Hướng Dẫn Chơi Constellar

Hướng Dẫn Chơi Constellar

 là một deck bú skill đang rất mạnh hiện tại với tỉ lệ thắng cao và đã chứng tỏ bản thân khi số lượng người chơi dùng deck này KoG đã tăng lên nhanh chóng, ngoài ra còn được nhiều người đánh giải đạt top 4-16, deck rất dễ chơi, có hồi hàng, đẩy card, search, có banish và bú được staple

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
skill

 

Constellar Union (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Constellar Union (Skill Card)
UR Rarity
Constellar Union (Skill Card)
Constellar Union (Skill Card)
Constellar Union (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Tiết lộ 1 quái thú "Constellar" trên tay của bạn cho đối thủ và gửi 2 quái thú "Constellar" từ Deck của bạn vào Mộ. Nếu bạn Triệu hồi Xyz một quái thú "Constellar" trong Trận đấu này, bạn có thể coi nó như quái thú "Constellar" Cấp 3-6 và nếu bạn Triệu hồi Thường/Úp một quái thú "Constellar" , thì Vật hiến tế bắt buộc là không cần thiết. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Constellar" khi bạn đang sử dụng Kỹ năng này (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn).
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong Trận đấu tay đôi.


Hiệu ứng gốc (EN):

Reveal 1 "Constellar" monster in your hand to your opponent and send 2 "Constellar" monsters from your Deck to the Graveyard. If you Xyz Summon a "Constellar" monster during this Duel, you can treat it as a Level 3-6 "Constellar" monster and if you Normal Summon/Set a "Constellar" monster, the required Tribute is not needed. You can only Special Summon "Constellar" monsters while you are using this Skill (excluding Special Summons from your Extra Deck). This Skill can only be used once in a Duel.


 skill cực lỗi cho phép bạn ném 2 quái Constellar từ Deck xuống mộ (search trá hình vì bạn nhặt lên được)


 nếu bạn triệu hồi Xyz quái Constellar, bạn có thể xem quái Constellar là quái từ level 3 tới 6 để triệu hồi Xyz, nghĩa là bạn không cần quan tâm level

 khi bạn triệu hồi thường hay úp quái Constellar, không cần hiến tế

 bạn chỉ có thể triệu hồi đặc biệt quái Constellar khi dùng skill này (trừ quái từ Extra Deck)CORE

 

Constellar Zubeneschamali (x2-3)

SR Rarity
Constellar Zubeneschamali
SR Rarity
Constellar Zubeneschamali
Constellar Zubeneschamali
LIGHT 5
Constellar Zubeneschamali
Zubeneschamali thiêng liêng
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Constellar" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Constellar" monster from your Deck to your hand.


là searcher và nhờ skill, bạn không cần hiến tế vẫn triệu hồi quái này được, hay lắm komoney

Constellar Sombre (x3)

SR Rarity
Constellar Sombre
SR Rarity
Constellar Sombre
Constellar Sombre
LIGHT 4
Constellar Sombre
Sombres thiêng liêng
 • ATK:

 • 1550

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Constellar Sombre" một lần trong mỗi lượt. Khi lá bài này ở trong Mộ, nếu nó được gửi đến đó trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Constellar" với 1 lần Hiến tế ít hơn.
Bạn có thể loại bỏ 1 "Constellar" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Constellar" trong Mộ của bạn; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn, đồng thời, lá bài này được sử dụng hiệu ứng sau.
● Lượt này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Bình thường 1 quái thú "Constellar"


Hiệu ứng gốc (EN):

You can only use each effect of "Constellar Sombre" once per turn. While this card is in the Graveyard, if it was sent there this turn, you can Normal Summon 1 "Constellar" monster for 1 less Tribute. You can banish 1 "Constellar" monster from your Graveyard, then target 1 "Constellar" monster in your Graveyard; add that target to your hand, also, this card gains the following effect. ● This turn: You can activate this effect; Normal Summon 1 "Constellar" monster.


là một quái rất ngon và bạn luôn muốn bóc lên tay, đây là card cho phép bạn nhặt lại Constellar bị skill ném xuống mộ và cho phép bạn normal summon thêm 1 lần nữa để ra boss

Constellar Pollux (x2)

SR Rarity
Constellar Pollux
SR Rarity
Constellar Pollux
Constellar Pollux
LIGHT 4
Constellar Pollux
Pollux thiêng liêng
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt này lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Constellar" cùng với Triệu hồi Thường / Úp của mình. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


Hiệu ứng gốc (EN):

During the turn this card was Normal Summoned, you can Normal Summon 1 "Constellar" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)


 cho phép bạn normal summon thêm 1 body nữa để combo (nhưng chỉ dùng được nếu lá này được normal summon trong lượt đó)

Constellar Rasalhague (x3)

N Rarity
Constellar Rasalhague
N Rarity
Constellar Rasalhague
Constellar Rasalhague
LIGHT 2
Constellar Rasalhague
Ras Alhague thiêng liêng
 • ATK:

 • 900

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Constellar" từ tay hoặc Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ ngửa, ngoại trừ "Constellar Rasalhague".


