, những quái thú này sẽ không bị loại bỏ sau khi được triệu hồi bằng chính hiệu ứng của chúng. Bạn có thể dễ dàng lấy thêm hàng ở những lượt tới nhờ có sẵn Familiar, Retainer dưới mộ cũng như dùng Gozuki, Samurai Skull để gửi thêm được những quái thú khác xuống mộ.

                       Ngoài ra bạn cũng có thể  có thể linh hoạt dùng Vampire’s Desire để đổi level của Retainer bằng cách gửi Grace từ bộ bài xuống mộ để có thể triệu hồi xyz 6.

                       Chưa hết quái thú được target bởi Vampire’s Desire có thể là bất kỳ quái thú nào của bạn, điều này sẽ giúp bộ bài của bạn dễ chơi hơn khi bạn có thể target quái thú Gozuki hay Samurai Skull của mình.                       Hướng build deck khác

                       Skill: Level Tuning         

                       Can be used if your Life Points are at 2000 or below.

                       Select 2 monsters on your side of the field and declare a monster level between 1 and 4. The selected monsters' levels will be equal to the number you declared.

                       This Skill can only be used once per Duel.

                        

                       Sử dụng skill này có thể tăng được tỷ lệ ra rank 4 từ extra deck của bạn cũng như giúp cho Retainer, Familiar không bị loại bỏ sau khi tự triệu hồi bằng cách dùng chúng làm nguyên liệu xyz.

                       Enemy Controller và Vampire Scarlet Scourge (chiến thuật bắt quái thú của đối phương)

                       SR Rarity
                       Enemy Controller
                       SR Rarity
                       Enemy Controller
                       Enemy Controller
                       Spell Quick
                       Enemy Controller
                       Điều khiển địch

                        Hiệu ứng (VN):

                        Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
                        ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
                        ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


                        UR Rarity
                        Vampire Scarlet Scourge
                        UR Rarity
                        Vampire Scarlet Scourge
                        Vampire Scarlet Scourge
                        DARK 6
                        Vampire Scarlet Scourge
                        Ma cà rồng mang họa đỏ
                        • ATK:

                        • 2200

                        • DEF:

                        • 2200


                        Hiệu ứng (VN):

                        Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Vampire Scarlet Scourge"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Scarlet Scourge" một lần mỗi lượt. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ (các) quái thú bất kỳ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt chúng từ Mộ đến sân của bạn.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        If this card is Normal or Special Summoned: You can pay 1000 LP, then target 1 "Vampire" monster in your GY, except "Vampire Scarlet Scourge"; Special Summon it, but it cannot attack this turn. You can only use this effect of "Vampire Scarlet Scourge" once per turn. At the end of the Battle Phase, if this card destroyed any monster(s) by battle: You can Special Summon them from the GYs to your field.


                        Bạn có thể chơi Vampire theo phong cách cướp quái thú của đối phương bằng Scarlet Scourge.

                        Enemy Controller có thể dùng để hiến tế những quái được triệu hồi bởi Scarlet Scourge và cướp thêm một quái thú của đối phương trong battle phase.

                        Bạn cũng có thể hiến tế Vamp đang có trang bị cho Enemy Controller, Vamp có thể tiếp tục chiếm lấy thêm 1 quái thú của đối phương.   

                        Vampire Duke và Vampire Kingdom (win condition)

                        UR Rarity
                        Vampire Duke
                        UR Rarity
                        Vampire Duke
                        Vampire Duke
                        DARK 5
                        Vampire Duke
                        Công tước ma cà rồng
                        • ATK:

                        • 2000

                        • DEF:

                        • 0


                        Hiệu ứng (VN):

                        Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Vampire" DARK trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tuyên bố 1 loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); đối thủ của bạn gửi 1 lá loại đó từ Deck của họ đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Duke" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi Xyz, ngoại trừ việc Triệu hồi Xyz của quái thú DARK.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        When this card is Normal Summoned: You can target 1 DARK "Vampire" monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position. When this card is Special Summoned: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard. You can only use this effect of "Vampire Duke" once per turn. This card cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a DARK monster.