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card; Special Summon 1 "Constellar" monster from your hand or Graveyard in face-up Defense Position, except "Constellar Rasalhague".


thường lá này sẽ dùng hiệu ứng để nhảy quái Constellar từ mộ hơn là trên tay

Constellar Caduceus (x2-3)

SR Rarity
Constellar Caduceus
SR Rarity
Constellar Caduceus
Constellar Caduceus
LIGHT 4
Constellar Caduceus
Caduceus thiêng liêng
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1550


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "Constellar" , ngoại trừ "Constellar Caduceus": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 "Constellar" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng trước đó của "Constellar Caduceus" một lần mỗi lượt. "Constellar" có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
● Nếu lá bài này đấu với quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI, trước khi Damage Calculation: Bạn có thể loại bỏ quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Constellar" monster, except "Constellar Caduceus": You can Special Summon this card from your hand. During your Main Phase: You can add 1 "Constellar" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each of the previous effects of "Constellar Caduceus" once per turn. A "Constellar" Xyz Monster that has this card as material gains this effect. ● If this card battles a LIGHT or DARK monster, before damage calculation: You can banish that monster.


 đây là một support rất khỏe trong deck, có hiệu ứng tự nhảy, level đẹp có thể normal summon khi brick (nhưng do bú skill nên kệ đi, có hiệu ứng search Spell/Trap Constellar, thường là Star Chart)


 ngoài ra quái Xyz Constellar nào dùng lá này làm nguyên liệu tấn công quái LIGHT hay DARK, trước giai đoạn thiệt hại có thể banish luôn quái đấy, và LIGHT với DARK là 2 thuộc tính xuất hiện nhiều nhất game và đang là meta

Constellar Star Chart (x1)

N Rarity
Constellar Star Chart
N Rarity
Constellar Star Chart
Constellar Star Chart
Spell Continuous
Constellar Star Chart
Đồ thị sao thiêng liêng

  Hiệu ứng (VN):

  Một lần mỗi lượt, khi "Constellar" được Triệu hồi Đặc biệt đến phía sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 1 lá bài.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Once per turn, when a "Constellar" Xyz Monster(s) is Special Summoned to your side of the field (except during the Damage Step): You can draw 1 card.


   đây là hiệu ứng quái Xyz được triệu hồi đặc biệt, chứ không phải quái Xyz được triệu hồi Xyz, nên quái Xyz Constellar bạn được nhảy từ mộ bạn vẫn được draw 1

  Constellar Ptolemy M7 (x2)

  UR Rarity
  Constellar Ptolemy M7
  UR Rarity
  Constellar Ptolemy M7
  Constellar Ptolemy M7
  LIGHT
  Constellar Ptolemy M7
  Messier 7 thiêng liêng
  • ATK:

  • 2700

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 6
  Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Constellar" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz, ngoài "Constellar Ptolemy M7". (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân hoặc trong Mộ của một trong hai người chơi; trả lại mục tiêu đó lên tay.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 6 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Constellar" Xyz Monster you control as the Xyz Material, other than "Constellar Ptolemy M7". (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster on the field or in either player's Graveyard; return that target to the hand.


   March 7 là một quái lên dễ (nhờ bú skill), đánh thuê khỏe, vừa có khả năng đẩy card trên sân lẫn mộ về tay ( lưu ý, bạn có thể đẩy card của bạn từ mộ về tay để hồi hàng, nghĩa là bạn có thể đẩy lại 1 copy khác của lá này từ mộ )

  Constellar Omega (x1-2)

  R Rarity
  Constellar Omega
  R Rarity
  Constellar Omega
  Constellar Omega
  LIGHT
  Constellar Omega
  Omega thiêng liêng
  • ATK:

  • 2400

  • DEF:

  • 500


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú LIGHT Cấp 4
  Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả "Constellar" mà bạn đang điều khiển không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy / bài Phép trong lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 LIGHT monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all "Constellar" monsters you currently control are unaffected by Spell/Trap effects this turn.


   là một lá tui rất tin tưởng và thường lên trước khi OTK ở thời đại bú trap bú skill hiện tại, với khả năng cho tất cả quái Constellar của bạn kháng hiệu ứng Phép/Bẫy (kể cả của bạn, lmao)

  Constellar Pleiades (x1)

   Rarity
  Constellar Pleiades
   Rarity
  Constellar Pleiades
  Constellar Pleiades
  LIGHT
  Constellar Pleiades
  Pleiades thiêng liêng
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú LIGHT Cấp 5
  Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 5 LIGHT monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card on the field; return that target to the hand.


    hiệu ứng đẩy card kể cả lượt đối phương, lên dễ và trên hết, lá này hết nguyên liệu xyz, nhặt nó về extra deck rồi summon tiếp