                        R Rarity
                        Vampire Kingdom
                        R Rarity
                        Vampire Kingdom
                        Vampire Kingdom
                        Spell Field
                        Vampire Kingdom
                        Đế quốc ma cà rồng

                         Hiệu ứng (VN):

                         Quái thú Loại Thây ma chỉ tăng 500 ATK khi Damage Calculation. Một lần mỗi lượt, khi (các) lá bài được gửi từ Deck của đối thủ đến Mộ: Chọn vào 1 lá bài trên sân; gửi 1 "Vampire" DARK từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ mục tiêu đó.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         Zombie-Type monsters gain 500 ATK during damage calculation only. Once per turn, when a card(s) is sent from your opponent's Deck to the Graveyard: Target 1 card on the field; send 1 DARK "Vampire" monster from your hand or Deck to the Graveyard, and if you do, destroy that target.


                         Bạn có thể sử dụng Duke thay cho Grace trong combo Grace – Kingdom.

                         Dùng Awakening để triệu hồi Duke từ bộ bài khi có Kingdom trên sân ngay trong lượt của đối thủ. Duke sẽ kích hoạt hiệu ứng bắt đối phương gửi 1 lá bài từ bộ bài, sau đó Kingdom sẽ đủ điều kiện để kích hoạt hiệu ứng bắn 1 lá bài trên sân.

                         Khi có Duke dưới mộ, dùng Takeover để lôi được Kingdom trực tiếp từ bộ bài lên sân rồi sau đó gọi Duke lên từ mộ.

                         Vampire Sorcerer (quái thú giúp bạn triệu hồi bình thường các Vampire dễ dàng hơn)

                         R Rarity
                         Vampire Sorcerer
                         R Rarity
                         Vampire Sorcerer
                         Vampire Sorcerer
                         DARK 4
                         Vampire Sorcerer
                         Thầy pháp sư ma cà rồng
                         • ATK:

                         • 1500

                         • DEF:

                         • 1500


                         Hiệu ứng (VN):

                         Nếu lá bài mà bạn sở hữu được gửi đến Mộ bởi lá bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Vampire" "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; 1 "Vampire" TỐI mà bạn Triệu hồi Thường lượt này có thể được Triệu hồi mà không cần Hiến Tế.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         If this card in your possession is sent to your GY by your opponent's card: You can add 1 DARK "Vampire" monster or 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can banish this card from your GY; 1 DARK "Vampire" monster you Normal Summon this turn can be Summoned without Tributing.


                         (1)

                         If this card in your possession is sent to your GY by your opponent's card: You can add 1 DARK "Vampire" monster or 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand.

                         (2)

                         You can banish this card from your GY; 1 DARK "Vampire" monster you Normal Summon this turn can be Summoned without Tributing.

                          

                         Sorcerer có thể giúp cho Vamp triệu hồi bình thường mà không cần hiến tế, Vamp có thể kích hoạt hiệu ứng ngay sau khi được triệu hồi thường và cướp lấy quái thú của đối phương.

                         Bạn cũng có thể dùng hiệu ứng này để triệu hồi Duke hoặc Scarlet Scourge và dùng hiệu ứng của chúng để triệu hồi thêm các Vampire từ mộ.

                         Deck Mẫu

                         Level Tuning
                         Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Chọn 2 quái thú trên sân của bạn và chọn cấp độ quái vật từ 1 đến 4. Cấp độ quái thú được chọn sẽ bằng với số bạn đã chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
                         Level Tuning

                         Cần 7 UR

                         UR Rarity
                         Gozuki
                         UR Rarity
                         Gozuki
                         UR Rarity
                         Vampire Duke
                         UR Rarity
                         Vampire Scarlet Scourge
                         UR Rarity
                         Constellar Ptolemy M7
                         UR Rarity
                         Book of Moon
                         UR Rarity
                         Book of Moon

                         Main: 25 Extra: 7

                         UR Rarity
                         Gozuki
                         UR Rarity
                         Gozuki
                         Gozuki
                         EARTH 4
                         Gozuki
                         Ngưu đầu quỷ
                         • ATK:

                         • 1700

                         • DEF:

                         • 800


                         Hiệu ứng (VN):

                         Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


                         UR Rarity
                         Gozuki
                         UR Rarity
                         Gozuki
                         Gozuki
                         EARTH 4
                         Gozuki
                         Ngưu đầu quỷ
                         • ATK:

                         • 1700

                         • DEF:

                         • 800


                         Hiệu ứng (VN):

                         Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


                         R Rarity
                         Samurai Skull
                         R Rarity
                         Samurai Skull
                         Samurai Skull
                         DARK 4
                         Samurai Skull
                         Samurai tử vong
                         • ATK:

                         • 1700

                         • DEF:

                         • 0


                         Hiệu ứng (VN):

                         Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


                         R Rarity
                         Samurai Skull
                         R Rarity
                         Samurai Skull
                         Samurai Skull
                         DARK 4
                         Samurai Skull
                         Samurai tử vong
                         • ATK:

                         • 1700

                         • DEF:

                         • 0


                         Hiệu ứng (VN):

                         Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


                         R Rarity
                         Samurai Skull
                         R Rarity
                         Samurai Skull
                         Samurai Skull
                         DARK 4
                         Samurai Skull
                         Samurai tử vong
                         • ATK:

                         • 1700

                         • DEF:

                         • 0


                         Hiệu ứng (VN):

                         Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


                         UR Rarity
                         Vampire Duke
                         UR Rarity
                         Vampire Duke
                         Vampire Duke
                         DARK 5
                         Vampire Duke
                         Công tước ma cà rồng
                         • ATK:

                         • 2000

                         • DEF:

                         • 0


                         Hiệu ứng (VN):

                         Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Vampire" DARK trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tuyên bố 1 loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); đối thủ của bạn gửi 1 lá loại đó từ Deck của họ đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Duke" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi Xyz, ngoại trừ việc Triệu hồi Xyz của quái thú DARK.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         When this card is Normal Summoned: You can target 1 DARK "Vampire" monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position. When this card is Special Summoned: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard. You can only use this effect of "Vampire Duke" once per turn. This card cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a DARK monster.


                         SR Rarity
                         Vampire Familiar
                         SR Rarity
                         Vampire Familiar
                         Vampire Familiar
                         DARK 1
                         Vampire Familiar
                         Ma cà rồng nô dịch
                         • ATK:

                         • 500

                         • DEF:

                         • 0


                         Hiệu ứng (VN):

                         Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 quái thú "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Vampire Familiar". Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Familiar" một lần trong mỗi lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" monster from your Deck to your hand, except "Vampire Familiar". If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Familiar" once per turn.


                         SR Rarity
                         Vampire Familiar
                         SR Rarity
                         Vampire Familiar
                         Vampire Familiar
                         DARK 1
                         Vampire Familiar
                         Ma cà rồng nô dịch
                         • ATK:

                         • 500

                         • DEF:

                         • 0


                         Hiệu ứng (VN):

                         Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 quái thú "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Vampire Familiar". Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Familiar" một lần trong mỗi lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" monster from your Deck to your hand, except "Vampire Familiar". If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Familiar" once per turn.


                         R Rarity
                         Vampire Grace
                         R Rarity
                         Vampire Grace
                         Vampire Grace
                         DARK 6
                         Vampire Grace
                         Ma cà rồng kiều diễm
                         • ATK:

                         • 2000

                         • DEF:

                         • 1200


                         Hiệu ứng (VN):

                         Khi (các) quái thú Loại Thây ma Cấp 5 hoặc lớn hơn được Triệu hồi Đặc biệt đến bên sân của bạn bằng hiệu ứng của quái thú Loại Thây ma trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả 2000 LP; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Grace" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tuyên bố 1 loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); đối thủ của bạn gửi 1 lá loại đó từ Deck của họ đến Mộ.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         When a Level 5 or higher Zombie-Type monster(s) is Special Summoned to your side of the field by the effect of a Zombie-Type monster while this card is in your Graveyard: You can pay 2000 LP; Special Summon this card from your Graveyard. You can only use this effect of "Vampire Grace" once per turn. Once per turn: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard.