  Constellar Praesepe (x0-1)

  N Rarity
  Constellar Praesepe
  N Rarity
  Constellar Praesepe
  Constellar Praesepe
  LIGHT
  Constellar Praesepe
  Praesepe thiêng liêng
  • ATK:

  • 2400

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú "Constellar" Cấp 4
  Một lần mỗi lượt, trong Damage Step của một trong hai lượt của người chơi, khi "Constellar" mà bạn điều khiển đang tấn công hoặc bị tấn công: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; quái thú đó nhận được 1000 ATK, cho đến End Phase.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 "Constellar" monsters Once per turn, during the Damage Step of either player's turn, when a "Constellar" monster you control is attacking or being attacked: You can detach 1 Xyz Material from this card; that monster gains 1000 ATK, until the End Phase.


   tùy gu mỗi người thôi, tui bỏ con này ra thêm Abyss Dweller vì ghét bọn Tenyi  Staple

  deck này thích gì chơi đó, nhờ bú skill deck có khả năng one card combo và cầm 4 staple trên tay khè opp

  Effect Veiler và D.D. Crow (handtrap)

  UR Rarity
  Effect Veiler
  UR Rarity
  Effect Veiler
  Effect Veiler
  LIGHT 1
  Effect Veiler
  Người che đậy hiệu ứng
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
  Phân loại:

  UR Rarity
  D.D. Crow
  UR Rarity
  D.D. Crow
  D.D. Crow
  DARK 1
  D.D. Crow
  Quạ KgK
  • ATK:

  • 100

  • DEF:

  • 100


  Hiệu ứng (VN):

  (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
  Phân loại:

  thích gì chơi đó, anti Tenyi thì ưu tiên Crow, còn lại thì Veiler (lưu ý, Veiler chỉ có thể ném trong main phase)

  Staple

  SR Rarity
  Enemy Controller
  SR Rarity
  Enemy Controller
  Enemy Controller
  Spell Quick
  Enemy Controller
  Điều khiển địch

   Hiệu ứng (VN):

   Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
   ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
   ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


   SR Rarity
   Forbidden Chalice
   SR Rarity
   Forbidden Chalice
   Forbidden Chalice
   Spell Quick
   Forbidden Chalice
   Chén thánh bị cấm

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


    UR Rarity
    Compulsory Evacuation Device
    UR Rarity
    Compulsory Evacuation Device
    Compulsory Evacuation Device
    Trap Normal
    Compulsory Evacuation Device
    Thiết bị sơ tán bắt buộc

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


     UR Rarity
     Book of Moon
     UR Rarity
     Book of Moon
     Book of Moon
     Spell Quick
     Book of Moon
     Sách mặt trăng

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      Ice Dragon's Prison
      Trap Normal
      Ice Dragon's Prison
      Rồng băng giam cầm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


       UR Rarity
       Forbidden Lance
       UR Rarity
       Forbidden Lance
       Forbidden Lance
       Spell Quick
       Forbidden Lance
       Cây thương thánh bị cấm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


        UR Rarity
        Crackdown
        UR Rarity
        Crackdown
        Crackdown
        Trap Continuous
        Crackdown
        Bắt vật lớn

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
         Phân loại:

          ghét Yubel ? hãy dùng Chalice


          muốn bảo kê boss trên sân, dùng Lance

          còn lại thì tùy bạn, thích gì chơi đó

         Những Quái Xyz Khác

         UR Rarity
         Abyss Dweller
         UR Rarity
         Abyss Dweller
         Abyss Dweller
         WATER
         Abyss Dweller
         Cư dân vực sâu
         • ATK:

         • 1700

         • DEF:

         • 1400


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


         SR Rarity
         Evilswarm Exciton Knight
         SR Rarity
         Evilswarm Exciton Knight
         Evilswarm Exciton Knight
         LIGHT
         Evilswarm Exciton Knight
         Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
         • ATK:

         • 1900

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.


         UR Rarity
         Number 39: Utopia
         UR Rarity
         Number 39: Utopia
         Number 39: Utopia
         LIGHT
         Number 39: Utopia
         Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


         SR Rarity
         Number S39: Utopia the Lightning
         SR Rarity
         Number S39: Utopia the Lightning
         Number S39: Utopia the Lightning
         LIGHT
         Number S39: Utopia the Lightning
         Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         3 quái thú LIGHT Cấp 5
         Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.


          Number 39, S39 : đấm quái opp với ATK 5000

          Exciton Knight : tiêu diệt toàn bộ card trên sân, trừ lá này
          Abyss Dweller : lock mộ cực khó chịu

         Knightmare Phoenix (Những Quái Link Khác)

         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         Knightmare Phoenix
         FIRE
         Knightmare Phoenix
         Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 1900

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Trên

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú có tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


          hiện tại Phoenix là được dùng, do chỉ tốn 2 nguyên liệu và cũng chỉ có tác dụng dọn Spell/Trap opp
         Đơn vị đồng hành:

         - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


         Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

         Top