                         SR Rarity
                         Vampire Retainer
                         SR Rarity
                         Vampire Retainer
                         Vampire Retainer
                         DARK 2
                         Vampire Retainer
                         Ma cà rồng thân thuộc
                         • ATK:

                         • 1200

                         • DEF:

                         • 0


                         Hiệu ứng (VN):

                         Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Retainer" một lần trong mỗi lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Retainer" once per turn.


                         SR Rarity
                         Vampire Retainer
                         SR Rarity
                         Vampire Retainer
                         Vampire Retainer
                         DARK 2
                         Vampire Retainer
                         Ma cà rồng thân thuộc
                         • ATK:

                         • 1200

                         • DEF:

                         • 0


                         Hiệu ứng (VN):

                         Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Retainer" một lần trong mỗi lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Retainer" once per turn.


                         UR Rarity
                         Vampire Scarlet Scourge
                         UR Rarity
                         Vampire Scarlet Scourge
                         Vampire Scarlet Scourge
                         DARK 6
                         Vampire Scarlet Scourge
                         Ma cà rồng mang họa đỏ
                         • ATK:

                         • 2200

                         • DEF:

                         • 2200


                         Hiệu ứng (VN):

                         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Vampire Scarlet Scourge"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Scarlet Scourge" một lần mỗi lượt. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ (các) quái thú bất kỳ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt chúng từ Mộ đến sân của bạn.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         If this card is Normal or Special Summoned: You can pay 1000 LP, then target 1 "Vampire" monster in your GY, except "Vampire Scarlet Scourge"; Special Summon it, but it cannot attack this turn. You can only use this effect of "Vampire Scarlet Scourge" once per turn. At the end of the Battle Phase, if this card destroyed any monster(s) by battle: You can Special Summon them from the GYs to your field.


                         R Rarity
                         Vampire Sorcerer
                         R Rarity
                         Vampire Sorcerer
                         Vampire Sorcerer
                         DARK 4
                         Vampire Sorcerer
                         Thầy pháp sư ma cà rồng
                         • ATK:

                         • 1500

                         • DEF:

                         • 1500


                         Hiệu ứng (VN):

                         Nếu lá bài mà bạn sở hữu được gửi đến Mộ bởi lá bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Vampire" "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; 1 "Vampire" TỐI mà bạn Triệu hồi Thường lượt này có thể được Triệu hồi mà không cần Hiến Tế.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         If this card in your possession is sent to your GY by your opponent's card: You can add 1 DARK "Vampire" monster or 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can banish this card from your GY; 1 DARK "Vampire" monster you Normal Summon this turn can be Summoned without Tributing.


                         R Rarity
                         Vampire Vamp
                         R Rarity
                         Vampire Vamp
                         Vampire Vamp
                         DARK 7
                         Vampire Vamp
                         Nữ ma cà rồng trẻ
                         • ATK:

                         • 2000

                         • DEF:

                         • 2000


                         Hiệu ứng (VN):

                         Một lần mỗi lượt, khi lá bài này hoặc quái thú "Vampire" được Triệu hồi Thường đến sân của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, có ATK cao hơn lá bài này; trang bị nó vào lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu tổng của những quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ, trong khi được trang bị (các) lá bài bởi hiệu ứng này: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         Once per turn, when this card or a "Vampire" monster is Normal Summoned to your field: You can target 1 face-up monster your opponent controls, whose ATK is higher than this card's; equip it to this card. This card gains ATK equal to the combined original ATK of the monsters equipped to it by this effect. If this card is sent to the GY, while equipped with a card(s) by this effect: Special Summon this card.


                         UR Rarity
                         Book of Moon
                         UR Rarity
                         Book of Moon
                         Book of Moon
                         Spell Quick
                         Book of Moon
                         Sách mặt trăng

                          Hiệu ứng (VN):

                          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


                          UR Rarity
                          Book of Moon
                          UR Rarity
                          Book of Moon
                          Book of Moon
                          Spell Quick
                          Book of Moon
                          Sách mặt trăng

                           Hiệu ứng (VN):

                           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


                           SR Rarity
                           Enemy Controller
                           SR Rarity
                           Enemy Controller
                           Enemy Controller
                           Spell Quick
                           Enemy Controller
                           Điều khiển địch

                            Hiệu ứng (VN):

                            Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
                            ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
                            ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


                            R Rarity
                            Vampire Kingdom
                            R Rarity
                            Vampire Kingdom
                            Vampire Kingdom
                            Spell Field
                            Vampire Kingdom
                            Đế quốc ma cà rồng

                             Hiệu ứng (VN):

                             Quái thú Loại Thây ma chỉ tăng 500 ATK khi Damage Calculation. Một lần mỗi lượt, khi (các) lá bài được gửi từ Deck của đối thủ đến Mộ: Chọn vào 1 lá bài trên sân; gửi 1 "Vampire" DARK từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ mục tiêu đó.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             Zombie-Type monsters gain 500 ATK during damage calculation only. Once per turn, when a card(s) is sent from your opponent's Deck to the Graveyard: Target 1 card on the field; send 1 DARK "Vampire" monster from your hand or Deck to the Graveyard, and if you do, destroy that target.


                             R Rarity
                             Vampire's Desire
                             R Rarity
                             Vampire's Desire
                             Vampire's Desire
                             Spell Normal
                             Vampire's Desire
                             Ma cà rồng khát khao

                              Hiệu ứng (VN):

                              Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
                              ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; gửi 1 "Vampire" từ Deck của bạn đến Mộ với Cấp độ khác với quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ trở thành Cấp độ của quái thú được gửi đó trong Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này.
                              ● Chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn; gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu.
                              Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire's Desire" mỗi lượt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster you control; send 1 "Vampire" monster from your Deck to the GY with a different Level from that monster, and if you do, the targeted monster becomes the Level of that sent monster in the GY, until the end of this turn. ● Target 1 "Vampire" monster in your GY; send 1 monster you control to the GY, and if you do, Special Summon the targeted monster. You can only activate 1 "Vampire's Desire" per turn.


                              R Rarity
                              Vampire's Desire
                              R Rarity
                              Vampire's Desire
                              Vampire's Desire
                              Spell Normal
                              Vampire's Desire
                              Ma cà rồng khát khao

                               Hiệu ứng (VN):

                               Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
                               ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; gửi 1 "Vampire" từ Deck của bạn đến Mộ với Cấp độ khác với quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ trở thành Cấp độ của quái thú được gửi đó trong Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này.
                               ● Chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn; gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu.
                               Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire's Desire" mỗi lượt.


                               Hiệu ứng gốc (EN):

                               Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster you control; send 1 "Vampire" monster from your Deck to the GY with a different Level from that monster, and if you do, the targeted monster becomes the Level of that sent monster in the GY, until the end of this turn. ● Target 1 "Vampire" monster in your GY; send 1 monster you control to the GY, and if you do, Special Summon the targeted monster. You can only activate 1 "Vampire's Desire" per turn.


                               R Rarity
                               Vampire's Desire
                               R Rarity
                               Vampire's Desire
                               Vampire's Desire
                               Spell Normal
                               Vampire's Desire
                               Ma cà rồng khát khao

                                Hiệu ứng (VN):

                                Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
                                ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; gửi 1 "Vampire" từ Deck của bạn đến Mộ với Cấp độ khác với quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ trở thành Cấp độ của quái thú được gửi đó trong Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này.
                                ● Chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn; gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu.
                                Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire's Desire" mỗi lượt.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster you control; send 1 "Vampire" monster from your Deck to the GY with a different Level from that monster, and if you do, the targeted monster becomes the Level of that sent monster in the GY, until the end of this turn. ● Target 1 "Vampire" monster in your GY; send 1 monster you control to the GY, and if you do, Special Summon the targeted monster. You can only activate 1 "Vampire's Desire" per turn.


                                N Rarity
                                Vampire's Domain
                                N Rarity
                                Vampire's Domain
                                Vampire's Domain
                                Spell Continuous
                                Vampire's Domain
                                Khu vực ma cà rồng

                                 Hiệu ứng (VN):

                                 Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP; trong Main Phase của bạn ở lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Vampire" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể nhận được hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Mỗi lần "Vampire" của bạn gây sát thương trận cho đối thủ: Nhận cùng một lượng LP.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 Once per turn: You can pay 500 LP; during your Main Phase this turn, you can Normal Summon 1 "Vampire" monster in addition to your Normal Summon/Set. (Even if this card leaves the field. You can only gain this effect once per turn.) Each time your "Vampire" monster inflicts battle damage to your opponent: Gain the same amount of LP.


                                 SR Rarity
                                 Vampire Awakening
                                 SR Rarity
                                 Vampire Awakening
                                 Vampire Awakening
                                 Trap Normal
                                 Vampire Awakening
                                 Ma cà rồng thức dậy

                                  Hiệu ứng (VN):

                                  Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vampire" từ Deck của bạn, nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase của lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Vampire Awakening" mỗi lượt.


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  Special Summon 1 "Vampire" monster from your Deck, but destroy it during the End Phase of this turn. You can only activate 1 "Vampire Awakening" per turn.


                                  SR Rarity
                                  Vampire Awakening
                                  SR Rarity
                                  Vampire Awakening
                                  Vampire Awakening
                                  Trap Normal
                                  Vampire Awakening
                                  Ma cà rồng thức dậy

                                   Hiệu ứng (VN):

                                   Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vampire" từ Deck của bạn, nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase của lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Vampire Awakening" mỗi lượt.


                                   Hiệu ứng gốc (EN):

                                   Special Summon 1 "Vampire" monster from your Deck, but destroy it during the End Phase of this turn. You can only activate 1 "Vampire Awakening" per turn.


                                   R Rarity
                                   Vampire Takeover
                                   R Rarity
                                   Vampire Takeover
                                   Vampire Takeover
                                   Trap Normal
                                   Vampire Takeover
                                   Ma cà rồng chuyển chỗ

                                    Hiệu ứng (VN):

                                    Nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng bài Phép Môi Trường của mình và tất cả quái thú ngửa mà bạn điều khiển (tối thiểu 1) là Loại Thây "Vampire Kingdom" trực tiếp từ Deck của bạn, khi đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Vampire" từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire Takeover" mỗi lượt.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    If you have no card in your Field Zone and all face-up monsters you control (min. 1) are Zombie-Type: Activate 1 "Vampire Kingdom" directly from your Deck, then, you can Special Summon 1 DARK "Vampire" monster from your Graveyard in face-up Defense Position. You can only activate 1 "Vampire Takeover" per turn.


                                    UR Rarity
                                    Constellar Ptolemy M7
                                    UR Rarity
                                    Constellar Ptolemy M7
                                    Constellar Ptolemy M7
                                    LIGHT
                                    Constellar Ptolemy M7
                                    Messier 7 thiêng liêng
                                    • ATK:

                                    • 2700

                                    • DEF:

                                    • 2000


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    2 quái thú Cấp 6
                                    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Constellar" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz, ngoài "Constellar Ptolemy M7". (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân hoặc trong Mộ của một trong hai người chơi; trả lại mục tiêu đó lên tay.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    2 Level 6 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Constellar" Xyz Monster you control as the Xyz Material, other than "Constellar Ptolemy M7". (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster on the field or in either player's Graveyard; return that target to the hand.


                                    R Rarity
                                    Digital Bug Rhinosebus
                                    R Rarity
                                    Digital Bug Rhinosebus
                                    Digital Bug Rhinosebus
                                    LIGHT
                                    Digital Bug Rhinosebus
                                    Bọ kỹ thuật số kiến vương hệ thống
                                    • ATK:

                                    • 2600

                                    • DEF:

                                    • 2200


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    2 hoặc nhiều hơn quái thú Cấp 7 LIGHT Loại côn trùng
                                    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; phá huỷ (các) quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển với DEF cao nhất (tất cả, nếu bằng nhau).


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    2 or more Level 7 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 5 or 6 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy the face-up monster(s) your opponent controls with the highest DEF (all, if tied).


                                    R Rarity
                                    Inzektor Exa-Beetle
                                    R Rarity
                                    Inzektor Exa-Beetle
                                    Inzektor Exa-Beetle
                                    DARK
                                    Inzektor Exa-Beetle
                                    Người côn chùng bọ hung sừng Y
                                    • ATK:

                                    • 1000

                                    • DEF:

                                    • 1000


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    2 quái thú Cấp 6
                                    Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của một trong hai người chơi; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng một nửa ATK và DEF ban đầu của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 lá bài ngửa ở mỗi bên của sân; gửi các mục tiêu đó đến Mộ.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    2 Level 6 monsters When this card is Xyz Summoned: You can target 1 monster in either player's Graveyard; equip that target to this card. This card gains ATK and DEF equal to half the original ATK and DEF of the monster equipped by this effect. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up card on each side of the field; send those targets to the Graveyard.


                                    R Rarity
                                    Number 18: Heraldry Patriarch
                                    R Rarity
                                    Number 18: Heraldry Patriarch
                                    Number 18: Heraldry Patriarch
                                    LIGHT
                                    Number 18: Heraldry Patriarch
                                    Con số 18: Con dấu phù hiệu Plain Coat
                                    • ATK:

                                    • 2200

                                    • DEF:

                                    • 2200


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    2 quái thú Cấp 4
                                    Một lần mỗi Chuỗi, trong lượt của một trong hai người chơi, nếu 2 hoặc nhiều quái thú có cùng tên trên sân: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; chọn 1 quái thú trong số những con có cùng tên, và phá huỷ tất cả những quái thú khác có tên đó. Trong khi lá bài này vẫn nằm ngửa trên sân, đối thủ của bạn không thể Triệu hồi quái thú có cùng tên với bất kỳ (các) quái thú nào được chọn cho hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 2 "Heraldic Beast" từ Deck của bạn đến Mộ.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    2 Level 4 monsters Once per Chain, during either player's turn, if 2 or more monsters with the same name are on the field: You can detach 1 Xyz Material from this card; choose 1 monster among those with the same name, and destroy all other monsters with that name. While this card remains face-up on the field, your opponent cannot Summon monsters with the same name as any of the monster(s) chosen for this card's effect. If this card is sent to the Graveyard: You can send 2 "Heraldic Beast" monsters from your Deck to the Graveyard.


                                    R Rarity
                                    Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                                    R Rarity
                                    Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                                    Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                                    EARTH
                                    Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                                    Con số 45: Nhà phát ngôn của diệt vong Crumble Logo
                                    • ATK:

                                    • 2200

                                    • DEF:

                                    • 0


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    2 hoặc nhiều quái thú Cấp 2
                                    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; trong khi quái thú này đang ngửa mặt trên sân, mục tiêu đó sẽ bị vô hiệu hóa hiệu ứng của nó. Trong khi mục tiêu đó ở trên sân, các lá bài có cùng tên với mục tiêu đó và hiệu ứng của chúng sẽ không thể được kích hoạt.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    2 or more Level 2 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 other face-up card on the field; while this monster is face-up on the field, that target has its effects negated. While that target is on the field, cards with the same name as that target, and their effects, cannot be activated.


                                    SR Rarity
                                    Number 70: Malevolent Sin
                                    SR Rarity
                                    Number 70: Malevolent Sin
                                    Number 70: Malevolent Sin
                                    DARK
                                    Number 70: Malevolent Sin
                                    Con số 70: Tội ác tử thần
                                    • ATK:

                                    • 2400

                                    • DEF:

                                    • 1200


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    2 quái thú Cấp 4
                                    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


                                    SR Rarity
                                    Photon Strike Bounzer
                                    SR Rarity
                                    Photon Strike Bounzer
                                    Photon Strike Bounzer
                                    LIGHT
                                    Photon Strike Bounzer
                                    Bảo vệ quán chuỗi quang tử
                                    • ATK:

                                    • 2700

                                    • DEF:

                                    • 2000


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    2 quái thú Cấp 6
                                    Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    2 Level 6 monsters Once per turn, during either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's side of the field: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the effect, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent.


                                                                           Lời kết

                                    Chúc các bạn có những trải nghiệm tốt với deck Vampire.
                                    Đơn vị đồng hành:

                                    - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                                    Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

                                    Top